Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2224(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0132/2021

Predkladané texty :

A9-0132/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0117

Prijaté texty
PDF 130kWORD 45k
Utorok, 27. apríla 2021 - Brusel
Žiadosť o zbavenie imunity Zdzisława Krasnodębského
P9_TA(2021)0117A9-0132/2021

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2021 o žiadosti o zbavenie Zdzisława Krasnodębského imunity (2020/2224(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť z 9. septembra 2020, aby bol Zdzisław Krasnodębski zbavený imunity, ktorú podal predseda X. trestného senátu okresného súdu Varšava-Śródmieście vo Varšave v súvislosti s trestným konaním, ktoré bolo proti nemu začaté na základe súkromnej obžaloby a ktoré bolo oznámené na plenárnej schôdzi 22. októbra 2020,

–  po vypočutí Zdzisława Krasnodębskiho v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januára 2013 a 19. decembra 2019(1),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 2 a 5 Ústavy Poľskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0132/2021),

A.  keďže 23. januára 2020 predseda trestného senátu X okresného súdu Varšava-Śródmieście, Poľsko postúpil žiadosť o zbavenie Zdzisława Krasnodębského poslaneckej imunity, ktorú mu predložila súkromná osoba na základe určitých vyhlásení, ktoré Zdzisław Krasnodębski vydal počas rozhovoru, ktorý poskytol 1. februára 2019 v rozhlase; keďže 19. februára 2020 bol X. trestný senát okresného súdu Varšava-Śródmieście informovaný o tom, že sa vedie spor o otázku príslušnosti orgánu podľa článku 9 ods. 1 a 12 rokovacieho poriadku, čo má vplyv na prípustnosť žiadosti; keďže 18. mája 2020 súd požiadal o objasnenie generálnu prokuratúru, ktorá 8. septembra 2020 zaslala svoje stanovisko, v ktorom sa vyjadrila, že „v prípade súkromných žalôb, na ktorom sa prokurátor nezúčastňuje, príslušným orgánom na podanie žiadosti o zbavenie imunity je súd v súlade s článkom 9 ods. 1 a 12 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu“ a že pojem „príslušný orgán“ sa má vykladať v zmysle článku 9 ods. 12 rokovacieho poriadku; keďže žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity predložili súdne orgány v súlade s článkom 9 ods. 12 rokovacieho poriadku a keďže podľa článku 9 ods. 1 rokovacieho poriadku každá žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity musí byť predložená „príslušným orgánom členského štátu“, pričom tieto dva pojmy nie sú totožné;

B.  keďže súkromná trestná žaloba proti Zdzisławovi Krasnodębskému bola pôvodne podaná na okresný súd Kraków-Krowodrza 6. mája 2019; keďže 18. októbra 2019 tento súd z moci úradnej zistil, že rozhlasový program, v ktorom vystúpil Zdzisław Krasnodębski, sa nahrával v rozhlasovom štúdiu vo Varšave, a nie v Krakove, rozhodol, že nie je miestne príslušný, a prípad postúpil okresnému súdu Varšava-Śródmieście vo Varšave;

C.  keďže Zdzisław Krasnodębski sa 1. februára 2019 počas dopoludňajšieho rozhovoru rozhlasovej stanice vyjadril o súkromnom žalobcovi ako „neznámom právnikovi“ a „gangstrovi“ a tvrdil, že „obviňuje všetkých naokolo“;

D.  keďže Zdzisław Krasnodębski sa svojím vyjadrením údajne dopustil verejného hanobenia súkromného žalobcu, čím mu údajne spôsobil stratu dôvery, ktorú potrebuje na výkon svojej podnikateľskej činnosti, a očiernil ho v očiach verejnosti, čo je trestný čin, ktorý možno podľa článku 212 ods. 2 poľského trestného zákonníka stíhať na základe súkromnej žaloby;

E.  keďže v článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa stanovuje, že poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť vyšetrovaní, zadržaní alebo stíhaní pre názory alebo hlasovanie počas výkonu svojej funkcie;

F.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

G.  keďže podľa článku 105 ods. 2 a 5 poľskej ústavy odo dňa oznámenia výsledkov volieb až do dňa skončenia mandátu nesmie byť poslanec bez súhlasu Sejmu (dolnej komory parlamentu) trestne stíhaný, ani zadržaný či zatknutý, s výnimkou prípadov, keď bol zadržaný pri páchaní trestného činu a keď je na riadny priebeh konania potrebné jeho zadržanie;

H.  keďže údajné konanie nesúvisí s vyjadrenými názormi ani hlasovaním pri výkone funkcie Zdzisława Krasnodębského v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

I.  keďže v tomto prípade Európsky parlament nenašiel žiadne dôkazy fumus persecutionis, teda skutkových okolností, ktoré naznačujú, že uvedené trestné stíhanie bolo začaté s úmyslom poškodiť politickú činnosť poslanca ako poslanca Európskeho parlamentu;

J.  keďže na jednej strane Európsky parlament nemožno považovať za súd a na druhej strane poslanec nemôže byť v súvislosti s postupom zbavenia imunity považovaný za „obvineného“(2);

K.  keďže účelom poslaneckej imunity je chrániť Európsky parlament a jeho členov pred súdnym konaním týkajúcim sa činností súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu a činností, ktoré sú od výkonu tohto mandátu neoddeliteľné;

1.  rozhodol zbaviť Zdzisława Krasnodębského imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Zdzisławovi Krasnodębskému.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; rozsudok Súdneho dvora z 19. decembra 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EÚ:C:2019:1115.
(2) Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2019, Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EÚ:T:2019:266.

Posledná úprava: 26. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia