Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2175(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0032/2021

Predkladané texty :

A9-0032/2021

Rozpravy :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Hlasovanie :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0115

Prijaté texty
PDF 180kWORD 63k
Štvrtok, 25. marca 2021 - Brusel
Správy o Srbsku za obdobie 2019 – 2020
P9_TA(2021)0115A9-0032/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2021 o správach Komisie o Srbsku za obdobie 2019 – 2020 (2019/2175(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2013,

–  so zreteľom na žiadosť Srbska o členstvo v Európskej únii z 19. decembra 2009,

–  so zreteľom na stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Srbska o členstvo v Európskej únii (COM(2011)0668), na rozhodnutie Európskej rady z 1. marca 2012 udeliť Srbsku štatút kandidátskej krajiny a na rozhodnutie Európskej rady z 27. – 28. júna 2013 o začatí prístupových rokovaní EÚ so Srbskom,

–  so zreteľom na závery Predsedníctva po zasadnutí Európskej rady v Solúne 19. – 20. júna 2003,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo Sofie zo samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a na agendu priorít zo Sofie, ktorá je jeho prílohou,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999, na poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 64/298 z 9. septembra 2010, ktorou sa uznal obsah stanoviska Medzinárodného súdneho dvora a privítala pripravenosť EÚ uľahčiť dialóg medzi Srbskom a Kosovom,

–  so zreteľom na prvú dohodu o zásadách upravujúcich normalizáciu vzťahov medzi vládami Srbska a Kosova z 19. apríla 2013 a dohody z 25. augusta 2015 a na prebiehajúci dialóg o normalizácii vzťahov sprostredkovaný Európskou úniou,

–  so zreteľom na berlínsky proces, ktorý sa začal 28. augusta 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. novembra 2018 o správe Komisie o Srbsku za rok 2018(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie a odporúčania prijaté na jedenástom zasadnutí Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko (SAPC), ktoré sa konalo 30. – 31. októbra 2019,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2020 s názvom Posilnený proces pristúpenia – dôveryhodná perspektíva členstva v EÚ pre západný Balkán (COM(2020)0057),

–  so zreteľom na závery Rady z 5. júna 2020 o posilnení spolupráce s partnermi zo západného Balkánu v oblasti migrácie a bezpečnosti,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2019 s názvom Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2019 (COM(2019)0260) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Srbsku za rok 2019 (SWD(2019)0219),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2020 s názvom Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2020 (COM(2020)0660) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Srbsku za rok 2020 (SWD(2020)0352),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2020 s názvom Hospodársky a investičný plán pre západný Balkán (COM(2020)0641) a na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Usmernenia pre vykonávanie zelenej agendy pre západný Balkán (SWD(2020)0223),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 8. apríla 2020 s názvom Oznámenie o globálnej reakcii EÚ na COVID-19 (JOIN(2020)0011),

–  so zreteľom na posúdenie Komisie z 21. apríla 2020 týkajúce sa srbského programu hospodárskych reforiem na roky 2020 – 2022 (SWD(2020)0064) a na spoločné závery dialógu o hospodárskych a finančných otázkach medzi EÚ a západným Balkánom a Tureckom, ktoré Rada prijala 19. mája 2020,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. apríla 2020 s názvom Podpora západnému Balkánu v boji proti ochoreniu COVID-19 a pri obnove v období po pandémii (COM(2020)0315),

–  so zreteľom na jedenáste zasadnutie konferencie o pristúpení so Srbskom na úrovni ministrov, ktoré sa konalo 10. decembra 2019 a na ktorom sa začali rokovania o kapitole 4 „Voľný pohyb kapitálu“,

–  so zreteľom na závery prvej fázy dialógu medzi stranami o zlepšení podmienok konania parlamentných volieb s podporou Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na záverečnú správu osobitnej misie na hodnotenie volieb OBSE/ODIHR o parlamentných voľbách z 21. júna 2020 v Srbsku, zverejnenú 7. októbra 2020,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie odborníkov Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 11. novembra 2020 o obavách zo zneužívania zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu voči mimovládnym organizáciám a na obmedzovanie ich činnosti,

–  so zreteľom na druhú správu o dodržiavaní pravidiel Srbskom Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) o predchádzaní korupcii poslancov, sudcov a prokurátorov ako súčasť štvrtého kola hodnotenia z 26. novembra 2020,

–  so zreteľom na základnú hodnotiacu správu o Srbsku Skupiny expertov pre opatrenia na boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (GREVIO) z 22. januára 2020,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie z 19. júna 2020 Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a samitu predsedov parlamentov krajín západného Balkánu z 28. januára 2020, ktorý zvolal predseda Európskeho parlamentu spolu s vedúcimi predstaviteľmi parlamentov krajín západného Balkánu,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo Záhrebu prijaté počas samitu EÚ – západný Balkán, ktorý sa uskutočnil formou videokonferencie 6. mája 2020,

–  so zreteľom na samit EÚ – západný Balkán v rámci berlínskeho procesu z 10. novembra 2020,

–  so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0032/2021),

A.  keďže Srbsko, ako každá krajina, ktorá sa usiluje o vstup do Európskej únie, sa musí posudzovať na základe vlastných zásluh, pokiaľ ide o plnenie, vykonávanie a dodržiavanie súboru kritérií a spoločných hodnôt, ktoré sú podmienkou pre pristúpenie, a keďže harmonogram a postup prístupového procesu závisí od kvality potrebných reforiem a odhodlania pri ich vykonávaní;

B.  keďže demokracia, ľudské práva a právny štát sú základnými hodnotami, na ktorých je založená EÚ, a sú jadrom procesu rozširovania, ako aj procesov stabilizácie a pridruženia; keďže na riešenie vážnych problémov, ktoré v týchto oblastiach pretrvávajú, sú potrebné udržateľné reformy;

C.  keďže Srbsko musí dosiahnuť nezvratné výsledky, pokiaľ ide o dodržiavanie, ochranu a obranu hodnôt týkajúcich sa rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k národnostným a iným menšinám na domácej i medzinárodnej úrovni;

D.  keďže od začatia rokovaní so Srbskom bolo otvorených osemnásť kapitol, z ktorých dve boli predbežne uzavreté; keďže Srbsko sa rozhodlo akceptovať novú metodiku rozširovania EÚ;

E.  keďže v oblasti súdnictva a základných práv (kapitola 23) a spravodlivosti, slobody a bezpečnosti (kapitola 24) sa ešte nepodarilo dosiahnuť udržateľnú úspešnosť; keďže Rada sa rozhodla zatiaľ neotvoriť viac kapitol so Srbskom;

F.  keďže skupina GRECO považuje situáciu v Srbsku za „celkovo neuspokojivú“ a zistilo sa, že Srbsko nedodržiava odporúčania skupiny GRECO, pokiaľ ide o predchádzanie korupcii poslancov, sudcov a prokurátorov;

G.  keďže odhodlanie EÚ podporovať právny štát sa týka aj Srbska, kde by EÚ mala pokračovať v spolupráci s Radou Európy s cieľom podporovať Srbsko pri vykonávaní základných reforiem a odbornej prípravy v oblasti spravodlivosti, boja proti korupcii, presadzovania ľudských práv a úlohy slobodných a nezávislých médií a občianskej spoločnosti a monitorovať pokrok dosiahnutý v týchto oblastiach v súlade s revidovanou metodikou rozširovania;

H.  keďže Srbsko má záujem o normalizáciu vzťahov s Kosovom;

I.  keďže Srbsko má trvalý záujem o regionálnu spoluprácu a dobré susedské vzťahy;

J.  keďže Srbsko je naďalej odhodlané vytvárať fungujúce trhové hospodárstvo a pokračuje v plnení záväzkov vyplývajúcich z dohody o stabilizácii a pridružení, hoci stále zostáva viacero problémov týkajúcich sa zabezpečenia súladu; keďže hospodársky rozvoj aj naďalej brzdí korupcia;

K.  keďže Srbsko ratifikovalo všetky základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP);

L.  keďže aj existujú naďalej vážne obavy v súvislosťou so slobodou prejavu a nezávislosťou médií, ktoré treba prednostne riešiť;

M.  keďže dialóg medzi stranami o zlepšení podmienok konania parlamentných volieb, ktorý podporuje Európsky parlament, je aj naďalej jedinečným priestorom na hľadanie konsenzu o záväzkoch zameraných na zlepšovanie volebných podmienok;

N.  keďže EÚ súhlasila s prerozdelením 374 miliónov EUR z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) s cieľom pomôcť zmierniť sociálno-ekonomické dôsledky ochorenia COVID-19 v regióne;

O.  keďže EÚ preukázala, že je odhodlaná poskytnúť krajinám západného Balkánu európsku perspektívu, keď zabezpečila 3,3 miliardy EUR na riešenie bezprostrednej zdravotnej krízy a zmiernenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie spôsobenej ochorením COVID-19;

P.  keďže EÚ je najväčším poskytovateľom pomoci a podpory Srbsku na zmiernenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19; keďže Srbsko prijalo 15 miliónov EUR na okamžitú podporu zdravotníctva, 78,4 milióna EUR na podporu sociálnej a hospodárskej obnovy a 93,4 milióna EUR v rámci fondov pomoci;

Q.  keďže Srbsko využíva pomoc EÚ v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) s tým, že na obdobie 2014 – 2020 sú orientačné vyčlenené prostriedky vo výške 1 539,1 miliardy EUR;

R.  keďže EÚ je najväčším poskytovateľom finančnej pomoci Srbsku; keďže EÚ poskytla Srbsku za posledných 18 rokov viac ako 3,6 miliardy EUR vo forme grantov vo všetkých oblastiach vrátane právneho štátu, reformy verejnej správy, sociálneho rozvoja, životného prostredia a poľnohospodárstva; keďže Srbsko využilo od roku 2007 pomoc EÚ v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) v celkovej výške 2,79 miliardy EUR;

S.  keďže Srbsko má značný prospech z obchodnej a hospodárskej integrácie s EÚ; keďže EÚ je najväčším obchodným partnerom Srbska, pričom v roku 2018 smerovalo do Únie 67 % celkového vývozu Srbska a dovoz z Únie do Srbska predstavoval viac ako 60 % celkového dovozu krajiny; keďže v rokoch 2010 až 2018 investovala EÚ v Srbsku celkovo viac ako 13 miliárd EUR;

1.  víta, že členstvo v EÚ je aj naďalej strategickým cieľom Srbska a že patrí medzi priority novej vlády; berie na vedomie, že všetky parlamentné strany podporujú integračný proces Srbska do EÚ; nabáda srbské orgány, aby vo verejnej diskusii dávali aktívnejšie a jednoznačnejšie najavo oddanosť európskym hodnotám, a očakáva, že Srbsko sa bude slovami i skutkami jasne a jednoznačne usilovať plniť si svoje záväzky súvisiace s pristúpením k EÚ, a to tak, aby to bolo vidieť a dalo sa to overiť;

2.  zdôrazňuje, že treba zvýšiť dynamiku prístupových rokovaní so Srbskom a urýchlene zaviesť revidovanú metodiku rozširovania založenú na tematických klastroch rokovacích kapitol a postupnom zavádzaní jednotlivých politík a programov EÚ, pričom treba pozornosť upriamiť na jasné a hmatateľné stimuly, o ktoré môžu mať priamy záujem občania Srbska;

3.  podčiarkuje, že impulz vytvorený novým mandátom po voľbách v Srbsku 21. júna 2020 je príležitosťou na dosiahnutie významného pokroku smerom k európskej perspektíve Srbska; zastáva názor, že ďalšie rokovacie kapitoly by sa mali otvoriť len vtedy, keď Srbsko prijme potrebné záväzky a vykoná reformy v súvislosti s požadovanými referenčnými hodnotami; konštatuje, že otváranie kapitol má kľúčový význam, pokiaľ ide o vykonanie udržateľných reforiem a dosiahnutie proeurópskej zmeny v Srbsku;

4.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v prípade potreby spolu so srbskými partnermi podnikli potrebné kroky s cieľom vykonávať ustanovenia revidovanej metodiky rozširovania, najmä tie, ktoré sa týkajú tematických klastrov na rokovania, a aby túto novú metodiku využili ako príležitosť na urýchlenie procesu rozširovania západného Balkánu a spolu so Srbskom vymedzili nové kroky v rokovacom procese krajiny;

5.  víta spoluprácu medzi srbskou vládou a národným zhromaždením o Národnom konvente o Európskej únii (NCEU); vyzýva srbskú vládu, aby čo najskôr vymenovala nového vedúceho rokovacieho tímu pre pristúpenie Srbska k Európskej únii; vyzýva zároveň Srbsko, aby zvýšilo administratívne kapacity ministerstva pre európsku integráciu s cieľom zlepšiť priebeh prístupových rokovaní a aby urobilo všetko pre to, aby bol európsky integračný proces čo najviac inkluzívny a otvorený;

6.  konštatuje, že Srbsko aj naďalej čoraz intenzívnejšie zosúlaďuje a vykonáva svoje právne predpisy podľa acquis a že v tom musí pokračovať; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tempo zosúlaďovania právnych predpisov je výrazne pomalšie, než vláda pôvodne plánovala; upozorňuje na slabý pokrok v kapitolách 23 (Súdnictvo a základné práva) a 24 (Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť); zdôrazňuje, že normalizácia vzťahov s Kosovom a skutočné dodržiavanie základných práv sú aj naďalej kľúčovými témami a budú určovať tempo prístupových rokovaní;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v mnohých oblastiach reformného programu Srbska nebol dosiahnutý dostatočný pokrok a že v niektorých otázkach, ktoré sú pre pristúpenie k EÚ zásadne dôležité, bolo dokonca zaznamenané zhoršenie situácie; vyzýva Komisiu, aby zmenila metodiku podávania správ s cieľom zohľadniť výrazné zaostávanie a vyslať jasný odkaz pristupujúcim krajinám vrátane Srbska;

8.  zdôrazňuje význam strategickej komunikácie srbských zainteresovaných strán o výhodách pristúpenia k EÚ; zdôrazňuje, že verejná diskusia o pristúpení k EÚ sa musí zakladať na faktoch a musí podporovať plné dodržiavanie základných práv a demokratických hodnôt;

9.  nabáda srbské orgány, aby v rámci verejnej diskusie dávali aktívnejšie najavo svoj záväzok voči európskym hodnotám a aby zvýšili transparentnosť komunikácie napríklad tým, že poskytnú širokej verejnosti prístup k informáciám a prehĺbia spoluprácu medzi verejnými orgánmi a občianskou spoločnosťou; vyjadruje znepokojenie nad tým, že verejne financované médiá, ktoré často citujú rôznych verejných činiteľov, prispievajú v Srbsku k šíreniu rétoriky zameranej proti EÚ;

10.  vyzýva Srbsko a členské štáty, aby vykonávali aktívnejšiu a účinnejšiu komunikačnú politiku o európskej perspektíve so zameraním na občanov Srbska i EÚ vrátane príslušníkov národnostných menšín; podčiarkuje historické väzby založené na priateľstve a bratstve, ktoré existujú medzi národmi Európskej únie a srbským národom;

11.  konštatuje, že Srbsko venuje neprimeranú pozornosť tretím krajinám; vyzýva Srbsko, Komisiu a delegáciu EÚ v Srbsku, aby sa intenzívnejšie usilovali propagovať úlohu a prínosy úzkeho partnerstva medzi EÚ a Srbskom, a to aj podporou projektov a reforiem financovaných EÚ; konštatuje, že je naliehavo potrebné spolupracovať so srbskými občanmi aj mimo veľkých miest, a vyzýva EÚ, aby ešte viac zvýšila podporu miestnej občianskej spoločnosti;

12.  vyzýva na vytvorenie nových príležitostí pre politický dialóg a dialóg o politikách na vysokej úrovni s krajinami západného Balkánu s cieľom posilniť zabezpečiť pevnejšie riadenie a angažovanosť na vysokej úrovni, ako sa to požaduje aj v revidovanej metodike rozširovania; vyjadruje presvedčenie, že do Konferencie o budúcnosti Európy by mali byť aktívne zapájaní a primerane zaangažovaní predstavitelia Srbska, ako aj ostatných krajín západného Balkánu, a to na vládnej úrovni, ako aj na úrovni organizácií mládeže;

13.  berie na vedomie závery záverečnej správy osobitnej misie na hodnotenie volieb OBSE/ODIHR, že parlamentné voľby 21. júna 2020 boli zorganizované efektívne, avšak znepokojujúcim javom je dominantné postavenie vládnucej strany, a to aj v médiách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že dlhodobým problémom zostáva vyvíjanie tlaku na voličov, zaujatosť médií a stieranie hraníc medzi činnosťou štátnych úradníkov a predvolebnou kampaňou v prospech politických strán; v tejto súvislosti poukazuje na úlohu dezinformačných kampaní podporovaných štátom, ktorých cieľom je zmeniť názory na voľby;

14.  víta vytvorenie pracovnej skupiny pre vykonávanie odporúčaní ODIHR; vyzýva srbské orgány, aby sa v dostatočnom predstihu pred budúcimi voľbami v plnej miere zaoberali všetkými odporúčaniami ODIHR; zdôrazňuje, že do tohto procesu by mali byť aj naďalej zapojené organizácie občianskej spoločnosti so znalosťami a skúsenosťami v oblasti volieb;

15.  konštatuje so znepokojením, že v parlamente boli len niekoľko týždňov pred plánovanými voľbami bez náležitej verejnej diskusie prijaté zmeny dôležitých prvkov volebného systému vrátane zníženia hranice zvoliteľnosti; konštatuje, že podľa Benátskej komisie by sa základné prvky volebných zákonov nemali výrazne meniť menej ako jeden rok pred voľbami;

16.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím časti opozície bojkotovať voľby a zdôrazňuje, že vzhľadom na zistenia osobitnej volebnej misie OBSE/ODIHR, ktorá upozornila na absenciu skutočného pluralizmu a rozdrobovanie politickej scény v Srbsku, je zlepšovanie volebných podmienok úlohou všetkých politických síl, a predovšetkým riadiacich orgánov; zdôrazňuje, že politické zastúpenie a schopnosť ovplyvňovať rozhodovací proces v mene voličov možno zaručiť jedine účasťou na politických a volebných procesoch; vyzýva opozíciu, aby sa vrátila k rokovaciemu stolu opäť sa zapojila do politickej a parlamentnej činnosti; konštatuje, že vzhľadom na bojkot volieb niektorými opozičnými stranami je nový srbský parlament v prevažujúcej miere zložený z poslancov vládnucej koalície a nie je v ňom zastúpená skutočná opozícia, čo neprispieva k dosiahnutiu politického pluralizmu v krajine;

17.  pripomína volebné zásady vymedzené Benátskou komisiou a so znepokojením konštatuje, že prezident Aleksandar Vučič oznámil konanie predčasných volieb bez ústavného základu a bez toho, aby to bolo z politického hľadiska potrebné, pričom zároveň ako prezident Srbska a predseda najväčšej politickej strany v krajine ohlásil, že prezidentské, parlamentné a komunálne voľby v Belehrade sa budú konať v jeden deň na jar 2022;

18.  víta nadviazanie medzistraníckeho dialógu s Národným zhromaždením Srbska pod záštitou Európskeho parlamentu a počiatočné opatrenia prijaté srbskými orgánmi a parlamentnou väčšinou v záujme zlepšenia volebných podmienok; vyzýva na ďalšie vykonávanie zostávajúcich záväzkov prijatých v rámci medzistraníckeho dialógu;

19.  víta začatie druhej fázy medzistraníckeho dialógu s Národným zhromaždením Srbska pod záštitou Európskeho parlamentu, do ktorého by mali byť zapojené všetky príslušné zainteresované strany a proeurópske politické sily v Srbsku s cieľom zlepšiť politickú klímu a dôveru v celom politickom spektre a dohodnúť sa na nevyriešených otázkach týkajúcich sa volebného procesu v súlade s odporúčaniami medzinárodných pozorovateľských misií; naliehavo žiada, aby sa čo najskôr uskutočnili nové kolá inkluzívnejších medzistraníckych dialógov, a vyzýva všetky strany, aby určili jasné ciele, kritériá, referenčné hodnoty a účastníkov; zdôrazňuje, že medzistranícky dialóg by sa mal skončiť v náležitom predstihu pred nadchádzajúcimi voľbami, aby sa ponechal dostatočný čas na prijatie nevyhnutných právnych a iných zmien volebných podmienok a na ich zavedenie do praxe v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pred voľbami; pripomína, že vláda a nezávislé orgány sú povinné zabezpečiť kompletné a riadne vykonanie právnych rámcov súvisiacich so záväzkami prijatými v rámci medzistraníckeho dialógu;

20.  odsudzuje neprijateľné verbálne útoky a nenávistné prejavy proti poslancom Európskeho parlamentu, najmä tým, ktorí zastupujú Európsky parlament vo vzťahoch so Srbskom, vrátane predsedu a členov delegácie SAPC, ako aj sprostredkovateľov medzistraníckeho dialógu, ako činy v rozpore s duchom záväzkov Srbska vyplývajúcich z dohody o stabilizácii a pridružení; vyzýva predsedu národného zhromaždenia a predsedov v ňom zastúpených skupín, aby dodržiavali pravidlá demokratickej diskusie;

21.  vyzýva novú vládu, aby navrhla účinné a preukázateľné základné reformy a zamerala sa na štrukturálne reformy a nedostatky v oblasti právneho štátu, základných práv, slobody médií, boja proti korupcii a fungovania demokratických inštitúcií a verejnej správy;

22.  konštatuje so znepokojením, že korupcia je vo všeobecnosti aj naďalej oblasťou, v ktorej sa podarilo dosiahnuť len obmedzený pokrok; víta kroky na zabezpečenie nezávislosti protikorupčnej agentúry, ako aj výsledky, ktoré sa doposiaľ podarilo dosiahnuť, pokiaľ ide o ukončenie riešenia prípadov korupcie; nabáda na ďalšie napredovanie, najmä v oblasti zlepšovania výsledkov vyšetrovaní, žalôb a právoplatných rozsudkov v prípadoch korupcie na vysokej úrovni a vykonávania právnych predpisov o predchádzaní korupcii v súlade s acquis EÚ a odporúčaniami Skupiny štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO); víta zverejnenie najnovšej správy skupiny GRECO a nabáda ministerstvo spravodlivosti, aby vykonalo jej odporúčania;

23.  poukazuje na to, že podľa najnovšej správy skupiny GRECO Srbsko len čiastočne vykonalo jej odporúčania z roku 2015 a situácia v krajine je „celkovo neuspokojivá“; zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v účinnom boji proti korupcii, a vyzýva srbské orgány, aby tieto odporúčania čo najskôr splnili; je znepokojený nedávnymi zmenami zákona o predchádzaní korupcii týkajúcimi sa vymedzenia pojmu „verejní činitelia“, ktoré boli zavedené netransparentne a unáhlene a ktoré výrazne obmedzujú počet osôb, na ktoré sa zákon vzťahuje, čím sa ešte viac oslabujú protikorupčné mechanizmy a otvárajú sa možnosti zneužívania štátnych zdrojov, ktoré sa predtým považovali za nezákonné;

24.  naliehavo vyzýva Srbsko, aby dosiahlo presvedčivé a udržateľné výsledky, a to aj pokiaľ ide o účinné vyšetrovanie v problémových oblastiach, akými sú napríklad súdnictvo, sloboda prejavu a boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, predovšetkým v prípadoch vysokého záujmu verejnosti vrátane prípadov Krušik, Jovanjica a Telekom Srbija, a vyzýva Srbsko, aby zlepšilo výsledky pri vyšetrovaní, vznášaní obvinení a vynášaní rozsudkov vo veciach korupcie na najvyšších miestach vrátane zaisťovania a konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti; opakuje svoju výzvu z roku 2018 na zaistenie spravodlivosti, pokiaľ ide o nezákonnú demoláciu súkromného majetku v štvrti Savamala v Belehrade; konštatuje, že od 1. septembra 2020 je v platnosti nový zákon o predchádzaní korupcii;

25.  pripomína Srbsku, aby zintenzívnilo úsilie v boji proti korupcii so zameraním na jej prevenciu a potláčanie, a to aj prijatím novej protikorupčnej stratégie podporovanej dôveryhodným a realistickým akčným plánom, ako aj účinným koordinačným mechanizmom;

26.  vyzýva Srbsko, aby zlepšilo boj proti organizovanej trestnej činnosti a prešlo od prístupu založeného na jednotlivých prípadoch k stratégii proti organizáciám s cieľom rozložiť veľké a medzinárodne rozšírené organizácie; konštatuje, že súčasťou takejto stratégie by malo byť účinné vyšetrovanie, stíhanie a vynášanie právoplatných rozsudkov v prípadoch závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane finančného vyšetrovania, systematické sledovanie peňažných tokov, účinný mechanizmus dohľadu s cieľom zabrániť zneužívaniu a posilnená kapacita prokuratúry pre organizovanú trestnú činnosť v oblasti finančných a ľudských zdrojov, na ktorú by nemal byť vyvíjaný žiadny neprimeraný politický vplyv;

27.  vyjadruje obavy z rastúceho násilia extrémistických a organizovaných zločineckých skupín a vyzýva orgány, aby zabezpečili riadne vyšetrenie prípadov odhalených investigatívnymi novinármi alebo oznamovateľmi a vyvodenie zodpovednosti voči všetkým zúčastneným verejným činiteľom;

28.  berie so znepokojením na vedomie pretrvávanie politického vplyvu na súdnictvo a konštatuje, že treba posilniť záruky zodpovednosti, profesionality, nezávislosti a celkovej efektivity súdnictva, prípadne aj revíziou súčasného systému prijímania zamestnancov a riadenia ľudských zdrojov; konštatuje, že vláda vypracovala návrh ústavných reforiem, ktorý Benátska komisia posúdila pozitívne, a poslala ho príslušnému výboru národného zhromaždenia;

29.  podčiarkuje význam širokých konzultácií pri realizácii ústavnej reformy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že predchádzajúci srbský parlament neprijal ústavné reformy zamerané na posilnenie nezávislosti súdnictva; odporúča čo najskoršie prijatie ústavných reforiem na základe konzultácií so združeniami sudcov a prokurátorov a ďalšími relevantnými politickými aktérmi vrátane mimoparlamentnej opozície;

30.  pripomína význam urýchleného prijatia zákona o financovaní autonómnej provincie Vojvodina;

31.  vyjadruje obavy o účinné fungovanie nového parlamentu, kde neexistuje parlamentná opozícia, ktorého legitimitu spochybňujú opozičné strany a ktorého funkčné obdobie má byť skrátené, ako informoval srbský prezident, a tiež nad tým, že tento parlament prijíma ďalekosiahle ústavné zmeny bez otvorenej, inkluzívnej a demokratickej verejnej diskusie, najmä v oblasti súdnictva;

32.  víta zmeny vykonané vo fungovaní národného zhromaždenia s cieľom obnoviť činnosti a postupy a dodržiavať rokovací poriadok; vyjadruje poľutovanie nad tým, že celkový parlamentný dohľad nad výkonnou mocou je aj naďalej pomerne formálny; zdôrazňuje, že na zlepšenie kvality legislatívneho procesu, zabezpečenie účinného parlamentného dohľadu a odstránenie systematických nedostatkov národného zhromaždenia vrátane obmedzenia obštrukčného správania, zníženia počtu naliehavých postupov a preskupovania nesúvisiacich bodov do toho istého bodu programu sú potrebné ďalšie zásadné reformy postupov a činností;

33.  zdôrazňuje, že kvalitu legislatívneho procesu treba aj naďalej zlepšovať posilňovaním transparentnosti a sociálneho dialógu a zabezpečením, aby nezávislé regulačné orgány mali právomoc účinne vykonávať svoje úlohy dohľadu; konštatuje, že na plenárnej schôdzi národného zhromaždenia sa diskutovalo o výročných správach nezávislých orgánov a prijali sa závery;

34.  žiada novozvolený parlament, aby sa intenzívnejšie usiloval zabezpečiť transparentnosť, inkluzívnosť a kvalitu legislatívneho procesu, ako aj účinný parlamentný dohľad; požaduje tiež dodatočné opatrenia na zabezpečenie medzistraníckeho dialógu a posilnenie úlohy občianskej spoločnosti, ktorá je aj naďalej základným prvkom dobre fungujúcej demokracie; so znepokojením berie na vedomie nedostatočnú transparentnosť súvisiacu s opätovným vymenovaním komisára pre ochranu rovnosti;

35.  požaduje účinnú spoluprácu s nezávislými a regulačnými orgánmi a väčšie zapojenie národného zhromaždenia do dohľadu a kontroly vlády a administratívy; vyzýva na aktívne zapojenie národného zhromaždenia do rokovaní o pristúpení Srbska k EÚ v súlade s uznesením zo 16. decembra 2013 o úlohe národného zhromaždenia a zásadách v rokovaniach o pristúpení Srbska k EÚ;

36.  zdôrazňuje, že treba v plnej miere uznať a podporovať úlohu nezávislých regulačných orgánov vrátane ombudsmana krajiny, protikorupčnej agentúry, národného kontrolného úradu a komisára pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov; vyzýva Národné zhromaždenie Srbska, aby sa zapojilo do vykonávania zistení a odporúčaní nezávislých regulačných orgánov, najmä ombudsmana;

37.  pripomína, že sociálny dialóg je jedným z pilierov európskeho sociálneho modelu a že pravidelné konzultácie medzi vládou a sociálnymi partnermi majú nezastupiteľný význam pri predchádzaní sociálnemu napätiu a konfliktom; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa sociálny dialóg neobmedzoval len na výmenu informácií, ale aby sa so zainteresovanými stranami konzultovalo o dôležitých zákonoch, prv než sú predložené do parlamentu;

38.  so znepokojením konštatuje, že národné zhromaždenie zasadlo až 44 dní po vyhlásení núdzového stavu v marci 2020, čo oslabilo jeho pozíciu ako kľúčovej inštitúcie parlamentnej demokracie podľa ústavy Srbska; so znepokojením konštatuje, že národné zhromaždenie nezačalo v plnej miere svoju činnosť ešte dlho po vyhlásení konečných výsledkov volieb 5. júla 2020, a to napriek tomu, že vznikla jasná parlamentná väčšina; vyzýva národné zhromaždenie, aby sa počas parlamentnej diskusie vyhlo štvavej rétorike a aby bojovalo proti nenávistným prejavom; zdôrazňuje, že v demokracii má práca opozície dôležité miesto;

39.  zdôrazňuje, že hanlivý jazyk, zastrašovanie a osočujúce kampane proti politickým oponentom a zástupcom médií, ku ktorým sa uchyľujú poslanci v pléne národného zhromaždenia, sú porušením demokratickej praxe a základných demokratických hodnôt a mali by sa dôrazne odsúdiť a trestať v súlade s rokovacím poriadkom; je zhrozený nedávnymi organizovanými útokmi niekoľkých poslancov a provládnych bulvárnych plátkov proti investigatívnym novinárom a členom občianskej spoločnosti vrátane tých z nezávislej mediálnej siete KRIK a mimovládnych organizácií, ako sú CRTA a Open Parliament, ktoré ich vykresľujú ako spolupracovníkov organizovaných zločineckých skupín a organizátorov prevratov, čo je v hrubom rozpore s ich vlastným nedávno prijatým kódexom správania poslancov;

40.  víta prijatie nového akčného plánu pre mediálnu stratégiu, ako aj to, že sa zriadila pracovná skupina na monitorovanie vykonávania stratégie a akčného plánu;

41.  je znepokojený podozreniami investigatívnych novinárov z manipulácie štatistík o pandémii COVID-19 vládou na politické a volebné účely; vyjadruje poľutovanie nad dezinformačnou kampaňou vládnych úradníkov o pomoci EÚ počas pandémie; zdôrazňuje, že dôvera a transparentnosť sú mimoriadne dôležité v rámci úsilia vlády v boji proti pandémii COVID-19, a preto naliehavo vyzýva srbskú vládu, aby občanom poskytla všetky relevantné informácie o pandémii vrátane očkovacích látok;

42.  domnieva sa, že to, že dva celoštátne televízne kanály získala v decembri 2018 osoba prepojená s vládnucou stranou je krokom k monopolizácii mediálneho priestoru vládnucou stranou; naliehavo vyzýva orgány, aby v prípade všetkých budúcich majetkových transakcií v mediálnej oblasti zabezpečili a zachovali také podmienky, ktoré zaručia spravodlivú hospodársku súťaž a transparentnosť; vyzýva redakčné tímy všetkých celoštátnych televíznych kanálov v Srbsku, aby dodržiavali najprísnejšie profesionálne normy a umožnili pravidelnú prezentáciu odlišných názorov;

43.  vyjadruje poľutovanie nad oslabovaním slobody médií a čoraz častejším používaním hanlivého jazyka, zastrašovania a dokonca aj nenávistných prejavov voči členom parlamentnej opozície, nezávislým intelektuálom, MVO, novinárom a známym osobnostiam, a to aj od členov vládnych strán, od ktorých sa jednoznačne očakáva, že budú pristupovať ku všetkým zástupcom médií s rešpektom; naliehavo vyzýva srbské orgány, aby prijali okamžité opatrenia na zaručenie slobody prejavu a nezávislosti médií a aby zabezpečili riadne vyšetrenie týchto prípadov;

44.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že srbské orgány splnili len čiastočne, respektíve vôbec nesplnili úlohy, ku ktorým sa zaviazali počas medzistraníckeho dialógu v súvislosti s regulačnou radou pre elektronické médiá (REM) a verejnoprávnym vysielateľom; pripomína, že slobodné a nezávislé médiá majú v demokracii významnú úlohu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že od ukončenia prvej fázy medzistraníckeho dialógu sa regulačnej rade pre elektronické médiá a verejnoprávnemu vysielateľovi nepodarilo svojou prácu znovu obnoviť dôveryhodnosť u verejnosti a opozičných strán; konštatuje, že vláda zriadila pracovnú skupinu pre bezpečnosť novinárov, ale všetky združenia nezávislých novinárov a médií v Srbsku z nej už odstúpili, pretože skupina nereagovala na útoky provládnych bulvárnych plátkov na novinárov investigatívneho webového portálu Sieť na vyšetrovanie trestnej činnosti a korupcie (KRIK);

45.  so znepokojením konštatuje, že organizácie občianskej spoločnosti fungujú v prostredí, ktoré nie je otvorené kritike; naliehavo vyzýva orgán pre prevenciu prania špinavých peňazí srbského ministerstva financií, aby v plnej miere vysvetlil vyšetrovanie organizácii občianskej spoločnosti a novinárov v súvislosti s údajným praním špinavých peňazí, a vyzýva orgány, aby sa zdržali svojvoľných zásahov proti týmto organizáciám a jednotlivcom; vyzýva srbské orgány, aby prestali obmedzovať priestor pre občiansku spoločnosť a nezávislé médiá a zabezpečili, aby tieto mohli pracovať bez akýchkoľvek obmedzení vrátane zastrašovania a kriminalizácie; naliehavo vyzýva orgány, aby čo najskôr pomohli vytvoriť prostredie priaznivé pre prácu všetkých organizácií občianskej spoločnosti;

46.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby posilnili spoluprácu s občianskou spoločnosťou, MVO a nezávislými médiami na mieste a poskytovali im väčšiu podporu; pripomína svoju podporu práci demokratických európskych politických nadácií pri posilňovaní demokratických procesov Srbska a podporovaní novej generácie politických lídrov;

47.  dôrazne odsudzuje akékoľvek násilné činy, avšak konštatuje, že prípady neprimeraného násilia policajných zložiek počas protestov v júli 2020 si zasluhujú mimoriadnu pozornosť orgánov, a to aj v súvislosti s problémom nedostatočnej spolupráce príslušníkov polície so súdmi a generálnym prokurátorom; naliehavo vyzýva srbské orgány, aby riadne vyšetrili všetky prípady prekročenia právomoci polície, a tým zabránili beztrestnosti a posilnili dôveru verejnosti v políciu a zároveň uľahčili osobám, ktoré tvrdia, že sú obeťami policajného pochybenia, podať sťažnosť a dosiahnuť nápravu, a aby ukázali nulovú toleranciu voči príslušníkom polície, ktorí porušujú profesionálnu etiku alebo trestné právo;

48.  berie na vedomie, že právny a inštitucionálny rámec na dodržiavanie ľudských práv je vo všeobecnosti formálne zavedený, ale chýbajú účinné mechanizmy na zabezpečenie dodržiavania týchto základných práv; žiada, aby sa všetky budúce novelizácie existujúcich zákonov na podporu ľudských práv vrátane zákona o slobodnom prístupe k informáciám verejného významu vykonávali transparentne a aby boli do nich zapojené všetky príslušné zainteresované strany; vyzýva na jeho účinnejšie vykonávanie, najmä pokiaľ ide o najzraniteľnejšie skupiny v spoločnosti vrátane národnostných menšín v oblasti vzdelávania; vyzýva Srbsko, aby umožnilo a chránilo používanie jazykov menšín bez diskriminácie vo vzdelávaní, v špeciálne určených priestoroch štátnych médií a v miestnych médiách a aby zabezpečilo rovnaké príležitosti pre primerané zastúpenie v politickom živote, vo verejnej správe a v súdnictve;

49.  víta zvýšené úsilie Srbska v spolupráci s EÚ v oblasti začleňovania rómskej komunity, najmä pokiaľ ide o zlepšovanie ich situácie v oblasti bývania; vyzýva srbské orgány, aby sa zamerali na riešenie štrukturálnej diskriminácie Rómov, pokiaľ ide o otázku ich občianstva, ako aj zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a zamestnanosť; naliehavo vyzýva Srbsko, aby zlepšilo a zjednodušilo inštitucionálnu štruktúru, ktorá sa zaoberá integráciou Rómov, a to aj jasným rozdelením úloh, koordináciou medzi vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi, ako aj rozpočtovaním zohľadňujúcim potreby rómskych komunít;

50.  víta dokončenie dlhodobo oneskoreného projektu prekladu učebníc základných škôl do bulharčiny, čo umožní, aby sa bulharská národnostná menšina mohla vzdelávať v materinskom jazyku; so znepokojením konštatuje, že ešte stále neboli preložené všetky učebnice pre stredné školy; nabáda srbské orgány, aby zabezpečili udržateľnosť tohto procesu poskytnutím dostatočného počtu učiteľov, učebníc a dodatočných materiálov (školské zápisníky, triedne knihy atď.), s cieľom primerane zabezpečiť potreby žiakov z národnostných menšín;

51.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že srbské orgány nepodporujú skutočné používanie regionálnych alebo menšinových jazykov;

52.  vyzýva Srbsko, aby posilnilo inštitúcie pre ľudské práva, zaručilo ich nezávislosť, vyčlenilo im potrebné finančné a ľudské zdroje a zabezpečilo včasné plnenie ich odporúčaní a aby prijalo a vykonalo novú stratégiu proti diskriminácii;

53.  vyzýva Srbsko, aby zvýšilo kapacity v oblasti poskytovania štatistických informácií a čo najskôr vykonalo sčítanie obyvateľstva, a to pri dodržaní najprísnejších medzinárodných noriem a s účasťou nezávislých pozorovateľov; pripomína svoju výzvu na zlepšenie koordinácie a zapojenia zainteresovaných strán a vykonanie a pravidelné preskúmanie akčného plánu výkonu práv národnostných menšín;

54.  je hlboko znepokojený tvrdeniami, že srbské orgány systematicky a diskriminačne zneužívajú zákon o pobyte občanov, a „pasivizáciou“ adries bydliska občanov albánskej etnickej príslušnosti žijúcich v južnom Srbsku; požaduje nezávislé a dôkladné vyšetrenie týchto obvinení a vyzýva srbské orgány, aby zastavili všetky diskriminačné praktiky a cielené útoky;

55.  berie so znepokojením na vedomie vysoký podiel žien a detí, ktoré sú obeťami násilia a domáceho násilia; berie na vedomie úsilie Srbska v boji proti násiliu páchanému na ženách a deťoch a domácemu násiliu; naliehavo však zdôrazňuje, že treba vykonať ďalšie a účinnejšie právne opatrenia a zaviesť konkrétne zlepšenia, najmä počas súčasnej pandémie, s cieľom zlepšiť prístup ku kvalitným službám v tejto oblasti;

56.  víta správu skupiny GREVIO o Srbsku, v ktorej sa poukazuje na to, že chýba jednotný politický prístup k vykonávaniu Istanbulského dohovoru, ako aj na potrebu preventívnych opatrení, medzery v poskytovaní služieb obetiam, nízku úroveň informovanosti, povedomia a budovania kapacít a osobitné prekážky, s ktorými sa stretáva množstvo žien a ktoré sú spôsobené kumuláciou rôznych faktorov, napríklad etnického pôvodu, chudoby, sociálneho pôvodu a zdravotného postihnutia;

57.  vyjadruje znepokojenie nad vážnym oneskorením nového zákona o rodovej rovnosti, nad tým, že aj naďalej chýba koordinácia a účinná inštitucionálna štruktúra s primeranými zdrojmi v tejto oblasti, že sociálno-ekonomické postavenie žien je stále výrazne horšie než v prípade mužov, ako aj nad dominanciou patriarchálnych postojov a rodových stereotypov v spoločnosti a vo verejnej diskusii a nad nedostatkom vedomostí v tejto súvislosti v súdnictve a medzi prokurátormi a právnikmi;

58.  vyzýva Srbsko, aby zvýšilo úsilie zamerané na rodovú rovnosť a práva žien tým, že bude osobitnú pozornosť venovať uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti a intenzívnejšej spolupráci s občianskou spoločnosťou, najmä s organizáciami žien; zdôrazňuje, že je dôležité začleňovať rodové hľadisko do hospodárskych programov;

59.  víta široké zastúpenie žien v novom parlamente a vláde v nádeji, že to povedie k zásadnej podpore ľudských práv a politických slobôd žien, ako aj zraniteľných skupín; víta výrazné zastúpenie národnostných menšín v parlamente;

60.  zdôrazňuje potrebu naďalej chrániť práva LGBTI osôb; požaduje primeranejšie a účinnejšie reakcie orgánov na nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti; víta pokojný priebeh dvoch pochodov Pride parade v roku 2019; zdôrazňuje, že je dôležité, aby všetky inštitúcie podporovali prípravu podujatia EuroPride 2022 a zaistili bezpečnosť všetkých účastníkov;

61.  víta iniciatívu vlády na dosiahnutie pokroku v súvislosti so zákonom o zväzkoch osôb rovnakého pohlavia a zmenou mena a pohlavia transrodových osôb v súlade s príslušnou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a vyzýva vládu, aby vytvorila bezpečné prostredie pre LGBTI osoby a podporovala kultúru tolerancie voči nim;

62.  naliehavo vyzýva Srbsko, aby zlepšilo prístup k zdravotníckym službám pre osoby so zdravotným postihnutím, osoby s HIV, deti a dospelé osoby, ktoré užívajú drogy, väzňov, sexuálnych pracovníkov, LGBTI osoby, osoby vysídlené v rámci krajiny a Rómov, najmä vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu a problémy v zdravotníctve;

63.  víta zapojenie Srbska do iniciatív regionálnej spolupráce; nabáda Srbsko, aby na všetkých úrovniach pokračovalo v úsilí zameranom na zmierenie a posilnenie dobrých susedských vzťahov; vyzýva Srbsko, aby v plnej miere vykonávalo dvojstranné dohody a konštruktívne a včas sa zapojilo do riešenia všetkých zostávajúcich sporov o hranice so susednými krajinami, a to aj v otázkach zmierenia pretrvávajúcich z časov Juhoslávie; konštatuje, že treba zvýšiť úsilie o dosiahnutie sociálno-hospodárskeho rozvoja pohraničných regiónov; víta iniciatívu regionálnej integrácie prostredníctvom hospodárskeho rozvoja;

64.  víta konštruktívnu úlohu Rady pre regionálnu spoluprácu (RRS) a aktívnu účasť Srbska v nej; podčiarkuje význam regionálnej spolupráce v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a zdôrazňuje, že regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú spojené s cieľom Srbska, ktorým je úspešná európska perspektíva;

65.  zdôrazňuje, že normalizácia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom je prioritou a predpokladom pristúpenia oboch štátov k EÚ a mala by zásadný význam aj pre zabezpečenie stability a prosperity širšieho regiónu; berie na vedomie väčšie zapojenie oboch strán do dialógu sprostredkovaného EÚ a vyzýva na aktívnu a konštruktívnu účasť na dialógu, ktorý sprostredkúva EÚ a vedie jej osobitný zástupca s cieľom dosiahnuť komplexnú, udržateľnú a právne záväznú dohodu v súlade s medzinárodným právom;

66.  opakuje svoju výzvu, aby sa v dobrej viere a včas napredovalo vo vykonávaní všetkých dosiahnutých dohôd vrátane urýchleného založenia združenia/spoločenstva obcí s väčšinou srbského obyvateľstva; vyzýva ESVČ, aby zaviedla mechanizmus na monitorovanie a overovanie vykonávania všetkých doteraz dosiahnutých dohôd a aby Európsky parlament pravidelne informovala o aktuálnom stave; opätovne v tejto súvislosti zdôrazňuje, že plne podporuje osobitného zástupcu EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslava Lajčáka;

67.  naliehavo vyzýva vlády Srbska a Kosova, aby sa zdržali akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli narušiť dôveru medzi stranami a ohroziť konštruktívne pokračovanie dialógu; opätovne podčiarkuje význam multietnického zloženia Srbska i Kosova, ako aj to, že etnicky homogénne štáty by nemali byť cieľom v tomto regióne;

68.  vyzýva srbské a kosovské orgány, aby podporovali medziľudské kontakty obyvateľov z rôznych miestnych komunít s cieľom posilniť dialóg, a to aj na mimovládnej úrovni; opakuje svoju výzvu orgánom, aby sa zdržali používania štvavého jazyka voči iným etnickým skupinám; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek dokončeniu renovačných prác nebol most v Mitrovici doposiaľ otvorený pre všetku dopravu;

69.  víta aktívnu a konštruktívnu účasť Belehradu na dialógu s Prištinou a plnenie dohodnutých záväzkov podľa bruselskej dohody;

70.  oceňuje dobrú regionálnu spoluprácu medzi Srbskom a Kosovom v boji proti šíreniu pandémie COVID-19 vrátane spolupráce medzi primátormi Mitrovice a komunikácie medzi ministrami zdravotníctva;

71.  zdôrazňuje význam regionálnej spolupráce v oblasti vojnových zločinov a vyšetrovania prípadov nezvestných osôb, ako aj to, že treba zvýšiť úsilie, pokiaľ ide o uznávanie a vykonávanie súdnych rozsudkov o vojnových zločinoch, skúmanie hrobov, odmietanie nenávistných prejavov a glorifikácie vojnových zločincov a podporu domácich prokurátorov, aby priviedli páchateľov pred súd; vyzýva srbské orgány, aby pokračovali v úsilí o vyriešenie týchto otázok a aby odsúdili všetky formy nenávistných prejavov, zastrašovania a verejného schvaľovania či popierania genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré srbské orgány a niektorí srbskí politici aj naďalej popierajú genocídu v Srebrenici; víta prácu organizácií občianskej spoločnosti v oblasti zmierenia, spravodlivosti v prechodnom období a náležitej nápravy;

72.  víta pokračovanie spolupráce Srbska v procese Sarajevskej deklarácie a pripomína záväzok v rámci dohody o stabilizácii a pridružení týkajúci sa plnej spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ktorý ukončil svoju činnosť, a s Medzinárodným reziduálnym mechanizmom pre trestné tribunály a naliehavo vyzýva Srbsko, aby bojovalo proti všetkým snahám o zvrátenie dosiahnutých výsledkov a spochybňovanie skutočností odhalených tribunálom ICTY;

73.  opakuje svoju podporu iniciatíve na zriadenie regionálnej komisie pre zistenie faktov o vojnových zločinoch a iných prípadoch závažného porušovania ľudských práv spáchaných na území bývalej Juhoslávie (RECOM); vyzdvihuje význam Úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže (RYCO); konštatuje, že vzhľadom na pandémiu koronavírusu Európska komisia navrhuje, aby sa Nový Sad stal Európskym hlavným mestom kultúry namiesto roku 2021 až v roku 2022;

74.  víta, že Srbsko malo v rámci programu Erasmus+ v roku 2019 štatút krajiny zapojenej do programu;

75.  víta pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo v rozvoji fungujúceho trhového hospodárstva; vyzýva Srbsko, aby pokračovalo v úsilí posilňovať konkurencieschopnosť a dlhodobý a inkluzívny rast vykonávaním štrukturálnych reforiem, najmä v odvetví energetiky a trhu práce, a zlepšovaním transparentnosti a predvídateľnosti v regulačnom prostredí; vyzdvihuje význam rozvoja podnikateľských zručností mladých ľudí a vyzýva srbskú vládu, aby priamo riešila otázku korupcie, ktorá spomaľuje rozvoj fungujúceho trhového hospodárstva, a aby sa zaoberala upozorneniami Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) z roku 2020;

76.  konštatuje, že srbské zdravotníctvo trpí nedostatkom zdrojov a odlevom profesionálnej pracovnej sily, čoho dôsledkom je núdza o zdravotnícke vybavenie, lekárske odborné znalosti a kapacity laboratórneho testovania počas pandémie COVID-19; nabáda Srbsko, aby zaviedlo reformy, a tým posilnilo sektor verejného zdravotníctva, zlepšilo sociálnu ochranu a poskytlo podporu súkromnému sektoru s cieľom zmierniť hospodárske dôsledky pandémie COVID-19;

77.  víta významný pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo v hospodárskych a finančných oblastiach, napríklad v súvislosti s právom obchodných spoločností, právom duševného vlastníctva, hospodárskou súťažou a finančnými službami a manažérskou zodpovednosťou a auditom; konštatuje však, že v oblasti verejného obstarávania je potrebný ďalší pokrok;

78.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcim vplyvom Číny v Srbsku a na celom západnom Balkáne, nad nedostatočnou transparentnosťou vplyvu čínskych investícií a úverov a nad tým, že sa neposudzuje ich environmentálny a sociálny dosah; vyzýva Srbsko, aby sprísnilo normy dodržiavania právnych predpisov v súvislosti s obchodnými činnosťami Číny;

79.  vyzýva Srbsko, aby zvýšilo udržateľnosť svojho energetického sektora tým, že diverzifikuje zdroje energie, začne proces prechodu na nízkouhlíkovú energiu, posunie sa smerom k obnoviteľným zdrojom energie a menej znečisťujúcim palivám a zároveň zruší všetky dotácie na uhlie, ktoré sú s tým v rozpore; nabáda Srbsko, aby prijalo potrebné opatrenia na zachovanie a ochranu environmentálne citlivých oblastí a aby zintenzívnilo monitorovanie vykonávania národného plánu znižovania emisií;

80.  víta uvedenie do prevádzky najväčšieho veterného parku Čibuk 1 a pokrok dosiahnutý v súvislosti s prepojením plynovodov medzi Srbskom a Bulharskom; berie so znepokojením na vedomie trvalé nedodržiavanie Zmluvy o Energetickom spoločenstve, a teda v končenom dôsledku jej porušovanie; opakuje svoju výzvu zaradiť krajiny západného Balkánu do centra stratégie EÚ v oblasti prepojenosti;

81.  víta aktívnu účasť Srbska v Dopravnom spoločenstve a v projektoch transeurópskej siete vrátane výstavby diaľnice Niš – Merdare – Priština;

82.  víta nadobudnutie platnosti novej regionálnej dohody o roamingu podpísanej v apríli 2019;

83.  naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili súlad s normami a politickými cieľmi EÚ v oblasti ochrany klímy a životného prostredia, ako aj energetickej efektívnosti – najmä so zreteľom na deklaráciu zo Sofie o zelenej agende pre západný Balkán – vrátane okrem iného zavedenia oceňovania emisií uhlíka, aktualizácie právnych predpisov v oblasti energetickej efektívnosti a vypracovania a prijatia integrovaného národného energetického a klimatického plánu s cieľom uľahčiť prechod na obehové hospodárstvo a prijímanie potrebných opatrení na zachovanie a ochranu ekologicky citlivých oblastí;

84.  nabáda Srbsko, aby dokončilo reformy vnútroštátnych odvetví elektrickej energie a plynu tým, že zabezpečí najmä oddelenie prevádzkovateľov sústav, a aby pracovalo na regionálnej prepojenosti a dobudovaní regionálneho trhu s energiou v súlade s Parížskou dohodou a medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o Energetickom spoločenstve;

85.  vyjadruje znepokojenie nad silným znečistením ovzdušia v Srbsku a naliehavo vyzýva orgány, aby urýchlene prijali opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, najmä vo veľkých mestách a priemyselných oblastiach, ako sú Smederevo, Bor a Kolubara; podčiarkuje význam hľadania udržateľných riešení a obmedzovania lignitu a iných druhov nízkovýhrevného uhlia pri výrobe energie, ako aj vykurovaní;

86.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neboli prijaté opatrenia v súvislosti so znečistením rieky Dragovištica miestnymi baňami;

87.  víta, že Srbsko naďalej podporuje Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ;

88.  zdôrazňuje význam zosúladenia so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ (SZBP), ktorá sa musí postupne stať neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky Srbska ako kľúčová podmienka prístupového procesu; vyjadruje znepokojenie nad mierou takéhoto zosúladenia v Srbsku, ktorá je najnižšia v regióne; konštatuje, že niektorí vládni predstavitelia a niektorí politici sa aj naďalej príležitostne vyjadrujú tak, že to spochybňuje orientáciu srbskej zahraničnej politiky; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Srbsko opakovane podporuje Rusko na Valnom zhromaždení OSN v súvislosti s anexiou Krymu;

89.  víta, že Srbsko sa pripojilo k pozícii EÚ k prezidentským voľbám v Bielorusku; vyjadruje však aj naďalej znepokojenie nad tým, že Srbsko sa nepripojilo k sankciám voči predstaviteľom Bieloruska a ani k pozícii EÚ k novému zákonu o bezpečnosti v Číne; vyzýva Srbsko, aby zvýšilo mieru súladu s vyhláseniami vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene EÚ a s rozhodnutiami Rady vrátane tých, ktoré sa týkajú sankcií;

90.  berie na vedomie podpísanie dohôd o normalizácii hospodárskych vzťahov medzi Srbskom a Kosovom 4. septembra 2020 vo Washingtone; vyjadruje však poľutovanie nad ustanoveniami v ich znení, ktoré od Kosova požadujú, aby sa prestalo uchádzať o členstvo v medzinárodných organizáciách; víta opätovnú angažovanosť USA a zdôrazňuje, že treba, aby EÚ a Spojené štáty americké posilnili svoje partnerstvo a koordináciu na západnom Balkáne; zdôrazňuje, že transatlantická spolupráca je dôležitým faktorom stability v regióne, a podčiarkuje vedúcu úlohu EÚ ako sprostredkovateľa v procese normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom;

91.  pripomína, že presťahovanie srbského veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema by bolo v rozpore s pozíciou Európskej únie k riešeniu izraelsko-palestínskeho sporu založenému na existencii dvoch štátov;

92.  vyzýva na posilnenie európskej spolupráce so Srbskom v boji proti manipulatívnym dezinformáciám a kybernetickým a hybridným hrozbám, ktorých cieľom je rozdeľovať spoločnosť, diskreditovať EÚ a oslabovať európsku perspektívu tohto regiónu; nabáda na konkrétne kroky pri budovaní odolnosti a kybernetickej bezpečnosti a vyzýva Srbsko, Komisiu a ESVČ, aby podporovali opatrenia zamerané na posilňovanie plurality médií a kvalitnej žurnalistiky; zdôrazňuje potrebu zlepšiť európsku koordináciu v boji proti regionálnym dezinformačným kampaniam, ktoré často pochádzajú zo Srbska, napríklad prípadným vytvorením centra excelentnosti v oblasti dezinformácií zameraného na Balkán;

93.  vyjadruje osobitné znepokojenie nad dezinformáciami, ktoré pochádzajú z Kremľa a šíri ich agentúra Sputnik Srbsko a ďalšie miestne subjekty; vyzýva srbské orgány, aby prehodnotili opatrenia, ktoré umožňujú tieto operácie, a obmedzili tým dezinformácie v krajine i mimo nej a aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti dezinformačným kampaniam, ktoré sa od začiatku pandémie COVID-19 čoraz viac šíria;

94.  berie na vedomie uzavretie dohody o spolupráci v oblasti riadenia hraníc medzi Srbskom a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorá agentúre umožní pomáhať Srbsku pri riadení hraníc a vykonávať spoločné operácie; konštatuje, že Srbsko zohráva aktívnu a konštruktívnu úlohu pri riadení vonkajších hraníc EÚ a zapája sa v tejto oblasti do spolupráce;

95.  opätovne zdôrazňuje, že EÚ je pre Srbsko najdôležitejším obchodným partnerom, investorom a poskytovateľom pomoci; berie na vedomie rozhodnutie Srbska podpísať v októbri 2019 dohodu o voľnom obchode s Eurázijskou hospodárskou úniou; očakáva však, že Srbsko sa pripojí k obchodnej politike EÚ; pripomína odhodlanie Únie brániť svoje záujmy zmierňovaním negatívnych vplyvov dohôd o voľnom obchode s Eurázijskou hospodárskou úniou uzavretých krajinami ako Srbsko, ktoré požiadali o členstvo v Európskej únii a podpísali dohodu o stabilizácii a pridružení; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Srbsko ešte stále nie je členom Svetovej obchodnej organizácie;

96.  vyzýva Srbsko, aby ešte viac zosúladilo svoje právne predpisy s pracovným právom EÚ, prijalo nový zákon o práve na štrajk, vyriešilo problém nelegálnej práce a zmenilo zákon o inšpekčnom dohľade, a tým splnilo príslušné dohovory Medzinárodnej organizácie práce, ktoré ratifikovalo;

97.  nabáda Srbsko, aby si zabezpečilo dostatočné finančné a inštitucionálne zdroje na sociálnu politiku a politiku zamestnanosti;

98.  víta, že Srbsko sa aj naďalej zúčastňuje na misiách a operáciách krízového riadenia v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP); nabáda Srbsko, aby dodržiavalo svoje súčasné záväzky, ktorými je poskytovanie personálu na štyri misie a operácie SBOP, a aby sa usilovalo o účasť v nich aj v budúcnosti; víta uzavretie dohôd o boji proti terorizmu medzi EÚ a Srbskom; v tejto súvislosti víta zlepšenia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v boji proti terorizmu a násilnému extrémizmu;

99.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcou závislosťou Srbska od obranných a bezpečnostných zariadení a technológií z Čínskej ľudovej republiky vrátane systému hromadného sledovania v Belehrade a masového zhromažďovania osobných údajov bez náležitého zabezpečenia, ako aj nad nedostatočnou transparentnosťou postupov verejného obstarávania v sektore bezpečnosti; je naďalej znepokojený úzkou politickou a vojenskou spoluprácou Srbska s Ruskom vrátane pretrvávajúcej prítomnosti ruských leteckých zariadení v meste Niš; vyzýva Srbsko, aby postupovalo v súlade so spoločnou európskou bezpečnostnou a obrannou politikou a jej nástrojmi;

100.  opätovne vyzýva orgány Srbska, aby aj naďalej vyvíjali úsilie s cieľom odstrániť dedičstvo bývalých komunistických tajných služieb, a to sprístupnením ich spisov verejnosti ako krok k demokratizácii Srbska; vyzýva Srbsko, aby zintenzívnilo proces nástupníctva a viac sa usilovalo plniť svoje záväzky v súvislosti s rozdelením spoločného archívu bývalej Juhoslávie; pri tejto príležitosti opakuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť neobmedzený prístup ku všetkým archívnym materiálom, najmä tým, ktoré vypracovali tajné služby bývalej Juhoslávie (UDBA) a Juhoslovanskej ľudovej armády (KOS); opakuje svoju výzvu verejným orgánom, aby umožnili prístup k archívnym materiálom týkajúcim sa bývalých juhoslovanských republík a aby ich vrátili príslušným vládam, ak o to požiadajú;

101.  pripomína, že EÚ je najväčším poskytovateľom finančnej pomoci Srbsku; víta úsilie Komisie o strategickejšie investovanie v západnom Balkáne využívaním osobitného hospodárskeho a investičného plánu pre západný Balkán; uznáva význam hospodárskeho a investičného plánu, pokiaľ ide o podporu udržateľnej prepojenosti, ľudského kapitálu, konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu a posilňovanie regionálnej a cezhraničnej spolupráce s cieľom poskytnúť miestnym a regionálnym samosprávam lepšie možnosti využívať výhody týchto investícií; zdôrazňuje, že každá investícia musí byť v súlade s cieľmi Parížskej dohody a Európskej zelenej dohody;

102.  zdôrazňuje, že hospodársky a investičný plán by mal nabádať na realizáciu nevyhnutných štrukturálnych reforiem v oblasti infraštruktúry, energetiky, životného prostredia a vzdelávania a mal by sa vykonať čo najrýchlejšie a čo najúčinnejšie s cieľom zviditeľniť projekty financované EÚ a zvýšiť dôveru občanov Srbska v Európsku úniu a jej inštitúcie;

103.  vyzýva spoluzákonodarcov, aby v rámci budúceho nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) doladili stimuly i podmienenosť a v prípade vážneho zaostávania využili mechanizmy pozastavenia; považuje za nevyhnutné, aby sa z nástroja IPA III podporovalo ďalšie posilňovanie základných hodnôt a dobrej správy; domnieva sa, že zásada reverzibility prístupového procesu („viac za viac“ a „menej za menej“) v rámci obnovenej metodiky by mala byť jednoznačne zohľadnená aj v predvstupovom financovaní; opakuje, že rozsah finančnej pomoci by mal zodpovedať reálnemu tempu vykonávania reforiem;

104.  vyzýva srbské orgány, aby čo najlepšie využívali prostriedky prerozdelené z nástroja predvstupovej pomoci Európskej únie na pomoc pri zmierňovaní sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že treba venovať osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám;

105.  opakuje, že EÚ urýchlene mobilizovala okamžitú podporu západnému Balkánu na riešenie krízy v oblasti zdravia spôsobenej pandémiou COVID-19 a pomoc pri sociálno-hospodárskej obnove regiónu;

106.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili dostatočné množstvo vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre občanov všetkých krajín západného Balkánu;

107.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil predsedovi Európskej rady, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi, vláde a parlamentu Srbska.

(1) Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 119.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2020)0168.

Posledná úprava: 23. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia