Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0133(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0049/2021

Teksty złożone :

A9-0049/2021

Debaty :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Głosowanie :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0105

Teksty przyjęte
PDF 155kWORD 46k
Czwartek, 25 marca 2021 r. - Bruksela
Pobór środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej *
P9_TA(2021)0105A9-0049/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (12771/2020),

–  uwzględniając art. 322 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0364/2020),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych(1),

–  uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającą decyzję 2014/335/UE, Euratom(2), w szczególności jej art. 10,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.(3) oraz w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić oczekiwania obywateli(7),

–  uwzględniając oświadczenia Komisji i Rady z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić oczekiwania obywateli,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 16 września 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(9),

–  uwzględniając art. 82 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0049/2021),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Projekt Rady   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (EWG, Euratom) No 1553/89
Artykuł 9
„Artykuł 9
„Artykuł 9
1.  Wszelkie korekty sprawozdań, o których mowa w art. 7 ust. 1, odnoszące się do poprzednich lat budżetowych, niezależnie od ich przyczyny, muszą być dokonywane w porozumieniu między Komisją a danym państwem członkowskim.
1.  Wszelkie korekty sprawozdań, o których mowa w art. 7 ust. 1, odnoszące się do poprzednich lat budżetowych, niezależnie od ich przyczyny, muszą być dokonywane w porozumieniu między Komisją a danym państwem członkowskim.
Jeżeli państwo członkowskie i Komisja nie zgadzają się co do danej korekty, Komisja za pomocą pisma informuje odnośne państwo członkowskie o koniecznej korekcie. Pismo to stanowi „środki”, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady 609/2014.
Jeżeli państwo członkowskie i Komisja nie zgadzają się co do danej korekty, Komisja za pomocą pisma informuje odnośne państwo członkowskie o koniecznej korekcie. Pismo to stanowi „środki”, o których mowa w art. 12 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 609/2014.
2.  Odnośne państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o dokonanie przeglądu korekty zgłoszonej zgodnie z ust. 1 akapit drugi w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi. Ta procedura przeglądu kończy się decyzją Komisji, którą Komisja przyjmuje nie później niż trzy miesiące po dacie otrzymania wniosku państwa członkowskiego.
W przypadku gdy w decyzji Komisji kwoty zostaną zmienione całkowicie lub częściowo stosownie do korekty, dane państwo członkowskie udostępnia odpowiednią kwotę. Ani wniosek państwa członkowskiego o dokonanie przeglądu korekty, ani skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji nie mają wpływu na obowiązek państwa członkowskiego polegający na udostępnieniu kwoty odpowiadającej korekcie.
Wszystkie korekty należy wprowadzać do sprawozdań zbiorczych zmieniających poprzednie sprawozdania za dane lata budżetowe.
3.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze dodatkowo wyszczególniające warunki proceduralne dotyczące procedury przeglądu, o której mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 3. Przyjęcie tych aktów wykonawczych odbywa się bez uszczerbku dla stosowania procedury przeglądu określonej w ust. 2.
4.   Po dniu 31 lipca czwartego roku następującego po danym roku budżetowym nie dokonuje się żadnych dalszych korekt sprawozdań, o których mowa w art. 7 ust. 1, chyba że korekty te dotyczą spraw już wcześniej zgłoszonych przez Komisję albo dane państwo członkowskie.”;
2.  Po dniu 31 lipca czwartego roku następującego po danym roku budżetowym nie dokonuje się żadnych dalszych korekt sprawozdań, o których mowa w art. 7 ust. 1, chyba że korekty te dotyczą spraw już wcześniej zgłoszonych przez Komisję albo dane państwo członkowskie.”;

(1) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 28).
(2) Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.
(3) Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 51.
(4) Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 71.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0226.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0449.
(7) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0032.
(8) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0124.
(9) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0220.

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności