Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2172(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0031/2021

Ingivna texter :

A9-0031/2021

Debatter :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Omröstningar :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0113

Antagna texter
PDF 182kWORD 62k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Rapporter 2019 och 2020 om Kosovo
P9_TA(2021)0113A9-0031/2021

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2021 om kommissionens rapporter 2019–2020 om Kosovo (2019/2172(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan, som trädde i kraft den 1 april 2016,

–  med beaktande av den europeiska reformagendan för Kosovo, som inleddes i Pristina den 11 november 2016, och den andra delen av den europeiska reformagendan, som inleddes i oktober 2020,

–  med beaktande av ramavtalet med Kosovo om deltagande i EU:s program, vilket trädde i kraft den 1 augusti 2017,

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003,

–   med beaktande av Sofiaförklaringen från toppmötet mellan EU och länderna på västra Balkan den 17 maj 2018 och prioriteringsagendan från Sofia,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999, Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om överensstämmelsen med folkrätten av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring och av FN:s generalförsamlings resolution 64/298 av den 9 september 2010, där man bekräftade innehållet i Internationella domstolens yttrande och välkomnade EU:s beredskap att underlätta en dialog mellan Serbien och Kosovo,

–  med beaktande av det första avtalet av den 19 april 2013 om principerna för en normalisering av förbindelserna mellan regeringarna i Serbien och Kosovo och avtalen av den 25 augusti 2015 samt den pågående EU-stödda dialogen för en normalisering av förbindelserna,

–  med beaktande av rådets (Gusp) beslut nr 2020/792 av den 11 juni 2020 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo), som förlängde uppdraget till den 14 juni 2021,

–  med beaktande av rapporterna från FN:s generalsekreterare om verksamheten inom ramen för FN:s interimistiska uppdrag i Kosovo (Unmik), inbegripet den senaste rapporten av den 31 mars 2020 och rapporterna av den 7 februari 2018 om Kosovostyrkans (KFOR) insatser,

–  med beaktande av Berlinprocessen, som inleddes den 28 augusti 2014,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från medordförandena för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU och Kosovo efter kommitténs sjätte möte, som hölls i Strasbourg den 14 februari 2019,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 februari 2020 Förbättra anslutningsprocessen – Ett trovärdigt EU-perspektiv för västra Balkan (COM(2020)0057),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 5 juni 2020 om förstärkt samarbete med partner på västra Balkan på migrations- och säkerhetsområdet,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 maj 2019 2019 års meddelande om EU:s utvidgningsstrategi (COM(2019)0260), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Kosovo 2019 Report (SWD(2019)0216),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2020 2020 års meddelande om EU:s utvidgningsstrategi (COM(2020)0660), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Kosovo 2020 Report (SWD(2020)0356),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2020 En ekonomisk plan och en investeringsplan för västra Balkan (COM(2020)0641) och kommissionens arbetsdokument om riktlinjer för genomförandet av den gröna agendan för västra Balkan av den 6 oktober 2020 (SWD(2020)0223),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 8 april 2020 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om EU:s globala svar på covid-19-pandemin (JOIN(2020)0011) och kommissionens meddelande av den 29 april 2020 Stöd till västra Balkan vid hanteringen av covid-19 och återhämtningen efter pandemin (COM(2020)0315),

–  med beaktande av kommissionens bedömning av den 21 april 2020 om Kosovos ekonomiska reformprogram 2020–2022 (SWD(2020)0065) och de gemensamma slutsatserna från den ekonomiska och finansiella dialogen mellan EU, västra Balkan och Turkiet, som antogs av rådet den 19 maj 2020,

–  med beaktande av slutrapporten från EU:s valobservatörsuppdrag (EU EOM) om det tidigarelagda parlamentsvalet den 6 oktober 2019 i Kosovo,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 4 maj 2016 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo*) (COM(2016)0277), och Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 mars 2019, i vilken parlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen(1) genom att godta kommissionens förslag,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om landet,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 19 juni 2020 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020(2),

–  med beaktande av Zagrebförklaringen som antogs vid toppmötet mellan EU och västra Balkan via videokonferens den 6 maj 2020,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet för talmännen från Europaparlamentet och parlamenten på västra Balkan, som sammankallades av Europaparlamentets talman under ledning av parlamenten på västra Balkan den 28 januari 2020,

–  med beaktande av toppmötet mellan EU och västra Balkan inom ramen för Berlinprocessen den 10 november 2020,

–  med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0031/2021), och av följande skäl:

A.  Kosovo måste, liksom varje land som vill bli medlemsstat i EU, bedömas utifrån sina egna förtjänster i fråga om att uppfylla, genomföra och efterleva de kriterier och gemensamma värderingar som krävs för anslutningen, och tidsplanen för och framstegen inför anslutningen avgörs av kvaliteten på och uppslutningen bakom de nödvändiga reformerna.

B.  Kosovo behöver fokusera på grundläggande reformer och ta itu med strukturella brister när det gäller rättsstatlighet, grundläggande rättigheter, de demokratiska institutionernas funktionssätt och reformering av den offentliga förvaltningen samt ekonomisk utveckling och konkurrenskraft.

C.  Kosovo fortsätter att kämpa med politisk instabilitet, särskilt sedan det tidigarelagda parlamentsvalet den 6 oktober 2019. Kurti-regeringens avgång avslöjade flera strukturella problem, däribland externa aktörers obehöriga inblandning i arbetet i Kosovos regering och parlament, författningsdomstolens oberoende samt brist på klarhet när det gäller regeringsomröstningens laglighet.

D.  Samordningen har nyligen varit bristfällig mellan de transatlantiska aktörerna, och den tillträdande amerikanska administrationen kommer att tillhandahålla nya möjligheter till bättre samarbete.

E.  Kosovo är fortfarande det enda landet på västra Balkan vars medborgare behöver visum för att resa till Schengenområdet, även om alla riktmärken för viseringsliberalisering har varit uppfyllda sedan 2018.

F.  Kosovos informella ekonomi hindrar den allmänna utvecklingen av en livskraftig ekonomi i landet.

G.  Kosovo måste öka sina insatser för att bekämpa korruption och organiserad brottslighet, och måste bygga upp starka, sammanhängande och oberoende institutioner för att lösa dessa problem.

H.  Den före detta presidenten Hashim Thaçi avgick den 5 november 2020 och står åtalad för krigsbrott och brott mot mänskligheten vid de specialiserade avdelningarna för Kosovo i Haag. Åtalet mot Thaçi bekräftades den 30 november 2020. Vjosa Osmani, talman för Kosovos parlament, är Kosovos tillförordnade president.

I.  Kosovo har gjort framsteg när det gäller att anpassa sin rättsliga ram till EU:s regelverk, men landet måste öka sina insatser och resurser för att effektivt genomföra nya lagar och regler på ett mer engagerat och seriöst sätt inom alla politikområden.

J.  Enligt Kosovos regering har 117 länder erkänt Kosovos självständighet, däribland 22 av EU:s 27 medlemsstater.

K.  Covid-19-pandemin utgör en börda utan motstycke för Kosovos hälso- och sjukvårdssystem, ekonomi och sociala trygghetssystem och har tydligt visat att EU och västra Balkan fortsättningsvis måste ta itu med gemensamma utmaningar tillsammans.

L.  EU har mobiliserat ekonomiskt stöd på över 3,3 miljarder euro till länderna på västra Balkan för att hantera den omedelbara hälsokrisen och mildra de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin i regionen.

M.  EU är den största leverantören av bistånd och stöd till Kosovo för att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin. Kosovo har tagit emot 5 miljoner euro i omedelbart stöd till hälso- och sjukvårdssektorn, 63 miljoner euro i stöd till den sociala och ekonomiska återhämtningen, 60 miljoner euro i biståndsmedel och 100 miljoner euro i makroekonomiskt stöd.

N.  Den ekonomiska planen och investeringsplanen för västra Balkan kommer att underlätta en långsiktig återhämtning efter covid-19-pandemin, och kommer att stödja den ekonomiska utvecklingen samt reformer i regionen.

O.  Kosovo omfattas av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), med en vägledande tilldelning som uppgår till sammanlagt 602,1 miljoner euro för perioden 2014–2020, och landets absorptionsförmåga i detta avseende bör förbättras ytterligare.

P.  EU engagerar sig mer på västra Balkan än alla andra partner, vilket visar på ett ömsesidigt strategiskt åtagande.

Engagemang för utvidgningen

1.  Europaparlamentet välkomnar dels Kosovos fortsatta och kraftfulla åtagande att gå vidare på den europeiska vägen och påskynda reformerna, dels det starka stödet för den europeiska integrationen bland landets befolkning samt dess europeiska identitet.

2.  Europaparlamentet beklagar de begränsade framstegen i genomförandet av den första europeiska reformagendan, men erkänner samtidigt regeringens engagemang för en bred reformprocess i enlighet med vad som planeras för den andra reformagendan. Parlamentet uppmanar de kosovanska myndigheterna att ta ansvar för processen, visa större politisk vilja och förbättra den administrativa kapaciteten i syfte att främja genomförandet av de EU-relaterade reformerna.

3.  Europaparlamentet uttrycker oro över upplösningen av ministeriet för EU-integration och uppmanar Kosovos regering att fullt ut och på ett korrekt sätt integrera ministeriets tidigare strukturer såsom föreskrivs i den nyligen antagna förordningen om den organisatoriska strukturen vid premiärministerns kansli, och att se till att den nya strukturen får den kompetens- och ansvarsnivå som är lämplig för att säkerställa en vederbörlig samordning och styrning av integrationsprocessen.

4.  Europaparlamentet välkomnar det fredliga och välordnade genomförandet av det tidigarelagda parlamentsvalet den 6 oktober 2019 och den 14 februari 2021, men uttrycker oro över bristen på konkurrens, valfrihet och yttrandefrihet i den kosovoserbiska befolkningsgruppen samt problem i samband med röster avgivna utanför Kosovo. Parlamentet betonar vikten av att ta itu med alla brister och rekommendationer som fastställts av EU EOM. Parlamentet förväntar sig att alla politiska krafter hedrar Kosovos medborgares demokratiska kultur och vilja när de bildar en ny regering och väljer en ny president.

5.  Europaparlamentet beklagar att Kosovo fortsätter att kämpa med politisk instabilitet efter valet och uppmanar i detta avseende alla politiska krafter i landet att reformera det politiska systemet genom konstitutionella ändringar för att förbättra rättssäkerheten och processen för bildandet av nya regeringar.

6.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sin rapport om Kosovo från 2020 bekräftar sin bedömning av Kosovos förmåga att dra nytta av viseringsliberaliseringsordningen, och uppmanar rådet att snarast gå vidare med antagandet av en ordning med viseringsfrihet för Kosovos medborgare. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att Kosovo fortsätter att uppfylla alla riktmärken i färdplanen för viseringsliberalisering, vilket kommissionen konsekvent har bekräftat sedan juli 2018.

7.  Europaparlamentet beklagar att rådet under 2020 fortfarande inte lyckades införa viseringsliberalisering för Kosovo. Parlamentet anser att viseringsliberaliseringen kommer att förbättra stabiliteten och föra Kosovo närmare EU genom att underlätta resor och affärsmöjligheter. Parlamentet konstaterar att Kosovos medborgares isolering påverkar genomförandet av EU:s program, och att avsaknaden av ett rådsbeslut innebär att Kosovos medborgare berövas de möjligheter som det finns ett akut behov av, vilket försvagar EU:s trovärdighet och kan påverka dialogen mellan Belgrad och Pristina.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att visa ett fortsatt engagemang för utvidgningen och att föra en effektivare kommunikationspolitik gentemot unionsmedborgarna om utvidgningen. Parlamentet uppmanar kommissionen och EU:s kontor i Kosovo att öka sina insatser för att främja uppgifterna, kraven och fördelarna förknippade med ett närmare partnerskap mellan EU och Kosovo.

9.  Europaparlamentet välkomnar Kosovos regerings beslut att häva tullarna på import från Serbien och Bosnien och Hercegovina, vilket har gjort det möjligt att återuppta den EU-stödda dialogen.

10.  Europaparlamentet noterar att Kosovo och Serbien undertecknade ett antal avtal om ekonomisk normalisering den 4 september 2020 i Washington. Parlamentet beklagar dock de bestämmelser i texten som kräver att Kosovo upphör att söka medlemskap i internationella organisationer. Parlamentet välkomnar Förenta staternas förnyade engagemang, och understryker att EU och Förenta staterna måste stärka sitt partnerskap och sin samordning på västra Balkan. Parlamentet understryker att transatlantiskt samarbete är en viktig faktor för stabiliteten i regionen, och betonar EU:s ledande roll som medlare i processen för normalisering av förbindelserna mellan Kosovo och Serbien.

11.  Europaparlamentet beklagar öppnandet av Kosovos Israelambassad i Jerusalem, som strider mot unionens ståndpunkt om tvåstatslösningen av tvisten mellan Israel och Palestina.

12.  Europaparlamentet erkänner Kosovostyrkans (KFOR) och de deltagande staternas bidrag när det gäller att bibehålla en säker och trygg miljö, upprätthålla rörelsefriheten för alla medborgare i Kosovo och främja västra Balkans euroatlantiska integration.

13.  Europaparlamentet efterlyser nya möjligheter till politisk och strategiinriktad dialog på hög nivå med länderna på västra Balkan genom regelbundna toppmöten mellan EU och västra Balkan och intensifierade ministerkontakter. Parlamentet efterlyser ett aktivt engagemang från, och ett lämpligt inkluderande av, länderna på västra Balkan i konferensen om Europas framtid.

Demokratin och rättsstaten

14.  Europaparlamentet välkomnar framstegen med anpassningen av den rättsliga ramen till rättsstatsprincipen, inklusive lagen om disciplinärt ansvar för domare och åklagare och lagen om medling samt lanseringen av ett elektroniskt ärendehanteringssystem och centralt brottsregister. Parlamentet beklagar dock nivån på icke-genomförandet, som är otillfredsställande.

15.  Europaparlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att öka insatserna för att verkställa lagarna till förmån för landets medborgare samt att säkerställa bättre samordning av olika rättsstatsprogram som stöds av olika givare, inklusive utarbetandet av en övergripande översyn och därpå följande strategi för hela rättsstatssektorn.

16.  Europaparlamentet betonar behovet av att intensifiera korruptionsbekämpningen och uttrycker sin djupa oro över avskaffandet av den särskilda korruptionsbekämpande arbetsgruppen inom Kosovopolisen. Parlamentet understryker att det krävs en stark politisk vilja för att effektivt bekämpa korruption, och uppmanar Kosovos myndigheter att visa beslutsamhet i kampen mot korruption på alla nivåer.

17.  Europaparlamentet uppmanar enträget regeringen att inrätta och upprätthålla starka och särskilda enheter som kommer att bekämpa organiserad brottslighet och korruption, och vill att man sätter stopp för alla eventuella förändringar i de brottsbekämpande och korruptionsbekämpande institutionerna på grundval av partipolitiska intressen.

18.  Europaparlamentet uppmanar Kosovo att förbättra genomförandet av sina regleringsåtgärder avseende frysning, förverkande och återvinning av tillgångar och av slutliga fällande domar i mål om korruption på hög nivå, organiserad och ekonomisk brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive avstängningsåtgärder för offentliga tjänstemän som åtalas för sådana brott, och säkerställa att det inte förekommer inblandning i de brottsbekämpande organens och åklagarmyndighetens operativa verksamhet.

19.  Europaparlamentet oroar sig över att Kosovos rättssystem trots en lämplig normativ ram fortsättningsvis undergrävs av brister när det gäller ansvarsskyldighet, insynsrelaterade problem och politisk inblandning. Parlamentet beklagar bristen på konkreta resultat i kampen mot organiserad brottslighet och förväntar sig flera framsteg i insatserna för utredning och lagföring av korruption och organiserad brottslighet på hög nivå, även när det gäller fall av människo- och narkotikasmuggling samt cyberbrottslighet.

20.  Europaparlamentet välkomnar Kosovos rättsråds antagande av åtgärder som bidrar till att begränsa extern inblandning och otillbörlig påverkan i rättsliga förfaranden. Parlamentet välkomnar också det ökade antalet offentliggjorda slutliga domstolsavgöranden. Parlamentet anser att det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa ökat oberoende för och ökad avpolitisering av rättsväsendet och sätta stopp för otillbörlig inblandning i uppmärksammade mål.

21.  Europaparlamentet uppmanar Kosovo att se till att finansiella rapporter och revisionsrapporter om finansiering av politiska partier ständigt finns tillgängliga och att sanktioner tillämpas när så krävs. Parlamentet noterar även behovet av att förbättra den finansiella tillsynen av och ansvarsskyldigheten för offentligt ägda företag. Parlamentet välkomnar i detta avseende förslaget om en ny lag om finansiering av politiska partier och uppmuntrar Kosovos parlament att anta en rättslig ram som reglerar finansieringen av politiska partier i linje med Venedigkommissionens rekommendationer.

22.  Europaparlamentet upprepar att urvalet och utnämningarna till beslutsfattande poster på hög nivå inom offentlig förvaltning och offentligt ägda företag fortfarande ger anledning till stor oro, och konstaterar att utnämningar till sådana befattningar måste göras på grundval av ett meritbaserat, rättvist och konkurrenskraftigt förfarande. Parlamentet erkänner de insatser den kosovanska regeringen gjort genom att underteckna samförståndsavtalen med Förenade kungariket för att övervaka denna process. Parlamentet upprepar sitt krav på framsteg och ett tydligt politiskt engagemang för reformen av den offentliga förvaltningen, vilket kan uppnås genom att genomförandet av relevant lagstiftning påskyndas.

23.  Europaparlamentet välkomnar att organisationen av arbetet i Kosovos parlament och förvaltningen av plenarsessionerna har förbättrats på grundval av dess arbetsordning. Parlamentet beklagar dock den frekventa bristen på beslutsförhet och de pågående dröjsmålen i parlamentsarbetet, vilka har varit särskilt skadliga för processen med att anta det pandemirelaterade stödpaketet.

24.  Europaparlamentet beklagar att Kosovos parlament inte lyckades anta ett andra paket för ekonomisk återhämtning vid det första försöket, understryker vikten av politisk stabilitet och uppmanar parlamentet och regeringen att samarbeta i en konstruktiv anda och följa parlamentariska beprövade metoder.

25.  Europaparlamentet lovordar Kosovos insatser för att bekämpa radikalisering, terrorism och våldsam extremism, bland annat för att hejda utflödet av utländska stridande. Parlamentet understryker att det krävs ytterligare insatser för att bekämpa finansieringen av terrorism och rehabilitera och återintegrera utländska stridande.

26.  Europaparlamentet efterlyser aktivt regionalt samarbete och alltmer samordning och informationsutbyte mellan Kosovos säkerhetstjänst och EU och dess medlemsstater i kampen mot eventuell terroristverksamhet. Parlamentet kräver att Kosovo tar itu med radikalisering på internet och extremistiskt inflytande utifrån, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bistå Kosovo i detta viktiga arbete.

27.  Europaparlamentet är bekymrat över tredjeländers insatser för att stödja radikalisering, särskilt av ungdomar, vilket ofta sker genom finansiering eller tillhandahållande av betydande resurser, t.ex. till utbildningsinstitutioner i Kosovo, som skulle kunna utgöra grogrund för radikalisering, och över att den rådande covid-relaterade situationen skulle kunna få skadliga effekter på avradikaliseringsinsatserna, med tanke på den förvärrade ekonomiska situationen.

28.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet av ett arbetsarrangemang mellan Kosovopolisen och Europol, som kommer att utgöra grunden för stärkt samarbete för att bekämpa terrorism och extremism samt organiserad brottslighet över nationsgränserna, och vill att det genomförs omgående.

29.  Europaparlamentet påpekar att det enligt färska uppskattningar finns omkring 250 000 olagliga vapen i kosovanska medborgares ägo. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över denna alarmerande situation som inverkar negativt på den allmänna säkerheten. Parlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att öka sina insatser för att åtgärda detta problem och lansera ett effektivt program för att dessa vapen ska kunna konfiskeras eller frivilligt lämnas in till polisen.

30.  Europaparlamentet lovordar Kosovo för landets fortsatta och konstruktiva samarbete om migration och den ständiga minskningen av antalet begäranden om asyl och återtaganden från kosovanska medborgare samt det välfungerande samarbetet med Kosovos myndigheter när det gäller återtaganden.

31.  Europaparlamentet ser positivt på antagandet av förordningen om integration av utlänningar och uppmanar att den ska genomföras fullt ut. Parlamentet betonar att ytterligare insatser behövs för att säkerställa tillräcklig förvaltnings- och efterlevnadskapacitet för att åtgärda migrationsutmaningarna, inbegripet smugglingen av migranter.

32.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för det arbete som utförs av de specialiserade avdelningarna och den specialiserade åklagarmyndigheten i Kosovo, som är ett viktigt bevis på landets engagemang för rättsstatsprincipen och vars arbete även ligger i Kosovos eget intresse. Parlamentet betonar vikten av att de specialiserade avdelningarna kan fortsätta sitt arbete oberoende, utan inblandning utifrån. Parlamentet välkomnar förlängningen av de specialiserade avdelningarnas mandat och deras arbete i Haag.

33.  Europaparlamentet välkomnar förlängningen av Eulex-uppdragets mandat och uppmanar Kosovo att fullt ut och i ärligt uppsåt samarbeta med Eulex, de specialiserade avdelningarna och den specialiserade åklagarmyndigheten. Parlamentet beklagar försöken att undergräva Eulex-uppdragets mandat. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Eulex att öka sin effektivitet och upprätthålla de högsta normerna för öppenhet och en nolltoleransstrategi mot korruption.

34.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av lagen om tillgång till allmänna handlingar. Parlamentet rekommenderar att ytterligare insatser görs för att öka insynen i och övervakningen av de offentliga utgifterna, inklusive genom att förbättra systemet för offentlig upphandling.

35.  Europaparlamentet välkomnar åtgärderna för att bygga upp kapaciteten för cybersäkerhet, främst genom antagandet av den första nationella cybersäkerhetsstrategin. Parlamentet anser att det är av avgörande betydelse att bibehålla denna drivkraft för att möjliggöra ett fullständigt verkställande av lagstiftningsinitiativen på detta område och åtgärda bristen på kompetenta yrkesmänniskor inom IKT och cybersäkerhet.

Respekten för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter

36.  Europaparlamentet noterar att Kosovos rättsliga och institutionella ram i stort sett garanterar skyddet av mänskliga och grundläggande rättigheter samt minoriteters rättigheter. Parlamentet understryker att det fortfarande finns utmaningar i genomförandet, särskilt när det gäller språkrättigheter, inklusive flerspråkiga radio- och tv-sändningar, eftersom avsaknaden av sådana påverkar minoritetsgruppernas tillgång till information och har varit särskilt skadlig under covid-19-pandemin.

37.  Europaparlamentet uppmanar Kosovo att tillhandahålla lika och icke-diskriminerande statlig utbildning i minoritetsspråk samt säkerställa tillgång till officiella dokument på alla officiella språk i hela Kosovo samt lika möjligheter, lämplig representation i det politiska livet och tillgång till den offentliga förvaltningen och rättsväsendet.

38.  Europaparlamentet efterlyser bättre skydd och integrering av personer som tillhör minoriteter, däribland romer, ashkalier, egyptier, serber, bosniaker, turkar och goraner samt personer med funktionsnedsättning och fördrivna personer, genom att de får tillräckligt omfattande hälso- och sjukvård och socialt skydd, i synnerhet under covid-19-pandemin och mot bakgrund av de socioekonomiska följderna av denna.

39.  Europaparlamentet efterlyser enträget ökade insatser för att bekämpa diskriminering och antiziganism. Parlamentet oroar sig särskilt över den sociala diskrimineringen mot romska, ashkaliska och egyptiska befolkningsgrupper, uteslutandet av dem från det politiska och sociala beslutsfattandet och den fortsatta avsaknaden av resurser och tillgång till sysselsättningsmöjligheter, rättvisa, offentliga tjänster, bostäder, hälso- och sjukvård, avloppssystem och rinnande vatten.

40.  Europaparlamentet beklagar att framställningen från nästan 500 personer som historiskt sett har identifierat sig som bulgarer, vilken registrerades i Kosovos parlament i maj 2018, fortfarande inte har tagits upp till behandling i detta parlament. Parlamentet understryker behovet av att en ”bulgarisk” kategori läggs till i den andra nationella folkräkningen i Kosovo, som ska genomföras 2021.

41.  Europaparlamentet konstaterar att det offentliga programföretaget inte har säkerställt den ekonomiska och redaktionella friheten. Parlamentet upprepar behovet av att garantera insyn i medierna, inbegripet medieägandet, samt mediernas oberoende, och säkerställa att de är fria från allt politiskt inflytande. Parlamentet uppmanar i detta avseende att chefen för byrån för information och integritet ska utnämnas utan dröjsmål.

42.  Europaparlamentet betonar behovet av att intensifiera kampen mot hot och attacker riktade mot journalister samt sätta stopp för straffriheten för sådana brott. Parlamentet erkänner att yttrandefriheten trots dessa utmaningar är inskriven i Kosovos konstitution och att det finns en pluralistisk och livlig mediemiljö.

43.  Europaparlamentet uppmuntrar inrättandet av ett multinationellt och flerspråkigt offentligt programföretag som skulle förena människor och främja fred och försoning bland Europas sydöstra stater, med ARTE som förebild.

44.  Europaparlamentet beklagar det ökande antalet strategiska stämningar mot allmänhetens deltagande genom vilka journalister och enskilda hotas och stäms i syfte att tysta dem och omöjliggöra en offentlig debatt.

45.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av lagen om skydd för visselblåsare och uppmuntrar antagande av all ytterligare lagstiftning som krävs för att lagen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Parlamentet efterlyser i detta avseende en skyndsam utnämning av chefen för byrån för information och integritet.

46.  Europaparlamentet är oroat över de desinformationskampanjer som syftar till att undergräva den självständiga staten Kosovos legitimitet. Parlamentet efterlyser ett stärkt europeiskt samarbete med Kosovo i syfte att åtgärda desinformation och hybridhot som syftar till att undergräva regionens europeiska perspektiv och bekämpa desinformationskampanjer, bland annat genom att på ett mer strategiskt sätt understryka EU:s relevans för medborgarna i denna region.

47.  Europaparlamentet påminner om det nära samband som finns mellan svagheter i fria medier och möjligheter för lokala och utländska aktörer att manipulera fakta och sprida desinformation. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att samarbeta ingående om dessa samband och överlappande utmaningar samt att främja inrättandet av ett kompetenscentrum mot desinformation med fokus på Balkan.

48.  Europaparlamentet välkomnar det enhälliga beslutet av Kosovos parlament av den 25 september 2020 att ge direkt effekt åt Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Parlamentet förväntar sig att den kosovanska regeringen agerar skyndsamt för att genomföra innehållet i konventionen och tillhandahålla de resurser och den infrastruktur som behövs i detta syfte.

49.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av Kosovos jämställdhetsprogram och kvinnoutskottets arbete i Kosovos parlament. Parlamentet uppmanar de kosovanska myndigheterna att öka insatserna för att främja jämställdhet och stärka kvinnors ekonomiska ställning, bland annat genom att prioritera jämställdhetsintegrering och ökat samarbete med det civila samhället, inbegripet kvinnoorganisationer, och genom att skapa en miljö som främjar bättre representation av kvinnor i beslutsfattande ställningar samt genom att säkerställa att läroböcker i skolan inte vidmakthåller stereotyper och diskriminering. Parlamentet vill i detta sammanhang att kvinnor ska delta i den förhandlingsgrupp som ansvarar för dialogen mellan Belgrad och Pristina. Parlamentet kräver dessutom att EU stöder denna strävan och dessa insatser genom att likaså följa de ovannämnda rekommendationerna.

50.  Europaparlamentet oroar sig över andelen kvinnor som inte förvärvsarbetar, även på grund av den pågående könsdiskrimineringen på arbetsmarknaden, och uppmanar de kosovanska myndigheterna att förbättra kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar Kosovo att anta den nya arbetslagen för att även reglera ledighet, så att man undviker könsbaserad diskriminering när det gäller rättigheter avseende mammaledighet, pappaledighet och föräldraledighet.

51.  Europaparlamentet upprepar sin oro över omfattningen av våld i nära relationer och könsrelaterat våld. Parlamentet välkomnar översynen av strafflagen i detta avseende samt de förbättringar som konstateras i Eulex-rapporten när det gäller vissa aspekter av Kosovopolisens hantering av fall som avser sexuellt våld. Parlamentet konstaterar dock att bristen på åtal och allvarliga straff, straffriheten för förövarna, de otillräckliga systemen för spårning och databaserna över ärenden, bristen på lämpliga resurser och tjänster för offer (skyddat boende, centrum för läkarundersökningar, traumastöd, rådgivning), avsaknaden av utbildning och institutionaliserade behandlingsprotokoll för hela rättssystemet fortfarande ger anledning till oro.

52.  Europaparlamentet betonar att covid-19-pandemin har inverkat negativt på kvinnor och minoriteter genom att den ökat ojämlikheten och förvärrat de befintliga problemen, inklusive en ökning av våld i nära relationer, och uppmanar Kosovos regering och myndigheter att ta hänsyn till dessa problem i sina åtgärder mot pandemin.

53.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av lagen om skydd av barn som ett viktigt steg i skyddet av barns rättigheter i Kosovo och betonar vikten av att bekämpa våld mot barn. Parlamentet betonar att det behövs lämpliga ekonomiska och mänskliga resurser för att säkerställa lagens effektiva genomförande. Parlamentet lyfter fram det särskilda behovet av att bekämpa det bestående problemet med barnäktenskap och tvångsäktenskap, i synnerhet i den romska, ashkaliska och egyptiska befolkningsgruppen, genom att införa en laglig ålder för giftermål och säkerställa lämpliga åtgärder av och rapportering till brottsbekämpande och rättsliga institutioner.

54.  Europaparlamentet välkomnar framstegen med skyddet av hbti-personers rättigheter på lagstiftningsnivå och politisk nivå. Parlamentet konstaterar dock att den befintliga antidiskrimineringsramen måste genomföras fullt ut och efterlyser en vederbörlig utredning av fall av hatbrott mot hbti-personer. Parlamentet uppmanar regeringen att i förslaget till civillag inkludera samkönade partnerskap som garanteras av landets konstitution.

55.  Europaparlamentet lovordar de kosovanska myndigheternas fortsatta arbete för att förbättra det civila samhällets möjligheter att bidra på ett meningsfullt sätt till utvecklingen av politiken. Parlamentet efterlyser ytterligare förbättring av samarbetet mellan regeringen och det civila samhället samt ökat deltagande för det civila samhället i beslutsfattandet. Parlamentet upprepar behovet av ökad ansvarsskyldighet och insyn när det gäller offentliga medel för det civila samhället.

56.  Europaparlamentet är bekymrat över bristen på samordning mellan internationella givare, som flera organisationer som är verksamma i landet har hänvisat till. Parlamentet uppmanar den kosovanska regeringen att vidta åtgärder för att undvika dubbelarbete och onödiga överlappningar och att förvalta sina förbindelser med internationella givare på ett effektivare sätt.

57.  Europaparlamentet lovordar den utgående ombudsmannens arbete när det gäller att främja en människorättskultur och välkomnar det ökade antalet av hans rekommendationer som genomförs av Kosovos myndigheter, vilket på ett effektivt sätt bidrar till att bland annat förhindra tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling.

Försoning och goda grannförbindelser

58.  Europaparlamentet välkomnar Kosovos insatser för att upprätthålla konstruktiva grannförbindelser i hela regionen och för att aktivt anpassa sig till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp). Parlamentet välkomnar Kosovos engagemang för regionala initiativ och efterlyser genomförande av skyldigheter inom olika regionala ramar som främjar den gemensamma regionala marknaden.

59.  Europaparlamentet betonar att normaliseringen av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo är en prioritering och en förutsättning för båda ländernas anslutning till EU och även nödvändig för att säkra stabilitet och framgång i hela regionen. Parlamentet erkänner det ökade engagemanget från bägge sidor i den EU-understödda dialogen, och efterlyser ett aktivt och konstruktivt engagemang i den EU-understödda dialog som leds av EU:s särskilda representant och som syftar till att få till stånd ett övergripande, hållbart och rättsligt bindande avtal, i enlighet med internationell rätt.

60.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om att gå vidare med ett fullständigt genomförande, i god tro och på ett punktligt sätt, av alla avtal som redan har ingåtts, inklusive inrättandet utan ytterligare dröjsmål av förbundet för kommuner med serbisk majoritet. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att inrätta en mekanism för att övervaka och verifiera genomförandet av alla avtal som hittills har ingåtts och att regelbundet rapportera till Europaparlamentet om det aktuella läget. Parlamentet upprepar i detta sammanhang sitt fullständiga stöd för Miroslav Lajčák, EU:s särskilda representant för dialogen mellan Belgrad och Pristina.

61.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Serbiens och Kosovos regeringar att undvika alla handlingar som skulle kunna undergräva tilliten mellan parterna och äventyra den fortsatta konstruktiva dialogen. Parlamentet understryker vikten av både Kosovos och Serbiens multietniska karaktär, och framhåller att etniskt homogena stater inte bör vara målet i regionen.

62.  Europaparlamentet uppmanar Kosovo att ta itu med de pågående interna problemen med landets strategi för dialogen och inrätta en särskild förhandlingsgrupp samt en gemensam förhandlingsplattform och en dialog mellan den regerande koalitionen och oppositionspartierna. Parlamentet betonar att dialogen mellan Belgrad och Pristina måste vara öppen för insyn och att de tjänstemän som ansvarar för den regelbundet bör samråda med Kosovos parlament om dialogens utveckling. Parlamentet uppmanar regeringen att på ett bättre sätt förmedla resultaten av dialogen till Kosovos medborgare.

63.  Europaparlamentet konstaterar att fem EU-medlemsstater ännu inte har erkänt Kosovo och upprepar sin uppmaning till dem att göra detta och bekräfta ett trovärdigt engagemang för utvidgningsprocessen från EU:s sida. Parlamentet understryker att Kosovos självständighet är oåterkallelig och att erkännandet skulle gynna normaliseringen av förbindelserna mellan Kosovo och Serbien, förbättra och konsolidera stabiliteten i regionen och underlätta integreringen i EU av båda dessa stater.

64.  Europaparlamentet välkomnar att Israel nyligen erkänt Kosovos självständighet inom ramen för de avtal som undertecknades i Washington, men fördömer Serbiens kampanj om icke-erkännande mot Kosovo som har lett till att flera länder dragit tillbaka sitt erkännande.

65.  Europaparlamentet lovordar det välfungerande regionala samarbetet mellan Kosovo och Serbien i kampen mot spridningen av covid-19-pandemin, inklusive samarbetet mellan borgmästarna i norra och södra Mitrovica och kommunikationen mellan hälsoministrarna.

66.  Europaparlamentet beklagar att Mitrovicabron ännu inte har öppnats för all trafik trots att renoveringsarbetena har avslutats. Parlamentet uppmanar de serbiska och kosovanska myndigheterna att främja personliga kontakter mellan lokalsamhällen för att stärka dialogen, även på icke-offentlig nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen, utrikestjänsten och rådet att stödja premiärministern och hans medarbetare i den interna försoningsdialogen med kosovoserber, som kommer att ge konkreta säkerhetsgarantier och möjligheter till socioekonomisk integration.

67.  Europaparlamentet noterar att viseringsfria resor mellan Bosnien-Hercegovina och Kosovo är en förutsättning för att utöka det regionala samarbetet.

68.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att investera mer strategiskt på västra Balkan genom en särskild ekonomisk plan och investeringsplan för västra Balkan. Parlamentet erkänner denna plans betydelse för att stödja hållbar konnekvitet, humankapital, konkurrenskraft och tillväxt för alla samt för att stärka det regionala och gränsöverskridande samarbetet. Parlamentet betonar att alla investeringar måste ligga i linje med målen i Parisavtalet och EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp.

69.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sitt stöd för initiativet om inrättande av den regionala kommissionen för fastställande av fakta om krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien (Recom). Parlamentet betonar vikten av det arbete som utförs av det regionala samarbetskontoret för ungdom och välkomnar Kosovos aktiva deltagande. Parlamentet upprepar behovet av att nå ut till ungdomar från de norra kommunerna och att integrera dem i landets socioekonomiska strukturer.

70.  Europaparlamentet efterlyser ökade insatser för att hantera begäranden från familjemedlemmar till försvunna personer, öppnandet av samtliga krigsarkiv och röjande av information om personer som fortfarande är uppförda på förteckningen över försvunna personer under Kosovokriget 1998–99. Parlamentet uppmanar med kraft att man ska fortsätta genomförandet av det kosovanska åklagarrådets strategi mot krigsbrott, vilken fortfarande begränsas kraftigt av politiska problem, resursbrist och avsaknad av internationellt och regionalt samarbete.

71.  Europaparlamentet understryker vikten av information om gravplatser och utredning och lagföring av alla krigsbrott för att offren ska kunna få upprättelse. Parlamentet uppmanar Serbien att utreda kvarlevorna av de tre kroppar som hittills har grävts upp vid undersökningen av den massgrav i byn Kizevak i kommunen Raska nära gränsen till Kosovo som upptäcktes i november 2020, vilka antas vara kosovoalbaner.

72.  Europaparlamentet lovordar Kosovo för den fredliga samexistensen mellan religiösa grupper och framhåller vikten av ett fortsatt skydd för alla religiösa gruppers kulturarv och egendomsrätt. Parlamentet uppmuntrar de kosovanska myndigheterna att använda kulturarvet som ett sätt att föra samman olika befolkningsgrupper och på ett mer effektivt sätt främja landets multietniska kulturella och religiösa arv.

73.  Europaparlamentet är oroat över den ökande tendensen i riktning mot enspråkighet och bristen på förståelse av Kosovos befolkningsgruppers olika språk, särskilt bland ungdomar. Parlamentet betonar därför behovet av att lära sig varandras språk, införa plattformar för interaktion, anpassa utbildningssystemet och ta itu med underrepresentationen av minoritetsbefolkningsgrupper i den offentliga förvaltningen.

74.  Europaparlamentet understryker att Kosovos stabilitet och välstånd på lång sikt fortsättningsvis är beroende av utvecklingen av förbindelserna mellan kosovoalbaner och kosovoserber och att alla politiska krafter ansvarar för att upprätthålla och stödja en politisk kultur baserad på tolerans, inkludering samt ömsesidig förståelse och respekt.

Ekonomi

75.  Europaparlamentet konstaterar att det krävs starkt politiskt stöd, effektivt genomförande och noggrann övervakning för att bekämpa Kosovos omfattande informella ekonomi, som utgör ett allvarligt hinder för utvecklingen av landets privata sektor och påverkar statens kapacitet att tillhandahålla högkvalitativa offentliga tjänster.

76.  Europaparlamentet uppmanar Kosovos myndigheter och kommissionen att ytterligare stödja små och medelstora företag i syfte att utveckla en livskraftig ekonomi för Kosovo.

77.  Europaparlamentet betonar behovet av att det snarast genomförs aktiva arbetsmarknadsåtgärder, inbegripet kompetenshöjning, yrkesutbildning och arbetsplatsanknuten utbildning, för att öka sysselsättningen bland utsatta grupper. Parlamentet understryker att utbildningssystemet bör reformeras för att möta arbetskraftsbehovet och behovet på marknaden, och vill att personer som tillhör minoritetsgrupper inkluderas i utformningen och genomförandet av sysselsättningsåtgärder. Parlamentet upprepar vikten av att skapa fler möjligheter för ungdomar och kvinnor.

78.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över den mycket omfattande migrationen av högkvalificerade arbetstagare från Kosovo och efterlyser brett upplagda socioekonomiska åtgärder för att ta itu med den demografiska nedgången. Parlamentet uppmanar kommissionen och länderna på västra Balkan att utarbeta en regional strategi för att hantera den ihållande ungdomsarbetslösheten genom att ta itu med kompetensglappet mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden, förbättra kvaliteten på undervisningen och säkerställa tillräcklig finansiering för aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder och system för yrkesutbildning jämsides med adekvat barnomsorg och förskoleverksamhet.

79.  Europaparlamentet efterlyser betydande förbättringar på området utbildning och utbildningskvalitet. Parlamentet uppmanar med kraft Kosovo att arbeta för ytterligare framsteg när det gäller skolreformer samt tillhandahålla nödvändigt utbildningsmaterial och korrekta fysiska förutsättningar för alla studerande, särskilt genom att ta itu med problemen med tillgång till utbildning under den pågående pandemin.

80.  Europaparlamentet välkomnar Kosovos beslut att delta i mini-Schengeninitiativet som ett sätt att förbättra goda grannförbindelser och erbjuda Kosovos medborgare och företag nya möjligheter.

81.  Europaparlamentet välkomnar att Kosovo också kommer att dra fördel av EU:s digitala inre marknad, och betonar behovet av att investera i digitalisering som ett sätt att förbättra tjänsterna för medborgare, minimera den digitala klyftan och säkerställa lika tillgång till internet, även för de mest utsatta grupperna och för landsbygdsområden. Parlamentet noterar den stora potentialen i digitalisering för utvecklingen av Kosovos ekonomi.

82.  Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av det nya regionala roamingavtalet som undertecknades i april 2019 som ett tydligt exempel på hur regionalt samarbete kan ge konkreta fördelar för regionens medborgare och företag.

83.  Europaparlamentet konstaterar att pandemin sätter hälso- och sjukvårdssystemet under press. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Kosovo att stärka hälso- och sjukvårdssektorn för att tillhandahålla tillräckliga och tillgängliga primära hälso- och sjukvårdstjänster till alla medborgare, särskilt genom behovsbaserade sociala förmåner för de grupper som drabbas hårdast av covid-19-krisen. Parlamentet konstaterar att ett stort antal anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn har lämnat Kosovo, vilket ytterligare förvärrar bristen på hälso- och sjukvårdspersonal och inverkar skadligt på hälso- och sjukvårdssystemet.

84.  Europaparlamentet noterar att de strukturella svagheterna har förvärrats av covid-19-pandemin, i synnerhet på grund av förseningarna med att anta lagen om ekonomisk återhämtning, och uppmanar med kraft Kosovos myndigheter att genomföra effektiva strukturreformer för att mildra inverkan av pandemin och påskynda den ekonomiska återhämtningen efter krisen, även genom att åtgärda bristen på offentlig sjukförsäkring samt problemet med uppdelningen av befogenheter mellan presidenten och premiärministern när det gäller att hantera pandemin, vilket framgick när undantagstillstånd utlystes för att möjliggöra en nedstängning av landet.

85.  Europaparlamentet upprepar att EU skyndsamt har mobiliserat omedelbart stöd för västra Balkan för att ta itu med hälsokrisen till följd av covid-19-pandemin och regionens socioekonomiska återhämtning. Parlamentet konstaterar att över 138 miljoner euro har beviljats som bistånd till Kosovo genom programmen inom ramen för IPA 2019 och IPA 2020, av vilka 50 miljoner euro har omfördelats för att åtgärda de sociala och ekonomiska konsekvenserna av den pågående covid-19-krisen på kort och medellång sikt.

86.  Europaparlamentet understryker vikten av europeisk solidaritet och uppmanar kommissionen att ytterligare stödja Kosovo och de övriga staterna på västra Balkan i deras arbete med att bromsa pandemin. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ta med Kosovo i EU:s gemensamma upphandling för vaccin och att anslå en tillräcklig mängd covid-19-vaccin till befolkningen i alla länder på västra Balkan.

87.  Europaparlamentet efterlyser bättre skatteuppbörd och bättre tillsyn av offentligt ägda företag, och lovordar de inledande framstegen med att minska skatteskulderna. Parlamentet betonar att ytterligare insatser behövs för att öka skatteintäkterna genom att minska den informella ekonomin och effektivisera skatteuppbörden, vilket skulle kunna säkra mer medel till prioriterade områden, inklusive utbildning och hälso- och sjukvård.

Miljö, energi och transporter

88.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att säkerställa anpassning till EU:s standarder och politiska mål för klimatskydd och miljö, i linje med åtagandena enligt Parisavtalet och det strategiska målet att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 som en del av den europeiska gröna given, och uppmanar Kosovo att arbeta för genomförandet av den gröna agendan för västra Balkan, som speglar prioriteringarna i den europeiska gröna given.

89.  Europaparlamentet välkomnar resultatet från toppmötet om västra Balkan den 10 november 2020 i Sofia inom ramen för Berlinprocessen och fortsätter att stödja alla gemensamma initiativ för att förbättra integrationen och de goda grannförbindelserna i regionen. Parlamentet välkomnar godkännandet av deklarationen om den gröna agendan som är förenlig med EU:s gröna giv och den beredvillighet som uttrycktes av ledarna att vidta åtgärder och anpassa sig till EU:s relevanta politiska åtgärder med målet att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

90.  Europaparlamentet är djupt oroat över att den överväldigande majoriteten av energin i Kosovo kommer från kol och över planerna att bygga ett nytt kolkraftverk. Parlamentet uppmanar Kosovo att öka hållbarheten i energisektorn genom att diversifiera sina energikällor, skyndsamt avlägsna alla kolsubventioner som inte följer kraven, decentralisera energiproduktionen och övergå till förnybara energikällor.

91.  Europaparlamentet konstaterar att den rättsliga ramen måste anpassas till EU-direktiven om stora förbränningsanläggningar och industriutsläpp. Parlamentet uppmanar Kosovo att genomföra miljökonsekvensbedömningar enligt internationella standarder och anta nödvändiga åtgärder för att bevara och skydda miljömässigt känsliga områden.

92.  Europaparlamentet uppmanar de kosovanska myndigheterna att uppfylla sitt åtagande att stänga och avveckla kraftverket Kosovo A. Parlamentet välkomnar kommissionens villighet att hjälpa Kosovos regering i denna process, både finansiellt och tekniskt.

93.  Europaparlamentet påminner om att prioritering och förbättring av energieffektivitetsåtgärder, bland annat omvandling av den befintliga fjärrvärmen baserad på kol- och oljeprodukter till ett system baserat på högeffektiv kraftvärme och förnybara energikällor, är en nyckelfaktor när det gäller att uppnå klimatmålen. Parlamentet betonar vikten av att bekämpa energifattigdomen.

94.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över den fortsatt höga andelen förtida dödsfall till följd av förorenad luft som härrör från de utsläpp som överstiger de lagligt fastställda taken för större förbränningsanläggningar. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de kosovanska myndigheterna att omedelbart åtgärda luftföroreningarna och fasa ut kol på ett kostnadseffektivt sätt. Parlamentet erkänner den nyligen genomförda översynen av strategin för energisektorn för att ta itu med denna fråga, och uppmanar Kosovo att genomföra sin nationella plan för utsläppsminskning.

95.  Europaparlamentet uppmuntrar Kosovos myndigheter att i högre grad prioritera efterlevnaden av miljölagstiftningen och normerna för biologisk mångfald i enlighet med EU:s regelverk samt främja miljömedvetenheten och miljöutbildningen bland Kosovos invånare. Parlamentet uppmuntrar Kosovo att så snart som möjligt anta lagstiftningen om klimatförändringar och uppmanar landet att utan ytterligare dröjsmål utarbeta och anta en integrerad nationell energi- och klimatplan.

96.  Europaparlamentet uppmanar Kosovo att fortsätta öka avfallsinsamlingens omfattning, framför allt genom att förbättra sopsorteringen och återvinningen, att införa åtgärder för den cirkulära ekonomin för att minska avfallet och ta itu med problemet med olagliga avstjälpningsplatser samt skyndsamt finna ett sätt att göra sig av med farligt avfall.

97.  Europaparlamentet är oroat över den lilla mängden tillgängliga vattenresurser, och uppmanar Kosovos myndigheter att respektera särskilda naturområden och skyddade områden när de planerar vattenkraftverk och att inte äventyra vattenförsörjningens hållbarhet.

98.  Europaparlamentet efterlyser ett fullständigt genomförande av fördraget om energigemenskapen, inklusive genomförandet av regelverket om statligt stöd och ett fullständigt öppnande av den nationella marknaden för el, i riktning mot en regional marknadsintegrering. Parlamentet uppmuntrar arbetet med regional konnektivitet och fullbordandet av den regionala energimarknaden.

99.  Europaparlamentet uppmanar Kosovo att genomföra trovärdiga och hållbara strategier för kollektivtrafik och rörlighet för att åtgärda långvariga brister i infrastrukturen, inbegripet reguljära kollektivtrafikförbindelser till norra Mitrovica och alla större städer i hela landet.

100.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av 2020 års årliga IPA-åtgärdsprogram för Kosovo som uppgår till sammanlagt 90 miljoner euro, och insisterar på att IPA-medlen används bland annat för att främja den gröna agendan genom att stärka miljöskyddet, bidra till att begränsa klimatförändringarna och öka motståndskraften mot dem samt påskynda omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Parlamentet efterlyser ökad transparens och en mer ingående parlamentarisk granskning av de medel som anslagits till Kosovo, och uppmanar kommissionen att bättre övervaka användningen av EU-medel och rapportera alla former av missbruk.

101.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fokusera IPA III-medlen på Kosovos pågående demokratiska omställning och infrastrukturprojekt, särskilt med tanke på de bestående problemen med investeringsklimatet, absorptionskapaciteten och miljöstandarderna i Kosovo.

102.  Europaparlamentet vill att det framtida föranslutningsinstrumentet (IPA III) ska innehålla både incitament och villkor. Enligt parlamentet är det avgörande att IPA III stöder en ytterligare förstärkning av grundläggande värderingar och god samhällsstyrning och att instrumentet upphör om det förekommer systemiska hot mot unionens intressen och värderingar. Parlamentet anser att principen om anslutningsprocessens reversibilitet enligt den förnyade metoden också tydligt bör avspeglas i föranslutningsfinansieringen. Parlamentet upprepar att omfattningen av det ekonomiska stödet bör stå i proportion till Kosovos europeiska perspektiv.

o
o   o

103.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Kosovos president, regering och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2019)0319.
(2) Antagna texter, P9_TA(2020)0168.

Senaste uppdatering: 23 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy