Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2240(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0136/2021

Ingivna texter :

A9-0136/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0118

Antagna texter
PDF 118kWORD 44k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel
Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Europaparlamentets beslut av den 27 april 2021 om begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet (2020/2240(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet som översändes den 23 oktober 2020 av åklagaren vid Republiken Greklands kassationsdomstol, med anledning av verkställandet av fällande dom nr 2425, 2473, 2506 och 2644/2020 från Atens appellationsdomstol (första tredomaravdelningen för brottmål), och som tillkännagavs i kammaren den 11 november 2020,

–  efter att ha hört Ioannis Lagos i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011, 17 januari 2013 och 19 december 2019(1),

–  med beaktande av artikel 62 i Republiken Greklands konstitution,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0136/2021), och av följande skäl:

A.  Åklagaren i målet har begärt upphävande av Europaparlamentsledamoten Ioannis Lagos immunitet för att möjliggöra verkställande av den fällande domen mot honom på sammanlagt tretton (13) år och åtta (8) månaders fängelse och ett bötesbelopp på sammanlagt ett tusen trehundra (1 300) euro för ett brott och två förseelser.

B.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter på sin egen medlemsstats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas ledamöterna i den medlemsstatens parlament.

C.  Ioannis Lagos valdes in i Europaparlamentet den 2 juli 2019; begäran om upphävande av hans immunitet gäller sakförhållanden och ett åtal som tillkom innan han blev ledamot av Europaparlamentet och därigenom erhöll parlamentarisk immunitet.

D.  Enligt artikel 62 i Greklands konstitution får en parlamentsledamot under hela sin mandatperiod inte åtalas, gripas, fängslas eller på annat sätt frihetsberövas utan godkännande av kammaren.

E.  Ioannis Lagos har befunnits skyldig till a) brottet tillhörighet till en kriminell organisation och ledande ställning i samma organisation (artikel 187.1 och 187.3 i strafflagen), begånget i Aten från 2008 och fram till i dag, b) förseelsen olaga vapeninnehav (lag nr 2168/1993), efter tillåten ändring av åtalspunkten från brottet grovt olaga vapeninnehav, begången i Perama (Attika) den 30 september 2013, och c) förseelsen överträdelse av lag 456/1976 om lyspistoler och pyrotekniska produkter, begången i Perama (Attika) den 29 september 2013.

F.  Den fällande domen från Atens appellationsdomstol är omedelbart verkställbar, då domstolen ansåg att ett överklagande av domen inte hade suspensiv verkan.

G.  Utskottet för rättsliga frågor har tagit del av de handlingar som Ioannis Lagos lade fram för dess ledamöter i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen och som han ansåg vara relevanta för förfarandet.

H.  Verkställandet av den fällande domen rör inte yttranden som Ioannis Lagos gjort eller röster som han avlagt under utövandet av sitt ämbete i enlighet med artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

I.  Enligt artikel 9.8 i arbetsordningen får utskottet för rättsliga frågor under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet för rättsliga frågor genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

J.  Det ankommer inte på Europaparlamentet att ifrågasätta nationella rätts- och domstolssystem.

K.  Europaparlamentet är inte behörigt att bedöma eller ifrågasätta behörigheten hos de nationella domstolsmyndigheter som ansvarar för det aktuella straffrättsliga förfarandet.

L.  Ioannis Lagos befinner sig i ungefär situation som ett antal andra personer som av Atens appellationsdomstol dömts till fleråriga fängelsestraff för de aktuella lagöverträdelserna; den enda skillnaden är att han för närvarande åtnjuter immunitet som ledamot av Europaparlamentet.

M.  Enligt artikel 5.2 i arbetsordningen är parlamentarisk immunitet inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

N.  Syftet med den parlamentariska immuniteten är att skydda parlamentet och dess ledamöter från rättsliga förfaranden som rör verksamhet som bedrivs inom ramen för utövandet av det parlamentariska ämbetet och som inte kan skiljas från detta.

O.  De straffbelagda gärningarna har inget uppenbart eller direkt samband med Ioannis Lagos utövande av uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

P.  De straffbelagda gärningarna ägde rum innan han valdes in i Europaparlamentet. Det går därför inte att hävda att det rättsliga förfarandet, som inleddes redan 2014, syftade till att skada Ioannis Lagos framtida politiska verksamhet som ledamot av Europaparlamentet, då hans ställning som ledamot vid den tidpunkten endast var hypotetisk och framtida.

Q.  Parlamentet har i detta fall inte kunnat slå fast att det rör sig om fumus persecutionis, det vill säga faktiska omständigheter som visar att de ifrågavarande rättsliga åtgärderna har inletts i avsikt att skada ledamotens politiska verksamhet och, i och med detta, Europaparlamentets verksamhet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Ioannis Lagos immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till åklagaren vid Republiken Greklands kassationsdomstol och till Ioannis Lagos.

(1) Domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, domstolens dom av den 19 december 2019, Jungqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Senaste uppdatering: 26 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy