Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0382(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0128/2021

Ingivna texter :

A9-0128/2021

Debatter :

PV 27/04/2021 - 4
PV 27/04/2021 - 6
CRE 27/04/2021 - 4
CRE 27/04/2021 - 6

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0140

Antagna texter
PDF 115kWORD 45k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel
Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket ***
P9_TA(2021)0140A9-0128/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2021 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05022/2021),

–  med beaktande av utkastet till avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (05198/2021),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (05203/2021),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217, artikel 218.6 andra stycket och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0086/2021),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2020 om det föreslagna mandatet för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 18 juni 2020 om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland(2),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel, i enlighet med artikel 58 i arbetsordningen,

–  med beaktande av skrivelserna från utskottet för rättsliga frågor, utskottet för utveckling, budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för transport och turism, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, fiskeriutskottet, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel (A9-0128/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas och Förenade kungarikets regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P9_TA(2020)0033.
(2) Antagna texter, P9_TA(2020)0152.

Senaste uppdatering: 26 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy