Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2170(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0041/2021

Teksty złożone :

A9-0041/2021

Debaty :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Głosowanie :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0112

Teksty przyjęte
PDF 192kWORD 60k
Czwartek, 25 marca 2021 r. - Bruksela
Sprawozdania dotyczące Albanii za lata 2019–2020
P9_TA(2021)0112 A9-0041/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Albanii za lata 2019–2020 (2019/2170(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony(1),

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 28 czerwca 2018 r., konkluzje Rady z 18 czerwca 2019 r. oraz konkluzje Rady Europejskiej z 17–18 października 2019 r. odraczające podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie członków Rady Europejskiej z 26 marca 2020 r. w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, w którym poparto konkluzje Rady z 25 marca 2020 r. w sprawie rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia,

–  uwzględniając komunikat Komisji z 5 lutego 2020 r. zatytułowany „Usprawnienie procesu akcesyjnego – wiarygodna perspektywa członkostwa w UE dla państw regionu Bałkanów Zachodnich” (COM(2020)0057),

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 19–20 czerwca 2003 r. oraz agendę z Salonik dla Bałkanów Zachodnich,

–  uwzględniając komunikat Komisji z 29 maja 2019 r. zatytułowany „Komunikat w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2019 r.” (COM(2019)0260), któremu towarzyszy dokument roboczy służb Komisji pt. „Sprawozdanie za rok 2019 dotyczące Albanii” (SWD(2019)0215),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 6 października 2020 r. zatytułowany „Komunikat w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2020 r.” (COM(2020)0660), któremu towarzyszy dokument roboczy służb Komisji pt. „Sprawozdanie za rok 2020 dotyczące Albanii” (SWD(2020)0354),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 24 lipca 2020 r. zatytułowany „Plan działania UE w sprawie nielegalnego handlu bronią palną na lata 2020–2025” (COM(2020)0608),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 29 kwietnia 2020 r. zatytułowany „Wsparcie dla regionu Bałkanów Zachodnich w zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz w sprawie ożywienia gospodarczego po pandemii” (COM(2020)0315),

–  uwzględniając szczyt UE–Bałkany Zachodnie, który odbył się 10 listopada 2020 r. w Sofii w ramach procesu berlińskiego,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 26–27 czerwca 2014 r., zawierające decyzję o przyznaniu Albanii statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wzmocnienia wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią(3),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 6 października 2020 r. pt. „Plan gospodarczo-inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich” (COM(2020)0641),

–  uwzględniając deklarację z Sofii ze szczytu UE–Bałkany Zachodnie z 17 maja 2018 r. i załączony do niej program działań priorytetowych z Sofii,

–  uwzględniając deklarację z Zagrzebia, przyjętą na szczycie UE–Bałkany Zachodnie, który odbył się w trybie wideokonferencji 6 maja 2020 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie końcowe z misji obserwacji wyborów z ramienia ODIHR (Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)) z 5 września 2019 r. w sprawie wyborów lokalnych w Republice Albanii w dniu 30 czerwca 2019 r., a także uwzględniając wspólną opinię Komisji Weneckiej i OBWE/ODIHR z 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w konstytucji Albanii z 30 lipca 2020 r. i w kodeksie wyborczym,

–   uwzględniając roczny program prac parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów na 2021 r.,

–  uwzględniając swoje zalecenie z 19 czerwca 2020 r. dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r.(4),

–  uwzględniając wspólne oświadczenie ponad 20 posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią z 8 grudnia 2020 r.,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Albanii,

–  uwzględniając art. 54 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0041/2021),

A.  mając na uwadze, że rozszerzenie stanowi jeden z najbardziej skutecznych instrumentów polityki zagranicznej UE, przyczyniając się do rozpowszechniania podstawowych wartości Unii w zakresie poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, praworządności, budowania pokoju i poszanowania praw człowieka;

B.  mając na uwadze, że Albania stale podejmuje wysiłki na drodze do UE, spełniając większość stawianych przez UE warunków zorganizowania pierwszej konferencji międzyrządowej;

C.  mając na uwadze, że praworządność stanowi kluczowy wskaźnik oceny postępów kraju kandydującego na drodze do przystąpienia do UE;

D.  mając na uwadze, że Albania musi nadal czynić postępy w umacnianiu instytucji i procedur demokratycznych, w zapewnianiu właściwego funkcjonowania instytucji sądowych, zwalczaniu korupcji oraz zapewnianiu ochrony wolności mediów i praw mniejszości;

E.  mając na uwadze, że konsekwentne wysiłki na rzecz kluczowych reform w Albanii wymagają wspólnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron;

F.  mając na uwadze, że perspektywa uzyskania przez Albanię statusu państwa członkowskiego w oparciu o osiągnięcia leży we własnym interesie Unii – politycznym, gospodarczym i w dziedzinie bezpieczeństwa; mając na uwadze, że o harmonogramie przystąpienia do UE decyduje jakość niezbędnych reform i zaangażowanie kraju w ich przeprowadzenie;

G.  mając na uwadze, że rozszerzenie UE oraz postępy w zakresie demokracji, praworządności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności regionu Bałkanów Zachodnich, którego część stanowi Albania;

H.  mając na uwadze, że 25 kwietnia 2021 r. w Albanii odbędą się wybory powszechne oraz że nie wdrożono w pełni zaleceń OBWE/ODIHR;

I.  mając na uwadze, że 1 lipca 2020 r. Komisja przedstawiła projekt ram negocjacyjnych dla Albanii;

J.  mając na uwadze, że trwająca pandemia wyraźnie pokazała, że UE i Bałkany Zachodnie muszą nadal razem stawiać czoła wspólnym wyzwaniom;

K.  mając na uwadze, że Albania musi odbudować się po poważnych zniszczeniach spowodowanych trzęsieniem ziemi 26 listopada 2019 r. oraz pandemią COVID-19, a także wzmocnić ochronę ludności i gotowość na wypadek klęsk żywiołowych oraz przyspieszyć przygotowania do przystąpienia do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności;

L.  mając na uwadze, że UE uruchomiła dotacje o wartości 115 mln EUR na odbudowę i rekonstrukcję po trzęsieniu ziemi w ramach swojego zobowiązania do wsparcia w wysokości 400 mln EUR;

M.  mając na uwadze, że pandemia COVID-19 mocno uderzyła w gospodarkę Albanii, a środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa negatywnie wpłynęły na budżet państwa;

N.  mając na uwadze, że UE przeznaczyła 3,3 mld EUR na walkę z pandemią COVID-19 na Bałkanach Zachodnich, w tym 38 mln EUR w postaci natychmiastowego wsparcia dla sektora zdrowia, 467 mln EUR na budowanie odporności systemów opieki zdrowotnej i łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii, 750 mln EUR na pomoc makrofinansową, 385 mln EUR na wsparcie dla sektora prywatnego i jego ożywienie oraz 1,7 mld EUR w postaci pożyczek preferencyjnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

O.  mając na uwadze, że UE uruchomiła 51 mln EUR na pomoc dla Albanii w zwalczaniu pandemii COVID-19 i udostępniła do 180 mln EUR w ramach pomocy makrofinansowej;

P.  mając na uwadze, że UE jest największym partnerem handlowym i największym darczyńcą Albanii, a kraj ten skorzystał od 2007 r. z 1,25 mld EUR unijnego finansowania przedakcesyjnego;

Q.  mając na uwadze, że plan gospodarczo-inwestycyjny na rzecz Bałkanów Zachodnich ułatwi długoterminową odbudowę regionu po pandemii COVID-19 oraz wesprze rozwój gospodarczy i reformy;

R.  mając na uwadze, że obywatele Albanii korzystają z ruchu bezwizowego do strefy Schengen od grudnia 2010 r.;

S.  mając na uwadze, że od 2015 r. obywatele Albanii mogą uczestniczyć w wymianach studenckich, akademickich i młodzieżowych w ramach programu Erasmus+;

T.  mając na uwadze, że UE pozostaje w pełni zaangażowana we wspieranie strategicznej decyzji Albanii o integracji z UE w oparciu o praworządność i stosunki dobrosąsiedzkie;

U.  mając na uwadze, że Albania pozostaje wiarygodnym partnerem w polityce zagranicznej dzięki podejmowanym przez nią wysiłkom na rzecz zacieśniania współpracy regionalnej i stosunków dobrosąsiedzkich;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wyraźne strategiczne ukierunkowanie i zaangażowanie Albanii na rzecz integracji z UE, przejawiające się w stosunkach dobrosąsiedzkich i dalszym wdrażaniu reform akcesyjnych; w związku z tym pochwala oświadczenie Rady Europejskiej z 26 marca 2020 r. w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią; podkreśla znaczenie procesu integracji jako katalizatora reform oraz z zadowoleniem przyjmuje wsparcie dla tego procesu ze strony ludności Albanii;

2.  uważa, że konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna obejmować i w stosownych przypadkach aktywnie angażować przedstawicieli Albanii i innych krajów Bałkanów Zachodnich, zarówno na szczeblu administracji rządowej, jak i społeczeństwa obywatelskiego, w tym młodych ludzi;

3.  popiera bezzwłoczne zwołanie pierwszej konferencji międzyrządowej po całkowitym spełnieniu warunków określonych przez Radę Europejską i po przyjęciu ram negocjacyjnych przez Radę; przypomina, że Albania jest państwem kandydującym od 2014 r., a od 2018 r. Komisja zaleca rozpoczęcie rozmów akcesyjnych;

4.  ponownie zwraca uwagę na transformacyjny charakter negocjacji akcesyjnych i zauważa, że aby zapewnić wiarygodność procesu akcesyjnego, osiągnięcie celów pośrednich musi znaleźć odzwierciedlenie w postępach na drodze do członkostwa w UE; przypomina, że rywalizujące podmioty dążą do dalszego podważania integracji i stabilności politycznej krajów Bałkanów Zachodnich;

5.  uważa, że powołanie głównego negocjatora i zespołu negocjacyjnego, wraz z przyjęciem planu działania w celu uwzględnienia priorytetów określonych w konkluzjach Rady z marca 2020 r., są znakiem jasnego zobowiązania politycznego do przyspieszenia procesu integracji z UE;

6.  przypomina, że postępy na drodze do przystąpienia do UE w ramach zmienionej metodologii rozszerzenia zależą od trwałych, głębokich i nieodwracalnych reform w podstawowych obszarach, począwszy od praworządności, skutecznego funkcjonowania instytucji demokratycznych i administracji publicznej oraz gospodarki; przypomina w związku z tym o znaczeniu reformy sądownictwa i intensyfikacji walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, a także stosunków dobrosąsiedzkich i współpracy regionalnej;

7.  wzywa władze Albanii do wzmożenia wysiłków na rzecz wzmocnienia dialogu politycznego i funkcjonowania instytucji demokratycznych w kraju, przy jednoczesnej poprawie klimatu dla pluralizmu mediów i społeczeństwa obywatelskiego;

Funkcjonowanie instytucji demokratycznych

8.   wzywa albańskich przywódców politycznych do stworzenia atmosfery zaufania poprzez zwiększenie przejrzystości oraz powrót do dialogu; wyraża poważne zaniepokojenie polaryzacją klimatu politycznego i brakiem trwałej współpracy międzypartyjnej, które nadal utrudniają proces demokratyczny; przypomina o znaczeniu konstruktywnego dialogu politycznego, aby zwiększyć tempo procesu reform i poczynić dalsze postępy w zapewnianiu normalnego demokratycznego funkcjonowania instytucji albańskich;

9.  przypomina o wspólnej odpowiedzialności sił politycznych za odejście od wzajemnych oskarżeń, jednostronnych decyzji i bojkotów, opierając się zamiast tego na pozytywnych przykładach wysiłków na rzecz budowania konsensusu, takich jak te, które doprowadziły do porozumienia w sprawie reformy ordynacji wyborczej z 5 czerwca 2020 r.;

10.  wzywa albańskie instytucje publiczne do działania w sposób przejrzysty oraz wdrażania praktyk dobrego rządzenia; podkreśla znaczenie proaktywnych działań w obszarze udostępniania informacji społeczeństwu obywatelskiemu, mediom i ogółowi społeczeństwa w sposób terminowy i uporządkowany, w szczególności w kwestiach istotnych dla interesu publicznego, takich jak obecny stan zagrożenia zdrowia;

11.  podkreśla, że wybory powszechne, które odbędą się 25 kwietnia 2021 r., będą miały kluczowe znaczenie dla konsolidacji i odnowienia procedur i struktur demokratycznych w kraju oraz dla osiągnięcia wyższego poziomu stabilności politycznej; podkreśla, że wolne i uczciwe wybory mają zasadnicze znaczenie dla integracji z UE;

12.  wyraża zaniepokojenie zarzutami dotyczącymi kupowania głosów i przypomina, że ściganie tych przestępstw jest jednym z warunków określonych przez Radę 25 marca 2020 r.; podkreśla, jak ważne jest zadbanie o to, by przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2021 r. były prowadzone w sposób przejrzysty i inkluzywny; zauważa, że wszystkie siły polityczne, podmioty państwowe, społeczeństwo obywatelskie i media mają wspólny obowiązek zapewnienia przejrzystej, wiarygodnej i obiektywnej kampanii wyborczej, wolnej od dezinformacji, zastraszania i fałszywych oskarżeń;

13.  podkreśla, że należy wdrożyć środki reformy ordynacji wyborczej, ujednolicone w lipcu 2020 r., które są zgodne z zaleceniami OBWE/ODIHR i Rady Europy; podkreśla znaczenie pełnego i terminowego wdrożenia wspólnej opinii Komisji Weneckiej i OBWE/ODIHR z grudnia 2020 r.; z zadowoleniem przyjmuje pozytywny skutek porozumienia z 5 czerwca 2020 r., które wdraża niektóre z zaleceń OBWE/ODIHR; zauważa, że nie wykorzystano tego faktu oraz że mimo wielokrotnych międzynarodowych apeli o poczekanie na opinię Komisji Weneckiej podjęto dalsze kroki bez szerokiego konsensusu międzypartyjnego, co doprowadziło do przyjęcia przez albański parlament w październiku 2020 r. spornych poprawek do ordynacji wyborczej;

14.  podkreśla potrzebę większego zaangażowania albańskiego parlamentu w proces integracji z UE, dalszego zwiększania jego zdolności w zakresie prawodawstwa, nadzoru i kontroli budżetowej, tak aby zapewnić dostosowanie prawa do dorobku prawnego UE;

15.  wzywa Albanię do usprawnienia koordynacji między poszczególnymi szczeblami rządu, przyspieszenia decentralizacji w ramach terytorialnej reformy administracyjnej, przyspieszenia konsultacji publicznych na szczeblu lokalnym oraz przyspieszenia reformy administracji publicznej;

Praworządność

16.  przypomina o nadrzędnym znaczeniu gwarantowania praworządności w drodze gruntownej reformy sądownictwa oraz stałego i konsekwentnego ścigania podmiotów odpowiedzialnych za korupcję na wysokim szczeblu; pochwala postępy we wdrażaniu kompleksowej reformy sądownictwa, wsparte bezprecedensowym procesem weryfikacji i ustanowieniem odpowiednich instytucji i wyspecjalizowanych organów, oraz domaga się przyspieszenia tych procedur, aby osiągnąć namacalne przejście na odpowiedzialne, niezawisłe i sprawne sądownictwo, co stanowi warunek wstępny zorganizowania pierwszej konferencji międzyrządowej;

17.  podkreśla potrzebę opracowania przez Albanię bardziej strategicznego podejścia do reformy sektora sprawiedliwości, które uwzględnia rosnącą liczbę zaległych spraw; apeluje o zapewnienie wysokich standardów przejrzystości w wymiarze sprawiedliwości oraz o reaktywację narzędzi takich jak internetowe bazy danych, które już działały w przeszłości; z zadowoleniem przyjmuje powołanie nowych członków Trybunału Konstytucyjnego, którzy przywrócili jego zdolność do działania, i wzywa instytucje albańskie do szybkiego zakończenia procesu mianowania i przywrócenia zdolności Trybunału Konstytucyjnego do pełnego i skutecznego funkcjonowania; podkreśla potrzebę zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Sądu Apelacyjnego i jego odpowiedniej obsady kadrowej;

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Sąd Najwyższy częściowo odzyskał zdolność do funkcjonowania i rozpatruje dopuszczalność ponad tysiąca spraw, a także zachęca go do dalszych postępów w mianowaniu dodatkowych sędziów, aby przywrócić pełną operacyjność oraz istotnie zmniejszyć liczbę zaległych spraw;

19.  wyraża zadowolenie z faktu, że utworzono Krajowe Biuro Śledcze, jego dyrektor wykonuje swoje obowiązki, a personel dochodzeniowy jest w trakcie rekrutacji;

20.  podkreśla potrzebę zwalczania przez Albanię korupcji na wszystkich szczeblach społeczeństwa, rządu i administracji; wyraża zaniepokojenie obecną praktyką, zgodnie z którą policja państwowa może otrzymywać prywatne dotacje i darowizny od sponsorów; zauważa z zaniepokojeniem, że zarzuty korupcyjne nadal podważają zaufanie publiczne do rządu i – ogólnie rzecz biorąc – do instytucji demokratycznych;

21.  podkreśla potrzebę zapewnienia skutecznego funkcjonowania, współpracy oraz niezależności finansowej i operacyjnej instytucji sądowniczych, organów ścigania i instytucji antykorupcyjnych poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, technicznych i kadrowych; podkreśla znaczenie dostarczania namacalnych wyników w formie niezależnych i obiektywnych dochodzeń prowadzących do skutecznego ścigania poważnych przestępstw, w tym korupcji;

22.  z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie organów antykorupcyjnych i odnotowuje postępy osiągnięte w obszarze przepisów antykorupcyjnych; dostrzega, że prowadzone są obecnie dogłębne dochodzenia przez nowo utworzone Specjalne Struktury ds. Walki z Korupcją i Przestępczością Zorganizowaną (SPAK) oraz że sądy ds. walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną wydają akty oskarżenia; podkreśla potrzebę zachowania ich niezależności, aby skutecznie i proaktywnie zwalczać bezkarność i korupcję na wysokim szczeblu;

23.  domaga się szybkiego przyjęcia i wdrożenia konkretnych planów dotyczących uczciwości we wszystkich ministerstwach, jak przewidziano w międzysektorowej strategii walki z korupcją i planie działania na rzecz jej wdrożenia; przypomina o potrzebie zwiększenia przejrzystości i monitorowania finansowania partii politycznych na mocy zmienionej ustawy o finansowaniu partii politycznych; odnotowuje znaczenie skutecznego wdrażania zaleceń Najwyższego Organu Kontroli Albanii;

24.  zwraca uwagę na wzrost liczby proaktywnych dochodzeń, postępowań karnych i prawomocnych wyroków skazujących w sprawach związanych z nielegalnym majątkiem i praniem pieniędzy, które prowadzą do systematycznego zamrażania i zajmowania mienia pochodzącego z przestępstwa, oraz apeluje o nasilenie postępowań karnych i prawomocnych wyroków skazujących w tych sprawach, zgodnie z zasadami niezawisłości sądów, rzetelnego procesu i uczciwego postępowania sądowego; zwraca uwagę na duże problemy związane z praniem pieniędzy, w szczególności w sektorze budownictwa i nieruchomości;

25.  z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte w celu wzmocnienia przepisów i mechanizmów mających na celu walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz wzywa do podjęcia dalszych środków mających na celu szybkie wdrożenie planu działania Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, w szczególności w celu zmniejszenia skali gospodarki nieformalnej;

26.  podkreśla znaczenie podejmowania przez Albanię ustawicznych wysiłków i systemowych usprawnień w zwalczaniu handlu ludźmi, bronią palną i towarami podrobionymi, a także cyberprzestępczości i zagrożeń terrorystycznych;

27.  wzywa Albanię do dalszego wzmożenia kompleksowych i rygorystycznych wysiłków na rzecz likwidacji lokalnych i międzynarodowych siatek przestępczych oraz wyeliminowania produkcji narkotyków i handlu narkotykami, w oparciu o znaczne wysiłki podjęte w ostatnich latach; z zadowoleniem przyjmuje zacieśnioną współpracę tego kraju z Europolem i organami ścigania państw członkowskich UE, która doprowadziła do szeregu udanych operacji organów ścigania na dużą skalę, w tym poprzez wzorcową współpracę między władzami albańskimi i włoskimi pod auspicjami wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego; zachęca władze albańskie do szybkiego zakończenia procesu oddelegowania albańskiego prokuratora łącznikowego do Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust); zaleca Albanii przyjęcie nowej strategii i planu działania w sprawie narkotyków, tak aby m.in. uzupełnić lukę ustawodawczą w obszarze prekursorów narkotykowych;

Prawa podstawowe

28.  wyraża poparcie dla polityki integracyjnej i wzywa do poczynienia postępów w przyjmowaniu środków mających na celu skuteczną ochronę podstawowych wolności i praw wszystkich ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości etnicznych i osób LGBTQI+;

29.  z zadowoleniem przyjmuje mianowanie przez Albanię obserwatora do Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) i zachęca władze do pełnego wykorzystania wiedzy fachowej FRA w celu dostosowania albańskiego ustawodawstwa i praktyk do dorobku prawnego i norm UE;

30.  z zadowoleniem przyjmuje aktualizację przepisów antydyskryminacyjnych w tym kraju i apeluje do władz o zwiększenie wysiłków w celu ustanowienia solidnego orzecznictwa antydyskryminacyjnego; wzywa władze do skutecznego zapobiegania nawoływaniu do nienawiści i przestępstwom z nienawiści – w tym antysemityzmowi – oraz do ścigania tych przestępstw;

31.  odnotowuje, że albański krajowy plan działania na rzecz osób LGBTI na lata 2016–2020 wygasł, i wzywa rząd do opracowania nowego planu działania w drodze przejrzystych i pluralistycznych konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim oraz do zapewnienia odpowiednich zasobów na jego wdrożenie; wzywa władze albańskie do zwiększenia społecznej akceptacji osób LGBTQI+, które nadal regularnie doświadczają dyskryminacji i mowy nienawiści; z zadowoleniem przyjmuje decyzję o wyeliminowaniu niedopuszczalnej „terapii konwersyjnej”, dzięki czemu wzmocnione zostaje prawo do tożsamości płciowej i ekspresji płciowej;

32.  apeluje do władz o zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych, technicznych i finansowych odpowiednim organom, takim jak biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisarza ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Komisarza ds. Prawa do Informacji i Ochrony Danych, a także o systematyczne wdrażanie ich odnośnych zaleceń; podkreśla, że na stanowiska te należy powoływać tylko osoby, których niezależności i profesjonalizmu nie można zakwestionować;

33.  wzywa do ustanowienia skutecznego mechanizmu zapobiegania przemocy ze względu na płeć, w tym molestowaniu, przemocy domowej i przemocy wobec dzieci, które uległy nasileniu z powodu pandemii COVID-19, oraz do zapewnienia ochrony i wsparcia ofiarom tej przemocy w połączeniu ze skutecznym ściganiem jej sprawców;

34.  ponownie zwraca się do Albanii z apelem o zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do usług publicznych oraz o dalsze postępy w sektorze edukacji oraz pod względem wskaźników zatrudnienia, warunków życia i zdrowia osób z niepełnosprawnościami, Romów, Egipcjan i innych mniejszości etnicznych; z zadowoleniem przyjmuje deklarację poznańską z 2019 r. w sprawie integracji Romów w ramach procesu rozszerzenia UE; wzywa władze do przyspieszenia realizacji polityki integracji Romów zgodnie unijnymi ramami strategicznymi w sprawie Romów;

35.  wzywa Albanię do szybkiego przyjęcia pozostałych pięciu regulacji, aby zapewnić pełne wdrożenie ustawy ramowej z 2017 r. o ochronie mniejszości narodowych oraz powiązanych praw do wolnego samookreślenia, korzystania z języków mniejszościowych w razie potrzeby na szczeblu lokalnym i prawa do wspólnej edukacji w językach mniejszościowych; wzywa Albanię do ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego, języków i tradycji mniejszości narodowych oraz do zapewnienia specjalnej przestrzeni medialnej w mediach państwowych i lokalnych dla języków mniejszościowych;

36.  w związku z tym z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia ustawy o spisie ludności, który ma zostać przeprowadzony jesienią 2021 r., i wzywa Albanię do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu jej skutecznego wdrożenia, w tym poprzez przygotowanie kwestionariusza i podręcznika obejmującego wszystkie uznane grupy mniejszościowe;

37.  wzywa Albanię do zapewnienia, by grupy mniejszościowe miały równe szanse oraz były odpowiednio reprezentowane w życiu politycznym, administracji publicznej i sądownictwie;

38.  wzywa Albanię do poczynienia dalszych postępów w zakresie środków konsolidujących prawa własności w obszarze rejestracji, zwrotu i rekompensat, wdrażających ustawę o przejściowych procedurach własności, głównie dzięki dalszej realizacji w przejrzysty sposób procesu rejestracji własności, i domykających kompleksową reformę sektora gruntów, w tym na obszarach zamieszkiwanych przez mniejszości;

39.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Albanii na rzecz promowania tolerancji i harmonii międzyreligijnej oraz zwalczania uprzedzeń i dyskryminacji, w tym antysemityzmu, czego dowodem jest zatwierdzenie przez parlament definicji antysemityzmu opracowanej przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście, co czyni Albanię pierwszym w większości muzułmańskim krajem akceptującym tę definicję; domaga się ustawicznych wysiłków na rzecz zapewnienia poszanowania wolności wypowiedzi oraz wolności religii lub przekonań;

40.  wzywa władze do zapewnienia wolności zgromadzeń jako prawa podstawowego, z poszanowaniem zasady proporcjonalności, w tym podczas stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej; podkreśla zalecenia Rzecznika Praw Obywatelskich w tej kwestii;

41.  zauważa, że należy zbadać zarzuty niewłaściwego działania policji oraz prowadzić dochodzenia w sprawie nieproporcjonalnego użycia siły, również w kontekście pandemii COVID-19; przypomina, że należy zaprzestać niewłaściwego traktowania podejrzanych i więźniów;

42.  przypomina o spoczywającym na władzach obowiązku zapewnienia sprawiedliwości proceduralnej osobom ubiegającym się o azyl zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Albanii, a także obowiązku odpowiedniego zaspokojenia potrzeb uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów, z jednoczesnym zwiększeniem gotowości na potencjalny wzrost przepływów migracyjnych i zacieśnieniem współpracy z organami państw członkowskich; wzywa do zwiększenia zdolności do rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu i dochodzeń w zgłoszonych przypadkach naruszeń procedur powrotu, w tym naruszeń praw człowieka;

43.  podkreśla, że ochrona granic i zapobieganie przestępczości transgranicznej muszą stanowić priorytet i muszą się odbywać z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, zapisanych w mających zastosowanie międzynarodowych i regionalnych przepisach i zasadach; z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie pierwszej pełnoprawnej wspólnej operacji z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) poza Unią Europejską;

44.  podkreśla, że wkład Albanii w ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie oraz wzywa UE do zintensyfikowania swojego wsparcia na rzecz ochrony granic w regionie, a także do wspierania albańskich władz zajmujących się uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl i migrantami;

45.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez władze albańskie i wzywa je do przyjęcia zdecydowanego podejścia do zapobiegania handlowi ludźmi i wykorzystywaniu ofiar tego procederu, w tym dzieci i innych słabszych grup, a także prowadzenia dochodzeń w sprawie tych przestępstw, ścigania ich sprawców i karania za nie, zwiększenia liczby usług reintegracji oraz zapewnienia ochrony świadków;

46.  z zadowoleniem przyjmuje obecne środki i wzywa do poczynienia dalszych postępów w celu znacznego ograniczenia nielegalnej migracji i liczby bezzasadnych wniosków o azyl składanych przez obywateli albańskich w państwach członkowskich UE, w tym napływu małoletnich bez opieki; odnotowuje, że Albania nadal spełnia kryteria liberalizacji reżimu wizowego;

Społeczeństwo obywatelskie i media

47.  podkreśla potrzebę poprawy klimatu dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Albanii i wzywa władze do zapewnienia konstruktywnych, terminowych i reprezentatywnych konsultacji w całym procesie decyzyjnym na wszystkich szczeblach rządów oraz do wzmocnienia ram prawnych i fiskalnych, co jednocześnie pozwoli na zwiększenie stabilności finansowej sektora pozarządowego;

48.  podkreśla znaczenie udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w regularnych konsultacjach na temat funkcjonowania społeczeństwa, co umożliwi obywatelom uczestnictwo w sprawach kraju;

49.  podkreśla potrzebę poprawy warunków oraz stworzenia środowiska sprzyjającego rozliczalności i kontroli instytucji publicznych, w szczególności poprzez współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i dziennikarzami, a także zapewnienie im dostępu do wymiaru sprawiedliwości i pewności prawa; jest poważnie zaniepokojony alarmującymi zarzutami dotyczącymi powszechnego stosowania dezinformacji wobec dziennikarzy śledczych, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i innych osób usiłujących pociągnąć do odpowiedzialności wpływowe podmioty;

50.  z zaniepokojeniem odnotowuje brak postępów w obszarze wolności słowa, a także przeszkody we właściwym funkcjonowaniu niezależnych mediów;

51.  przypomina, jak ważne jest zapewnienie wysokiej jakości dziennikarstwa i podniesienie poziomu umiejętności korzystania z mediów, aby zagwarantować funkcjonowanie demokracji w Albanii oraz zwalczać dezinformację, mowę nienawiści i fałszywe informacje; wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisję do poprawy koordynacji oraz przeciwdziałania dezinformacji i zagrożeniom hybrydowym, które mają na celu osłabienie perspektywy UE, przez bardziej strategiczne podkreślanie znaczenia UE dla obywateli Bałkanów Zachodnich, a także wzywa je do wspierania utworzenia centrum doskonałości ukierunkowanego na Bałkany, aby przeciwdziałać dezinformacji;

52.  wzywa do podejmowania inicjatyw, które promują środowisko medialne wolne od zewnętrznych wpływów i sprzyjające profesjonalnej organizacji mediów, w tym dziennikarstwa śledczego;

53.  podkreśla potrzebę wzmocnienia samoregulacji, standardów etycznych, niezależności, obiektywności, stabilności finansowania i jakości sprawozdawczości mediów publicznych i prywatnych, a także zwiększenia przejrzystości własności i finansowania mediów oraz reklam publicznych; wzywa do przyjęcia środków zapewniających przejrzystość własności mediów w spółkach nadawczych; odnotowuje potrzebę poprawy warunków pracy i warunków socjalnych pracowników mediów, aby zapewnić wysokiej jakości dziennikarstwo;

54.  potępia przemoc, zastraszanie, kampanie oszczerstw oraz wywieranie pośredniego nacisku politycznego i finansowego na dziennikarzy, które to zjawiska poważnie ograniczają wolność mediów, prowadzą do autocenzury i istotnie podważają wysiłki na rzecz ujawniania przestępczości i korupcji; wzywa władze do wszczęcia dochodzenia w sprawie niedawnych przypadków przemocy i nieuzasadnionych zatrzymań dziennikarzy oraz do natychmiastowej odpowiedzi na zarzuty zgłaszane przez reporterów dotyczące napaści ze strony policji, także podczas zatrzymania;

55.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie władz do wycofania proponowanego projektu zmian do ustawy medialnej oraz pełnego wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej z 19 czerwca 2020 r. w sprawie wszystkich przyszłych wniosków; ponownie wyraża zaniepokojenie pierwotnie proponowanymi środkami w ramach pakietu dotyczącego przeciwdziałania zniesławieniu i zauważa, że wszelkie zmiany przepisów dotyczących mediów i komunikacji powinny odbywać się w sposób przejrzysty i pluralistyczny, zapewniający wysłuchanie głosu i opinii społeczeństwa obywatelskiego w celu zwiększenia wolności mediów i poprawy środowiska pracy niezależnych dziennikarzy;

Reformy społeczno-gospodarcze

56.  zachęca rząd Albanii do priorytetowego potraktowania środków mających na celu złagodzenie zdrowotnych i społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem grup zmarginalizowanych i szczególnie wrażliwych, takich jak Romowie, Egipcjanie, społeczność LGBTQI+, osoby z niepełnosprawnościami i rodzice samotnie wychowujący dzieci, a jednocześnie do podjęcia dalszych kroków w celu poprawy dywersyfikacji, konkurencyjności i cyfryzacji oraz zwiększenia reprezentatywności dialogu społecznego i rozwiązania problemu rozpowszechnionej gospodarki nieformalnej;

57.  przypomina, że zrównoważony wzrost gospodarczy zależy od wyeliminowania powszechnej korupcji, zwiększonej przejrzystości, pewności prawa i skuteczności, uczciwej konkurencji i uproszczenia procedur administracyjnych;

58.  zachęca władze albańskie do wzmocnienia opieki społecznej i poprawy dostępu do usług socjalnych i opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla grup szczególnie wrażliwych, aby zmniejszyć ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego;

59.  wzywa do wzmocnienia konkretnych środków przeciwdziałających spadkowi demograficznemu i drenażowi mózgów przez aktywną politykę rynku pracy, która rozwiązuje problem niedopasowania umiejętności i zmniejsza długotrwałe bezrobocie, w szczególności wśród osób młodych i najbardziej zmarginalizowanych grup; podkreśla, że należy tworzyć możliwości długotrwałego i zrównoważonego zatrudnienia dla młodych ludzi przez promowanie dostępnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu edukacji o wysokiej jakości oraz rozwiązywanie problemów mieszkaniowych; wzywa albański rząd do zwiększenia dostępności i przystępności cenowej internetu, w tym w szkołach;

60.  z zadowoleniem przyjmuje pozytywne tendencje pod względem udziału kobiet w polityce i wzywa do podjęcia dodatkowych kroków w celu rozwiązania problemu braku równowagi płci, zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć i dyskryminacji w miejscu pracy;

61.  apeluje do władz o wzmożenie wysiłków na rzecz wyeliminowania pracy dzieci w sektorze nieformalnym oraz zwiększenia skuteczności ścigania przestępstw znęcania się nad dziećmi;

62.  podkreśla potrzebę poprawy widoczności i komunikacji w odniesieniu do pomocy UE i unijnego finansowania w Albanii; w związku z tym przypomina o premii za wyniki w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej dla Macedonii Północnej i Albanii, a w szczególności o znacznym wsparciu przekazanym przez UE na rzecz Bałkanów Zachodnich w celu zwalczania pandemii COVID-19;

63.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz bardziej strategicznego inwestowania na Bałkanach Zachodnich w ramach specjalnego planu gospodarczo-inwestycyjnego; podkreśla, że wszelkie inwestycje muszą być zgodne z celami porozumienia paryskiego i unijnymi celami dekarbonizacji; dostrzega znaczenie planu gospodarczo-inwestycyjnego we wspieraniu trwałej łączności, kapitału ludzkiego, konkurencyjności i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także we wzmacnianiu współpracy regionalnej i transgranicznej; domaga się adekwatnego współfinansowania oraz dalszej poprawy przejrzystości i widoczności unijnego finansowania; w kontekście Albanii podkreśla, że należy skoncentrować finansowanie na trwających przemianach demokratycznych oraz walce ze spadkiem demograficznym i drenażem mózgów;

Środowisko, energia i transport

64.  przypomina, że nadal potrzebne są znaczne wysiłki, aby osiągnąć cele w zakresie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa dostaw, redukcji emisji i energii odnawialnej oraz jej dywersyfikacji poprzez przejście na zrównoważoną energię, ogrzewanie i transport;

65.  zachęca Albanię do dywersyfikacji produkcji energii, zapewnienia racjonalnych pod względem ekonomicznym i środowiskowym inwestycji w eksploatację elektrowni wodnych oraz do zwiększenia opłacalnych inwestycji w energię wiatrową i słoneczną; wzywa rząd do zminimalizowania wpływu na różnorodność biologiczną poprzez wstrzymanie rozwoju elektrowni wodnych na obszarach chronionych, w szczególności na obszarach położonych w pobliżu rzek Valbona i Wjosa, oraz – zgodnie z zapowiedzią rządu – do jak najszybszego utworzenia Parku Narodowego Wjosa, obejmującego rzekę na całej jej długości; podkreśla potrzebę poprawy ocen oddziaływania na środowisko, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i przejrzystości procedur we wszystkich sektorach wrażliwych pod względem ekologicznym, a także zwiększenia skuteczności ścigania przestępstw przeciwko środowisku; podkreśla znaczenie udoskonalenia strategii Albanii dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; przypomina, że Albania nie dostosowała jeszcze w pełni swojego prawodawstwa do dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego;

66.  wzywa władze do zapewnienia pełnej zgodności z Traktatem o Wspólnocie Energetycznej, w tym przez uruchomienie albańskiej giełdy energii, dalsze otwieranie rynku oraz zapewnienie funkcjonalnego rozdziału operatorów systemów dystrybucyjnych i łączenia rynków energii elektrycznej; podkreśla, że uruchomienie nowego gazociągu transadriatyckiego i nadchodzące przyłączenie przekształconej elektrowni cieplnej we Wlorze wniosą wkład w regionalne bezpieczeństwo energetyczne; przypomina o potrzebie ukończenia reformy rynku energii elektrycznej oraz wdrożenia energetycznego połączenia wzajemnego Bitola–Elbasan z Macedonią Północną;

67.  wzywa do dalszych postępów we wzmacnianiu strategicznych sieci transportowych zgodnie z ramami regulacyjnymi transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), do przyspieszenia robót na albańskich odcinkach „błękitnej autostrady”, ukończenia reform sektora kolejowego oraz dalszych postępów na linii kolejowej Tirana–Podgorica–Durrës;

68.  wyraża głębokie zaniepokojenie niektórymi projektami gospodarczymi w Albanii, które doprowadziły do szkód środowiskowych na obszarach chronionych; podkreśla, że planowanie i budowa wrażliwych pod względem ekologicznym projektów w zakresie turystyki i infrastruktury energetycznej muszą być prowadzone w ramach szeroko zakrojonych, ogólnokrajowych konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim i społecznościami lokalnymi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji oraz muszą być zgodne z normami międzynarodowymi i unijnymi dotyczącymi ocen skutków i ochrony środowiska;

69.  wzywa władze albańskie do opracowania krajowej strategii energetycznej gwarantującej pełną zgodność z porozumieniem paryskim, odpowiednią polityką klimatyczną UE, celami w zakresie dekarbonizacji i instrumentami ustalania cen emisji dwutlenku węgla, a także ich wdrożenie, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i zobowiązaniami politycznymi podjętymi w deklaracji z Sofii z 2020 r.; zachęca władze Albanii do niezwłocznego przyjęcia projektu ustawy klimatycznej oraz przepisów i decyzji w sprawie mechanizmu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych; wnioskuje o przyspieszone ukończenie projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na potrzeby jego przeglądu przez sekretariat Wspólnoty Energetycznej;

70.  domaga się dalszych wysiłków w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; uważa, że ważne jest ustanowienie solidnego systemu konsultacji między podmiotami kształtującymi politykę a różnymi grupami interesów na obszarach wiejskich; podkreśla potrzebę rozwoju nowoczesnego, ekologicznego, przyjaznego dla klimatu rolnictwa na małą i średnią skalę, które zapewnia rolnikom środki do życia oraz chroni zasoby naturalne i różnorodność biologiczną Albanii;

71.  przypomina, że Albania powinna priorytetowo potraktować wdrożenie nowej krajowej strategii gospodarowania odpadami na lata 2020–2035 oraz utworzenie zintegrowanego regionalnego systemu gospodarowania odpadami, a także promować recykling, zamknąć składowiska odpadów niebezpiecznych, dostosować przepisy do norm UE, zwłaszcza w odniesieniu do spalania odpadów, oraz zapobiegać wylesianiu i zanieczyszczaniu mórz tworzywami sztucznymi; zwraca uwagę na zanieczyszczenie Morza Adriatyckiego oraz częste zrzucanie odpadów przenoszonych przez prądy morskie; podkreśla potrzebę zwiększenia możliwości monitorowania jakości wody i oczyszczania ścieków oraz wzmocnienia zdolności agencji odpowiedzialnych za środowisko i obszary chronione;

Współpraca regionalna i polityka zagraniczna

72.  z zadowoleniem przyjmuje ustawiczne wysiłki Albanii na rzecz promowania stosunków dobrosąsiedzkich i integracji regionalnej; podkreśla, że ważne jest podjęcie dalszych kroków w celu promowania pojednania z sąsiadami i współpracy regionalnej, które powinny opierać się na poszanowaniu podstawowych unijnych wartości i wspólnej przyszłości w UE;

73.  wzywa do stworzenia nowych możliwości dialogu politycznego i strategicznego na wysokim szczeblu z państwami Bałkanów Zachodnich dzięki regularnym szczytom UE-Bałkany Zachodnie i zintensyfikowanym kontaktom ministerialnym, w celu wzmocnienia poczucia odpowiedzialności politycznej za proces rozszerzenia i zapewnienia sprawniejszego kierowania i zaangażowania na wysokim szczeblu, do czego wzywa również zmieniona metodologia rozszerzenia;

74.  z zadowoleniem przyjmuje konstruktywne działania na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych, w tym wspólne zobowiązanie Grecji i Albanii do przekazania sprawy wyznaczenia stref morskich Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości;

75.  z zadowoleniem przyjmuje integracyjne działania na rzecz pogłębiania integracji regionalnej, ułatwiania łączności oraz swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału i usług, a także przyczyniania się do tworzenia wspólnego rynku regionalnego;

76.  z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną rolę Albanii w inicjatywach wielostronnych, w tym jej przewodnictwo w ramach Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu i OBWE;

77.  z zadowoleniem przyjmuje uczestnictwo Albanii w inicjatywie mini-Schengen jako sposób na poprawę stosunków dobrosąsiedzkich oraz zapewnienie nowych możliwości albańskim obywatelom i przedsiębiorstwom;

78.  wzywa wszystkich regionalnych przywódców politycznych do podjęcia pilnych działań w celu powołania regionalnej komisji ds. ustalenia faktów dotyczących zbrodni wojennych i innych naruszeń praw człowieka popełnionych na terytorium byłej Jugosławii między 1 stycznia 1991 r. a 31 grudnia 2001 r. (RECOM) w oparciu o istotne prace przeprowadzone przez koalicję na rzecz RECOM; wzywa przywódców politycznych na Bałkanach Zachodnich do promowania pojednania regionalnego oraz powstrzymania się od instrumentalnego wykorzystania tych kwestii w wewnętrznych walkach politycznych;

79.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Albania w pełni stosuje się do decyzji i deklaracji w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, podejmowanych i wydawanych od 2012 r., oraz pochwala aktywny udział Albanii w misjach i operacjach zarządzania kryzysowego UE, a także jej aktywny wkład w misje NATO o strategicznym znaczeniu dla UE; wzywa Albanię do dostosowania się do stanowiska UE w sprawie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego;

80.  podkreśla, że UE i Stany Zjednoczone powinny zacieśnić partnerstwo i koordynację z Bałkanami Zachodnimi, aby przyspieszyć kluczowe reformy oraz wzmocnić sprawowanie rządów i pojednanie; wzywa ESDZ i Komisję do zwiększenia wsparcia dla Albanii w przeciwdziałaniu szkodliwej ingerencji zagranicznej ze strony krajów takich jak Rosja, Chiny i Iran; jest zdania, że mając na uwadze wyżej wspomniane dostosowanie i proces przystąpienia Albanii do UE, Tirana powinna rozwijać coraz ściślejszą współpracę z państwami członkowskimi UE i NATO w kwestiach bezpieczeństwa i obrony;

o
o   o

81.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącemu Rady Europejskiej, Rady, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Republiki Albanii.

(1) Dz.U. L 107 z 28.4.2009, s. 166.
(2) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0320.
(3) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0050.
(4) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0168.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności