Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0097(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0148/2020

Indgivne tekster :

A9-0148/2020

Forhandlinger :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Afstemninger :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 50k
Tirsdag den 27. april 2021 - Bruxelles
En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
P9_TA(2021)0128A9-0148/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0220),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 196, stk. 2, og artikel 322, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0160/2020),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 28. september 2020(1) fra Revisionsretten,

–  der henviser til udtalelse af 29. oktober 2020(2) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 14. oktober 2020(3) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. februar 2021 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 40,

–  der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget,

–  der henviser til skrivelse fra Udviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A9-0148/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(4);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)EUT C 385 af 13.11.2020, s. 1.
(2)EUT C 10 af 11.1.2021, s. 66.
(3)EUT C 440 af 18.12.2020, s. 150.
(4) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 16. september 2020 (Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0218).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
P9_TC1-COD(2020)0097

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/836.)

Seneste opdatering: 26. juli 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik