Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2170(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0041/2021

Esitatud tekstid :

A9-0041/2021

Arutelud :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Hääletused :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0112

Vastuvõetud tekstid
PDF 168kWORD 59k
Neljapäev, 25. märts 2021 - Brüssel
Albaaniat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded
P9_TA(2021)0112 A9-0041/2021

Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2021. aasta resolutsioon Albaaniat käsitlevate komisjoni 2019.–2020. aasta aruannete kohta (2019/2170(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelist stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut(1),

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2018. aasta järeldusi, nõukogu 18. juuni 2019. aasta järeldusi ja Euroopa Ülemkogu 17.–18. oktoobri 2019. aasta järeldusi, millega lükati edasi otsused ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta Albaania ja Põhja‑Makedooniaga,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu liikmete 26. märtsi 2020. aasta ühisavaldust ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta Albaania ja Põhja‑Makedooniaga, mille raames kinnitati nõukogu 25. märtsi 2020. aasta järeldused laienemise ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi kohta,

–  võttes arvesse komisjoni 5. veebruari 2020. aasta teatist „Ühinemisprotsessi tõhustamine – Lääne-Balkani riikide usutavad väljavaated saada ELi liikmeks“ (COM(2020)0057),

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 19.–20. juuni 2003. aasta järeldusi ja Thessaloniki tegevuskava Lääne‑Balkani riikidele,

–  võttes arvesse komisjoni 29. mai 2019. aasta teatist „2019. aasta teatis ELi laienemisstrateegia kohta“ (COM(2019)0260) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti, mis käsitleb 2019. aasta aruannet Albaania kohta (SWD(2019)0215),

–  võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2020. aasta teatist „2020. aasta teatis ELi laienemispoliitika kohta“ (COM(2020)0660) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti, mis käsitleb 2020. aasta aruannet Albaania kohta (SWD(2020)0354),

–  võttes arvesse komisjoni 24. juuli 2020. aasta teatist „Ebaseadusliku tulirelvakaubanduse vastane ELi tegevuskava 2020–2025“ (COM(2020)0608),

–  võttes arvesse komisjoni 29. aprilli 2020. aasta teatist „Lääne‑Balkani riikide toetamine COVID‑19 puhanguga võitlemisel ja pandeemiajärgsel taastumisel“ (COM(2020)0315),

–  võttes arvesse 10. novembril 2020. aastal Sofias Berliini protsessi raames toimunud ELi ja Lääne‑Balkani riikide tippkohtumist,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 26.–27. juuni 2014. aasta järeldusi, mis sisaldasid otsust anda Albaaniale ELiga ühinemiseks kandidaatriigi staatus,

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2020. aasta resolutsiooni meediavabaduse tugevdamise kohta: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll(2),

–  võttes arvesse oma 24. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni Põhja‑Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta(3),

–  võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2020. aasta teatist „Majandus- ja investeerimiskava Lääne‑Balkani jaoks“ (COM(2020)0641),

–  võttes arvesse ELi ja Lääne‑Balkani riikide 17. mai 2018. aasta tippkohtumisel vastu võetud Sofia deklaratsiooni ja sellele lisatud Sofia prioriteetide kava,

–  võttes arvesse 6. mail 2020. aastal videokonverentsi teel toimunud ELi ja Lääne‑Balkani tippkohtumisel kokku lepitud Zagrebi avaldust,

–  võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) valimisvaatlusmissiooni 5. septembri 2019. aasta lõpparuannet 30. juunil 2019. aastal Albaania Vabariigis toimunud kohalike valimiste kohta ning Veneetsia komisjoni ja OSCE/ODIHRi 11. detsembri 2020. aasta ühisarvamust 30. juulil 2020. aastal vastu võetud Albaania põhiseaduse ja valimisseaduse muudatuste kohta,

–   võttes arvesse oma demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühma iga-aastast tööprogrammi aastaks 2021,

–  võttes arvesse oma 19. juuni 2020. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Lääne‑Balkanit pärast 2020. aasta tippkohtumist(4),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi rohkem kui 20 liikme 8. detsembri 2020. aasta ühisavaldust Põhja‑Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Albaania kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A9‑0041/2021),

A.  arvestades, et laienemine on üks ELi tõhusamaid välispoliitika vahendeid, sest see aitab laiendada liidu põhiväärtuste (inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, õigusriik, rahuloome ja inimõiguste austamine) ulatust;

B.  arvestades, et Albaania on teinud järjepidevaid pingutusi ELi suunas liikumisel, täites enamiku tingimustest, mille EL on esitanud esimese valitsustevahelise konverentsi korraldamiseks;

C.  arvestades, et õigusriik on peamine kriteerium, mille alusel hinnatakse kandidaatriigi edusamme ELiga ühinemise poole liikumisel;

D.  arvestades, et Albaania peab jätkama edusammude tegemist demokraatlike institutsioonide ja menetluste tugevdamisel, kohtuorganite nõuetekohase toimimise tagamisel, korruptsioonivastases võitluses ning meediavabaduse ja vähemuste õiguste kaitsmisel;

E.  arvestades, et selleks, et Albaanias tehtaks peamiste reformide elluviimisel pidevaid edusamme, peavad selles ühiselt osalema kõik sidusrühmad;

F.  arvestades, et Albaania väljavaade saada liikmesriigiks saavutatud tulemuste alusel on liidu enda poliitilistes, julgeolekualastes ja majanduslikes huvides; arvestades, et ühinemise ajakava peaks sõltuma vajalike reformide kvaliteedist ja riigi pühendumusest neile;

G.  arvestades, et ELi laienemine ning demokraatia, õigusriigi ja heaolu edendamine Lääne‑Balkanil aitavad tugevdada julgeolekut ja stabiilsust Lääne‑Balkani piirkonnas, kuhu kuulub ka Albaania;

H.  arvestades, et Albaania üldvalimised toimuvad 25. aprillil 2021. aastal, ning arvestades, et OSCE/ODIHRi soovitusi ei ole veel täielikult rakendatud;

I.  arvestades, et komisjon esitas 1. juulil 2020. aastal Albaania läbirääkimisraamistiku eelnõu;

J.  arvestades, et praegune pandeemia on selgelt näidanud, et EL ja Lääne‑Balkan peavad jätkama ühiste probleemide üheskoos lahendamist;

K.  arvestades, et Albaanial tuleb alles taastuda ulatuslikust kahjust, mida on tekitanud 26. novembril 2019. aastal toimunud maaväring ja COVID‑19 pandeemia, suurendada oma elanikkonnakaitset ja katastroofidele reageerimise alast valmisolekut ning teha suuremaid ettevalmistusi Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismiga liitumiseks;

L.  arvestades, et EL on oma 400 miljoni euro suuruse toetuse andmise lubaduse alusel teinud maavärinajärgseteks taastamis- ja ülesehitustöödeks toetustena kättesaadavaks 115 miljonit eurot;

M.  arvestades, et COVID‑19 pandeemia on Albaania majandust rängalt tabanud ning viiruse leviku tõkestamiseks võetavatel meetmetel on kahjulik mõju riigi eelarvele;

N.  arvestades, et EL on eraldanud Lääne‑Balkani riikides COVID‑19 pandeemiaga tegelemiseks 3,3 miljardit eurot, sealhulgas 38 miljonit eurot tervishoiusektori koheseks toetamiseks, 467 miljonit eurot tervishoiusüsteemide vastupanuvõime loomiseks ja pandeemia sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks, 750 miljonit eurot makromajanduslikuks finantsabiks, 385 miljonit eurot erasektori toetamiseks ja selle tegevuse elavdamiseks ning 1,7 miljardit eurot Euroopa Investeerimispanga sooduslaenudeks;

O.  arvestades, et EL on Albaania COVID‑19‑vastast võitlust toetanud 51 miljoni euroga ja andnud kuni 180 miljoni euro ulatuses makromajanduslikku finantsabi;

P.  arvestades, et EL on Albaania suurim kaubanduspartner ja doonor, ning arvestades, et riik on alates 2007. aastast saanud ELi ühinemiseelset rahastust suurusjärgus 1,25 miljardit eurot;

Q.  arvestades, et Lääne-Balkani majandus- ja investeerimiskavaga hõlbustatakse piirkonna pikaajalist taastumist pärast COVID‑19 pandeemiat ning toetatakse majanduslikku arengut ja reforme;

R.  arvestades, et Albaania kodanikel on 2010. aasta detsembrist olnud võimalik reisida Schengeni alale viisavabalt;

S.  arvestades, et Albaania kodanikud on alates 2015. aastast saanud programmi „Erasmus+“ raames osaleda üliõpilas-, noorte- ning akadeemilistes vahetuses;

T.  arvestades, et EL teeb ka edaspidi kõik võimaliku, et toetada Albaania strateegilist ostust ELiga integreeruda, lähtudes õigusriigist ja heanaaberlikest suhetest;

U.  arvestades, et tänu jõupingutustele edendada piirkondlikku koostööd ja heanaaberlikke suhteid on Albaania jätkuvalt välispoliitikas usaldusväärne partner;

1.  peab kiiduväärseks Albaania selget strateegilist orientatsiooni ja pühendumust ELiga integreerumisele, mis väljendub heanaaberlikes suhetes ja ühinemisega seotud reformide jätkuvas elluviimises; väljendab sellega seoses heameelt Euroopa Ülemkogu 26. märtsi 2020. aasta avalduse üle ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta Albaania ja Põhja-Makedooniaga; rõhutab integratsiooniprotsessi tähtsust reformide katalüsaatorina ja väljendab heameelt selle üle, et Albaania rahvas toetab seda;

2.  on veendunud, et Euroopa tuleviku teemalisse konverentsi tuleks asjakohasel juhul kaasata ka Albaania ja muude Lääne‑Balkani riikide esindajad, nii valitsuse kui ka kodanikuühiskonna tasandil, k.a noored, ning nad peaksid selles aktiivselt osalema;

3.  toetab esimese valitsustevahelise konverentsi viivitamatut kokkukutsumist pärast seda, kui Euroopa Ülemkogu seatud tingimused on täielikult täidetud ja nõukogu on läbirääkimisraamistiku vastu võtnud; tuletab meelde, et Albaania on olnud kandidaatriik alates 2014. aastast ning komisjon on soovitanud ühinemisläbirääkimiste alustamist alates 2018. aastast;

4.  tuletab meelde ühinemisläbirääkimiste ümberkujundavat olemust ja märgib, et ühinemisprotsessi usaldusväärsuse tagamiseks peab vahe-eesmärkide saavutamine kajastuma ELi liikmesuse suunas tehtavates edusammudes; tuletab meelde, et rivaalitsevad osalejad püüavad kahjustada Lääne‑Balkani riikide edasist integratsiooni ja poliitilist stabiilsust;

5.  on seisukohal, et pealäbirääkija ja läbirääkimisrühma ametisse nimetamine koos nõukogu 2020. aasta märtsi järeldustes seatud prioriteetidega tegelemise tegevuskava vastuvõtmisega näitab selget poliitilist pühendumist ELiga integreerumise protsessi edendamisele;

6.  rõhutab, et muudetud laienemismetoodika alusel ühinemiseks tehtavad edusammud sõltuvad püsivatest, põhjalikest ja pöördumatutest reformidest põhivaldkondades, alustades õigusriigist, demokraatlike institutsioonide ja avaliku halduse tulemuslikust toimimisest ning majandusest; tuletab sellega seoses meelde, kui olulised on kohtureform ning organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastase võitluse tõhustamine, samuti heanaaberlikud suhted ja piirkondlik koostöö;

7.  nõuab tungivalt, et Albaania ametivõimud suurendaksid oma pingutusi tõhustada poliitilist dialoogi ja riigi demokraatlike institutsioonide toimimist, parandades samal ajal meedia mitmekesisuse ja kodanikuühiskonna olustikku;

Demokraatlike institutsioonide toimimine

8.   nõuab tungivalt, et Albaania poliitilised juhid looksid usaldusliku õhkkonna, suurendades selleks läbipaistvust ja alustades selleks dialooge, ning väljendab tõsist muret polariseerunud poliitilise õhkkonna ja ebapiisava erakondadevahelise kestliku koostöö pärast, mis jätkuvalt takistavad demokraatlikku protsessi; tuletab meelde, kui oluline on konstruktiivne poliitiline dialoog reformiprotsessi edendamiseks ja edasiste edusammude tegemiseks Albaania institutsioonide normaalse demokraatliku toimimise tagamisel;

9.  tuletab meelde poliitiliste jõudude ühist vastutust selle eest, et loobuda vastastikustest süüdistustest, ühepoolsetest otsustest ja boikottidest ning tugineda selle asemel positiivsetele näidetele konsensuse saavutamise püüdlustest, nagu need, mis viisid valimisreformi käsitleva kokkuleppeni, mis sõlmiti 5. juunil 2020. aastal;

10.  kutsub Albaania avaliku sektori asutusi üles tegutsema läbipaistvalt ja rakendama häid valitsemistavasid; rõhutab, kui tähtis on võtta ennetavaid meetmeid, andes kodanikuühiskonnale, meediale ja üldsusele korrapäraselt ja õigeaegselt teavet, eelkõige juhul, kui see puudutab suurt avalikku huvi pakkuvaid küsimusi, nagu praegune tervisealane hädaolukord;

11.  rõhutab, et 25. aprillil 2021. aastal toimuvad üldvalimised on riigi demokraatlike menetluste ja struktuuride tugevdamisel ja uuendamisel ning suurema poliitilise stabiilsuse saavutamisel otsustava tähtsusega; rõhutab, et vabad ja õiglased valimised on ELiga integreerumiseks hädavajalikud;

12.  väljendab muret väidetava häälte ostmise pärast ja tuletab meelde, et selle eest süüdistuse esitamine kuulub nõukogu poolt 25. märtsil 2020. aastal seatud tingimuste hulka; rõhutab, kui oluline on tagada, et 2021. aasta parlamendivalimisteks ettevalmistuste tegemine oleks läbipaistev ja kaasav; märgib, et kõigil poliitilistel jõududel, riigiorganitel, kodanikuühiskonnal ja meedial on ühine kohustus tagada, et valimiskampaania oleks läbipaistev, usaldusväärne ja objektiivne ning et see ei sisaldaks desinformatsiooni, hirmutamist ega valesüüdistusi;

13.  rõhutab, kui oluline on rakendada 2020. aasta juulis kodifitseeritud valimisreformi meetmeid, mis on kooskõlas OSCE/ODIHRi ja Euroopa Nõukogu soovitustega; rõhutab, kui oluline on rakendada täielikult ja õigeaegselt Veneetsia komisjoni ja OSCE/ODIHRi 2020. aasta detsembri ühisarvamust; väljendab heameelt 5. juuni 2020. aasta kokkuleppe positiivse tulemuse üle, millega rakendatakse mõningaid OSCE/ODIHRi soovitusi; märgib, et selle põhjal ei ole suudetud edasi liikuda, ning asjaolu, et hoolimata korduvatest rahvusvahelistest üleskutsetest oodata ära Veneetsia komisjoni arvamus, võeti edasisi meetmeid erakondadeülest konsensust saavutamata, mille tagajärjel võttis Albaania parlament 2020. aasta oktoobris vastu valimisseaduse muudatused, mis on tekitanud vaidlusi;

14.  rõhutab vajadust suurendada Albaania parlamendi kaasatust ELiga integreerumise protsessi, edendades veelgi Albaania seadusandlikku, järelevalve- ja eelarvekontrollialast suutlikkust, et tagada õigusaktide vastavusse viimine ELi õigustikuga;

15.  nõuab tungivalt, et Albaania parandaks valitsusesisest koordineerimist, kiirendaks territoriaalse haldusreformi raames detsentraliseerimist, edendaks avalikke konsultatsioone kohalikul tasandil ning liiguks avaliku halduse reformiga edasi;

Õigusriik

16.  tuletab meelde, et ülimalt tähtis on kaitsta õigusriiki, reformides kohtusüsteemi ning esitades suurkorruptsiooni eest pidevalt ja järjekindlalt süüdistusi; tunneb heameelt ulatusliku kohtureformi rakendamisel tehtud edusammude üle, mida toetavad enneolematu kontrolliprotsess ning asjaomaste institutsioonide ja spetsialiseeritud asutuste loomine, ning nõuab nende menetluste kiirendamist, et saavutada reaalne liikumine vastutustundliku, sõltumatu ja toimiva kohtusüsteemi suunas, mis on esimese valitsustevahelise konverentsi eeltingimus;

17.  rõhutab, et Albaania peab kohtusektori reformi jaoks töötama välja strateegilisema lähenemisviisi, mille raames tegeletakse kohtuasjade üha ulatuslikuma kuhjumise probleemiga; nõuab, et kohtusektoris tagataks kõrged läbipaistvusstandardid ja võetaks taas kasutusele sellised vahendid nagu varem toiminud veebipõhised andmebaasid; tunneb heameelt taas tegevust alustanud konstitutsioonikohtu uute liikmete ametisse nimetamise üle ning nõuab tungivalt, et Albaania institutsioonid viiksid ametisse nimetamise protsessi kiiresti lõpule, taastades konstitutsioonikohtu suutlikkuse täielikult ja tõhusalt toimida; rõhutab vajadust tagada apellatsioonikohtu töö jätkumine ja piisav personal;

18.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kõrge kohus on oma toimivussuutlikkuse osaliselt taastanud ja vaadanud uuesti läbi rohkem kui tuhande kohtuasja vastuvõetavuse, ning julgustab kõrget kohut jätkama edusammude tegemist lisakohtunike ametisse nimetamisel, et saada täielikult toimivaks ja vähendada oluliselt oma jätkusuutmatut pooleliolevate kohtuasjade kuhjumist;

19.  väljendab rahulolu asjaolu üle, et loodud on keskkriminaalpolitsei, et selle direktor on asunud täitma oma tööülesandeid ning et praegu tegeletakse uurijate töölevõtmisega;

20.  rõhutab, et Albaania peab korruptsiooni vastu võitlema kõigil ühiskonna ning valitsemis- ja haldustasanditel; tunneb muret asjaolu pärast, et kehtiva tava kohaselt võib riigi politsei saada eraannetusi ja sponsorlust; märgib murelikult, et korruptsioonikahtlused õõnestavad jätkuvalt üldsuse usaldust valitsuse ja üldisemalt demokraatlike institutsioonide vastu;

21.  rõhutab vajadust tagada kohtuorganite, õiguskaitseasutuste ja korruptsioonivastaste asutuste tulemuslik toimimine, koostöö ning rahaline ja tegevuslik sõltumatus ning tagada selleks piisavad rahalised ja tehnilised vahendid ning inimressursid; rõhutab, kui tähtis on saavutada käegakatsutavaid tulemusi sõltumatute ja erapooletute uurimiste vormis, mis viiks kõrgetasemeliste kuritegude, sealhulgas korruptsioonijuhtumite eduka menetlemiseni;

22.  tunneb heameelt korruptsioonivastaste organite loomise üle ja võtab teadmiseks korruptsioonivastaste õigusaktide valdkonnas tehtud edusammud; võtab teadmiseks, et hiljuti loodud korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse vastane eristruktuur (SPAK) teeb juba põhjalikke uurimisi ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust käsitlevate kohtuasjade kohtud tegelevad süüdistuste esitamisega; rõhutab vajadust säilitada nende sõltumatus, et võidelda tulemuslikult ja ennetavalt karistamatuse ja suurkorruptsiooni vastu;

23.  nõuab, et kõik ministeeriumid võtaksid kiiresti vastu spetsiifilised erialase kohusetunde tagamise kavad ja rakendaksid neid, nagu on ette nähtud valdkondadevahelises korruptsioonivastases strateegias ja selle rakendamise tegevuskavas; tuletab meelde vajadust parandada erakondade rahastamise läbipaistvust ja järelevalvet vastavalt erakondade rahastamist käsitlevale muudetud seadusele; märgib Albaania kõrgeima kontrolliasutuse soovituste tulemusliku rakendamise tähtsust;

24.  märgib, et sagenenud on ebaseadusliku vara ja rahapesuvastased ennetavad uurimised, süüdistuste esitamine ja lõplik süüdimõistmine, mille tulemuseks on kuritegeliku vara süstemaatiline külmutamine ja arestimine, ning nõuab niisuguste juhtumite puhul veelgi intensiivsemat süüdistuste esitamist ja lõplike süüdimõistvate kohtuotsuste tegemist kooskõlas kohtusüsteemi sõltumatuse, nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtuliku arutamise põhimõtetega; rõhutab, et rahapesuprobleemid on ulatuslikud, eriti ehitus- ja kinnisvarasektoris;

25.  kiidab heaks sammud, mida on tehtud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse õigusaktide ja mehhanismide täiustamiseks, ning nõuab lisameetmeid, mille eesmärk on kiiresti rakendada rahapesuvastase töökonna tegevuskava, eelkõige mitteametliku majanduse osakaalu vähendamise valdkonnas;

26.  toonitab, kui tähtis on see, et Albaania teeks jätkuvaid jõupingutusi ja süsteemset parendustööd võitluses inim- ja tulirelvakaubanduse ning võltsitud kaupadega kaubitsemise ning ka küberkuritegevuse ja terrorismiohtude vastu;

27.  kutsub Albaaniat üles suurendama veelgi oma ulatuslikke ja järeleandmatuid pingutusi kohalike ja rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike lõhkumisel ning uimastite tootmisele ja uimastikaubandusele lõpu tegemisel, tuginedes oma varasematel aastatel tehtud märkimisväärsetele jõupingutustele; tunneb heameelt selle üle, et riigi koostöö Europoli ning ELi liikmesriikide õiguskaitseasutustega on suurenenud, tänu millele on toimunud mitu edukat ja ulatuslikku õiguskaitseoperatsiooni, sealhulgas Albaania ja Itaalia ametiasutuste eeskujuliku koostöö raames ühise uurimisrühma egiidi all; julgustab Albaania ametiasutusi viima kiiresti lõpule Albaania sideprokuröri lähetamise Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ametisse (Eurojust); soovitab Albaanial võtta vastu uue uimastitevastase võitluse strateegia ja tegevuskava, et muu hulgas kaotada õiguslik lünk, mis on seotud uimastite lähteainetega;

Põhiõigused

28.  väljendab toetust kaasavale poliitikale ja nõuab edusammude tegemist niisuguste meetmete võtmisel, millega kaitstakse tulemuslikult kõigi inimeste põhivabadusi ja ‑õigusi, pöörates erilist tähelepanu naistele, lastele, puuetega inimestele, etnilistele vähemustele ja LGBTQI+ inimestele;

29.  tunneb heameelt selle üle, et Albaanial on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametis (FRA) oma vaatleja, ning kutsub ametiasutusi üles kasutama täielikult ära FRA eksperditeadmisi selleks, et viia Albaania õigusaktid ja tavad kooskõlla ELi õigustiku ja ELi standarditega;

30.  tunneb heameelt riigi diskrimineerimisvastaste õigusaktide ajakohastamise üle ja kutsub ametiasutusi üles suurendama jõupingutusi, et kujundada välja kindel diskrimineerimisvastane kohtupraktika; nõuab tungivalt, et ametiasutused tagaksid vaenukõne ja vaenukuritegude, sealhulgas antisemitismi tulemusliku ennetamise ning nende eest süüdistuse esitamise;

31.  märgib, et Albaania 2016.–2020. aasta LGBTI‑küsimusi käsitlev riiklik tegevuskava on aegunud, ning kutsub valitsust üles töötama välja uue tegevuskava ning tegema seda kodanikuühiskonnaga läbipaistvalt ja kaasavalt konsulteerides ning tagama selle rakendamiseks asjakohaste vahendite eraldamise; kutsub Albaania ametiasutusi üles edendama ikka veel pidevalt diskrimineerimist ja vaenukõnet kogevate LGBTQI+ inimeste aktsepteerimist ühiskonnas; väljendab heameelt otsuse üle kaotada lubamatu konversiooniteraapia, tugevdades seeläbi õigust sooidentiteedile ja sooväljendusele;

32.  nõuab tungivalt, et ametiasutused tagaksid piisavate inimressursside ning tehniliste ja rahaliste vahendite eraldamise asjaomastele asutustele, näiteks ombudsmani büroodele, diskrimineerimisvastase võitluse volinikule ning andmekaitse ja teabe saamise õiguse volinikule, ning tagaksid nende asjakohaste soovituste süsteemse rakendamise; rõhutab, et nendesse ametitesse tuleks nimetada ainult isikud, kelle sõltumatus ja professionaalsus on väljaspool kahtlust;

33.  nõuab, et loodaks tulemuslik mehhanism, mille abil ennetada soolist vägivalda, sealhulgas ahistamist, perevägivalda ja laste vastu suunatud vägivalda, mida on süvendanud COVID‑19 pandeemia, ning kaitsta ja toetada nende ohvreid koos niisuguste tegude toimepanijate tulemusliku ja tõhusa kohtu alla andmisega;

34.  tuletab Albaaniale meelde oma nõudmist tagada avalike teenuste mittediskrimineeriv kättesaadavus ning parandada veelgi puuetega inimeste, romade, egiptlaste ja muude etniliste vähemuste haridusvõimalusi, tööhõive määrasid ning elamis- ja tervisealaseid tingimusi; väljendab heameelt 2019. aasta Poznani deklaratsiooni üle romade integreerimise kohta ELi laienemisprotsessis; nõuab tungivalt, et ametiasutused edendaksid romade integreerimise poliitikat kooskõlas ELi romasid käsitleva strateegilise raamistikuga;

35.  nõuab tungivalt, et Albaania võtaks kiiremas korras vastu ka ülejäänud viis rakendusakti, et tagada 2017. aasta niisuguse raamseaduse täielik rakendamine, milles käsitletakse rahvusvähemuste kaitset ning sellega seotud õigusi, st õigust enesemääramisele, vajaduse korral vähemuskeelte kasutamisele kohalikul haldustasandil ja vähemuskeeltes pakutavale kaasharidusele; kutsub Albaaniat üles kaitsma ja edendama oma rahvusvähemuste kultuuripärandit, keeli ja traditsioone ning pakkuma vähemuskeeltes sellealast meediaruumi riigi- ja kohalikes meediaväljaannetes;

36.  tunneb sellega seoses heameelt 2021. aasta sügisel korraldatavat rahvaloendust käsitleva seaduse vastuvõtmise üle ning kutsub Albaaniat üles võtma kõik vajalikud meetmed selle tõhusaks rakendamiseks, sealhulgas kõiki tunnustatud vähemusrühmi hõlmava küsimustiku ja käsiraamatu koostamise kaudu;

37.  kutsub Albaaniat üles tagama vähemusrühmadele võrdsed võimalused ning piisava esindatuse poliitilises elus, avalikus halduses ja kohtusüsteemis;

38.  kutsub Albaaniat üles tegema lisaedusamme niisuguste meetmete võtmisel, millega tugevdatakse omandi registreerimise, tagastamise ja kompenseerimise õigusi, rakendatakse omandiõiguse üleminekumenetlusi käsitlevat seadust, peamiselt kinnisvara registreerimise protsessi läbipaistval viisil edendamisega, ja viiakse lõpule ulatuslik maasektori reform, sealhulgas vähemuste asualadel;

39.  tunneb heameelt Albaania pingutuste üle edendada sallivust ja religioonidevahelist harmooniat ning tegeleda eelarvamuste ja diskrimineerimise, sealhulgas antisemitismi probleemiga, nagu on näidanud asjaolu, et parlament kiitis heaks Holokausti Mälestamise Rahvusvahelise Ühenduse (IHRA) antisemitismi määratluse, tänu millele sai Albaaniast esimene valdavalt moslemitest koosneva elanikkonnaga riik, kes on selle sõnastusega nõustunud; nõuab jõupingutuste jätkamist, et tagada väljendusvabaduse ning veendumus- ja usuvabaduse austamine;

40.  kutsub ametivõime üles tagama kogunemisvabaduse kui põhiõiguse, järgides proportsionaalsuse põhimõtet, sealhulgas eriolukorras või loodusõnnetuse korral; rõhutab sellega seoses ombudsmani antud soovitusi;

41.  märgib, kui oluline on käsitleda väidetavaid politsei väärkäitumise juhtumeid ning uurida ülemäärase jõu kasutamist ja esitada selle eest süüdistusi, seda ka COVID‑19 pandeemia kontekstis; tuletab meelde vajadust teha kahtlusaluste ja kinnipeetavate väärkohtlemisele lõpp;

42.  tuletab meelde ametiasutuste kohustust tagada varjupaigataotlejatele nõuetekohane menetlus kooskõlas Albaania rahvusvaheliste kohustustega ning tegeleda nõuetekohaselt pagulaste, varjupaigataotlejate ja rändajate vajadustega ning suurendada seejuures valmisolekut rändevoogude võimalikuks suurenemiseks ja tõhustada liikmesriikide ametiasutustega tehtavat koostööd; nõuab, et suurendataks suutlikkust menetleda varjupaigataotlusi ja uurida juhtumeid, mille puhul on teatatud tagasisaatmismenetluste rikkumistest, sealhulgas inimõiguste rikkumistest;

43.  rõhutab, et piiride kaitsmist ja piiriülese kuritegevuse ennetamist tuleb pidada esmatähtsaks ning seejuures tuleb täielikult austada kohaldatavates rahvusvahelistes ja piirkondlikes õigusaktides ja põhimõtetes sätestatud põhiõigusi; väljendab heameelt asjaolu üle, et käivitatud on esimene täieõiguslik ühisoperatsioon Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga (Frontex) väljaspool Euroopa Liitu;

44.  rõhutab, et Albaania panus Euroopa Liidu välispiiri kaitsesse on väga oluline, ning kutsub ELi üles suurendama oma toetust kõnealuse piirkonna piirikaitsele ja toetama Albaania niisuguste ametiasutuste vajadusi, kes tegelevad pagulaste, varjupaigataotlejate ja rändajatega;

45.  kiidab heaks Albaania ametivõimude jätkuvad pingutused ja nõuab tungivalt, et nad võtaksid inimkaubanduse ja selle ohvrite, sealhulgas laste ja teiste vähekaitstud rühmade ärakasutamise ennetamisel ja uurimisel ning süüdlaste kohtu alla andmisel ja neile karistuse määramisel jõulise lähenemisviisi, pakuksid suuremal arvul taasintegreerimisteenuseid ja tagaksid tunnistajakaitse;

46.  tunneb heameelt võetavate meetmete üle ja nõuab suuremate edusammude tegemist, et vähendada märkimisväärselt ELi liikmesriikides Albaania kodanike ebaseaduslikku rännet ja põhjendamatute varjupaigataotluste arvu, sealhulgas saabuvate saatjata alaealiste arvu; märgib, et Albaania täidab jätkuvalt viisanõude kaotamise kriteeriume;

Kodanikuühiskond ja meedia

47.  rõhutab vajadust parandada kodanikuühiskonna toimimise kliimat Albaanias ja nõuab tungivalt, et ametiasutused tagaksid kogu otsustusprotsessi jooksul eri valitsemistasanditel sisulised, õigeaegsed ja representatiivsed konsultatsioonid ning tõhustaksid õigus- ja eelarveraamistikku, parandades valitsusvälise sektori rahalist jätkusuutlikkust;

48.  rõhutab, kui oluline on kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemine korrapärastel ühiskonna toimimist käsitlevatel konsultatsioonidel, mis annab kodanikele võimaluse osaleda riigiasjades;

49.  rõhutab vajadust parandada avaliku sektori asutuste aruandekohustuse ja kontrolli tingimusi ning luua selleks soodne keskkond, eelkõige kodanikuühiskonna ja ajakirjanikega tehtava koostöö abil, tagades neile juurdepääsu õigusemõistmisele ja õiguskindluse; on tõsiselt mures rahutust tekitavate väidete pärast, mille kohaselt on väga levinud desinformatsiooni kasutamine uurivate ajakirjanike, kodanikuühiskonna aktivistide ja muude isikute vastu, kes püüavad mõjuvõimsaid osalejaid oma tegude eest vastutama panna;

50.  märgib murega edusammude puudumist väljendusvabaduse valdkonnas ja takistusi, mis esinevad sõltumatu meedia nõuetekohasel toimimisel;

51.  tuletab meelde kvaliteetse ajakirjanduse tagamise ja meediapädevuse taseme tõstmise tähtsust, et tagada Albaanias demokraatia toimimine ning võidelda desinformatsiooni, vaenukõne ja valeuudiste vastu; kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles parandama koordineerimist ning käsitlema desinformatsiooni ja hübriidohtusid, millega püütakse kahjustada ELi liikmeks saamise väljavaadet, ning rõhutama selleks strateegilisemalt ELi tähtsust Lään‑-Balkani riikide kodanike jaoks, ning nõuab tungivalt, et nad edendaksid Balkanile keskenduva tippkeskuse loomist, et võidelda desinformatsiooni vastu;

52.  nõuab algatusi, millega edendada välismõjudeta meediakeskkonda, mis soodustaks professionaalset meediakäitumist, sealhulgas uurivat ajakirjandust;

53.  rõhutab vajadust parandada avaliku ja erasektori meediakanalite eneseregulatsiooni, eetikastandardeid, sõltumatust, erapooletust, rahalist jätkusuutlikkust ja teabe edastamise kvaliteeti ning suurendada meedia omandilise kuuluvuse, rahastamise ja avaliku reklaami läbipaistvust; nõuab meetmeid, millega tagatakse ringhäälinguettevõtete puhul meediaomandi läbipaistvus; märgib vajadust parandada meediaspetsialistide töö- ja sotsiaalseid tingimusi, et tagada kvaliteetne ajakirjandus;

54.  mõistab hukka ajakirjanike vastu suunatud vägivalla, hirmutamise, laimukampaaniad ning kaudse poliitilise ja rahalise surve, millega piiratakse tõsiselt meediavabadust, tekitatakse enesetsensuuri ning õõnestatakse oluliselt kuritegevuse ja korruptsiooni avastamiseks tehtavaid pingutusi; palub, et ametiasutused algataksid uurimise hiljutise ajakirjanike vastu suunatud vägivalla laine ja ajakirjanike põhjendamatu kinnipidamise suhtes ning reageeriksid viivitamatult väidetele, mille kohaselt on politsei ajakirjanikke rünnanud, sealhulgas nende vahi all oleku ajal;

55.  tunneb heameelt ametiasutuste lubaduse üle võtta tagasi esitatud meediaseaduse muudatuste eelnõu ning rakendada täielikult Veneetsia komisjoni 19. juuni 2020. aasta soovitusi kõigi tulevaste ettepanekute suhtes; kordab oma muret algselt nn laimuvastase paketi raames kavandatud meetmete pärast ning märgib, et meedia- ja kommunikatsiooniseaduste mis tahes läbivaatamine peaks toimuma läbipaistvalt ja kaasavalt, tagades kodanikuühiskonna hääle ja arvamuste kuuldavõtmise, et parandada meediavabadust ja sõltumatute ajakirjanike töökeskkonda;

Sotsiaal-majanduslikud reformid

56.  julgustab Albaania valitsust seadma esikohale meetmed, mille eesmärk on leevendada COVID‑19 pandeemia tervise- ja sotsiaal-majanduslikku mõju, pöörates erilist tähelepanu tõrjutud ja vähekaitstud rühmadele, nagu romad, egiptlased ja LGBTQI+-kogukond, puuetega inimesed ja üksikvanemad, ning võtma samal ajal lisameetmeid selleks, et suurendada mitmekesisust, konkurentsivõimet ja digitaliseerimist, samuti sotsiaaldialoogi representatiivsust ja võidelda ulatusliku mitteametliku majanduse vastu;

57.  tuletab meelde, et kestlik majanduskasv sõltub juurdunud korruptsiooni kaotamisest, suuremast läbipaistvusest, õiguskindlusest ja tõhususest, ausast konkurentsist ja haldusmenetluste lihtsustamisest;

58.  ergutab Albaania ametiasutusi suurendama sotsiaalhoolekande ulatust ning parandada juurdepääsu sotsiaal- ja tervishoiuteenustele, eelkõige vähekaitstud rühmade puhul, et vähendada vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu;

59.  nõuab rahvaarvu vähenemise ja ajude äravoolu vastaste erimeetmete tugevdamist aktiivse tööturupoliitika kaudu, mille raames käsitletakse oskuste mittevastavust tööturu vajadustele ja vähendatakse pikaajalist töötust, eriti noorte ja kõige marginaliseeritumate rühmade seas; rõhutab, kui oluline on luua noortele kestlikke pikaajalisi töövõimalusi, edendades kättesaadavat, kvaliteetset ja kaasavat haridust ning tegeledes eluasemega seotud probleemidega; kutsub Albaania valitsust üles parandama internetiühenduse kättesaadavust ja taskukohasust, ka kooli tarbeks;

60.  kiidab heaks positiivsed suundumused naiste poliitikas osalemises ning nõuab lisasamme soolise tasakaalustamatuse, soolise palgalõhe ja töökohal diskrimineerimise kaotamiseks;

61.  nõuab tungivalt, et ametiasutused suurendaksid pingutusi lapstööjõu kasutamise kaotamiseks kogu mitteametlikus sektoris ning tugevdaksid laste väärkohtlemise eest süüdistuse esitamist;

62.  rõhutab vajadust parandada Albaanias ELi abi ja liidu rahastuse nähtavust ning nendealast kommunikatsiooni; tuletab sellega seoses meelde Põhja‑Makedooniale ja Albaaniale ühinemiseelse abi rahastamisvahendist tulemuslikkuse alusel antavat rahastust ja eelkõige märkimisväärset toetust, mida EL on Lääne‑Balkanile andnud COVID‑19 pandeemia vastu võitlemiseks;

63.  peab kiiduväärseks komisjoni jõupingutusi teha Lääne‑Balkani riikidesse strateegilisemaid investeeringuid spetsiaalse majandus- ja investeerimiskava alusel; rõhutab, et kõik investeeringud peavad olema kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärkide ja ELi CO2 heite vähendamise eesmärgiga; tunnistab majandus- ja investeerimiskava tähtsust kestliku ühendatuse, inimkapitali, konkurentsivõime ja kaasava majanduskasvu toetamisel ning piirkondliku ja piiriülese koostöö tugevdamisel; nõuab piisavat kaasrahastust ja ELi rahastamise läbipaistvuse ja nähtavuse jätkuvat parandamist; rõhutab, et Albaaniaga seoses tuleb rahastamisel keskenduda käimasolevale demokraatiale üleminekule ning võitlusele rahvaarvu vähenemise ja ajude äravoolu vastu;

Keskkond, energeetika ja transport

64.  tuletab meelde, et märkimisväärseid pingutusi tuleb veel teha selleks, et saavutada energiatõhususe, energiavarustuskindluse, heitkoguste vähendamise ning taastuvenergia enda ja selle mitmekesistamisega seotud eesmärgid, minnes üle säästvale energiale, küttele ja transpordile;

65.  julgustab Albaaniat mitmekesistama energiatootmist, tagama majanduslikult mõistlikud ja keskkonnahoidlikud investeeringud hüdroenergiaga seotud tegevusse ning suurendama kulutõhusate investeeringute tegemist tuule- ja päikeseenergiaallikatesse; nõuab tungivalt, et valitsus vähendaks bioloogilisele mitmekesisusele avaldatavat mõju, lõpetades hüdroenergia arendamise kaitsealadel, eelkõige Valbona ja Vjosa jõe lähistel, ning asutaks oma lubaduste kohaselt võimalikult kiiresti Vjosa rahvuspargi kogu jõe pikkuses; rõhutab vajadust parandada keskkonna seisukohast tundlike sektorite keskkonnamõju hindamist, keskkonnamõju strateegilist hindamist ja menetluste läbipaistvust ning edendada keskkonnakuritegude eest süüdistuse esitamist; rõhutab, kui tähtis on parandada Albaania tuumaohutuse ja kiirguskaitse strateegiat; tuletab meelde, et Albaania peab veel tagama täieliku kooskõla nõukogu 5. detsembri 2013. aasta direktiiviga 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest;

66.  nõuab tungivalt, et ametiasutused tagaksid energiaühenduse asutamislepingu täieliku järgimise, sealhulgas muutes Albaania elektribörsi toimivaks, jätkates turu avamist ning tagades jaotusvõrguettevõtjate funktsionaalse eraldamise ja elektriturgude liitmise; rõhutab hiljuti käivitatud Aadria mere torujuhtme ja ümberehitatud Vlora soojuselektrijaama eelseisva võrku ühendamise panust piirkondlikku energiajulgeolekusse; tuletab meelde vajadust viia lõpule elektrituru reform ja käivitada Põhja-Makedooniaga Bitola‑Elbasani elektrivõrkudevaheline ühendus;

67.  nõuab jätkuvaid edusamme strateegiliste transpordivõrkude tugevdamisel vastavalt üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN‑T) reguleerivale raamistikule, et edendada nn sinise kiirtee Albaania osadega seotud tööd, viia lõpule raudteesektori reformid ning teha rohkem edusamme Tirana‑Podgorica‑Durrësi raudteeühendusel;

68.  väljendab sügavat muret Albaania teatavate majandusprojektide pärast, mis on kaitsealadel tekitanud keskkonnakahju; rõhutab, et keskkonna seisukohast tundlike turismi- ja energiataristu projektide kavandamis- ja ehitustööd peavad toimuma kodanikuühiskonna ja kohalike kogukondadega peetavate konsultatsioonide raames, mis peavad olema ulatuslikud ja riigiülesed ning toimuma enne mis tahes otsuste vastuvõtmist, ning rõhutab, et niisugused kavandamis- ja ehitustööd peavad vastama mõjuhinnanguid ja keskkonnakaitset käsitlevatele rahvusvahelistele ja ELi normidele;

69.  nõuab tungivalt, et Albaania ametiasutused koostaksid riikliku energiastrateegia, millega tagataks täielik kooskõla Pariisi kokkuleppe, ELi asjakohase kliimapoliitika, CO2 heite vähendamise eesmärkide ja CO2 heite maksustamise vahenditega ning nende rakendamine, tehes seda kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega ja 2020. aasta Sofia deklaratsiooni raames võetud poliitiliste kohustustega; kutsub Albaania ametiasutusi üles võtma viivitamata vastu kliimaseaduse eelnõu ning kasvuhoonegaaside heitkoguste seire ja aruandluse mehhanismi käsitleva seaduse ja otsuse; nõuab lõimitud riikliku energia- ja kliimakava projekti kiirendatud lõplikku vormistamist, et energiaühenduse sekretariaat saaks selle läbi vaadata;

70.  nõuab lisapingutuste tegemist põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas; on veendunud, et oluline on luua kindel süsteem poliitikakujundajate ja maapiirkondade eri sidusrühmade vaheliste konsultatsioonide korraldamiseks; rõhutab vajadust töötada välja ajakohane, ökoloogiline ja kliimasõbralik väikese ja keskmise suurusega põllumajandus, mis tagab põllumajandustootjatele elatusvahendid ning Albaania loodusvarade ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse;

71.  tuletab meelde, et Albaania peab pidama esmatähtsaks uut, 2020.–2035. aasta riiklikku jäätmekäitlusstrateegiat ja integreeritud piirkondliku jäätmekäitlussüsteemi loomist ning edendama ringlussevõttu, sulgema ohtlike jäätmete kõrvaldamise kohad, tagama kooskõla ELi standarditega, eelkõige põletamise osas, ning ennetama raadamist ja merekeskkonna plastireostust; juhib tähelepanu Aadria mere reostusele ja niisuguse prügi merre laskmisele, mida kannavad edasi merehoovused; rõhutab vajadust suurendada veekvaliteedi jälgimise ja reoveekäitluse alast suutlikkust ning suurendada ka keskkonna ja kaitsealade eest vastutavate ametite suutlikkust;

Piirkondlik koostöö ja välispoliitika

72.  peab tervitatavaks Albaania jätkuvaid jõupingutusi heanaaberlike suhete ja piirkondliku integratsiooni edendamisel; rõhutab, kui oluline on võtta lisameetmeid, et edendada naabritega leppimist ja piirkondlikku koostööd, mis peaks tuginema ELi põhiväärtuste austamisele ja ühisele tulevikule ELis;

73.  nõuab uute võimaluste loomist Lääne‑Balkani riikidega peetava kõrgetasemelise poliitilise ja valdkonnapoliitika dialoogi jaoks, kasutades selleks korrapäraseid ELi ja Lääne‑Balkani riikide tippkohtumisi ning tihedamaid ministrite tasandi kontakte, et tugevdada laienemisprotsessi poliitilist isevastutust ning tagada tugevam juhtimine ja kõrgetasemeline kaasatus, mille poole püüeldakse ka muudetud laienemismetoodika alusel;

74.  tunneb heameelt konstruktiivsete sammude üle, mida on astutud lahendamata kahepoolsete küsimuste lahendamiseks, kaasa arvatud Kreeka ja Albaania ühine lubadus pöörduda merealade piiritlemise küsimuses Rahvusvahelise Kohtu poole;

75.  kiidab heaks kaasavad meetmed, mida on võetud piirkondliku integratsiooni süvendamiseks, ühendatuse ning inimeste, kaupade, kapitali ja teenuste vaba liikumise hõlbustamiseks ning piirkondlikule ühisturu loomisele kaasaaitamiseks;

76.  kiidab heaks Albaania konstruktiivse rolli mitmepoolsetes algatustes, sealhulgas Kesk‑Euroopa vabakaubanduslepingu ja OSCE eesistujana;

77.  tunneb heameelt Albaania osalemise üle mini-Schengeni algatuses, mille abil saab parandada suhteid naabritega ning pakkuda uusi võimalusi Albaania kodanikele ja ettevõtjatele;

78.  kutsub kõiki poliitilisi juhte üles võtma viivitamata meetmeid, et luua piirkondlik komisjon, mille ülesanne on tuvastada ajavahemikus 1. jaanuarist 1991 kuni 31. detsembrini 2001 endise Jugoslaavia territooriumil toime pandud sõjakuritegude ja muude inimõiguste rikkumiste faktilised asjaolud (RECOM), tuginedes RECOMi koalitsiooni märkimisväärsele tööle; nõuab tungivalt, et Lääne‑Balkani poliitilised juhid edendaksid piirkondlikku leppimist ja hoiduksid nende teemade sisepoliitilistes heitlustes ärakasutamisest;

79.  tunneb heameelt selle üle, et Albaania on taganud täieliku vastavuse ühise välis- ja julgeolekupoliitika otsustele ja deklaratsioonidele, mis on vastu võetud alates 2012. aastast, ning peab kiiduväärseks tema aktiivset osalemist ELi kriisiohjemissioonidel ja ‑operatsioonides, samuti tema aktiivset panust niisugustesse NATO missioonidesse, mis on ELi jaoks strateegilise tähtsusega; nõuab tungivalt, et Albaania järgiks seisukohta, mille EL on võtnud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni suhtes;

80.  rõhutab, et EL ja Ameerika Ühendriigid peavad tugevdama oma partnerlust ja tegevuse kooskõlastamist Lääne‑Balkanil, et edendada kõige olulisemaid reforme ning parandada valitsemist ja lepitamist; kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles suurendama Albaaniale antavat toetust, et võidelda pahatahtliku välissekkumise vastu sellistest riikidest nagu Venemaa, Hiina ja Iraan; on veendunud, et eespool mainitud vastavusse viimist ja Albaania ELiga ühinemise protsessi silmas pidades peaks Tirana looma julgeoleku- ja kaitseküsimustes ELi ja NATO liikmesriikidega veelgi tihedama koostöö;

o
o   o

81.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Albaania Vabariigi presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT L 107, 28.4.2009, lk 166.
(2) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0320.
(3) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0050.
(4) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0168.

Viimane päevakajastamine: 31. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika