Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0133(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0049/2021

Ingivna texter :

A9-0049/2021

Debatter :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Omröstningar :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0105

Antagna texter
PDF 138kWORD 45k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt *
P9_TA(2021)0105 A9-0049/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 mars 2021 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (12771/2020),

–  med beaktande av artikel 322.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0364/2020),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel(1),

–  med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020(3) och om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar(7),

–  med beaktande av uttalandena från kommissionen och rådet av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen(8),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 16 september 2020 om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel(9),

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0049/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra sitt utkast.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Rådets utkast   Ändring
Ändring 1
Utkast till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89
Artikel 9
”Artikel 9
”Artikel 9
1.  Alla korrigeringar av de översikter som avses i artikel 7.1 för tidigare budgetår ska, oavsett orsak, göras av kommissionen och den berörda medlemsstaten i samförstånd.
1.  Alla korrigeringar av de översikter som avses i artikel 7.1 för tidigare budgetår ska, oavsett orsak, göras av kommissionen och den berörda medlemsstaten i samförstånd.
Om medlemsstaten och kommissionen inte är överens om en korrigering ska kommissionen i en skrivelse underrätta den berörda medlemsstaten om den nödvändiga korrigeringen. Skrivelsen ska utgöra ”åtgärder” i enlighet med artikel 12.2 c i rådets förordning nr 609/2014.
Om medlemsstaten och kommissionen inte är överens om en korrigering ska kommissionen i en skrivelse underrätta den berörda medlemsstaten om den nödvändiga korrigeringen. Skrivelsen ska utgöra ”åtgärder” i enlighet med artikel 12.2 c i rådets förordning nr 609/2014.
2.   Den berörda medlemsstaten kan begära att kommissionen omprövar den korrigering som meddelats i enlighet med punkt 1 andra stycket inom två månader från den dag då den skrivelse som nämns i punkt 1 andra stycket mottas. Denna omprövning ska utmynna i ett kommissionsbeslut som kommissionen ska anta senast tre månader efter dagen för mottagandet av medlemsstatens begäran.
Om kommissionens i sitt beslut omprövar beloppen på ett sätt som helt eller delvis motsvarar korrigeringen ska medlemsstaten tillhandahålla det motsvarande beloppet. Varken medlemsstatens begäran att ompröva korrigeringen eller en talan om ogiltigförklaring mot kommissionens beslut ska påverka medlemsstatens skyldighet att tillhandahålla det belopp som motsvarar korrigeringen.
Samtliga korrigeringar ska sammanställas i samlade översikter som ska ändra tidigare översikter för de berörda budgetåren.
3.   Kommissionen ska anta genomförandeakter med närmare uppgifter om förfarandena för den omprövning som anges i punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.3. Antagandet av dessa genomförandeakter ska inte påverka tillämpningen av omprövningen enligt punkt 2.
4.   Efter den 31 juli det fjärde året efter det berörda budgetåret får inga ytterligare korrigeringar göras av de översikter som avses i artikel 7.1, såvida inte dessa korrigeringar avser punkter som tidigare har anmälts av kommissionen eller av den berörda medlemsstaten.”.
2.  Efter den 31 juli det fjärde året efter det berörda budgetåret får inga ytterligare korrigeringar göras av de översikter som avses i artikel 7.1, såvida inte dessa korrigeringar avser punkter som tidigare har anmälts av kommissionen eller av den berörda medlemsstaten.”

(1) Interinstitutionellt avtal av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (EUT L 433I, 22.12.2020, s 28).
(2) EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.
(3) EUT C 162, 10.5.2019, s. 51.
(4) EUT C 162, 10.5.2019, s. 71.
(5) Antagna texter, P8_TA(2018)0226.
(6) Antagna texter, P8_TA(2018)0449.
(7) Antagna texter, P9_TA(2019)0032.
(8) Antagna texter, P9_TA(2020)0124.
(9) Antagna texter, P9_TA(2020)0220.

Senaste uppdatering: 31 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy