Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2240(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0136/2021

Esitatud tekstid :

A9-0136/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0118

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 45k
Teisipäev, 27. aprill 2021 - Brüssel
Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2021. aasta otsus Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2020/2240(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 23. oktoobril 2020 Kreeka Vabariigi kassatsioonikohtu prokurör seoses tema suhtes tehtud Ateena apellatsioonikohtu (esimene kolleegium kolme kriminaalkohtunikuga) süüdimõistva otsuse nr 2425, 2473, 2506, 2644/2020 täitmisega ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 11. novembril 2020. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Ioannis Lagose ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta, 17. jaanuari 2013. aasta ja 19. detsembri 2019. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklit 62,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9‑0136/2021),

A.  arvestades, et kõnealuse menetluse eest vastutav prokurör taotles Euroopa Parlamendi liikme Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmist, et pöörata täitmisele tema suhtes tehtud süüdimõistev kohtuotsus, millega talle mõisteti ühe kuriteo ja kahe süüteo eest kokku kolmeteistkümne (13) aasta ja kaheksa (8) kuu pikkune vanglakaristus ning trahv kogusummas tuhat kolmsada (1 300) eurot;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

C.  arvestades, et Ioannis Lagos valiti Euroopa Parlamenti 2. juulil 2019 ning puutumatuse äravõtmise taotlus puudutab asjaolusid ja süüdistusi ajast, mil tal puudus veel Euroopa Parlamendi liikme staatus ning sellest tulenevalt ka immuniteet Euroopa Parlamendi liikmena;

D.  arvestades, et Kreeka Vabariigi põhiseaduse artikli 62 kohaselt ei või parlamendiliiget tema ametiaja jooksul kohtumenetlusele allutada, vahistada, kinni pidada ega tema suhtes muid vabadust piiravaid meetmeid kohaldada ilma Kreeka Esindajatekogu loata;

E.  arvestades, et Ioannis Lagos mõisteti süüdi a) kuritegeliku ühenduse liikmeks olemise ja sellise ühenduse juhtimise kuriteos (karistusseadustiku artikli 187 lõiked 1 ja 3), mis pandi toime Ateenas ajavahemikul 2008. aastast kuni tänaseni, b) relva omamise süüteos (seadus nr 2168/1993), pärast lubatud muudatusi süüdistuses, milleks oli kuriteoks kvalifitseeruv relva omamine, ja mis pandi toime 30. septembril 2013 Peramas (Atikas) ning c) raketipüstoleid ja ilutulestikku käsitleva seaduse nr 456/1976 rikkumise süüteos, mis pandi toime Peramas (Atikas) 29. septembril 2013;

F.  arvestades, et Ateena apellatsioonikohtu süüdimõistev otsus on viivitamata täitmisele pööratav, kuna kohus oli seisukohal, et selle otsuse peale esitataval apellatsioonkaebusel ei ole peatavat toimet;

G.  arvestades, et õiguskomisjon võttis teadmiseks dokumendid, mille Ioannis Lagos esitas komisjoni liikmetele vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 ja mida ta pidas menetluse jaoks asjakohaseks;

H.  arvestades, et süüdimõistva kohtuotsuse täitmine ei puuduta Ioannis Lagose poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamusi või antud hääli vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklile 8;

I.  arvestades, et kodukorra artikli 9 lõike 8 kohaselt ei võta õiguskomisjon mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, põhjendavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui taotluse läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud õiguskomisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud;

J.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ülesanne ei ole seada kahtluse alla liikmesriikide õigus- ja kohtusüsteemide väärtust;

K.  arvestades, et Euroopa Parlamendil puudub pädevus kõnealuse kriminaalmenetluse eest vastutavate liikmesriigi õigusasutuste pädevuse hindamiseks või kahtluse alla seadmiseks;

L.  arvestades, et koos Ioannis Lagosega on sarnases olukorras veel teisigi isikuid, kellele Ateena apellatsioonikohus mõistis kõnealuste õiguserikkumiste eest mitu aastat vangistust, ning ainus erinevus seisneb selles, et tal on praegu Euroopa Parlamendi liikme puutumatus;

M.  arvestades, et kodukorra artikli 5 lõike 2 kohaselt ei ole parlamendiliikme puutumatus parlamendiliikme isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis;

N.  arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse eesmärk on kaitsta parlamenti ja selle liikmeid kohtumenetluste eest, mis käsitlevad parlamendiliikme kohustuste täitmisel tehtud tegusid, mis moodustavad nende kohustuste lahutamatu osa;

O.  arvestades, et süüks pandavatel asjaoludel ei ole selget ega kaudset seost Ioannis Lagose kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega;

P.  arvestades, et süüks pandavad asjaolud esinesid enne tema valimist Euroopa Parlamenti; arvestades, et seetõttu ei saa väita, et juba 2014. aastal alanud kohtumenetlus algatati kavatsusega kahjustada Ioannis Lagose tulevast poliitilist tegevust Euroopa Parlamendi liikmena, kuna sel ajal oli Ioannis Lagose staatus Euroopa Parlamendi liikmena alles hüpoteetiline ja tulevane;

Q.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, st faktilisi asjaolusid, mis näitaksid, et kõnealuse menetluse eesmärk on tekitada kahju parlamendiliikme ja seega Euroopa Parlamendi poliitilisele tegevusele;

1.  otsustab Ioannis Lagose puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Kreeka Vabariigi kassatsioonikohtu prokurörile ja Ioannis Lagosele.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T‑346/11 ja T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 19. detsember 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Viimane päevakajastamine: 26. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika