Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0207(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0144/2021

Teksty złożone :

A9-0144/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0137

Teksty przyjęte
PDF 132kWORD 44k
Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. - Bruksela
Ustanowienie programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021–2027 ***II
P9_TA(2021)0137A9-0144/2021
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Obywatele, równość, prawa i wartości” oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 i rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 18 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 10 października 2018 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0383),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0144/2021),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji, wraz z odnoszącym się do niego wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 178.
(2) Dz.U. C 461 z 21.12.2018, s. 196.
(3) Teksty przyjęte w dniu 17.4.2019, P8_TA(2019)0407.


ZAŁĄCZNIK

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania komponentu „Wartości Unii” w 2021 r.

Bez uszczerbku dla uprawnień władzy budżetowej współprawodawcy zgadzają się, że na komponent „Wartości Unii”, stanowiący część programu „Obywatele, równość, prawa i wartości”, należy przeznaczyć znaczne środki finansowe od dnia 1 stycznia 2021 r.

Współprawodawcy wzywają Komisję, aby podjęła odpowiednie działania z myślą o osiągnięciu tego celu, zwłaszcza aby przeprowadziła ocenę instrumentów elastyczności w ramach prawnych rocznego budżetu UE na 2021 r., zgodnie z kryteriami uruchomienia ustanowionymi w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności