Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0157M(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0054/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0054/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 27/04/2021 - 2
PV 27/04/2021 - 14

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0129

Elfogadott szövegek
PDF 148kWORD 53k
2021. április 27., Kedd - Brüsszel
EU–Honduras önkéntes partnerségi megállapodás
P9_TA(2021)0129A9-0054/2021

Az Európai Parlament 2021. április 27-i nem jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Hondurasi Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetére (12543/2020 – C9-0084/2021 – 2020/0157M(NLE))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió és a Hondurasi Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére (12543/2020),

–  tekintettel az Európai Unió és a Hondurasi Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodástervezetre (10365/2020),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével és 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével – összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, valamint 218. cikke (7) bekezdésével – összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0084/2021),

–  tekintettel az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 2173/2005/EK tanácsi rendeletre(1) (FLEGT-rendelet),

–  tekintettel a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) (uniós fakitermelési rendelet),

–  tekintettel a Párizsi Megállapodásra,

–  tekintettel az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira,

–  tekintettel az európai zöld megállapodásra (COM(2019)0640) és az arról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az EU-nak a világ erdeinek védelmében és helyreállításában betöltött szerepéről szóló, 2020. szeptember 16-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal ellátott, az EU által ösztönzött globális erdőirtás megállítására és visszafordítására szolgáló uniós jogi keretről szóló, 2020. október 22-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel a „Honduras: az emberijog-védők helyzete” című, 2016. április 14-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel az illegális fakitermelésre alkalmazandó uniós szabályok – nevezetesen a fáról és fatermékekről szóló uniós rendelet, valamint a FLEGT-rendelet – folyamatban lévő célravezetőségi vizsgálatára,

–  tekintettel az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére (FLEGT) vonatkozó 2003-as uniós cselekvési tervre és a FLEGT 2018–2022 közötti időszakra szóló munkatervére,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásra(7),

–  tekintettel a Honduras és az EU közötti éves magas szintű szakpolitikai párbeszédre az erdészeti ágazatban,

–  tekintettel a főképviselőnek az EU nevében tett 2019. december 6-i nyilatkozatára a korrupció és a büntetlenség elleni küzdelmet támogató hondurasi misszió (MACCIH) megbízatásának meghosszabbításáról,

–  tekintettel a Tanács határozattervezetéről szóló, 2021. április 27-i jogalkotási állásfoglalására(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Fejlesztési Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0054/2021),

A.  mivel Honduras területének csaknem felét erdők borítják, amelyek fele trópusi esőerdő; mivel még mindig hatalmas erőforrást jelentenek az osztályozatlan fák és fajok; mivel Honduras erdőterületének mintegy 12,5%-át veszítette el 2015 óta főként a valószínűsíthetően az éghajlatváltozás okozta kártevőfertőzés miatt, míg egyes erdőterületeket az erdőtüzek, az erdőirtás és az illegális fakitermelés emésztett fel;

B.  mivel Honduras 2014-ben elfogadta az éghajlatváltozásról szóló törvényt, és a következő évben az első ország volt, amely a Párizsi Megállapodás keretében – amelynek egyik kötelezettségvállalása egymillió hektárnyi erdő helyreállítására irányult – közzétette a nemzeti szinten meghatározott első hozzájárulását;

C.  mivel az elmúlt években csökkent az erdészeti ágazat aránya a hondurasi gazdaságban – az elmúlt 16 évben a bruttó nemzeti termék (GNP) mintegy 3,6 %-át kitéve – egyrészt a hondurasi exportpiacokon a faanyag jogszerűségére vonatkozó szigorúbb követelmények, másrészt az erdőpusztulás miatt; mivel az önkéntes partnerségi megállapodás folyamata – amely a jogszerűségre és a jó kormányzásra helyezi a hangsúlyt – segíti az erdészeti ágazatot abban, hogy növelje részesedését, vidéken tisztességes munkahelyeket kínáljon és jövedelmet teremtsen a hondurasiak számára;

D.  mivel a Honduras és az EU közötti fakereskedelem volumene jelenleg szerény – a hondurasi faexport kevesebb mint 2%-át teszi ki –, mivel az Egyesült Államok az ország legnagyobb kereskedelmi partnere, emellett növekszik a szomszédos országokba, Salvadorba és Nicaraguába irányuló export; mivel az önkéntes partnerségi megállapodás több lehetőséget nyithat meg Honduras számára, hogy az EU-ba és új piacokra exportáljon;

E.  mivel Honduras a Világbank osztályozása szerint alacsonyabb közepes jövedelmű ország; mivel Latin-Amerikában a második legszegényebb, a nyugati féltekén pedig a harmadik legszegényebb ország; mivel Hondurasnak számos kihívást kell leküzdenie a továbbra is aggodalomra okot adó szegénység, egyenlőtlenség, korrupció, erőszak és büntetlenség elleni küzdelem érdekében, és javítania kell polgárai jólétét, valamint a nők jogainak helyzetét, nem utolsósorban amiatt, hogy a közelmúltban visszaesés történt a szexuális és reproduktív egészség és jogok terén;

F.  megjegyzi , hogy a hondurasi kormány pozitív kötelezettségvállalásokat tett és jogszabályokat kezdeményezett az emberijog-védők védelme érdekében; sajnálatát fejezi ki az emberijog-védők, az őslakosok és a földtulajdon-jogok védelmezői és környezetvédelmi aktivisták ellen elkövetett visszaélések, erőszak, önkényes fogva tartás, fenyegetések és gyilkosságok miatt; mivel Honduras nem írta alá a Latin-Amerikában és a Karib-térségben a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosság részvételéről és az igazságszolgáltatásról szóló escazúi regionális megállapodást, amely a világon az első megállapodást, amely a környezetvédelemmel foglalkozó emberijog-védőkre vonatkozó különleges rendelkezéseket tartalmaz;

G.  mivel a korrupció és a büntetlenség elleni küzdelmet támogató hondurasi misszió (MACCIH) megbízatása 2020 januárjában lejárt, és azt nem hosszabbították meg; mivel az EU és tagállamai felszólították Honduras kormányát, hogy az országban a jogállamiság megerősítése érdekében újítsa meg ezt a megbízatást;

H.  mivel az EU–Közép-Amerika társulási megállapodást 2012-ben kötötték meg, amelynek kereskedelmi részét 2013. augusztus 1-je óta ideiglenes jelleggel alkalmazzák;

I.  mivel 2013-ban Honduras lett az első latin-amerikai ország, amely tárgyalásokat kezdett az EU-val a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodásról, aminek eredményeként 2018-ban parafálták a megállapodástervezetet;

J.  mivel az önkéntes partnerségi megállapodás célja annak biztosítása, hogy a Hondurasból származó, az uniós piacra szánt fa és fatermékek valamennyi szállítmánya megfeleljen a faanyagokra vonatkozó hondurasi jogszerűség-igazolási rendszernek (TLAS), és ezáltal jogosult legyen FLEGT-engedélyre; mivel a belföldre és a többi exportpiacra szánt faanyagoknak egyaránt meg kell felelniük a faanyagokra vonatkozó jogszerűség-igazolási rendszernek, és egy hondurasi jogszerűségi tanúsítvány kiállításához kell kötni őket;

K.  mivel a faanyagokra vonatkozó jogszerűség-igazolási rendszer a jogszerűség meghatározásán, az ellátási lánc ellenőrzésén, a megfelelés ellenőrzésén, a FLEGT-engedélyezésen és egy független ellenőrzésen alapul;

L.  mivel a megállapodás a FLEGT-rendelet szerinti öt kötelező fatermékre – rönk, fűrészáru, vasúti talpfa, rétegelt lemez és furnér – és számos egyéb fatermékre terjed ki;

M.  mivel a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodások célja és várható előnyei túlmutatnak a legális faanyagok kereskedelmének megkönnyítésén, mivel rendszerszintű változásokat is előidézni hivatottak az erdészeti irányítás, a bűnüldözés – beleértve a munkajog és az őslakos népek jogainak érvényesítését –, az átláthatóság a különböző érdekelt felek, különösen a civil társadalmi szervezetek és az őslakos közösségek politikai döntéshozatali folyamatba való bevonása során, valamint a gazdasági integráció támogatása és a fenntartható fejlődés nemzetközi céljainak tiszteletben tartása terén; mivel az önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséhez vezető tárgyalások együttműködési teret hoztak létre a különböző érdekeltek között a környezeti, emberi jogi, társadalmi és gazdasági kérdések megvitatására; mivel Honduras biztosítja, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásába és nyomon követésébe bevonja a releváns érdekelt feleket – függetlenül azok nemétől, életkorától, tartózkodási helyétől, vallási vagy világnézeti meggyőződésétől, etnikai, faji származásától, anyanyelvétől vagy fogyatékosságától –, valamint abban a magánszektor, a civil társadalom, a helyi közösségek, a hondurasi őslakos népek és afrikai származású népek, illetve az erdőktől függő egyéb közösségek is részt vesznek(9);

N.  mivel az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtási vegyes bizottság létrehozásáról rendelkezik, amelynek feladata a megállapodás végrehajtása és nyomon követése;

O.  mivel az EU a fejlesztési támogatás keretében három kétoldalú programon keresztül támogatta a tárgyalási folyamatot;

P.  mivel Hondurasban 2021 vége előtt általános választásokra kerül sor;

Q.  mivel Honduras ratifikálta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) őslakos és törzsi népekről szóló 169. egyezményét, de nem hajtotta azt végre maradéktalanul, és jogszabályaiban nem vezette be a szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezés (FPIC) alapvető elvét, amely az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatból ered;

1.  üdvözli az EU és Honduras közötti önkéntes partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások lezárását, amely megállapodás biztosítja, hogy a Hondurasból az EU-ba csak legálisan kitermelt faanyagot importáljanak, előmozdítja a fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatokat és a legálisan előállított faanyagok fenntartható kereskedelmét, javítja az erdészeti irányítást, a bűnüldözést (többek között munkajogi, valamint munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kötelezettségek), az emberi jogokat, az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és az intézményi rezilienciát Hondurasban, figyelembe véve, hogy az erdők igen fontosak a hondurasi gazdaság számára, és hogy az erdőirtás problémáját ebben az országban hatékonyabban kell kezelni; kéri, hogy mindkét fél mielőbb ratifikálja az önkéntes partnerségi megállapodást annak érdekében, hogy a 2021-ben hatályba léphessen, és előkészíthesse az ezt követő fontos végrehajtási lépéseket, beleértve az engedélyezés bevezetését is;

2.  szolidaritását fejezi ki Honduras iránt, amelyen a közelmúltban két, komoly következményekkel járó hurrikán is végigsöpört, emellett a Covid19-világjárvány is súlyosan érintette az országot; hangsúlyozza, hogy sürgősen és globális szinten kezelni kell az ilyen szélsőséges időjárási jelenségek és zoonózisok kiváltó okait, amelyek az éghajlatváltozáshoz, az erdőirtáshoz és a biológiai sokféleség csökkenéséhez kapcsolódnak;

3.  nagyra értékeli, hogy Hondurasnak sikerült biztosítania kormányzati intézményeinek, a civil társadalomnak, a magánszektornak, az őslakos és afrikai származású népeknek, a tudományos köröknek és a közösségeknek az önkéntes partnerségi megállapodás kidolgozási folyamatába való bevonását, akik elfogadták ezt az ajánlatot és hozzájárulást nyújtottak; üdvözli, hogy a társadalom mindezen ágazata egyetértett abban, hogy együtt tárgyalóasztalhoz ülnek, így biztosítva az inkluzivitás érzését és a lehetőséget a hozzájárulásra;

4.  elismeri, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás teljes körű végrehajtása hosszú távú folyamat lesz, amely szükségessé teszi egy sor jogszabály elfogadását, valamint a végrehajtásához és érvényesítéséhez szükséges megfelelő igazgatási kapacitást és szakértelmet; emlékeztet rá, hogy a FLEGT-engedélyezés csak akkor indulhat meg, ha Honduras bizonyította TLAS rendszerének erre való alkalmasságát;

5.  hangsúlyozza, hogy a végrehajtási szakaszban valódi és folyamatos konzultációkra és több érdekelt fél jelentős szerepvállalására, többek között a civil szervezetek, a helyi és az őslakos közösségek érdemi részvételére van szükség a döntéshozatalban, a szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvének garantálása érdekében; emlékeztet arra, hogy fokozni kell az átláthatóságot és biztosítani kell az információk hatékony nyilvánosságra hozatalát, valamint a dokumentumok helyi és őslakos népekkel való, időben történő megosztását; felhívja a Bizottságot, az Unió hondurasi küldöttségét és a tagállamokat, hogy a jelenlegi és jövőbeli fejlesztési együttműködési eszközök keretében jelentős kapacitásépítési, valamint logisztikai és technikai támogatást biztosítsanak és kínáljanak fel annak érdekében, hogy Honduras teljesíteni tudja a faanyagokra vonatkozó TLAS és a kapcsolódó intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalásait;

6.  üdvözli a hondurasi önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó cselekvési terv közelmúltbeli elfogadását, és felszólítja Honduras kormányát, hogy konkrét, határidőhöz kötött és mérhető megközelítést alkalmazzon;

7.  riasztónak tartja, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás 2018. júliusi parafálása óta több mint 20 környezetvédelmi és az őslakos népek jogait védő aktivistát öltek meg; úgy véli továbbá, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás sikere nagymértékben fog a környezetvédelmi aktivisták és emberijog-védők és a visszaélést bejelentők számára biztonságos és támogató környezet megteremtésétől függni, amely hatékony jogorvoslatot biztosít az emberi jogok megsértése és a büntetlenség elleni küzdelem során; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az escazúi megállapodás ratifikálása jelentős lépés lenne a helyes irányba; sürgeti a hondurasi kormányt, hogy e célból tegyen lépéseket;

8.  úgy véli, hogy folyamatosan küzdeni kell a korrupció ellen; üdvözli, hogy az átláthatóság hasznosnak bizonyult az önkéntes partnerségi megállapodás megkötése során, amelyet a végrehajtás következő folyamatában maradéktalanul biztosítani kell; hangsúlyozza, hogy a FLEGT sikere a teljes faanyag-ellátási láncban elkövetett csalások és korrupció elleni fellépéstől is függ; ennek érdekében felhívja az Uniót, hogy – többek között az uniós kikötőkben történő rendszeresebb és módszeresebb ellenőrzésekkel és vizsgálatokkal – erősítse meg a fa- és a fatermékpiaci uniós rendelet hatályát és végrehajtását az uniós faanyag-ellátási láncon belüli korrupciós kockázatok felszámolása érdekében; nyugtázza az átláthatóság fokozása érdekében eddig tett hondurasi erőfeszítéseket és sürgeti a hondurasi kormányt, hogy biztosítson ösztönzőket az erdészeti értéklánc különböző szakaszaiban az átláthatóság növelése és a legkiszolgáltatottabb piaci szereplők (fiatalok, őslakos közösségekből származó nők, afrikai származású emberek és kistermelők) bevonásának biztosítása érdekében; sürgeti továbbá a hondurasi kormányt, hogy törekedjen a széles körben elterjedt korrupció megszüntetésére, valamint az illegális fakitermelést és erdőpusztítást szító egyéb tényezők kezelésére, különös tekintettel a vámhatóságokra, a hondurasi erdészeti hatóságra és az erdőkkel és a földjogokkal foglalkozó minisztériumokra és más hatóságokra, amelyek kulcsszerepet fognak játszani az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásában és érvényesítésében; hangsúlyozza, hogy a jogsértések elkövetőinek büntetőeljárás alá vonásával meg kell szüntetni, hogy az erdészeti ágazatban büntetlenek maradjanak az elkövetett jogsértések;

9.  sürgeti Honduras kormányát, hogy újítsa meg a korrupció és a büntetlenség elleni küzdelmet támogató hondurasi misszió (MACCIH) 2020 januárjában lejárt megbízatását;

10.  üdvözli, hogy Honduras az önkéntes partnerségi megállapodásban érintett első olyan ország, ahol az őslakos népek külön érdekcsoportként vettek részt a tárgyalásokban, valamint üdvözli az őslakos népek csoportjainak bátor részvételét, sajátos megfigyeléseiket és hozzájárulásukat; felszólít a szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezésnek a jogszerűség meghatározásába való gyors beillesztésére, valamint a vonatkozó hondurasi jogszabályok elfogadására;

11.  elismeri, hogy az önkéntes partnerségi megállapodásról szóló tárgyalási folyamat lehetővé teheti az ágazatok számára a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében végzett munka közös céljainak és prioritásainak meghatározását, valamint komoly lehetőséget kínál a társadalmak számára, hogy helyi, közösségi és regionális szinten, sőt akár nemzeti vagy szövetségi szinten is lehetővé tegyék erdőik részvételen alapuló kezelését;

12.  tudatában van annak, hogy az alapvető földtulajdon- és földhasználati jogok, valamint a hondurasi őslakos közösségek jogai tisztázásra szorulnak, és konkrét biztosítékokra van szükség a helyi és őslakos közösségek földbirtoklása és -használata tekintetében; emlékeztet arra, hogy a földhöz való hozzáférés, a földhasználat és a föld feletti ellenőrzés a társadalmi konfliktusok, az erőszak és az emberi jogok megsértésének egyik fő forrását képezik Hondurasban; kifejezetten emlékeztet arra, hogy az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatala szerint a magántulajdonban levő földterületek 80%-a esetében Hondurasban a tulajdonjog nem igazolt vagy nem megfelelően igazolt, ugyanakkor az igazságszolgáltatás gyengesége miatt évekbe telhet a tulajdonjogi viták megoldása; sürgeti a hondurasi kormányt, hogy különítsen el több forrást az érintett közintézmények számára, és erősítse meg azok koordinációját;

13.  hangsúlyozza a földhasználat fontosságát az erdészeti irányításban, valamint azt, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekhez kapcsolódó stratégiai jövőképre van szükség az erdészeti irányításban; felszólítja Honduras kormányát, hogy biztosítsa az erdészeti ágazatban meglévő különböző kezdeményezések – például az erdőirtás és az erdőpusztulás következtében a fejlődő országokban keletkező kibocsátások csökkentésére vonatkozó program (REDD+), a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodás és a nemzeti vállalások – közötti szoros koordinációt;

14.  felszólítja Honduras kormányát, hogy erősítse meg a magántulajdonban lévő földterületek megfigyelési és erdőtűzvédelmi körzeteit; szorgalmazza, hogy az állattenyésztési és a kávé- és a pálmaolaj-ágazatban is vezessék be az ellátási lánc irányítását, mivel ez elengedhetetlen az erdőirtás kiváltó okainak kezeléséhez;

15.  úgy véli, hogy a harmadik országokban működő uniós küldöttségek fontosságát az önkéntes partnerségi megállapodás sikeres tárgyalásai demonstrálják;

16.  kéri, hogy a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásához kapcsolódó valamennyi tevékenységbe és projektbe építsék be a nemek közötti egyenlőség elemzését; szorgalmazza a földtulajdon- és földhasználati jogok és az eszközök tulajdonjoga nemek szerint lebontott, mennyiségi és minőségi elemzését és a kereskedelem által érintett ágazatokban a pénzügyi kirekesztés felszámolását; felhívja a Bizottságot, hogy technikai és emberi erőforrásokkal támogassa e törekvéseket;

17.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Hondurasban és néhány uniós tagállamban módosították az abortusztörvényeket;

18.  hangsúlyozza az erdészeti munkahelyek és a vidéki foglalkoztatás fontosságát Honduras gazdaságában, amit figyelembe kell venni az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtása során; az önkéntes partnerségi megállapodást a tisztességes munka előmozdítása eszközének tekinti; felszólítja a Bizottságot és a hondurasi hatóságokat teljes körű hatásvizsgálat készítésére az önkéntes partnerségi megállapodásnak az ágazat azon munkavállalóira és kistermelőire gyakorolt hatásáról, akiket érinthet a fakitermelés fokozott ellenőrzése; felhívja a Bizottságot, hogy olyan programokat mozdítson elő és támogasson, amelyek lehetővé teszik az érintett munkavállalók és termelők számára, hogy versenyképesek maradjanak az ágazatban;

19.  felkéri a Bizottságot, hogy rendszeresen tegyen jelentést a Parlamentnek a megállapodás végrehajtásáról, többek között a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság munkájáról, és felkéri a Bizottságot, hogy hogy aktívan működjön együtt a Parlamenttel, különösen azáltal, hogy felkéri e vegyes bizottság munkájában részt vevő küldöttség küldésére;

20.  felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékben tartsák be, hajtsák végre és juttassák érvényre az uniós fa- és fatermékpiaci rendeletet; felhívja a Bizottságot, hogy a következő felülvizsgálat alkalmával vegye fontolóra a FLEGT-rendelet javítását a FLEGT-engedélyek vonatkozásában, annak érdekében, hogy az gyors választ tudjon adni azokban az esetekben, amikor súlyosan megsértik az önkéntes partnerségi megállapodás kötelezettségvállalásait;

21.  hangsúlyozza, hogy a legális faanyagok importpiacait a világ minden táján szabályozó vagy szabályozni kívánó országok profitálnának az együttműködésből és – ahol ez lehetséges – egymás szabályainak és rendszereinek jóváhagyásából, például az EU FLEGT-megállapodásaiból és önkéntes partnerségi megállapodásaiból; hangsúlyozza, hogy a nemzetközi szabványok hatékonyabbak lennének, és előmozdítanák a vállalkozások és a fogyasztók hosszú távú jogbiztonságát;

22.  kiemeli, hogy az önkéntes partnerségi megállapodások fontos jogi keretet biztosítanak az EU és partnerországai számára egyaránt, amelyet az érintett országok közötti megfelelő együttműködés és elköteleződés tett lehetővé; támogatja a Bizottságot abban, hogy további potenciális partnereket találjon a FLEGT keretében a jövőbeli önkéntes partnerségi megállapodásokhoz;

23.  úgy véli, hogy az EU-nak nagyon fontos és felelősségteljes szerepe és kötelezettsége van a fa kínálati és keresleti oldalának javításában egyaránt az illegálisan kitermelt faanyagok elutasítása és az exportáló országok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatása érdekében, hogy küzdjenek az erdőirtással, az éghajlatváltozással és az emberi jogok megsértésével járó illegális fakitermelés és korrupció ellen; hangsúlyozza, hogy ezt a munkát ki kell egészíteni egy kifejezetten az erdőket veszélyeztető termékekre vonatkozó, hamarosan megjelenő uniós átvilágítási rendelettel; megjegyzi, hogy Honduras globális szinten is jelentős kávétermelő ország;

24.  hangsúlyozza, hogy az önkéntes partnerségi megállapodások az EU arra irányuló erőfeszítéseinek szerves részét képezik, hogy elérje a Párizsi Megállapodás és az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendje által kitűzött célokat, nevezetesen a fenntartható fejlődési célok révén; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teljes mértékben integrálják a FLEGT-menetrendet az európai zöld megállapodás új stratégiai keretébe azáltal, hogy ösztönzik annak előmozdítását globális és regionális szinten, és tovább erősítik a nemzetközi együttműködést a kitermelő és exportáló országok között;

25.  felszólítja az EU-t, hogy biztosítsa a fenntartható fejlődést szolgáló politikai koherenciát az önkéntes partnerségi megállapodás és valamennyi politikája között – többek között a kereskedelem, a fejlesztés, a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén –, egyszersmind garantálja, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás kiegészítse a környezet- és éghajlatvédelem irányába vállalt uniós kötelezettségeket;

26.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Hondurasi Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 347., 2005.12.30., 1. o.
(2) HL L 295., 2010.11.12., 23. o.
(3) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
(4) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0212.
(5) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0285.
(6) HL C 58., 2018.2.15., 155. o.
(7) HL L 346., 2012.12.15., 3. o.
(8) E napon elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0121.
(9) Az önkéntes partnerségi megállapodás 16. cikke szerint.

Utolsó frissítés: 2021. július 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat