Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2170(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0041/2021

Predkladané texty :

A9-0041/2021

Rozpravy :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Hlasovanie :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0112

Prijaté texty
PDF 182kWORD 60k
Štvrtok, 25. marca 2021 - Brusel
Správy o Albánsku za obdobie 2019 – 2020
P9_TA(2021)0112 A9-0041/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2021 o správach Komisie o Albánsku za obdobie 2019 – 2020 (2019/2170(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 28. júna 2018, na závery Rady z 18. júna 2019 a na závery Európskej rady zo 17. a 18. októbra 2019, ktorými sa odložili rozhodnutia o začatí prístupových rokovaní s Albánskom a so Severným Macedónskom,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie členov Európskej rady z 26. marca 2020 o začatí prístupových rokovaní s Albánskom a so Severným Macedónskom, v ktorom sa schválili závery Rady z 25. marca 2020 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2020 s názvom Posilnený proces pristúpenia – dôveryhodná perspektíva členstva v EÚ pre západný Balkán (COM(2020)0057),

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. júna 2003 a na Solúnsku agendu pre západný Balkán,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2019 s názvom Oznámenie o politike rozširovania EÚ za rok 2019 (COM(2019)0260) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Albánsku za rok 2019 (SWD(2019)0215),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2020 s názvom Oznámenie o politike rozširovania EÚ za rok 2020 (COM(2020)0660) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Albánsku za rok 2020 (SWD(2020)0354),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júla 2020 s názvom Akčný plán EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0608),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. apríla 2020 s názvom Podpora západnému Balkánu v boji proti ochoreniu COVID-19 a pri obnove v období po pandémii (COM(2020)0315),

–  so zreteľom na samit EÚ – západný Balkán, ktorý sa konal 10. novembra 2020 v Sofii v rámci berlínskeho procesu,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 26. – 27. júna 2014, ktoré obsahovali rozhodnutie udeliť Albánsku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2020 o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2019 o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2020 s názvom Hospodársky a investičný plán pre západný Balkán (COM(2020)0641),

–  so zreteľom na vyhlásenie zo Sofie zo samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a na agendu priorít zo Sofie, ktorá je jeho prílohou,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo Záhrebu dohodnuté počas samitu EÚ – západný Balkán, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom videokonferencie 6. mája 2020,

–  so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie ODIHR (Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)) z 5. septembra 2019 o miestnych voľbách v Albánskej republike 30. júna 2019 a na spoločné stanovisko Benátskej komisie a OBSE/ODIHR z 11. decembra 2020 k zmenám albánskej ústavy z 30. júla 2020 a volebného zákona,

–  so zreteľom na ročný pracovný program svojej skupiny na podporu demokracie a koordináciu volieb na rok 2021,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie z 19. júna 2020 Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020(4),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie viac ako dvadsiatich poslancov Európskeho parlamentu z 8. decembra 2020 o prístupových rokovaniach so Severným Macedónskom a Albánskom,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Albánsku,

–  so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0041/2021),

A.  keďže rozširovanie je jedným z najúčinnejších nástrojov zahraničnej politiky EÚ, pretože prispieva k rozšíreniu dosahu základných hodnôt Únie, ktorými sú rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, právny štát, budovanie mieru a dodržiavanie ľudských práv;

B.  keďže Albánsko naďalej vyvíja sústavné úsilie na ceste do EÚ a spĺňa väčšinu podmienok, ktoré predložila EÚ, pokiaľ ide o usporiadanie prvej medzivládnej konferencie;

C.  keďže právny štát je kľúčovým kritériom na hodnotenie pokroku kandidátskej krajiny na ceste k pristúpeniu k EÚ;

D.  keďže Albánsko musí naďalej napredovať v upevňovaní demokratických inštitúcií a postupov, zabezpečovaní riadneho fungovania svojich súdnych inštitúcií, boji proti korupcii a zaručovaní slobody médií a práv menšín;

E.  keďže dôsledné úsilie o uskutočnenie kľúčových reforiem v Albánsku si vyžaduje spoločné zapojenie všetkých zainteresovaných strán;

F.  keďže perspektíva, podľa ktorej sa Albánsko stane členským štátom EÚ na základe zásluh, je vo vlastnom politickom, bezpečnostnom a hospodárskom záujme Únie; keďže harmonogram pristúpenia by mala určovať kvalita potrebných reforiem a odhodlanie krajiny tieto reformy uskutočniť;

G.  keďže rozšírenie EÚ a pokrok v oblasti demokracie, právneho štátu a prosperity na západnom Balkáne prispievajú k posilneniu bezpečnosti a stability regiónu západného Balkánu, ktorého súčasťou je Albánsko;

H.  keďže všeobecné voľby sa v Albánsku uskutočnia 25. apríla 2021 a keďže odporúčania OBSE/ODIHR neboli vykonané v plnom rozsahu;

I.  keďže Komisia 1. júla 2020 predložila návrh rokovacieho rámca pre Albánsko,

J.  keďže prebiehajúca pandémia jasne ukázala, že EÚ a západný Balkán musia naďalej riešiť spoločné výzvy spoločne;

K.  keďže Albánsko sa ešte musí zotaviť z rozsiahlych škôd spôsobených zemetrasením z 26. novembra 2019 a pandémiou ochorenia COVID-19, posilniť svoju pripravenosť v oblasti civilnej ochrany a reakcie na katastrofy a pokročiť v prípravách na pripojenie sa k mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany;

L.  keďže EÚ v rámci európskeho záväzku podpory vo výške 400 miliónov EUR zmobilizovala granty vo výške 115 miliónov EUR na obnovu a rekonštrukciu po zemetrasení;

M.  keďže pandémia ochorenia COVID-19 tvrdo zasiahla hospodárstvo Albánska a opatrenia na zabránenie šíreniu vírusu majú negatívny vplyv na vnútroštátny rozpočet;

N.  keďže EÚ zmobilizovala 3,3 miliardy EUR na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 na západnom Balkáne vrátane 38 miliónov EUR na okamžitú podporu odvetvia zdravotníctva, 467 miliónov EUR na budovanie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu pandémie, 750 miliónov na makrofinančnú pomoc, 385 miliónov EUR na podporu a reaktiváciu súkromného sektora a 1,7 miliardy EUR na zvýhodnené pôžičky od Európskej investičnej banky;

O.  keďže EÚ zmobilizovala 51 milióna EUR na pomoc Albánsku v boji proti ochoreniu COVID-19 a dala k dispozícii až 180 miliónov EUR vo forme makrofinančnej pomoci;

P.  keďže EÚ je najväčším obchodným partnerom a najväčším darcom Albánska a keďže krajina od roku 2007 získala z predvstupového financovania EÚ 1,25 miliardy EUR;

Q.  keďže hospodársky a investičný plán pre západný Balkán uľahčí dlhodobú obnovu regiónu po pandémii ochorenia COVID-19 a podporí hospodársky rozvoj a reformy;

R.  keďže albánski občania využívajú od decembra 2010 bezvízové cestovanie do schengenského priestoru;

S.  keďže albánski občania sa od roku 2015 mohli zúčastňovať na študentských, akademických a mládežníckych výmenách v rámci programu Erasmus+;

T.  keďže EÚ je naďalej plne odhodlaná podporovať strategické rozhodnutie Albánska pre integráciu do EÚ založené na zásadách právneho štátu a dobrých susedských vzťahoch;

U.  keďže Albánsko zostáva dôveryhodným partnerom v oblasti zahraničnej politiky vďaka úsiliu o prehĺbenie regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov;

1.  víta jasnú strategickú orientáciu a záväzok Albánska, pokiaľ ide o integráciu do EÚ, ktorý sa prejavuje v dobrých susedských vzťahoch a pokračujúcom vykonávaní reforiem súvisiacich s pristúpením; v tomto smere oceňuje vyhlásenie Európskej rady z 26. marca 2020 o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom, zdôrazňuje význam integračného procesu ako katalyzátora reforiem a víta podporu, ktorú tento proces má medzi albánskym ľudom;

2.  domnieva sa, že Konferencia o budúcnosti Európy by mala primerane zahŕňať a aktívne zapájať zástupcov Albánska a ďalších krajín západného Balkánu, a to na vládnej úrovni, ako aj na úrovni občianskej spoločnosti vrátane mládeže;

3.  podporuje, aby sa po úplnom splnení podmienok stanovených Európskou radou a po prijatí rokovacieho rámca Radou bezodkladne zvolala prvá medzivládna konferencia; pripomína, že Albánsko je kandidátskou krajinou od roku 2014 a že od roku 2018 Komisia odporúča začať prístupové rokovania;

4.  opätovne pripomína transformačný charakter prístupových rokovaní a konštatuje, že v záujme zabezpečenia dôveryhodnosti prístupového procesu sa splnenie míľnikov musí odraziť v pokroku smerom k členstvu v EÚ; pripomína, že súperiaci aktéri sa snažia oslabovať ďalšiu integráciu a politickú stabilitu krajín západného Balkánu;

5.  domnieva sa, že vymenovanie hlavného vyjednávača a rokovacieho tímu spolu s prijatím akčného plánu na riešenie priorít stanovených v záveroch Rady z marca 2020 je znakom jasného politického odhodlania dosiahnuť pokrok v integračnom procese EÚ;

6.  zdôrazňuje, že pokrok smerom k pristúpeniu podľa revidovanej metodiky rozširovania závisí od trvalých, hĺbkových a nezvratných reforiem v základných oblastiach, počnúc od právneho štátu, účinného fungovania demokratických inštitúcií a verejnej správy, ako aj hospodárstva; v tejto súvislosti pripomína význam reformy súdnictva a zintenzívnenia boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, ako aj význam dobrých susedských vzťahov a regionálnej spolupráce;

7.  naliehavo vyzýva albánske orgány, aby zintenzívnili úsilie o posilnenie politického dialógu a fungovania demokratických inštitúcií krajiny a zároveň zlepšili podmienky pre pluralitu médií a občiansku spoločnosť;

Fungovanie demokratických inštitúcií

8.   naliehavo vyzýva vedúcich politických predstaviteľov v Albánsku, aby vytvorili atmosféru dôvery zvýšením transparentnosti a zlepšením dialógu, ktorý je zatiaľ nedostatočný, a vyjadruje vážne znepokojenie nad polarizovaným politickým ovzduším a nedostatkom udržateľnej spolupráce medzi stranami, čo naďalej brzdí demokratický proces; pripomína, že pre pokrok v reformnom procese a dosiahnutie ďalšieho pokroku pri zabezpečovaní normálneho demokratického fungovania albánskych inštitúcií je dôležitý konštruktívny politický dialóg;

9.  pripomína spoločnú zodpovednosť politických síl za to, že upustia od vzájomného obviňovania, jednostranných rozhodnutí a bojkotov a namiesto toho budú vychádzať z pozitívnych príkladov úsilia o dosiahnutie konsenzu, napríklad z tých, ktoré viedli k dohode o volebnej reforme z 5. júna 2020;

10.  vyzýva verejné orgány Albánska, aby konali transparentne a uplatňovali osvedčené postupy dobrej správy vecí verejných; zdôrazňuje význam aktívnych opatrení pri včasnom a riadnom sprístupňovaní informácií občianskej spoločnosti, médiám a širokej verejnosti, najmä keď sa týkajú otázok veľkého verejného záujmu, ako je súčasná zdravotná núdzová situácia;

11.  zdôrazňuje, že všeobecné voľby 25. apríla 2021 budú kľúčové pre konsolidáciu a obnovu demokratických postupov a štruktúr krajiny a pre dosiahnutie vyššej úrovne politickej stability; zdôrazňuje, že slobodné a spravodlivé voľby majú zásadný význam pre integráciu do EÚ;

12.  vyjadruje znepokojenie nad obvineniami z kupovania hlasov a pripomína, že trestné stíhanie tohto činu patrí medzi podmienky stanovené Radou 25. marca 2020; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa prípravy parlamentných volieb, ktoré sa majú konať v roku 2021, uskutočňovali transparentným a inkluzívnym spôsobom. konštatuje, že všetky politické sily, štátne orgány, občianska spoločnosť a médiá majú spoločnú povinnosť zabezpečiť, aby bola volebná kampaň transparentná, dôveryhodná a objektívna a aby bola bez dezinformácií, zastrašovania a falošných obvinení;

13.  zdôrazňuje význam vykonávania opatrení reformy volebného systému kodifikovaných v júli 2020, ktoré sú v súlade s odporúčaniami OBSE/ODIHR a Rady Európy; zdôrazňuje význam úplného a včasného vykonávania spoločného stanoviska Benátskej komisie a OBSE/ODIHR z decembra 2020; víta pozitívny výsledok dohody z 5. júna 2020, ktorou sa vykonávajú niektoré odporúčania OBSE/ODIHR; konštatuje, že na tento úspech sa už nenadviazalo a že napriek opakovaným medzinárodným výzvam, aby sa počkalo na stanovisko Benátskej komisie, sa podnikli ďalšie kroky bez širokého konsenzu medzi stranami, čo viedlo k tomu, že albánsky parlament v októbri 2020 prijal sporné zmeny volebného zákona;

14.  zdôrazňuje, že je potrebné zintenzívniť zapojenie albánskeho parlamentu do procesu integrácie do EÚ a ďalej rozvíjať jeho kapacity v oblasti právnych predpisov, dohľadu a rozpočtovej kontroly s cieľom zabezpečiť zosúladenie právnych predpisov s acquis EÚ;

15.  naliehavo vyzýva Albánsko, aby zlepšilo koordináciu v rámci verejnej správy, urýchlilo decentralizáciu v rámci reformy územnej správy, aby dosiahlo pokrok v oblasti verejných konzultácií na miestnej úrovni a aby pokročilo s reformou verejnej správy;

Právny štát

16.  pripomína prvoradý význam ochrany právneho štátu prostredníctvom reformy súdnictva a stabilného a konzistentného stíhania korupcie na vysokej úrovni; oceňuje pokrok dosiahnutý pri vykonávaní komplexnej reformy súdnictva, ktorá sa opiera o bezprecedentný proces preverovania a zriadenie príslušných inštitúcií a špecializovaných orgánov, a požaduje urýchlenie týchto postupov s cieľom dosiahnuť hmatateľný posun smerom k zodpovednému a nezávislému súdnictvu, ktorý je predpokladom pre prvú medzivládnu konferenciu;

17.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby Albánsko vypracovalo strategickejší prístup k reforme justície, ktorý by reagoval na čoraz väčší počet nevyriešených vecí; žiada, aby sa v sektore súdnictva zabezpečili vysoké normy transparentnosti a aby sa opätovne aktivovali nástroje, ako sú online databázy, ktoré fungovali v minulosti; víta vymenovanie nových členov ústavného súdu, ktorý opäť začal fungovať, a naliehavo vyzýva albánske inštitúcie, aby urýchlene ukončili proces vymenúvania a obnovili schopnosť ústavného súdu plne a efektívne fungovať; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť neprerušené fungovanie odvolacích súdov a ich primerané personálne obsadenie;

18.  víta skutočnosť, že sa čiastočne obnovila schopnosť najvyššieho súdu fungovať a že najvyšší súd preskúmava prípustnosť viac ako tisíc vecí, a nabáda ho, aby dosiahol ďalší pokrok pri vymenúvaní ďalších sudcov a stal sa plne funkčným a výrazne znížil neudržateľný počet ešte nevyriešených vecí;

19.  vyjadruje spokojnosť s tým, že bol zriadený Národný úrad pre vyšetrovanie, že jeho riaditeľka vykonáva svoje povinnosti a že v súčasnosti sú prijímaní vyšetrovatelia;

20.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby Albánsko bojovalo proti korupcii na všetkých úrovniach spoločnosti, vlády a správy; je znepokojený súčasnou praxou, podľa ktorej štátna polícia môže prijímať súkromné dary a sponzorské príspevky; so znepokojením konštatuje, že obvinenia z korupcie naďalej narúšajú dôveru verejnosti vo vládu a demokratické inštitúcie vo všeobecnosti;

21.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť účinné fungovanie, spoluprácu a finančnú a prevádzkovú nezávislosť súdnych inštitúcií, inštitúcií presadzovania práva a protikorupčných inštitúcií, a to poskytovaním primeraných finančných, technických a ľudských zdrojov; zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť hmatateľné výsledky v podobe nezávislých a nestranných vyšetrovaní vedúcich k úspešnému stíhaniu významných trestných činov vrátane korupcie;

22.  víta vytvorenie protikorupčných orgánov a berie na vedomie pokrok dosiahnutý v oblasti protikorupčných právnych predpisov; uznáva, že novo vytvorená osobitná štruktúra pre boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti (SPAK) vedie hĺbkové vyšetrovania a že súdy pre korupciu a organizovanú trestnú činnosť vydávajú obžaloby; zdôrazňuje, že je potrebné zachovať ich nezávislosť s cieľom účinne a aktívne bojovať proti beztrestnosti a korupcii na vysokej úrovni;

23.  žiada, aby sa v rámci všetkých ministerstiev urýchlene prijali a vykonávali konkrétne plány na zachovanie integrity, ako sa plánuje v medziodborovej stratégii boja proti korupcii a v akčnom pláne na jej vykonávanie; pripomína potrebu zlepšiť transparentnosť a monitorovanie financovania politických strán podľa novelizovaného zákona o financovaní politických strán; konštatuje, že je dôležité účinne vykonávať odporúčania albánskej najvyššej štátnej kontrolnej inštitúcie;

24.  berie na vedomie zvýšenie počtu proaktívnych vyšetrovaní, stíhaní a právoplatných odsúdení zameraných na nezákonné nadobúdanie majetku a pranie špinavých peňazí, čo vedie k systematickému zmrazovaniu a zaisťovaniu majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti, a vyzýva na zintenzívnenie stíhania a právoplatných odsúdení v týchto veciach, v súlade so zásadami nezávislosti súdnictva, riadneho procesu a spravodlivého procesu; zdôrazňuje rozsiahle problémy s praním špinavých peňazí, najmä v odvetví stavebníctva a nehnuteľností;

25.  víta kroky prijaté na zlepšenie právnych predpisov a mechanizmov na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a vyzýva na prijatie ďalších opatrení zameraných na rýchle vykonávanie akčného plánu Finančnej akčnej skupiny, najmä na zmenšovanie rozsahu neformálnej ekonomiky;

26.  zdôrazňuje význam pokračujúceho úsilia Albánska a systematického zlepšovania v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, so strelnými zbraňami a s falšovaným tovarom, ako aj proti kybernetickým a teroristickým hrozbám;

27.  vyzýva Albánsko, aby ďalej zintenzívnilo svoje rozsiahle a dôsledné úsilie o rozloženie miestnych a medzinárodných zločineckých sietí a odstránenie výroby drog a obchodovania s nimi, a to tak, že nadviaže na značné úsilie, ktoré vyvinulo v posledných rokoch; víta intenzívnejšiu spoluprácu krajiny s Europolom a orgánmi presadzovania práva členských štátov EÚ, ktorá viedla k viacerým úspešným rozsiahlym operáciám presadzovania práva, a to aj na základe príkladnej spolupráce medzi albánskymi a talianskymi orgánmi pod záštitou spoločného vyšetrovacieho tímu; nabáda albánske orgány, aby urýchlene dokončili vyslanie albánskeho styčného prokurátora do Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust); odporúča, aby Albánsko prijalo novú stratégiu a akčný plán v oblasti drog s cieľom, okrem iného, odstrániť legislatívnu medzeru týkajúcu sa prekurzorov drog;

Základné práva

28.  vyjadruje svoju podporu inkluzívnym politikám a vyzýva na dosiahnutie pokroku pri prijímaní opatrení na účinnú ochranu základných slobôd a práv všetkých osôb, s osobitným dôrazom na ženy, deti, osoby so zdravotným postihnutím, etnické menšiny a LGBTQI+ osoby;

29.  víta vymenovanie pozorovateľa Albánska v Agentúre EÚ pre základné práva (FRA) a nabáda orgány, aby v plnej miere využili odborné znalosti agentúry FRA s cieľom zosúladiť právne predpisy a postupy Albánska s acquis a normami EÚ;

30.  víta, že krajina aktualizovala antidiskriminačné právne predpisy a vyzýva orgány, aby zintenzívnili úsilie o zavedenie spoľahlivej antidiskriminačnej judikatúry; naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili účinnú prevenciu a stíhanie nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti vrátane antisemitizmu;

31.  poznamenáva, že platnosť národného akčného plánu Albánska pre otázky LGBTI osôb na roky 2016 – 2020 uplynula, a vyzýva vládu, aby vypracovala nový akčný plán prostredníctvom transparentných a inkluzívnych konzultácií s občianskou spoločnosťou a aby zabezpečila vyčlenenie primeraných zdrojov na jeho vykonávanie; vyzýva albánske orgány, aby podporovali sociálnu akceptáciu LGBTQI+ osôb, ktoré sa stále pravidelne stretávajú s diskrimináciou a nenávistnými prejavmi; víta rozhodnutie odstrániť tzv. konverznú terapiu, ktorá je neprijateľná, a tým posilniť právo na rodovú identitu a rodové prejavy;

32.  naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili, že ombudsmanovi, komisárovi pre boj proti diskriminácii a komisárovi pre právo na informácie a ochranu údajov budú poskytnuté dostatočné ľudské, technické a finančné zdroje a že ich príslušné odporúčania sa budú systematicky vykonávať; zdôrazňuje, že do týchto úradov by mali byť vymenovaní len jednotlivci, ktorých nezávislosť a profesionalita je nespochybniteľná;

33.  vyzýva na vytvorenie účinného mechanizmu na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu vrátane obťažovania, domácemu násiliu a násiliu páchanému na deťoch, ktoré ešte zhoršila pandémia ochorenia COVID-19, a na poskytnutie ochrany a podpory obetiam tohto násilia, spolu s účinným a efektívnym stíhaním tých, ktorí sa ho dopúšťajú;

34.  pripomína Albánsku svoje výzvy na zaistenie nediskriminačného prístupu k verejným službám a na ďalšie zlepšenie v oblasti vzdelávania, miery zamestnanosti a životných a zdravotných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, Rómov, Egypťanov a iných etnických menšín; víta vyhlásenie z Poznane z roku 2019 o integrácii Rómov v rámci procesu rozširovania EÚ; naliehavo vyzýva orgány, aby pokročili v politikách integrácie Rómov v súlade so strategickým rámcom EÚ pre Rómov;

35.  naliehavo vyzýva Albánsko, aby urýchlene prijalo päť zostávajúcich predpisov s cieľom zabezpečiť úplné vykonanie rámcového zákona o ochrane národnostných menšín z roku 2017 a súvisiacich práv na sebaidentifikáciu, používanie menšinových jazykov v prípade potreby na úrovni miestnej správy a práva na spoločné vzdelanie v jazykoch menšín; vyzýva Albánsko, aby chránilo a podporovalo kultúrne dedičstvo, jazyky a tradície svojich národnostných menšín a aby v štátnych a miestnych médiách poskytovalo špecializovaný mediálny priestor v menšinových jazykoch;

36.  víta v tejto súvislosti prijatie zákona o sčítaní obyvateľstva, ktoré sa má vykonať na jeseň 2021, a vyzýva Albánsko, aby prijalo všetky potrebné kroky na jeho účinné vykonávanie, a to aj prípravou dotazníka a príručky, ktoré sa budú vzťahovať na všetky uznané menšinové skupiny;

37.  vyzýva Albánsko, aby zabezpečilo, že menšinové skupiny budú mať rovnaké príležitosti a primerané zastúpenie v politickom živote, vo verejnej správe a v súdnictve;

38.  vyzýva Albánsko, aby dosiahlo ďalší pokrok, pokiaľ ide o opatrenia na konsolidáciu práv na registráciu, reštitúciu a náhradu majetku, vykonávanie zákona o prechodných postupoch v oblasti vlastníctva, a to najmä transparentným dosahovaním pokroku v procese registrácie majetku, a dokončenie komplexnej pozemkovej reformy, a to aj v oblastiach, v ktorých žijú menšiny;

39.  víta úsilie Albánska podporovať toleranciu a harmóniu medzi náboženstvami a riešiť predsudky a diskrimináciu vrátane antisemitizmu, ako sa potvrdzuje v parlamentnom schválení definície antisemitizmu Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu, čím sa Albánsko stalo prvou väčšinovo moslimskou krajinou, ktorá schválila túto formuláciu; vyzýva na sústavné úsilie o zabezpečenie dodržiavania slobody prejavu a slobody viery alebo náboženského vyznania;

40.  vyzýva orgány, aby zabezpečili slobodu zhromažďovania ako základné právo, pri rešpektovaní zásady proporcionality, a to aj počas výnimočného stavu alebo stavu prírodnej katastrofy; zdôrazňuje odporúčania ombudsmana v tejto súvislosti;

41.  poznamenáva, že je dôležité zaoberať sa obvineniami z pochybení polície a vyšetrovať a stíhať neprimerané použitie sily, a to aj v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19; pripomína, že je potrebné odstrániť zlé zaobchádzanie s podozrivými a väzňami;

42.  opätovne pripomína povinnosť orgánov zabezpečiť riadne konanie pre žiadateľov o azyl v súlade s medzinárodnými záväzkami Albánska a riadne riešiť potreby utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov, pri súčasnom zvýšení pripravenosti na potenciálne zvýšenie migračných tokov a posilnení spolupráce s členskými štátmi; požaduje zvýšenie kapacít na spracovanie žiadostí o azyl a na vyšetrovanie nahlásených prípadov porušenia konaní o návrate vrátane porušenia ľudských práv;

43.  zdôrazňuje, že ochrana hraníc a predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti musia byť prioritou a musia sa vykonávať tak, aby sa v plnej miere dodržiavali základné práva zakotvené v príslušných medzinárodných a regionálnych právnych predpisoch a zásadách; víta začatie prvej plnohodnotnej spoločnej operácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) mimo Európskej únie;

44.  zdôrazňuje, že prínos Albánska k ochrane vonkajších hraníc Európskej únie má kľúčový význam, a vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju podporu ochrany hraníc v regióne a podporovala potreby albánskych orgánov, ktoré sa zaoberajú utečencami, žiadateľmi o azyl a migrantmi;

45.  víta úsilie, ktoré v súčasnosti vyvíjajú albánske orgány a naliehavo ich vyzýva, aby zaujali dôsledný prístup k prevencii, vyšetrovaniu, trestnému stíhaniu a ukladaniu trestov, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie jeho obetí, medzi ktorými sú deti a iné zraniteľné skupiny, aby zvýšili počet reintegračných služieb a zabezpečili ochranu svedkov;

46.  víta vykonávané opatrenia a požaduje ďalší pokrok pri výraznom znižovaní neregulárnej migrácie a počtu neopodstatnených žiadostí o azyl albánskych štátnych príslušníkov v členských štátov EÚ, a to aj v prípade maloletých osôb bez sprievodu; konštatuje, že Albánsko naďalej spĺňa kritériá liberalizácie vízového režimu;

Občianska spoločnosť a médiá

47.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť prostredie pre fungovanie občianskej spoločnosti v Albánsku a naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili zmysluplné, včasné a reprezentatívne konzultácie počas celého rozhodovacieho procesu na rôznych úrovniach verejnej správy a posilnili právny a daňový rámec a zlepšili tým finančnú udržateľnosť mimovládneho sektora;

48.  zdôrazňuje význam účasti organizácií občianskej spoločnosti na pravidelných konzultáciách o fungovaní spoločnosti, čo umožňuje účasť občanov na záležitostiach krajiny;

49.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť podmienky a vytvoriť prostredie, ktoré podporuje zodpovednosť a kontrolu verejných inštitúcií, najmä pomocou spolupráce s občianskou spoločnosťou a novinármi, a to tak, že sa zabezpečí, aby mali prístup k spravodlivosti a právnu istotu; je veľmi znepokojený alarmujúcimi obvineniami týkajúcimi sa rozšíreného používania dezinformácií proti investigatívnym novinárom, aktivistom občianskej spoločnosti a iným, ktorí sa snažia brať mocných na zodpovednosť;

50.  so znepokojením berie na vedomie nedostatok pokroku v oblasti slobody prejavu a prekážky riadneho fungovania nezávislých médií;

51.  pripomína, že je dôležité zabezpečiť kvalitnú žurnalistiku a zvýšiť úroveň mediálnej gramotnosti s cieľom zabezpečiť fungovanie demokracie v Albánsku a bojovať proti dezinformáciám, nenávistným prejavom a falošným správam; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby zlepšili koordináciu a riešili dezinformácie a hybridné hrozby, ktoré sa snažia oslabiť európsku perspektívu tohto regiónu, a to strategickejším dôrazom na význam EÚ pre občanov západného Balkánu, a naliehavo ich vyzýva, aby podporovali vytvorenie centra excelentnosti zameraného na Balkán s cieľom bojovať proti dezinformáciám;

52.  požaduje iniciatívy na podporu mediálneho prostredia bez vonkajších vplyvov a na podporu profesionálneho správania médií vrátane investigatívnej žurnalistiky;

53.  zdôrazňuje, že je potrebné posilniť samoreguláciu, etické normy, nezávislosť, nestrannosť, finančnú udržateľnosť a kvalitu podávania správ v prípade verejných aj súkromných médií a zvýšiť transparentnosť vlastníctva a financovania médií, ako aj verejnej reklamy; požaduje opatrenia na zabezpečenie transparentnosti vlastníctva médií vo vysielacích spoločnostiach; konštatuje, že je potrebné zlepšiť pracovné a sociálne podmienky pracovníkov médií s cieľom zabezpečiť kvalitnú žurnalistiku;

54.  odsudzuje násilie, zastrašovanie, očierňujúce kampane a nepriamy politický a finančný tlak namierený proti novinárom, ktoré vážnym spôsobom obmedzujú slobodu médií, podnecujú autocenzúru a výrazne ohrozujú úsilie o odhaľovanie trestnej činnosti a korupcie; vyzýva orgány, aby začali vyšetrovanie nedávnej série násilia voči novinárom a ich neoprávneného zadržiavania a okamžite reagovali na obvinenia z útokov na reportérov zo strany polície, a to aj vo väzbe;

55.  víta záväzok orgánov stiahnuť navrhované zmeny zákona o médiách a v plnej miere vykonať odporúčania Benátskej komisie z 19. júna 2020 týkajúce sa všetkých budúcich návrhov; opakuje svoje obavy v súvislosti s pôvodne navrhovanými opatreniami v rámci tzv. balíka proti hanobeniu a poznamenáva, že každá revízia zákonov o médiách a komunikácii by sa mala uskutočniť transparentným a inkluzívnym spôsobom, pričom sa zabezpečí, aby boli vypočuté hlasy a názory občianskej spoločnosti, s cieľom zlepšiť slobodu médií a pracovné prostredie nezávislých novinárov;

Sociálne a hospodárske reformy

56.  vyzýva albánsku vládu, aby uprednostňovala opatrenia zamerané na zmiernenie zdravotného a sociálno-hospodárskeho vplyvu pandémie ochorenia COVID-19, s osobitným dôrazom na marginalizované a zraniteľné skupiny ako sú Rómovia, Egypťania a komunita LGBTQI+, osoby so zdravotným postihnutím a osamelí rodičia, a zároveň podnikla ďalšie kroky na zlepšenie diverzifikácie, hospodárskej súťaže a digitalizácie, posilnenie reprezentatívnosti sociálneho dialógu a boj proti rozsiahlej neformálnej ekonomike;

57.  pripomína, že udržateľný rast závisí od odstránenia endemickej korupcie, od lepšej transparentnosti, právnej istoty a efektívnosti, spravodlivej hospodárskej súťaže a od zjednodušenia administratívnych postupov;

58.  nabáda albánske orgány, aby posilnili rozsah sociálneho zabezpečenia a zlepšili prístup k sociálnym službám a službám zdravotnej starostlivosti, najmä pre zraniteľné skupiny, s cieľom znížiť riziko chudoby a sociálneho vylúčenia;

59.  žiada, aby sa konkrétne opatrenia na riešenie demografického poklesu a úniku mozgov zintenzívnili prostredníctvom aktívnych politík trhu práce, ktoré riešia nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a znižujú dlhodobú nezamestnanosť, najmä medzi mladými ľuďmi a najviac marginalizovanými skupinami; zdôrazňuje význam vytvárania udržateľných dlhodobých pracovných príležitostí pre mladých ľudí, a to podporou dostupného, kvalitného a inkluzívneho vzdelávania a riešením problémov súvisiacich s bývaním; vyzýva albánsku vládu, aby zlepšila prístupnosť a cenovú dostupnosť internetu, a to aj pre vzdelávanie;

60.  víta pozitívne trendy v účasti žien v politike a vyzýva na ďalšie kroky na riešenie rodových nerovností, rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a diskriminácie na pracovisku;

61.  naliehavo vyzýva orgány, aby posilnili úsilie o odstránenie detskej práce v celom neformálnom sektore a zintenzívnili stíhanie zneužívania detí;

62.  zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť viditeľnosť a komunikáciu, pokiaľ ide o pomoc EÚ a financovanie z prostriedkov Únie v Albánsku; v tejto súvislosti pripomína odmeňovanie výkonnosti v rámci nástroja predvstupovej pomoci pre Severné Macedónsko a Albánsko a najmä značnú podporu, ktorú EÚ poskytla západnému Balkánu na boj proti pandémii ochorenia COVID-19;

63.  víta úsilie Komisie o strategickejšie investovanie v západnom Balkáne využívaním osobitného hospodárskeho a investičného plánu; zdôrazňuje, že každá investícia musí byť v súlade s cieľmi Parížskej dohody a cieľom EÚ v oblasti dekarbonizácie; uznáva význam hospodárskeho a investičného plánu pre podporu udržateľnej pripojiteľnosti, ľudského kapitálu, konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu, ako aj pre posilňovanie regionálnej a cezhraničnej spolupráce; požaduje primerané spolufinancovanie a ďalšie zlepšenie transparentnosti a viditeľnosti financovania EÚ; zdôrazňuje, že v kontexte Albánska je potrebné zamerať financovanie na prebiehajúcu demokratickú transformáciu a boj proti demografickému poklesu a úniku mozgov;

Životné prostredie, energetika a doprava

64.  zdôrazňuje, že je naďalej potrebné značné úsilie, aby sa prostredníctvom prechodu na udržateľnú energiu, vykurovanie a dopravu dosiahli ciele týkajúce sa energetickej efektívnosti, bezpečnosti dodávok, zníženia emisií a energie z obnoviteľných zdrojov a jej diverzifikácie;

65.  podporuje Albánsko, aby diverzifikovalo výrobu energie, zabezpečilo ekonomicky a environmentálne vhodné investície do prevádzky vodných elektrární a zvýšilo nákladovo efektívne investície do veterných a solárnych zdrojov; naliehavo vyzýva vládu, aby minimalizovala vplyv na biodiverzitu zastavením rozvoja vodnej energie v chránených oblastiach, najmä v oblastiach blízko riek Valbona a Vjosa, a aby čo najskôr zriadila národný park Vjosa, ktorý by sa v súlade s oznámením vlády rozšíril na celý tok tejto rieky; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie, strategické environmentálne hodnotenie a transparentnosť postupov vo všetkých ekologicky citlivých odvetviach a posilniť stíhanie trestných činov proti životnému prostrediu; zdôrazňuje význam zlepšenia stratégie Albánska pre jadrovú bezpečnosť a ochranu pred radiáciou; pripomína, že Albánsko ešte musí dosiahnuť úplný súlad so smernicou Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia;

66.  naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili úplný súlad so Zmluvou o Energetickom spoločenstve, a to aj uvedením albánskej burzy elektrickej energie do prevádzky, pokračovaním otvárania trhu, zabezpečením funkčného oddelenia prevádzkovateľov distribučných sústav a zabezpečením prepojenia trhu s elektrinou; zdôrazňuje prínos Transjadranského plynovodu, ktorý bol nedávno uvedený do prevádzky, a nadchádzajúceho pripojenia konvertovanej teplárne Vlora k regionálnej energetickej bezpečnosti; pripomína potrebu dokončiť reformu trhu s elektrickou energiou a začať prepojovacie elektrické vedenie Bitola-Elbasan so Severným Macedónskom;

67.  žiada, aby sa dosahoval sústavný pokrok v posilňovaní strategických dopravných sietí v súlade s regulačným rámcom transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), pokrok v práci na albánskych častiach tzv. modrej diaľnice, aby sa dokončili reformy železničného sektora a aby sa dosiahol ďalší pokrok v prípade železničného spojenia Tirana-Podgorica-Durrës;

68.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad určitými hospodárskymi projektmi v Albánsku, ktoré viedli k škodám na životnom prostredí v chránených oblastiach; zdôrazňuje, že plánovanie a výstavba ekologicky citlivých projektov cestovného ruchu a projektov energetickej infraštruktúry sa musí pred prijatím každého rozhodnutia uskutočniť v rámci rozsiahlych celoštátnych konzultácií s občianskou spoločnosťou a miestnymi spoločenstvami a musí byť v súlade s medzinárodnými normami a normami EÚ týkajúcimi sa posudzovania vplyvu a ochrany životného prostredia;

69.  vyzýva albánske orgány, aby vypracovali národnú energetickú stratégiu, ktorá zaručí úplné zosúladenie s Parížskou dohodou, príslušnými politikami EÚ v oblasti klímy, cieľmi v oblasti dekarbonizácie a nástrojmi stanovovania cien uhlíka a ich vykonávanie v súlade s Európskou zelenou dohodou a politickými záväzkami prijatými vo vyhlásení zo Sofie z roku 2020; vyzýva albánske orgány, aby bezodkladne prijali návrh zákona o zmene klímy a zákon a rozhodnutie o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov; žiada urýchlenú finalizáciu návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu, aby ho mohol preskúmať sekretariát Energetického spoločenstva;

70.  vyzýva na ďalšie úsilie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka; domnieva sa, že je dôležité vytvoriť stabilný systém konzultácií medzi tvorcami politiky a rôznymi záujmovými skupinami vo vidieckych oblastiach; zdôrazňuje potrebu rozvoja moderného a ekologického drobného a stredného poľnohospodárstva šetrného ku klíme, ktoré zabezpečí živobytie poľnohospodárov a ochranu prírodných zdrojov a biodiverzity Albánska;

71.  pripomína, že je potrebné, aby Albánsko uprednostňovalo vykonávanie novej národnej stratégie odpadového hospodárstva na roky 2020 – 2035 a vytvorenie integrovaného regionálneho systému nakladania s odpadom a aby podporovalo recykláciu, uzavrelo skládky nebezpečného odpadu, dosiahlo súlad s normami EÚ, najmä pokiaľ ide o spaľovanie, a zabraňovalo odlesňovaniu a znečisťovaniu mora plastami; upozorňuje na znečistenie Jadranského mora a časté vypúšťanie odpadu, ktorý odnášajú morské prúdy; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť kapacity na monitorovanie kvality vody a čistenie odpadových vôd a posilniť kapacity agentúr zodpovedných za životné prostredie a chránené oblasti;

Regionálna spolupráca a zahraničná politika

72.  víta pokračujúce úsilie Albánska o podporu dobrých susedských vzťahov a regionálnej integrácie; zdôrazňuje, že je dôležité podniknúť ďalšie kroky na podporu zmierenia so susedmi a regionálnej spolupráce, ktoré by sa mali opierať o dodržiavanie základných hodnôt EÚ a spoločnú budúcnosť v EÚ;

73.  vyzýva na vytvorenie nových príležitostí pre politický dialóg a dialóg o politike na vysokej úrovni s krajinami západného Balkánu prostredníctvom pravidelných samitov EÚ a krajín západného Balkánu a intenzívnejších ministerských kontaktov s cieľom posilniť politickú zodpovednosť procesu rozširovania a zabezpečiť silnejšie riadenie a angažovanosť na vysokej úrovni, ako sa to požaduje aj v revidovanej metodike rozširovania;

74.  oceňuje konštruktívne kroky smerujúce k vyriešeniu otvorených dvojstranných otázok vrátane spoločného záväzku Grécka a Albánska postúpiť určenie morských zón Medzinárodnému súdnemu dvoru;

75.  víta inkluzívne kroky zamerané na prehlbovanie regionálnej integrácie, uľahčovanie prepojenia a voľného pohybu osôb, tovaru, kapitálu a služieb a prispievanie k spoločnému regionálnemu trhu;

76.  víta konštruktívnu úlohu Albánska v mnohostranných iniciatívach, a to aj počas jeho predsedania Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode a OBSE;

77.  víta účasť Albánska na tzv. minischengenskej iniciatíve ako prostriedok na zlepšenie susedských vzťahov a poskytnutie nových príležitostí albánskym občanom a podnikom;

78.  vyzýva všetkých politických predstaviteľov, aby urýchlene prijali kroky na zriadenie regionálnej komisie pre zistenie faktov o vojnových zločinoch a iných porušení ľudských práv spáchaných na území bývalej Juhoslávie od 1. januára 1991 do 31. decembra 2001 (RECOM), a to na základe dôležitej práce, ktorú vykonala Koalícia pre RECOM; vyzýva politických lídrov západného Balkánu, aby presadzovali regionálne zmierenie a nevyužívali tieto témy ako nástroje vnútorných politických bojov;

79.  víta, že Albánsko zachováva úplný súlad s rozhodnutiami a vyhláseniami v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktoré boli prijaté od roku 2012, a víta jeho aktívnu účasť na misiách a operáciách krízového riadenia EÚ, ako aj jeho aktívny príspevok k misiám NATO, ktoré majú strategický význam pre EÚ; naliehavo vyzýva Albánsko, aby dodržiavalo pozíciu EÚ k právomoci Medzinárodného trestného súdu;

80.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a Spojené štáty posilnili svoje partnerstvo a koordináciu na západnom Balkáne s cieľom dosiahnuť pokrok v kľúčových reformách, zlepšiť riadenie a dosiahnuť zmierenie; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby posilnili podporu Albánsku v boji proti škodlivému zahraničnému zasahovaniu zo strany krajín, ako sú Rusko, Čína a Irán; domnieva sa, že vzhľadom na vyššie uvedené zosúladenie a proces pristúpenia Albánska do EÚ by Tirana mala rozvíjať čoraz užšiu spoluprácu s členskými štátmi EÚ a NATO v otázkach bezpečnosti a obrany;

o
o   o

81.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rady, Komisie, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi, vláde a parlamentu Albánskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 107, 28.4.2009, s. 166.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2020)0320.
(3) Prijaté texty, P9_TA(2019)0050.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2020)0168.

Posledná úprava: 31. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia