Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0231(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0142/2021

Ingivna texter :

A9-0142/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0135

Antagna texter
PDF 115kWORD 43k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel
Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) 2021–2027 ***II
P9_TA(2021)0135A9-0142/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014 och (EU) nr 652/2014 (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14281/1/2020 – C9‑0133/2021),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0441),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A9-0142/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 40.
(2) EUT C 86, 7.3.2019, s. 259.
(3) Antagna texter 12.2.2019, P8_TA(2019)0073.

Senaste uppdatering: 26 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy