Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0133(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0049/2021

Pateikti tekstai :

A9-0049/2021

Debatai :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0105

Priimti tekstai
PDF 148kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d. - Briuselis
Nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimas *
P9_TA(2021)0105 A9-0049/2021

2021 m. kovo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių, projekto (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (12771/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0364/2020),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo(1),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“(3) ir rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“(7),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 10 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“,

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto(9),

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0049/2021),

1.  pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti savo projektą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Reglamento projektas
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89
9 straipsnis
„9 straipsnis
„9 straipsnis
1.  Visi dėl bet kurios priežasties atliekami 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų už praėjusius finansinius metus taisymai atliekami Komisijos ir atitinkamos valstybės narės sutarimu.
1.  Visi dėl bet kurios priežasties atliekami 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų už praėjusius finansinius metus taisymai atliekami Komisijos ir atitinkamos valstybės narės sutarimu.
Jei valstybė narė ir Komisija dėl taisymo nesusitaria, Komisija atitinkamai valstybei narei apie būtiną taisymą praneša laišku. Tas laiškas laikomas „priemonėmis“, nurodytomis Tarybos reglamento Nr. 609/2014 12 straipsnio 2 dalies c punkte.
Jei valstybė narė ir Komisija dėl taisymo nesusitaria, Komisija atitinkamai valstybei narei apie būtiną taisymą praneša laišku. Tas laiškas laikomas „priemonėmis“, nurodytomis Tarybos reglamento Nr. 609/2014 12 straipsnio 2 dalies c punkte.
2.   Atitinkama valstybė narė per du mėnesius nuo 1 dalies antroje pastraipoje nurodyto laiško gavimo dienos gali paprašyti Komisijos peržiūrėti taisymą, apie kurį pranešta pagal 1 dalies antrą pastraipą. Ši peržiūros procedūra užbaigiama Komisijos sprendimu, kurį Komisija priima ne vėliau kaip per tris mėnesius po valstybės narės prašymo gavimo dienos.
Jeigu Komisijos sprendimu peržiūrima visa taisymą atitinkanti suma arba jos dalis, valstybė narė pateikia atitinkamą sumą. Nei valstybės narės prašymas peržiūrėti taisymą, nei ieškinys dėl Komisijos sprendimo panaikinimo nedaro poveikio valstybės narės pareigai pateikti taisymą atitinkančią sumą.
Visi taisymai įtraukiami į suvestines ataskaitas, kuriomis iš dalies keičiamos ankstesnės atitinkamų finansinių metų ataskaitos.
3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais išsamiau nustatoma 2 dalyje nurodytos peržiūros procedūros vykdymo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tų įgyvendinimo aktų priėmimu nedaromas poveikis 2 dalyje nustatytos peržiūros procedūros taikymui.
4.   7 straipsnio 1 dalyje nurodytos ataskaitos po ketvirtųjų metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, liepos 31 d., daugiau negali būti taisomos, nebent tie taisymai yra susiję su klausimais, dėl kurių Komisija arba atitinkama valstybė narė anksčiau yra pateikusios notifikacijų.“
2.   7 straipsnio 1 dalyje nurodytos ataskaitos po ketvirtųjų metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, liepos 31 d., daugiau negali būti taisomos, nebent tie taisymai yra susiję su klausimais, dėl kurių Komisija arba atitinkama valstybė narė anksčiau yra pateikusios notifikacijų.“

(1) 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo (OL L 433I, 2020 12 22, p. 28).
(2) OL L 424, 2020 12 15, p. 1.
(3) OL C 162, 2019 5 10, p. 51.
(4) OL C 162, 2019 5 10, p. 71.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0226.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.
(7) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.
(8) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.
(9) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.

Atnaujinta: 2021 m. kovo 31 d.Teisinė informacija - Privatumo politika