Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2240(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0136/2021

Teksty złożone :

A9-0136/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/04/2021 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0118

Teksty przyjęte
PDF 135kWORD 45k
Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. - Bruksela
Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa (2020/2240(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa przekazany 23 października 2020 r. przez prokuratora przy Sądzie Kasacyjnym Republiki Greckiej w związku z wykonaniem wobec I. Lagosa wyroku skazującego nr 2425, 2473, 2506, 2644/2020 wydanego przez sąd apelacyjny w Atenach (pierwsza izba z trzema sędziami orzekającymi w sprawach karnych) i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym 11 listopada 2020 r.,

–  po wysłuchaniu Ioannisa Lagosa zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu Parlamentu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r., 17 stycznia 2013 r. i 19 grudnia 2019 r.(1),

–  uwzględniając art. 62 konstytucji Republiki Greckiej,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0136/2021),

A.  mając na uwadze, że prokurator odpowiedzialny za to postępowanie zwrócił się o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Ioannisa Lagosa, aby móc wykonać wobec niego wyrok skazujący na karę łącznie trzynastu (13) lat i ośmiu (8) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w łącznej wysokości tysiąca trzystu (1300) EUR za popełnienie przestępstwa i dwóch wykroczeń;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swoich państw z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

C.  mając na uwadze, że Ioannis Lagos został wybrany do Parlamentu Europejskiego w dniu 2 lipca 2019 r. oraz że wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy faktów i aktów oskarżenia poprzedzających uzyskanie statusu posła do Parlamentu Europejskiego, a w konsekwencji immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 62 konstytucji Republiki Greckiej w czasie trwania mandatu poselskiego posła nie można ścigać, aresztować, uwięzić ani poddać innym środkom polegającym na pozbawieniu wolności bez zgody izby deputowanych;

E.  mając na uwadze, że Ioannis Lagos został uznany za winnego a) przestępstwa polegającego na przynależności do organizacji przestępczej i kierowaniu tą organizacją (art. 187 par. 1 i 3 kodeksu karnego), czynu popełnianego w Atenach w okresie od 2008 r. do chwili obecnej, b) wykroczenia zwykłego posiadanie broni (ustawa nr 2168/1993), po dopuszczonej zmianie zarzutu z kwalifikowanego przestępstwa posiadania broni, popełnionego w dniu 30 września 2013 r. w Peramie (Attyka), oraz c) wykroczenia związanego z naruszeniem przepisów ustawy nr 456/1976 dotyczących posiadania broni palnej oraz rac i sztucznych ogni, popełnionego w Peramie (Attyka) w dniu 29 września 2013 r.;

F.  mając na uwadze, że wyrokowi skazującemu sądu apelacyjnego w Atenach nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ zdaniem sądu odwołanie od wyroku nie miało skutku zawieszającego;

G.  mając na uwadze, że Komisja Prawna zapoznała się z dokumentami przedstawionymi członkom komisji przez Ioannisa Lagosa zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu i uznanymi przez właściwego sędziego za istotne dla procedury;

H.  mając na uwadze, że wykonanie wyroku skazującego nie dotyczy opinii lub stanowiska zajętego przez Ioannisa Lagosa w głosowaniu w czasie wykonywania przez niego obowiązków posła, zgodnie z art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

I.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 8 Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna nie może w żadnym wypadku wypowiadać się o winie bądź braku winy posła oraz o zasadności wszczęcia wobec niego postępowania karnego w związku z opiniami lub czynami, które są mu przypisywane, nawet wtedy, gdy badanie wniosku pozwala Komisji Prawnej na dokładne zapoznanie się ze szczegółami sprawy;

J.  mając na uwadze, że zadaniem Parlamentu Europejskiego nie jest kwestionowanie zasadności krajowych systemów prawnych i sądowych;

K.  mając na uwadze, że Parlament Europejski nie ma kompetencji do oceny lub zakwestionowania jurysdykcji krajowych organów sądowych odpowiedzialnych za przedmiotowe postępowanie karne;

L.  mając na uwadze, że Ioannis Lagos należy do grupy znajdujących się w podobnej sytuacji osób, które sąd apelacyjny w Atenach skazał za ww. przestępstwa na karę pozbawienia wolności na wiele lat, przy czym jedyna różnica polega na tym, że obecnie korzysta on z immunitetu jako poseł do Parlamentu Europejskiego;

M.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego immunitet parlamentarny nie jest osobistym przywilejem posła, lecz gwarancją niezależności Parlamentu jako całości oraz jego posłów;

N.  mając na uwadze, że immunitet parlamentarny ma na celu ochronę Parlamentu i jego posłów przed postępowaniami sądowymi w związku z działaniami podejmowanymi w ramach wykonywania obowiązków parlamentarnych, których nie można oddzielić od tych obowiązków;

O.  mając na uwadze, że zarzucane czyny nie mają wyraźnego ani bezpośredniego wpływu na wykonywanie przez Ioannisa Lagosa mandatu posła do Parlamentu Europejskiego;

P.  mając na uwadze, że zarzucane czyny miały miejsce przed wyborem I. Lagosa do Parlamentu Europejskiego; mając na uwadze, że na tej podstawie nie można twierdzić, iż postępowanie sądowe wszczęte w 2014 r. zostało rozpoczęte z zamiarem utrudnienia przyszłej działalności politycznej Ioannisa Lagosa jako posła do Parlamentu Europejskiego, ponieważ jego status posła do Parlamentu Europejskiego był wtedy nadal hipotetyczny i przyszły;

Q.  mając na uwadze, że w niniejszej sprawie Parlament nie był w stanie wykazać istnienia fumus persecutionis, to znaczy okoliczności wskazujących, że przedmiotowe postępowanie sądowe zostało wszczęte z zamiarem zaszkodzenia działalności politycznej posła, a tym samym Parlamentu Europejskiego;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Ioannisa Lagosa;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji prokuratorowi przy Sądzie Kasacyjnym Republiki Greckiej i Ioannisowi Lagosowi.

(1) wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Sądu z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2019 r., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności