Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0225(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0118/2021

Ingivna texter :

A9-0118/2021

Debatter :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Omröstningar :

PV 27/04/2021 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2021)0125

Antagna texter
PDF 125kWORD 53k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel
Det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation *
P9_TA(2021)0125A9-0118/2021
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2021 om utkastet till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (08550/2019 – C9-0167/2020 – 2018/0225(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets utkast (08550/2019),

–  med beaktande av den ytterligare begäran om samråd som rådet lade fram i sin skrivelse av den 18 juni 2020 till följd av kommissionens ändrade förslag (COM(2020)0459) som kompletterade den ursprungliga begäran om samråd,

–  med beaktande av den reviderade versionen av rådets utkast (06199/2021) som återspeglar slutresultatet av förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet,

–  med beaktande av artikel 182.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C9-0167/2020),

–  med beaktande av diskussionen mellan parlamentet, rådet och kommissionen den 9 april 2019 enligt punkt 25 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning(1),

—  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0436),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artiklarna 82 och 40 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0118/2021),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast nedan.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(2) Antagna texter 17.4.2019, P8_TA(2019)0396.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd den 27 april 2021 inför antagandet av rådets beslut (EU) 2021/... om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om upphävande av beslut 2013/743/EU
P9_TC1-CNS(2018)0225

(Eftersom en överenskommelse nåddes mellan parlamentet och rådet överensstämmer parlamentets ståndpunkt med den slutliga rättsakten, rådets beslut (EU)2021/764.)

Senaste uppdatering: 26 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy