Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2272(ACI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0123/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0123/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2021 - 2
PV 27/04/2021 - 14

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0130

Usvojeni tekstovi
PDF 184kWORD 54k
Utorak, 27. travnja 2021. - Bruxelles
Međuinstitucijski sporazum o obveznom registru transparentnosti
P9_TA(2021)0130A9-0123/2021
Odluka
 Prilog
 Prilog

Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2021. o sklapanju međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o obveznom registru transparentnosti (2020/2272(ACI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 9. prosinca 2020. kojom se odobrava nacrt međuinstitucijskog sporazuma o uspostavi obveznog registra transparentnosti,

–  uzimajući u obzir nacrt međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o obveznom registru transparentnosti („Sporazum”),

–  uzimajući u obzir članak 11. stavke 1. i 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članak 295. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir nacrt političke izjave Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije prilikom usvajanja Međuinstitucijskog sporazuma o obveznom registru transparentnosti („politička izjava”),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. travnja 2014. Europskog parlamenta i Europske komisije o registru transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike EU-a („sporazum iz 2014.”)(1),

–  uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog međuinstitucijskog sporazuma od 28. rujna 2016. o obveznom registru transparentnosti (COM(2016)0627),

–  uzimajući u obzir pregovarački mandat Europskog parlamenta o Prijedlogu Komisije od 28. rujna 2016. o međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti, koji je Konferencija predsjednika usvojila 15. lipnja 2017.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. rujna 2017. o transparentnosti, odgovornosti i integritetu u institucijama EU-a(2),

–  uzimajući u obzir novi paket instrumenata transparentnosti za zastupnike, koji je Konferencija predsjednika podržala 27. srpnja 2018.,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 31. siječnja 2019. o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta koje se odnose na glavu I. poglavlja 1. i 4., glavu V. poglavlje 3., glavu VII. poglavlja 4. i 5., glavu VIII. poglavlje 1., glavu XII., glavu XIV. i prilog II.(3), a posebno članke 11. i 35.,

–  uzimajući u obzir članak 148. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja (A9-0123/2021),

A.  budući da članak 11. stavak 2. UEU-a navodi: „Institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom”;

B.  budući da je zdravstvena situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID-a dovela do pojave novih oblika interakcije između predstavnika interesnih skupina i donositelja odluka;

C.  budući da će Unija na različite načine isplatiti dosad nezabilježene iznose financijske potpore državama članicama kako bi se suzbile posljedice pandemije i da se svaka odluka povezana s time mora donijeti potpuno transparentno, čime se jamči potpuna odgovornost donositelja odluka u Uniji;

D.  budući da bi građani trebali imati najveće moguće povjerenje u institucije Unije: budući da to povjerenje može postojati samo ako je potkrijepljeno percepcijom da je zastupanje interesa uvjetovano visokim etičkim standardima i da su njihovi izabrani predstavnici na razini Unije, povjerenici i dužnosnici Unije neovisni, transparentni i odgovorni; budući da bi neovisno tijelo koje je zajedničko institucijama Unije u budućnosti moglo doprinijeti uspostavi zajedničkog etičkog okvira za dužnosnike Unije, kojim bi se uredila njihova interakcija s predstavnicima interesnih skupina; budući da bi se u okviru funkcioniranja registra transparentnosti trebalo, prema potrebi, uzeti u obzir pridržavaju li se podnositelji zahtjeva za upis u registar i registrirani subjekti vrijednosti Unije i općih etičkih standarda;

E.  budući da su pojedinačne institucionalne mjere za provedbu Sporazuma usvojene u Europskom parlamentu na različitim razinama i kreću se od provedbenih pravila koja je donijelo Predsjedništvo do izmjene Poslovnika;

F.  budući da se Sporazumom svaka od triju institucija potpisnica obvezuje donijeti pojedinačne odluke kojima se upravni odbor registra („upravni odbor”) i tajništvo registra („tajništvo”) ovlašćuju za donošenje odluka u njihovo ime u skladu s člankom 9. i člankom 15. stavkom 2. Sporazuma;

Svrha i područje primjene

1.  pozdravlja Sporazum kao daljnji korak u unapređenju standarda etičnog zastupanja interesa; podsjeća, međutim, da u skladu s člankom 295. UFEU-a institucije mogu odlučivati samo o aranžmanima za svoju suradnju i da se stoga moraju osloniti na svoje ovlasti samoorganizacije kako bi se uspostavile de facto obveze kojima se od trećih strana zahtijeva da se upišu u registar; ponavlja svoju dugotrajnu sklonost tome da se registar transparentnosti uspostavi zakonodavnim aktom jer je to jedini način da se stvori pravna obveza za treće strane;

2.  inzistira, u skladu s političkom izjavom, na tome da se institucije obvežu na koordinirani pristup jačanju zajedničke kulture transparentnosti s ciljem poboljšanja i daljnjeg jačanja etičnog zastupanja interesa; ističe njihovu obvezu na međusobno održavanje lojalne suradnje na temelju Sporazuma kao i članka 13. stavka 2. UEU-a pri razvoju tog zajedničkog okvira i da bi stoga institucije trebale težiti najvišoj razini predanosti; ističe da mjere iz Sporazuma predstavljaju minimum i da bi se mogle dodatno proširiti uz političku potporu i uzimajući u obzir postojeća ustavna i pravna ograničenja međuinstitucijskog sporazuma;

3.  ponovno ističe da treba nastaviti međuinstitucijski dijalog s ciljem uspostave registra transparentnosti na temelju pravno obvezujućeg akta sekundarnog zakonodavstva Unije;

4.  predlaže da se na Konferenciji o budućnosti Europe raspravlja o mogućnosti uspostave samostalne pravne osnove koja bi suzakonodavcima omogućila donošenje zakonodavnih akata Unije u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom s ciljem uvođenja obvezujućih etičkih pravila za predstavnike interesnih skupina u njihovim interakcijama s institucijama Unije;

5.  pozdravlja činjenicu da se status Vijeća Europske unije promijenio iz statusa promatrača u status službene stranke Sporazuma; smatra, međutim, da je njegovo sudjelovanje ograničeno na sastanke s najvišim dužnosnicima i samo u okviru dobrovoljnih programa, sastanke stalnih predstavnika i zamjenika stalnih predstavnika tijekom predsjedanja i šest mjeseci ranije; ustraje u tome da bi radi vjerodostojnosti zajedničkog okvira sva stalna predstavništva trebala u njemu aktivno sudjelovati u okviru svojih dobrovoljnih programa, nastaviti ga primjenjivati nakon završetka svojeg presjedanja i proširiti ga, koliko je to moguće, na druge dužnosnike;

6.  ističe da u pregovaračkom procesu Komisija nije preuzela nikakve značajne dodatne obveze u zajedničkom okviru; posebno žali što, kad je riječ o području primjene ratione personae, taj okvir obuhvaća samo osoblje institucija na najvišim razinama; inzistira na tome da bi svaka revizija odredbi o uvjetima u odnosu na sve tri institucije trebala uključivati sastanke s ostalim osobljem institucija na razini načelnika odjela i višim razinama;

7.  pozdravlja obveze koje je Parlament preuzeo u pregovaračkom procesu u pogledu mjera uvjetovanja i dopunskih mjera transparentnosti; smatra da je izmjena članaka 11. i 35. Poslovnika dala snažan poticaj u tom pogledu; pozdravlja činjenicu da se Sporazumom štiti ustavno pravo zastupnika da svoj mandat obnašaju slobodno;

8.  pozdravlja mogućnost sudjelovanja institucija, tijela, ureda i agencija na dobrovoljnoj osnovi; smatra da bi institucije potpisnice trebale poticati takvo sudjelovanje u skladu sa svojom obvezom promicanja korištenja registra i korištenja registra u najvećoj mogućoj mjeri; ustraje u tome da će zbog takvog sudjelovanja institucije potpisnice morati registru staviti dodatne resurse na raspolaganje;

Obuhvaćene aktivnosti

9.  naglašava da se Sporazum oslanja na pristup temeljen na aktivnostima koji uključuje neizravne aktivnosti lobiranja; inzistira na važnosti obuhvaćanja takvih aktivnosti, osobito u kontekstu pojave novih oblika interakcije predstavnika interesnih skupina s donositeljima odluka EU-a u okolnostima pandemije;

10.  pozdravlja pojašnjenja o obuhvaćenim i neobuhvaćenim aktivnostima, uključujući isključivanje spontanih susreta i obuhvaćanje posrednika iz trećih zemalja koji nemaju diplomatski status;

11.  smatra da je važno odrediti sastanke s predstavnicima interesnih skupina koji bi se trebali objavljivati kao unaprijed zakazani sastanci; pozdravlja praksu Komisije da objavljuje i sastanke koji se održavaju na drukčije načine, a ne uz fizičku prisutnost, na primjer videokonferencijom; ustraje u tome da bi se planirani telefonski poziv također trebao smatrati sastankom;

Uvjetovanje, godišnje izvješće i preispitivanje

12.  smatra da je provedba mjera uvjetovanja i drugih dopunskih mjera transparentnosti pojedinačnim odlukama omogućuje da se poštuju odgovarajuće unutarnje organizacijske ovlasti triju institucija potpisnica; pozdravlja u tom pogledu činjenicu da je godišnje izvješće prošireno kako bi obuhvatio provedbu takvih mjera koje su usvojile institucije potpisnice;

13.  predlaže da godišnje izvješće sadržava informacije o registriranim subjektima o kojima je provedena istraga i konačno uklonjeni iz registra zbog nepoštovanja kodeksa ponašanja;

14.  pozdravlja pravodobno i redovito preispitivanje provedbenih mjera poduzetih u skladu s člankom 5. Sporazuma s ciljem davanja preporuka za poboljšanje i jačanje tih mjera;

15.  poziva institucije potpisnice da prije sljedeće revizije registra provedu analizu učinaka koje nova pravila o transparentnosti imaju na postupke donošenja odluka, uključujući mjere uvjetovanja i dopunske mjere transparentnosti koje su institucije donijele u okviru zajedničkog okvira, te utjecaj koji ta pravila imaju na percepciju građana o institucijama Unije;

16.  naglašava da je jasno i pravodobno objavljivanje mjera uvjetovanja i dodatnih mjera transparentnosti ključno kako bi se predstavnicima interesnih skupina i građanima zajamčila transparentnost, što jača njihovo povjerenje u dobro funkcioniranje zajedničkog okvira;

Uloga Europskog parlamenta

17.  pozdravlja obveze koje je Parlament preuzeo tijekom pregovora, osobito u odnosu na prijedlog „Uklanjanje nedostataka – prijedlozi Parlamenta o uvjetovanju” i inzistira da ih treba bez odgode u potpunosti provesti i objaviti u skladu s člankom 5. stavkom 3. Sporazuma;

18.  ističe da u Parlamentu treba osigurati visok stupanj političke uključenosti u provedbu i postupak preispitivanja; predlaže da bi se postupak preispitivanja iz članka 14. Sporazuma trebao temeljiti na činjenicama i oblikovati u uskoj suradnji s potpredsjednicom Parlamenta nadležnom za registar transparentnosti;

19.  posebno poziva Predsjedništvo i druga relevantna tijela da brzo provedu sljedeće mjere:

   (a) uspostavljanje izravne veze između objavljivanja sastanaka u skladu s člankom 11. stavkom 3 i registra transparentnosti te uvođenje znatnih poboljšanja kako bi taj alat za objavljivanje postao potpuno prilagođen korisnicima i pretraživ;
   (b) uspostavljanje izravne veze između zakonodavnog otiska iz članka 4. stavka 6. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s financijskim interesima i sukobima interesa iz Priloga I. Poslovniku i registra transparentnosti;
   (c) uvođenje pravila prema kojem se dužnosnici Parlamenta od razine načelnika odjela do glavnog tajnika sastaju samo s registriranim predstavnicima interesnih skupina;
   (d) izdavanje preporuke osoblju Parlamenta da se sastaje s pojedincima ili organizacijama obuhvaćenima područjem primjene registra transparentnosti samo ako su upisane u registar i da tu činjenicu sustavno provjerava prije sastanaka;
   (e) razvijanje sveobuhvatnog pristupa kako bi se sudjelovanje u svojstvu govornika na svim događanjima koja organiziraju odbori ili međuklubovi, kao što su radionice i seminari te sastanci izaslanstava, uvjetovalo registracijom za sve osobe koje su obuhvaćene područjem primjene registra transparentnosti;
   (f) razvijanje sveobuhvatnog i dosljednog pristupa u pogledu suorganizacije događaja u prostorima Parlamenta i, prema potrebi, uvjetovanje njihova održavanja registracijom svih osoba koje su obuhvaćene područjem primjene registra transparentnosti;

20.  konkretno poziva Konferenciju predsjednika odbora da

   (a) usvoji smjernice kako bi se izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i predsjednicima odbora pomoglo da ispune svoje obveze u skladu s člankom 11. stavkom 3.;
   (b) usvoji smjernice za tajništva odbora za potporu zastupnicima sustavno ih podsjećajući na mogućnost objavljivanja popisa koja se odnose na predmet izvješća, u skladu s člankom 4. stavkom 6. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s financijskim interesima i sukobom interesa, koji se nalazi u Prilogu I. Poslovniku;

21.  poziva Odbor za ustavna pitanja da u postupku preispitivanja Poslovnika EP-a razmotri dodatne mjere transparentnosti koje bi trebalo uvesti kako bi se povećala predanost Parlamenta zajedničkom okviru; ističe važnost formalnih zahtjeva koji se primjenjuju na svaku izmjenu Poslovnika;

Prihvatljivost, kodeks ponašanja, podatci koje moraju dostaviti registrirani subjekti

22.  napominje da je poštovanje kodeksa ponašanja iz Priloga I. Sporazumu dio kriterija prihvatljivosti i da registrirani subjekti trebaju uzeti u obzir zahtjeve u pogledu povjerljivosti i pravila primjenjiva na bivše zastupnike i osoblje institucija koja se na njih primjenjuju nakon napuštanja dužnosti;

23.  pozdravlja pojašnjenje da registrirani subjekti nisu oslobođeni obveze da se pobrinu za poštovanje etičkih standarda jednakih onima koji se primjenjuju na njih kada dio svojih aktivnosti eksternaliziraju trećima;

24.  pozdravlja činjenicu da su registrirani subjekti obvezni objavljivati financijske informacije klijenata i posrednika i da se financijske informacije zahtijevaju i od registriranih subjekata koji ne zastupaju komercijalne interese; pozdravlja činjenicu da su registrirani subjekti obvezni ne samo objavljivati financijske informacije jednom godišnje, nego i ažurirati te informacije, posebno ako dođe do znatnih promjena u pojedinostima na koje se odnose provedbene odluke;

25.  naglašava da su registrirani subjekti sada obvezni pružati informacije o zakonodavnim prijedlozima, politikama ili inicijativama na koje su usmjereni; smatra da bi to trebalo doprinijeti većoj transparentnosti interesa koje zastupaju;

Tajništvo i upravni odbor

26.  pozdravlja obvezu povećanja sredstava za održavanje, razvoj i promicanje registra kao i službeni doprinos Vijeća tajništvu; smatra da bi takve obveze u okviru zajedničkog okvira trebale povećati sposobnost tajništva da registriranim subjektima pruži pravodobne smjernice i pomoć pri registraciji te ažuriranju traženih podataka; inzistira osobito na tome da su ljudski resursi vrlo ograničeni u odnosu na broj registriranih subjekata u usporedbi sa sličnim nacionalnim sustavima i da to ograničenje ometa učinkovitost rada registra; poziva institucije da osiguraju potrebne resurse i osoblje kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje tajništva i upravnog odbora;

27.  smatra da bi ravnopravna uključenost svih triju institucija u radu tajništva i upravnog odbora trebala osigurati konsenzus, razviti zajedničku odgovornost za zajednički okvir i potaknuti zajedničku kulturu transparentnosti;

28.  pozdravlja osnivanje upravnog odbora i njegovu zadaću nadgledanja cjelokupne administrativne provedbe Sporazuma i djelovanja kao tijela za preispitivanje mjera koje poduzima tajništvo; pozdravlja činjenicu da Sporazum uključuje snažan administrativni postupak kojim se jamče prava registriranih subjekata;

Postupovne odredbe

29.  odobrava sklapanje Sporazuma iz Priloga A ovoj Odluci;

30.  odobrava političku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije iz Priloga B ovoj Odluci, koja će se objaviti u seriji L Službenog lista Europske unije zajedno sa Sporazumom;

31.  odlučuje da su, u skladu s člankom 9. i člankom 15. stavkom 2. Sporazuma, upravni odbor i tajništvo od stupanja na snagu Sporazuma ovlašteni donositi pojedinačne odluke o podnositeljima zahtjeva i registriranim subjektima u ime Europskog parlamenta, u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom od 20. svibnja 2021. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o obveznom registru transparentnosti(4);

32.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše Sporazum s predsjednikom Vijeća i predsjednicom Komisije i da naloži njegovu objavu u Službenom listu Europske unije;

33.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku, uključujući i njezine priloge, radi obavijesti proslijedi Vijeću i Komisiji te parlamentima država članica.

(1) SL L 277, 19.9.2014., str. 11.
(2) SL C 337, 20.9.2018., str. 120.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0046.
(4) SL L 207, 11.6.2021., str. 1.


PRILOG A

MEĐUINSTITUCIONALNI SPORAZUM EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE KOMISIJE O OBVEZNOM REGISTRU TRANSPARENTNOSTI

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara međuinstitucionalnom sporazumu objavljenom u SL L 207, 11.6.2021., str. 1.)


PRILOG B

POLITIČKA IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE KOMISIJE POVODOM DONOŠENJA MEĐUINSTITUCIJSKOG SPORAZUMA O OBVEZNOM REGISTRU TRANSPARENTNOSTI

Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija prepoznaju važnost načela uvjetovanosti kao temelj koordiniranog pristupa koji su te tri institucije primijenile s ciljem jačanja zajedničke kulture transparentnosti, istodobno postavljajući visoke standarde transparentnog i etičkog zastupanja interesa na razini Unije.

Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija priznaju da su u nastavku navedene uspostavljene mjere uvjetovanosti i dodatne mjere transparentnosti u skladu s međuinstitucijskim sporazumom o obveznom registru transparentnosti, da se njima jača cilj koordiniranog pristupa te da čine čvrst temelj na kojem treba nastaviti graditi i poboljšavati taj pristup i dodatno jačati zastupanje etičkih interesa na razini Unije:

—  sastanci donositelja odluka s registriranim predstavnicima interesa, ako je primjenjivo(1);

—  objava informacija o sastancima s predstavnicima interesa, ako je primjenjivo(2);

—  sastanci osoblja, posebno na višoj razini, s registriranim predstavnicima interesa(3);

—  govori na javnim saslušanjima u Parlamentu(4);

—  članstvo u stručnim skupinama Komisije i sudjelovanje u određenim događanjima, forumima ili sastancima(5);

—  pristup prostorijama institucija(6);

—  pokroviteljstvo za događanja za registrirane predstavnike interesa, po potrebi;

—  politička izjava država članica da dobrovoljno primjenjuju, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i nadležnostima, načelo uvjetovanosti na sastanke svojeg stalnog predstavnika i zamjenika stalnog predstavnika s predstavnicima interesa tijekom njihova predsjedanja Vijećem i šest mjeseci prije toga te bilo koja druga daljnja dobrovoljna mjera pojedinačnih država članica u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i nadležnostima osim navedene, s time da se obje jednako ističu.

(1) Pravilo 11. stavak 2. Poslovnika Parlamenta, članak 7. Odluke Komisije od 31. siječnja 2018. o Kodeksu ponašanja članova Europske komisije (C(2018)0700) (SL C 65, 21.2.2018., str. 7.); točka V. metoda rada Europske komisije.
(2) Pravilo 11. stavak 3. Poslovnika Parlamenta, Odluka Komisije 2014/838/EU, Euratom od 25. studenoga 2014. o objavi informacija o sastancima održanima između glavnih direktora Komisije i organizacija ili samozaposlenih osoba (SL L 343, 28.11.2014., str. 19.); Odluka Komisije 2014/839/EU, Euratom od 25. studenoga 2014. o objavi informacija o sastancima održanima između glavnih direktora Komisije i organizacija ili samozaposlenih osoba (SL L 343, 28.11.2014., str. 22.).
(3) Članak 3. Odluke Vijeća o reguliranju interakcija između dužnosnika Glavnog tajništva Vijeća i predstavnika interesa te točka V. metoda rada Europske komisije.
(4) Članak 7. Odluke Predsjedništva Europskog parlamenta od 18. lipnja 2003. o pravilima o javnim saslušanjima.
(5) Pravilo 35. Poslovnika Parlamenta, članak 8. Odluke Komisije od 30. svibnja 2016. o uspostavi horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije C(2016)3301; članak 4. Odluke Vijeća o reguliranju interakcija između dužnosnika Glavnog tajništva Vijeća i predstavnika interesa.
(6) Pravilo 123. Poslovnika Parlamenta, tumačeno u vezi s Odlukom glavnog tajnika od 13. prosinca 2013. o pravilima kojima se uređuju propusnice i ovlaštenja kojima se odobrava pristup prostorijama Parlamenta i članak 6. Odluke Vijeća o reguliranju interakcija između dužnosnika Glavnog tajništva Vijeća i predstavnika interesa.

Posljednje ažuriranje: 26. srpnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti