Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2272(ACI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0123/2021

Predložena besedila :

A9-0123/2021

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2021 - 2
PV 27/04/2021 - 14

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0130

Sprejeta besedila
PDF 177kWORD 57k
Torek, 27. april 2021 - Bruselj
Medinstitucionalni sporazum o obveznem registru za preglednost
P9_TA(2021)0130A9-0123/2021
Odločitev
 Priloga
 Priloga

Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2021 o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o obveznem registru za preglednost (2020/2272(ACI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 9. decembra 2020, s katerim je bil potrjen osnutek medinstitucionalnega sporazuma o obveznem registru za preglednost,

–  ob upoštevanju osnutka medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o obveznem registru za preglednost (v nadaljnjem besedilu: sporazum),

–  ob upoštevanju člena 11(1) in (2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju člena 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju osnutka politične izjave Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije ob sprejetju medinstitucionalnega sporazuma o obveznem registru za preglednost (v nadaljnjem besedilu: politična izjava),

–  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 16. aprila 2014 Evropskega parlamenta in Evropske komisije o registru za preglednost za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU (v nadaljnjem besedilu: sporazum iz leta 2014)(1),

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 28. septembra 2016 o sprejetju medinstitucionalnega sporazuma o obveznem registru za preglednost (COM(2016)0627),

–  ob upoštevanju pogajalskega mandata Evropskega parlamenta za predlog Komisije z dne 28. septembra 2016 o medinstitucionalnem sporazumu o obveznem registru za preglednost, ki ga je sprejela konferenca predsednikov 15. junija 2017,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2017 o preglednosti, odgovornosti in integriteti v institucijah EU(2),

–  ob upoštevanju novega svežnja orodij za preglednost za poslance, ki ga je konferenca predsednikov potrdila 27. julija 2018,

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 31. januarja 2019 o spremembah Poslovnika Parlamenta v zvezi s poglavjema 1 in 4 naslova I, poglavjem 3 naslova V, poglavjema 4 in 5 naslova VII, poglavjem 1 naslova VIII, naslovom XII, naslovom XIV in Prilogo II(3), zlasti členov 11 in 35,

–  ob upoštevanju člena 148(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A9-0123/2021),

A.  ker člen 11(2) PEU določa: „Institucije vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo“;

B.  ker so v izrednih zdravstvenih razmerah zaradi pandemije COVID-19 spremenili načini interakcije med predstavniki interesov in nosilci odločanja;

C.  ker bo Unija državam članicam v različnih oblikah izplačala finančno podporo v neprecedenčnem obsegu za premagovanje posledic pandemije, vse odločitve v zvezi s tem pa morajo biti sprejete na popolnoma pregleden način za zagotovitev, da bodo nosilci odločanja Unije v celoti sprejeli odgovornost;

D.  ker bi morali imeti državljani čim večje zaupanje v institucije Unije: ker mora to zaupanje temeljiti na vtisu, da je zastopanje interesov vezano na visoke etične standarde ter da so njihovi izvoljeni predstavniki na ravni Unije, komisarji in uradniki Unije pri delu neodvisni, pregledni in odgovorni; ker bi lahko skupen neodvisni organ institucij Unije v prihodnosti prispeval k vzpostavitvi skupnega etičnega kodeksa za uradnike Unije, ki bi ga morali upoštevati v okviru sodelovanja z zastopniki interesov; ker bi bilo treba pri izvajanju registra za preglednost po potrebi upoštevati, ali prosilci in registracijski zavezanci spoštujejo vrednote Unije in splošne etične standarde;

E.  ker Parlament na različnih ravneh sprejema posamezne institucionalne ukrepe za izvajanje sporazuma, od izvedbenih pravil, ki jih sprejme predsedstvo, do sprememb Poslovnika;

F.  ker se v sporazumu vse tri institucije podpisnice strinjajo, da bodo sprejele posamezne odločitve za pooblastitev upravnega odbora registra (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) in sekretariata registra (v nadaljnjem besedilu: sekretariat), da bosta sprejemala odločitve v njihovem imenu v skladu s členoma 9 in 15(2) sporazuma;

Namen in področje uporabe

1.  pozdravlja sporazum kot nadaljnji ukrep za izboljšanje standardov za etično zastopanje interesov; kljub temu opozarja, da lahko institucije v skladu s členom 295 PDEU uredijo le sodelovanje, v katerega so vključene, in se morajo zato zanašati na svoje organizacijske pristojnosti, da bi ustvarile dejanske obveznosti, ki od tretjih oseb zahtevajo vpis v register; ponovno poudarja, da se že dolgo zavzema za vzpostavitev registra za preglednost na podlagi zakonodajnega akta, saj se lahko edino na ta način zagotovi pravna zavezanost za tretje osebe;

2.  poudarja, da se morajo institucije v skladu s politično izjavo zavezati usklajenemu pristopu glede krepitve skupnih prizadevanj za preglednost, da bi izboljšale in dodatno okrepile etično zastopanje interesov; želi opomniti, da morajo v skladu s sporazumom in v skladu s členom 13(2) PEU pri razvoju skupnega okvira med seboj lojalno sodelovati, zato bi si morale prizadevati za zagotovitev najvišje ravni zavezanosti; poudarja, da so ukrepi iz sporazuma minimalni in da bi jih bilo mogoče okrepiti ob politični podpori ter ob upoštevanju veljavnih ustavnih in pravnih omejitev medinstitucionalnega sporazuma;

3.  poudarja, da je treba nadaljevati medinstitucionalni dialog, na podlagi katerega bi vzpostavili register za preglednost na podlagi pravno zavezujočega akta sekundarne zakonodaje Unije;

4.  meni, da bi bilo treba v okviru konference o prihodnosti Evrope razpravljati o možnosti vzpostavitve samostojne pravne podlage, na podlagi katere bi lahko sozakonodajalca zakonodajne akte Unije sprejemala po rednem zakonodajnem postopku za določitev, da morajo predstavniki interesov v stikih z institucijami Unije upoštevati zavezujoča etična pravila;

5.  pozdravlja odločitev, da se status opazovalca Sveta Evropske unije spremeni v status uradne pogodbenice sporazuma; vendar meni, da je njegova udeležba omejena na srečanja z najvišjimi uradniki ter, zgolj na prostovoljni ravni, na sestanke stalnih predstavnikov in namestnikov stalnih predstavnikov med njihovim predsedovanjem in šest mesecev pred tem; vztraja, da bi morala zaradi verodostojnosti skupnega okvira v njem dejavno sodelovati vsa stalna predstavništva prek svojih prostovoljnih sistemov, in jih uporabljati tudi po koncu svojega predsedovanja in, kolikor je to mogoče, razširiti na druge uradnike;

6.  poudarja, da Komisija v pogajalskem procesu glede tega skupnega okvira ni sprejela bistvenih dodatnih zavez; zlasti obžaluje, da osebno področje uporabe zajema le najvišje uslužbence institucij; poudarja, da bi bilo treba ob vsakem pregledu ukrepov glede pogojenosti v zvezi z vsemi tremi institucijami organizirati srečanja z drugim osebjem institucij na ravni vodij enot in višje;

7.  pozdravlja zaveze, ki jih je Parlament sprejel v procesu pogajanja o ukrepih glede pogojenosti in dopolnilnih ukrepih za zagotavljanje preglednosti; meni, da je k temu bistveno pripomogla sprememba členov 11 in 35 Poslovnika; pozdravlja, da sporazum ohranja ustavno pravico, v skladu s katero lahko poslanci svobodno izvajajo svoj mandat;

8.  pozdravlja možnost sodelovanja institucij, organov, uradov in agencij Unije na prostovoljni ravni ter meni, da bi ga morale institucije podpisnice spodbujati v skladu z njihovo obveznostjo, da spodbujajo uporabo registra in da ga čim bolj uporabljajo; meni, da bodo morale institucije v okviru tega sodelovanja za register nameniti dodatna sredstva;

Zajete dejavnosti

9.  poudarja, da sporazum temelji na pristopu, ki je zasnovan na dejavnostih in vključuje dejavnosti posrednega lobiranja; meni, da morajo biti te dejavnosti zajete, zlasti če se zaradi pandemije pojavijo nove oblike interakcij med zastopniki interesov in nosilci odločanja Unije;

10.  pozdravlja pojasnila glede tega, katere dejavnosti so zajete in katere niso, vključno z izključitvijo nenačrtovanih srečanj in vključitvijo posrednikov iz tretjih držav, ki nimajo diplomatskega statusa;

11.  meni, da je pomembno opredeliti sestanke z zastopniki interesov, ki bi jih bilo treba objaviti kot vnaprej načrtovane sestanke; pozdravlja prakso Komisije, da objavlja tudi sestanke na daljavo, denimo prek videokonference; poudarja, da bi bilo treba tudi načrtovane telefonske klice obravnavati kot sestanek;

Pogojenost, letno poročilo in pregled

12.  meni, da se z določitvijo ukrepov glede pogojenosti in drugih dopolnilnih ukrepov za zagotavljanje preglednosti na podlagi posameznih odločitev spoštujejo notranje organizacijske pristojnosti vseh treh institucij podpisnic; zato pozdravlja razširitev letnega poročila, ki po novem vključuje izvajanje teh ukrepov, ki jih sprejmejo institucije podpisnice;

13.  predlaga, da letno poročilo vključuje tudi informacije o registracijskih zavezancih, o katerih je potekala preiskava in ki so bili dokončno izbrisani iz registra zaradi nespoštovanja kodeksa ravnanja;

14.  pozdravlja pravočasen in reden pregled izvedbenih ukrepov, sprejetih v skladu s členom 5 sporazuma, da bi se oblikovala priporočila za njihovo izboljšanje in okrepitev;

15.  poziva institucije podpisnice, naj pred naslednjim ponovnim pregledom registra opravijo analizo učinkov novih pravil glede preglednosti na postopke odločanja, vključno z ukrepi glede pogojenosti in dopolnilnimi ukrepi za zagotavljanje preglednosti, ki jih institucije sprejmejo v sklopu skupnega okvira, ter učinka teh pravil na to, kako državljani dojemajo institucije Unije;

16.  poudarja, da je treba ukrepe glede pogojenosti in dopolnilne ukrepe za zagotavljanje preglednosti objaviti na jasen način in pravočasno, da bi zastopnikom interesov in državljanom zagotovili preglednost in s tem okrepili njihovo zaupanje v dobro delovanje skupnega okvira;

Vloga Evropskega parlamenta

17.  pozdravlja zaveze, ki jih je Parlament sprejel med pogajanji, zlasti glede predloga o „odpravi vrzeli – predlogi Parlamenta o pogojenosti“, in vztraja, da jih je treba brez nepotrebnega odlašanja dosledno izvajati in objaviti v skladu s členom 5(3) sporazuma;

18.  poudarja, da je treba v Parlamentu zagotoviti visoko stopnjo politične odgovornosti za postopek izvajanja in pregleda; predlaga tudi, da se postopek pregleda iz člena 14 sporazuma obvešča in oblikuje v tesnem sodelovanju s podpredsednico oziroma podpredsednikom Parlamenta, pristojnim za register za preglednost;

19.  poziva, naj predsedstvo in drugi pristojni organi nemudoma izvajajo zlasti naslednje ukrepe:

   (a) vzpostavitev neposredne povezave med objavo sej v skladu s členom 11(3) Poslovnika in registrom za preglednost ter sprejetje bistvenih izboljšav, da bi bilo to orodje za objavo v celoti uporabniku prijazno in bi služilo kot iskalnik;
   (b) vzpostavitev neposredne povezave med zakonodajno sledjo iz člena 4(6) Kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi interesi in nasprotji interesov iz Priloge I k Poslovniku ter registrom za preglednost;
   (c) uvedba pravila, da se lahko uradniki Parlamenta, od ravni vodij oddelkov do generalnega sekretarja, sestajajo samo z registriranimi zastopniki interesov;
   (d) izdaja priporočila, v skladu s katerim naj bi se uslužbenci Parlamenta s posamezniki ali organizacijami sestajali v okviru registra za preglednost in le, če so ti v njem registrirani, njihovo registracijo pa naj pred sejami sistematično preverjajo;
   (e) oblikovanje celostnega pristopa, v skladu s katerim je registracija vseh, ki spadajo v področje uporabe registra za preglednost, pogoj za njihovo udeležbo v vlogi govorcev na vseh dogodkih, ki jih organizirajo odbori ali medskupine, kot so delavnice in seminarji ter srečanja delegacij;
   (f) oblikovanje celostnega in skladnega pristopa v zvezi s soorganiziranjem dogodkov v prostorih Parlamenta in po potrebi določitev registracije vseh, ki spadajo v področje uporabe registra za preglednost, kot pogoja;

20.  poziva zlasti konferenco predsednikov odborov, naj:

   (a) sprejme smernice za podpiranje poročevalcev, poročevalcev v senci in predsednikov odborov pri izpolnjevanju obveznosti iz člena 11(3);
   (b) sprejme smernice za sekretariate odborov v podporo poslancem, tako da jih sistematično opominja, da lahko v skladu s členom 4(6) Kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi interesi in nasprotji interesov iz Priloge I k Poslovniku objavijo sezname zastopnikov interesov, s katerimi so bila opravljena posvetovanja v zvezi s poročilom;

21.  poziva Odbor za ustavne zadeve, naj pri pregledu Poslovnika Parlamenta preuči dodatne ukrepe za zagotavljanje preglednosti, da bi okrepili zavezanost Parlamenta skupnemu okviru; poudarja, kako pomembne so formalne zahteve, ki veljajo za vsak pregled Poslovnika;

Upravičenost, kodeks ravnanja in informacije, ki jih morajo zagotoviti registracijski zavezanci

22.  poudarja, da je spoštovanje kodeksa ravnanja iz Priloge I k sporazumu eno od meril za upravičenost in da morajo registracijski zavezanci spoštovati zahteve glede zaupnosti in pravila, ki veljajo za nekdanje člane in uslužbence institucij po prenehanju funkcije;

23.  pozdravlja pojasnilo, da registracijski zavezanci v primeru oddaje dela njihovih storitev v zunanje izvajanje niso oproščeni obveznosti, v skladu s katero morajo zagotoviti spoštovanje istih etičnih standardov;

24.  pozdravlja, da morajo registracijski zavezanci objaviti finančne podatke o njihovih strankah in posrednikih ter da se zahtevajo tudi finančni podatki o registracijskih zavezancih, ki ne zastopajo poslovnih interesov; pozdravlja obveznost registracijskih zavezancev, da vsako leto objavijo finančne informacije in jih tudi redno posodabljajo, zlasti v primeru bistvenih sprememb, za katere so potrebni izvedbeni sklepi;

25.  poudarja, da morajo registracijski zavezanci zdaj zagotoviti informacije o zakonodajnih predlogih, politikah ali pobudah, na katere so usmerjene njihove dejavnosti; meni, da bo to prispevalo k večji preglednosti glede interesov, ki jih zastopajo;

Sekretariat in upravni odbor

26.  pozdravlja zavezo o povečanju sredstev za financiranje vzdrževanja, razvoja in promocije registra ter uradni prispevek Sveta sekretariatu; meni, da bi se morale na podlagi teh zavez skupnemu okviru povečati zmogljivosti sekretariata, da bo ta lahko v ustreznem času usmerjal registracijske zavezance ter jih podpiral pri registraciji in posodabljanju zahtevanih informacij; poudarja zlasti, da so v primerjavi s podobnimi nacionalnimi sistemi kadrovski viri registra glede na število registracijskih zavezancev zelo omejeni in da je zaradi tega ovirano njegovo učinkovito delovanje; poziva institucije, naj zagotovijo potrebna sredstva in osebje, da bo omogočeno pravilno delovanje sekretariata in upravnega odbora;

27.  meni, da bi moralo biti na podlagi enakopravnega položaja vseh treh institucij zagotovljeno soglasje pri delovanju sekretariata in upravnega odbora, razvijati pa bi se morala skupna odgovornost za delovanje okvira in spodbujati enotna praksa zagotavljanja preglednosti;

28.  pozdravlja ustanovitev upravnega odbora in njegovo nalogo, da nadzoruje splošno upravno izvajanje sporazuma in deluje kot organ za pregled ukrepov, ki jih sprejme sekretariat; pozdravlja tudi vključitev zanesljivega upravnega postopka v sporazum, ki registracijskim zavezancem zagotavlja postopkovne pravice;

Postopkovne določbe

29.  odobri sklenitev sporazuma iz Priloge A k temu sklepu;

30.  potrdi politično izjavo Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije iz Priloge B k temu sklepu, ki bo skupaj s sporazumom objavljena v seriji L Uradnega lista Evropske unije;

31.  sklene, da sta v skladu s členom 9 in členom 15(2) sporazuma od začetka njegove veljavnosti upravni odbor in sekretariat pooblaščena, da v imenu Evropskega parlamenta sprejemata posamezne odločitve v zvezi s prosilci in registracijskimi zavezanci v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. maja 2021 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o obveznem registru za preglednost(4);

32.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta in predsednikom Komisije sporazum podpiše in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

33.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in njegove priloge posreduje v vednost Svetu, Komisiji in parlamentom držav članic.

(1) UL L 277, 19.9.2014, str. 11.
(2) UL C 337, 20.9.2018, str. 120.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0046.
(4) UL L 207, 11.6.2021, str. 1


PRILOGA A

MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM MED EVROPSKIM PARLAMENTOM, SVETOM EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKO KOMISIJO O OBVEZNEM REGISTRU ZA PREGLEDNOST

(Besedilo te priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako medinstitucionalnemu sporazumu, kot je bil objavljen v UL L 207, 11.6.2021, str. 1.)


PRILOGA B

POLITIČNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE KOMISIJE OB SPREJETJU MEDINSTITUCIONALNEGA SPORAZUMA O OBVEZNEM REGISTRU ZA PREGLEDNOST

Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija priznavajo, da je načelo pogojenosti za vse tri institucije pomemben temelj, na katerem so oblikovale usklajen pristop, s katerim želijo okrepiti skupno kulturo preglednosti in hkrati postaviti visoke standarde za pregledno in etično zastopanje interesov na ravni Unije.

Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija potrjujejo, da so veljavni ukrepi glede pogojenosti in dopolnilni ukrepi glede preglednosti v zvezi s spodaj naštetimi zadevami skladni z Medinstitucionalnim sporazumom o obveznem registru za preglednost, krepijo cilj svojega usklajenega pristopa, hkrati pa so trdna podlaga za njegov nadaljnji razvoj in izboljševanje, ter da dodatno krepijo etično zastopanje interesov na ravni Unije:

—  sestanki nosilcev odločanja z registriranimi zastopniki interesov, kadar je to primerno(1);

—  objava sestankov z zastopniki interesov, kadar je to primerno(2);

—  sestanki zaposlenih, zlasti na višji ravni, z registriranimi zastopniki interesov(3);

—  govori na javnih predstavitvah v Evropskem parlamentu(4);

—  članstvo v strokovnih skupinah Komisije in sodelovanje na nekaterih prireditvah, forumih ali informativnih sestankih(5);

—  dostop do prostorov institucij(6);

—  pokroviteljstvo nad prireditvami registriranih zastopnikov interesov, kadar je to ustrezno;

—  politična izjava držav članic, da bodo med predsedovanjem Svetu in tudi v šestih mesecih pred tem v skladu z nacionalnim pravom in pristojnostmi prostovoljno uporabljale načelo pogojenosti za sestanke svojih stalnih predstavnikov in njihovih namestnikov z zastopniki interesov, ter vsi dodatni prostovoljni ukrepi posameznih držav članic v skladu z nacionalnim pravom in pristojnostmi, ki to presegajo, oboje se enakovredno upošteva.

(1) Člen 11(2) Poslovnika Evropskega parlamenta; člen 7 Sklepa Komisije z dne 31. januarja 2018 o kodeksu ravnanja članov Evropske komisije C(2018)0700 (UL C 65, 21.2.2018, str. 7); točka V delovnih metod Evropske komisije.
(2) Člen 11(3) Poslovnika Evropskega parlamenta; Sklep Komisije 2014/838/EU z dne 25. novembra 2014 o objavi informacij o sestankih generalnih direktorjev Komisije z organizacijami ali samozaposlenimi osebami (UL L 343, 28.11.2014, str. 19); Sklep Komisije 2014/839/EU, Euratom z dne 25. novembra 2014 o objavi informacij o sestankih članov Komisije z organizacijami ali samozaposlenimi osebami (UL L 343, 28.11.2014, str. 22).
(3) Člen 3 Sklepa Sveta o urejanju stikov med generalnim sekretariatom Sveta in zastopniki interesov; točka V delovnih metod Evropske komisije.
(4) Člen 7 Sklepa predsedstva Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2003 o pravilniku o javnih predstavitvah.
(5) Člen 35 Poslovnika Evropskega parlamenta; člen 8 Sklepa Komisije z dne 30. maja 2016 o oblikovanju horizontalnih pravil za ustanovitev in delovanje strokovnih skupin Komisije C(2016)3301; členov 4 in 5 Sklepa Sveta o urejanju stikov med generalnim sekretariatom Sveta in zastopniki interesov.
(6) Člen 123 Poslovnika Evropskega parlamenta v povezavi s sklepom generalnega sekretarja z dne 13. decembra 2013 o pravilih o izkaznicah in dovoljenjih za vstop v prostore Parlamenta; člen 6 Sklepa Sveta o urejanju stikov med generalnim sekretariatom Sveta in zastopniki interesov.

Zadnja posodobitev: 26. julij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov