Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0236(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0141/2021

Внесени текстове :

A9-0141/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0139

Приети текстове
PDF 121kWORD 44k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел
Космическа програма за периода 2021-2027 г. и Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***II
P9_TA(2021)0139A9-0141/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2021 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС (14312/1/2020 – C9-0140/2021 – 2018/0236(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14312/1/2020 – C9‑0140/2021),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0447),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A9-0141/2021),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като бъде направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 51.
(2) ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 365.
(3) Приети текстове от 17 април 2019 г., P8_TA(2019)0402.

Последно осъвременяване: 26 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност