Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0133(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0049/2021

Predkladané texty :

A9-0049/2021

Rozpravy :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Hlasovanie :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0105

Prijaté texty
PDF 157kWORD 46k
Štvrtok, 25. marca 2021 - Brusel
Vyberanie vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty *
P9_TA(2021)0105 A9-0049/2021

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2021 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (12771/2020),

–  so zreteľom na článok 322 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9‑0364/2020),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Európskeho parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020(3) a o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov(7),

–  so zreteľom na vyhlásenia Komisie a Rady z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy(8),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 16. septembra 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(9),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0049/2021),

1.  schvaľuje zmenený návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Návrh Rady   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89
Článok 9
„Článok 9
„Článok 9
1.  Akékoľvek opravy výkazov uvedených v článku 7 ods. 1 za predchádzajúce rozpočtové roky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sa vykonajú po dohode medzi Komisiou a dotknutým členským štátom.
1.  Akékoľvek opravy výkazov uvedených v článku 7 ods. 1 za predchádzajúce rozpočtové roky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sa vykonajú po dohode medzi Komisiou a dotknutým členským štátom.
Ak sa členský štát a Komisia na oprave nedohodnú, Komisia informuje dotknutý členský štát listom o potrebnej oprave. Tento list predstavuje „opatrenia“ v zmysle článku 12 ods. 2 písm. c) nariadenia Rady 609/2014.
Ak sa členský štát a Komisia na oprave nedohodnú, Komisia informuje dotknutý členský štát listom o potrebnej oprave. Tento list predstavuje „opatrenia“ v zmysle článku 12 ods. 2 písm. c) nariadenia Rady 609/2014.
2.   Dotknutý členský štát môže Komisiu požiadať, aby do dvoch mesiacov odo dňa doručenia listu uvedeného v odseku 1 druhom pododseku preskúmala opravu oznámenú v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom. Tento postup preskúmania sa uzavrie rozhodnutím Komisie, ktoré Komisia prijme najneskôr tri mesiace odo dňa doručenia žiadosti členského štátu.
Ak sa rozhodnutím Komisie preskúmajú sumy úplne alebo čiastočne zodpovedajúce oprave, členský štát sprístupní zodpovedajúcu sumu. Žiadosť členského štátu o preskúmanie opravy ani žaloba o neplatnosť rozhodnutia Komisie nemá vplyv na povinnosť členského štátu sprístupniť sumu zodpovedajúcu oprave.
Všetky opravy sa uvedú v súhrnných výkazoch, ktorými sa menia predchádzajúce výkazy za príslušné rozpočtové roky.
3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa ďalej upresnia procedurálne modality postupu preskúmania uvedeného v odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s preskúmaním uvedeným v článku 13 ods. 3. Prijatím týchto vykonávacích aktov nie je dotknuté uplatňovanie postupu preskúmania uvedeného v odseku 2.
4.   Vo výkazoch uvedených v článku 7 ods. 1 sa po 31. júli štvrtého roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku nesmú vykonávať žiadne ďalšie opravy, ak sa takéto opravy netýkajú otázok, ktoré už predtým oznámila Komisia alebo dotknutý členský štát.“
2.  Vo výkazoch uvedených v článku 7 ods. 1 sa po 31. júli štvrtého roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku nesmú vykonávať žiadne ďalšie opravy, ak sa takéto opravy netýkajú otázok, ktoré už predtým oznámila Komisia alebo dotknutý členský štát.“

(1) Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 28).
(2) Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 51.
(4) Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 71.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2018)0226.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.
(7) Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.
(8) Prijaté texty, P9_TA(2020)0124.
(9) Prijaté texty, P9_TA(2020)0220.

Posledná úprava: 31. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia