Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2175(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0032/2021

Ingivna texter :

A9-0032/2021

Debatter :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Omröstningar :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0115

Antagna texter
PDF 172kWORD 61k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Rapporter 2019 och 2020 om Serbien
P9_TA(2021)0115A9-0032/2021

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2021 om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Serbien (2019/2175(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, vilket trädde i kraft den 1 september 2013,

–  med beaktande av Serbiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen den 19 december 2009,

–  med beaktande av kommissionens yttrande av den 12 oktober 2011 över Serbiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (COM(2011)0668), Europeiska rådets beslut av den 1 mars 2012 om att bevilja Serbien status som kandidatland och Europeiska rådets beslut av den 27–28 juni 2013 om att inleda förhandlingar med Serbien,

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003,

–  med beaktande av Sofiaförklaringen från toppmötet mellan EU och västra Balkan den 17 maj 2018 och prioriteringsagendan från Sofia som bifogats denna,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999, Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om överensstämmelsen med folkrätten av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring och av FN:s generalförsamlings resolution 64/298 av den 9 september 2010, där man bekräftade innehållet i Internationella domstolens yttrande och välkomnade EU:s beredskap att underlätta en dialog mellan Serbien och Kosovo,

–  med beaktande av det första avtalet av den 19 april 2013 om principerna för en normalisering av förbindelserna mellan regeringarna i Serbien och Kosovo och avtalen av den 25 augusti 2015, samt av den pågående EU-stödda dialogen för en normalisering av förbindelserna,

–  med beaktande av Berlinprocessen, som inleddes den 28 augusti 2014,

–  med beaktande av sin resolution av den 29 november 2018 om kommissionens rapport för 2018 om Serbien(1),

–  med beaktande av den förklaring och de rekommendationer som antogs vid det elfte mötet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU‑Serbien den 30–31 oktober 2019,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 februari 2020 Förbättra anslutningsprocessen – Ett trovärdigt EU-perspektiv för västra Balkan (COM(2020)0057),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 5 juni 2020 om förstärkt samarbete med partner på västra Balkan på migrations- och säkerhetsområdet,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 maj 2019 2019 års meddelande om EU:s utvidgningsstrategi (COM(2019)0260), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Serbia 2019 Report (SWD(2019)0219),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2020 2020 års meddelande om EU:s utvidgningsstrategi (COM(2020)0660), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Serbia 2020 Report (SWD(2020)0352),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2020 om en övergripande ekonomi- och investeringsplan för västra Balkan (COM(2020)0641) och kommissionens arbetsdokument om riktlinjer för genomförandet av den gröna agendan för västra Balkan (SWD(2020)0223),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 8 april 2020 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om EU:s globala svar på covid-19-pandemin (JOIN(2020)0011),

–  med beaktande av kommissionens bedömning av den 21 april 2020 om Serbiens ekonomiska reformprogram 2020–2022 (SWD(2020)0064) och de gemensamma slutsatserna från den ekonomiska och finansiella dialogen mellan EU, västra Balkan och Turkiet, som antogs av rådet den 19 maj 2020,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 april 2020 om stöd till västra Balkan vid hanteringen av covid-19 och återhämtningen efter pandemin (COM(2020)0315),

–  med beaktande av det elfte mötet i anslutningskonferensen med Serbien på ministernivå, som ägde rum den 10 december 2019 och där förhandlingar om kapitel 4 ”Fri rörlighet för kapital” inleddes,

–  med beaktande av slutsatserna från den första fasen av den dialog mellan partierna som stöttats av Europaparlamentet och som är inriktad på att förbättra villkoren för anordnande av parlamentsvalet,

–  med beaktande av slutrapporten från OSSE/ODIHR:s särskilda valobservatörsuppdrag avseende parlamentsvalet den 21 juni 2020 i Serbien, vilken offentliggjordes den 7 oktober 2020,

–  med beaktande av uttalandet från experter från kontoret för FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter om oro över missbruk av lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism för att rikta in sig på och förhindra icke-statliga organisationers arbete, offentliggjort den 11 november 2020,

–  med beaktande av den andra efterlevnadsrapporten om Serbien från gruppen av europeiska stater mot korruption (Greco), som gäller förebyggande av korruption bland parlamentsledamöter, domare och åklagare och som offentliggjordes den 26 november 2020 som en del av den fjärde utvärderingsomgången,

–  med beaktande av förhandsutvärderingsrapporten om Serbien från expertgruppen för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (Grevio) av den 22 januari 2020,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om landet,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 19 juni 2020 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020(2),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 28 januari 2020 från toppmötet för Europaparlamentet och talmännen från parlamenten på västra Balkan, som sammankallats av Europaparlaments talman med ledarna av parlamenten på västra Balkan,

–  med beaktande av Zagrebförklaringen som man enades om vid toppmötet mellan EU och västra Balkan, som ägde rum via videokonferens den 6 maj 2020,

–  med beaktande av toppmötet mellan EU och västra Balkan inom ramen för Berlinprocessen den 10 november 2020,

–  med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0032/2021), och av följande skäl:

A.  Serbien måste, liksom varje land som vill bli medlemsstat i EU, bedömas utifrån sina egna meriter i fråga om att uppfylla, genomföra och efterleva de kriterier och gemensamma värderingar som krävs för anslutningen, och tidsplanen för och framstegen inför anslutningen avgörs av kvaliteten på och uppslutningen bakom de nödvändiga reformerna.

B.  Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer är centrala värden som ligger till grund för EU och som utgör kärnan i både utvidgnings-, stabiliserings- och associeringsprocesserna. Det behövs hållbara reformer för att ta itu med de stora utmaningar som kvarstår på dessa områden.

C.  Serbien måste uppvisa oåterkalleliga resultat när det gäller att följa, upprätthålla och försvara värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör nationella och andra minoriteter, inom landet och i dess internationella förbindelser.

D.  Sedan förhandlingarna med Serbien inleddes har 18 kapitel öppnats. Två av dessa har avslutats preliminärt. Serbien har beslutat att acceptera EU:s nya utvidgningsmetod.

E.  Hittills har landet inte uppnått några hållbara resultat inom områdena rättsväsende och grundläggande rättigheter (kapitel 23) och rättvisa, frihet och säkerhet (kapitel 24). Rådet har beslutat att vänta med att öppna fler kapitel med Serbien.

F.  Greco konstaterar att situationen i Serbien är ”globalt otillfredsställande”, och Serbien anses inte uppfylla Grecos rekommendationer när det gäller förebyggandet av korruption med avseende på parlamentsledamöter, domare och åklagare.

G.  EU:s åtagande om att främja de rättsstatliga principerna omfattar Serbien, där EU bör fortsätta sitt samarbete med Europarådet för att stödja Serbien när det gäller att utföra nödvändiga reformer och utbildning avseende rättvisa, kampen mot korruption, främjandet av mänskliga rättigheter och rollen för fria och oberoende medier och det civila samhället samt när det gäller att övervaka de framsteg som görs på dessa områden, i överensstämmelse med den reviderade utvidgningsmetoden.

H.  Det ligger i Serbiens intresse att förbindelserna med Kosovo normaliseras.

I.  Serbien har fortsatt att värna om regionalt samarbete och goda grannförbindelser.

J.  Serbien har stått fast vid målsättningen att skapa en fungerande marknadsekonomi och har fortsatt att fullgöra skyldigheterna i stabiliserings- och associeringsavtalet, även om ett antal efterlevnadsproblem kvarstår. Korruptionen fortsätter att hämma den ekonomiska utvecklingen.

K.  Serbien har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) alla grundläggande konventioner.

L.  Yttrandefriheten och mediernas oberoende är fortfarande allvarliga problem som måste prioriteras.

M.  Den dialog mellan partierna som Europaparlamentet har stöttat och som är inriktad på att förbättra villkoren för anordnande av parlamentsval utgör alltjämt en unik plattform för att nå samförstånd om åtaganden för att förbättra villkoren vid val.

N.  EU enades om en omfördelning av 374 miljoner EUR från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) för att bidra till att mildra covid-19-pandemins socioekonomiska effekter i regionen.

O.  EU har visat sitt engagemang för det europeiska perspektivet i länderna på västra Balkan och mobiliserat 3,3 miljarder EUR för att ta itu med den omedelbara hälsokrisen och mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin.

P.  EU är den största leverantören av bistånd och stöd till Serbien för att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin. Serbien har tagit emot 15 miljoner EUR i omedelbart stöd till hälso- och sjukvårdssektorn, 78,4 miljoner EUR i stöd för den sociala och ekonomiska återhämtningen och 93,4 miljoner EUR i biståndsmedel.

Q.  Serbien uppbär EU-stöd inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA), med en vägledande finansiering som uppgår till totalt 1,5391 miljarder EUR för perioden 2014–2020.

R.  EU är Serbiens största leverantör av ekonomiskt stöd. EU har försett Serbien med mer än 3,6 miljarder EUR i bidrag de senaste 18 åren på alla områden, däribland rättsstatliga principer, reform av den offentliga förvaltningen, social utveckling, miljö och jordbruk. Serbien har mottagit EU-stöd under IPA till ett värde av totalt 2,79 miljarder EUR sedan 2007.

S.  Serbien har gynnats stort av handel och ekonomisk integrering med EU. EU är Serbiens största handelspartner och stod för 67 % av Serbiens totala export och mer än 60 % av landets totala import av varor 2018. EU:s investeringar i Serbien uppgick till totalt mer än 13 miljarder EUR mellan 2010 och 2018.

1.  Europaparlamentet gläder sig över att ett EU-medlemskap alltjämt är Serbiens strategiska mål och en av prioriteringarna för den nybildade regeringen. Parlamentet noterar att alla parlamentspartier stöder Serbiens EU-integrationsprocess. Parlamentet uppmuntrar de serbiska myndigheterna att mer aktivt och otvetydigt ge uttryck för sitt engagemang för de europeiska värderingarna i den offentliga debatten, och förväntar sig ett tydligt och otvetydigt åtagande från Serbiens sida, i både ord och handling, att på ett synligt och kontrollerbart sätt fullgöra sina skyldigheter inför en anslutning till EU.

2.  Europaparlamentet betonar vikten av att göra anslutningsförhandlingarna med Serbien mer dynamiska, och att åstadkomma ett snabbt genomförande av den reviderade utvidgningsmetoden baserat på tematiska kluster med förhandlingskapitel och infasning av enskild EU-politik och enskilda EU-program. Samtidigt är det viktigt att ge tydliga och påtagliga incitament av direkt intresse för Serbiens medborgare.

3.  Europaparlamentet understryker att den dynamik som skapades genom det nya mandatet efter valet i Serbien den 21 juni 2020 är ett tillfälle att göra betydande framsteg när det gäller Serbiens europeiska perspektiv. Parlamentet ser gärna att ytterligare förhandlingskapitel öppnas först när Serbien gör nödvändiga åtaganden och levererar reformer på grundval av nödvändiga riktmärken. Parlamentet konstaterar att öppnandet av kapitel är ett nödvändigt verktyg för att uppnå varaktiga reformer och proeuropeiska förändringar i Serbien.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att, vid behov tillsammans med de serbiska partnerna, vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra bestämmelserna i den reviderade utvidgningsmetoden, särskilt de som rör de tematiska förhandlingsklustren, samt att använda denna nya metod som ett tillfälle att påskynda utvidgningsprocessen på västra Balkan och att tillsammans med Serbien fastställa nya steg i Serbiens förhandlingsprocess.

5.  Europaparlamentet välkomnar samarbetet mellan den serbiska regeringen och nationalförsamlingen om det nationella konventet om Europeiska unionen. Den serbiska regeringen uppmanas att så snart som möjligt utse en ny chef för förhandlingsgruppen för Serbiens anslutning till Europeiska unionen. Serbien uppmanas också att höja den administrativa kapaciteten hos ministeriet för europeisk integration, i syfte att på ett bättre sätt genomföra medlemskapsförhandlingarna och göra sitt yttersta för att den europeiska integrationsprocessen ska bli så inkluderande och öppen som möjligt.

6.  Europaparlamentet noterar att Serbien har fortsatt att stärka anpassningen och genomförandet av sin lagstiftning i enlighet med EU:s regelverk, och att landet måste fortsätta att göra detta. Parlamentet beklagar att anpassningen har gått betydligt långsammare än vad regeringen ursprungligen hade planerat. Parlamentet understryker de begränsade framstegen när det gäller kapitlen 23 (rättsväsende och grundläggande rättigheter) och 24 (rättvisa, frihet och säkerhet). Parlamentet konstaterar att normaliserade förbindelser med Kosovo och verklig respekt för de mänskliga rättigheterna alltjämt är viktiga faktorer som kommer att avgöra takten i anslutningsförhandlingarna.

7.  Europaparlamentet beklagar att det saknas framsteg inom många områden i Serbiens reformagenda, och att det till och med skett en tillbakagång i frågor som är av stor betydelse för en anslutning till EU. Kommissionen uppmanas att ändra sin rapporteringsmetod för att ta hänsyn till en betydande tillbakagång och sända ett tydligt budskap till anslutningsländer, däribland Serbien.

8.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att de serbiska berörda parterna bedriver strategisk kommunikation om fördelarna med en anslutning till EU. Parlamentet understryker att den offentliga diskussionen om anslutning till EU måste vara faktabaserad och främja fullständig respekt för grundläggande rättigheter och demokratiska värderingar.

9.  Europaparlamentet uppmuntrar de serbiska myndigheterna att mer aktivt ge uttryck för sitt engagemang för europeiska värderingar i den offentliga debatten och att öka transparensen i sin kommunikation, bland annat genom att ge allmänheten tillgång till information och genom att utöka samarbetet mellan de offentliga myndigheterna och det civila samhället. Parlamentet uttrycker oro över att offentligt finansierade mediehus, som ofta citerar befattningshavare, bidrar till spridningen av en EU-fientlig retorik i Serbien.

10.  Europaparlamentet uppmanar Serbien och EU:s medlemsstater att när det gäller det europeiska perspektivet föra en mer aktiv och effektiv kommunikationspolitik som riktar sig till både serbiska medborgare och EU-medborgare, även de som tillhör nationella minoriteter. Parlamentet framhåller de historiska vänskaps- och broderskapsband som finns mellan EU:s och Serbiens folk.

11.  Europaparlamentet noterar att Serbien ger tredjeländer oproportionerligt stor synlighet. Parlamentet uppmanar Serbien, kommissionen och EU-delegationen till Serbien att utöka sitt arbete för att främja rollen för och fördelarna med det nära partnerskapet mellan EU och Serbien, bland annat genom att främja EU-finansierade projekt och reformer. Parlamentet konstaterar att det finns ett brådskande behov av att samverka med serbiska medborgare utanför de större städerna, och uppmanar EU att öka sitt stöd för det civila gräsrotssamhället ytterligare.

12.  Europaparlamentet efterlyser nya möjligheter för en politisk dialog på hög nivå med länderna på västra Balkan, för att säkerställa en starkare styrning och större engagemang på hög nivå, vilket också krävs i den reviderade utvidgningsmetoden. Parlamentet anser att konferensen om Europas framtid aktivt bör engagera och på lämpligt sätt involvera serbiska företrädare samt företrädare från de andra länderna på västra Balkan, på både regerings-, civilsamhälles- och ungdomsorganisationsnivå.

13.  Europaparlamentet noterar slutsatserna i slutrapporten från OSSE/ODIHR:s särskilda valbedömningsuppdrag där det framgår att parlamentsvalet den 21 juni 2020 genomfördes effektivt men att det styrande partiets dominans, även i medierna, var oroande. Parlamentet beklagar de långsiktiga trenderna när det gäller påtryckningar mot väljare, partiska medier och utsuddade gränser mellan alla statstjänstemäns verksamhet och partikampanjer. Parlamentet påpekar här den roll som spelas av statligt sponsrade desinformationskampanjer som syftar till att vända valvindarna.

14.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av arbetsgruppen för genomförandet av ODIHR:s rekommendationer. De serbiska myndigheterna uppmanas att fullt ut ta itu med alla ODIHR:s rekommendationer i god tid före nästa val. Parlamentet betonar att civilsamhällesorganisationer med expertis inom villkor för val bör fortsätta att vara involverade i denna process.

15.  Europaparlamentet noterar med oro att ändringar av viktiga delar av valsystemet, bland annat sänkningen av valspärren, antogs i parlamentet bara några veckor före det planerade valet utan någon ordentlig offentlig diskussion. Enligt Venedigkommissionen bör grundläggande delar av vallagen inte genomgå några större ändringar mindre än ett år före ett val.

16.  Europaparlamentet beklagar att delar av oppositionen beslutat att bojkotta valet, och betonar att mot bakgrund av resultaten från OSSE/ODIHR:s särskilda valbedömningsuppdrag, som underströk bristen på verklig mångfald och splittringen av det politiska livet i Serbien, har alla politiska krafter, särskilt de styrande myndigheterna, ett ansvar för att förbättra villkoren vid val. Parlamentet betonar att det enda sättet för oppositionen att garantera politisk representation och kapacitet att påverka beslutsprocessen för sina väljare är att delta i de politiska processerna och valprocesserna. Parlamentet uppmanar oppositionen att återvända till förhandlingsbordet och återuppta sitt deltagande i den politiska och parlamentariska verksamheten. Parlamentet konstaterar att det nybildade serbiska parlamentet, på grund av att vissa oppositionspartier bojkottade valet, präglas av den styrande koalitionens överväldigande majoritet och avsaknaden av en livskraftig opposition – en situation som inte bidrar till att uppnå politisk mångfald i landet.

17.  Europaparlamentet påminner om de valprinciper som fastställts av Venedigkommissionen, och konstaterar med oro att president Aleksandar Vučić har utlyst förtidsval utan konstitutionell grund eller politisk nödvändighet, och att han också, i egenskap av Serbiens president och ordförande för landets största politiska parti, har flaggat för att det ska hållas en enda valdag för president-, parlaments- och kommunvalen i Belgrad under våren 2022.

18.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av den partiövergripande dialog med Serbiens nationalförsamling som stöttats av Europaparlamentet, och gläds åt de inledande åtgärder som vidtagits av de serbiska myndigheterna och den parlamentariska majoriteten för att förbättra valvillkoren. Parlamentet efterlyser ett fortsatt genomförande av de återstående åtaganden som gjorts inom ramen för den partiövergripande dialogen.

19.  Europaparlamentet välkomnar inledandet av den andra fasen av den partiövergripande dialog med Serbiens nationalförsamling som stöttats av Europaparlamentet, med deltagande av alla berörda parter och proeuropeiska politiska krafter i Serbien för att förbättra det politiska klimatet och förtroendet över hela det politiska spektrumet och för att nå samförstånd om olösta frågor som rör valprocessen, i enlighet med rekommendationerna från internationella valobservatörsuppdrag. Parlamentet efterlyser med kraft att en ny runda med en mer inkluderande partiövergripande dialog ska äga rum så snart som möjligt, och uppmanar alla sidor att fastställa tydliga mål, kriterier, riktmärken och samtalspartner. Parlamentet betonar att den partiövergripande dialogen bör avslutas i god tid före det kommande valet, så att det finns tillräckligt med tid för att genomföra de nödvändiga rättsliga och andra ändringarna av valvillkoren och omsätta dem i praktiken, i syfte att skapa lika villkor inför valet. Parlamentet påminner om att regeringen och oberoende organ måste säkerställa ett fullständigt och korrekt genomförande av de rättsliga ramarna för de åtaganden som görs inom ramen för den partiövergripande dialogen.

20.  Europaparlamentet fördömer de oacceptabla verbala attackerna och fallen av hatpropaganda mot ledamöter av Europaparlamentet, särskilt de ledamöter som företräder parlamentet i förbindelserna med Serbien, bl.a. ordföranden och ledamöterna i delegationen för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén samt dem som gjort den partiövergripande dialogen möjlig. Sådana handlingar är nämligen oförenliga med andan i Serbiens skyldigheter enligt stabiliserings- och associeringsavtalet. Parlamentet uppmanar nationalförsamlingens talman och ordförandena för de politiska grupper som finns representerade i nationalförsamlingen att upprätthålla normerna för den demokratiska debatten.

21.  Europaparlamentet uppmanar den nya regeringen att arbeta med effektiva och verifierbara grundläggande reformer och ta itu med strukturella reformer och brister när det gäller rättsstatlighet, grundläggande rättigheter, mediefrihet, korruptionsbekämpning och de demokratiska institutionernas och den offentliga förvaltningens funktionssätt.

22.  Europaparlamentet konstaterar med oro att korruption totalt sett fortfarande är en fråga där begränsade framsteg har gjorts. Parlamentet välkomnar de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa antikorruptionsmyndighetens oberoende, och de resultat som har uppnåtts hittills när det gäller att slutföra korruptionsmål. Parlamentet uppmuntrar till ytterligare framsteg, särskilt på området för att förbättra resultaten när det gäller utredningar, åtal och slutgiltiga fällande domar i korruptionsmål på hög nivå och genomförandet av lagar om förebyggande av korruption i överensstämmelse med EU:s regelverk och Grecos rekommendationer. Parlamentet välkomnar offentliggörandet av Grecos rapport nyligen, och uppmuntrar justitieministeriet att arbeta med genomförandet av dess rekommendationer.

23.  Europaparlamentet påpekar att Serbien, enligt den senaste rapporten från Greco, bara delvis har genomfört Grecos rekommendationer från 2015, och att situationen i landet är ”globalt otillfredsställande”. Parlamentet betonar vikten av att på ett ändamålsenligt sätt bekämpa korruption, och uppmanar de serbiska myndigheterna att följa dessa rekommendationer så snart som möjligt. Parlamentet är oroat över de senaste ändringarna av lagen om förebyggande av korruption när det gäller definitionen av ”offentliga tjänstemän”, som infördes på ett icke-transparent och förhastat sätt och som avsevärt begränsar antalet personer som omfattas av lagen. Dessa ändringar försvagar ytterligare mekanismerna för korruptionsbekämpning och öppnar upp möjligheter till missbruk av statliga medel som tidigare ansågs vara olagliga.

24.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Serbien att åstadkomma övertygande resultat, bland annat hållbara framsteg i fråga om effektiva utredningar inom angelägna områden såsom rättsväsendet, yttrandefriheten och bekämpningen av korruption och organiserad brottslighet, särskilt i mål av stort allmänintresse, däribland Krušik, Jovanjica och Telekom Srbija, och att förbättra sina resultat i fråga om utredningar, åtal och fällande domar i de mål som rör korruption på hög nivå, inbegripet genom beslagtagande och förverkande av tillgångar som härrör från brott. Parlamentet upprepar sitt krav på rättvisa från 2018 när det gäller den olagliga rivningen av privat egendom i grannskapet Savamala i Belgrad. Parlamentet konstaterar att den nya lagen om förebyggande av korruption har varit i kraft sedan den 1 september 2020.

25.  Europaparlamentet påminner Serbien om att utöka sitt arbete för att på ett ändamålsenligt sätt motverka korruption, med fokus på förebyggande och bekämpning av korruption, även genom att anta en ny antikorruptionsstrategi som understöds av en trovärdig och realistisk handlingsplan samt en ändamålsenlig samordningsmekanism.

26.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att förbättra sin kamp mot organiserad brottslighet och att övergå från en strategi som bygger på enskilda fall till en strategi mot organisationer, i syfte att avveckla stora och internationellt spridda organisationer. Parlamentet konstaterar att en sådan strategi bör omfatta ändamålsenliga utredningar, åtal och slutgiltiga fällande domar i mål avseende allvarlig och organiserad brottslighet, inklusive ekonomiska utredningar, systematisk spårning av pengaflöden och robusta tillsynsmekanismer för att undvika missbruk samt ökade ekonomiska resurser och personalresurser för åklagarmyndigheten för organiserad brottslighet, som bör vara fri från allt otillbörligt politiskt inflytande.

27.  Europaparlamentet uttrycker oro över det ökande våldet av extremistgrupper och den organiserade brottsligheten, och uppmanar myndigheterna att säkerställa att fall som upptäcks av undersökande journalister eller visselblåsare utreds på rätt sätt och att ansvar utkrävs av de offentliga tjänstemän som är inblandade i dem.

28.  Europaparlamentet konstaterar med oro det fortsatta politiska inflytandet över rättsväsendet, och noterar behovet av att stärka skyddsåtgärderna för rättsväsendets ansvarsskyldighet, professionalitet, oberoende och övergripande effektivitet, bland annat genom att i förekommande fall se över det aktuella systemet för rekryteringar och personalhantering. Parlamentet konstaterar att regeringen har utarbetat ett förslag till konstitutionella reformer, som har fått en positiv bedömning av Venedigkommissionen, och skickat det till nationalförsamlingens ansvariga utskott.

29.  Europaparlamentet understryker vikten av en bred samrådsprocess inom den konstitutionella reformen. Parlamentet beklagar att det tidigare serbiska parlamentet underlät att anta konstitutionella reformer som syftar till att stärka rättsväsendets oberoende. Parlamentet rekommenderar att konstitutionella reformer antas så snart som möjligt i samråd med sammanslutningar av domare och åklagare och andra relevanta politiska aktörer, inbegripet den icke-parlamentariska oppositionen.

30.  Europaparlamentet upprepar vikten av att snabbt anta lagen om finansiering av den autonoma provinsen Vojvodina.

31.  Europaparlamentet befarar att det nya parlamentet inte kommer att kunna fungera ändamålsenligt, eftersom det saknas en parlamentarisk opposition och eftersom parlamentets legitimitet ifrågasätts av oppositionspartierna. Dessutom är landets parlament, vars valperiod ska förkortas enligt ett besked från den serbiske presidenten, i färd med att anta långtgående konstitutionella förändringar utan en öppen, inkluderande och demokratisk offentlig debatt, särskilt när det gäller rättsväsendet.

32.  Europaparlamentet välkomnar de ändringar som gjorts av nationalförsamlingens funktionssätt och som syftar till att återinföra viss praxis och vissa förfaranden och tillämpa arbetsordningen. Parlamentet beklagar att den övergripande parlamentariska tillsynen över den verkställande makten har fortsatt att vara ganska formalistisk. Parlamentet understryker att ytterligare omfattande reformer av förfaranden och praxis är nödvändiga för att förbättra kvaliteten på lagstiftningsprocessen, säkerställa en effektiv parlamentarisk kontroll och avhjälpa nationalförsamlingens systembrister, bl.a. genom att minska användningen av filibusterteknik, reducera antalet brådskande förfaranden och begränsa praxisen att omgruppera icke relaterade delpunkter under samma punkt på föredragningslistan.

33.  Europaparlamentet understryker att kvaliteten på lagstiftningsprocessen fortfarande måste förbättras genom ökad transparens och social och politisk dialog och genom att man ser till att oberoende tillsynsorgan har befogenhet att utöva sina tillsynsfunktioner på ett effektivt sätt. Parlamentet noterar att årsrapporterna från oberoende organ diskuterades vid nationalförsamlingens plenarsammanträde och att slutsatser antogs.

34.  Europaparlamentet uppmanar det nyvalda parlamentet att öka sina ansträngningar för att säkerställa insyn, delaktighet och kvalitet i lagstiftningsprocessen samt en effektiv parlamentarisk kontroll. Parlamentet efterlyser också ytterligare åtgärder för att säkerställa dialog över partigränserna och en starkare roll för det civila samhället, som fortfarande är en nödvändig del av en väl fungerande demokrati. Parlamentet noterar med oro bristen på öppenhet kring förfarandet för återutnämning av jämställdhetskommissariatet.

35.  Europaparlamentet efterlyser ett effektivt samarbete med oberoende organ och tillsynsorgan och ett ökat engagemang av nationalförsamlingen i tillsynen och kontrollen av regeringen och förvaltningen. Parlamentet efterlyser ett omfattande engagemang av nationalförsamlingen i förhandlingarna inför Serbiens anslutning till EU, i överensstämmelse med dess resolution av den 16 december 2013 om nationalförsamlingens roll och principerna i förhandlingarna om Serbiens anslutning till EU.

36.  Europaparlamentet understryker att den roll som oberoende tillsynsorgan har – däribland landets ombudsman, byrån för bekämpning av korruption, den nationella revisionsmyndigheten och kommissariatet för information av allmän betydelse och skydd av personuppgifter – måste erkännas och stödjas fullt ut. Den serbiska nationalförsamlingen uppmanas att engagera sig i genomförandet av slutsatserna och rekommendationerna från de oberoende tillsynsorganen, i synnerhet ombudsmannen.

37.  Europaparlamentet påminner om att social dialog är en av pelarna i den europeiska sociala modellen och att regelbundna samråd mellan regeringen och arbetsmarknadens parter är avgörande för att förebygga sociala spänningar och konflikter. Parlamentet understryker att det är ytterst viktigt att den sociala dialogen omfattar mer än ett informationsutbyte, och framhåller att de berörda parterna bör rådfrågas om viktiga lagar innan de behandlas i parlamentet.

38.  Europaparlamentet konstaterar med oro att nationalförsamlingen sammanträdde först 44 dagar efter utlysningen av undantagstillstånd i mars 2020, vilket underminerade den centrala betydelse som nationalförsamlingen ska ha för den parlamentariska demokratin enligt Serbiens konstitution. Parlamentet noterar med oro att nationalförsamlingen inte inledde sitt arbete fullt ut förrän långt efter tillkännagivandet av det slutgiltiga valresultatet den 5 juli 2020, trots en tydlig parlamentarisk majoritet. Parlamentet uppmanar nationalförsamlingen att undvika kränkande och provocerande språk och att motverka hatretorik under parlamentariska debatter. Parlamentet understryker vikten av oppositionens arbete i en demokrati.

39.  Europaparlamentet betonar att parlamentsledamöter som i nationalförsamlingens plenisal använder kränkande språk, utslungar hot och driver smutskastningskampanjer mot politiska motståndare och medieföreträdare bryter mot demokratisk praxis och de grundläggande demokratiska värderingarna. Parlamentet anser att dessa ledamöter bör fördömas kraftfullt och åläggas påföljder i enlighet med arbetsordningen. Parlamentet är bestört över de iscensatta attacker som nyligen utförts av flera parlamentsledamöter och regeringsvänliga tabloider mot undersökande journalister och medlemmar av det civila samhället, bl.a. från det oberoende medienätverket KRIK och icke-statliga organisationer såsom CRTA och ”Öppet parlament”, där de framställs som medhjälpare till organiserade kriminella grupper och som kuppmakare, vilket allvarligt strider mot deras egen nyligen antagna uppförandekod för parlamentsledamöter.

40.  Europaparlamentet välkomnar att den nya handlingsplanen för en mediestrategi har antagits, och att det har inrättats en arbetsgrupp för att övervaka genomförandet av strategin och handlingsplanen.

41.  Europaparlamentet är bekymrat över att det enligt undersökande journalister förekommer statlig manipulation av covid-19-statistik för politiska och valrelaterade ändamål. Parlamentet beklagar djupt att statstjänstemän har bedrivit en desinformationskampanj rörande EU:s stöd under pandemin. Parlamentet betonar att det är särskilt viktigt med förtroende och insyn i regeringens arbete mot covid-19, och uppmanar därför eftertryckligen den serbiska regeringen att förse medborgarna med all relevant information om pandemin, inklusive om vaccin.

42.  Europaparlamentet anser att förvärvet av två rikstäckande tv-kanaler i december 2018 av en person med koppling till det styrande partiet utgjorde ett steg på vägen mot partiets monopolisering av landets medielandskap. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att säkerställa och upprätthålla de nödvändiga förutsättningarna för rättvis konkurrens och öppenhet när det gäller alla framtida ägandetransaktioner inom mediesektorn. Parlamentet uppmanar redaktionerna för alla rikstäckande tv-kanaler i Serbien att respektera de högsta yrkesmässiga standarderna och låta olika åsikter komma till uttryck regelbundet.

43.  Europaparlamentet beklagar att mediefriheten har urholkats och att det har blivit vanligare med kränkande språk, hot och ren hatpropaganda mot oppositionsledamöter i parlamentet, oberoende intellektuella, icke-statliga organisationer, journalister och framstående personer, bland annat från medlemmar i de styrande partierna, som är skyldiga att visa respekt gentemot alla medieföreträdare. De serbiska myndigheterna uppmanas eftertryckligen att omedelbart vidta åtgärder för att säkerställa yttrandefriheten och mediernas oberoende och säkerställa korrekta utredningar av dessa fall.

44.  Europaparlamentet beklagar att de serbiska myndigheterna endast delvis eller inte alls har fullgjort de åtaganden som gjorts i den partiövergripande dialogen avseende tillsynsrådet för elektroniska medier (REM) och public service-företaget (RTS). Parlamentet påminner om att fria och oberoende medier spelar en viktig roll i en demokrati. Parlamentet beklagar att REM och RTS har misslyckats med att återupprätta sin trovärdighet bland allmänheten och oppositionspartierna sedan den första fasen av den partiövergripande dialogen avslutades. Parlamentet noterar att regeringen har inrättat en arbetsgrupp för journalisters säkerhet, men att alla sammanslutningar av oberoende journalister och medier i Serbien redan har dragit sig ur den på grund av gruppens underlåtenhet att reagera på de regeringsvänliga tabloidernas angrepp mot journalisterna på webbportalen för nätverket för utredning av brott och korruption (KRIK).

45.  Europaparlamentet noterar med oro att civilsamhällesorganisationernas arbete äger rum i en miljö som inte är öppen för kritik. Parlamentet uppmanar den serbiska myndigheten för förebyggande av penningtvätt inom det serbiska finansministeriet att fullt ut klargöra situationen när det gäller utredningar av civilsamhällesorganisationer och journalister om anklagelser om penningtvätt, och uppmanar med kraft myndigheterna att avstå från att godtyckligt rikta sig mot dessa organisationer och enskilda personer. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att motverka det krympande utrymmet för det civila samhället och oberoende medier och säkerställa att de kan arbeta fritt från alla restriktioner, inbegripet hot mot eller kriminalisering av dessa organisationer. Myndigheterna uppmanas med kraft att så snart som möjligt främja en atmosfär som är gynnsam för alla civilsamhällesorganisationers arbete.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att stärka sitt samarbete med och sitt stöd till det civila samhället, icke-statliga organisationer och oberoende medier på plats. Parlamentet upprepar sitt stöd för demokratiska europeiska politiska stiftelsers arbete med att stärka Serbiens demokratiska processer och främja en ny generation politiska ledare.

47.  Europaparlamentet noterar, samtidigt som det med kraft fördömer alla våldshandlingar, att händelser med oproportionerlig användning av polisvåld under protesterna i juli 2020 förtjänar särskild uppmärksamhet från myndigheterna, bland annat när det gäller polisens brist på samarbete med rättsväsendet och den allmänna åklagaren. Parlamentet uppmanar med kraft de serbiska myndigheterna att noggrant utreda alla fall där polisen har överskridit sina befogenheter, i syfte att förhindra straffrihet och stärka allmänhetens förtroende för polisen. Vidare uppmanas de eftertryckligen att göra det lättare för personer som påstår sig vara offer för polisövergrepp att lämna in klagomål och få upprättelse, samt att visa nolltolerans mot tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter som bryter mot yrkesetiken eller straffrätten.

48.  Europaparlamentet konstaterar att den rättsliga och institutionella ramen för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna i stort sett formellt är på plats, men att den saknar ändamålsenliga mekanismer för att säkerställa att dessa grundläggande rättigheter respekteras. Parlamentet begär att alla framtida ändringar av de befintliga lagarna om upprätthållande av mänskliga rättigheter, inklusive lagen om fri tillgång till information av allmänt intresse, ska göras på ett transparent sätt med deltagande av alla berörda parter. Parlamentet efterlyser ett effektivare genomförande av den, med särskild hänsyn till de mest utsatta grupperna i samhället, inklusive de nationella minoriteterna, när det gäller utbildning. Parlamentet uppmanar Serbien att möjliggöra och värna en icke-diskriminerande användning av minoritetsspråk inom utbildningsväsendet och inom särskilda delar av statliga och lokala mediekanaler samt att säkerställa lika möjligheter till vederbörlig representation i det politiska livet, den offentliga förvaltningen och rättsväsendet.

49.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens ökade ansträngningar i samarbete med EU på området för inkludering av romer, särskilt när det gäller att förbättra deras bostadssituation. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att ta itu med den strukturella diskriminering som romerna möter när det gäller deras medborgarskapsstatus samt hälso- och sjukvård, utbildning och sysselsättning. Parlamentet uppmanar med kraft Serbien att förbättra och förenkla den institutionella strukturen för att hantera romernas integrering, även genom en tydlig fördelning av arbetsuppgifter, samordning mellan nationella och lokala myndigheter samt en budgetering som tar hänsyn till romernas behov.

50.  Europaparlamentet välkomnar slutförandet av den försenade översättningen av skolböcker för grundskolan till bulgariska, vilket kommer att göra att den bulgariska minoriteten i landet kan få utbildning på sitt modersmål. Parlamentet noterar med oro att alla skolböcker för gymnasieskolan ännu inte har översatts. Parlamentet uppmuntrar de serbiska myndigheterna att säkerställa processens hållbarhet genom att tillhandahålla ett tillräckligt antal lärare, skolböcker och ytterligare material (skoldagböcker, studentlitteratur osv.) för att möta behoven hos eleverna från denna minoritet på ett tillfredsställande sätt.

51.  Europaparlamentet är oroat över de serbiska myndigheternas underlåtenhet att främja den faktiska användningen av regionala språk eller minoritetsspråk.

52.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att stärka de människorättsliga institutionerna, garantera deras oberoende, tilldela dem de nödvändiga ekonomiska resurserna och personalresurserna och följa upp deras rekommendationer i rätt tid, samt anta och genomföra en ny antidiskrimineringsstrategi.

53.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att förbättra sin kapacitet att tillhandahålla statistik och genomföra folkräkningen inom rimlig tid, med uppfyllande av högsta internationella standarder och inkludering av oberoende observatörer. Parlamentet upprepar sin begäran om förbättrad samordning och inkludering av berörda parter, och om genomförande och en periodisk översyn av handlingsplanen för förverkligande av nationella minoriteters rättigheter.

54.  Europaparlamentet är djupt oroat över påståendena om att de serbiska myndigheterna på ett systematiskt och diskriminerande sätt missbrukar lagen om bosättning för medborgare och ”passiviseringen” av boendeadresserna för de medborgare med albansk etnicitet som lever i södra Serbien. Parlamentet efterlyser oberoende och grundliga utredningar av dessa påståenden, och uppmanar de serbiska myndigheterna att upphöra med all diskriminerande praxis och alla former av diskriminerande utpekanden.

55.  Europaparlamentet noterar med oro den höga andelen kvinnor och barn som är offer för våld och våld i hemmet. Parlamentet noterar Serbiens insatser för att bekämpa våld mot kvinnor och barn samt våld i hemmet. Parlamentet insisterar dock på att ett fortsatt och effektivare genomförande är nödvändigt och att konkreta förbättringar behövs, särskilt under den rådande pandemin, för att förbättra tillgången till tjänster av hög kvalitet på detta område.

56.  Europaparlamentet välkomnar Grevios rapport om Serbien, som betonar bristen på en sammanhängande politisk strategi när det gäller genomförandet av Istanbulkonventionen, behovet av förebyggande åtgärder, brister i tillhandahållandet av tjänster till offer och låga nivåer i fråga om medvetande, upplysning och kapacitetsuppbyggnad samt särskilda hinder för många kvinnor på grund av samverkande faktorer som etnicitet, fattigdom, socialt ursprung och funktionsnedsättning.

57.  Europaparlamentet är oroat över att en ny jämställdhetslag har försenats kraftigt, att samordningen och en effektiv institutionell struktur med tillfredsställande resurser på det här området fortfarande saknas, och att kvinnors socioekonomiska status fortfarande är väsentligt sämre än mäns. Parlamentet är också oroat över den höga förekomsten av patriarkala attityder och könsstereotyper i samhället och den allmänna diskursen, liksom över kunskapsbristen hos rättsväsendet, åklagare och jurister på detta område.

58.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att öka sitt arbete som syftar till jämställdhet och kvinnors rättigheter, genom att särskilt uppmärksamma jämställdhetsintegrering och ökat samarbete med det civila samhället, särskilt kvinnoorganisationer. Parlamentet understryker vikten av att inkludera ett könsperspektiv i ekonomiska program.

59.  Europaparlamentet lovordar den höga andelen kvinnor i det nya parlamentet och den nya regeringen, i förhoppningen att det kommer att leda till ett betydande främjande av mänskliga rättigheter och politiska friheter för kvinnor och för utsatta grupper. Parlamentet gläder sig över att nationella minoriteter finns företrädda i betydande omfattning i parlamentet.

60.  Europaparlamentet understryker behovet av att fortsätta att skydda hbti-personers rättigheter. Parlamentet efterlyser lämpligare och effektivare reaktioner från myndigheterna mot hatpropaganda och hatbrott. Parlamentet välkomnar det fredliga genomförandet av två prideparader 2019. Parlamentet betonar vikten av att alla institutioner stöder förberedelserna av EuroPride 2022 och garanterar alla deltagares säkerhet.

61.  Europaparlamentet välkomnar regeringens initiativ att gå vidare med lagen om samkönade relationer och ändringar av namn och kön på transpersoner i enlighet med relevant rättspraxis från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, och uppmanar regeringen att skapa en trygg miljö för hbti-personer och främja en kultur av tolerans mot dem.

62.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Serbien att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning, personer som lever med hiv, barn och vuxna som använder droger, fångar, sexarbetare, hbti-personer, internflyktingar och romer, särskilt med tanke på den pågående pandemin och problemen inom hälso- och sjukvårdssektorn.

63.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens engagemang i initiativ som rör regionalt samarbete. Serbien uppmuntras att fortsätta sina ansträngningar på alla nivåer i syfte att uppnå försoning och stärka goda grannförbindelser. Serbien uppmanas att fullt ut genomföra bilaterala avtal och engagera sig i lösningen av alla återstående gränstvister med grannländerna på ett konstruktivt sätt och i rätt tid, även i försoningsrelaterade frågor från Jugoslaviens förflutna. Parlamentet konstaterar att man måste satsa mer på gränsregionernas socioekonomiska utveckling. Parlamentet välkomnar initiativet till regional integration genom ekonomisk utveckling.

64.  Europaparlamentet välkomnar det regionala samarbetsrådets konstruktiva roll och Serbiens aktiva deltagande i det rådet. Parlamentet understryker vikten av regionalt samarbete i samband med covid-19-krisen, och betonar att regionalt samarbete och goda grannförbindelser hör ihop med Serbiens mål om ett framgångsrikt europeiskt perspektiv.

65.  Europaparlamentet betonar att normaliseringen av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo är en prioritering och en förutsättning för båda ländernas anslutning till EU och även nödvändig för att säkra stabilitet och välstånd i hela regionen. Parlamentet erkänner det ökade engagemanget från båda sidorna i den EU-understödda dialogen, och efterlyser ett aktivt och konstruktivt engagemang i den EU-understödda dialog som leds av EU:s särskilda representant och som syftar till att få till stånd ett övergripande, hållbart och rättsligt bindande avtal, i enlighet med internationell rätt.

66.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om att, med ärligt uppsåt och på ett punktligt sätt, gå vidare med ett fullständigt genomförande av alla avtal som redan har ingåtts, inklusive inrättandet utan dröjsmål av förbundet för kommuner med serbisk majoritet. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att övervaka och verifiera genomförandet av alla avtal som har ingåtts hittills och att periodiskt rapportera om det aktuella läget till Europaparlamentet. Parlamentet upprepar här sitt fulla stöd för Miroslav Lajčák, EU:s särskilda representant för dialogen mellan Belgrad och Pristina.

67.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Serbiens och Kosovos regeringar att undvika alla handlingar som skulle kunna undergräva tilliten mellan parterna och äventyra den fortsatta konstruktiva dialogen. Parlamentet understryker vikten av både Serbiens och Kosovos multietniska karaktär, och framhåller att etniskt homogena stater inte bör vara målet i regionen.

68.  Europaparlamentet uppmanar de serbiska och kosovanska myndigheterna att främja personliga kontakter mellan lokalsamhällen för att stärka dialogen, även på icke-offentlig nivå. Parlamentet upprepar sin uppmaning till myndigheterna att avstå från att använda provocerande språk mot andra etniska grupper. Parlamentet beklagar att Mitrovicabron ännu inte har öppnats för all trafik trots att renoveringsarbetena har avslutats.

69.  Europaparlamentet välkomnar Belgrads aktiva och konstruktiva deltagande i dialogen med Pristina och genomförandet av de avtalade skyldigheterna enligt Brysselavtalet.

70.  Europaparlamentet lovordar det goda regionala samarbetet mellan Serbien och Kosovo i kampen mot spridningen av covid-19-pandemin, inklusive samarbetet mellan borgmästarna i Mitrovica och kommunikationen mellan hälsoministrarna.

71.  Europaparlamentet betonar vikten av regionalt samarbete om krigsförbrytelser och utredningar om saknade personer, och framhåller att det bland annat är angeläget att öka ansträngningarna för att erkänna och genomföra domstolsavgöranden om krigsförbrytelser, undersöka gravplatser, förkasta hatpropaganda och glorifiering av krigsförbrytare samt hjälpa de nationella åklagarna med att ställa förövarna inför rätta. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att fullfölja bekämpningen av dessa problem och fördöma alla former av hatpropaganda, skrämselkampanjer och offentligt godkännande och förnekande av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Parlamentet beklagar att vissa serbiska myndigheter och vissa serbiska politiker fortsätter att förneka folkmordet i Srebrenica. Parlamentet välkomnar det arbete som civilsamhällesorganisationer utför på området för försoning, övergångsrättvisa och upprättelse.

72.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens fortsatta samarbete under processen med Sarajevoförklaringen, och påminner om skyldigheten enligt stabiliserings- och associeringsavtalet när det gäller ett fullständigt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, vars arbete har avslutats, och med Förenta nationernas internationella avvecklingsmekanism för brottmålstribunaler. Serbien uppmanas med kraft att motverka alla ansträngningar för att undergräva de resultat som har uppnåtts hittills och förfalskningen av de fakta som har fastställts av Internationella krigsförbrytartribunalen.

73.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sitt stöd för initiativet om inrättande av den regionala kommissionen för fastställande av fakta om krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien (Recom). Parlamentet betonar vikten av det regionala samarbetskontoret för ungdom och dess arbete. På grund av coronaviruspandemin har Europeiska kommissionen föreslagit att det år då Novi Sad ska vara Europeisk kulturhuvudstad ska skjutas fram från 2021 till 2022.

74.  Europaparlamentet välkomnar att Serbien fick status som programland i Erasmus+-programmet 2019.

75.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som Serbien har gjort i utvecklingen av en fungerande marknadsekonomi. Serbien uppmanas att fortsätta sina ansträngningar för att främja konkurrenskraft och långsiktig och hållbar tillväxt för alla genom strukturreformer, särskilt i energisektorn och på arbetsmarknaden samt genom att förbättra öppenheten och förutsebarheten i regelverket. Parlamentet understryker vikten av att utveckla entreprenörskompetens bland ungdomar, och uppmanar den serbiska regeringen att direkt ta itu med problemet med korruption, som hämmar utvecklingen av en fungerande marknadsekonomi, samt att ta itu med de farhågor som Greco tog upp 2020.

76.  Europaparlamentet konstaterar att Serbiens hälso- och sjukvårdssystem lider brist på resurser och att det även påverkas negativt av det ständiga utflödet av yrkesutbildade arbetstagare, vilket leder till en brist på medicinsk utrustning, medicinsk expertis och kapacitet för laboratorietester under covid-19-pandemin. Parlamentet uppmuntrar Serbien att genomföra reformer i syfte att stärka den allmänna hälso- och sjukvårdssektorn, förbättra det sociala skyddet och ge stöd till den privata sektorn för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19.

77.  Europaparlamentet välkomnar de goda framsteg som Serbien har gjort inom ekonomiska och finansiella områden som bolagsrätt, immaterialrätt, konkurrens och finanstjänster samt ansvarsskyldighet för chefer och revision. Parlamentet konstaterar dock att det behövs ytterligare framsteg på området för offentlig upphandling.

78.  Europaparlamentet uttrycker oro över Kinas ökande inflytande i Serbien och på västra Balkan och över bristen på insyn och miljömässiga och sociala konsekvensbedömningar av kinesiska investeringar och lån. Parlamentet uppmanar Serbien att stärka sina regelefterlevnadsstandarder för kinesisk affärsverksamhet.

79.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att öka hållbarheten i sin energisektor genom att diversifiera sina energikällor, inleda en omställning till koldioxidsnål energi och gå över till förnybara energikällor och mindre förorenande bränslen och samtidigt undanröja alla kolsubventioner som inte uppfyller normerna. Parlamentet uppmuntrar Serbien att vidta nödvändiga åtgärder för att bevara och skydda miljökänsliga områden och påskynda övervakningen av genomförandet av den nationella planen för minskade utsläpp.

80.  Europaparlamentet välkomnar lanseringen av den största vindkraftparken, Čibuk 1, och de framsteg som gjorts när det gäller gasförbindelsen mellan Serbien och Bulgarien. Parlamentet noterar med oro den ständiga bristen på efterlevnad av fördraget om energigemenskapen och därmed åsidosättandet av detta fördrag. Parlamentet upprepar sitt krav på att länderna på västra Balkan ska stå i centrum för EU:s konnektivitetsstrategi.

81.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens aktiva deltagande i transportgemenskapen och i transeuropeiska nätverksprojekt, inbegripet anläggningen av motorvägen Niš–Merdare–Pristina.

82.  Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av det nya regionala roamingavtal som undertecknades i april 2019.

83.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att säkerställa förenlighet med EU:s standarder och politiska mål när det gäller klimatskydd och miljö samt energieffektivitet – särskilt mot bakgrund av Sofiaförklaringen om den gröna agendan för västra Balkan – bland annat införande av prissättning baserat på koldioxidutsläpp, uppdatering av lagstiftningen om energieffektivitet och utveckling och antagande av en integrerad nationell energi- och klimatplan, för att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi och vidtagandet av de nödvändiga åtgärderna för att bevara och skydda miljömässigt känsliga områden.

84.  Europaparlamentet uppmuntrar Serbien att slutföra reformerna av sina nationella el- och gassektorer genom att särskilt säkerställa avreglering av systemoperatörerna, och att arbeta med regional konnektivitet och fullbordandet av den regionala energimarknaden i enlighet med Parisavtalet och internationella åtaganden enligt fördraget om energigemenskapen.

85.  Europaparlamentet är oroat över de höga luftföroreningsnivåerna i Serbien, och uppmanar med kraft myndigheterna att snabbt vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, särskilt i stora städer och industriområden som Smederevo, Bor och Kolubara. Parlamentet betonar vikten av att hitta hållbara lösningar och begränsa användningen av brunkol och annan lågkalorikol inom energiproduktion, samt för uppvärmning.

86.  Europaparlamentet beklagar bristen på åtgärder mot föroreningar i floden Dragovisjtitsa från gruvdriften i regionen.

87.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens fortsatta stöd för den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

88.  Europaparlamentet upprepar vikten av anpassning till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp), som gradvis måste bli en integrerad del av Serbiens utrikespolitik som ett villkor för anslutningsprocessen. Parlamentet uttrycker oro över Serbiens anpassningstakt, som är den lägsta i regionen. Parlamentet konstaterar att vissa regeringstjänstemän och politiker fortsätter att emellanåt göra uttalanden som sår tvivel kring Serbiens utrikespolitiska inriktning. Parlamentet är oroat över Serbiens upprepade stöd till Ryssland i FN:s generalförsamling när det gäller annekteringen av Krim.

89.  Europaparlamentet välkomnar att Serbien anslöt sig till EU:s ståndpunkt om presidentvalet i Belarus. Parlamentet är dock fortfarande bekymrat över att Serbien inte har lyckats anpassa sig till sanktionerna mot belarusiska företrädare och till EU:s inställning när det gäller den nya säkerhetslagen i Kina. Serbien uppmanas att öka sin anpassning till de uttalanden som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gör på EU:s vägnar och till rådets beslut, inklusive beslut om sanktioner.

90.  Europaparlamentet noterar att Serbien och Kosovo undertecknade flera avtal om ekonomisk normalisering den 4 september 2020 i Washington. Parlamentet beklagar dock de bestämmelser i texten som kräver att Kosovo upphör att söka medlemskap i internationella organisationer. Parlamentet välkomnar Förenta staternas förnyade engagemang, och understryker att EU och Förenta staterna måste stärka sitt partnerskap och sin samordning på västra Balkan. Parlamentet understryker att transatlantiskt samarbete är en viktig faktor för stabiliteten i regionen, och betonar EU:s ledande roll som medlare i processen för normalisering av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo.

91.  Europaparlamentet påminner om att ett förverkligande av planerna på att flytta Serbiens ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem skulle gå emot Europeiska unionens ståndpunkt om en tvåstatslösning i tvisten mellan Israel och Palestina.

92.  Europaparlamentet efterlyser ett stärkt europeiskt samarbete med Serbien för att ta itu med manipulativ desinformation och cyber- och hybridhot som syftar till att splittra samhällen och undergräva regionens europeiska perspektiv. Parlamentet uppmuntrar konkreta åtgärder för att bygga upp motståndskraft och it-säkerhet, och uppmanar Serbien, kommissionen och utrikestjänsten att stödja åtgärder som syftar till en stärkt mediepluralism och kvalitetsjournalistik. Parlamentet betonar behovet av att förbättra den europeiska samordningen för att bekämpa regionala desinformationskampanjer som ofta har sitt ursprung i Serbien, till exempel genom ett eventuellt inrättande av ett Balkaninriktat kompetenscentrum för desinformation.

93.  Europaparlamentet är särskilt oroat över den desinformation som kommer från Kreml och sprids via Sputnik Serbia och andra inhemska aktörer. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att se över de arrangemang som möjliggör sådan verksamhet för att minska desinformationen både inom och utanför landet, och att öka sina insatser i kampen mot desinformationskampanjer, som har tilltagit sedan covid-19-pandemin inleddes.

94.  Europaparlamentet noterar ingåendet av avtalet om gränsförvaltningssamarbete mellan Serbien och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex), vilket kommer att göra att Frontex kan hjälpa Serbien med gränsförvaltning och genomföra gemensamma insatser. Parlamentet konstaterar att Serbien har spelat en aktiv, samarbetsinriktad och konstruktiv roll i EU:s förvaltning av de yttre gränserna.

95.  Europaparlamentet upprepar att EU är Serbiens ledande handelspartner, investerare och biståndsgivare. Parlamentet noterar Serbiens beslut att underteckna ett frihandelsavtal med Eurasiska ekonomiska unionen i oktober 2019. Parlamentet förväntar sig dock att Serbien anpassar sig till EU:s handelspolitik. Parlamentet påminner om unionens åtagande om att försvara sina intressen genom att mildra den negativa effekten av frihandelsavtal med Eurasiska ekonomiska unionen undertecknade av länder som har ansökt om medlemskap i Europeiska unionen och undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal, däribland Serbien. Parlamentet beklagar att Serbien fortfarande inte är medlem i Världshandelsorganisationen.

96.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att förbättra anpassningen till EU:s arbetsrätt, anta en ny lag om strejkrätten, hantera odeklarerat arbete och ändra lagen om tillsyn för att uppfylla de relevanta ILO-konventioner som har ratificerats av Serbien.

97.  Europaparlamentet uppmuntrar Serbien att säkerställa att man har tillräckligt med ekonomiska och institutionella resurser för sysselsättnings- och socialpolitiken.

98.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens fortsatta deltagande i uppdrag och insatser för krishantering inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Parlamentet uppmuntrar Serbien att bibehålla sina nuvarande åtaganden om att tillhandahålla personal till fyra uppdrag och insatser inom GSFP, och att försöka utöka sitt deltagande i framtiden. Parlamentet välkomnar de överenskommelser om terrorismbekämpning som undertecknats mellan EU och Serbien. Parlamentet välkomnar i detta avseende förbättringar av det regionala och internationella samarbetet om bekämpning av terrorism och våldsbejakande extremism.

99.  Europaparlamentet uttrycker oro över Serbiens ökande beroende av försvars- och säkerhetsutrustning och försvarsteknik från Folkrepubliken Kina, inklusive ett massövervakningssystem i Belgrad och massinsamling av personuppgifter utan tillräckliga skyddsåtgärder, och över den bristande insynen i säkerhetssektorns förfaranden för offentlig upphandling. Parlamentet är alltjämt oroat över Serbiens nära politiska och militära samarbete med Ryssland, t.ex. den fortsatta närvaron av ryska flyganläggningar i Niš. Parlamentet uppmanar Serbien att anpassa sig till GSFP och dess instrument.

100.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de serbiska myndigheterna att fortsätta sitt arbete för att eliminera arvet från den tidigare kommunistiska säkerhetstjänsten genom att göra dess arkiv öppet för allmänheten, som ett steg mot Serbiens demokratisering. Parlamentet uppmanar Serbien att intensifiera successionsprocessen och genomförandet av skyldigheter som hör samman med fördelningen av det gemensamma arkivet för f.d. Jugoslavien. Parlamentet upprepar i detta sammanhang att fullständig åtkomst till allt arkivmaterial, särskilt det som tillhörde den jugoslaviska säkerhetstjänsten och den jugoslaviska folkarméns säkerhetstjänst, är av avgörande betydelse. Parlamentet uppmanar på nytt myndigheterna att underlätta tillgången till de arkiv som rör de tidigare jugoslaviska republikerna och att återlämna dem till respektive regering om de så begär.

101.  Europaparlamentet påminner om att EU är den största leverantören av ekonomiskt stöd till Serbien. Parlamentet välkomnar kommissionens insatser för att investera mer strategiskt på västra Balkan genom en särskild ekonomisk plan och investeringsplan för västra Balkan. Parlamentet erkänner denna plans betydelse för att stödja hållbar konnektivitet, humankapital, konkurrenskraft och tillväxt för alla samt för att stärka regionalt och gränsöverskridande samarbete i syfte att förbättra möjligheterna för lokala och regionala myndigheter att dra nytta av dessa investeringar. Parlamentet betonar att alla investeringar måste vara förenliga med målen i Parisavtalet och den europeiska gröna given.

102.  Europaparlamentet understryker att den ekonomiska planen och investeringsplanen bör uppmuntra till nödvändiga strukturella reformer i infrastruktur, energi, miljö och utbildning och genomföras så snabbt och effektivt som möjligt för att förbättra synligheten för de EU-finansierade projekten och öka förtroendet bland Serbiens medborgare för Europeiska unionen och dess institutioner.

103.  Europaparlamentet uppmanar medlagstiftarna att finjustera både incitament och villkorlighet i det framtida instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) och använda upphävandemekanismer om det sker en allvarlig tillbakagång. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att IPA III stöder en ytterligare förstärkning av grundläggande värderingar och en god samhällsstyrning. Parlamentet anser att ”mer för mer”- och ”mindre för mindre”-principen om anslutningsprocessens reversibilitet enligt den förnyade metoden också tydligt bör avspeglas i föranslutningsfinansieringen. Parlamentet upprepar att omfattningen av det ekonomiska stödet bör stå i proportion till den faktiska takten i genomförandereformerna.

104.  Europaparlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att på bästa sätt använda EU:s omfördelning av finansiering från instrumentet för stöd inför anslutningen för att bidra till att minska den socioekonomiska effekten av covid-19-pandemin. Parlamentet understryker vikten av att särskilt uppmärksamma utsatta grupper.

105.  Europaparlamentet upprepar att EU skyndsamt mobiliserade omedelbart stöd för västra Balkan för att ta itu med den hälsomässiga nödsituationen till följd av covid-19-pandemin och underlätta regionens socioekonomiska återhämtning.

106.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tilldela tillräckligt med covid-19-vaccin till medborgarna i alla länder på västra Balkan.

107.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament och Republiken Serbiens president, regering och parlament.

(1) EUT C 363, 28.10.2020, s. 119.
(2) Antagna texter, P9_TA(2020)0168.

Senaste uppdatering: 23 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy