Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0231(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0142/2021

Teksty złożone :

A9-0142/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0135

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 43k
Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. - Bruksela
Program na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy oraz statystyki europejskiej (Program na rzecz jednolitego rynku) na lata 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0135A9-0142/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014 i (UE) nr 652/2014 (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (14281/1/2020 – C9-0133/2021),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0441),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A9-0142/2021),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 40.
(2) Dz.U. C 86 z 7.3.2019, s. 259.
(3) Teksty przyjęte w dniu 12.2.2019, P8_TA(2019)0073.

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności