Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2271(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0134/2021

Ingivna texter :

A9-0134/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0116

Antagna texter
PDF 116kWORD 44k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel
Begäran om upphävande av Filip De Mans immunitet
P9_TA(2021)0116A9-0134/2021

Europaparlamentets beslut av den 27 april 2021 om begäran om upphävande av Filip De Mans immunitet (2020/2271(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Filip De Mans immunitet som översändes den 30 oktober 2020 av den allmänne åklagaren vid appellationsdomstolen i Bryssel med anledning av ett straffrättsligt förfarande och som tillkännagavs i kammaren den 14 december 2020,

–  med beaktande av att Filip De Man avsagt sig rätten att höras i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av artikel 59 i Konungariket Belgiens konstitution,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011, 17 januari 2013 och 19 december 2019(1),

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0134/2021), och av följande skäl:

A.  Den allmänne åklagaren vid appellationsdomstolen i Bryssel har översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Filip De Man, en ledamot av Europaparlamentet vald för Konungariket Belgien, i samband med en trafikolycka med materiella skador och försvårande omständigheter avseende avvikande från olycksplatsen, som han påstås ha orsakat den 1 maj 2019.

B.  Filip De Man har anklagats för att ha kört på en riktningsgivande refug den 1 maj 2019 i Vilvorde, varefter han inte ska ha stannat utan fortsatt färden till sin bostad. Polisen konstaterade att delar från ledamotens fordon återfanns längs körbanan och att spår syntes på marken från olycksplatsen ända till ledamotens bostad. Efter ett stort antal kallelser kunde Filip De Man äntligen höras av kriminalpolisen, och han uppgav då att han förvisso hade kört på en betongpelare och att han inte hade kunnat stanna på grund av den folksamling som hade uppstått på gatan.

C.  Den påstådda överträdelsen omfattas av artikel 33 i den belgiska vägtrafiklagen av den 16 mars 1968 och bestraffas med fängelse i mellan femton dagar och sex månader samt böter på mellan 200 och 2 000 euro.

D.  Å ena sidan kan parlamentet inte likställas med en domstol, och å andra sidan kan parlamentsledamoten, inom ramen för ett förfarande för upphävande av immuniteten, inte betraktas som ”tilltalad”.(2)

E.  Enligt artikel 9 första stycket i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land och, vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

F.  I artikel 59 första stycket i Konungariket Belgiens konstitution föreskrivs att ”ingen ledamot av någondera kammaren får, såvida han inte tas på bar gärning, under sittande parlament kallas att direkt inställa sig eller höras inför en domstol för brottsbekämpningsändamål, eller gripas, utom med tillstånd av den kammare i vilken han är ledamot”.

G.  Det är enbart Europaparlamentet som får besluta om immuniteten ska upphävas eller inte i det enskilda fallet. Parlamentet kan i rimlig utsträckning beakta ledamotens ståndpunkt vid beslutet om dennes immunitet ska upphävas eller inte(3).

H.  Den misstänkta överträdelsen har inte något direkt eller uppenbart samband med Filip De Mans utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet och utgör inte heller ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av hans uppdrag som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

I.  Parlamentet har i detta fall inte kunnat slå fast att det rör sig om fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och konkret misstanke om att förfarandet har inletts i syfte att skada ledamotens politiska verksamhet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Filip De Mans immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Konungariket Belgien och till Filip De Man.

(1) Domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, domstolens dom av den 19 december 2019, Jungqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Tribunalens dom av den 30 april 2019, Briois/parlamentet, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(3) Tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punkt 28.

Senaste uppdatering: 26 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy