Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0133(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0049/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0049/2021

Díospóireachtaí :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0105

Téacsanna atá glactha
PDF 139kWORD 46k
Déardaoin, 25 Márta 2021 - Brussels
Acmhainní dílse a fhabhraíonn ó cháin bhreisluacha a bhailiú *
P9_TA(2021)0105 A9-0049/2021

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Márta 2021 maidir leis an dréachtrialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CEE, Euratom) Uimh. 1553/89 maidir le comhshocraíochtaí aonfhoirmeacha cinntitheacha chun acmhainní dílse a fhabhraíonn ó cháin bhreisluacha a bhailiú (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréacht ón gComhairle (12771/2020),

–  ag féachaint d’Airteagal 322(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus d’Airteagal 106a den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, ar dá mbun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C9‑0364/2020),

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais, agus maidir le hacmhainní dílse nua, lena n-áirítear treochlár i dtreo acmhainní dílse nua a thabhairt isteach(1),

–  ag féachaint do Chinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 ón gComhairle an 14 Nollaig 2020 maidir le córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2014/335/AE, Euratom(2), agus go háirithe Airteagal 10 de,

–  ag féachaint dá rúin an 14 Márta 2018 maidir leis an gcéad CAI eile: ag ullmhú sheasamh na Parlaiminte maidir leis an CAI iar-2020(3) agus maidir le hathchóiriú ar chóras acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh(4),

–  ag féachaint dá rún an 30 Bealtaine 2018 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse(5),

–  ag féachaint dá rún an 14 Samhain 2018 maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh Pharlaimint na hEorpa d’fhonn teacht ar chomhaontú(6),

–  ag féachaint dá rún an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse: is mithid freastal ar ionchais na saoránach(7),

–  ag féachaint do ráitis ón gCoimisiún agus ón gComhairle an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse: is mithid freastal ar ionchais na saoránach,

–  ag féachaint dá rún an 15 Bealtaine 2020 maidir leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil nua, le hacmhainní dílse agus leis an bplean téarnaimh(8),

–  ag féachaint dá rún reachtach an 16 Meán Fómhair 2020 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh(9),

–  ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0049/2021),

1.  ag formheas an dréachta ón gComhairle arna leasú;

2.  á iarraidh ar an gComhairle fógra a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag Parlaimint na hEorpa;

3.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa arís má tá sé ar intinn aici an dréacht a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

Dréacht ón gComhairle   Leasú
Leasú 1
Dréacht-rialachán
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8
Rialachán (CEE, Euratom) Uimh. 1553/89
Airteagal 9
"Airteagal 9
"Airteagal 9
1.  Aon cheartuithe ar na ráitis dá dtagraítear in Airteagal 7(1) do bhlianta airgeadais roimhe sin, ar aon chúis, déanfar iad trí chomhaontú idir an Coimisiún agus an Ballstát lena mbaineann.
1.  Aon cheartuithe ar na ráitis dá dtagraítear in Airteagal 7(1) do bhlianta airgeadais roimhe sin, ar aon chúis, déanfar iad trí chomhaontú idir an Coimisiún agus an Ballstát lena mbaineann.
I gcás nach n-aontóidh an Ballstát agus an Coimisiún faoi cheartú, cuirfidh an Coimisiún an Ballstát lena mbaineann ar an eolas faoi sin i litir i dtaobh an cheartaithe is gá. “Bearta” dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 12(2) de Rialachán 609/2014 ón gComhairle a bheidh sa litir sin.
I gcás nach n-aontóidh an Ballstát agus an Coimisiún faoi cheartú, cuirfidh an Coimisiún an Ballstát lena mbaineann ar an eolas faoi sin i litir i dtaobh an cheartaithe is gá. “Bearta” dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 12(2) de Rialachán 609/2014 ón gComhairle a bheidh sa litir sin.
2.   Is féidir leis an mBallstát lena mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún an ceartú a cuireadh in iúl a athbhreithniú i gcomhréir leis an dara fomhír de mhír 1 laistigh de 2 mhí ón lá a fuarthas an litir a luaitear sa dara fomhír de mhír 1. Tabharfar an nós imeachta athbhreithniúcháin sin i gcrích trí bhíthin cinneadh arna dhéanamh ag an gCoimisiún, cinneadh a ghlacfaidh sé 3 mhí ar a dhéanaí tar éis an lá a fuarthas iarraidh an Bhallstáit.
I gcás ina n-athbhreithneofar leis an gcinneadh ón gCoimisiún, go hiomlán nó go páirteach, na méideanna a chomhfhreagraíonn don cheartú, cuirfidh an Ballstát an méid comhfhreagrach ar fáil. Ní dhéanfar difear, ní le hiarraidh arna déanamh ag Ballstáit go n-athbhreithneofaí an ceartú ná le caingean chun an cinneadh a rinne an Coimisiún a neamhniú, don oibleagáid a bheidh ar an mBallstát an méid a chomhfhreagraíonn don cheartú a chur ar fáil.
Cuirfear gach ceartúchán isteach i ráitis chomhiomlána, lena leasófar na ráitis roimhe sin do na blianta airgeadais lena mbaineann.
3.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme ina sonrófar a thuilleadh na modúlachtaí nós imeachta le haghaidh an nós imeachta athbhreithniúcháin dá dtagraítear i mír 2. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(3). Ní dhéanfar dochar le glacadh na ngníomhartha cur chun feidhme sin do chur i bhfeidhm an nós imeachta athbhreithniúcháin a leagtar amach i mír 2.
4.   Ní dhéanfar aon cheartuithe eile ar na ráitis dá dtagraítear in Airteagal 7(1) tar éis an 31 Iúil den cheathrú bliain tar éis na bliana airgeadais lena mbaineann, mura rud é go mbainfidh na ceartuithe sin le pointí ar thug an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann fógra ina leith roimhe sin.";
2.  Ní dhéanfar aon cheartuithe eile ar na ráitis dá dtagraítear in Airteagal 7(1) tar éis an 31 Iúil den cheathrú bliain tar éis na bliana airgeadais lena mbaineann, mura rud é go mbainfidh na ceartuithe sin le pointí ar thug an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann fógra ina leith roimhe sin.";

(1) Comhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir leis an smacht buiséadach, maidir le comhar in ábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais, mar aon le hacmhainní dílse nua, lena n-áirítear treochlár chun acmhainní dílse nua a thabhairt isteach (IO L 433I, 22.12.2020, lch. 28).
(2) IO L 424, 15.12.2020, lch. 1.
(3) IO L 162, 10.5.2019, lch. 51.
(4) IO L 162, 10.5.2019, lch. 71.
(5) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0226.
(6) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0449.
(7) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0032.
(8) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0124.
(9) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0220.

An nuashonrú is déanaí: 31 Márta 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais