Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0202(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0140/2021

Teksty złożone :

A9-0140/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0136

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 43k
Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. - Bruksela
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) na lata 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0136A9-0140/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05532/1/2021 – C9-0139/2021),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.(2),

—  uwzględniając opinię Komisji (COM(2021)0196),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0380),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0140/2021),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 110 z 22.3.2019, s. 82.
(2) Dz.U. C 86 z 7.3.2019, s. 239.
(3) Dz.U. C 411 z 27.11.2020, s. 300.

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności