Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2174(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0040/2021

Predkladané texty :

A9-0040/2021

Rozpravy :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Hlasovanie :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0114

Prijaté texty
PDF 190kWORD 62k
Štvrtok, 25. marca 2021 - Brusel
Správy o Severnom Macedónsku za obdobie 2019 – 2020
P9_TA(2021)0114A9-0040/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2021 o správach Komisie o Severnom Macedónsku za obdobie 2019 – 2020 (2019/2174(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery Európskej rady z 28. júna 2018, na závery Rady z 18. júna 2019 a na závery Európskej rady zo 17. a 18. októbra 2019, ktorými sa odložilo rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní so Severomacedónskou republikou a s Albánskou republikou,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 26. marca 2020 o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom, v ktorých sa schválili závery Rady z 25. marca 2020 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia,

–  so zreteľom na Zmluvu medzi Bulharskou republikou a Severomacedónskou republikou o priateľstve, dobrých susedských vzťahoch a spolupráci, ktorá bola podpísaná 1. augusta 2017 a ratifikovaná v januári 2018,

–  so zreteľom na konečnú dohodu o urovnaní nezhôd opísaných v rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN č. 817 (1993) a č. 845 (1993), ukončenie dočasnej dohody z roku 1995 a vytvorenie strategického partnerstva medzi Gréckom a Severným Macedónskom zo 17. júna 2018 (známe aj ako Dohoda z Prespy),

–  so zreteľom na vyhlásenie zo Sofie zo samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a na agendu priorít zo Sofie, ktorá je jeho prílohou,

–  so zreteľom na samit EÚ – západný Balkán, ktorý sa uskutočnil v rámci berlínskeho procesu 10. novembra 2020,

–  so zreteľom na pristúpenie Severného Macedónska k NATO 27. marca 2020,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2020 s názvom Posilnený proces pristúpenia – dôveryhodná perspektíva členstva v EÚ pre západný Balkán (COM(2020)0057),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2020 s názvom Hospodársky a investičný plán pre západný Balkán (COM(2020)0641), jeho prílohu a na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Usmernenia pre vykonávanie zelenej agendy pre západný Balkán,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2019 s názvom Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2019 (COM(2019)0260) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Severnom Macedónsku za rok 2019 (SWD(2019)0218),

–  so zreteľom na vyhlásenie zo Záhrebu prijaté počas samitu EÚ – západný Balkán, ktorý sa uskutočnil formou videokonferencie 6. mája 2020,

–  so zreteľom na závery Rady z 5. júna 2020 o posilnení spolupráce s partnermi zo západného Balkánu v oblasti migrácie a bezpečnosti,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 8. apríla 2020 o globálnej reakcii EÚ na COVID-19 (JOIN(2020)0011) a oznámenie Komisie z 29. apríla 2020 s názvom Podpora západnému Balkánu v boji proti ochoreniu COVID-19 a pri obnove v období po pandémii (COM(2020)0315),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2020 s názvom Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2020 (COM(2020)0660) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Severnom Macedónsku za rok 2019 (SWD(2019)0351),

–  so zreteľom na závery Predsedníctva po zasadnutí Európskej rady v Solúne 19. – 20. júna 2003,

–  so zreteľom na samit berlínskeho procesu v Sofii v roku 2020, ktorému spoločne predsedali Bulharsko a Severné Macedónsko,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť Severnému Macedónsku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ,

–  so zreteľom na dohodu z Pržina uzavretú medzi štyrmi hlavnými politickými stranami v Skopje 2. júna a 15. júla 2015 a na dohodu štyroch strán o jej vykonávaní z 20. júla a 31. augusta 2016,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2020 o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem(1),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie poslancov Európskeho parlamentu z 8. decembra 2020 o prístupových rokovaniach so Severným Macedónskom a Albánskom,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2019 o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom(2),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine,

–  zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0040/2021),

A.  keďže Severné Macedónsko neustále napreduje a preukazuje odhodlanie na svojej ceste do EÚ, posilňujúc atmosféru vzájomnej dôvery, čo viedlo k rozhodnutiu Rady z 26. marca 2020 o začatí prístupových rokovaní;

B.  keďže Severné Macedónsko by sa malo posudzovať individuálne na základe vlastných zásluh v rámci pokroku dosiahnutého v kritériách stanovených Európskou radou, pričom rýchlosť a kvalita reforiem určujú časový plán jeho pristúpenia k EÚ; keďže perspektíva členstva v EÚ bola základným stimulom pre reformy a proces rozširovania zohral rozhodujúcu úlohu pri stabilizácii západného Balkánu;

C.  keďže právny štát je kľúčovým kritériom na posúdenie stavu demokratickej transformácie a pokroku smerom k pristúpeniu k EÚ;

D.  keďže rozhodnutie Európskej rady zo 17. až 18. októbra 2019 odložiť začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom viedlo k politickej nestabilite v krajine a k predčasným voľbám v roku 2020;

E.  keďže Európska komisia 1. júla 2020 predložila návrh rokovacieho rámca,

F.  keďže zneužívanie procesu pristúpenia na riešenie kultúrnych a historických sporov zo strany členských štátov EÚ by predstavovalo nebezpečný precedens pre budúce prístupové procesy ostatných krajín západného Balkánu, najmä vzhľadom na historický kontext tohto regiónu;

G.  keďže krajina udržiava stabilné tempo pri prijímaní reforiem EÚ, najmä v kľúčových oblastiach, ako sú právny štát, boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, spravodajské služby, reforma verejnej správy a fungovanie demokratických inštitúcií a postupov;

H.  keďže je potrebné ďalšie dôsledné úsilie v oblasti strategických reforiem súvisiacich s EÚ, čo si vyžaduje spoločné zapojenie všetkých vedúcich predstaviteľov a zainteresovaných strán;

I.  keďže EÚ je aj naďalej plne odhodlaná podporovať strategické rozhodnutie Severného Macedónska pre európsku integráciu a v konečnom dôsledku členstvo v EÚ, a to na základe zásad právneho štátu, harmónie medzi viacerými etnikami a dobrých susedských vzťahoch a v súlade so Solúnskou agendou pre západný Balkán prijatou v roku 2003;

J.  keďže spolupráca EÚ so západným Balkánom presahuje spoluprácu s akýmkoľvek iným regiónom a svedčí o vzájomnom strategickom záväzku;

K.  keďže EÚ by mala pokračovať v podpore investícií a rozvoji obchodných vzťahov so Severným Macedónskom, pretože hospodársky rozvoj krajiny je mimoriadne dôležitý;

L.  keďže EÚ je zďaleka najväčším obchodným partnerom Severného Macedónska a predstavuje 75 % vývozu krajiny a 62 % jej dovozu, a poskytuje najväčšiu finančnú pomoc, pričom krajina využila od roku 2007 predvstupové financovanie EÚ vo výške viac ako 1,25 miliardy EUR;

M.  keďže pandémia ochorenia COVID-19 tvrdo zasiahla hospodárstvo Severného Macedónska a opatrenia na zabránenie šíreniu vírusu majú negatívny vplyv na vnútroštátny rozpočet;

N.  keďže EÚ ponúkla najväčšiu podporu Severnému Macedónsku na zmiernenie vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 a mobilizovala 66 miliónov EUR na naliehavé zdravotné potreby a na hospodárske a sociálne oživenie po pandémii; keďže EÚ sprístupnila Severnému Macedónsku makrofinančnú pomoc vo výške 160 miliónov EUR;

O.  keďže EÚ zmobilizovala 3,3 miliardy EUR na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 na západnom Balkáne vrátane 38 miliónov EUR na okamžitú podporu odvetvia zdravotníctva, 467 miliónov EUR na budovanie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu, 750 miliónov na makrofinančnú pomoc, 385 miliónov EUR na podporu a reaktiváciu súkromného sektora a 1,7 miliardy EUR na zvýhodnené úvery od Európskej investičnej banky;

P.  keďže Severné Macedónsko zostáva naďalej jednou z hlavných tranzitných trás neregulárnej migrácie;

Q.  keďže regionálna spolupráca medzi krajinami západného Balkánu má zásadný význam pre udržanie a posilnenie ich stability a zlepšenie prosperity tohto regiónu; keďže dobré susedské vzťahy sú nevyhnutné pre pokrok Severného Macedónska v pristúpení k EÚ;

R.  keďže Dohoda z Prespy a Zmluva o dobrých susedských vzťahoch sú základné dohody, ktoré predstavujú model stability a zmierenia v celom regióne západného Balkánu a ktoré zlepšili ducha dobrých susedských vzťahov a regionálnej spolupráce;

S.  keďže Európska rada doteraz neschválila rokovací rámec pre Severné Macedónsko, čím ohrozila dôveryhodnosť Únie a znížila transformačnú silu EÚ na západnom Balkáne;

T.  keďže v marci 2020 sa po nadobudnutí platnosti historickej dohody z Prespy a Zmluvy o priateľstve medzi Severným Macedónskom a Bulharskom krajina stala 30. členským štátom NATO a EÚ sa rozhodla začať prístupové rokovania;

U.  keďže vstup do NATO v roku 2020 predstavuje jasný krok k väčšej stabilite, interoperabilite a integrácii obrany do euroatlantického spoločenstva, čím sa zlepší potenciál prípadného pristúpenia krajín k EÚ;

V.  keďže Konferencia o budúcnosti Európy môže pomôcť krajinám západného Balkánu v ich úsilí o pristúpenie k EÚ;

W.  keďže plnohodnotné členstvo Severného Macedónska v EÚ je vo vlastnom politickom, bezpečnostnom a hospodárskom záujme Únie;

1.  víta jasnú strategickú orientáciu Severného Macedónska a jeho záväzok k integrácii do EÚ, čo sa prejavuje pokračujúcou realizáciou reforiem súvisiacich s pristúpením a úsilím o riešenie bilaterálnych otázok so susednými krajinami;

2.  opakuje, že plne podporuje záväzok Európskej rady zo Solúna z roku 2003, podľa ktorého budúcnosť krajín západného Balkánu je v EÚ;

3.  vyzýva členské štáty EÚ, aby dodržali svoje záväzky a preukázali jasnú politickú vôľu, čo Rade umožní schváliť rokovací rámec a čo najskôr usporiadať prvú medzivládnu konferenciu so Severným Macedónskom, aby sa zabránilo ďalším oneskoreniam, čím sa potvrdí dôveryhodnosť, objektívnosť a spoľahlivosť prístupového procesu;

4.  pripomína členským štátom, že politika rozširovania sa musí riadiť objektívnymi kritériami a nesmú ju obmedzovať jednostranné záujmy; pripomína, že politika rozširovania EÚ je najúčinnejším nástrojom zahraničnej politiky Únie a že jej ďalšie oslabovanie by mohlo viesť k nestabilnej situácii v bezprostrednom susedstve EÚ;

5.  vyjadruje solidaritu s ľudom Severného Macedónska a považuje za dôležité zabezpečiť kontinuitu odhodlanej a aktívnej podpory macedónskeho napredovania na ceste k Európskej únii;

6.  víta skutočnosť, že Severné Macedónsko bude v roku 2023 vykonávať predsedníctvo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE);

7.  domnieva sa, že Konferencia o budúcnosti Európy by mala primerane zahŕňať a aktívne zapájať zástupcov Severného Macedónska a ďalších krajín západného Balkánu, a to na vládnej úrovni, ako aj na úrovni občianskej spoločnosti vrátane mládeže;

8.  nabáda orgány a politické strany Severného Macedónska, aby pokračovali v konsenzuálnom úsilí o posilnenie demokracie a transformačného procesu, pokračovali v boji proti korupcii a posilňovaní právneho štátu, dobrých susedských vzťahov a regionálnej spolupráce a zároveň zlepšovali prostredie pre slobodu médií a občiansku spoločnosť;

9.  pripomína, že pokrok v prístupových rokovaniach v rámci revidovanej metodiky rozširovania naďalej závisí od trvalých, hĺbkových a nezvratných reforiem v základných oblastiach;

Právny štát

10.  zdôrazňuje prvoradý význam dodržiavania zásad právneho štátu prostredníctvom reforiem súdnictva a dôsledného stíhania korupcie na vysokých miestach a zločineckých sietí;

11.  vyzdvihuje pokrok dosiahnutý pri riešení „naliehavých reformných priorít“ a opatreniach nadväzujúcich na odporúčania Benátskej komisie a skupiny vysokých expertov pre systémové otázky právneho štátu;

12.  berie na vedomie prijatie právnych predpisov o predchádzaní korupcii a konfliktom záujmov, o lobingu, prístupe k informáciám, ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, prokuratúre a požaduje ich účinné a stabilné vykonávanie;

13.  berie na vedomie, že vláda prijala dva reformné plány, a to program Európa doma a akčný plán boja proti korupcii, ktorých cieľom je zefektívniť reformný program vo vybraných prioritných oblastiach v rámci základného tematického bloku revidovanej metodiky pristúpenia;

14.  pripomína, že sú potrebné dostatočné finančné a ľudské zdroje na zabezpečenie účinného a dôsledného odrádzania, prevencie, odhaľovania, aktívneho vyšetrovania a mechanizmov sankcií, pokiaľ ide o verejných činiteľov, a to prostredníctvom opatrení na riešenie konfliktov záujmov, lobizmu, etických kódexov a ochrany nahlasujúcich osôb;

15.  víta vytvorenie funkcie podpredsedu vlády pre boj proti korupcii a trestnej činnosti, udržateľný rozvoj a ľudské zdroje ako znak jasného politického záväzku prioritne riešiť tieto otázky;

16.  nalieha na účinné vykonávanie opatrení na zabezpečenie profesionálnosti, nezávislosti, integrity a zodpovednosti súdnictva a prokuratúry, a to aj prostredníctvom účinného vykonávania etických kódexov a prelomového zákona o prokuratúre, pričom treba zabezpečiť udržateľné riešenia v prípadoch úradu špeciálneho prokurátora a zodpovednosti za trestné činy vyplývajúce z rozsiahleho nezákonného odpočúvania; vyzýva na ďalšie úsilie vo všetkých súdnych inštitúciách s cieľom prispieť k obnoveniu dôvery verejnosti v súdnictvo;

17.  víta kroky na posilnenie nestrannosti, transparentnosti a zodpovednosti súdnictva prostredníctvom opatrení proaktívnej činnosti súdnej rady a vyzýva na účinné vykonávanie revidovaného zákona o rade prokurátorov; požaduje plné využívanie mechanizmov na konsolidovanie profesionality a integrity súdnictva prostredníctvom overovaní, finančných vyšetrovaní a konfiškácií majetku; vyjadruje znepokojenie nad obmedzeným prístupom k spravodlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19, nabáda orgány, aby urýchlili digitalizáciu súdnictva a súvisiacej administratívy;

18.  podporuje dokončenie inštitucionálnych reforiem a vykonávanie prebiehajúcich reforiem v sektoroch bezpečnosti a spravodajských služieb, zabezpečenie finančnej, operačnej a funkčnej nezávislosti novej národnej bezpečnostnej agentúry a operačnej technickej agentúry a zmysluplný parlamentný dohľad nad tajnými službami;

19.  požaduje sústavné proaktívne úsilie v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii, a to systematickým spôsobom a prostredníctvom systematických preventívnych opatrení, finančného vyšetrovania, stíhania finančných trestných činov vrátane prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj prijatie primeraných sankcií; žiada, aby sa pokračovalo v úsilí o začatie operácií zameraných na rozloženie zločineckých sietí zapojených do rôznych foriem obchodovania, ako je obchodovanie so strelnými zbraňami, ľuďmi a drogami; naliehavo vyzýva krajinu, aby dosahovala ďalší súlad s acquis a aby vykonávala systematické finančné vyšetrovania a zintenzívnila identifikovanie, vysledovanie, zmrazovanie, konfiškáciu a riadenie nezákonných aktív;

20.  podporuje opatrenia na posilnenie novovytvoreného úradu pre vyhľadávanie majetku a na zlepšenie boja proti praniu špinavých peňazí a hospodárskej trestnej činnosti; požaduje zintenzívnenie spoločného úsilia v boji proti organizovanej, hospodárskej a počítačovej kriminalite, a to aj prostredníctvom lepšej koordinácie a partnerstva s Europolom;

21.  uznáva pokrok dosiahnutý pri riešení rozsiahlej korupcie, a to aj vďaka lepším výsledkom vo vyšetrovaní, stíhaní a riešení prípadov korupcie na vysokej úrovni, zneužívania úradného postavenia a nezákonného obohacovania; berie na vedomie význam posilnenej vedúcej úlohy komisie pre predchádzanie korupcii a význam spolupráce s ňou v tejto oblasti;

22.  naliehavo vyzýva generálnu prokuratúru, aby spracúvala závažné prípady a aby aktívne nadviazala na závažné prípady nahlásené protikorupčnými a audítorskými agentúrami, ako aj oznamovateľmi;

23.  naliehavo vyzýva orgány Severného Macedónska, aby pokračovali vo svojom úsilí v boji proti radikalizácii a terorizmu a aby toto úsilie zintenzívnili a aby riešili otázku zahraničných teroristických bojovníkov prostredníctvom nepretržitej cezhraničnej výmeny informácií a intenzívnejšej spolupráce medzi bezpečnostnými agentúrami a organizáciami občianskej spoločnosti, náboženskými predstaviteľmi, miestnymi komunitami a vzdelávacími, zdravotníckymi a sociálnymi inštitúciami a prostredníctvom riadneho úsilia o reintegráciu;

Fungovanie demokratických inštitúcií

24.  pripomína, že konštruktívna opozícia má zásadný význam pre fungovanie Sobrania, Parlamentného zhromaždenia Severného Macedónska, a pre prijatie kľúčových právnych predpisov, ako je reformný proces súvisiaci s EÚ a NATO;

25.  vyzdvihuje zapojenie vládnucich a opozičných strán v Sobraní do kľúčových rozhodnutí v spoločnom národnom záujme; konštatuje, že intenzívnejší politický dialóg medzi všetkými politickými stranami je predpokladom dobrej správy vecí verejných a legislatívnej funkčnosti; vyzýva všetky strany v parlamente, aby boli naďalej konštruktívne, zdržali sa nacionalistických a štvavých slovných prejavov a aby sa v dobrej viere zapojili do politického dialógu, najmä pokiaľ ide o kľúčové zdravotné, hospodárske, sociálne a politické úsilie zamerané na riešenie krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19;

26.  zdôrazňuje význam procesu dialógu Jeana Monneta (JMD) pri budovaní dôvery, posilňovaní demokratickej kultúry a rozširovaní parlamentných kapacít uľahčovaním politického dialógu v rámci Sobranie; víta konštruktívne zapojenie viacerých strán do tohto dialógu a záväzok vykonávať jeho závery a zvolať jeho štvrté kolo;

27.  naliehavo vyzýva Sobranie, aby zlepšilo legislatívny proces obmedzením využívania zrýchlených postupov, zvýšením transparentnosti, zabezpečením včasného a inkluzívneho prístupu k informáciám o tvorbe práva a vykonávaním riadnych konzultácií a posúdení vplyvu; pripomína potrebu aktualizovať parlamentný rokovací poriadok na základe konsenzu s cieľom posilniť postavenie Sobrania a sprísniť mechanizmy legislatívneho dohľadu a kontroly rozpočtu; opätovne zdôrazňuje význam spolupráce s občianskou spoločnosťou a jej udržateľného financovania s cieľom zabezpečiť riadnu kontrolu verejných inštitúcií;

28.  berie na vedomie hladký priebeh parlamentných volieb 15. júla 2020 a pripomína, že ich právna stabilita bola napriek tomu oslabená častými revíziami právneho a regulačného rámca; zdôrazňuje, že je potrebné dôkladne vykonať zostávajúce odporúčania uvedené v záverečnej správe Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) vrátane včasného, inkluzívneho a komplexného preskúmania volebného zákona pred budúcimi voľbami, pričom je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie s cieľom zabezpečiť aktuálnosť a presnosť zoznamov voličov;

29.  požaduje dodatočné opatrenia na zlepšenie transparentnosti financovania politických strán a na zabezpečenie demokratických, konkurencieschopných a reprezentatívnych mechanizmov fungovania v rámci strany, a to vrátane riadneho nezávislého dohľadu; pripomína, že treba účinne vykonávať odporúčania štátneho kontrolného úradu;

30.  naliehavo vyzýva novú vládu, aby uprednostnila reformu verejnej správy tým, že pri vymenúvaní a povyšovaní vo verejných funkciách začlení a bude systematicky uplatňovať normy založené na zásluhách, že bude presadzovať kultúru transparentnosti, profesionálnej nezávislosti, zodpovednosti, integrity a spravodlivého rodového a etnického zastúpenia v rámci štátnej služby a štátnych podnikov a že zároveň zabezpečí primeranú ochranu oznamovateľov; požaduje dôkladné nadviazanie na odporúčania štátnej komisie pre predchádzanie korupcii;

31.  naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili plnú transparentnosť ďalším zlepšením prístupu k informáciám o ochorení COVID-19, zabezpečením pravidelných aktualizácií medzi agentúrami prostredníctvom otvoreného vládneho portálu údajov a plnej funkčnosti Agentúry na ochranu voľného prístupu k verejným informáciám;

32.  nabáda orgány, aby si vyžiadali a otvorili príslušné archívy juhoslovanskej tajnej služby; domnieva sa, že transparentný prístup k totalitnej minulosti vrátane otvorenia archívov tajných služieb je krok k ďalšej demokratizácii, zodpovednosti a inštitucionálnej sile tak v samotnej krajine, ako aj v regióne západného Balkánu ako celku;

33.  trvá na potrebe ďalších zlepšení v oblasti transparentnosti a viditeľnosti financovania EÚ, čím sa zabezpečí účinná kontrola, audit a následné opatrenia;

Základné práva

34.  vyjadruje podporu úsiliu o zabezpečenie inkluzívnych politík na ochranu základných slobôd a práv všetkých občanov s osobitným dôrazom na ženy, mládež, osoby so zdravotným postihnutím, etnické spoločenstvá, menšinové etnické skupiny, osoby LGBTQI+ a nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou; vyzýva orgány, aby zmiernili neprimerane škodlivý vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na spoločenstvá, ktoré nie sú väčšinové, a aby zintenzívnili boj proti nerovnosti;

35.  víta, že sa naďalej zaručuje sloboda náboženského vyznania, myslenia a svedomia a že vo všeobecnosti je diskriminácia na základe náboženského vyznania zakázaná;

36.  vyzýva vnútroštátny koordinačný orgán pre vykonávanie národného akčného plánu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby systematicky spolupracoval s organizáciami na podporu osôb so zdravotným postihnutím; zdôrazňuje potrebu ďalšej deinštitucionalizácie a zrušenia ustanovení, ktoré umožňujú nedobrovoľné odňatie slobody; zdôrazňuje, že na nutnú sociálnu ochranu a zabezpečenie dôstojných životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím sú potrebné primerané zdroje a infraštruktúra; víta národný akčný plán k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pravidelné stretnutia vnútroštátneho koordinačného orgánu pre vykonávanie dohovoru;

37.  víta zvýšenú pozornosť začleňovaniu Rómov a financovanie politík začleňovania Rómov a naliehavo vyzýva orgány, aby zrýchlili tempo a zvýšili kapacitu vykonávania, koordinácie, monitorovania a využívania finančných prostriedkov, a to aj v oblasti bývania a aktívnych politík trhu práce, v súlade s Poznanským vyhlásením o integrácii Rómov z roku 2019 v rámci procesu rozširovania EÚ; nabáda orgány, aby zabezpečili bezproblémové vykonávanie zákona o osobách bez regulovaného občianskeho stavu a aby vyriešili problém Rómov, ktorí nemajú osobné doklady;

38.  so znepokojením konštatuje rozšírené nenávistné prejavy, a to aj v sociálnych médiách, najmä voči Rómom, LGBTI+ osobám a iným zraniteľným skupinám, krajinám a národnostiam; požaduje účinné vykonávanie príslušného regulačného rámca, zabezpečujúc jasné rozlíšenie medzi slobodnou verejnou diskusiou a nenávistnými prejavmi, hanobením alebo podnecovaním k násiliu a posilňujúc kapacity trestného stíhania v záujme ochrany pred trestnými činmi z nenávisti, nenávistnými prejavmi a rodovo motivovaným násilím; vyjadruje znepokojenie nad prípadmi policajnej brutality voči zraniteľným komunitám;

39.  víta pozitívne kroky smerom k inštitucionálnej podpore pre presadzovanie ľudských práv LGBTI+ osôb, ale konštatuje, že diskriminácia komunity LGBTI+ osôb zostáva hlavným problémom a že prioritou by malo byť vykonávanie regulačného rámca zo strany štátnych inštitúcií; vyzýva na zintenzívnenie opatrení na boj proti nenávistným prejavom a trestným činom páchaným z nenávisti voči LGBTI+ osobám a vyzýva na oznamovanie týchto trestných činov a zastavenie beztrestnosti;

40.  víta obnovené prijatie antidiskriminačných právnych predpisov všetkými politickými stranami a víta transparentný proces menovania komisie pre ochranu pred diskrimináciou, ktorá zabezpečí ochranu a začlenenie všetkých marginalizovaných skupín; nabáda Sobranie, aby prijalo právne predpisy, ktoré umožnia zjednodušený, transparentný a prístupný postup na právne uznanie rodu na základe sebaurčenia a zabránia diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity; berie na vedomie usporiadanie historicky prvého dúhového pochodu v Skopje v júni 2019;

41.  žiada, aby sa pokračovalo v konštruktívnom úsilí o posilnenie všeobecne pokojných vzťahov medzi etnikami, o uznanie, ochranu a poskytovanie primeranej podpory všetkým spoločenstvám a ich kultúrnemu dedičstvu; požaduje ochranu práv menšinových spoločenstiev a ich primerané začlenenie a zastúpenie vo verejnom živote a médiách tým, že sa inštitúciám zodpovedným za politiky týkajúce sa menšín zabezpečia dostatočné ľudské a finančné zdroje, pričom sa v plnej miere využije posilnený mandát Agentúry pre realizáciu práv spoločenstiev s cieľom monitorovať a usmerňovať verejné inštitúcie pri dodržiavaní ich právnych záväzkov voči menšinám;

42.  vyzýva Severné Macedónsko, aby pokračovalo vo vykonávaní Ochridskej rámcovej dohody; podporuje opätovné preskúmanie zákona o používaní jazykov, a to v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie vypracovanými po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami; víta vytvorenie agentúry a inšpektorátu, ktoré budú dohliadať na celkové vykonávanie zákona o používaní jazykov, a pripomína potrebu zabezpečiť rovnaké a nediskriminačné vzdelávanie v menšinových jazykoch;

43.  vyzýva ministerstvo politického systému a vzťahov medzi spoločenstvami, aby pokročilo v sociálnej súdržnosti prostredníctvom vykonávania stratégie „jedna spoločnosť pre všetkých“, a naliehavo vyzýva orgány, aby sa zaoberali pretrvávajúcimi problémami diskriminácie, vylúčenia a nedostatočného zastúpenia; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby sa všetkým menšinám, ktoré žijú v Severnom Macedónsku, poskytla primeraná podpora a aby žili bez zastrašovania či akejkoľvek diskriminácie;

44.  víta stabilné zlepšovanie verejných konzultácií a požaduje ďalší pokrok pri zabezpečovaní zmysluplného a včasného zapojenia občianskej spoločnosti do rozhodovacích procesov v rôznych oblastiach politiky, ako aj pri zabezpečovaní finančnej udržateľnosti mimovládneho sektora; konštatuje, že reštrukturalizácia rozpočtu by mala prejsť riadnymi konzultačnými procesmi a nemala by oslabovať udržateľnosť sektora občianskej spoločnosti;

45.  vyzýva Severné Macedónsko, aby zaručilo funkčnú nezávislosť orgánov pre základné práva, primerané prideľovanie finančných prostriedkov týmto orgánom a aby dokončilo transparentné, inkluzívne vymenovania ich členov založené na zásluhách, čím by sa prispelo k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv v krajine; víta vymenovanie nového ombudsmana a požaduje intenzívnejšiu spoluprácu s občianskou spoločnosťou; oceňuje posilnenie úradu ombudsmana a naliehavo vyzýva orgány, aby zintenzívnili vykonávanie jeho odporúčaní; víta vytvorenie mechanizmu externého policajného dohľadu v úrade ombudsmana a žiada, aby sa pokračovalo v úsilí o riešenie problému beztrestnosti polície systematickým vykonávaním bezpečnostných opatrení proti zlému zaobchádzaniu zo strany polície, využívaním skutočne nezávislých vyšetrovateľov a zlepšenými mechanizmami na monitorovanie polície;

46.  víta nedávnu aktualizáciu zákona o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o ochrane pred týmto násilím; naliehavo vyzýva orgány, aby účinne vykonávali tieto právne predpisy a predchádzali rodovo motivovanému násiliu a násiliu páchanému na deťoch tým, že poskytnú ochranu vytvorením účinného mechanizmu zhromažďovania dôkazov a stíhania páchateľov; zdôrazňuje význam preventívnych opatrení a ochranu a podporu obetí rodovo motivovaného násilia a domáceho zneužívania, ktoré pandémia ochorenia COVID-19 ešte zhoršila;

47.  naliehavo vyzýva Severné Macedónsko, aby zvýšilo úsilie zamerané na rodovú rovnosť a práva žien, a to aj uprednostňovaním uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a intenzívnejšej spolupráce s občianskou spoločnosťou, najmä s organizáciami žien;

48.  vyzýva zákonodarcov a všetky politické strany Severného Macedónska, aby podnikli kroky na zlepšenie zastúpenia žien vo všetkých rozhodovacích pozíciách obsadených na základe voľby alebo vymenovania, a to v súlade s pozitívnymi trendmi v parlamentnom zastúpení umožnenými povinnými rodovými kvótami; nabáda orgány, aby ďalej riešili nedostatočné uplatňovanie práv pracovníčok, rodovú nerovnováhu a rozdiely v odmeňovaní žien a mužov na trhu práce, aby prijali opatrenia týkajúce sa rodových stereotypov, diskriminácie v právnych ustanoveniach týkajúcich sa materskej dovolenky a obťažovania na pracovisku a aby zabezpečili primerané kapacity starostlivosti o deti;

49.  víta úsilie krajiny o zlepšenie spolupráce pri riadení neregulárnej migrácie, ochrany hraníc a riešení základných potrieb utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov; požaduje ďalšie posilnenie medzinárodnej ochrany pre osoby v núdzi a predchádzanie porušovaniu medzinárodného práva, ako sú údajné navrátenia migrantov; vyzýva orgány, aby zaviedli aktívny monitorovací mechanizmus a prijali potrebné kroky na zabránenie takémuto porušovaniu medzinárodného práva; zdôrazňuje, že príspevok Severného Macedónska k ochrane vonkajších hraníc Európskej únie má kľúčový význam, a vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju podporu ochrany hraníc v tomto regióne; berie na vedomie pokrok dosiahnutý v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu a pripomína potrebu vytvoriť životaschopný mechanizmus riadenia neregulárnych migračných tokov a boja proti prevádzačským sieťam, keďže krajina sa nachádza na jednej z hlavných migračných tranzitných trás; berie na vedomie prebiehajúcu spoluprácu a podporuje dokončenie dohody o štatúte s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorá by uľahčila lepšiu ochranu hraníc a boj proti cezhraničnej trestnej činnosti pri plnom dodržiavaní základných práv; nabáda krajinu, aby prikročila k prijatiu stratégie integrácie migrantov vrátane reintegrácie navrátilcov;

Médiá

50.  berie na vedomie, že všeobecne priaznivé prostredie pre slobodu prejavu a nezávislosť médií sa musí ďalej posilniť lepším právnym rámcom, samoreguláciou a transparentnosťou vlastníctva a reklamného trhu, pričom zároveň treba zvýšiť finančnú udržateľnosť a nestrannosť verejných a súkromných médií, zabezpečiť rozpočtové financovanie médií založené na pravidlách, transparentnosť a zníženie objemu politickej reklamy, čím sa zaručí spravodlivá hospodárska súťaž a nezávislé redakčné politiky;

51.  naliehavo vyzýva orgány, aby urýchlene realizovali systémové reformy médií, ktoré by oživili hospodársku súťaž, zvýšili nezávislosť a kapacitu verejnoprávneho vysielateľa a regulačného orgánu pre médiá a podporili investigatívnu žurnalistiku;

52.  berie na vedomie kroky prijaté na zlepšenie samoregulácie médií prostredníctvom registra profesionálnych online médií a zlepšením profesijných noriem prostredníctvom charty pracovných podmienok novinárov a návrhu spravodlivej pracovnej zmluvy pre digitálne médiá;

53.  nalieha na prijatie opatrení na zabezpečenie finančnej a prevádzkovej nezávislosti verejnoprávneho vysielateľa a Agentúry pre audiovizuálne mediálne služby; oceňuje úsilie agentúry monitorovať transparentnosť vlastníctva médií a riešiť prípady nenávistných prejavov, diskriminácie a hrozieb voči reportérom;

54.  nabáda všetkých aktérov v politickom a mediálnom priestore, aby zostali inkluzívni, čím sa zabezpečí spravodlivé zastúpenie všetkých relevantných politických názorov s cieľom pomôcť občanom prijímať spravodlivé a informované demokratické rozhodnutia;

55.  podporuje ďalšie zlepšovanie právneho rámca, zabezpečenie účinných opatrení na zvýšenie bezpečnosti novinárov a boj proti beztrestnosti trestných činov proti reportérom; požaduje účinné vyšetrovanie fyzických hrozieb a verbálnych útokov voči pracovníkom v oblasti médií;

56.  vyjadruje znepokojenie nad dezinformačnými a zahraničnými zasahujúcimi kampaňami zameranými na zvyšovanie etnického napätia, poškodenie medzinárodných vzťahov a dobrej povesti krajiny, narušenie verejnej mienky a volebného procesu a vážne ohrozenie slobody médií, demokratických spoločností a inštitúcií, základných práv a slobôd a právneho štátu;

57.  poznamenáva, že je dôležité zabezpečiť slobodu médií a podporovať kvalitnú žurnalistiku a mediálnu gramotnosť v záujme boja proti rozšíreným dezinformáciám, falošným správam, nacionalistickým a nenávistným prejavom; zdôrazňuje, že je potrebné vyšetrovať pôvod dezinformačných kampaní a zahraničného zasahovania do médií; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby zlepšili koordináciu a strategicky riešili dezinformácie a hybridné hrozby, ktoré sa snažia oslabiť európsku perspektívu v celom regióne; vyzýva na vytvorenie centra excelentnosti zameraného na Balkán s cieľom bojovať proti dezinformáciám;

Sociálne a hospodárske reformy

58.  berie na vedomie škodlivý hospodársky a sociálny vplyv ochorenia COVID-19 a vyjadruje podporu celému radu opatrení, ktoré boli prijaté na zmiernenie tohto vplyvu; naliehavo vyzýva orgány, aby plne využívali pokračujúcu podporu EÚ v súvislosti s ochorením COVID-19 a súvisiace mechanizmy a aby využili príležitosti, ktoré ponúka Hospodársky a investičný plán pre západný Balkán, ktorý je zameraný na priblíženie regiónu k jednotnému trhu EÚ; víta okamžitú podporu zdravotníctva vo výške 4 milióny EUR a podporu sociálnej a hospodárskej obnovy vo výške 62 miliónov EUR, ktoré EÚ poskytla Severnému Macedónsku na začiatku pandémie a ktoré doplnil balík makrofinančnej pomoci vo výške 160 miliónov EUR v úveroch;

59.  víta balík grantov v hodnote 70 miliónov EUR z nástroja predvstupovej pomoci II (IPA II) na financovanie prístupu partnerov zo západného Balkánu k vakcínam proti ochoreniu COVID-19; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili dostatočné množstvo vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre občanov všetkých krajín západného Balkánu; podporuje regionálnu spoluprácu v oblasti zdravia, najmä v oblasti cezhraničných chorôb, s cieľom zmierniť zaťaženie v regióne;

60.  nabáda vládu, aby uprednostňovala opatrenia zamerané na zmiernenie hospodárskeho poklesu a riešenie štrukturálnych potrieb – ako sú nedostatky vo vzdelávaní a odbornej príprave, ako aj odliv kvalifikovaných pracovníkov a nedostatok investícií do infraštruktúry – posilnenie diverzifikácie, hospodárskej súťaže a digitalizácie a riešenie problému neformálnej ekonomiky; pripomína význam posilnenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP);

61.  berie na vedomie úsilie vlády o zavedenie zákona o minimálnej mzde a rozšírenie pôsobnosti sociálnej pomoci; nabáda orgány, aby zmodernizovali daňový zákonník, zlepšili kapacitu, personálne obsadenie, pracovné podmienky v systémoch verejnej zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, ako aj prístup k nim; naliehavo vyzýva na prijatie cielených opatrení na riešenie problému chudoby detí a energetickej chudoby, ktorý pandémia ešte zhoršila;

62.  vyzýva na zintenzívnenie sociálnych a ekonomických opatrení na riešenie demografického poklesu a úniku mozgov, a to prostredníctvom aktívnych politík trhu práce, ktoré znižujú dlhodobú nezamestnanosť;

63.  zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v úsilí o zabezpečenie nediskriminačného prístupu na trh práce pre občanov EÚ, slobody poskytovať služby, vzájomného uznávania odborných kvalifikácií a odstraňovania necolných prekážok obchodu;

64.  pripomína, že je dôležité zabezpečiť včasné, komplexné, veľmi kvalitné medziodvetvové štatistické údaje, a naliehavo vyzýva krajinu, aby uskutočnila dlho odkladané sčítanie obyvateľstva;

Energetika, doprava a životné prostredie

65.  pripomína, že splnenie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov, bezpečnosti dodávok a znižovania emisií si stále vyžaduje značné úsilie;

66.  odporúča, aby sa verejné investície zamerali na udržateľný rast a vytváranie pracovných miest, a naliehavo vyzýva krajinu, aby zvýšila bezpečnosť a udržateľnosť dodávok energie zvýšením efektívnosti a diverzifikácie prostredníctvom udržateľného využívania energie z obnoviteľných zdrojov;

67.  víta prijatie zákona o energetickej efektívnosti a nabáda Severné Macedónsko, aby ho vykonávalo; víta pokrok dosiahnutý pri ďalšom zabezpečovaní dodržiavania povinností stanovených v treťom energetickom balíku a vytvorenie integrovaného regionálneho trhu s energiou prostredníctvom budúcich elektrických prepojovacích vedení a plynovodného prepojenia so susednými krajinami; požaduje prijatie krokov na zabezpečenie hospodárskej súťaže na železničnom trhu, zlepšenie výstavby príslušných železničných koridorov a zabezpečenie funkčnosti príslušných hraničných priechodov;

68.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne uplatňovala zásadu „viac za viac“, najmä pokiaľ ide o Severné Macedónsko v prípade nástroja IPA III alebo Hospodárskeho a investičného plánu pre západný Balkán, a to vzhľadom na významný pokrok krajiny počas vykazovaného obdobia a ako znak solidarity zo strany našej Únie;

69.  víta prijatie Hospodárskeho a investičného plánu a zelenej agendy pre západný Balkán na podporu zelenej a digitálnej transformácie regiónu a na posilnenie širšej regionálnej a cezhraničnej spolupráce a energetickej bezpečnosti; pripomína ich potenciál posilniť verejnú infraštruktúru a regionálnu prepojenosť, najmä prostredníctvom železničného a diaľničného koridoru VIII s Bulharskom, plynovodného prepojenia s Kosovom, Srbskom a Gréckom, ako aj prostredníctvom projektu terminálu na skvapalnený zemný plyn v Alexandrupolise; pripomína význam rozvoja leteckého spojenia s krajinami západného Balkánu a s členskými štátmi EÚ; zdôrazňuje, že investície v rámci hospodárskeho a investičného plánu musia prispievať k cieľom Parížskej dohody a k cieľom EÚ v oblasti dekarbonizácie a musia zahŕňať ex ante posúdenia vplyvu na životné prostredie; zdôrazňuje strategickú hodnotu posilnenia prepojenosti a hospodárskej integrácie medzi Severným Macedónskom a jeho susedmi;

70.  oceňuje, že Severné Macedónsko je prvou krajinou západného Balkánu, ktorá vypracovala návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu, ktorý poskytuje pevný základ pre ambiciózny konečný plán, ktorý sa má vypracovať v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z energetického spoločenstva;

71.  vyzýva na politickú vôľu vykonávať Parížsku dohodu a ambiciózne plány ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja, a to aj prostredníctvom obmedzení výstavby vodných elektrární v chránených oblastiach, ochraňujúc biodiverzitu a zabezpečujúc environmentálnu zodpovednosť;

72.  pripomína svoje výzvy na riešenie alarmujúcich úrovní znečistenia ovzdušia, najmä v mestských oblastiach, a to prechodom na udržateľnú energiu, vykurovanie a dopravu a prostredníctvom investícií do energie z obnoviteľných zdrojov, zlepšením medziodvetvovej koordinácie, zvýšením miestneho a celoštátneho financovania, zabezpečením dodržiavania emisných stropov pre veľké spaľovacie zariadenia a vypracovaním národnej stratégie na postupné ukončenie používania uhlia;

73.  víta pokrok dosiahnutý pri zlepšovaní kvality vody a pripomína, že je potrebné zvýšiť kapacity čistenia odpadových vôd, znížiť vysokú mieru úniku plastov do mora, uprednostniť vytvorenie integrovaného regionálneho systému nakladania s odpadom a podporovať recykláciu;

74.  vyzýva orgány, aby prijali potrebné opatrenia na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva Ochridu zabezpečením úplného vykonávania odporúčania UNESCO o Ochridskom regióne;

Regionálna spolupráca a zahraničná politika

75.  pripomína spoločný a konštruktívny prístup, ktorý prijalo Severné Macedónsko počas rokovaní o Dohode z Prespy s Gréckom a Zmluve o dobrých susedských vzťahoch s Bulharskom, čo poukazuje na strategický záväzok krajiny pristúpiť k Európskej únii; poznamenáva, že členské štáty EÚ by mali čo najskôr uľahčiť usporiadanie medzivládnej konferencie so Severným Macedónskom s cieľom uznať úsilie krajiny v procese pristúpenia k EÚ, ako aj zabrániť tomu, aby ďalšie oneskorenia oslabili výsledky v oblasti zmierenia v regióne;

76.  vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcim nedostatočným pokrokom pri vykonávaní predchádzajúcich odporúčaní Európskeho parlamentu týkajúcich sa diskriminácie občanov, ktorí otvorene vyjadrujú svoju bulharskú identitu a/alebo etnický pôvod;

77.  rozhodne vyzýva orgány a občiansku spoločnosť, aby prijali primerané opatrenia na historické zmierenie, aby sa mohli prekonať rozdiely medzi jednotlivými etnickými a národnostnými skupinami aj v rámci nich, vrátane občanov s bulharskou identitou;

78.  pripomína svoju plnú podporu posilnenej regionálnej spolupráci a vyzýva všetky strany, aby zabezpečili úplné a dôsledné vykonávanie v dobrej viere Dohody z Prespy s Gréckom a Zmluvy o dobrých susedských vzťahoch s Bulharskom, keďže obidve sú dôležitou súčasťou dvojstranných vzťahov; naliehavo vyzýva partnerov, aby sa naďalej angažovali a bilaterálne vyriešili všetky otvorené dvojstranné otázky, ktoré nemajú vplyv na prístupový proces, aby konali konštruktívnym spôsobom a aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli ohroziť európsku integráciu a širšie záujmy EÚ;

79.  konštatuje, že regionálna spolupráca musí byť založená na spoločnej budúcnosti v EÚ, otvorenom dialógu, prekonaní regionálnych sporov a zložitej minulosti a na rešpektovaní základných európskych hodnôt; požaduje vytvorenie nových príležitostí pre politický dialóg a dialóg o politike na vysokej úrovni s krajinami západného Balkánu prostredníctvom pravidelných samitov EÚ a krajín západného Balkánu a intenzívnejších ministerských kontaktov s cieľom posilniť politickú zodpovednosť procesu rozširovania a zabezpečiť lepšie riadenie a angažovanosť na vysokej úrovni, o čo usiluje aj revidovaná metodika rozširovania;

80.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada nebola schopná prijať rokovací rámec; očakáva urýchlené prijatie rokovacieho rámca s cieľom vyhnúť sa ďalšiemu odkladu a čo najskôr usporiadať prvú medzivládnu konferenciu, ktorou sa začnú prístupové rokovania; podporuje všetko úsilie o uľahčenie dialógu, čím sa pripraví pôda pre životaschopnú dohodu; poukazuje na to, že cieľom Európskej únie je prekonať regionálne spory a zložitú minulosť, v záujme lepšej, mierovej budúcnosti a spoločnej prosperity;

81.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bulharsko a Severné Macedónsko ešte nenašli porozumenie v otvorených dvojstranných otázkach; pripomína význam pokračujúceho dialógu s cieľom dosiahnuť udržateľné výsledky pri vykonávaní dvojstranných dohôd v dobrej viere, pričom treba v plnej miere využívať rámec a ciele Zmluvy o priateľstve, dobrých susedských vzťahoch a spolupráci medzi týmito dvoma krajinami; víta vymenovanie osobitného zástupcu Severného Macedónska pre Bulharsko a zdôrazňuje význam sústavného dialógu s cieľom dosiahnuť udržateľnú dohodu o súčasných dvojstranných otázkach; nabáda Bulharsko a Severné Macedónsko, aby dosiahli kompromis o akčnom pláne konkrétnych opatrení, ktorých vykonávanie sa bude pravidelne hodnotiť v súlade so zmluvou o priateľstve;

82.  vyjadruje uznanie Severnému Macedónsku a Bulharsku za ich úspešné spoločné predsedníctvo v berlínskom procese pre západný Balkán a jeho významné úspechy;

83.  požaduje zriadenie a primerané verejné financovanie inštitucionalizovaného dialógu mládeže medzi Severným Macedónskom a Gréckom a Severným Macedónskom a Bulharskom na základe vzoru Francúzsko-nemeckého úradu pre mládež (FGYO);

84.  opätovne vyzýva všetkých regionálnych politických predstaviteľov, aby urýchlene prijali kroky na zriadenie regionálnej komisie (RECOM), ktorej úlohou bude zistiť fakty o všetkých obetiach vojnových zločinov a iných závažných porušení ľudských práv spáchaných na území bývalej Juhoslávie, a to na základe dôležitej práce, ktorú vykonala Koalícia pre RECOM;

85.  víta pristúpenie Severného Macedónska k NATO 27. marca 2020 a jeho trvalý záväzok týkajúci sa euroatlantického bezpečnostného rámca; víta príspevok krajiny k misiám pod vedením NATO, ako aj k mierovým silám v Kosove (KFOR) prostredníctvom koordinačného centra hostiteľskej krajiny, ako aj jeho formálnu spoluprácu s Európskou obrannou agentúrou; vyzýva Severné Macedónsko, aby pokračovalo v zosúlaďovaní vojenských a operačných noriem s cieľom zlepšiť interoperabilitu a súdržnosť s členskými štátmi EÚ a NATO; víta záväzok Severného Macedónska týkajúci sa iniciatívy Čistá sieť;

86.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a Spojené štáty americké posilnili svoje partnerstvo a koordináciu na západnom Balkáne s cieľom dosiahnuť pokrok v kľúčových reformách a zlepšiť riadenie a dosiahnuť zmierenie;

87.  uznáva zlepšujúcu sa úroveň zosúladenia Severného Macedónska so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou a vyzýva krajinu, aby túto úroveň naďalej zvyšovala, najmä pokiaľ ide o reštriktívne opatrenia proti Rusku; oceňuje, že Severné Macedónsko naďalej prispieva k prebiehajúcim misiám a operáciám EÚ v oblasti krízového riadenia a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), a zdôrazňuje, že je potrebné, aby svoj záväzok zachovalo aj v budúcnosti; vyjadruje znepokojenie nad rastúcou hospodárskou a energetickou závislosťou od tretích krajín;

88.  víta pokračujúcu angažovanosť Severného Macedónska v regionálnych iniciatívach a vyzýva ho na pokračujúce plnenie záväzkov z rôznych regionálnych rámcov, ktoré podporujú spoločný regionálny trh;

o
o   o

89.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi, vláde a parlamentu Severomacedónskej republiky.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2020)0320.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2019)0050.

Posledná úprava: 23. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia