Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2240(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0136/2021

Predkladané texty :

A9-0136/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0118

Prijaté texty
PDF 128kWORD 45k
Utorok, 27. apríla 2021 - Brusel
Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2021 o žiadosti o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity (2020/2240(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Ioannisa Lagosa imunity, ktorú podal 23. októbra 2020 prokurátor Najvyššieho súdu Helénskej republiky v rámci výkonu odsudzujúceho rozhodnutia č. 2425, 2473, 2506, 2644/2020 Aténskeho odvolacieho súdu (prvá komora s tromi sudcami rozhodujúcimi v trestných veciach), oznámenú v pléne 11. novembra 2020,

–  po vypočutí Ioannisa Lagosa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januára 2013 a 19. decembra 2019(1),

–  so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0136/2021),

A.  keďže prokurátor zodpovedný za toto konanie požiadal o zbavenie poslanca Európskeho parlamentu Ioannisa Lagosa imunity, aby mohol voči nemu vykonať odsudzujúci rozsudok v celkovej výške trinásť (13) rokov a osem (8) mesiacov a celkovú pokutu vo výške tisíc tristo eur (1 300 EUR) za trestný čin a dva priestupky;

B.  keďže v článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa stanovuje, že poslanci Európskeho parlamentu požívajú na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného členského štátu;

C.  keďže Ioannis Lagos bol zvolený do Európskeho parlamentu 2. júla 2019 a žiadosť o zbavenie imunity sa týka skutočností a obvinení pred nadobudnutím štatútu poslanca Európskeho parlamentu, a teda imunity poslanca Európskeho parlamentu;

D.  keďže v súlade s článkom 62 Ústavy Helénskej republiky nemôže byť žiaden poslanec počas svojho mandátu stíhaný, zatknutý, uväznený alebo podliehať iným opatreniam zahŕňajúcim pozbavenie osobnej slobody bez povolenia poslaneckej snemovne;

E.  keďže Ioannis Lagos bol uznaný vinným z a) trestného činu členstva v zločineckej organizácii a jej vedenia (článok 187 ods. 1 a 3 trestného zákona) páchaného v Aténach od roku 2008 do dnešného dňa, b) prečinu držby zbrane (zákon č. 2168/1993) po povolenej zmene obvinenia z trestného činu držania zbrane, ktorý bol spáchaný v Perame (Atika) 30. septembra 2013, a c) porušenia zákona č. 456/1976 o raketách a zábavnej pyrotechnike, ku ktorému došlo v Perame (Atika) 29. septembra 2013;

F.  keďže rozsudok aténskeho odvolacieho súdu je okamžite vykonateľný, keďže súd rozhodol, že odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok;

G.  keďže Výbor pre právne veci vzal na vedomie dokumenty, ktoré členom výboru predložil Ioannis Lagos v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku a ktoré považuje za relevantné pre toto konanie;

H.  keďže toto vyšetrovanie sa netýka vyjadrených názorov alebo hlasovania Ioannisa Lagosa pri výkone jeho funkcií v súlade s článkom 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

I.  keďže podľa článku 9 ods. 8 rokovacieho poriadku sa Výbor pre právne veci za žiadnych okolností nevyslovuje o vine či nevine poslanca Európskeho parlamentu alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť skutkových okolností prípadu;

J.  keďže nie je úlohou Európskeho parlamentu skúmať podstatu vnútroštátnych právnych a súdnych systémov;

K.  keďže Európsky parlament nemá právomoc posudzovať alebo spochybňovať právomoc vnútroštátnych súdnych orgánov zodpovedných za príslušné trestné konanie;

L.  keďže Ioannis Lagos patrí do skupiny osôb, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii odsúdenia Aténskym odvolacím súdom na odňatie slobody na niekoľko rokov za predmetné trestné činy, pričom jediným rozdielom je skutočnosť, že v súčasnosti požíva imunitu ako poslanec Európskeho parlamentu;

M.  keďže v súlade s článkom 5 ods. 2 rokovacieho poriadku poslanecká imunita nie je osobná výsada poslanca, ale záruka nezávislosti Európskeho parlamentu ako celku a jeho poslancov;

N.  keďže cieľom poslaneckej imunity je chrániť Európsky parlament a jeho členov pred súdnym konaním týkajúcim sa činností súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu a činností, ktoré sú od výkonu tohto mandátu neoddeliteľné;

O.  keďže predmetné skutky nemajú jasný ani priamy vplyv na výkon funkcie poslanca Európskeho parlamentu Ioannisom Lagosom;

P.  keďže k predmetným skutkom došlo pred jeho zvolením do Európskeho parlamentu; keďže preto nemožno tvrdiť, že súdne konanie, ktoré sa začalo v roku 2014, sa začalo s úmyslom brániť budúcej politickej činnosti Ioannisa Lagosa ako poslanca Európskeho parlamentu, pretože jeho postavenie poslanca Európskeho parlamentu bolo v tom čase stále hypotetické a budúce;

Q.  keďže v tomto prípade Európsky parlament nenašiel dôkazy o fumus persecutionis, teda o skutkových okolnostiach, ktoré by naznačovali, že uvedené trestné stíhanie bolo začaté s úmyslom poškodiť politickú činnosť poslanca a v dôsledku toho aj Európskeho parlamentu;

1.  rozhodol zbaviť Ioannisa Lagosa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru prokurátorovi Najvyššieho súdu Helénskej republiky a Ioannisovi Lagosovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23; rozsudok Súdneho dvora z 19. decembra 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EÚ:C:2019:1115.

Posledná úprava: 26. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia