Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0207(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0144/2021

Внесени текстове :

A9-0144/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0137

Приети текстове
PDF 127kWORD 44k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел
Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ за периода 2021-2027 г ***II
P9_TA(2021)0137A9-0144/2021
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2021 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06833/1/2020 – C9‑0144/2021),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 октомври 2018 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0383),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0144/2021),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  одобрява съвместната декларация на Европейския парламент и Съвета, приложена към настоящата резолюция;

3.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му, заедно със съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 178.
(2) ОВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 196.
(3) Приети текстове от 17.4.2019 г., P8_TA(2019)0407.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съвместна декларация на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането на направление „Ценности на Съюза“ през 2021 г.

Без да се засягат правомощията на бюджетния орган, съзаконодателите се съгласяват, че направление „Ценности на Съюза“ в рамките на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ следва да получи значително финансиране от 1 януари 2021 г.

Съзаконодателите призовават Комисията да предприеме подходящи действия за постигане на тази цел, и по-специално за оценка на използването на инструменти за гъвкавост съгласно правната рамка на годишния бюджет на ЕС за 2021 г., в съответствие с критериите за задействане, определени в Регламента за МФР.

Последно осъвременяване: 26 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност