Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0133(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0049/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0049/2021

Debates :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Balsojumi :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0105

Pieņemtie teksti
PDF 151kWORD 45k
Ceturtdiena, 2021. gada 25. marts - Brisele
Tādu pašu resursu iekasēšana, ko veido pievienotās vērtības nodokļi *
P9_TA(2021)0105A9-0049/2021

Eiropas Parlamenta 2021. gada 25. marta normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (12771/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 322. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0364/2020),

–  ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai(1),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar kuru atceļ Lēmumu 2014/335/ES(2), Euratom un jo īpaši tā 10. pantu,

–  ņemot vērā 2018. gada 14. marta rezolūciju par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada(3) un rezolūciju par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu(4),

–  ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem(5),

–  ņemot vērā 2018. gada 14. novembra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos(6),

–  ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības(7),

–  ņemot vērā Komisijas un Padomes 2019. gada 10. oktobra paziņojumus par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības,

–  ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno DFS, pašu resursiem un atveseļošanas plānu(8),

–  ņemot vērā 2020. gada 16. septembra normatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(9),

–  ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9‑0049/2021),

1.  apstiprina grozīto Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt savu projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Padomes projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas projekts
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EEK, Euratom) Nr. 1553/89
9. pants
“9. pants
“9. pants
1.  Šīs regulas 7. panta 1. punktā minētajos pārskatos visas jebkāda iemesla dēļ vajadzīgās korekcijas par iepriekšējiem finanšu gadiem veic, Komisijai vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti.
1.  Šīs regulas 7. panta 1. punktā minētajos pārskatos visas jebkāda iemesla dēļ vajadzīgās korekcijas par iepriekšējiem finanšu gadiem veic, Komisijai vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti.
Ja dalībvalsts un Komisija nespēj vienoties par korekciju, Komisija ar vēstuli informē attiecīgo dalībvalsti par nepieciešamo korekciju. Šī vēstule ir “pasākums” Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 609/2014 12. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē.
Ja dalībvalsts un Komisija nespēj vienoties par korekciju, Komisija ar vēstuli informē attiecīgo dalībvalsti par nepieciešamo korekciju. Šī vēstule ir “pasākums” Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 609/2014 12. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē.
2.  Attiecīgā dalībvalsts divu mēnešu laikā pēc 1. punkta otrajā daļā minētās vēstules saņemšanas var pieprasīt Komisiju pārskatīt korekciju, kas paziņota saskaņā ar 1. punkta otro daļu. Šī pārskatīšanas procedūra beidzas ar Komisijas lēmumu, kuru Komisija pieņem ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dalībvalsts pieprasījuma saņemšanas dienas.
Ja ar Komisijas lēmumu pilnībā vai daļēji tiek pārskatīta korekcijai atbilstošā summa, dalībvalsts dara pieejamu attiecīgo summu. Dalībvalsts pienākumu darīt pieejamu korekcijai atbilstošo summu neietekmē ne dalībvalsts pieprasījums pārskatīt korekciju, ne prasība atcelt Komisijas lēmumu.
Visas korekcijas iestrādā tajos kopējos pārskatos, ar kuriem groza iepriekšējos pārskatus par attiecīgajiem finanšu gadiem.
3.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, sīkāk precizējot 2. punktā minētās pārskatīšanas procedūras procesuālo kārtību. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 3. punktā. Šo īstenošanas aktu pieņemšana neskar 2. punktā izklāstītās pārskatīšanas procedūras piemērošanu.
4.   Pārskatos, kas minēti 7. panta 1. punktā, turpmākas korekcijas neizdara pēc 31. jūlija ceturtajā gadā pēc attiecīgā finanšu gada, ja vien minētās korekcijas neattiecas uz gadījumiem, par ko Komisija vai attiecīgā dalībvalsts ziņojusi iepriekš.”
2.  Pārskatos, kas minēti 7. panta 1. punktā, turpmākas korekcijas neizdara pēc 31. jūlija ceturtajā gadā pēc attiecīgā finanšu gada, ja vien minētās korekcijas neattiecas uz gadījumiem, par ko Komisija vai attiecīgā dalībvalsts ziņojusi iepriekš.”

(1) Iestāžu Nolīgums (2020. gada 16. decembris) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai (OV L 433 I, 22.12.2020., 28. lpp.).
(2) OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.
(3) OV C 162, 10.5.2019., 51. lpp.
(4) OV C 162, 10.5.2019., 71. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0226.
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.
(7) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032.
(8) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.
(9) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0220.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 12. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika