Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0207(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0144/2021

Indgivne tekster :

A9-0144/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0137

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 44k
Tirsdag den 27. april 2021 - Bruxelles
Programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0137A9-0144/2021
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 og Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

–  der henviser til udtalelse af 18. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 10. oktober 2018(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0383),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0144/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, som er vedføjet denne beslutning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med den tilhørende fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 178.
(2) EUT C 461 af 21.12.2018, s. 196.
(3) Vedtagne tekster af 17.4.2019, P8_TA(2019)0407.


BILAG

Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring om finansiering af indsatsområdet EU's værdier i 2021

Med forbehold af budgetmyndighedens beføjelser er medlovgiverne enige om, at indsatsområdet EU's værdier i programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier bør tildeles betydelige midler fra den 1. januar 2021.

Medlovgiverne opfordrer Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger for at opfylde dette mål, navnlig for at vurdere anvendelsen af fleksibilitetsinstrumenter inden for de retlige rammer for det årlige EU-budget for 2021 i overensstemmelse med de kriterier for aktivering, der er fastsat i FFR-forordningen.

Seneste opdatering: 26. juli 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik