Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0133(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0049/2021

Texte depuse :

A9-0049/2021

Dezbateri :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Voturi :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0105

Texte adoptate
PDF 143kWORD 46k
Joi, 25 martie 2021 - Bruxelles
Colectarea resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată *
P9_TA(2021)0105A9-0049/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1553/89 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (12771/2020),

–  având în vedere articolul 322 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C9-0364/2020),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii(1),

–  având în vedere Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom(2), în special articolul 10,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020(3) și reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene(4),

–  având în vedere rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii(5),

–  având în vedere rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord(6),

–  având în vedere rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor(7),

–  având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor,

–  având în vedere rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare(8),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 16 septembrie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene(9),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0049/2021),

1.  aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Proiectul Consiliului   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8
Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89
Articolul 9
„Articolul 9
„Articolul 9
1.  Rectificările care urmează să fie aduse rapoartelor menționate în articolul 7 alineatul (1) și care se referă la exercițiile financiare precedente, indiferent de cauza acestora, se efectuează pe baza acordului dintre Comisie și statul membru în cauză.
1.  Rectificările care urmează să fie aduse rapoartelor menționate în articolul 7 alineatul (1) și care se referă la exercițiile financiare precedente, indiferent de cauza acestora, se efectuează pe baza acordului dintre Comisie și statul membru în cauză.
În cazul în care statul membru și Comisia nu ajung la un acord cu privire la o corecție, Comisia informează statul membru în cauză printr-o scrisoare referitoare la corecția necesară. Această scrisoare constituie „măsuri”, astfel cum sunt menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 609/2014 al Consiliului.
În cazul în care statul membru și Comisia nu ajung la un acord cu privire la o corecție, Comisia informează statul membru în cauză printr-o scrisoare referitoare la corecția necesară. Această scrisoare constituie „măsuri”, astfel cum sunt menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) 609/2014 al Consiliului.
2.  Statul membru în cauză poate solicita Comisiei să revizuiască corecția comunicată în conformitate cu al doilea paragraf de la alineatul (1) în termen de două luni de la primirea scrisorii menționate la al doilea paragraf de la alineatul (1). Această cale de atac se încheie cu o decizie a Comisiei care se adoptă de către aceasta în termen de cel mult trei luni de la data primirii cererii statului membru.
În cazul în care decizia Comisiei revizuiește total sau parțial sumele corespunzătoare corecției, statul membru pune la dispoziție suma respectivă. Nicio cerere a unui stat membru de revizuire a corecției și nicio acțiune în anulare a unei decizii a Comisiei nu afectează obligația statului membru de a pune la dispoziție suma corespunzătoare corecției.
Rectificările sunt regrupate în situații cumulative care modifică rapoartele prealabile întocmite pentru exercițiile financiare în cauză.
3.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care detaliază suplimentar modalitățile practice ale căii de atac menționate la alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (3). Adoptarea acestor acte de punere în aplicare nu aduce atingere aplicării căii de atac menționate la alineatul (2).
4.   După data de 31 iulie a celui de al patrulea an următor exercițiului financiar în cauză, rapoartele prevăzute în articolul 7 alineatul (1) nu se mai rectifică, decât dacă rectificările respective se referă la puncte notificate înainte de acest termen fie de către Comisie, fie de către statul membru în cauză.”
2.  După data de 31 iulie a celui de al patrulea an următor exercițiului financiar în cauză, rapoartele prevăzute în articolul 7 alineatul (1) nu se mai rectifică, decât dacă rectificările respective se referă la puncte notificate înainte de acest termen fie de către Comisie, fie de către statul membru în cauză.”

(1) Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii (JO L 433I, 22.12.2020, p. 28).
(2) JO L 424, 15.12.2020, p. 1.
(3) JO C 162, 10.5.2019, p. 51.
(4) JO C 162, 10.5.2019, p. 71.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2018)0226.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
(7) Texte adoptate, P9_TA(2019)0032.
(8) Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.
(9) Texte adoptate, P9_TA(2020)0220.

Ultima actualizare: 12 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate