Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0207(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0144/2021

Predkladané texty :

A9-0144/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0137

Prijaté texty
PDF 130kWORD 48k
Utorok, 27. apríla 2021 - Brusel
Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021 – 2027 ***II
P9_TA(2021)0137A9-0144/2021
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2021 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 a nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06833/1/2020 – C9‑0144/2021),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 10. októbra 2018(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0383),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0144/2021),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie spolu so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu a Rady v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 178.
(2) Ú. v. EÚ C 461, 21.12.2018, s. 196.
(3) Prijaté texty, 17.4.2019, P8_TA(2019)0407.


PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o financovaní oblasti Hodnoty Únie v roku 2021

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, spoluzákonodarcovia súhlasia s tým, že oblasť Hodnoty Únie programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty by mala byť od 1. januára 2021 vybavená značnými finančnými prostriedkami.

Spoluzákonodarcovia vyzývajú Komisiu, aby prijala vhodné opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, najmä na účely posúdenia využívania nástrojov flexibility v právnom rámci ročného rozpočtu EÚ na rok 2021 v súlade s kritériami aktivácie stanovenými v nariadení o VFR.

Posledná úprava: 26. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia