Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2272(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0123/2021

Внесени текстове :

A9-0123/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2021 - 2
PV 27/04/2021 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2021)0130

Приети текстове
PDF 192kWORD 58k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел
Междуинституционално споразумение за задължителен регистър за прозрачност
P9_TA(2021)0130A9-0123/2021
Решение
 Приложение
 Приложение

Решение на Европейския парламент от 27 април 2021 г. относно сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за задължителен регистър за прозрачност (2020/2272(ACI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид решението на Председателския съвет от 9 декември 2020 г. за одобряване на проекта на междуинституционално споразумение за създаване на задължителен регистър за прозрачност,

–  като взе предвид проекта за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за задължителен регистър за прозрачност („Споразумението“),

–  като взе предвид член 11, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид проекта на политическа декларация на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по повод на приемането на Междуинституционалното споразумение за задължителен регистър за прозрачност („политическата декларация“),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 април 2014 г. между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС („Споразумението от 2014 г.“)(1),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 28 септември 2016 г. за Междуинституционално споразумение за задължителен Регистър за прозрачност (COM(2016)0627),

–  като взе предвид мандата за преговори на Европейския парламент относно предложението на Комисията от 28 септември 2016 г. за Междуинституционално споразумение за задължителен Регистър за прозрачност, приет от Председателския съвет на 15 юни 2017 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС(2),

–  като взе предвид новия пакет от инструменти за прозрачност за членовете на ЕП, одобрен от Председателския съвет на 27 юли 2018 г.,

–  като взе предвид своето решение от 31 януари 2019 г. относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент, засягащо глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II(3), и по-специално членове 11 и 35,

–  като взе предвид член 148, параграф 1 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A9-0123/2021),

А.  като има предвид, че член 11, параграф 2 от ДЕС предвижда: „Институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителните организации и гражданското общество“,

Б.  като има предвид, че извънредната санитарна ситуация поради пандемията от COVID доведе до появата на нови форми на взаимодействие между представителите на интереси и лицата, отговорни за вземането на решения;

В.  като има предвид, че Съюзът ще отпуска под различни форми безпрецедентно голяма финансова подкрепа на държавите членки, за да се борят с последиците от пандемията, и че всяко решение, свързано с този въпрос, трябва да се взема при пълна прозрачност, като се осигурява пълна отчетност от страна на лицата, отговорни за вземането на решения в Съюза;

Г.  като има предвид, че гражданите следва да имат възможно най-голямо доверие в институциите на Съюза: като има предвид, че за да съществува такова доверие, то трябва да се гради на възприятието, че представителството на интереси е обвързано с високи етични стандарти и че избраните от гражданите представители на равнището на Съюза, членовете на Комисията и длъжностните лица на Съюза действат в условия на независимост, прозрачност и отчетност; като има предвид, че независим орган, общ за институциите на Съюза, би могъл в бъдеще да допринесе за създаването на обща етична рамка за длъжностните лица на Съюза, която да урежда техните взаимодействия с представителите на интереси; като има предвид, че спазването от страна на заявителите и регистрантите на ценностите на Съюза и на общите етични стандарти следва, когато е целесъобразно, да се взема предвид в контекста на функционирането на Регистъра за прозрачност;

Д.  като има предвид, че отделните институционални мерки за изпълнение на Споразумението се вземат от Парламента на различни равнища и варират от приемането на правила за прилагане от Бюрото до изменение на Правилника за дейността;

Е.  като има предвид, че в споразумението всяка от трите подписали го институции се съгласява да приеме индивидуални решения, с които Управителният съвет на Регистъра („Управителният съвет“) и Секретариатът на Регистъра („Секретариатът“) се упълномощават да приемат решения от нейно име в съответствие с член 9 и член 15, параграф 2 от споразумението;

Цел и обхват

1.  приветства споразумението като по-нататъшна стъпка за повишаване на стандартите за етично представителство на интереси; припомня обаче, че съгласно член 295 от ДФЕС институциите могат само да определят реда и условията на сътрудничество помежду си и че следователно трябва да разчитат на своите правомощия за самоорганизиране, за да създадат фактически задължения за трети страни да се впишат в Регистъра; отново изразява дългогодишното си предпочитание за създаване на Регистъра за прозрачност чрез законодателен акт, тъй като това е единственият начин за правно обвързване на трети страни;

2.  настоява, в съответствие с политическата декларация, институциите да се ангажират с координиран подход за засилване на общата култура на прозрачност с цел подобряване и по-нататъшно укрепване на етичното представителство на интереси; подчертава тяхното задължение съгласно споразумението и в съответствие с член 13, параграф 2 от ДЕС да осъществяват лоялно сътрудничество помежду си при разработването на съвместната рамка и че в тази връзка институциите следва да се стремят към най-високо равнище на ангажимент; отбелязва, че мерките, посочени в споразумението, представляват минимум и биха могли да бъдат разширени допълнително, при условие че има политическа подкрепа и като се вземат предвид съществуващите конституционни и правни ограничения на едно междуинституционално споразумение;

3.  потвърждава необходимостта от продължаване на междуинституционалния диалог с оглед на създаването на регистър за прозрачност въз основа на правно обвързващ акт на вторичното законодателство на Съюза;

4.  предлага Конференцията за бъдещето на Европа да обсъди възможността за създаване на автономно правно основание, което да дава възможност на съзаконодателите да приемат законодателни актове на Съюза в съответствие с обикновената законодателна процедура с цел налагане на задължителни етични правила за представителите на интереси при взаимодействието им с институциите на Съюза;

5.  приветства факта, че статусът на Съвета на Европейския съюз се е променил от наблюдател на официална страна по Споразумението; въпреки това счита, че участието му се ограничава до срещи с най-висшите длъжностни лица и само в рамките на доброволни схеми – до срещи на постоянните представители и заместник постоянните представители по време на тяхното председателство и шест месеца преди това; настоява, че за да бъде съвместната рамка надеждна, всички постоянни представителства следва да вземат активно участие в нея чрез доброволните си схеми, да продължат да прилагат тези схеми след края на своето председателство и да ги разширяват, доколкото това е възможно, така че да обхващат и други длъжностни лица;

6.  посочва, че в процеса на преговори Комисията не е поела никакви съществени допълнителни ангажименти по отношение на съвместната рамка; изразява съжаление по-специално, че по отношение на персоналния обхват рамката обхваща само най-висшите служители на институциите; настоява, че всяко преразглеждане на договореностите за обвързаност с условия по отношение и на трите институции следва да включва срещи с други служители на институциите на равнище началник-отдели и на по-високо равнище;

7.  приветства ангажиментите, поети от Парламента в процеса на преговори относно обвързаността с условия и допълнителни мерки за прозрачност; счита, че изменението на членове 11 и 35 от Правилника за дейността на ЕП осигури силен ангажимент в това отношение; приветства факта, че споразумението запазва конституционното право на членовете на ЕП да упражняват свободно своя мандат;

8.  приветства възможността за доброволно участие на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза; счита, че това участие следва да бъде насърчавано от институциите, подписали споразумението, в съответствие със задължението им да популяризират използването на Регистъра и да използват Регистъра във възможно най-голяма степен; настоява, че такова участие ще изисква от институциите, подписали споразумението, да предоставят допълнителни ресурси за Регистъра;

Дейности, попадащи в обхвата на споразумението

9.  подчертава, че споразумението почива на основан на дейности подход, който включва непреки лобистки дейности; настоява, че е важно тези дейности да бъдат обхванати, по-специално в контекста на появата, на фона на пандемията, на нови форми на взаимодействие на представителите на интереси с лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС;

10.  приветства поясненията относно дейности, попадащи в обхвата, и тези, които не попадат в обхвата, в това число изключването на спонтанни срещи и обхващането на посредници от трети държави, които не се ползват с дипломатически статут;

11.  счита, че е важно да се определи кои срещи с представители на интереси следва да се публикуват като предварително насрочени срещи; приветства практиката на Комисията да публикува и срещите, които се провеждат във формат, различен от този на присъствените срещи, като например срещите чрез видеоконферентна връзка; настоява, че насрочен телефонен разговор също следва да се разглежда като среща;

Обвързаност с условия, годишен доклад и преразглеждане

12.  счита, че прилагането на мерките за обвързаност с условия и на други допълнителни мерки за прозрачност чрез индивидуални решения е начин за зачитане на съответните вътрешни организационни правомощия на трите институции, подписали споразумението; във връзка с това приветства факта, че годишният доклад е разширен, за да обхване прилагането на такива мерки, приети от институциите, подписали споразумението;

13.  предлага годишният доклад да включва информация относно регистрантите, които са били обект на разследване и в крайна сметка са били заличени от регистъра поради неспазване на Кодекса за поведение;

14.  приветства своевременния и редовен преглед на мерките за прилагане, приети съгласно член 5 от споразумението, с оглед на отправяне на препоръки за подобряване и засилване на тези мерки;

15.  призовава институциите, подписали споразумението, да извършат анализ на въздействието, което новите правила за прозрачност оказват върху процедурите за вземане на решения, включително обвързаността с условия и допълнителните мерки за прозрачност, приети от институциите в съответствие със съвместната рамка, както и въздействието, което тези правила оказват върху възприятието на гражданите по отношение на институциите на Съюза преди следващото преразглеждане на Регистъра;

16.  подчертава, че ясното и своевременно публикуване на обвързаността с условия и допълнителните мерки за прозрачност е от съществено значение, за да се гарантира прозрачност за представителите на интереси и гражданите, укрепваща тяхното доверие в доброто функциониране на съвместната рамка;

Роля на Европейския парламент

17.  приветства ангажиментите, поети от Парламента в хода на преговорите, по-специално относно предложението „Отстраняване на пропуските – Предложения на Парламента относно обвързаността с условия“, и настоява, че е необходимо те да бъдат изцяло изпълнени и публикувани в съответствие с член 5, параграф 3 от споразумението без ненужно забавяне;

18.  подчертава, че е необходимо да се гарантира, че в Парламента съществува висока степен на политическа ангажираност по отношение на процеса на изпълнение и преразглеждане; предлага процесът на преразглеждане, предвиден в член 14 от споразумението, да се насочва и определя в тясно сътрудничество със заместник-председателя на Парламента, отговарящ за Регистъра за прозрачност;

19.  призовава по-специално Бюрото и другите съответни органи да приложат в кратки срокове следните мерки:

   а) установяване на пряка връзка между публикуването на срещите съгласно член 11, параграф 3 и Регистъра за прозрачност и въвеждането на съществени подобрения, за да се направи този инструмент за публикуване съвсем лесен за ползване и с удобни функции за търсене;
   б) установяване на пряка връзка между законодателния отпечатък, предвиден в член 4, параграф 6 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския парламент по отношение на финансовите интереси и конфликтите на интереси, който е публикуван в приложение I към Правилника за дейността на ЕП, и Регистъра за прозрачност;
   в) въвеждане на правило за длъжностните лица на Парламента, от равнище началник-отдели до генералния секретар, да се срещат само с регистрирани представители на интереси;
   г) издаване на препоръка за служителите на Парламента да се срещат с физически лица или организации в обхвата на Регистъра за прозрачност само ако те са регистрирани и систематично да проверяват този факт преди своите срещи;
   д) развиване на всеобхватен подход, за да се обвърже участието като оратор във всички прояви, организирани от комисии или от интергрупи, като например работни срещи и семинари, както и в заседания на делегации, с условието за регистриране за всеки, който попада в обхвата на Регистъра за прозрачност;
   е) развиване на всеобхватен и последователен подход по отношение на съвместното домакинство на прояви в сградите на Парламента и обвързване на това домакинство по целесъобразност с условие за регистриране за всеки, който попада в обхвата на Регистъра за прозрачност;

20.  призовава по-специално Съвета на председателите на комисии

   а) да приеме насоки, за да подпомага докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии да изпълняват задължението си съгласно член 11, параграф 3;
   б) да приеме насоки за секретариатите на комисиите, за да подпомагат членовете, като системно им припомнят за възможността да публикуват в съответствие с член 4, параграф 6 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския парламент по отношение на финансовите интереси и конфликтите на интереси, публикуван в приложение I към Правилника за дейността на ЕП, списък на представителите на интереси, с които са се консултирали по въпроси, свързани с предмета на доклада.

21.  призовава комисията по конституционни въпроси да предвиди, в процеса на преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента, допълнителни мерки за прозрачност, които следва да бъдат въведени, за да се засили ангажиментът на Парламента по отношение на съвместната рамка; подчертава значението на формалните изисквания, които се прилагат за всяко преразглеждане на Правилника за дейността на ЕП;

Допустимост, Кодекс за поведение, информация, която трябва да бъде предоставяна от регистрантите

22.  отбелязва, че спазването на Кодекса за поведение, посочен в приложение III към споразумението, е част от критериите за допустимост и че регистрантите трябва да вземат предвид изискванията за поверителност и правилата, приложими за бившите членове и служители на институциите, които се прилагат за тези членове и служители след напускане на длъжността;

23.  приветства пояснението, че регистрантите не са освободени от задължението да гарантират спазването на същите етични стандарти, когато възлагат част от своите дейности на други лица;

24.  приветства факта, че регистрантите са задължени да публикуват финансова информация както за клиентите, така и за посредниците, и че финансова информация се изисква и от регистрантите, които не представляват търговски интереси; приветства факта, че регистрантите са задължени не само да публикуват веднъж годишно финансова информация, но и да актуализират тази информация, по-специално когато настъпи значителна промяна в детайлите, които са предмет на решения за изпълнение;

25.  подчертава, че регистрантите понастоящем са задължени да предоставят информация относно законодателни предложения, политики или инициативи, към които са насочени действията им; счита, че това ще допринесе за по-голяма прозрачност на интересите, които те представляват;

Секретариат и Управителен съвет

26.  приветства ангажимента за увеличаване на ресурсите за поддръжката, развитието и популяризирането на Регистъра, както и официалния принос на Съвета към Секретариата; счита, че подобни ангажименти по отношение на съвместната рамка следва да увеличат капацитета на Секретариата да предоставя своевременно насоки на регистрантите и да ги подкрепя при регистрацията и актуализирането на изискваните данни; посочва по-специално, че човешките ресурси са много ограничени пропорционално на броя на регистрантите в сравнение с подобни национални схеми и че това ограничение възпрепятства ефективността на функционирането на Регистъра; призовава институциите да осигурят предоставянето на ресурсите и служителите, които са необходими, за да се гарантира правилното функциониране на Секретариата и на Управителния съвет;

27.  счита, че равнопоставеното участие на трите институции в работата на Секретариата и на Управителния съвет следва да гарантира консенсус, да развива съвместната ангажираност по отношение на рамката и да насърчава обща култура на прозрачност;

28.  приветства създаването на Управителния съвет и неговата задача да наблюдава цялостното административно прилагане на споразумението и да действа като орган, който може да преразглежда мерките, предприети от Секретариата; приветства факта, че споразумението включва стабилна административна процедура, гарантираща процесуалните права на регистрантите;

Процедурни разпоредби

29.  одобрява сключването на споразумението, съдържащо се в приложение А към настоящото решение;

30.  одобрява политическата декларация на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, съдържаща се в приложение Б към настоящото решение, която ще бъде публикувана в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно със споразумението;

31.  решава, че в съответствие с член 9 и член 15, параграф 2 от споразумението, считано от влизането в сила на споразумението, Управителният съвет и Секретариатът са оправомощени да приемат от името на Европейския парламент индивидуални решения относно заявителите и регистрантите в съответствие с междуинституционалното споразумение от 20 май 2021 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за Задължителен регистър за прозрачност(4);

32.  възлага на своя председател да подпише споразумението с председателя на Съвета и председателя на Комисията и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

33.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение, включително приложението към него, на Съвета, на Комисията и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 277, 19.9.2014 г., стp. 11.
(2) OВ C 337, 20.9.2018 г., стp. 120.
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0046.
(4) ОВ L 207, 11.6.2021 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на междуинституционалното споразумение, както е публикувано в ОВ L 207, 11.6.2021 г., стр. 1.)


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ПОВОД НА ПРИЕМАНЕТО НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия отчитат значението на принципа на обвързаност с условия като крайъгълен камък на координирания подход, който трите институции са възприели с цел да укрепят общата култура на прозрачност, като същевременно определят високи стандарти за прозрачно и етично представителство на интересите на равнището на Съюза.

Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия потвърждават, че принципът на обвързаност с условия и допълнителните мерки за прозрачност по отношение на следните въпроси са в съответствие с Междуинституционалното споразумение за задължителен Регистър за прозрачност, допринасят за постигането на целта на координирания подход и представляват солидна основа, върху която да продължи да се изгражда и усъвършенства този подход и допълнително да се укрепва етичното представителство на интереси на равнището на Съюза:

—  срещи на лицата, отговорни за вземането на решения, с регистрирани представители на интереси, когато това е приложимо(1);

—  публикуване на информация за срещите с представители на интереси, когато това е приложимо(2);

—  срещи на служители, особено високопоставени служители, с регистрирани представители на интереси(3);

—  изказвания в рамките на публични изслушвания в Европейския парламент(4);

—  членство в експертни групи на Комисията и участие в определени прояви, форуми или информационни сесии(5);

—  достъп до сградите на институциите(6);

—  патронаж на прояви, организирани от регистрирани представители на интереси, когато това е приложимо;

—  политическата декларация на държавите членки за доброволно прилагане в съответствие с националното право и националните компетенции на принципа на обвързаност с условия спрямо срещите на техния постоянен представител и на техния заместник постоянен представител с представители на интереси по време на тяхното председателство на Съвета, както и през шестте месеца, предшестващи това председателство, и за прилагане на всякакви други доброволни мерки от отделните държави членки в съответствие с националното право и националните компетенции отвъд тази рамка, като и двата случая се отразяват еднакво.

(1) Член 11, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент; член 7 от Решение на Комисията от 31 януари 2018 г. относно Кодекс за поведение на членовете на Европейската комисия (C(2018)0700) (ОВ C 65, 21.2.2018 г., стр. 7); точка V от Работните методи на Европейската комисия.
(2) Член 11, параграф 3 от Правилника за дейността на Европейския парламент; Решение 2014/838/ЕС, Евратом на Комисията от 25 ноември 2014 г. за публикуване на информация относно проведените срещи между генерални директори на Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица (OB L 343, 28.11.2014 г., стр. 19); Решение 2014/839/ЕС, Евратом на Комисията от 25 ноември 2014 г. за публикуване на информация относно проведените срещи между членове на Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица (ОВ L 343, 28.11.2014 г., стр. 22).
(3) Член 3 от Решението на Съвета относно регулирането на контактите между генералния секретариат на Съвета и представители на интереси; точка V от Работните методи на Европейската комисия.
(4) Член 7 от Решението на Бюрото на Европейския парламент от 18 юни 2003 г. относно правилника за публичните изслушвания.
(5) Член 35 от Правилника за дейността на Европейския парламент, член 8 от Решение на Комисията от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонтални правила относно създаването и функционирането на експертните групи на Комисията (C(2016)3301); членове 4 и 5 от Решението на Съвета относно регулирането на контактите между генералния секретариат на Съвета и представители на интереси.
(6) Член 123 от Правилника за дейността на Европейския парламент съвместно с Решението на генералния секретар от 13 декември 2013 г. за правилата за издаването на пропуски и разрешения за предоставянето на достъп до помещенията на Парламента; член 6 от Решението на Съвета относно регулирането на контактите между генералния секретариат на Съвета и представители на интереси.

Последно осъвременяване: 26 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност