Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0097(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0148/2020

Teksty złożone :

A9-0148/2020

Debaty :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Głosowanie :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Teksty przyjęte
PDF 133kWORD 53k
Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. - Bruksela
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I
P9_TA(2021)0128A9-0148/2020
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0220),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 196 ust. 2 i art. 322 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0160/2020),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 28 września 2020 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 października 2020 r.(2),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 14 października 2020 r.(3),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 17 lutego 2021 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i 40 Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową,

–  uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Rozwoju,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0148/2020),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(4);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 385 z 13.11.2020, s. 1.
(2) Dz.U. C 10 z 11.1.2021, s. 66.
(3) Dz.U. C 440 z 18.12.2020, s. 150.
(4) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 16 września 2020 r. (Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0218).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... zmieniającego decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
P9_TC1-COD(2020)0097

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/836.)

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności