Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2272(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0123/2021

Predkladané texty :

A9-0123/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2021 - 2
PV 27/04/2021 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0130

Prijaté texty
PDF 189kWORD 51k
Utorok, 27. apríla 2021 - Brusel
Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti
P9_TA(2021)0130A9-0123/2021
Rozhodnutie
 Príloha
 Príloha

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2021 o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o povinnom registri transparentnosti (2020/2272(ACI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 9. decembra 2020, ktorým sa schvaľuje návrh medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti,

–  so zreteľom na návrh medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o povinnom registri transparentnosti (ďalej len „dohoda“),

–  so zreteľom na článok 11 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“),

–  so zreteľom na článok 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na návrh politického vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie pri príležitosti prijatia medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti (ďalej len „politické vyhlásenie“),

–  so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie, uzatvorenú 16. apríla 2014 (ďalej len „dohoda z roku 2014”)(1),

–  so zreteľom na návrh medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti, ktorý Komisia predložila 28. septembra 2016 (COM(2016)0627),

–  so zreteľom na mandát Európskeho parlamentu na rokovanie o návrhu medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti predloženom Komisiou 28. septembra 2016, ktorý Konferencia predsedov prijala 15. júna 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2017 o transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ(2),

–  so zreteľom na nový balík nástrojov transparentnosti pre poslancov, ktorý Konferencia predsedov schválila 27. júla 2018,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 31. januára 2019 o zmenách rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú kapitol 1 a 4 hlavy I, kapitoly 3 hlavy V, kapitol 4 a 5 hlavy VII, kapitoly 1 hlavy VIII, hlavy XII, hlavy XIV a prílohy II(3), najmä článkov 11 a 35,

–  so zreteľom na článok 148 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A9-0123/2021),

A.  keďže v článku 11 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa stanovuje, že: „inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou“;

B.  keďže núdzová situácia v oblasti zdravia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 viedla k vzniku nových foriem interakcie medzi zástupcami záujmových skupín a činiteľmi s rozhodovacou právomocou;

C.  keďže Únia poskytne členským štátom v rôznych formách bezprecedentné čiastky finančnej podpory na boj proti dôsledkom pandémie a keďže každé s tým spojené rozhodnutie sa musí prijať úplne transparentne, aby sa zabezpečila plná zodpovednosť aktérov Únie s rozhodovacími právomocami;

D.  keďže občania by mali mať čo najväčšiu dôveru v inštitúcie Únie: keďže táto dôvera môže existovať len vtedy, ak sa opiera o presvedčenie, že zastupovanie záujmov podlieha vysokým etickým normám a že volení predstavitelia na úrovni Únie, komisári a úradníci Únie sú nezávislí a konajú transparentne a zodpovedne; keďže nezávislý orgán spoločný pre inštitúcie Únie by v budúcnosti mohol prispieť k vytvoreniu spoločného etického rámca pre úradníkov Únie, ktorý by upravoval ich interakcie so zástupcami záujmových skupín; keďže v súvislosti s fungovaním registra transparentnosti by sa malo v náležitých prípadoch zohľadňovať, ako žiadatelia a zaregistrované subjekty dodržiavajú hodnoty Únie a všeobecné etické normy;

E.  keďže jednotlivé inštitucionálne opatrenia zamerané na vykonávanie dohody sa prijímajú v Európskom parlamente na rôznych úrovniach a siahajú od vykonávacích predpisov prijímaných Predsedníctvom až po zmenu rokovacieho poriadku;

F.  keďže v dohode každá z troch signatárskych inštitúcií súhlasí s prijatím individuálnych rozhodnutí, ktorými sa správna rada registra (ďalej len „správna rada“) a sekretariát registra (ďalej len „sekretariát“) splnomocňujú prijímať rozhodnutia v jej mene v súlade s článkom 9 a článkom 15 ods. 2 dohody;

Účel a rozsah pôsobnosti

1.  víta dohodu ako ďalší krok na zvýšenie noriem etického zastupovania záujmov; pripomína však, že podľa článku 295 ZFEÚ môžu inštitúcie upraviť iba podrobnosti svojej spolupráce, a preto musia využiť svoje právomoci samoorganizácie, aby mohli od tretích strán fakticky vyžadovať zaevidovanie sa v registri; opakuje svoju dlhodobú prioritu zriadiť register transparentnosti prostredníctvom legislatívneho aktu, pretože je jediným spôsobom, ako právne zaviazať tretie strany;

2.  trvá na tom, že v súlade s politickým vyhlásením sa inštitúcie zaväzujú ku koordinovanému prístupu k posilneniu spoločnej kultúry transparentnosti s cieľom zlepšiť a ďalej posilniť etické zastupovanie záujmov; zdôrazňuje, že inštitúcie majú podľa dohody, ako aj podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o EÚ povinnosť pri rozvíjaní spoločného rámca navzájom lojálne spolupracovať, a že by sa preto mali usilovať o najvyššiu mieru záväzkov; poukazuje na to, že opatrenia uvedené v dohode predstavujú minimum a mohli by sa ďalej rozširovať pod podmienkou politickej podpory a pri zohľadnení existujúcich ústavných a právnych obmedzení medziinštitucionálnej dohody;

3.  potvrdzuje, že je potrebné pokračovať v medziinštitucionálnom dialógu s cieľom vytvoriť register transparentnosti na základe právne záväzného aktu v rámci sekundárnych právnych predpisov Únie;

4.  navrhuje, aby sa v rámci Konferencie o budúcnosti Európy diskutovalo o možnosti vytvorenia samostatného právneho základu, ktorý by spoluzákonodarcom umožnil prijímať legislatívne akty Únie v súlade s riadnym legislatívnym postupom, a to s cieľom uložiť zástupcom záujmových skupín záväzné etické pravidlá pri ich interakciách s inštitúciami Únie;

5.  víta skutočnosť, že štatút Rady Európskej únie sa zmenil z pozorovateľa na oficiálnu stranu dohody; domnieva sa však, že jej účasť je obmedzená na stretnutia s najvyššími úradníkmi a v rámci dobrovoľných systémov len na stretnutia stálych predstaviteľov a zástupcov stálych predstaviteľov počas ich predsedníctva a šesť mesiacov predtým; trvá na tom, že v záujme dôveryhodnosti spoločného rámca by sa na ňom mali aktívne zúčastňovať všetky stále zastúpenia, a to prostredníctvom svojich dobrovoľných systémov, pričom by v ich uplatňovaní mali pokračovať aj po skončení svojho predsedníctva a mali by ich rozšíriť, pokiaľ je to možné, i na ďalších úradníkov;

6.  poukazuje na to, že Komisia v procese rokovaní neprijala žiadne podstatné dodatočné záväzky k spoločnému rámcu; vyjadruje poľutovanie najmä nad tým, že pokiaľ ide o osobný rozsah pôsobnosti, rámec sa vzťahuje len na najvyššie postavených zamestnancov inštitúcií; trvá na tom, že každá revízia opatrení podmienenosti vo vzťahu ku všetkým trom inštitúciám by mala zahŕňať stretnutia s ostatnými zamestnancami inštitúcií, a to na úrovni vedúcich oddelení a na vyššej úrovni;

7.  víta záväzky, ktoré Európsky parlament prijal v procese rokovaní, pokiaľ ide o podmienenosť a dodatočné opatrenia v oblasti transparentnosti; domnieva sa, že zmena článkov 11 a 35 rokovacieho poriadku priniesla v tomto ohľade silný záväzok; víta skutočnosť, že dohoda zachováva ústavné právo poslancov vykonávať svoj mandát slobodne;

8.  víta možnosť dobrovoľného zapojenia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie; domnieva sa, že signatárske inštitúcie by mali podporovať takéto zapájanie v súlade so svojou povinnosťou presadzovať používanie registra a využívať ho v čo najvyššej miere; trvá na tom, že takáto účasť si bude vyžadovať, aby signatárske inštitúcie vyhradili na register ďalšie zdroje;

Činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody

9.  zdôrazňuje, že dohoda vychádza z prístupu založeného na činnostiach, ktorý zahŕňa nepriame lobistické činnosti; trvá na dôležitosti zahrnutia takýchto činností, najmä vzhľadom na to, že v dôsledku pandémie vznikli medzi zástupcami záujmových skupín a rozhodovacími orgánmi EÚ nové formy interakcie;

10.  víta vysvetlenie týkajúce sa činností, na ktoré sa dohoda vzťahuje a na ktoré sa nevzťahuje, vrátane vylúčenia spontánnych stretnutí a zahrnutia sprostredkovateľov z tretích krajín, ktorí nemajú diplomatický štatút;

11.  považuje za dôležité vymedziť stretnutia so zástupcami záujmových skupín, ktoré by sa mali zverejňovať ako vopred naplánované stretnutia; víta prax Komisie zverejňovať aj tie stretnutia, ktoré sa konajú v inom formáte než stretnutia s osobnou účasťou, napríklad prostredníctvom videokonferencie; trvá na tom, že za stretnutie by sa mal považovať aj plánovaný telefonický hovor;

Podmienenosť, výročná správa a preskúmanie

12.  zastáva názor, že vykonávanie opatrení podmienenosti a ďalších doplňujúcich opatrení na zabezpečenie transparentnosti prostredníctvom individuálnych rozhodnutí je spôsobom, ako rešpektovať príslušné vnútorné organizačné právomoci troch signatárskych inštitúcií; víta v tejto súvislosti skutočnosť, že výročná správa bola rozšírená tak, aby zahŕňala vykonávanie takýchto opatrení prijatých signatárskymi inštitúciami;

13.  navrhuje, aby výročná správa obsahovala informácie o zaregistrovaných subjektoch, ktoré boli vyšetrované a napokon vymazané z registra z dôvodu nedodržiavania kódexu správania;

14.  víta včasné a pravidelné preskúmanie vykonávacích opatrení prijatých podľa článku 5 dohody s cieľom vydať odporúčania na zlepšenie a posilnenie týchto opatrení;

15.  vyzýva signatárske inštitúcie, aby pred ďalšou revíziou registra vykonali analýzu vplyvu nových pravidiel transparentnosti na rozhodovacie postupy vrátane opatrení podmienenosti a doplnkových opatrení v oblasti transparentnosti, ktoré inštitúcie prijali v spoločnom rámci, a analýzu vplyvu týchto pravidiel na to, ako občania vnímajú inštitúcie Únie;

16.  zdôrazňuje, že jasné a včasné zverejnenie opatrení podmienenosti a doplnkových opatrení v oblasti transparentnosti je nevyhnutné na zabezpečenie transparentnosti z hľadiska zástupcov záujmových skupín a občanov, ktorá je základom ich dôvery v dobré fungovanie spoločného rámca;

Úloha Európskeho parlamentu

17.  víta záväzky, ktoré Európsky parlament prijal počas rokovaní, najmä pokiaľ ide o návrh nazvaný „Odstránenie právnych medzier – návrhy Európskeho parlamentu o podmienenosti“, a trvá na tom, že je potrebné v plnej miere ich vykonávať a zverejňovať v súlade s článkom 5 ods. 3 dohody bez zbytočného odkladu;

18.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby v Európskom parlamente existoval vysoký stupeň politickej zodpovednosti za proces vykonávania a preskúmania; navrhuje, aby bol proces preskúmania stanovený v článku 14 dohody utváraný a formovaný v úzkej spolupráci s podpredsedom Európskeho parlamentu zodpovedným za register transparentnosti;

19.  požaduje konkrétne, aby Predsedníctvo a ďalšie príslušné orgány urýchlene vykonali tieto opatrenia:

   a) vytvorenie priameho prepojenia medzi zverejňovaním schôdzí podľa článku 11 ods. 3 a registrom transparentnosti a zavedenie podstatných zlepšení s cieľom zabezpečiť, aby bol tento nástroj zverejňovania plne používateľsky ústretový a poskytoval možnosť vyhľadávania;
   b) vytvorenie priameho prepojenia medzi legislatívnou stopou stanovenou v článku 4 ods. 6 Kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov, ktorý je uvedený v prílohe I k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu, a registrom transparentnosti;
   c) zavedenie pravidla pre úradníkov Európskeho parlamentu od úrovne vedúceho oddelenia po generálneho tajomníka, podľa ktorého sa budú stretávať len so zaregistrovanými zástupcami záujmových skupín;
   d) vydanie odporúčania pre zamestnancov Európskeho parlamentu, aby sa s jednotlivcami alebo organizáciami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti, stretávali len v prípade, že tieto subjekty sú zaregistrované, a aby túto skutočnosť pred svojimi stretnutiami systematicky overovali;
   e) zavedenie komplexného prístupu s cieľom podmieniť účasť rečníkov, ktorí sa podieľajú na všetkých podujatiach organizovaných výbormi alebo medziskupinami, napríklad na workshopoch a seminároch, ako aj na schôdzach delegácií, registráciou všetkých subjektov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti;
   f) zavedenie komplexného a koherentného prístupu, pokiaľ ide o spoluorganizovanie podujatí v priestoroch Európskeho parlamentu, a prípadne podmienenie účasti všetkých subjektov, ktoré patria do pôsobnosti registra transparentnosti, registráciou;

20.  osobitne vyzýva Konferenciu predsedov výborov, aby

   a) prijala usmernenia s cieľom podporiť spravodajcov, tieňových spravodajcov a predsedov výborov pri plnení ich povinnosti podľa článku 11 ods. 3;
   b) prijala usmernenia pre sekretariáty výborov s cieľom podporiť poslancov tým, že im systematicky budú pripomínať možnosť uverejňovať v súlade s článkom 4 ods. 6 Kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov, ktorý je uvedený v prílohe I k rokovaciemu poriadku, zoznam zástupcov záujmových skupín, s ktorými sa konzultovalo o otázkach týkajúcich sa predmetu správy;

21.  vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby v rámci revízie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu zvážil ďalšie opatrenia v oblasti transparentnosti, ktoré by sa mali zaviesť s cieľom posilniť záväzok Európskeho parlamentu k spoločnému rámcu; zdôrazňuje význam formálnych požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek revíziu rokovacieho poriadku;

Oprávnenosť, kódex správania a informácie, ktoré majú poskytnúť zaregistrované subjekty

22.  poznamenáva, že dodržiavanie kódexu správania stanoveného v prílohe I k dohode je súčasťou kritérií oprávnenosti a že zaregistrované subjekty musia zohľadniť požiadavky a pravidlá mlčanlivosti uplatniteľné na bývalých členov a zamestnancov inštitúcií, ktorým títo členovia a zamestnanci podliehajú po odchode z funkcie;

23.  víta vysvetlenie, že zaregistrované subjekty nie sú oslobodené od povinnosti zabezpečiť dodržiavanie rovnakých etických noriem, keď časť svojich činností zabezpečujú prostredníctvom externých subjektov;

24.  víta skutočnosť, že zaregistrované subjekty sú povinné uverejňovať finančné informácie klientov aj sprostredkovateľov a že finančné informácie sa vyžadujú aj od zaregistrovaných subjektov, ktoré nezastupujú komerčné záujmy; víta skutočnosť, že zaregistrované subjekty sú nielenže povinné raz ročne uverejňovať finančné informácie, ale musia tieto informácie aj aktualizovať, najmä ak dôjde k významnej zmene detailov, na ktoré sa vzťahujú vykonávacie rozhodnutia;

25.  zdôrazňuje, že zaregistrované subjekty sú teraz povinné poskytovať informácie o legislatívnych návrhoch, politikách alebo iniciatívach, na ktoré sa zameriavajú; domnieva sa, že to prispeje k zvýšeniu transparentnosti záujmov, ktoré zastupujú;

Sekretariát a správna rada

26.  víta záväzok zvýšiť zdroje na udržiavanie, rozvoj a propagáciu registra, ako aj formálny príspevok Rady k fungovaniu sekretariátu; domnieva sa, že takéto záväzky týkajúce sa spoločného rámca by mali posilniť schopnosť sekretariátu poskytovať zaregistrovaným subjektom včasné usmernenia a podporovať ich pri registrácii a aktualizácii požadovaných údajov; poukazuje však najmä na to, že ľudské zdroje sú v pomere k počtu zaregistrovaných subjektov v porovnaní s podobnými vnútroštátnymi systémami veľmi obmedzené a že toto obmedzenie bráni efektívnemu fungovaniu registra; vyzýva inštitúcie, aby zabezpečili poskytnutie zdrojov a zamestnancov potrebných na zaručenie riadneho fungovania sekretariátu a správnej rady;

27.  domnieva sa, že rovnaké postavenie všetkých troch inštitúcií pri zabezpečovaní fungovania sekretariátu a správnej rady by malo zaistiť konsenzus, rozvíjať spoločnú zodpovednosť za rámec a podporovať spoločnú kultúru transparentnosti;

28.  víta vytvorenie správnej rady a jej úlohu dohliadať na celkové administratívne vykonávanie dohody a pôsobiť ako orgán zodpovedný za preskúmanie opatrení prijatých sekretariátom; víta skutočnosť, že dohoda zahŕňa rozsiahly administratívny postup zabezpečujúci procesné práva zaregistrovaných subjektov;

Procesné ustanovenia

29.  schvaľuje uzavretie dohody uvedenej v prílohe A k tomuto rozhodnutiu;

30.  schvaľuje politické vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie uvedené v prílohe B k tomuto rozhodnutiu, ktoré sa spolu s dohodou uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie;

31.  prijíma rozhodnutie, že v súlade s článkom 9 a článkom 15 ods. 2 dohody sú správna rada a sekretariát od nadobudnutia účinnosti dohody splnomocnení prijímať v mene Európskeho parlamentu individuálne rozhodnutia týkajúce sa žiadateľov o registráciu a zaregistrovaných subjektov v súlade s medziinštitucionálnou dohodou z 20. mája 2021 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou v povinnom registri transparentnosti(4);

32.  poveruje svojho predsedu, aby dohodu podpísal spoločne s predsedom Rady a predsedom Komisie a zabezpečil jej uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

33.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie vrátane jeho príloh postúpil pre informáciu Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 277, 19.9.2014, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 120.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0046.
(4) Ú. v. EÚ L 207, 11.6.2021, s. 1.


PRÍLOHA A

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM, RADOU EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKOU KOMISIOU O POVINNOM REGISTRI TRANSPARENTNOSTI

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá medziinštitucionálnej dohode uverejnenej v Ú. v. EÚ L 207, 11.6.2021, s. 1.)


PRÍLOHA B

POLITICKÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ KOMISIE PRI PRÍLEŽITOSTI PRIJATIA MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY O POVINNOM REGISTRI TRANSPARENTNOSTI

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia uznávajú význam zásady podmienenosti ako základného kameňa koordinovaného prístupu, ktorý tieto tri inštitúcie prijali s cieľom posilniť spoločnú kultúru transparentnosti a zároveň stanoviť vysoké normy transparentnosti a etického zastupovania záujmových skupín na úrovni Únie.

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia uznávajú, že zavedené opatrenia v oblasti podmienenosti a doplňujúce opatrenia v oblasti transparentnosti, pokiaľ ide o tieto záležitosti, sú v súlade s medziinštitucionálnou dohodou o povinnom registri transparentnosti, posilňujú cieľ ich koordinovaného prístupu a predstavujú pevný základ na ďalšie budovanie a zlepšovanie uvedeného prístupu a ďalšie posilňovanie etického zastupovania záujmových skupín na úrovni Únie:

—  v príslušných prípadoch stretnutia osôb s rozhodovacou právomocou s registrovanými zástupcami záujmových skupín(1);

—  v príslušných prípadoch zverejnenie stretnutí so zástupcami záujmových skupín(2);

—  stretnutia zamestnancov, najmä na vysokej úrovni, s registrovanými zástupcami záujmových skupín(3);

—  vystúpenia na verejných vypočutiach v Európskom parlamente(4);

—  členstvo v expertných skupinách Komisie a účasť na niektorých podujatiach, fórach alebo brífingoch(5);

—  prístup do priestorov inštitúcií(6);

—  v príslušných prípadoch záštita nad podujatiami pre registrovaných zástupcov záujmových skupín;

—  politické vyhlásenie členských štátov o dobrovoľnom uplatňovaní zásady podmienenosti v súlade s vnútroštátnym právom a právomocami, pokiaľ ide o stretnutia ich stálych predstaviteľov a ich zástupcov stálych predstaviteľov so zástupcami záujmových skupín počas ich predsedníctva Rady a predchádzajúcich šiestich mesiacov, a akékoľvek ďalšie dobrovoľné opatrenia jednotlivých členských štátov v súlade s vnútroštátnym právom a právomocami nad tento rámec, ktoré sa obe rovnako berú na vedomie.

(1) Článok 11 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu; článok 7 rozhodnutia Komisie z 31. januára 2018 o kódexe správania členov Európskej komisie (C(2018)0700) (Ú. v. EÚ C 65, 21.2.2018, s. 7); bod V pracovných metód Európskej komisie.
(2) Článok 11 ods. 3 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu; rozhodnutie Komisie 2014/838/EÚ, Euratom z 25. novembra 2014 o zverejňovaní informácií o stretnutiach medzi generálnymi riaditeľmi Komisie a organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami (Ú. v. EÚ L 343, 28.11.2014, s. 19); rozhodnutie Komisie 2014/839/EÚ z 25. novembra 2014 o zverejňovaní informácií o stretnutiach medzi členmi Komisie a organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami (Ú. v. EÚ L 343, 28.11.2014, s. 22).
(3) Článok 3 rozhodnutia Rady o úprave styku medzi Generálnym sekretariátom Rady a zástupcami záujmových skupín; bod V pracovných metód Európskej komisie.
(4) Článok 7 rozhodnutia Predsedníctva Európskeho parlamentu z 18. júna 2003 o pravidlách verejných vypočutí.
(5) Článok 35 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, článok 8 rozhodnutia Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie (C(2016)3301); články 4 a 5 rozhodnutia Rady o úprave styku medzi Generálnym sekretariátom Rady a zástupcami záujmových skupín.
(6) Článok 123 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v spojení s rozhodnutím generálneho tajomníka z 13. decembra 2013 o predpisoch týkajúcich sa vstupných preukazov a povolení na vstup do priestorov Európskeho parlamentu; článok 6 rozhodnutia Rady o úprave styku medzi Generálnym sekretariátom Rady a zástupcami záujmových skupín.

Posledná úprava: 26. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia