Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2170(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0041/2021

Předložené texty :

A9-0041/2021

Rozpravy :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Hlasování :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0112

Přijaté texty
PDF 187kWORD 60k
Čtvrtek, 25. března 2021 - Brusel
Zprávy o Albánii za roky 2019–2020
P9_TA(2021)0112 A9-0041/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2021 o zprávách Komise o Albánii za roky 2019–2020 (2019/2170(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 28. června 2018, na závěry Rady ze dne 18. června 2019 a na závěry Evropské rady ze dne 17.–18. října 2019, jimiž se odkládá rozhodnutí o zahájení jednání o přistoupení s Albánií a Severní Makedonií,

–  s ohledem na společné prohlášení členů Evropské rady ze dne 26. března 2020 o zahájení jednání o přistoupení s Albánií a Severní Makedonií, které potvrdilo závěry Rady ze dne 25. března 2020 o rozšíření a o procesu stabilizace a přidružení,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. února 2020 s názvem „Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán“ (COM(2020)0057),

–  s ohledem na závěry přijaté Evropskou radou ve dnech 19.–20. června 2003 a na Soluňskou agendu pro země západního Balkánu,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. května 2019 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019“ (COM(2019)0260), doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Albánii za rok 2019“ (SWD(2019)0215),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2020 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020“ (COM(2020)0660), doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Albánii za rok 2020“ (SWD(2020)0354),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. července 2020 nazvané „Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025“ (COM(2020)0608),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. dubna 2020 s názvem „Podpora západního Balkánu v boji s pandemií COVID-19 a při obnově po ní“ (COM(2020)0315),

–  s ohledem na summit EU a západního Balkánu, který se konal v rámci berlínského procesu dne 10. listopadu 2020 v Sofii,

–  s ohledem na závěry přijaté Evropskou radou ve dnech 26.–27. června 2014, jejichž součástí bylo rozhodnutí udělit Albánii status kandidátské země pro členství v EU,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2020 o posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2019 o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií(3),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2020 nazvané „Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán“ (COM(2020)0641),

–  s ohledem na Sofijské prohlášení vydané na summitu EU a zemí západního Balkánu dne 17. května 2018 a na připojený „sofijský program priorit“,

–  s ohledem na Záhřebské prohlášení dojednané na summitu EU a zemí západního Balkánu, který se konal prostřednictvím videokonference dne 6. května 2020,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovací mise Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) ze dne 5. září 2019 o místních volbách v Albánské republice, které se konaly dne 30. června 2019, a na společné stanovisko Benátské komise a OBSE/ODIHR ze dne 11. prosince 2020 ke změnám albánské ústavy ze dne 30. července 2020 a volebního zákona,

–   s ohledem na roční pracovní program skupiny Evropského parlamentu pro podporu demokracie a koordinaci voleb na rok 2021,

–  s ohledem na své doporučení ze dne 19. června 2020 Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k západnímu Balkánu v návaznosti na summit konaný v roce 2020(4),

–  s ohledem na společné prohlášení více než 20 poslanců Evropského parlamentu ze dne 8. prosince 2020 o přístupových jednáních se Severní Makedonií a Albánií,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Albánii,

–  s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0041/2021),

A.  vzhledem k tomu, že rozšíření je jedním z nejúčinnějších nástrojů zahraniční politiky EU, neboť přispívá k šíření dosahu základních hodnot Unie, jimiž jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, právní stát, budování míru a dodržování lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že Albánie nadále vyvíjí soustavné úsilí na cestě k EU a splňuje většinu podmínek, které EU stanovila, aby mohla být uspořádána první mezivládní konference;

C.  vzhledem k tomu, že právní stát je klíčovým kritériem pro posouzení pokroku, kterého kandidátská země dosáhla na cestě k přistoupení k EU;

D.  vzhledem k tomu, že Albánie musí pokračovat v upevňování demokratických institucí a postupů, v zajišťování řádného fungování svých soudních orgánů, v boji proti korupci a v ochraňování svobody sdělovacích prostředků a práv menšin;

E.  vzhledem k tomu, že důsledné úsilí v oblasti klíčových reforem v Albánii vyžaduje společné zapojení všech zúčastněných stran;

F.  vzhledem k tomu, že vyhlídka Albánie na to, že se stane členským státem na základě zásluh, je ve vlastním politickém, bezpečnostním a hospodářském zájmu Unie; vzhledem k tomu, že harmonogram přistoupení by měl být stanoven na základě kvality nezbytných reforem a odhodlání země se těmto reformám věnovat;

G.  vzhledem k tomu, že rozšíření EU a pokrok v oblasti demokracie, právního státu a prosperity na západním Balkáně přispívají k posílení bezpečnosti a stability regionu západního Balkánu, jehož je Albánie součástí;

H.  vzhledem k tomu, že dne 25. dubna 2021 se v Albánii uskuteční všeobecné volby, a vzhledem k tomu, že doporučení OBSE/ODIHR nebyla provedena v plném rozsahu;

I.  vzhledem k tomu, že Komise předložila dne 1. července 2020 návrh rámce pro jednání s Albánií;

J.  vzhledem k tomu, že pokračující pandemie jasně prokázala, že EU a západní Balkán musí i nadále řešit společné výzvy společně;

K.  vzhledem k tomu, že se Albánie stále ještě musí zotavit z rozsáhlých škod způsobených zemětřesením ze dne 26. listopadu 2019 a z pandemie COVID-19 a že musí posilovat svou připravenost civilní ochrany a pomoci při katastrofách a pokročit v přípravách na vstup do mechanismu civilní ochrany Unie;

L.  vzhledem k tomu, že EU v rámci svého závazku, že poskytne podporu ve výši 400 milionů EUR, uvolnila granty na obnovu a rekonstrukci po zemětřesení v hodnotě 115 milionů EUR;

M.  vzhledem k tomu, že albánské hospodářství bylo pandemií COVID-19 tvrdě zasaženo a že opatření k zamezení šíření viru mají negativní dopad na státní rozpočet;

N.  vzhledem k tomu, že EU uvolnila na řešení pandemie COVID-19 na západním Balkáně 3,3 miliardy EUR, z nichž 38 milionů EUR je určeno na okamžitou podporu odvětví zdravotnictví, 467 milionů EUR na posílení odolnosti zdravotních systémů a zmírnění sociálně-ekonomických dopadů pandemie, 750 milionů EUR na makrofinanční pomoc a 385 milionů EUR na podporu a reaktivaci soukromého sektoru a 1,7 miliardy EUR tvoří zvýhodněné úvěry od Evropské investiční banky;

O.  vzhledem k tomu, že EU uvolnila na pomoc Albánii v boji proti onemocnění COVID-19 51 milionů EUR a až 180 milionů EUR dala k dispozici v podobě makrofinanční pomoci;

P.  vzhledem k tomu, že EU je největším obchodním partnerem Albánie a jejím největším dárcem; vzhledem k tomu, že země od roku 2007 získala v rámci předvstupního financování EU 1,25 miliardy EUR;

Q.  vzhledem k tomu, že hospodářský a investiční plán pro západní Balkán usnadní dlouhodobé zotavení po pandemii COVID-19 a podpoří hospodářský rozvoj a reformy;

R.  vzhledem k tomu, že albánští občané mohou od prosince 2010 bezvízově cestovat do schengenského prostoru;

S.  vzhledem k tomu, že se albánští občané mohou od roku 2015 účastnit studentských, akademických a mládežnických výměnných pobytů v rámci programu Erasmus+;

T.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále plně odhodlána podporovat strategické rozhodnutí Albánie integrovat se do EU, zasazovat se za právní stát a udržovat dobré sousedské vztahy;

U.  vzhledem k tomu, že Albánie díky úsilí o zlepšení regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy nepřestává být důvěryhodným partnerem v zahraniční politice;

1.  vítá jednoznačnou strategickou orientaci a odhodlání Albánie integrovat se do EU, jež se projevuje dobrými sousedskými vztahy a soustavným uskutečňováním reforem souvisejících s přistoupením; vítá v tomto ohledu prohlášení Evropské rady ze dne 26. března 2020 o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií; zdůrazňuje význam integračního procesu jako katalyzátoru reforem a vítá podporu, kterou tento proces má mezi albánskými občany;

2.  domnívá se, že i představitelé Albánie a dalších zemí západního Balkánu by se případně měli aktivně účastnit konference o budoucnosti Evropy, a to jak na úrovni vlády, tak na úrovni občanské společnosti, včetně mladých lidí;

3.  podporuje myšlenku, aby byla svolána první mezivládní konference ihned poté, co budou v plném rozsahu splněny podmínky stanovené Evropskou radou, a Rada přijme rámec pro jednání; připomíná, že Albánie je kandidátskou zemí od roku 2014 a že Komise doporučuje zahájit jednání o přistoupení již od roku 2018;

4.  připomíná transformační povahu přístupových jednání a konstatuje, že pro zajištění důvěryhodnosti procesu přistoupení se musí plnění milníků promítat do pokroku směrem k členství v EU; připomíná, že protivníci se snaží podkopat další integraci a politickou stabilitu zemí západního Balkánu;

5.  domnívá se, že jmenování hlavního vyjednavače a vyjednávacího týmu je spolu s přijetím akčního plánu pro řešení priorit stanovených v závěrech Rady z března 2020 známkou jasného politického závazku k dalšímu pokroku v procesu integrace do EU;

6.  zdůrazňuje, že pokrok na cestě k přistoupení závisí podle revidované metodiky rozšiřování na trvalých, důkladných a nevratných reformách v základních oblastech, od zásad právního státu přes fungování demokratických institucí a veřejné správy až po ekonomiku; v této souvislosti připomíná význam reformy soudnictví a posílení boje proti korupci a organizované trestné činnosti a význam dobrých sousedských vztahů a regionální spolupráce;

7.  naléhavě vyzývá albánské orgány, aby zintenzivnily úsilí o posílení politického dialogu a fungování demokratických institucí země a současně zlepšily podmínky pro pluralitu sdělovacích prostředků a občanskou společnost;

Fungování demokratických institucí

8.   naléhavě vyzývá politické představitele Albánie, aby zvýšili transparentnost a zlepšili dosud nedostatečný dialog a tím vytvořili atmosféru důvěry, a vyjadřuje vážné znepokojení nad polarizovaným politickým ovzduším a absencí udržitelné spolupráce mezi stranami, které nepřestávají bránit demokratickému procesu; připomíná význam, jaký má pro pokrok v reformním procesu i při zajišťování běžného demokratického fungování albánských institucí konstruktivní politický dialog;

9.  připomíná, že politické síly mají společnou odpovědnost za to, aby upustily od vzájemného obviňování, jednostranných rozhodnutí a bojkotů, a namísto toho stavěly na pozitivních příkladech úsilí o dosažení konsensu, jako byly ty, které vedly k dohodě o volební reformě ze dne 5. června 2020;

10.  vyzývá albánské veřejné instituce, aby jednaly transparentně a uplatňovaly postupy řádné veřejné správy; zdůrazňuje, že je důležité přijmout proaktivní opatření, aby byly informace pravidelně a včas zpřístupňovány občanské společnosti, sdělovacím prostředkům a široké veřejnosti, zejména když se týkají předních otázek veřejného zájmu, jako je současná zdravotní krize;

11.  zdůrazňuje, že všeobecné volby, které se mají konat dne 24. dubna 2021, budou hrát klíčovou úlohu pro konsolidaci a obnovu demokratických postupů a struktur v zemi a pro dosažení vysoké míry politické stability; připomíná, že svobodné a spravedlivé volby jsou základním předpokladem integrace do EU;

12.  je znepokojen údajným kupováním volebních hlasů a připomíná, že stíhání takové praktiky patří k podmínkám, které stanovila dne 25. března 2020 Rada; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby přípravy na parlamentní volby v roce 2021 probíhaly transparentně a inkluzivně; konstatuje, že všechny politické síly, státní orgány, občanská společnost a sdělovací prostředky mají společnou povinnost zajistit, aby byla volební kampaň transparentní, důvěryhodná a objektivní a probíhala bez dezinformací, zastrašování a nepravdivých obvinění;

13.  zdůrazňuje, že je důležité provést opatření volební reformy kodifikovaná v červenci 2020, která jsou v souladu s doporučeními OBSE/ODIHR a Rady Evropy; zdůrazňuje, že je důležité plně a včas provést společné stanovisko Benátské komise a OBSE/ODIHR z prosince 2020; vítá pozitivní výsledek dohody ze dne 5. června 2020, která provádí některá doporučení OBSE/ODIHR; konstatuje, že na tento úspěch již nebylo navázáno a že navzdory opakovaným mezinárodním výzvám, aby se počkalo na stanovisko Benátské komise, byly učiněny další kroky bez širokého konsensu napříč stranami, které vyústily v to, že albánský parlament přijal v říjnu 2020 sporné změny volebního zákona;

14.  zdůrazňuje, že je třeba albánský parlament zapojit do procesu integrace do EU intenzivněji a dále posílit jeho kapacity v oblasti legislativy, dohledu a rozpočtové kontroly s cílem zajistit soulad právních předpisů s acquis EU;

15.  naléhavě vyzývá Albánii, aby zlepšila koordinaci uvnitř vlády, urychlila decentralizaci v rámci reformy územní správy, pokročila ve veřejných konzultacích na místní úrovni a pokročila s reformou veřejné správy;

Právní stát

16.  připomíná, že je nejvýše důležité chránit právní stát, a to pomocí revize soudnictví a soustavného a důsledného stíhání korupce na vysoké úrovni; oceňuje pokrok dosažený při provádění komplexní reformy soudnictví, která vzešla z bezprecedentního procesu prověřování a vyžádala si zřízení příslušných orgánů a specializovaných subjektů, a vyzývá k urychlení těchto postupů, aby se dosáhlo hmatatelného posunu k odpovědnému, nezávislému a funkčnímu soudnictví, který je podmínkou pro konání první mezivládní konference;

17.  zdůrazňuje, že je třeba, aby Albánie zaujala k reformě soudnictví strategičtější přístup, který by řešil rostoucí počet nevyřízených případů; žádá, aby byly v oblasti soudnictví zajištěny vysoké standardy transparentnosti a aby byly znovu aktivovány nástroje, jako jsou dříve fungující databáze online; vítá jmenování nových členů Ústavního soudu, jež obnovilo jeho funkčnost, a naléhavě vyzývá albánské orgány, aby proces jmenování urychleně dokončily a umožnily Ústavnímu soudu opět plně a účinně fungovat; zdůrazňuje, že je třeba zajistit pokračování fungování a odpovídající personální obsazení odvolacího soudu;

18.  vítá skutečnost, že bylo opět částečně obnoveno fungování Vrchního soudu, jenž nyní přezkoumává přípustnost více než tisíce případů, a vybízí jej, aby dosáhl pokroku při jmenování dalších soudců a mohl se stát plně funkčním a zásadně snížit neudržitelný počet nevyřízených případů;

19.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že byl zřízen Národní úřad pro vyšetřování, že jeho ředitelka již vykonává své povinnosti a že v současné době probíhá nábor vyšetřovatelů;

20.  zdůrazňuje, že je třeba, aby Albánie bojovala proti korupci na všech úrovních společnosti, vlády a správy; je znepokojen současnou praxí, podle níž může státní policie přijímat soukromé a sponzorské dary; se znepokojením konstatuje, že obvinění z korupce nadále oslabují důvěru veřejnosti ve vládu, a obecněji v demokratické instituce;

21.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit účinné fungování, spolupráci a finanční i provozní nezávislost soudních, donucovacích a protikorupčních orgánů a poskytovat jim náležité finanční, technické a lidské zdroje; zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout hmatatelných výsledků v podobě nezávislého a nestranného vyšetřování, které povede k úspěšnému stíhání trestné činnosti na vysoké úrovni, včetně korupce;

22.  vítá zřízení protikorupčních orgánů a bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti protikorupčních právních předpisů; bere na vědomí, že probíhá hloubkové vyšetřování vedené nově zřízenou Zvláštní strukturou pro potírání korupce a organizované trestné činnosti (SPAK) a že soudy proti korupci a organizované trestné činnosti podávají žaloby; zdůrazňuje, že má-li být možné účinně a aktivně bojovat proti beztrestnosti a korupci na vysoké úrovni, je třeba zachovat jejich nezávislost;

23.  žádá, aby byly na všech ministerstvech rychle přijaty a provedeny konkrétní plány integrity, jak s tím počítá meziodvětvová protikorupční strategie a akční plán pro její provádění; připomíná, že podle pozměněného zákona o financování politických stran je třeba zlepšit transparentnost a monitorování financování politických stran; konstatuje, že je důležité účinně provádět doporučení albánského Nejvyššího kontrolního úřadu;

24.  bere na vědomí nárůst proaktivního vyšetřování, stíhání a pravomocných rozsudků zaměřených na nelegální praní majetku a peněz, které vedou k systematickému zmrazování a zabavování majetku pocházejícího z trestné činnosti, a vyzývá k dalšímu zintenzivnění stíhání a pravomocných soudních rozsudků v těchto věcech, v souladu se zásadami nezávislosti soudů a řádného a spravedlivého procesu; upozorňuje na rozsáhlé problémy v oblasti praní peněz, zejména v odvětví stavebnictví a nemovitostí;

25.  vítá kroky podniknuté ke zlepšení právních předpisů a mechanismů pro boj proti praní peněz a financování terorismu a vyzývá k přijetí dalších opatření zaměřených na urychlené provedení akčního plánu Finančního akčního výboru (FATF), zejména pokud jde o omezení rozsahu neformální ekonomiky;

26.  zdůrazňuje význam neustávajícího úsilí a systematického zlepšování Albánie v oblasti boje proti obchodování s lidmi, střelnými zbraněmi a padělaným zbožím a v oblasti boje proti kyberkriminalitě a teroristickým hrozbám;

27.  vyzývá Albánii, aby stavěla na značném úsilí, které vynaložila v uplynulých letech, a dále zintenzivnila obrovské a nekompromisní úsilí o rozbití místních i mezinárodních zločineckých sítí a vymýtila produkci drog a obchodování s nimi; vítá posílenou spolupráci země s Europolem a donucovacími orgány členských států EU, která vedla k řadě úspěšných operací velkého rozsahu v oblasti prosazování práva, mj. na základě příkladné spolupráce mezi albánskými a italskými orgány pod záštitou společného vyšetřovacího týmu; vybízí albánské orgány, aby urychleně dokončily vyslání albánského styčného státního zástupce do Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust); doporučuje Albánii, aby přijala novou strategii a akční plán týkající se drog, které mj. zaplní mezeru v právních předpisech týkající se prekursorů drog;

Základní práva

28.  vyjadřuje podporu inkluzivním politikám a žádá, aby bylo dosaženo pokroku při přijímání opatření, která budou účinně chránit základní svobody a práva všech lidí, se zvláštním zaměřením na ženy, děti, osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny a osoby LGBTQI+;

29.  vítá skutečnost, že Albánie jmenovala svého pozorovatele do Agentury EU pro základní práva (FRA), a vybízí příslušné orgány, aby plně využívaly odborných znalostí agentury FRA s cílem uvést albánské právní předpisy a praktické postupy do souladu s acquis a normami EU;

30.  vítá aktualizaci albánských antidiskriminačních právních předpisů a vyzývá orgány, aby zintenzivnily úsilí o vytvoření pevné antidiskriminační judikatury; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby zajistily účinnou prevenci a stíhání nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti, včetně antisemitismu;

31.  konstatuje, že platnost národního akčního plánu pro otázky osob LGBTI na období 2016–2020 vypršela, a žádá vládu, aby na základě transparentních a inkluzivních konzultací s občanskou společností vypracovala nový akční plán a zajistila pro jeho provádění odpovídající zdroje; vyzývá albánské orgány, aby podporovaly společenské akceptování osob LGBTQI+, které se stále pravidelně potýkají s diskriminací a nenávistnými verbálními projevy; vítá rozhodnutí o odstranění nepřijatelné „konverzní terapie“, které posiluje právo na genderovou identitu a její vyjadřování;

32.  vyzývá orgány, aby zajistily, aby příslušné orgány, jako je veřejný ochránce práv, komisař pro boj proti diskriminaci a komisař pro právo na informace a ochranu údajů, měly k dispozici dostatečné lidské, technické i finanční zdroje, a aby byla jejich příslušná doporučení systematicky prováděna; zdůrazňuje, že by do těchto úřadů měli být jmenováni pouze lidé, jejichž nezávislost a profesionalita je nade vši pochybnost;

33.  žádá, aby byl vytvořen účinný nástroj pro prevenci násilí založeného na pohlaví, včetně obtěžování, domácího násilí a násilí páchaného na dětech, které zhoršila pandemie COVID-19, a pro poskytování ochrany a podpory jeho obětem, spolu s účinným a efektivním stíháním pachatelů;

34.  připomíná Albánii své výzvy, aby zajistila nediskriminační přístup k veřejným službám a další zlepšení v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a zdraví a životních podmínek osob se zdravotním postižením, Romů, Egypťanů a dalších etnických menšin; vítá prohlášení z Poznaně o integraci Romů v rámci procesu rozšíření EU z roku 2019; naléhavě vyzývá orgány, aby pokročily v politikách integrace Romů v souladu se strategickým rámcem EU pro Romy;

35.  naléhavě vyzývá Albánii k urychlenému přijetí zbývajících pěti předpisů s cílem zajistit plné provedení rámcového zákona o ochraně národnostních menšin z roku 2017 a souvisejících práv na sebeurčení, používání menšinových jazyků tam, kde je to nutné na místní správní úrovni, a práva na vzdělání i v menšinových jazycích; vyzývá Albánii, aby chránila a podporovala kulturní dědictví, jazyky a tradice svých národnostních menšin a aby zajistila prostor pro vysílání v menšinových jazycích ve státních a místních sdělovacích prostředcích;

36.  v této souvislosti vítá přijetí zákona o sčítání obyvatelstva, které má proběhnout na podzim 2021, a vyzývá Albánii, aby přijala veškerá nezbytná opatření k jeho efektivnímu provedení, včetně přípravy dotazníku a manuálního pokrytí všech uznávaných menšinových skupin;

37.  vyzývá Albánii, aby zajistila, že menšinové skupiny budou mít rovné příležitosti a přiměřené zastoupení v politickém životě, veřejné správě a soudnictví;

38.  vyzývá Albánii, aby dosáhla dalšího pokroku, pokud jde o opatření ke konsolidaci práv na registraci a restituci majetku a související odškodnění, provádění zákona o přechodných postupech týkajících se vlastnictví, zejména dosažením transparentního pokroku v procesu registrace nemovitostí, a dokončení komplexní pozemkové reformy, a to i v oblastech obývaných menšinami;

39.  vítá snahy Albánie o podporu tolerance a harmonie mezi náboženstvími a řešení předsudků a diskriminace, včetně antisemitismu, které potvrzuje skutečnost, že albánský parlament schválil definici antisemitismu vypracovanou Mezinárodní aliancí pro připomínku holokaustu, takže se Albánie stala první zemí s muslimskou většinou, která tuto formulaci přijala; vyzývá k pokračování snah o zajištění dodržování svobody projevu a svobody přesvědčení nebo náboženského vyznání;

40.  vyzývá albánské orgány, aby zajistily svobodu shromažďování jako základní právo, v souladu se zásadou proporcionality, a to i během nouzového stavu nebo přírodní katastrofy; zdůrazňuje doporučení, která v tomto ohledu předložil veřejný ochránce práv;

41.  konstatuje, že je důležité řešit stížnosti na nesprávné policejní postupy a vyšetřit a stíhat nepřiměřené používání síly, a to i v kontextu pandemie COVID-19; připomíná, že je třeba vymýtit špatné zacházení s podezřelými a vězni;

42.  připomíná povinnost příslušných orgánů zajistit žadatelům o azyl řádný proces v souladu s mezinárodními závazky Albánie a náležitě se zabývat potřebami uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů a zároveň posílit připravenost na potenciální zvýšení migračních toků a zlepšit spolupráci s orgány členských států; vyzývá k posílení kapacit pro vyřizování žádostí o azyl a pro vyšetřování oznámených případů porušení postupů navracení, včetně porušování lidských práv;

43.  zdůrazňuje, že ochrana hranic a předcházení přeshraniční trestné činnosti musí být prioritou a musí při nich být plně dodržována základní práva zakotvená v příslušných mezinárodních a regionálních zákonech a zásadách; vítá zahájení první plnohodnotné společné operace s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) mimo Evropskou unii;

44.  zdůrazňuje, že příspěvek Albánie k ochraně vnějších hranic Evropské unie má zásadní význam, a vyzývá EU, aby více podporovala ochranu hranic v tomto regionu a podporovala potřeby albánských orgánů při jednání s uprchlíky, žadateli o azyl a migranty;

45.  vítá pokračující úsilí albánských orgánů a naléhavě je vyzývá, aby zaujaly rozhodný přístup k prevenci, vyšetřování, stíhání a trestání obchodování s lidmi a vykořisťování jeho obětí, včetně dětí a dalších zranitelných skupin, a posílily služby opětovného začleňování a zajistily ochranu svědků;

46.  vítá prováděná opatření a vyzývá k dalšímu úsilí o výrazné snížení nelegální migrace a počtu nepodložených žádostí o azyl podaných albánskými státními příslušníky, včetně nezletilých osob bez doprovodu, v členských státech EU; konstatuje, že Albánie i nadále plní kritéria pro uvolnění vízového režimu;

Občanská společnost a sdělovací prostředky

47.  zdůrazňuje nutnost zlepšit prostředí pro fungování občanské společnosti v Albánii a naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby v průběhu rozhodování na různých úrovních správy zajistily smysluplné, včasné a reprezentativní konzultace a aby posílily právní a fiskální rámec, a tím zlepšily finanční udržitelnost nevládního sektoru;

48.  zdůrazňuje, že je důležité, aby se organizace občanské společnosti účastnily pravidelných konzultací o fungování společnosti, což umožní zapojení občanů do záležitostí země;

49.  zdůrazňuje, že je třeba zlepšit podmínky a vytvořit prostředí, které podporuje odpovědnost a kontrolu veřejných institucí, zejména prostřednictvím spolupráce s občanskou společností a novináři, a zajišťuje jim přístup ke spravedlnosti a právní jistoty; je velmi znepokojen alarmujícími tvrzeními o rozsáhlém využívání dezinformací proti investigativním novinářům, aktivistům občanské společnosti a dalším subjektům, které usilují o pohnání mocných aktérů k odpovědnosti;

50.  se znepokojením bere na vědomí nedostatečný pokrok v oblasti svobody projevu a překážky pro řádné fungování nezávislých sdělovacích prostředků;

51.  připomíná, že je důležité zajistit kvalitní žurnalistiku a zvýšit úroveň mediální gramotnosti, aby se zajistilo fungování demokracie v Albánii a řešily dezinformace, nenávistné projevy a falešné zprávy; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby zlepšily koordinaci a řešily dezinformace a hybridní hrozby, které se snaží oslabit evropskou perspektivu tohoto regionu, a to tím, že budou strategicky zdůrazňovat význam EU pro občany na západním Balkánu, a naléhavě je vyzývá, aby podpořily vytvoření centra excelence v oblasti boje proti dezinformacím zaměřeného na Balkán;

52.  vyzývá k iniciativám na podporu mediálního prostředí bez vnějších vlivů a na podporu profesního chování sdělovacích prostředků, včetně investigativní žurnalistiky;

53.  zdůrazňuje, že je třeba posílit samoregulaci, etické standardy, nezávislost, nestrannost, finanční udržitelnost a zpravodajskou kvalitu veřejných a soukromých sdělovacích prostředků a zvýšit transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků, jejich financování a veřejné reklamy; požaduje opatření zajišťující transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků v rozhlasových a televizních společnostech; konstatuje, že je třeba zlepšit pracovní a sociální podmínky pracovníků ve sdělovacích prostředcích, aby byla zajištěna kvalitní žurnalistika;

54.  odsuzuje násilí, zastrašování, očerňující kampaně a nepřímý politický a finanční tlak namířený proti novinářům, které zásadním způsobem omezují svobodu sdělovacích prostředků, podněcují k autocenzuře a vážně narušují úsilí o odhalování trestné činnosti a korupce; vyzývá albánské orgány, aby zahájily vyšetřování nedávné série násilí a neodůvodněného zadržování novinářů a aby okamžitě reagovaly na nařčení, že novináři byli napadeni policií, a to i ve vazbě;

55.  vítá závazek albánských orgánů, že stáhnou navrhované změny zákona o sdělovacích prostředcích a že ve všech budoucích návrzích plně uplatní doporučení Benátské komise ze dne 19. června 2020; znovu opakuje své obavy ohledně původně navržených opatření v rámci tzv. balíčku proti pomluvám a konstatuje, že revize zákonů týkajících se sdělovacích prostředků a komunikace by měla probíhat transparentním a inkluzivním způsobem s cílem zlepšit svobodu sdělovacích prostředků a pracovní prostředí nezávislých novinářů a zajistit, aby byly vyslyšeny hlasy a názory občanské společnosti;

Společenské a hospodářské reformy

56.  vybízí albánskou vládu, aby za prioritu považovala opatření zaměřená na zmírnění zdravotního a socioekonomického dopadu pandemie COVID-19, se zvláštním ohledem na marginalizované a zranitelné skupiny, jako jsou Romové, Egypťané, komunita LGBTQI+, osoby se zdravotním postižením a rodiče samoživitelé, a aby současně podnikla další kroky ke zvýšení diverzifikace, konkurenceschopnosti a digitalizace, posílení reprezentativnosti sociálního dialogu a k řešení problému rozsáhlé neformální ekonomiky;

57.  připomíná, že udržitelný růst závisí na vymýcení všudypřítomné korupce, zvýšení transparentnosti, právní jistoty a efektivity, spravedlivé hospodářské soutěži a zjednodušení administrativních postupů;

58.  vybízí albánské orgány, aby posílily sociální péči a zlepšily přístup k sociálním a zdravotnickým službám, zejména pro zranitelné skupiny, s cílem snížit riziko chudoby a sociálního vyloučení;

59.  vyzývá k posílení konkrétních opatření zaměřených na demografický pokles a odliv mozků prostřednictvím aktivních politik na trhu práce, které budou řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a snižovat dlouhodobou nezaměstnanost, zejména mezi mládeží a nejvíce marginalizovanými skupinami; zdůrazňuje, že je důležité vytvářet udržitelná a dlouhodobá pracovní místa pro mladé lidi tím, že se podpoří dostupné, kvalitní a inkluzivní vzdělávání a vyřeší problémy s bydlením; vyzývá albánskou vládu, aby zlepšila cenovou a obecnou dostupnost internetu, a to i pro účely vzdělávání;

60.  vítá pozitivní trendy v oblasti účasti žen v politice a vyzývá k dalším krokům k odstranění genderových nerovností, rozdílů v odměňování žen a mužů a diskriminace na pracovišti;

61.  vyzývá příslušné orgány, aby zvýšily úsilí o odstranění dětské práce v celém neformálním sektoru a více se zaměřily na stíhání zneužívání dětí;

62.  zdůrazňuje, že je třeba zlepšit viditelnost a komunikaci týkající se pomoci EU a financování z prostředků Unie v Albánii; v tomto ohledu připomíná ocenění za výsledky v rámci nástroje předvstupní pomoci udělené Severní Makedonii a Albánii, a zejména výraznou podporu, kterou EU poskytla západnímu Balkánu v boji proti pandemii COVID-19;

63.  vítá úsilí Komise o strategičtější investice na západním Balkáně prostřednictvím specializovaného hospodářského a investičního plánu; zdůrazňuje, že veškeré investice musí být v souladu s cíli Pařížské dohody a s cílem EU v oblasti dekarbonizace; je si vědom toho, že tento plán je důležitý pro podporu udržitelné konektivity, lidského kapitálu, konkurenceschopnosti a růstu podporujícího začlenění, jakož i pro posílení regionální a přeshraniční spolupráce; požaduje odpovídající spolufinancování a další zlepšení transparentnosti a viditelnosti finančních prostředků EU; zdůrazňuje, že v kontextu Albánie je třeba tyto finanční prostředky zaměřit na probíhající demokratickou transformaci a boj proti demografickému poklesu a odlivu mozků;

Životní prostředí, energetika a doprava

64.  připomíná, že je stále zapotřebí značného úsilí k dosažení cílů v oblasti energetické účinnosti, zabezpečení dodávek, snižování emisí a obnovitelných zdrojů energie a jejich diverzifikace prostřednictvím přechodu na udržitelnou energii, vytápění a dopravu;

65.  vybízí Albánii, aby diverzifikovala svou výrobu energie, zajistila ekonomicky a environmentálně zdravé investice do vodních elektráren a zvýšila nákladově efektivní investice do větrných a solárních zdrojů; naléhavě žádá vládu, aby minimalizovala dopad na biologickou rozmanitost tím, že zastaví stavbu vodních elektráren v chráněných oblastech, zejména v okolí řek Valbona a Vjosa, a v souladu se svým oznámením co nejdříve vytvoří národní park Vjosa podél celého toku této řeky; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit posuzování vlivu na životní prostředí, strategické posuzování vlivů na životní prostředí a transparentnost postupů v ekologicky citlivých odvětvích a více se zaměřit na stíhání trestných činů proti životnímu prostředí; zdůrazňuje, že je důležité zlepšit strategii Albánie v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před radiací; konstatuje, že Albánie ještě nedosáhla plného souladu se směrnicí Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření;

66.  naléhavě žádá albánské orgány, aby zajistily úplné dodržování Smlouvy o Energetickém společenství, např. aby zprovoznily albánskou energetickou burzu, pokračovaly v otevírání trhu, zajistily funkční oddělení provozovatelů distribuční soustavy a propojení trhů s elektřinou; zdůrazňuje, že nově otevřený transjadranský plynovod a nadcházející napojení přeměněné tepelné elektrárny Vlora bude přispívat k regionální energetické bezpečnosti; připomíná, že je třeba dokončit reformu trhu s elektřinou a zavést propojovací vedení Bitola-Elbasan se Severní Makedonií;

67.  vyzývá k dalšímu pokroku při posilování strategických dopravních sítí v souladu s regulačním rámcem transevropské dopravní sítě (TEN-T), k pokroku v práci na albánských úsecích „Modré dálnice“, dokončení reforem železničního odvětví a k dalšímu pokroku v budování železničního spojení mezi městy Tirana-Podgorica-Durrës;

68.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad některými hospodářskými projekty v Albánii, které vedly k poškození životního prostředí v chráněných oblastech; zdůrazňuje, že plánování a výstavba projektů v oblasti cestovního ruchu a energetické infrastruktury citlivých z hlediska životního prostředí musí být před přijetím jakéhokoli rozhodnutí podrobeny rozsáhlým celostátním konzultacím s občanskou společností a místními komunitami a musí být v souladu s mezinárodními normami a normami EU v oblasti posuzování dopadů a ochrany životního prostředí;

69.  naléhavě vyzývá albánské orgány, aby vypracovaly národní energetickou strategii, která zaručí plný soulad s Pařížskou dohodou a jejím prováděním, s příslušnými politikami EU v oblasti klimatu, cíli pro dekarbonizaci a nástroji pro stanovování ceny uhlíku, v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a politickými závazky přijatými v rámci Sofijského prohlášení z roku 2020; vyzývá albánské orgány, aby neprodleně přijaly návrh zákona o změně klimatu a právní předpisy a rozhodnutí o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů; požaduje urychlené dokončení návrhu integrovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, aby mohl být předložen k přezkumu sekretariátu Energetického společenství;

70.  vyzývá k dalšímu úsilí v oblasti zemědělství a rozvoje venkova; domnívá se, že je důležité vytvořit stabilní systém pro konzultace mezi tvůrci politik a různými zájmovými skupinami ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet moderní, ekologické malé a střední zemědělství šetrné vůči klimatu, které zajistí živobytí zemědělců a ochranu albánských přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti;

71.  připomíná, že je třeba, aby si Albánie stanovila jako prioritu provádění nové národní strategie pro nakládání s odpady na období 2020–2035 a vytvoření integrovaného regionálního systému nakládání s odpady a podporovala recyklování, uzavřela skládky nebezpečného odpadu, přizpůsobila se standardům EU, zejména pokud jde o spalování, a zabránila odlesňování a znečišťování moří plasty; upozorňuje na znečištění Jaderského moře a časté odhazování odpadků, které pak odnášejí mořské proudy; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit sledování kvality vody, zvýšit kapacity pro čištění odpadních vod a posílit kapacity agentur v oblasti životního prostředí a chráněných oblastí;

Regionální spolupráce a zahraniční politika

72.  vítá pokračující úsilí Albánie o podporu dobrých sousedských vztahů a regionální integrace; zdůrazňuje, že je důležité podniknout další kroky na podporu usmíření se sousedy a regionální spolupráce, jež by měly být založeny na respektování základních hodnot EU a na společné budoucnosti v rámci EU;

73.  vyzývá k vytváření nových příležitostí pro politický a strategický dialog na vysoké úrovni se zeměmi západního Balkánu prostřednictvím pravidelných summitů EU a západního Balkánu a intenzivnějších kontaktů na ministerské úrovni s cílem posílit politickou povahu procesu rozšíření a zajistit silnější vedení a větší zapojení na vysoké úrovni, o což usiluje také revidovaná metodika rozšíření;

74.  vítá konstruktivní kroky směřující k vyřešení dosud neuzavřených dvoustranných otázek, včetně společného závazku Řecka a Albánie předložit vymezení námořních zón Mezinárodnímu soudnímu dvoru;

75.  vítá inkluzivní kroky k prohloubení regionální integrace, usnadnění propojení a volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb a k podpoře společného regionálního trhu;

76.  vítá konstruktivní úlohu Albánie v mnohostranných iniciativách, mimo jiné v rámci předsednictví Středoevropské dohody o volném obchodu (CEFTA) a OBSE;

77.  vítá účast Albánie na iniciativě „miniSchengen“, která je prostředkem ke zlepšení sousedských vztahů a poskytnutí nových příležitostí pro albánské občany a podniky;

78.  vyzývá všechny politické představitele, aby urychleně přijali opatření ke zřízení regionální komise, jejímž úkolem bude zjišťovat fakta o válečných zločinech a dalších porušeních lidských práv spáchaných na území bývalé Jugoslávie v období od 1. ledna 1991 do 31. prosince 2001 (RECOM), a to na základě významné činnosti koalice pro RECOM; vyzývá politické představitele na západním Balkáně, aby podporovali regionální usmíření a nezneužívali tato témata v rámci vnitřních politických bojů;

79.  vítá, že Albánie postupuje v souladu se všemi rozhodnutími a prohlášeními v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky od roku 2012, a oceňuje její aktivní účast na misích a operacích EU pro řešení krizí a také její aktivní příspěvek k misím NATO se strategickým významem pro EU; naléhavě vyzývá Albánii, aby sladila svůj postoj k soudní příslušnosti Mezinárodního trestního soudu s postojem EU;

80.  zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a Spojené státy posílily své partnerství a koordinaci na západním Balkáně s cílem dosáhnout pokroku v klíčových reformách, zlepšit správu věcí veřejných a podpořit usmíření; vyzývá ESVČ a Komisi, aby zvýšily podporu Albánii v boji proti nepřátelskému zahraničnímu vměšování ze strany zemí, jako jsou Rusko, Čína a Írán; domnívá se, že vzhledem k výše uvedené harmonizaci a procesu přistoupení Albánie k EU by Tirana měla rozvíjet stále užší spolupráci s členskými státy EU a NATO v otázkách bezpečnosti a obrany;

o
o   o

81.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal předsedům Evropské rady, Rady a Komise, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi, vládě a parlamentu Albánské republiky.

(1) Úř. věst. L 107, 28.4.2009, s. 166.
(2) Přijaté texty, P9_TA(2020)0320.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2019)0050.
(4) Přijaté texty, P9_TA(2020)0168.

Poslední aktualizace: 31. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí