Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0149/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0149/2020

Συζήτηση :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0142

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1244kWORD 864k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες
Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
P9_TA(2021)0142A9-0149/2020
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 (COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0619),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0188/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Επιτροπής Αλιείας (A9-0149/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 28 Απριλίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627
P9_TC1-COD(2019)0272

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως καθορίστηκε στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), είναι να εξασφαλίζει μια εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία διασφαλίζει βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

(2)  Με την απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου(4), η Ένωση ενέκρινε τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και τη συμφωνία για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών ιχθυαποθεμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν αρχές και κανόνες όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων πόρων της θάλασσας. Στο πλαίσιο των ευρύτερων διεθνών υποχρεώσεών της, η Ένωση συμμετέχει στις προσπάθειες που καταβάλλονται στα διεθνή ύδατα για τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων.

(3)  Η Ένωση αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού(5) (εφεξής «η σύμβαση»).

(4)  Κατά την 21η ειδική συνεδρίασή της το 2018, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (εφεξής «ICCAT») που συστάθηκε βάσει της σύμβασης, εξέδωσε τη σύσταση 18-02 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (εφεξής «το σχέδιο διαχείρισης»).Το σχέδιο διαχείρισης ακολουθεί τη γνωμοδότηση της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Στατιστικών (εφεξής «SCRS») της ICCAT, η οποία αναφέρει ότι η ICCAT θα πρέπει να θεσπίσει πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το απόθεμα το 2018, δεδομένου ότι η τρέχουσα κατάσταση του αποθέματος φαίνεται ότι δεν απαιτεί πλέον τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου (που θεσπίστηκε από τη σύσταση 17-07 για την τροποποίηση της σύστασης 14-04), χωρίς ωστόσο να χαλαρώσουν τα ισχύοντα μέτρα εποπτείας και ελέγχου.

(5)  Η σύσταση 18-02 καταργεί τη σύσταση 17-07 που τροποποιεί τη σύσταση 14-04 σχετικά με σχέδιο αποκατάστασης για τον τόνο, η οποία εφαρμόστηκε στο ενωσιακό δίκαιο με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6).

(6)   Κατά την 26η τακτική συνεδρίασή της το 2019, η ICCAT εξέδωσε τη σύσταση 19-04 για την τροποποίηση του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης που θεσπίστηκε με τη σύσταση 18-02. Η σύσταση 19-04 της ICCAT καταργεί και αντικαθιστά τη σύσταση 18-02. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόσει τη σύσταση 19-04 στο δίκαιο της Ένωσης.

(7)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει, πλήρως ή εν μέρει, τις ακόλουθες συστάσεις της ICCAT: 06-07(7), 18-10(8), 96-14(9), 13-13(10) και 16-15(11).

(8)  Η θέση της Ένωσης στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των αλιευτικών πόρων είναι σύμφωνη με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως με τον στόχο της προοδευτικής αποκατάστασης και διατήρησης των πληθυσμών των αποθεμάτων ιχθύων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), και με τον στόχο να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ώστε η αλιευτική και η μεταποιητική βιομηχανία και οι χερσαίες δραστηριότητες που συνδέονται με την αλιεία να είναι οικονομικά βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Σύμφωνα με την έκθεση για το 2018 που εξέδωσε η SCRS(12), τα αλιεύματα ερυθρού τόνου με ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας F0,1 συνάδουν προς το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FΜΒΑ). Η βιομάζα αποθέματος κρίνεται ότι αντιστοιχεί σε επίπεδο που διασφαλίζει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Η B0,1 παρουσιάζει διακυμάνσεις και βρίσκεται πάνω από το εν λόγω επίπεδο όταν πρόκειται για μεσαία και χαμηλά επίπεδα ανανέωσης και κάτω από το εν λόγω επίπεδο στην περίπτωση υψηλών επιπέδων ανανέωσης.

(9)  Το σχέδιο διαχείρισης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων εργαλείων και αλιευτικών τεχνικών. Με την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει ▌ να προωθούν δραστηριότητες παράκτιας αλιείας και τη χρήση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή και στη βιοτεχνική αλιεία, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τις τοπικές οικονομίες.

(10)   Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της αλιείας μικρής κλίμακας και της μη βιομηχανικής αλιείας. Εκτός από τις σχετικές διατάξεις της σύστασης 19-04 της ICCAT που αίρουν τα εμπόδια στη συμμετοχή σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στην αλιεία ερυθρού τόνου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλίσουν δίκαιη και διαφανή κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των στόλων μικρής κλίμακας, των μη βιομηχανικών στόλων και των μεγαλύτερων στόλων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(11)  Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την κοινή αλιευτική πολιτική, έχει εγκριθεί ενωσιακή νομοθεσία που θεσπίζει σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, το οποίο περιλαμβάνει την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ). Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου(13) θεσπίζει ενωσιακό σύστημα για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή, με συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ο εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής(14) ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου(15) προβλέπει τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της ΠΛΑ αλιείας. Οι εν λόγω κανονισμοί περιλαμβάνουν ήδη διατάξεις όπως πάσης φύσεως αλιευτικές άδειες, συγκεκριμένους κανόνες για τα συστήματα παρακολούθησης σκαφών που καλύπτουν ορισμένα από τα μέτρα της σύστασης 19-04 της ICCAT. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων στον παρόντα κανονισμό.

(12)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 καθορίζει την έννοια του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης. Χάριν συνέπειας, η έννοια του ελάχιστου μεγέθους της ICCAT θα πρέπει να μεταφερθεί στο ενωσιακό δίκαιο ως ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης.

(13)  Σύμφωνα με τη σύσταση 19-04 της ICCAT, τα αλιεύματα ερυθρού τόνου που είναι μικρότερα από το ελάχιστο μέγεθος διατήρησης αναφοράς πρέπει να απορρίπτονται, και το ίδιο ισχύει για τα αλιεύματα ερυθρού τόνου που υπερβαίνουν τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που ορίζονται στα ετήσια αλιευτικά σχέδια. Για τον σκοπό της συμμόρφωσης της Ένωσης προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει της σύμβασης ICCAT, το άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/98(16) προβλέπει παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εκφόρτωσης ερυθρού τόνου σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 μεταφέρει στο ενωσιακό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της σύστασης 19-04 της ICCAT που θεσπίζουν την υποχρέωση απόρριψης ερυθρού τόνου για σκάφη που υπερβαίνουν την κατανεμηθείσα ποσόστωσή τους ή το μέγιστο επίπεδο επιτρεπόμενων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Το πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού περιλαμβάνει σκάφη που δραστηριοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός δεν χρειάζεται να καλύπτει τις υποχρεώσεις απόρριψης και ελευθέρωσης και δεν θίγει τις αντίστοιχες διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/98.

(14)  Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης του 2018, τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης αναγνώρισαν την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων για ορισμένες εργασίες που σχετίζονται με τον ερυθρό τόνο. Για τον σκοπό αυτό, στην ετήσια συνεδρίαση του 2018, συμφωνήθηκε ότι τα αρμόδια για τα ιχθυοτροφεία συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης θα πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα των εργασιών εγκλωβισμού και να διενεργούν τυχαίους ελέγχους βάσει ανάλυσης κινδύνου.

(15)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 640/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) προβλέπει ηλεκτρονικό έγγραφο αλιευμάτων ερυθρού τόνου («eBCD») κατ’ εφαρμογή της σύστασης 09-11 της ICCAT για την τροποποίηση της σύστασης 08-12. Οι συστάσεις 17-09 και 11-20 σχετικά με την εφαρμογή του eBCD καταργήθηκαν προσφάτως από τις συστάσεις 18-12 και 18-13. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 640/2010 είναι πλέον παρωχημένος και η Επιτροπή έχει προτείνει την έγκριση νέου κανονισμού για την εφαρμογή των πιο πρόσφατων κανόνων της ICCAT σχετικά με το eBCD. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 640/2010 αλλά, γενικότερα, στο πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων που συστήνει η ICCAT.

(16)  Δεδομένου ότι ορισμένες συστάσεις της ICCAT τροποποιούνται συχνά από τα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT και είναι πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω στο μέλλον, ώστε να είναι εφικτή η ταχεία μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης μελλοντικών συστάσεων της ICCAT που τροποποιούν ή συμπληρώνουν το σχέδιο διαχείρισης της ICCAT, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξής ζητήματα: ▌ τις προθεσμίες για την αναφορά πληροφοριών και τα χρονικά διαστήματα των αλιευτικών περιόδων· τις παρεκκλίσεις από την απαγόρευση μεταφοράς αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων· τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης· τα ποσοστά και τις παραμέτρους, καθώς και τις πληροφορίες που θα υποβάλλονται στην Επιτροπή· τα καθήκοντα των εθνικών και περιφερειακών παρατηρητών, τους λόγους άρνησης χορήγησης άδειας μεταβίβασης ιχθύων· τους λόγους κατάσχεσης αλιευμάτων και έκδοσης εντολής ελευθέρωσης ιχθύων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(18). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(17)  Η Επιτροπή που εκπροσωπεί την Ένωση στις συνεδριάσεις της ICCAT συμφωνεί σε ετήσια βάση με ορισμένες αμιγώς τεχνικές συστάσεις της ICCAT, ιδίως όσον αφορά τους περιορισμούς της αλιευτικής ικανότητας, τις απαιτήσεις σχετικά με το ημερολόγιο πλοίου, τα έντυπα αναφοράς αλιευμάτων, τις δηλώσεις μεταφόρτωσης ή μεταβίβασης, τις ελάχιστες πληροφορίες όσον αφορά τις άδειες αλίευσης, τον ελάχιστο αριθμό αλιευτικών σκαφών σε σχέση με το πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT· τις προδιαγραφές του συστήματος ελέγχου και παρατηρητών, τις προδιαγραφές βιντεοσκόπησης, το πρωτόκολλο ελευθέρωσης, τα πρότυπα μεταχείρισης των νεκρών ιχθύων, τις δηλώσεις εγκλωβισμού ή τις προδιαγραφές των συστημάτων παρακολούθησης σκαφών, τα οποία εφαρμόζονται με τα παραρτήματα I-XV του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των παραρτημάτων I-XV σύμφωνα με τις συστάσεις της ICCAT που τροποποιούνται ή συμπληρώνονται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(18)  Οι συστάσεις της ICCAT που διέπουν την αλιεία ερυθρού τόνου (εργασίες σχετιζόμενες με την αλίευση, τη μεταβίβαση, τη μεταφορά, τον εγκλωβισμό, την εκτροφή, την εξαλίευση και τη μεταφορά αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων) είναι ιδιαίτερα δυναμικές. Οι τεχνολογίες ελέγχου και διαχείρισης της αλιείας (λ.χ. στερεοσκοπικές κάμερες και εναλλακτικές μέθοδοι) εξελίσσονται συνεχώς και πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη με ομοιόμορφο τρόπο. Ομοίως, είναι επίσης αναγκαία η ανάπτυξη επιχειρησιακών διαδικασιών, όπου απαιτείται, προς συνδρομή των κρατών μελών που εφαρμόζουν τους κανόνες της ICCAT οι οποίοι προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για τη διασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά αναλυτικούς κανόνες για τη μεταφορά ζώντος ερυθρού τόνου στο πλαίσιο αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων, τις εργασίες μεταβίβασης και τις εργασίες εγκλωβισμού. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19).

(19)  Οι κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θίγουν την ενσωμάτωση μελλοντικών συστάσεων της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

(20)  Καθώς ο παρών κανονισμός θα παρέχει ένα νέο και περιεκτικό σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου, οι διατάξεις σχετικά με τον ερυθρό τόνο που ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2017/2107(20) και (ΕΕ) 2019/833(21) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να απαλειφθούν. Όσον αφορά το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107, το τμήμα που αναφέρεται στον ξιφία της Μεσογείου έχει συμπεριληφθεί στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1154 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22). Θα πρέπει επίσης να απαλειφθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 του Συμβουλίου(23). Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) αριθ. 2017/2107 και (ΕΕ) 2019/833 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(21)  Η σύσταση 17-07 καταργήθηκε με τη σύσταση 18-02 της ICCAT, καθώς η κατάσταση του αποθέματος δεν απαιτούσε πλέον τα έκτακτα μέτρα που προέβλεπε το σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου το οποίο θεσπίστηκε με την εν λόγω σύσταση. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1627, που θέσπιζε το εν λόγω σχέδιο αποκατάστασης, θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει γενικούς κανόνες για την ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή από την Ένωση του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus) στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, όπως έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («ICCAT»).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε:

α)  αλιευτικά σκάφη της Ένωσης και σκάφη της Ένωσης ασκούντα δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας τα οποία:

–  αλιεύουν ερυθρό τόνο εντός της ζώνης της σύμβασης· και

–  μεταφορτώνουν ή φέρουν επί του σκάφους, και εκτός της ζώνης της σύμβασης, ερυθρό τόνο που έχει αλιευτεί εντός της ζώνης της σύμβασης·

β)  ιχθυοτροφεία της Ένωσης·

γ)  αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και σκάφη τρίτων χωρών ασκούντα δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε ύδατα της Ένωσης για την αλιεία ερυθρού τόνου στη ζώνη της σύμβασης·

δ)  σκάφη τρίτων χωρών που επιθεωρούνται σε λιμένες κρατών μελών και φέρουν επί του σκάφους ερυθρό τόνο που αλιεύεται στη ζώνη της σύμβασης ή αλιευτικά προϊόντα προερχόμενα από ερυθρό τόνο που αλιεύεται σε ενωσιακά ύδατα, τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί σε λιμένες.

Άρθρο 3

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εφαρμογή του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου, όπως εγκρίθηκε από την ICCAT, που αποσκοπεί στη διατήρηση της βιομάζας ερυθρού τόνου πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Άρθρο 4

Σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται χωρίς να θίγονται άλλες ενωσιακές πράξεις που διέπουν τον τομέα της αλιείας, ειδικότερα:

(1)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

(2)  ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

(3)  ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24) σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων·

(4)  ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2107 για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT)·

(5)   ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(25) σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων.

Άρθρο 5

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «ICCAT»: η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού·

(2)  «η σύμβαση»: η διεθνής σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού·

(3)  «αλιευτικό σκάφος»: κάθε μηχανοκίνητο σκάφος που χρησιμοποιείται με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση πόρων ερυθρού τόνου, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών αλίευσης, των σκαφών μεταποίησης ιχθύων, των σκαφών υποστήριξης, των ρυμουλκών, των σκαφών που συμμετέχουν σε μεταφορτώσεις, καθώς και των σκαφών μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα για τη μεταφορά προϊόντων τόνου, και των βοηθητικών σκαφών, εξαιρουμένων των σκαφών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων·

(4)  «ζων ερυθρός τόνος»: ερυθρός τόνος που διατηρείται ζωντανός για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε διάταξη παγίδευσης ή μεταβιβάζεται ζωντανός σε εγκατάσταση εκτροφής ▌,

(5)  «SCRS»: η Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Στατιστικών της ICCAT·

(6)  «ερασιτεχνική αλιεία»: μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων ▌·

(7)   «αγωνιστική αλιεία»: η αλιεία για μη εμπορικούς σκοπούς, στην οποία οι συμμετέχοντες ανήκουν σε εθνική αθλητική οργάνωση ή κατέχουν εθνική αθλητική άδεια·

(8)  «ρυμουλκό»: κάθε πλοίο που χρησιμοποιείται για ρυμούλκηση κλωβών·

(9)  «σκάφος μεταποίησης»: σκάφος επί του οποίου τα αλιευτικά προϊόντα υπόκεινται σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατεργασίες πριν συσκευαστούν: τεμαχισμό σε φιλέτα ή φέτες, κατάψυξη και/ή μεταποίηση·

(10)  «βοηθητικό σκάφος»: κάθε σκάφος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά νεκρών ερυθρών τόνων (μη μεταποιημένων) από κλωβό μεταφοράς/εκτροφής, από γρι γρι ή από διάταξη παγίδευσης σε καθορισμένο λιμένα και/ή σε σκάφος μεταποίησης·

(11)  «διάταξη παγίδευσης»: σταθερό εργαλείο στερεωμένο στον βυθό, που διαθέτει συνήθως καθοδηγητικό δίχτυ το οποίο κατευθύνει τον ερυθρό τόνο σε περίκλειστο χώρο ή σε σειρά περίκλειστων χώρων όπου και παραμένει πριν από την εξαλίευση ή την εκτροφή·

(12)  «γρι γρι»: κάθε κυκλωτικό δίχτυ, το κάτω μέρος του οποίου κλείνει με τη βοήθεια ενός σχοινιού (στίγκου) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του διχτυού, το οποίο διέρχεται από σειρά δακτυλίων κατά μήκος του κάτω γραντιού, επιτρέποντας το στιγκάρισμα και το κλείσιμο του διχτυού·

(13)  «εγκλωβισμός»: η μετακίνηση ζώντος ερυθρού τόνου από τον κλωβό μεταφοράς ή τη διάταξη παγίδευσης στους κλωβούς εκτροφής ή πάχυνσης·

(14)  «σκάφος αλίευσης»: σκάφος που χρησιμοποιείται για την αλίευση πόρων ερυθρού τόνου για εμπορικούς σκοπούς·

(15)  «ιχθυοτροφείο»: θαλάσσια περιοχή σαφώς οριζόμενη από γεωγραφικές συντεταγμένες, η οποία χρησιμοποιείται για την πάχυνση ή την εκτροφή ερυθρού τόνου ο οποίος αλιεύεται με διατάξεις παγίδευσης και/ή γρι γρι. Ένα ιχθυοτροφείο μπορεί να έχει διάφορους χώρους εκτροφής οριζόμενους, στο σύνολό τους, από γεωγραφικές συντεταγμένες, με σαφώς καθορισμένο γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος για καθένα από τα σημεία του πολυγώνου·

(16)  «εκτροφή» ή «πάχυνση»: ο εγκλωβισμός ερυθρού τόνου σε ιχθυοτροφεία και η επακόλουθη εκτροφή του με στόχο την πάχυνση και την αύξηση της συνολικής του βιομάζας·

(17)  «εξαλίευση»: η θανάτωση του ερυθρού τόνου σε ιχθυοτροφεία ή σε διατάξεις παγίδευσης·

(18)  «στερεοσκοπική κάμερα»: κάμερα που διαθέτει δύο ή περισσότερους φακούς, με διαφορετικό αισθητήρα εικόνας ή αναλογική εγγραφή σε φιλμ ο καθένας, για τη λήψη τρισδιάστατων εικόνων με σκοπό τη μέτρηση του μήκους των ιχθύων και την παροχή βοήθειας για τον προσδιορισμό του αριθμού και του βάρους του τόνου·

(19)  «μικρό παράκτιο σκάφος»: σκάφος αλίευσης που φέρει τουλάχιστον τρία από τα πέντε κάτωθι χαρακτηριστικά:

α)  συνολικό μήκος <12 m·

β)  το σκάφος αλιεύει αποκλειστικά εντός των υδάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους σημαίας·

γ)  τα αλιευτικά ταξίδια έχουν διάρκεια μικρότερη των 24 ωρών·

δ)  ο ανώτατος αριθμός μελών πληρώματος ορίζεται στα τέσσερα άτομα· ή

ε)  το σκάφος χρησιμοποιεί επιλεκτικές αλιευτικές τεχνικές που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

(20)  «κοινή αλιευτική δραστηριότητα»: κάθε δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα σκάφη γρι γρι, κατά την οποία τα αλιεύματα ενός σκάφους γρι γρι καταλογίζονται σε ένα ή περισσότερα σκάφη γρι γρι, σύμφωνα με προσυμφωνημένη κλείδα κατανομής·

(21)  «ενεργός αλιεία»: για κάθε σκάφος αλίευσης, το γεγονός ότι έχει ως στόχο τον ερυθρό τόνο στη διάρκεια δεδομένης αλιευτικής περιόδου·

(22)  «BCD»: έγγραφο αλιευμάτων ερυθρού τόνου·

(23)  «eBCD»: ηλεκτρονικό έγγραφο αλιευμάτων ερυθρού τόνου·

(24)  «ζώνη της σύμβασης»: η γεωγραφική ζώνη όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης·

(25)  «μεταφόρτωση»: η εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους των αλιευτικών προϊόντων που βρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους σε άλλο αλιευτικό σκάφος. Ωστόσο, η εκφόρτωση νεκρού ερυθρού τόνου από το γρι γρι, τη διάταξη παγίδευσης ή το ρυμουλκό σε βοηθητικό σκάφος δεν θεωρείται μεταφόρτωση·

(26)  «μεταβίβαση ελέγχου»: κάθε επιπλέον μεταβίβαση που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης αλιείας/εκτροφής ή των αρχών ελέγχου με σκοπό την επαλήθευση του αριθμού των ιχθύων που μεταβιβάζονται·

(27)  «κάμερα ελέγχου»: στερεοσκοπική κάμερα και/ή συμβατική βιντεοκάμερα για τον σκοπό των ελέγχων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

(28)  «ΣΜΣ»: συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, καθώς και συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο μέρος, νομικό πρόσωπο ή αλιευτική οργάνωση·

(29)  «μεγάλο πελαγικό παραγαδιάρικο σκάφος»: πελαγικό παραγαδιάρικο σκάφος συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων·

(30)  «μεταβίβαση»: οποιαδήποτε μεταβίβαση:

α)  ζώντος ερυθρού τόνου από το δίχτυ του σκάφους αλίευσης στον κλωβό μεταφοράς·

β)  ζώντος ερυθρού τόνου από τον κλωβό μεταφοράς σε άλλον κλωβό μεταφοράς·

γ)  κλωβού με ζωντανό ερυθρό τόνο από ένα ρυμουλκό σε άλλο·

δ)  κλωβού με ζωντανό ερυθρό τόνο από ένα ιχθυοτροφείο σε άλλο, και ζώντος ερυθρού τόνου μεταξύ διαφορετικών κλωβών εντός του ίδιου ιχθυοτροφείου·

ε)  ζώντος ερυθρού τόνου από τη διάταξη παγίδευσης στον κλωβό μεταφοράς, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ρυμουλκού·

(31)  «φορέας εκμετάλλευσης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διευθύνει ή κατέχει επιχείρηση η οποία ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα συνδεόμενη με οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας, διανομής και λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

(32)  «ομάδα εργαλείων»: ομάδα αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία για τα οποία έχει κατανεμηθεί ομαδική ποσόστωση·

(33)  «αλιευτική προσπάθεια»: το προϊόν της ικανότητας και της δραστηριότητας αλιευτικού σκάφους· όταν πρόκειται για ομάδα σκαφών αλίευσης, το άθροισμα της αλιευτικής προσπάθειας όλων των σκαφών της ομάδας·

(34)  «αρμόδιο κράτος μέλος»: το κράτος μέλος σημαίας ή το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται το σχετικό ιχθυοτροφείο ή η σχετική διάταξη παγίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μέτρα διαχείρισης

Άρθρο 6

Όροι συναφείς προς τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας

1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η αλιευτική προσπάθεια των οικείων σκαφών αλίευσης και διατάξεων παγίδευσης είναι ανάλογη με τις αλιευτικές δυνατότητες ερυθρού τόνου που έχουν χορηγηθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Στα μέτρα που εγκρίνουν τα κράτη μέλη συγκαταλέγεται ο καθορισμός ατομικών ποσοστώσεων για τα οικεία σκάφη αλίευσης μήκους άνω των 24 m, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αδειοδοτημένων σκαφών που αναφέρεται στο άρθρο 26.

2.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα σκάφη αλίευσης να κατευθύνονται τάχιστα σε υποδεικνυόμενο λιμένα όταν η ατομική ποσόστωση του σκάφους θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

3.  Στην αλιεία ερυθρού τόνου δεν επιτρέπονται δραστηριότητες ναύλωσης.

Άρθρο 7

Μεταφορά μη εξαλιευθέντος ζώντος ερυθρού τόνου

1.  Η μεταφορά ▌ μη εξαλιευθέντος ζώντος ερυθρού τόνου από αλιεύματα προηγούμενων ετών εντός ιχθυοτροφείου μπορεί να επιτρέπεται μόνον αν το κράτος μέλος αναπτύξει ενισχυμένο σύστημα ελέγχου και το δηλώσει στην Επιτροπή ▌. Το εν λόγω σύστημα συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου επιθεώρησης των κρατών μελών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα μέτρα που ορίζονται στα άρθρα ▌53 και 61.

2.  Πριν από την έναρξη μιας αλιευτικής περιόδου, τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για ιχθυοτροφεία διασφαλίζουν την ενδελεχή εκτίμηση του ζώντος ερυθρού τόνου που μεταφέρεται μετά από μαζική εξαλίευση σε ιχθυοτροφεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Για τον σκοπό αυτό, το σύνολο του μεταφερόμενου ζώντος ερυθρού τόνου του αλιευτικού έτους που δεν υπόκειτο σε μαζική εξαλίευση σε ιχθυοτροφεία μεταβιβάζεται σε άλλους κλωβούς με τη χρήση συστημάτων στερεοσκοπικής κάμερας ή εναλλακτικών μεθόδων, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ακρίβειας και ορθότητας, σύμφωνα με το άρθρο 51. Η πλήρως τεκμηριωμένη ιχνηλασιμότητα διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Η μεταφορά ερυθρού τόνου από έτη κατά τα οποία δεν υπόκειτο σε μαζική εξαλίευση ελέγχεται σε ετήσια βάση με την εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας σε κατάλληλα δείγματα βάσει εκτίμησης κινδύνου.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν αναλυτικούς κανόνες για την ανάπτυξη ενός ενισχυμένου συστήματος ελέγχου της μεταφοράς ζώντος ερυθρού τόνου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 68.

Άρθρο 8

Μεταφορά αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων

Η μεταφορά αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων απαγορεύεται.

Άρθρο 9

Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων

1.  Οι μεταβιβάσεις ποσοστώσεων μεταξύ της Ένωσης και άλλων ΣΜΣ πραγματοποιούνται μόνον μετά από προηγούμενη άδεια των οικείων κρατών μελών και/ή των ΣΜΣ. Η Επιτροπή ενημερώνει τη γραμματεία της ICCAT 48 ώρες πριν από τη μεταβίβαση των ποσοστώσεων.

2.  Η μεταβίβαση ποσοστώσεων εντός ομάδων εργαλείων, ποσοστώσεων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και ατομικών αλιευτικών ποσοστώσεων εκάστου κράτους μέλους επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι το/τα σχετικό/-ά κράτος/-η μέλος/-η ενημερώνει/-ουν την Επιτροπή για τις εν λόγω μεταβιβάσεις εκ των προτέρων, ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να ενημερώνει τη γραμματεία της ICCAT πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβίβασης.

Άρθρο 10

Μειώσεις ποσοστώσεων σε περίπτωση υπεραλίευσης

Όταν τα κράτη μέλη υπερβαίνουν τις αλιευτικές ποσοστώσεις που τους έχουν κατανεμηθεί και η κατάσταση δεν μπορεί να διορθωθεί με ανταλλαγές ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εφαρμόζονται τα άρθρα 37 και 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 11

Ετήσια σχέδια αλιείας

1.  Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση ερυθρού τόνου θεσπίζει ετήσιο σχέδιο αλιείας. Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για τα σκάφη αλίευσης και τις διατάξεις παγίδευσης:

α)  τις ποσοστώσεις που έχουν κατανεμηθεί σε κάθε ομάδα εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστώσεων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

β)  κατά περίπτωση, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την κατανομή και τη διαχείριση των ποσοστώσεων·

γ)  τα μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης των ατομικών ποσοστώσεων·

δ)  τις ανοικτές αλιευτικές περιόδους για κάθε κατηγορία εργαλείων·

ε)  πληροφορίες σχετικά με τους καθορισμένους λιμένες·

στ)  τους κανόνες για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα· και

ζ)  τον αριθμό των σκαφών αλίευσης, εκτός από τις τράτες βυθού, μήκους άνω των 24 m και των γρι γρι που επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τον ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

2.  Τα κράτη μέλη που διαθέτουν μικρά παράκτια σκάφη που έχουν άδεια να αλιεύουν ερυθρό τόνο, επιδιώκουν να κατανέμουν συγκεκριμένη τομεακή ποσόστωση στα σκάφη αυτά και συμπεριλαμβάνουν την εν λόγω κατανομή στα σχέδια αλιείας τους. Συμπεριλαμβάνουν επίσης τα πρόσθετα μέτρα για τη στενή παρακολούθηση της κατανάλωσης της ποσόστωσης από τον στόλο στα οικεία σχέδια παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να δίνουν άδεια σε διαφορετικό αριθμό σκαφών να αξιοποιούν πλήρως τις αλιευτικές τους δυνατότητες, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Η Πορτογαλία και η Ισπανία μπορούν να κατανέμουν τομεακές ποσοστώσεις σε σκάφη αλιείας με καλάμια τα οποία δραστηριοποιούνται στα ενωσιακά ύδατα του αρχιπελάγους των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων. Η τομεακή ποσόστωση περιλαμβάνεται στα οικεία ετήσια σχέδια αλιείας, ενώ επιπρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση της κατανάλωσής της ορίζονται με σαφήνεια στα οικεία ετήσια σχέδια παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης.

4.  Όταν τα κράτη μέλη κατανέμουν τομεακές ποσοστώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, δεν εφαρμόζεται η απαίτηση ελάχιστης ποσόστωσης των 5 τόνων που καθορίζεται σε ενωσιακή πράξη η οποία ισχύει για τις κατανομές των αλιευτικών δυνατοτήτων.

5.  Οποιαδήποτε τροποποίηση του ετήσιου σχεδίου αλιείας διαβιβάζεται από το οικείο κράτος μέλος στην Επιτροπή τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας την οποία αφορά η τροποποίηση. Η Επιτροπή αποστέλλει την τροποποίηση στη γραμματεία της ICCAT τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας την οποία αφορά η τροποποίηση.

Άρθρο 12

Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών τους δυνατοτήτων, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επίσης, προβαίνουν σε δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την παραδοσιακή και βιοτεχνική αλιεία, ▌και παρέχουν κίνητρα σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Άρθρο 13

Ετήσια σχέδια διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας

Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση ερυθρού τόνου θεσπίζει ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τον αριθμό των σκαφών αλίευσης και των διατάξεων παγίδευσης κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η αλιευτική ικανότητα είναι ανάλογη προς τις αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται στα σκάφη αλίευσης και στις διατάξεις παγίδευσης για τη σχετική περίοδο ποσοστώσεων. Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν την αλιευτική ικανότητα χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που ορίζονται στην ενωσιακή πράξη η οποία ισχύει για τις κατανομές αλιευτικών δυνατοτήτων. Η προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας της Ένωσης για τα γρι γρι περιορίζεται σε μέγιστη διακύμανση 20 % σε σύγκριση με την αλιευτική ικανότητα αναφοράς του 2018.

Άρθρο 14

Ετήσια σχέδια επιθεώρησης

Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση για τον ερυθρό τόνο καταρτίζει ετήσιο σχέδιο επιθεώρησης με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα αντίστοιχα οικεία σχέδια. Τα εν λόγω σχέδια καταρτίζονται σύμφωνα με:

α)  τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες, καθώς και τα σημεία αναφοράς των δραστηριοτήτων επιθεώρησης που καθορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης για τον ερυθρό τόνο που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

β)  το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ερυθρό τόνο το οποίο καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 15

Ετήσια σχέδια διαχείρισης της εκτροφής

1.  Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση ερυθρού τόνου θεσπίζει ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της εκτροφής.

2.  Στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της εκτροφής κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η συνολική ικανότητα εισερχόμενων ποσοτήτων και η συνολική ικανότητα εκτροφής αντιστοιχούν στην εκτιμώμενη ποσότητα ερυθρού τόνου που είναι διαθέσιμη για εκτροφή.

3.  Τα κράτη μέλη περιορίζουν την οικεία ικανότητα εκτροφής τόνου στη συνολική ικανότητα εκτροφής που καταγράφεται στο «μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου» της ICCAT ή σε αυτή η οποία έλαβε άδεια και δηλώθηκε στην ICCAT το 2018.

4.  Το ανώτατο όριο εισερχόμενων ποσοτήτων ερυθρού τόνου που έχει συλληφθεί σε άγρια κατάσταση στα ιχθυοτροφεία κράτους μέλους περιορίζεται στο επίπεδο εισερχόμενων ποσοτήτων που καταγράφηκε στο «μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου» της ICCAT από τα ιχθυοτροφεία του εν λόγω κράτους μέλους τα έτη 2005, 2006, 2007 ή 2008.

5.  Αν ένα κράτος μέλος χρειάζεται να αυξήσει το ανώτατο όριο εισερχόμενων ποσοτήτων τόνου που έχουν συλληφθεί σε άγρια κατάσταση σε ένα ή περισσότερα εκτροφεία τόνου του, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί στις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν κατανεμηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος και στις ενδεχόμενες εισαγωγές ζώντος τόνου από άλλο κράτος μέλος ή συμβαλλόμενο μέρος.

6.  Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τα ιχθυοτροφεία διασφαλίζουν ότι οι επιστήμονες στους οποίους η SCRS αναθέτει τη διενέργεια δοκιμών για τον προσδιορισμό των ποσοστών ανάπτυξης κατά την περίοδο πάχυνσης έχουν πρόσβαση στα ιχθυοτροφεία και συνδρομή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

7.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, κατά περίπτωση, αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης εκτροφής έως τις 15 Μαΐου κάθε έτους.

Άρθρο 16

Διαβίβαση των ετήσιων σχεδίων

1.  Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους τα κράτη μέλη που διαθέτουν ποσόστωση ερυθρού τόνου υποβάλλουν στην Επιτροπή τα κάτωθι σχέδια:

α)  το ετήσιο σχέδιο αλιείας των σκαφών αλίευσης και των διατάξεων παγίδευσης ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11·

β)  το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13·

γ)  το ετήσιο σχέδιο επιθεώρησης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14· και

δ)  το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της εκτροφής που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15.

2.  Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα χρησιμοποιεί για την κατάρτιση ετήσιου σχεδίου της Ένωσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο της Ένωσης στη γραμματεία της ICCAT έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για συζήτηση και έγκριση από την ICCAT.

3.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν υποβάλει στην Επιτροπή οποιοδήποτε από τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να διαβιβάσει το σχέδιο της Ένωσης στη γραμματεία της ICCAT χωρίς τα σχέδια του οικείου κράτους μέλους. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή επιδιώκει να λάβει υπόψη ένα από τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το οποίο υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο, αλλά πριν από την προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Εάν ένα σχέδιο που υποβάλλεται από κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα ετήσια σχέδια αλιείας, ικανότητας, επιθεώρησης και εκτροφής και περιέχει σοβαρό ελάττωμα που μπορεί να οδηγήσει στη μη έγκριση του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης από την επιτροπή της ICCAT, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να διαβιβάσει το ετήσιο σχέδιο της Ένωσης στη γραμματεία της ICCAT χωρίς τα σχέδια του οικείου κράτους μέλους. Η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος το συντομότερο δυνατόν και προσπαθεί να συμπεριλάβει τυχόν αναθεωρημένα σχέδια που έχει υποβάλει το εν λόγω κράτος μέλος στο σχέδιο της Ένωσης ή σε τροποποιήσεις του σχεδίου της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ετήσια σχέδια αλιείας, ικανότητας, επιθεώρησης και εκτροφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Τεχνικά μέτρα

Άρθρο 17

Αλιευτικές περίοδοι

1.  Επιτρέπεται η αλιεία ερυθρού τόνου με γρι γρι στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο από τις 26 Μαΐου έως την 1η Ιουλίου.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν στα οικεία ετήσια σχέδια αλιείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, να επιτρέπεται στα γρι γρι που φέρουν τη σημαία τους να αλιεύουν ερυθρό τόνο στην Ανατολική Μεσόγειο (αλιευτική ζώνη FAO 37.3.1 και 37.3.2) από τις 15 Μαΐου έως την 1η Ιουλίου.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Κροατία μπορεί να ζητήσει στα οικεία ετήσια σχέδια αλιείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, να επιτρέπεται στα γρι γρι που φέρουν τη σημαία της να αλιεύουν ερυθρό τόνο με σκοπό την εκτροφή στην Αδριατική (αλιευτική ζώνη FAO 37.2.1) έως τις 15 Ιουλίου.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, αν ένα κράτος μέλος αποδείξει στην Επιτροπή ότι, λόγω καιρικών συνθηκών, ορισμένα από τα γρι γρι του που αλιεύουν ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις κανονικές ημέρες αλιείας τους στη διάρκεια ενός έτους, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει, για μεμονωμένα γρι γρι που πλήττονται από την κατάσταση αυτή, την παράταση της αλιευτικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατά τον αντίστοιχο αριθμό απολεσθεισών ημερών, με ανώτατο όριο τις 10 ημέρες ▌. Η μη δραστηριότητα των σχετικών σκαφών, και όλων τα εμπλεκόμενων σκαφών σε περίπτωση κοινής αλιευτικής δραστηριότητας, αιτιολογείται δεόντως με δελτία καιρού και στίγματα του συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS).

5.  Η αλιεία ερυθρού τόνου επιτρέπεται στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο από μεγάλα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Μαΐου.

6.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές περιόδους για τους στόλους τους, εκτός από τα σκάφη γρι γρι και τα μεγάλα πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη, στα ετήσια σχέδια αλιείας τους.

Άρθρο 18

Υποχρέωση εκφόρτωσης

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και τυχόν ισχυουσών παρεκκλίσεων.

Άρθρο 19

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης

1.  Απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μεταβίβαση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η πώληση, η επίδειξη ή η προσφορά προς πώληση ερυθρού τόνου, συμπεριλαμβανομένου του ερυθρού τόνου που αλιεύεται ως παρεμπίπτον αλίευμα ή στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας, βάρους μικρότερου των 30 kg ή μήκους διχοτόμησης μικρότερου των 115 cm.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για τον ερυθρό τόνο βάρους 8 kg ή μήκους διχοτόμησης 75 cm στις εξής περιπτώσεις αλιείας:

α)  για τον ερυθρό τόνο που αλιεύεται στον Ανατολικό Ατλαντικό από σκάφη αλιείας με καλάμι (δόλωμα) και συρτή·

β)  για τον ερυθρό τόνο που αλιεύεται στη Μεσόγειο από αλιευτικό στόλο παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας όσον αφορά τους νωπούς ιχθύς που αλιεύονται από σκάφη με καλάμι, παραγάδι και καθετή· και

γ)  για τον ερυθρό τόνο που αλιεύεται στην Αδριατική από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Κροατίας με σκοπό την εκτροφή.

3.  Οι ειδικοί όροι που ισχύουν για την παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ορίζονται στο παράρτημα I.

4.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδεια αλίευσης σε σκάφη που αλιεύουν βάσει των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παραρτήματος I. Τα εν λόγω σκάφη καταγράφονται στον κατάλογο των σκαφών αλίευσης του άρθρου 26.

5.  Η απόρριψη νεκρών ιχθύων κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς που ορίζεται στο παρόν άρθρο καταλογίζεται στην ποσόστωση του κράτους μέλους.

Άρθρο 20

Τυχαία αλιεύματα κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 παράγραφος 1, για όλα τα σκάφη αλίευσης και τις διατάξεις παγίδευσης που ασχολούνται ενεργά με την αλιεία ερυθρού τόνου επιτρέπονται, σε μέγιστο ποσοστό 5 % ως προς τον αριθμό, τυχαία αλιεύματα ερυθρού τόνου βάρους από 8 έως 30 kg ή, εναλλακτικά, μήκους διχοτόμησης από 75 έως 115 cm.

2.  Το ποσοστό του 5 % που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται βάσει των συνολικών αλιευμάτων ερυθρού τόνου που διατηρούνται επί του σκάφους ή εντός της διάταξης παγίδευσης ανά πάσα στιγμή μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα.

3.  Τα τυχαία αλιεύματα αφαιρούνται από την ποσόστωση του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης.

4.  Για τα τυχαία αλιεύματα ερυθρού τόνου που υπόκεινται στο ελάχιστο μέγεθος αναφοράς ισχύουν τα άρθρα 31, 33, 34 και 35.

Άρθρο 21

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1.  Κάθε κράτος μέλος προβλέπει παρεμπίπτοντα αλιεύματα ερυθρού τόνου στο πλαίσιο της ποσόστωσής του και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή όταν διαβιβάζει το οικείο σχέδιο αλιείας.

2.  Το ποσοστό των επιτρεπόμενων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, το οποίο δεν υπερβαίνει το 20 % των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους στο τέλος του αλιευτικού ταξιδιού, καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εν λόγω παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σε σχέση με τα συνολικά αλιεύματα επί του σκάφους, καθορίζονται με σαφήνεια στο ετήσιο σχέδιο αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 11. Το ποσοστό των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μπορεί να υπολογίζεται με βάση το βάρος ή με βάση τον αριθμό δειγμάτων. Ο υπολογισμός με βάση τον αριθμό δειγμάτων ισχύει μόνο για τον τόνο και τα θυννοειδή που διαχειρίζεται η ICCAT. Το επίπεδο επιτρεπόμενων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων για τον στόλο μικρών παράκτιων σκαφών μπορεί να υπολογίζεται σε ετήσια βάση.

3.  Όλα τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νεκρού ερυθρού τόνου, που διατηρούνται επί του σκάφους ή απορρίπτονται, αφαιρούνται από την ποσόστωση του κράτους μέλους σημαίας, και καταγράφονται και αναφέρονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32.

4.  Όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ποσόστωση ερυθρού τόνου, τα σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα αφαιρούνται από την ειδική ενωσιακή ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ερυθρού τόνου που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

5.  Εάν η συνολική ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί σε ένα κράτος μέλος εξαντληθεί, δεν επιτρέπεται η αλίευση ερυθρού τόνου από σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους και το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ελευθέρωση του ερυθρού τόνου που αλιεύεται ως παρεμπίπτον αλίευμα. Εάν εξαντληθεί η ειδική ενωσιακή ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τόνου που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, απαγορεύεται η αλίευση τόνου από σκάφη που φέρουν σημαία κρατών μελών τα οποία δεν διαθέτουν ποσόστωση τόνου και τα εν λόγω κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ελευθέρωση του ερυθρού τόνου που αλιεύεται ως παρεμπίπτον αλίευμα. Στις εν λόγω περιπτώσεις, η μεταποίηση και η εμπορική εκμετάλλευση νεκρού ερυθρού τόνου απαγορεύεται και όλα τα αλιεύματα καταγράφονται. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν πληροφορίες για τις εν λόγω ποσότητες παρεμπίπτοντος αλιεύματος νεκρού ερυθρού τόνου σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.

6.  Τα σκάφη που δεν αλιεύουν ενεργά ερυθρό τόνο διαχωρίζουν σαφώς τις ποσότητες ερυθρού τόνου που διατηρούνται επί του σκάφους από άλλα είδη, ώστε να επιτρέπουν στις αρχές ελέγχου να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο. Τα εν λόγω παρεμπίπτοντα αλιεύματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης εφόσον συνοδεύονται από το eBCD.

Άρθρο 22

Χρήση εναέριων μέσων

Απαγορεύεται η χρήση κάθε εναέριου μέσου, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, ελικοπτέρων ή άλλων μορφών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για την αναζήτηση ερυθρού τόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ερασιτεχνική αλιεία

Άρθρο 23

Ειδική ποσόστωση για την ερασιτεχνική αλιεία

1.  Κάθε κράτος μέλος που διαθέτει ποσόστωση αλιείας για τον ερυθρό τόνο ρυθμίζει την ερασιτεχνική αλιεία κατανέμοντας ειδική ποσόστωση στην εν λόγω αλιεία. Στην κατανομή αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές ποσότητες νεκρού ερυθρού τόνου, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της αλιείας τύπου «αλίευση και ελευθέρωση». Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για την ποσόστωση που κατανέμεται στην ερασιτεχνική αλιεία κατά τη διαβίβαση των οικείων σχεδίων αλιείας.

2.  Τα αλιεύματα νεκρού ερυθρού τόνου αναφέρονται και καταλογίζονται στην ποσόστωση του κράτους μέλους.

Άρθρο 24

Ειδικές συνθήκες για την ερασιτεχνική αλιεία

1.  Κάθε κράτος μέλος που διαθέτει ποσόστωση αλιείας για τον ερυθρό τόνο που κατανέμεται στην ερασιτεχνική αλιεία ρυθμίζει την ερασιτεχνική αλιεία χορηγώντας άδειες αλιείας σε σκάφη με σκοπό την ερασιτεχνική αλιεία. Κατόπιν αιτήματος της ICCAT, τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμο στην Επιτροπή τον κατάλογο των σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας που έχουν λάβει άδεια αλιείας για την αλίευση ερυθρού τόνου. Ο κατάλογος τον οποίο η Επιτροπή υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ICCAT περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε σκάφος:

α)  όνομα σκάφους·

β)  αριθμό μητρώου·

γ)  αριθμό μητρώου ICCAT (εάν υπάρχει)·

δ)  τυχόν παλαιότερο όνομα· και

ε)  όνομα και διεύθυνση πλοιοκτήτη(-ητών) και φορέα(-ων) εκμετάλλευσης·

2.  Για την ερασιτεχνική αλιεία, απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση περισσότερων του ενός ερυθρού τόνου ανά σκάφος ημερησίως.

3.  Η εμπορία ερυθρού τόνου που αλιεύεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται.

4.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν τα στοιχεία που αφορούν τα αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένου του βάρους και, ει δυνατόν, του μήκους κάθε ερυθρού τόνου που αλιεύεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας, και κοινοποιούν τα στοιχεία του προηγουμένου έτους στην Επιτροπή έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.

5.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν, στη μέγιστη δυνατή έκταση, την ελευθέρωση του ερυθρού τόνου που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας, ιδίως δε των ιχθυδίων. Κάθε ερυθρός τόνος που εκφορτώνεται πρέπει να είναι ολόκληρος ή χωρίς βράγχια και/ή εντόσθια.

Άρθρο 25

Αλίευση, σήμανση και ελευθέρωση

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την αλιεία τύπου «αλίευση και ελευθέρωση» στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό αποκλειστικά από σκάφη αθλητικής αλιείας μπορούν να επιτρέπουν σε περιορισμένο αριθμό σκαφών αθλητικής αλιείας αποκλειστικά να αλιεύουν ερυθρό τόνο με σκοπό την αλιεία τύπου «αλίευση και ελευθέρωση» χωρίς να απαιτείται η κατανομή σε αυτά συγκεκριμένης ποσόστωσης. Τα εν λόγω σκάφη ασκούν δραστηριότητες στο πλαίσιο επιστημονικού έργου ερευνητικού ιδρύματος το οποίο εντάσσεται σε επιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα του έργου κοινοποιούνται στις οικείες αρχές του κράτους μέλους σημαίας.

2.  Τα σκάφη που διενεργούν επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για τον ερυθρό τόνο της ICCAT δεν θεωρείται ότι διεξάγουν δραστηριότητες «αλίευσης, σήμανσης και ελευθέρωσης» που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν δραστηριότητες «αλίευσης, σήμανσης και ελευθέρωσης»:

α)  υποβάλλουν περιγραφή των εν λόγω δραστηριοτήτων και των μέτρων που εφαρμόζονται σε αυτές ως αναπόσπαστο μέρος των οικείων σχεδίων αλιείας και επιθεώρησης που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 15·

β)  παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες των σχετικών σκαφών ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

γ)  εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες σήμανσης και ελευθέρωσης διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται υψηλός βαθμός επιβίωσης των δειγμάτων· και

δ)  υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις διενεργούμενες ερευνητικές δραστηριότητες τουλάχιστον 50 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της SCRS του επόμενου έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση στην ICCAT 60 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της SCRS του επόμενου έτους.

4.  Οι ερυθροί τόνοι που ψοφούν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων «αλίευσης, σήμανσης και ελευθέρωσης» αναφέρονται και αφαιρούνται από την ποσόστωση του κράτους μέλους σημαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Μέτρα ελέγχου

ΤΜΗΜΑ 1

Κατάλογοι και μητρώα σκαφών και διατάξεων παγίδευσης

Άρθρο 26

Κατάλογοι και μητρώα σκαφών

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, έναν μήνα πριν από την έναρξη της περιόδου ισχύος της άδειας, τους ακόλουθους καταλόγους σκαφών στον μορφότυπο που περιγράφεται στην τελευταία έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών της ICCAT(26) για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών:

α)  κατάλογο όλων των σκαφών αλίευσης που έχουν άδεια να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία ερυθρού τόνου· και

β)  κατάλογο όλων των άλλων αλιευτικών σκαφών τα οποία χρησιμοποιούνται με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση πόρων ερυθρού τόνου.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT 15 ημέρες πριν από την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας, ώστε να είναι δυνατόν τα εν λόγω σκάφη να καταχωρισθούν στο μητρώο αδειοδοτημένων σκαφών της ICCAT και, κατά περίπτωση, στο μητρώο σκαφών συνολικού μήκους τουλάχιστον 20 μέτρων της ICCAT, τα οποία έχουν άδεια να ασκούν δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης.

2.  Στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, ένα αλιευτικό σκάφος μπορεί να περιλαμβάνεται και στους δύο καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, με την προϋπόθεση να μην περιλαμβάνεται και στους δύο καταλόγους ταυτόχρονα.

3.  Οι πληροφορίες για τα ▌σκάφη που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 ▌περιλαμβάνουν το όνομα του σκάφους και τον αριθμό μητρώου ενωσιακού αλιευτικού στόλου (ΜΑΣ) όπως ορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής(27).

4.  Καμία αναδρομική υποβολή πληροφοριών δεν γίνεται δεκτή από την Επιτροπή.

5.  Οι μεταγενέστερες αλλαγές στους καταλόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που ένα από τα δηλωθέντα αλιευτικά σκάφη αδυνατεί να συμμετάσχει στην αλιεία λόγω θεμιτών επιχειρησιακών λόγων ή ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή σχετικά και παρέχουν:

α)  πλήρη στοιχεία του/των αλιευτικού/-ών σκάφους/-ών που πρόκειται να αντικαταστήσει/-ουν το εν λόγω αλιευτικό σκάφος· και

β)  συνοπτική αναφορά του βάσιμου λόγου αντικατάστασης και τυχόν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή αναφορές.

6.  Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή τροποποιεί, κατά τη διάρκεια του έτους, τις πληροφορίες για τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποβάλλοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403.

Άρθρο 27

Άδειες αλιείας για σκάφη

1.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλιείας για σκάφη που περιλαμβάνονται σε έναν εκ των καταλόγων που περιγράφονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 5. Οι άδειες αλιείας περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VII και εκδίδονται στον μορφότυπο που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην άδεια αλιείας είναι ακριβείς και συνεπείς με τους κανόνες που ορίζονται στην παρόντα κανονισμό.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 6, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα της ICCAT που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 θεωρείται ότι δεν έχουν άδεια να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν, να μεταβιβάζουν, να μεταποιούν ή να εκφορτώνουν ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

3.  Όταν κριθεί ότι η ατομική ποσόστωση που κατανεμήθηκε σε σκάφος έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος σημαίας ανακαλεί την άδεια αλιείας ερυθρού τόνου που έχει εκδοθεί για το σκάφος και μπορεί να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που έχει ορίσει.

Άρθρο 28

Κατάλογοι και μητρώα διατάξεων παγίδευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο

1.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των οικείων σχεδίων αλιείας, κατάλογο των διατάξεων παγίδευσης στις οποίες έχει επιτραπεί να αλιεύουν ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Η Επιτροπή αποστέλλει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT, προκειμένου οι εν λόγω διατάξεις παγίδευσης τόνου να εγγραφούν στο μητρώο των διατάξεων παγίδευσης οι οποίες επιτρέπεται να αλιεύουν ερυθρό τόνο της ICCAT.

2.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλιείας για διατάξεις παγίδευσης οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται την παράγραφο 1. Οι άδειες αλιείας περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VII και εκδίδονται στον μορφότυπο που ορίζεται σε αυτό. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην άδεια αλιείας είναι ακριβείς και συνεπείς με τους κανόνες που ορίζονται στην παρόντα κανονισμό.

3.  Οι ενωσιακές διατάξεις παγίδευσης που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ICCAT για διατάξεις παγίδευσης οι οποίες επιτρέπεται να αλιεύουν ερυθρό τόνο δεν θεωρείται ότι επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Ο ερυθρός τόνος που αλιεύεται από τις διατάξεις αυτές απαγορεύεται να διατηρείται επί του σκάφους, να μεταβιβάζεται, να εγκλωβίζεται ή να εκφορτώνεται.

4.  Το κράτος μέλος σημαίας ανακαλεί τις άδειες αλιείας ερυθρού τόνου που έχουν εκδοθεί για διατάξεις παγίδευσης όταν η ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί σε αυτές θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί.

Άρθρο 29

Πληροφορίες για τις αλιευτικές δραστηριότητες

1.  Έως τις 15 Ιουλίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες για τα αλιεύματα ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο κατά το προηγούμενο έτος. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στην ICCAT έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

α)  το όνομα και τον αριθμό ICCAT κάθε σκάφους αλίευσης·

β)  την περίοδο ισχύος της/των άδειας/-ών για κάθε σκάφος αλίευσης·

γ)  τα συνολικά αλιεύματα κάθε σκάφους αλίευσης ακόμη και όταν τα αλιεύματα ήταν μηδενικά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της/των άδειας/-ών·

δ)  τον συνολικό αριθμό ημερών αλιείας κάθε σκάφους αλίευσης στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της/των άδειας/-ών· και

ε)  το σύνολο των αλιευμάτων εκτός της περιόδου ισχύος της/των άδειας/-ών.

2.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους, τα οποία δεν επιτρέπεται να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, αλλά που αλίευσαν ερυθρό τόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα:

α)  το όνομα και τον αριθμό ICCAT ή, αν δεν έχουν δηλωθεί στην ICCAT, τον αριθμό εθνικού μητρώου του σκάφους· και

β)  τα συνολικά αλιεύματα ερυθρού τόνου.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με σκάφη τα οποία δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 και 2, αλλά είναι γνωστό ή τεκμαίρεται ότι έχουν αλιεύσει ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT μόλις καταστούν διαθέσιμες.

Άρθρο 30

Κοινές αλιευτικές δραστηριότητες

1.  Οι κοινές αλιευτικές δραστηριότητες που αφορούν τον ερυθρό τόνο επιτρέπονται μόνο κατόπιν χορήγησης άδειας στα συμμετέχοντα σκάφη από το/τα κράτος/-η μέλος/-η σημαίας. Προκειμένου να λάβουν άδεια, τα σκάφη γρι γρι πρέπει να είναι εξοπλισμένα για την αλίευση ερυθρού τόνου, να διαθέτουν ατομική ποσόστωση και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών του άρθρου 32.

2.  Η ποσόστωση που κατανέμεται σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα είναι ίση με το σύνολο των ποσοστώσεων που έχουν κατανεμηθεί στα συμμετέχοντα γρι γρι.

3.  Τα ενωσιακά γρι γρι δεν συμμετέχουν σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με γρι γρι άλλων ΣΜΣ.

4.  Το έντυπο της αίτησης χορήγησης άδειας για συμμετοχή σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο του παραρτήματος IV. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την απόκτηση των κάτωθι πληροφοριών από τα οικεία γρι γρι που συμμετέχουν σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα:

α)  την αιτούμενη περίοδο ισχύος της άδειας της κοινής αλιευτικής δραστηριότητας·

β)  την ταυτότητα των φορέων εκμετάλλευσης που συμμετέχουν·

γ)  τις ατομικές ποσοστώσεις των σκαφών·

δ)  την κλείδα κατανομής των σχετικών αλιευμάτων μεταξύ των σκαφών· και

ε)  πληροφορίες σχετικά με τα ιχθυοτροφεία προορισμού.

5.  Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της κοινής αλιευτικής δραστηριότητας, κάθε κράτος μέλος αποστέλλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στην Επιτροπή, στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα IV. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT και στο κράτος μέλος σημαίας άλλων αλιευτικών σκαφών τα οποία συμμετέχουν στην κοινή αλιευτική δραστηριότητα, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας.

6.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 5 δεν ισχύουν για τις πληροφορίες σχετικά με τα ιχθυοτροφεία προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν, τις εν λόγω πληροφορίες επικαιροποιημένες, μαζί με περιγραφή των γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.

ΤΜΗΜΑ 2

Καταγραφή αλιευμάτων

Άρθρο 31

Υποχρεώσεις καταγραφής

1.  Οι πλοίαρχοι ενωσιακών σκαφών αλίευσης τηρούν ημερολόγιο αλιείας με τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 23 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και με το τμήμα Α του παραρτήματος II του παρόντος.

2.  Οι πλοίαρχοι ενωσιακών ρυμουλκών, βοηθητικών σκαφών και σκαφών μεταποίησης καταγράφουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τμήματα Β, Γ και Δ του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 32

Αναφορές αλιευμάτων που διαβιβάζονται από τους πλοιάρχους και τους υπευθύνους διάταξης παγίδευσης

1.  Οι πλοίαρχοι ενωσιακών σκαφών αλίευσης που αλιεύουν ενεργά κοινοποιούν ηλεκτρονικά στα οικεία κράτη μέλη σημαίας ημερήσιες εκθέσεις σχετικά με τα αλιεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που επιτρέπεται να αλιεύουν ερυθρό τόνο. Οι εν λόγω εκθέσεις δεν είναι υποχρεωτικές για σκάφη εντός λιμένα, εκτός αν ασκούν κοινή αλιευτική δραστηριότητα. Τα στοιχεία των εκθέσεων λαμβάνονται από τα ημερολόγια πλοίου και περιλαμβάνουν ημερομηνία, ώρα, στίγμα (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος), καθώς και το βάρος και τον αριθμό των ερυθρών τόνων που αλιεύονται στη ζώνη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ελευθερώσεων και των απορρίψεων νεκρών ιχθύων. Οι πλοίαρχοι αποστέλλουν τις εκθέσεις στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα III ή στον μορφότυπο που απαιτεί το κράτος μέλος.

2.  Οι πλοίαρχοι των σκαφών γρι γρι συντάσσουν ημερήσιες εκθέσεις, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, για κάθε αλιευτική δραστηριότητα, ακόμη και για εκείνες κατά τις οποίες τα αλιεύματα είναι μηδενικά. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται από τον πλοίαρχο του σκάφους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του στο οικείο κράτος μέλος σημαίας έως τις 9.00 ώρα Γκρήνουιτς για την προηγούμενη ημέρα.

3.  Οι υπεύθυνοι διατάξεων παγίδευσης ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών που ασχολούνται ενεργά με την αλιεία ερυθρού τόνου συντάσσουν ημερήσιες εκθέσεις οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα οικεία κράτη μέλη σημαίας ανά 48 ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που επιτρέπεται να αλιεύουν ερυθρό τόνο. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν τον αριθμό μητρώου ICCAT της διάταξης παγίδευσης, την ημερομηνία και την ώρα αλίευσης, το βάρος και τον αριθμό του ερυθρού τόνου που αλιεύεται, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αλιευμάτων, των ελευθερώσεων και των απορρίψεων νεκρών ιχθύων. Οι εκθέσεις αποστέλλονται στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα III.

4.  Οι πλοίαρχοι σκαφών αλίευσης άλλων από σκάφη γρι γρι, διαβιβάζουν στα οικεία κράτη μέλη σημαίας τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το αργότερο στις 12.00 ώρα Γκρήνουιτς της Τρίτης για την εβδομάδα που προηγείται, η οποία λήγει την Κυριακή.

ΤΜΗΜΑ 3

Εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις

Άρθρο 33

Καθορισμένοι λιμένες

1.  Κάθε κράτος μέλος στο οποίο έχει κατανεμηθεί ποσόστωση ερυθρού τόνου ορίζει τους λιμένες στους οποίους επιτρέπονται οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ερυθρού τόνου. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τους καθορισμένους λιμένες περιλαμβάνονται στο ετήσιο σχέδιο αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 11. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση των πληροφοριών για τους καθορισμένους λιμένες. Η Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.

2.  Για να χαρακτηριστεί ένας λιμένας ως «καθορισμένος», το κράτος μέλος του λιμένα εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  έχουν καθοριστεί ώρες εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης·

β)  έχουν καθοριστεί χώροι εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης· και

γ)  έχουν καθοριστεί διαδικασίες επιτήρησης και επιθεώρησης οι οποίες εξασφαλίζουν κάλυψη όσον αφορά τις επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια όλων των ωρών εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης και σε όλους τους χώρους εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 35.

3.  Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή η μεταφόρτωση από σκάφη αλίευσης, καθώς και από σκάφη μεταποίησης και βοηθητικά σκάφη, οποιασδήποτε ποσότητας ερυθρού τόνου που έχει αλιευτεί στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο σε οποιονδήποτε χώρο άλλον από τους λιμένες που καθορίζουν τα ΣΜΣ και τα κράτη μέλη. Κατ’ εξαίρεση, νεκροί ερυθροί τόνοι που συλλέγονται από διάταξη παγίδευσης/κλωβό, μπορούν να μεταφέρονται σε σκάφος μεταποίησης το οποίο χρησιμοποιεί βοηθητικό σκάφος, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται παρουσία αρχής ελέγχου.

Άρθρο 34

Προηγούμενες κοινοποιήσεις εκφόρτωσης

1.  Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ισχύει για τους πλοιάρχους ενωσιακών αλιευτικών σκαφών μήκους 12 μέτρων και άνω τα οποία περιλαμβάνονται στους καταλόγους σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 26. Η προηγούμενη κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους σημαίας) ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν.

2.  Πριν καταπλεύσουν σε οποιονδήποτε λιμένα, οι πλοίαρχοι, ή οι αντιπρόσωποί τους, ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων, καθώς και σκαφών μεταποίησης και βοηθητικών σκαφών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 26 κοινοποιούν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους σημαίας) ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  προβλεπόμενη ώρα άφιξης·

β)  εκτιμώμενη ποσότητα ερυθρού τόνου που διατηρείται επί του σκάφους·

γ)  πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία αλιεύθηκαν τα αλιεύματα·

δ)  τον εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης και το όνομα των αλιευτικών σκαφών.

3.  Όταν τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης, να εφαρμόσουν συντομότερη προθεσμία κοινοποίησης από το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ωρών πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης, οι εκτιμώμενες ποσότητες ερυθρού τόνου που διατηρούνται επί του σκάφους μπορούν να κοινοποιηθούν κατά την ισχύουσα ώρα κοινοποίησης πριν από την άφιξη. Εάν οι περιοχές αλιείας απέχουν λιγότερο από τέσσερις ώρες από τον λιμένα, οι εκτιμώμενες ποσότητες ερυθρού τόνου που διατηρούνται επί του σκάφους είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από την άφιξη.

4.  Οι αρχές του κράτους μέλους του λιμένα τηρούν αρχείο όλων των προηγούμενων κοινοποιήσεων για το τρέχον έτος.

5.  Όλες οι εκφορτώσεις εντός της Ένωσης ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του κράτους μέλους λιμένα και ένα ποσοστό αυτών επιθεωρείται βάσει συστήματος εκτίμησης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τις ποσοστώσεις, το μέγεθος του στόλου και την αλιευτική προσπάθεια. Τα πλήρη στοιχεία του συστήματος ελέγχου κάθε κράτους μέλους ορίζονται λεπτομερώς στο ετήσιο σχέδιο επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 14.

6.  Οι πλοίαρχοι ενωσιακών σκαφών αλίευσης, ανεξαρτήτως του συνολικού μήκους του σκάφους, υποβάλλουν, εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης, δήλωση εκφόρτωσης τόσο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ όπου πραγματοποιείται η εκφόρτωση όσο και στο κράτος μέλος σημαίας. Οι πλοίαρχοι σκαφών αλίευσης είναι αρμόδιοι για την πληρότητα και την ακρίβεια της δήλωσης, την οποία και πιστοποιούν. Στη δήλωση εκφόρτωσης αναγράφονται, ως ελάχιστη απαίτηση, οι ποσότητες ερυθρού τόνου που εκφορτώνονται και η περιοχή αλίευσης. Όλα τα αλιεύματα που εκφορτώνονται ζυγίζονται. Το κράτος μέλος λιμένα αποστέλλει αναφορά εκφόρτωσης στις αρχές του κράτους μέλους σημαίας ή του ΣΜΣ εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

Άρθρο 35

Μεταφορτώσεις

1.  Η μεταφόρτωση εν πλω από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που μεταφέρουν επί του σκάφους αλιεύματα ερυθρού τόνου, ή από σκάφη τρίτων χωρών σε ύδατα της Ένωσης, απαγορεύεται υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.

2.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 54 και στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107, τα αλιευτικά σκάφη μεταφορτώνουν ερυθρό τόνο αποκλειστικά εντός καθορισμένων λιμένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού.

3.  Ο πλοίαρχος του παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους ή αντιπρόσωπός του, παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους λιμένα, τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα της δήλωσης μεταφόρτωσης που ορίζεται στο παράρτημα V. Για κάθε μεταφόρτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια από το κράτος μέλος σημαίας ή από το ΣΜΣ σημαίας του οικείου παραδίδοντος προς μεταφόρτωση αλιευτικού σκάφους. Επιπλέον, ο πλοίαρχος του παραδίδοντος προς μεταφόρτωση σκάφους ενημερώνει, κατά τη στιγμή της μεταφόρτωσης, το οικείο κράτος μέλος σημαίας ή το ΣΜΣ για τις ημερομηνίες που απαιτούνται στο παράρτημα V.

4.  Το κράτος μέλος λιμένα επιθεωρεί το παραλαμβάνον σκάφος κατά την άφιξη και ελέγχει τις ποσότητες και τα έγγραφα που σχετίζονται με τις εργασίες μεταφόρτωσης.

5.  Οι πλοίαρχοι των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στα οικεία κράτη μέλη σημαίας τη δήλωση μεταφόρτωσης της ICCAT εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης. Ο πλοίαρχος του παραδίδοντος προς μεταφόρτωση αλιευτικού σκάφους συμπληρώνει τη δήλωση μεταφόρτωσης της ICCAT σύμφωνα με το παράρτημα V. Η δήλωση μεταφόρτωσης περιλαμβάνει τον αριθμό αναφοράς του eBCD ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος διασταύρωσης των στοιχείων που περιέχει.

6.  Το κράτος λιμένα αποστέλλει αναφορά μεταφόρτωσης στην αρχή του κράτους μέλους σημαίας ή του ΣΜΣ του παραδίδοντος προς μεταφόρτωση αλιευτικού σκάφους εντός 5 ημερών από το πέρας της μεταφόρτωσης.

7.  Όλες οι μεταφορτώσεις επιθεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του καθορισμένου λιμένα.

ΤΜΗΜΑ 4

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Άρθρο 36

Εβδομαδιαίες εκθέσεις σχετικά με τις ποσότητες

Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή εβδομαδιαίες εκθέσεις σχετικά με τα αλιεύματα. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν τα δεδομένα που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 32 όσον αφορά τις διατάξεις παγίδευσης, τα γρι γρι και τα λοιπά σκάφη αλίευσης. Οι πληροφορίες διαρθρώνονται ανά τύπο εργαλείων ▌. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT.

Άρθρο 37

Πληροφορίες για την εξάντληση των ποσοστώσεων

1.  Εκτός από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή όταν η ποσόστωση που διατίθεται για ομάδα εργαλείων θεωρείται ότι έχει φθάσει το 80 %.

2.  Εκτός από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή όταν η ποσόστωση που διατίθεται για ομάδα εργαλείων ή για κοινή αλιευτική δραστηριότητα ή για σκάφος γρι γρι θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί. Οι εν λόγω πληροφορίες συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την απαγόρευση της αλιείας ή την εντολή επιστροφής στον λιμένα που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος για τον στόλο, την ομάδα εργαλείων, την κοινή αλιευτική δραστηριότητα ή τα σκάφη που διαθέτουν ατομική ποσόστωση, καθώς και σαφή ένδειξη της ημερομηνίας και της ώρας απαγόρευσης.

3.  Η Επιτροπή ενημερώνει τη γραμματεία της ICCAT σχετικά με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες η ενωσιακή ποσόστωση για τον ερυθρό τόνο έχει εξαντληθεί.

ΤΜΗΜΑ 5

Προγράμματα παρατηρητών

Άρθρο 38

Εθνικό πρόγραμμα παρατηρητών

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η τοποθέτηση εθνικών παρατηρητών, οι οποίοι κατέχουν επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, σε σκάφη και διατάξεις παγίδευσης που ασχολούνται με την αλιεία ερυθρού τόνου καλύπτει τουλάχιστον:

α)  το 20 % των ενεργών πελαγικών μηχανοτρατών (άνω των 15 m)·

β)  το 20 % των ενεργών σκαφών αλίευσης με παραγάδι (άνω των 15 m)·

γ)  το 20 % των ενεργών σκαφών αλίευσης με καλάμι (δόλωμα) (άνω των 15 m)·

δ)  το 100 % των ρυμουλκών·

ε)  το 100 % των δραστηριοτήτων εξαλίευσης σε διατάξεις παγίδευσης.

Κράτη μέλη που διαθέτουν λιγότερα από πέντε σκάφη αλίευσης των κατηγοριών που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου και επιτρέπεται να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία ερυθρού τόνου, εξασφαλίζουν ότι η τοποθέτηση εθνικών παρατηρητών καλύπτει τουλάχιστον ποσοστό 20 % του χρόνου κατά τον οποίο τα σκάφη ασχολούνται ενεργά με την αλιεία ερυθρού τόνου.

2.  Οι εθνικοί παρατηρητές ασχολούνται κυρίως με τα εξής:

α)  την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των αλιευτικών σκαφών και των διατάξεων παγίδευσης προς τον παρόντα κανονισμό·

β)  την καταγραφή και αναφορά της αλιευτικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει τα εξής:

α)  την ποσότητα αλιευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων), καθώς και την κατάσταση των αλιευμάτων (που διατηρούνται επί του σκάφους ή απορρίπτονται νεκρά ή ζωντανά)·

β)  την περιοχή αλίευσης με γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος·

γ)  τη μέτρηση της αλιευτικής προσπάθειας (όπως π.χ. τον αριθμό ποντίσεων, τον αριθμό αγκίστρων κ.λπ.), όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο πεδίου της ICCAT για τα διάφορα εργαλεία·

δ)  την ημερομηνία αλίευσης·

γ)  την επαλήθευση των εγγραφών στο ημερολόγιο του σκάφους·

δ)  τη διόπτευση και καταγραφή σκαφών τα οποία πιθανόν αλιεύουν παραβιάζοντας τα μέτρα διατήρησης της ICCAT.

3.  Πέραν των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι εθνικοί παρατηρητές εκτελούν επιστημονικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης των αναγκαίων δεδομένων, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της SCRS.

4.  Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος παρατηρητών εκάστου κράτους μέλους υποβάλλονται στην Επιτροπή, η οποία τα αποστέλλει στην SCRS ή στη γραμματεία της ICCAT, κατά περίπτωση.

5.  Για τον σκοπό των παραγράφων 1 έως 3, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει:

α)  αντιπροσωπευτική χρονική και χωρική κάλυψη, ώστε η Επιτροπή να λαμβάνει επαρκή και κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα, την αλιευτική προσπάθεια και άλλα επιστημονικά και διαχειριστικά θέματα, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των στόλων και των τύπων αλιείας·

β)  αξιόπιστα πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων·

γ)  την ορθή κατάρτιση και αδειοδότηση των παρατηρητών πριν από την τοποθέτησή τους·

δ)  στο μέτρο του δυνατού, την ελάχιστη δυνατή διαταραχή των εργασιών των σκαφών και των διατάξεων παγίδευσης που αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης.

Άρθρο 39

Πρόγραμμα περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο και στο παράρτημα VIII.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την παρουσία περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT:

α)  σε όλα τα σκάφη γρι γρι στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν ερυθρό τόνο·

β)  κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων ερυθρού τόνου από γρι γρι·

γ)  κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων ερυθρού τόνου από διατάξεις παγίδευσης σε κλωβούς μεταφοράς·

δ)  κατά τη διάρκεια των μεταβιβάσεων από ένα ιχθυοτροφείο σε άλλο·

ε)  κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων εγκλωβισμού ερυθρού τόνου σε ιχθυοτροφεία·

στ)  κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων εξαλίευσης ερυθρού τόνου από ιχθυοτροφεία· και

ζ)  κατά την ελευθέρωση ερυθρού τόνου από κλωβούς εκτροφής στη θάλασσα.

3.  Τα σκάφη γρι γρι χωρίς περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT δεν επιτρέπεται να αλιεύουν ερυθρό τόνο.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τοποθέτηση ενός περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT σε κάθε ιχθυοτροφείο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εγκλωβισμού. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και εφόσον οι καταστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία επιβεβαιωθούν από το κράτος μέλος εκτροφής, ένας περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT μπορεί να τοποθετηθεί από κοινού σε περισσότερα από ένα ιχθυοτροφεία, ώστε να εγγυάται τη συνέχιση των ιχθυοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, εφόσον διασφαλίζεται η δέουσα εκπλήρωση των καθηκόντων παρατηρητή. Ωστόσο, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τα ιχθυοτροφεία ζητεί άμεσα την τοποθέτηση επιπρόσθετου περιφερειακού παρατηρητή.

5.  Τα καθήκοντα των περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT συνίστανται ιδίως:

α)  στην παρατήρηση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των αλιευτικών και ιχθυοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων με τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχουν εκδοθεί από την ICCAT, μεταξύ άλλων μέσω πρόσβασης στα αποσπάσματα βιντεοσκόπησης της στερεοσκοπικής κάμερας κατά τον εγκλωβισμό, που επιτρέπει τη μέτρηση του μήκους και την εκτίμηση του αντίστοιχου βάρους·

β)  στην υπογραφή των δηλώσεων μεταβίβασης της ICCAT και των BCD όταν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αμφότερα συνάδουν με τις παρατηρήσεις τους. Διαφορετικά, ο εθνικός παρατηρητής της ICCAT αναφέρει την παρουσία του στις δηλώσεις μεταβίβασης και στα BCD, καθώς και τους λόγους διαφωνίας κάνοντας ειδική αναφορά στον/στους κανόνα/-ες και στη/στις διαδικασία/-ες που δεν τηρήθηκαν·

γ)  στην εκτέλεση επιστημονικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δειγμάτων, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της SCRS.

6.  Οι πλοίαρχοι, το πλήρωμα και οι υπεύθυνοι ιχθυοτροφείου, διάταξης παγίδευσης και σκάφους δεν παρεμποδίζουν, δεν εκφοβίζουν, δεν παρεμβαίνουν και δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο τους περιφερειακούς παρατηρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΤΜΗΜΑ 6

Εργασίες μεταβίβασης

Άρθρο 40

Άδειες μεταβίβασης

1.  Πριν από οποιαδήποτε εργασία μεταβίβασης, ο πλοίαρχος του σκάφους αλίευσης ή του ρυμουλκού ή αντιπρόσωπός του ή ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης, από όπου ξεκινά η μεταβίβαση, αποστέλλει, στο κράτος μέλος σημαίας ή στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο ή τη διάταξη παγίδευσης, προηγούμενη κοινοποίηση μεταβίβασης στην οποία αναφέρονται:

α)  το όνομα του σκάφους αλίευσης ή του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης και ο αριθμός μητρώου ICCΑΤ·

β)  η προβλεπόμενη ώρα μεταβίβασης·

γ)  η εκτιμώμενη ποσότητα ερυθρού τόνου που πρόκειται να μεταβιβαστεί·

δ)  οι πληροφορίες για το στίγμα (γεωγραφικό πλάτος/γεωγραφικό μήκος) όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, καθώς και οι αριθμοί ταυτοποίησης κλωβού·

ε)  το όνομα του ρυμουλκού, ο αριθμός των κλωβών που ρυμουλκεί και, κατά περίπτωση, ο αριθμός μητρώου ICCΑΤ· και

στ)  ο λιμένας, το ιχθυοτροφείο ή ο κλωβός προορισμού του ερυθρού τόνου.

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν μοναδικό αριθμό κλωβού σε κάθε κλωβό μεταβίβασης. Εάν είναι αναγκαία η χρήση περισσότερων κλωβών μεταβίβασης κατά τη μεταβίβαση αλιεύματος που αντιστοιχεί σε μία αλιευτική δραστηριότητα, τότε απαιτείται μόνο μία δήλωση μεταβίβασης, στην οποία όμως καταγράφονται οι αριθμοί εκάστου κλωβού μεταβίβασης και αναγράφεται με σαφήνεια η ποσότητα ερυθρού τόνου που μεταβιβάζεται σε κάθε κλωβό.

3.  Οι αριθμοί κλωβών χορηγούνται με βάση ένα σύστημα μοναδικής αρίθμησης που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό που αντιστοιχεί στο κράτος μέλος εκτροφής, ακολουθούμενο από τρεις αριθμούς. Οι μοναδικοί αριθμοί κλωβών είναι μόνιμοι και δεν είναι μεταβιβάσιμοι μεταξύ κλωβών.

4.  Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποδίδει και γνωστοποιεί στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους ή στον υπεύθυνο της διάταξης παγίδευσης ή του ιχθυοτροφείου, κατά περίπτωση, έναν αριθμό άδειας για εκάστη εργασία μεταβίβασης. Ο αριθμός άδειας περιλαμβάνει τα τρία γράμματα του κωδικού του κράτους μέλους, τους τέσσερις αριθμούς που αντιστοιχούν στο έτος και τρία γράμματα που υποδεικνύουν τη χορήγηση (AUT) ή μη (NEG) της άδειας, ακολουθούμενα από αύξοντες αριθμούς.

5.  Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγεί άδεια ή αρνείται τη χορήγηση άδειας για τη μεταβίβαση εντός 48 ωρών από την υποβολή της προηγούμενης κοινοποίησης μεταβίβασης. Η εργασία μεταβίβασης δεν αρχίζει χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας.

6.  Η άδεια μεταβίβασης δεν προδικάζει την επιβεβαίωση των εργασιών εγκλωβισμού.

Άρθρο 41

Άρνηση χορήγησης άδειας μεταβίβασης και ελευθέρωση του τόνου

1.  Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης, το ρυμουλκό, το ιχθυοτροφείο ή τη διάταξη παγίδευσης αρνείται τη χορήγηση άδειας μεταβίβασης αν, μετά την παραλαβή της προηγούμενης κοινοποίησης μεταβίβασης, θεωρήσει ότι:

α)  το σκάφος αλίευσης ή η διάταξη παγίδευσης που δηλώνονται ότι αλίευσαν τα αλιεύματα δεν διαθέτουν επαρκή ποσόστωση·

β)  η ποσότητα ιχθύων δεν έχει αναφερθεί σωστά από το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης, ή δεν είχε χορηγηθεί άδεια εγκλωβισμού·

γ)  το σκάφος αλίευσης που δηλώνεται ότι αλίευσε τους ιχθύς δεν διέθετε έγκυρη άδεια αλιείας ερυθρού τόνου εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 27, ή

δ)  το ρυμουλκό που δηλώθηκε ότι ανέλαβε τη μεταβίβαση των ιχθύων δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο άλλων αλιευτικών σκαφών της ICCAT που αναφέρεται στο άρθρο 26, ή δεν είναι εξοπλισμένο με πλήρως λειτουργικό σύστημα VMS ή με ισοδύναμη διάταξη εντοπισμού.

2.  Εάν δεν χορηγηθεί άδεια μεταβίβασης, το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατά περίπτωση, δίνει άμεσα διαταγή ελευθέρωσης στον πλοίαρχο του σκάφους αλίευσης ή του ρυμουλκού ή στον υπεύθυνο της διάταξης παγίδευσης ή του ιχθυοτροφείου, κατά περίπτωση, και τους ενημερώνει ότι η μεταβίβαση δεν επιτρέπεται και ότι οφείλουν να ελευθερώσουν τους ιχθύς στη θάλασσα σύμφωνα με το παράρτημα XII.

3.  Σε περίπτωση τεχνικής αστοχίας του συστήματος VMS κατά τη μεταβίβαση στο ιχθυοτροφείο, το ρυμουλκό αντικαθίσταται από άλλο ρυμουλκό με πλήρως λειτουργικό σύστημα VMS, ή εγκαθίσταται ή χρησιμοποιείται νέο λειτουργικό VMS, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 72 ωρών. Το διάστημα των 72 ωρών μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραταθεί σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή λόγω θεμιτών επιχειρησιακών περιορισμών. Η τεχνική αστοχία γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει τη γραμματεία της ICCAT. Ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπός του, από τη στιγμή του εντοπισμού της τεχνικής αστοχίας μέχρι την αποκατάστασή της, ενημερώνει ανά τέσσερις ώρες τις αρχές ελέγχου του κράτους μέλους σημαίας σχετικά με τις επικαιροποιημένες γεωγραφικές συντεταγμένες του αλιευτικού σκάφους με τα κατάλληλα μέσα τηλεπικοινωνίας.

Άρθρο 42

Δήλωση μεταβίβασης

1.  Οι πλοίαρχοι των σκαφών αλίευσης ή των ρυμουλκών ή ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στο αρμόδιο κράτος μέλος τη δήλωση μεταβίβασης της ICCAT μετά τη λήξη των εργασιών μεταβίβασης, σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα VI.

2.  Τα έντυπα της δήλωσης μεταβίβασης αριθμούνται από τις αρχές του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για το αλιευτικό σκάφος, για το ιχθυοτροφείο ή για τη διάταξη παγίδευσης από την οποία ξεκινά η μεταβίβαση. Ο αριθμός του εντύπου της δήλωσης περιλαμβάνει τα τρία γράμματα του κωδικού του κράτους μέλους, ακολουθούμενα από τους τέσσερις αριθμούς που αντιστοιχούν στο έτος και τρεις αύξοντες αριθμούς που ακολουθούνται από τα τρία γράμματα ITD (MS-20**/xxx/ITD).

3.  Το πρωτότυπο της δήλωσης μεταβίβασης συνοδεύει τη μεταβίβαση των ιχθύων. Αντίγραφο της δήλωσης τηρείται από το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης και τα ρυμουλκά.

4.  Οι πλοίαρχοι σκαφών που πραγματοποιούν εργασίες μεταβίβασης συντάσσουν έκθεση για τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

5.  Οι πληροφορίες που αφορούν νεκρούς ιχθύς καταγράφονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτημα XIII.

Άρθρο 43

Παρακολούθηση με βιντεοκάμερα

1.  Ο πλοίαρχος του σκάφους αλίευσης ή του ρυμουλκού, ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης φροντίζει ώστε οι εργασίες μεταβίβασης να παρακολουθούνται με βιντεοκάμερα υποβρυχίως ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται ο αριθμός των ιχθύων που μεταβιβάζονται. Η βιντεοσκόπηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές και τις διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτημα Χ.

2.  Σε περίπτωση που η SCRS ζητά από την Επιτροπή να παράσχει αντίγραφα των βιντεοσκοπήσεων, το κράτος μέλος παρέχει τα εν λόγω αντίγραφα ▌στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στην SCRS ▌.

Άρθρο 44

Επαλήθευση από περιφερειακούς παρατηρητές της ICCAT και διεξαγωγή των ερευνών

1.  Οι περιφερειακοί παρατηρητές της ICCAT, οι οποίοι βρίσκονται επί του σκάφους αλίευσης ή είναι παρόντες σε διάταξη παγίδευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 και στο παράρτημα VIII:

α)  καταγράφουν και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις διεξαγόμενες εργασίες μεταβίβασης·

β)  παρατηρούν και υπολογίζουν τα μεταβιβαζόμενα αλιεύματα· και

γ)  επαληθεύουν τα στοιχεία που έχουν αναγραφεί στην προαπαιτούμενη άδεια μεταβίβασης που αναφέρεται στο άρθρο 40 και στη δήλωση μεταβίβασης της ICCAT που αναφέρεται στο άρθρο 42.

2.  Σε περίπτωση που υπάρχει αριθμητική διαφορά άνω του 10 % μεταξύ των εκτιμήσεων των αλιευμάτων του περιφερειακού παρατηρητή, των αντίστοιχων αρχών ελέγχου ή του πλοιάρχου του σκάφους αλίευσης ή του ρυμουλκού, ή του υπευθύνου διάταξης παγίδευσης ή ιχθυοτροφείου, το αρμόδιο κράτος μέλος κινεί έρευνα. Η έρευνα ολοκληρώνεται πριν από τον χρόνο εγκλωβισμού στο ιχθυοτροφείο και, σε κάθε περίπτωση, εντός 96 ωρών από την έναρξή της, εκτός αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας. Έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν επιτρέπεται ο εγκλωβισμός και δεν επικυρώνεται το σχετικό τμήμα του BCD.

3.  Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η βιντεοσκόπηση είναι ανεπαρκούς ποιότητας ή σαφήνειας για να εκτιμηθούν οι ποσότητες που μεταβιβάστηκαν, ο πλοίαρχος του σκάφους ή ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης μπορεί να ζητήσει από τις αρχές του αρμόδιου κράτους άδεια να προβεί σε νέα εργασία μεταβίβασης και να παράσχει τις αντίστοιχες βιντεοσκοπήσεις στον περιφερειακό παρατηρητή. Εάν τα αποτελέσματα της εν λόγω οικειοθελούς μεταβίβασης ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικά, το αρμόδιο κράτος μέλος κινεί έρευνα. Εάν, μετά το πέρας της εν λόγω έρευνας, επιβεβαιωθεί ότι η ποιότητα της βιντεοσκόπησης δεν επιτρέπει τον υπολογισμό των μεταβιβαζόμενων ποσοτήτων, οι αρχές ελέγχου του αρμόδιου κράτους μέλους διατάσσουν τη διεξαγωγή έτερης εργασίας μεταβίβασης ελέγχου και παρέχουν τις αντίστοιχες βιντεοσκοπήσεις στον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT. Οι νέες μεταβιβάσεις διεξάγονται ως μεταβίβαση/-εις ελέγχου έως ότου η ποιότητα της βιντεοσκόπησης καταστήσει εφικτό τον υπολογισμό των μεταβιβαζόμενων ποσοτήτων.

4.  Με την επιφύλαξη των εξακριβώσεων που πραγματοποιούνται από επιθεωρητές, ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT υπογράφει τη δήλωση μεταβίβασης μόνον όταν οι παρατηρήσεις του είναι σύμφωνες με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της ICCΑΤ και όταν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δήλωση μεταβίβασης είναι σύμφωνες με τις παρατηρήσεις του και περιλαμβάνουν βιντεοσκόπηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3. Ο παρατηρητής της ICCAT επιβεβαιώνει επίσης ότι η δήλωση μεταβίβασης της ICCAT διαβιβάζεται στον πλοίαρχο του ρυμουλκού ή στον υπεύθυνο του ιχθυοτροφείου ή στον αντιπρόσωπο της διάταξης παγίδευσης, κατά περίπτωση. Εάν ο παρατηρητής της ICCAT δεν συμφωνεί με τη δήλωση μεταβίβασης, αναφέρει την παρουσία του στις δηλώσεις μεταβίβασης και στα BCD, καθώς και τους λόγους διαφωνίας κάνοντας ειδική αναφορά στον/στους κανόνα/-ες ή στη/στις διαδικασία/-ες που δεν έχουν τηρηθεί.

5.  Οι πλοίαρχοι των σκαφών αλίευσης ή των ρυμουλκών ή οι υπεύθυνοι ιχθυοτροφείου ή διάταξης παγίδευσης συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στο αρμόδιο κράτος μέλος τη δήλωση μεταβίβασης της ICCAT, μετά τη λήξη των εργασιών μεταβίβασης, σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα VI. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τη δήλωση μεταβίβασης στην Επιτροπή ▌.

Άρθρο 45

Εκτελεστικές πράξεις

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση λειτουργικών διαδικασιών όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στο παρόν τμήμα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 68.

ΤΜΗΜΑ 7

Εργασίες εγκλωβισμού

Άρθρο 46

Χορήγηση άδειας εγκλωβισμού και πιθανή άρνηση χορήγησης άδειας

1.  Απαγορεύεται η αγκυροβόληση κλωβών μεταφοράς σε ακτίνα έως 0,5 ναυτικών μιλίων από τις εγκαταστάσεις εκτροφής πριν από την έναρξη εργασιών εγκλωβισμού. Για τον σκοπό αυτό, οι γεωγραφικές συντεταγμένες που αντιστοιχούν στο πολύγωνο όπου βρίσκεται το ιχθυοτροφείο πρέπει να είναι διαθέσιμες στα σχέδια διαχείρισης της εκτροφής που αναφέρονται στο άρθρο 15.

2.  Πριν από κάθε εργασία εγκλωβισμού, το αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο κράτος μέλος ζητεί την έγκριση του εγκλωβισμού από το κράτος μέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης με τα οποία αλιεύτηκε ο προς εγκλωβισμό ερυθρός τόνος.

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης αρνείται την έγκριση του εγκλωβισμού αν κρίνει ότι:

α)  το σκάφος αλίευσης ή η διάταξη παγίδευσης που αλίευσε τους ιχθύς δεν διέθετε επαρκή ποσόστωση για ερυθρό τόνο·

β)  η ποσότητα ιχθύων δεν έχει αναφερθεί σωστά από το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης·

γ)  το σκάφος αλίευσης ή η διάταξη παγίδευσης που δηλώνεται ότι αλίευσε τους ιχθύς δεν διαθέτει έγκυρη άδεια αλιείας ερυθρού τόνου, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27.

4.  Εάν το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης αρνείται να εγκρίνει τον εγκλωβισμό, τότε:

α)  ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ που είναι υπεύθυνη για το ιχθυοτροφείο· και

β)  ζητεί από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε κατάσχεση των αλιευμάτων και σε ελευθέρωση των ιχθύων στη θάλασσα.

5.  Ο εγκλωβισμός δεν ξεκινά χωρίς την έγκριση, η οποία εκδίδεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από το αίτημα, του κράτους μέλος ή του ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για τα σκάφη αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης, ή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο, εφόσον συμφωνηθεί με τις αρχές του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για τα σκάφη αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης. Σε περίπτωση που δεν δοθεί απάντηση εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τις αρχές του κράτους μέλους ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο μπορούν να επιτρέψουν την εργασία εγκλωβισμού.

6.  Οι ιχθύες εγκλωβίζονται πριν από τις 22 Αυγούστου κάθε χρόνο, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο επικαλεστούν βάσιμους λόγους, περιλαμβανομένης της ανωτέρας βίας, οι οποίοι συνοδεύουν την έκθεση εγκλωβισμού κατά την υποβολή της. Σε κάθε περίπτωση, οι ιχθύες δεν εγκλωβίζονται μετά τις 7 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 47

Τεκμηρίωση των αλιευμάτων ερυθρού τόνου

Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τα ιχθυοτροφεία απαγορεύουν τον εγκλωβισμό ερυθρού τόνου αν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτεί η ICCAT στο πλαίσιο του προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2010. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να είναι ακριβής, πλήρης και να επικυρώνεται από το κράτος μέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για τα σκάφη αλίευσης ή τις διατάξεις παγίδευσης.

Άρθρο 48

Επιθεωρήσεις

Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τα ιχθυοτροφεία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επιθεώρηση των εργασιών εγκλωβισμού στα ιχθυοτροφεία.

Άρθρο 49

Παρακολούθηση με βιντεοκάμερα

Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τα ιχθυοτροφεία φροντίζουν ώστε οι εργασίες εγκλωβισμού να παρακολουθούνται από τις οικείες αρχές ελέγχου με υποβρύχια βιντεοκάμερα. Πρέπει να πραγματοποιείται μία βιντεοσκόπηση για κάθε εργασία εγκλωβισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτημα X.

Άρθρο 50

Έναρξη και διεξαγωγή των ερευνών

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά άνω του 10 % ως προς τον αριθμό των ιχθύων μεταξύ των εκτιμήσεων του περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT, των αρμόδιων αρχών ελέγχου του κράτους μέλους και/ή του υπεύθυνου του ιχθυοτροφείου, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο ξεκινά έρευνα, σε συνεργασία με το κράτος μέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης και/ή τη διάταξη παγίδευσης. Το κράτος μέλος που διεξάγει τις έρευνες μπορεί να χρησιμοποιεί και άλλες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων εγκλωβισμού που αναφέρονται στο άρθρο 51.

Άρθρο 51

Μέτρα και προγράμματα για να εκτιμηθεί ο αριθμός και το βάρος του ερυθρού τόνου που πρόκειται να εγκλωβισθεί

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πρόγραμμα που κάνει χρήση συστημάτων στερεοσκοπικής κάμερας ή εναλλακτικών τεχνολογιών που παρέχουν ισοδύναμη ακρίβεια και λεπτομέρεια, καλύπτει το 100 % του συνόλου των εργασιών εγκλωβισμού, ώστε να βελτιώνεται η εκτίμηση ως προς τον αριθμό και το βάρος των ιχθύων.

2.  Το εν λόγω πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα XI. Εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν έγκρισης κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης της ICCAT.

3.  Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για το ιχθυοτροφείο διαβιβάζουν τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος στο κράτος μέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για τα σκάφη αλίευσης, και στον φορέα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα περιφερειακών παρατηρητών για λογαριασμό της ICCAT.

4.  Όταν από τα αποτελέσματα του προγράμματος προκύπτει ότι οι ποσότητες εγκλωβισμένου ερυθρού τόνου διαφέρουν από τις αναφερόμενες ποσότητες που έχουν αλιευθεί και/ή μεταβιβαστεί, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης κινεί έρευνα σε συνεργασία με το κράτος μέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο. Όταν το σκάφος αλίευσης ή η διάταξη παγίδευσης φέρει σημαία άλλου ΣΜΣ, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο κινεί έρευνα σε συνεργασία με το ΣΜΣ της εν λόγω σημαίας.

5.  Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης δίνει εντολή ελευθέρωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτημα XII, για τις εγκλωβισμένες ποσότητες που υπερβαίνουν τις ποσότητες που έχει δηλωθεί ότι αλιεύτηκαν και μεταβιβάστηκαν, αν:

α)  η έρευνα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, για μία εργασία εγκλωβισμού, ή για όλες τις εργασίες εγκλωβισμού μιας κοινής αλιευτικής δραστηριότητας· ή

β)  από το αποτέλεσμα της έρευνας προκύπτει ότι ο αριθμός και/ή το μέσο βάρος του ερυθρού τόνου υπερβαίνει τον αριθμό ή το μέσο βάρος του ερυθρού τόνου που έχει δηλωθεί ότι αλιεύθηκε ή μεταβιβάσθηκε.

Η ελευθέρωση των επιπλέον ποσοτήτων διενεργείται παρουσία αρχών ελέγχου.

6.  Τα αποτελέσματα του προγράμματος χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον απαιτούνται ελευθερώσεις και οι δηλώσεις εγκλωβισμού και τα σχετικά τμήματα του BCD συμπληρώνονται αναλόγως. Όταν έχει εκδοθεί εντολή ελευθέρωσης, ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ζητεί την παρουσία εθνικής αρχής ελέγχου και περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT για την παρακολούθηση της ελευθέρωσης.

7.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα αποτελέσματα του προγράμματος στην Επιτροπή έως την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας κατά τον εγκλωβισμό, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα αποτελέσματα αυτά πριν από τις 12 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην SCRS έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους προς αξιολόγηση.

8.  Η μεταβίβαση ζώντος ερυθρού τόνου από έναν κλωβό εκτροφής σε άλλον δεν πραγματοποιείται χωρίς την έγκριση και την παρουσία των αρχών ελέγχου του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο. Καταγράφεται κάθε μεταβίβαση με σκοπό τον έλεγχο του αριθμού των δειγμάτων. Οι εθνικές αρχές ελέγχου παρακολουθούν τις εν λόγω μεταβιβάσεις και διασφαλίζουν ότι εκάστη μεταβίβαση εντός ιχθυοτροφείου καταγράφεται στο σύστημα e-BCD.

9.  Μια διαφορά μεγαλύτερη ή ίση με 10 % μεταξύ των ποσοτήτων ερυθρού τόνου που έχει αναφερθεί ότι αλιεύθηκαν από το σκάφος ή τη διάταξη παγίδευσης και των ποσοτήτων που καθορίζονται από την κάμερα ελέγχου τη στιγμή του εγκλωβισμού αποτελεί πιθανή μη συμμόρφωση του οικείου σκάφους ή της οικείας διάταξης παγίδευσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την κατάλληλη παρακολούθηση.

Άρθρο 52

Δήλωση εγκλωβισμού και έκθεση εγκλωβισμού

1.  Εντός 72 ωρών από το πέρας κάθε δραστηριότητας εγκλωβισμού, υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου υποβάλλει στην οικεία αρμόδια αρχή δήλωση εγκλωβισμού, όπως προβλέπεται στο παράρτημα XIV. ▌

2.   Πέραν της δήλωσης εγκλωβισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο, εντός μίας εβδομάδας από την ολοκλήρωση της δραστηριότητας εγκλωβισμού, υποβάλλει έκθεση εγκλωβισμού που περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα XΙ μέρος B στο κράτος μέλος ή στο ΣΜΣ του οποίου σκάφη ή διατάξεις παγίδευσης αλίευσαν τον τόνο, καθώς και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, μια εργασία εγκλωβισμού δεν θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί πριν περατωθεί ενδεχόμενη κινηθείσα έρευνα και ενδεχόμενη διαταχθείσα εργασία ελευθέρωσης.

Άρθρο 53

Μεταφορές εντός ιχθυοτροφείων και τυχαίοι έλεγχοι

1.  Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τα ιχθυοτροφεία εφαρμόζουν ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας, στο οποίο περιλαμβάνεται η βιντεοσκόπηση των εσωτερικών μεταβιβάσεων.

2.  Οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών που είναι αρμόδια για τα ιχθυοτροφεία διενεργούν τυχαίους ελέγχους, βάσει ανάλυσης κινδύνου, όσον αφορά τον ερυθρό τόνο που διατηρείται σε κλωβούς εκτροφής από τη στιγμή της περάτωσης των εργασιών εγκλωβισμού ενός έτους έως και τον πρώτο εγκλωβισμό του επόμενου έτους.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, κάθε κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για ιχθυοτροφεία ορίζει ελάχιστο ποσοστό ιχθύων που πρόκειται να υποβληθούν σε έλεγχο. Το εν λόγω ποσοστό ορίζεται στο ετήσιο σχέδιο επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 14. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των τυχαίων ελέγχων που διεξάγονται κάθε χρόνο. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα εν λόγω αποτελέσματα στη γραμματεία της ICCAT τον Απρίλιο του έτους που έπεται της περιόδου της σχετικής ποσόστωσης.

Άρθρο 54

Πρόσβαση στις βιντεοσκοπήσεις και σχετικές απαιτήσεις

1.  Κάθε κράτος μέλος αρμόδιο για ιχθυοτροφείο εξασφαλίζει ότι οι βιντεοσκοπήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 49 και 51 τίθενται κατόπιν αιτήματος στη διάθεση των εθνικών επιθεωρητών, καθώς και στη διάθεση των περιφερειακών επιθεωρητών και των επιθεωρητών της ICCAT, και των παρατηρητών της ICCAT και των εθνικών παρατηρητών.

2.  Κάθε κράτος μέλος αρμόδιο για ιχθυοτροφεία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή τυχόν αντικατάστασης, έκδοσης ή παραποίησης της αυθεντικής βιντεοσκόπησης.

Άρθρο 55

Ετήσια έκθεση εγκλωβισμού

Τα κράτη μέλη που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δηλώσεων και εκθέσεων εγκλωβισμού σύμφωνα με το άρθρο 52, αποστέλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επισκόπησης εγκλωβισμού έως τις 31 Ιουλίου για το προηγούμενο έτος. Η Επιτροπή αποστέλλει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT πριν από την 31η Αυγούστου κάθε έτους. Η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τη συνολική ποσότητα εγκλωβισμένου ερυθρού τόνου ανά ιχθυοτροφείο, περιλαμβανομένων των απωλειών σε αριθμό και βάρος κατά τη μεταφορά σε κλωβούς ανά ιχθυοτροφείο, η οποία διενεργείται από αλιευτικά σκάφη και διατάξεις παγίδευσης·

β)  τον κατάλογο των σκαφών που αλιεύουν, προμηθεύουν ή μεταφέρουν ερυθρό τόνο για σκοπούς εκτροφής (όνομα σκάφους, σημαία, αριθμός άδειας, τύπος εργαλείων) και των διατάξεων παγίδευσης·

γ)  τα αποτελέσματα του προγράμματος δειγματοληψίας για την εκτίμηση του αριθμού των αλιευόμενων ατόμων ερυθρού τόνου ανά κατηγορία μεγέθους, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και την περιοχή αλίευσης και την αλιευτική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, με σκοπό τη βελτίωση των στατιστικών για τον υπολογισμό των αποθεμάτων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δειγματοληψίας, η εν λόγω δειγματοληψία προσδιορισμού μεγέθους (μήκος ή βάρος) στους κλωβούς πρέπει να αντιστοιχεί σε δείγμα (= 100 ατόμων) ανά 100 t ζώντων ιχθύων ή σε δείγμα 10 % του συνολικού αριθμού των εγκλωβισμένων ιχθύων. Τα δείγματα προσδιορισμού μεγέθους συλλέγονται κατά την εξαλίευση στο ιχθυοτροφείο και επί νεκρών ιχθύων κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών. Για ιχθύς που εκτρέφονται για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, θεσπίζονται άλλες πρόσθετες μέθοδοι δειγματοληψίας. Η δειγματοληψία διενεργείται κατά τη διάρκεια κάθε εξαλίευσης και καλύπτει όλους τους κλωβούς·

δ)  τις ποσότητες ερυθρού τόνου που τοποθετούνται σε κλωβούς και εκτίμηση της ανάπτυξης και της θνησιμότητας κατά την αιχμαλωσία, καθώς και των ποσοτήτων που πωλούνται σε τόνους. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται ανά ιχθυοτροφείο·

ε)  τις εγκλωβισθείσες ποσότητες τόνου Thunnus thynnus κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους· και

στ)  τις ποσότητες, ταξινομημένες ανά ιχθυοτροφείο προέλευσης, οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 56

Εκτελεστικές πράξεις

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση διαδικασιών όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στο παρόν τμήμα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 68.

ΤΜΗΜΑ 8

Παρακολούθηση και επιτήρηση

Άρθρο 57

Σύστημα παρακολούθησης σκαφών

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη σημαίας εφαρμόζουν σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) για τα αλιευτικά σκάφη τους συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω, σύμφωνα με το παράρτημα XV.

2.  Η διαβίβαση στοιχείων VMS στην ICCAT από αλιευτικά σκάφη άνω των 15 μέτρων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο σκαφών που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στον κατάλογο σκαφών που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο β) αρχίζει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου ισχύος της άδειάς τους και συνεχίζεται επί τουλάχιστον 5 ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειάς τους, εκτός αν αποσταλεί προηγουμένως αίτημα στην Επιτροπή να διαγραφεί το σκάφος από το μητρώο σκαφών της ICCAT.

3.  Για λόγους ελέγχου, ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπός του εξασφαλίζει ότι η διαβίβαση στοιχείων VMS από τα σκάφη αλίευσης τα οποία επιτρέπεται να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία ερυθρού τόνου δεν διακόπτεται όταν τα σκάφη βρίσκονται στον λιμένα, εκτός εάν υπάρχει σύστημα υποβολής αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός του λιμένα.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα οικεία κέντρα παρακολούθησης της αλιείας διαβιβάζουν στην Επιτροπή και σε φορέα ορισθέντα από αυτήν, σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο «https data feed», τα μηνύματα VMS που λαμβάνονται από τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους. Η Επιτροπή αποστέλλει ηλεκτρονικά τα εν λόγω μηνύματα στη γραμματεία της ICCAT.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α)  τα μηνύματα VMS από τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον ανά δύο ώρες·

β)  σε περίπτωση τεχνικής βλάβης του VMS, διαβιβάζονται στην Επιτροπή άλλα μηνύματα από τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους, τα οποία έχουν ληφθεί βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011, εντός 24 ωρών από τη λήψη τους από τα οικεία κέντρα παρακολούθησης αλιείας·

γ)  τα μηνύματα που διαβιβάζονται στην Επιτροπή φέρουν αύξοντα αριθμό (με αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό), ώστε να αποφεύγεται η επανάληψή τους·

δ)  τα μηνύματα που διαβιβάζονται στην Επιτροπή είναι σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011.

6.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα που τίθενται στη διάθεση των οικείων σκαφών επιθεώρησης χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις επιθεωρήσεις εν πλω.

ΤΜΗΜΑ 9

Επιθεώρηση και επιβολή

Άρθρο 58

Πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT

1.  Οι δραστηριότητες κοινών διεθνών επιθεωρήσεων διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT (εφεξής «πρόγραμμα ICCAT») για τον διεθνή έλεγχο εκτός των υδάτων υπό εθνική δικαιοδοσία, όπως ορίζεται στο παράρτημα IX του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη στα αλιευτικά σκάφη των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης ερυθρού τόνου ορίζουν επιθεωρητές και πραγματοποιούν επιθεωρήσεις εν πλω στο πλαίσιο του προγράμματος της ICCAT.

3.  Όταν, ανά πάσα στιγμή, περισσότερα από 15 αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους αλιεύουν ερυθρό τόνο στη ζώνη της σύμβασης, το σχετικό κράτος μέλος, βάσει εκτίμησης κινδύνου, το οικείο κράτος μέλος αποστέλλει σκάφος επιθεώρησης με σκοπό την επιθεώρηση και έλεγχο στη θάλασσα, στη ζώνη της σύμβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που τα εν λόγω σκάφη βρίσκονται εκεί. Αυτή η υποχρέωση θεωρείται ότι τηρείται όταν τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να αποστείλουν σκάφος επιθεώρησης ή όταν αποσταλεί σκάφος επιθεώρησης της Ένωσης στη ζώνη της σύμβασης.

4.  Η Επιτροπή ή φορέας που ορίζεται από αυτήν μπορεί να διορίσει επιθεωρητές της Ένωσης στο πρόγραμμα της ICCAT.

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η Επιτροπή ή φορέας που ορίζεται από αυτήν συντονίζει τις δραστηριότητες επιτήρησης και επιθεώρησης για λογαριασμό της Ένωσης. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει, σε συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, προγράμματα κοινής επιθεώρησης τα οποία θα επιτρέψουν στην Ένωση να εκπληρώσει την υποχρέωσή της στο πλαίσιο του προγράμματος της ICCAT. Τα κράτη μέλη αλιευτικά σκάφη των οποίων αλιεύουν ερυθρό τόνο, θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνουν την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται και τις περιόδους και τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες οι πόροι αυτοί πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

6.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Απριλίου κάθε έτους, τα ονόματα των επιθεωρητών και των σκαφών επιθεώρησης που σκοπεύουν να διαθέσουν στο πρόγραμμα της ICCAT κατά το εν λόγω έτος. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σχέδιο της συμμετοχής της Ένωσης στο πρόγραμμα της ICCAT ετησίως, το οποίο αποστέλλει στη γραμματεία της ICCAT και στα κράτη μέλη.

Άρθρο 59

Επιθεωρήσεις σε περίπτωση παραβάσεων

Το κράτος μέλος σημαίας μεριμνά ώστε να διενεργείται σε αλιευτικό σκάφος σημαίας του φυσική επιθεώρηση υπό την εποπτεία του στους λιμένες του ή από άλλο επιθεωρητή που ορίζει το κράτος μέλος σημαίας όταν το σκάφος δεν βρίσκεται σε λιμένα του, αν το αλιευτικό σκάφος:

α)  δεν συμμορφώθηκε προς τις απαιτήσεις καταγραφής και αναφοράς που ορίζονται στα άρθρα 31 και 32· ή

β)  παρέβη τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 60

Έλεγχοι διασταύρωσης

1.  Κάθε κράτος μέλος επαληθεύει τις πληροφορίες και την έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων επιθεώρησης και των εκθέσεων των παρατηρητών, των στοιχείων VMS και, κατά περίπτωση, των e-BCD, των ημερολογίων πλοίου των αλιευτικών σκαφών του, των εγγράφων μεταβίβασης/μεταφόρτωσης και των εγγράφων αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 109 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1224/2009.

2.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ελέγχους διασταύρωσης για όλες τις εκφορτώσεις και όλες τις μεταφορτώσεις ή τους εγκλωβισμούς, αντιπαραβάλλοντας τις ποσότητες ανά είδος που αναγράφονται στα ημερολόγια των αλιευτικών σκαφών ή τις ποσότητες ανά είδος που αναγράφονται στη δήλωση μεταφόρτωσης με τις ποσότητες που αναγράφονται στη δήλωση εκφόρτωσης ή στη δήλωση εγκλωβισμού, και με κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όπως τιμολόγια και/ή δελτία πώλησης.

ΤΜΗΜΑ 10

Επιβολή της εφαρμογής

Άρθρο 61

Επιβολή της εφαρμογής

Με την επιφύλαξη των άρθρων 89 έως 91 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως της υποχρέωσης των κρατών μελών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα επιβολής όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το/τα ιχθυοτροφείο/-α) ερυθρού τόνου λαμβάνει κατάλληλα μέτρα επιβολής για ένα ιχθυοτροφείο σε περίπτωση που αποδειχτεί, σύμφωνα με το δίκαιό του, ότι το εν λόγω ιχθυοτροφείο δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 55 του παρόντος κανονισμού. Ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, στα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνεται, ειδικότερα, η αναστολή ή η απόσυρση της άδειας και/ή η επιβολή προστίμων. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν κάθε αναστολή ή απόσυρση άδειας στην Επιτροπή, η οποία την κοινοποιεί στη γραμματεία της ICCAT με σκοπό την ανάλογη τροποποίηση του «μητρώου εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Εμπορία

Άρθρο 62

Μέτρα που αφορούν την αγορά

1.  Με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(28), απαγορεύονται στο εσωτερικό της Ένωσης το εμπόριο, η εκφόρτωση, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, ο εγκλωβισμός προς πάχυνση ή εκτροφή, η επανεξαγωγή και οι μεταφορτώσεις ερυθρού τόνου που δεν συνοδεύονται από την ακριβή, πλήρη και επικυρωμένη τεκμηρίωση που απαιτείται βάσει του παρόντος κανονισμού ▌ και της ενωσιακής νομοθεσίας για την εφαρμογή των κανόνων της ICCAT για το πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων ερυθρού τόνου.

2.  Το εμπόριο, οι εισαγωγές, η εκφόρτωση, ο εγκλωβισμός προς πάχυνση ή εκτροφή, η μεταποίηση, οι εξαγωγές, οι επανεξαγωγές και οι μεταφορτώσεις ερυθρού τόνου απαγορεύονται στην Ένωση αν:

α)  ο ερυθρός τόνος έχει αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη ή διατάξεις παγίδευσης, των οποίων το κράτος σημαίας δεν διαθέτει ποσόστωση ή όριο αλιευμάτων ▌ για ερυθρό τόνο βάσει των μέτρων διαχείρισης και διατήρησης της ICCAT, ή·

β)  ο ερυθρός τόνος έχει αλιευθεί από αλιευτικό σκάφος ή διάταξη παγίδευσης που η ατομική του/της ποσόστωση ή οι αλιευτικές δυνατότητες του κράτους μέλους του είχαν εξαντληθεί κατά τη στιγμή της αλίευσης.

3.  Με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, απαγορεύονται στην Ένωση το εμπόριο, οι εισαγωγές, οι εκφορτώσεις, η μεταποίηση και οι εξαγωγές ερυθρού τόνου από ιχθυοτροφεία πάχυνσης ή εκτροφής που δεν συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 63

Αξιολόγηση

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή αμελλητί αναλυτική έκθεση σχετικά με την εκ μέρους τους εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή υποβάλλει στη γραμματεία της ICCAT, έως την ημερομηνία που αποφασίζει η ICCAT, αναλυτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης 19-04 της ICCAT.

Άρθρο 64

Χρηματοδότηση

Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(29), ο παρών κανονισμός θεωρείται πολυετές σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 65

Εμπιστευτικότητα

Ο χειρισμός των στοιχείων που συλλέγονται και ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού γίνεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί εμπιστευτικότητας δυνάμει των άρθρων 112 και 113 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 66

Διαδικασία τροποποίησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 67 για τις τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού με σκοπό την προσαρμογή του σε μέτρα που θεσπίζει η ICCAT και τα οποία δεσμεύουν την Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τα ακόλουθα:

α)   τις παρεκκλίσεις από την βάσει του άρθρου 8 απαγόρευση μεταφοράς αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων·

β)  τις προθεσμίες για την αναφορά πληροφοριών όπως ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 4, στο άρθρο 26 παράγραφος 1, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 35 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 36, στο άρθρο 41 παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 2, στο άρθρο 51 παράγραφος 7, στο άρθρο 52 παράγραφος 2, στο άρθρο 55 στοιχείο β), στο άρθρο 57 παράγραφος 5 και στο άρθρο 58 παράγραφος 6·

γ)  τα χρονικά διαστήματα των αλιευτικών περιόδων όπως προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 4·

δ)  το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1·

ε)  τα ποσοστά και τις παραμέτρους αναφοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 13, στο άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4, στο άρθρο 20 παράγραφος 1, στο άρθρο 21 παράγραφος 2, στο άρθρο 38 παράγραφος 1, στο άρθρο 44 παράγραφος 2, στο άρθρο 50 και στο άρθρο 51 παράγραφος 9·

στ)  τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 παράγραφος 3, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 30 παράγραφος 4, στο άρθρο 34 παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 1 και στο άρθρο 55·

ζ)  τα καθήκοντα των εθνικών παρατηρητών και των περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT όπως προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 και στο άρθρο 39 παράγραφος 5, αντίστοιχα·

η)  τους λόγους άρνησης χορήγησης της άδειας μεταβίβασης που ορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1·

θ)  τους λόγους κατάσχεσης των αλιευμάτων και έκδοσης εντολής ελευθέρωσης ιχθύων κατά το άρθρο 46 παράγραφος 4·

ι)  τον αριθμό των σκαφών βάσει του άρθρου 58 παράγραφος 3·

ια)  τα παραρτήματα I έως XV.

2.  Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιορίζονται αυστηρά στην εφαρμογή των τροποποιήσεων και/ή των συμπληρώσεων των οικείων συστάσεων της ICCAT που είναι δεσμευτικές για την Ένωση.

Άρθρο 67

Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση εξουσιών

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 66 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 66 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 66 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 68

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 69

Τροποποιήσεις του κανονισμού (EK) αριθ. 1936/2001

Ο κανονισμός (ΕΚ) 1936/2001 τροποποιείται ως εξής:

α)  τα στοιχεία ζ) έως ι) του άρθρου 3, τα άρθρα 4α, 4β και 4γ και το παράρτημα Iα διαγράφονται.

β)  στα παραρτήματα I και II, οι λέξεις «Τόνος: Thunnus thynnus» διαγράφονται.

Άρθρο 70

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107

Στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2107, το άρθρο 43 διαγράφεται.

Άρθρο 71

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833

Στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/833, το άρθρο 53 διαγράφεται.

Άρθρο 72

Κατάργηση

1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) 2016/1627 καταργείται.

2.  Κάθε αναφορά στους καταργούμενους κανονισμούς νοείται ως αναφορά στον παρόντα κανονισμό και διαβάζεται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος XVI.

Άρθρο 73

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει [την εικοστή ημέρα] από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ειδικοί όροι που ισχύουν για τα σκάφη αλίευσης δυνάμει του άρθρου 19

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθοι περιορισμοί ικανότητας:

—  Ο μέγιστος αριθμός των οικείων σκαφών με καλάμι (δόλωμα) και συρτή που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργά ερυθρό τόνο περιορίζεται στον αριθμό των σκαφών που συμμετείχαν στην κατευθυνόμενη αλιεία ερυθρού τόνου το 2006.

–  Ο μέγιστος αριθμός σκαφών του οικείου στόλου αλιείας μικρής κλίμακας που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργά ερυθρό τόνο στη Μεσόγειο Θάλασσα περιορίζεται στον αριθμό των σκαφών που συμμετείχαν στην αλιεία ερυθρού τόνου το 2008.

–  Ο μέγιστος αριθμός των οικείων σκαφών αλίευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργά ερυθρό τόνο στην Αδριατική περιορίζεται στον αριθμό των σκαφών που συμμετείχαν στην αλιεία ερυθρού τόνου το 2008. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει ατομικές ποσοστώσεις στα εν λόγω σκάφη.

2.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να κατανείμει:

–  Το 7 %, ως ανώτατο όριο, της ποσόστωσής του για ερυθρό τόνο μεταξύ των σκαφών αλιείας με καλάμι (δόλωμα) και συρτή. Στην περίπτωση της Γαλλίας, επιτρέπεται η αλίευση ερυθρού τόνου μέγιστης ποσότητας 100 τόνων βάρους τουλάχιστον 6,4 kg ή μεσουραίου μήκους άνω γνάθου 70 cm από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας συνολικού μήκους κάτω των 17 m και δραστηριοποιούνται στον Βισκαϊκό Κόλπο.

–  Το 2 %, ως ανώτατο όριο, της ποσόστωσής του για ερυθρό τόνο στην παράκτια αλιεία νωπών ιχθύων μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο Θάλασσα.

–  Το 90 %, ως ανώτατο όριο, της ποσόστωσής του για ερυθρό τόνο μεταξύ των σκαφών αλίευσης στην Αδριατική για λόγους ιχθυοκαλλιέργειας.

3.  Η Κροατία μπορεί να εφαρμόσει ελάχιστο βάρος 6,4 kg ή μεσουραίο μήκος άνω γνάθου 66 cm για το 7 %, κατ’ ανώτατο όριο των δειγμάτων ερυθρού τόνου που αλιεύονται στην Αδριατική για λόγους ιχθυοκαλλιέργειας.

4.  Τα κράτη μέλη των οποίων τα σκάφη αλιείας με δόλωμα, παραγάδι, καθετή και συρτή επιτρέπεται να αλιεύουν ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα καθορίζουν τις ακόλουθες απαιτήσεις τοποθέτησης ετικέτας ουράς:

–  οι ετικέτες πρέπει να τοποθετούνται στην ουρά κάθε ατόμου ερυθρού τόνου τη χρονική στιγμή της εκφόρτωσης·

–  κάθε ετικέτα ουράς έχει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στα έγγραφα αλιευμάτων ερυθρού τόνου και αναγράφεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες στο εξωτερικό κάθε συσκευασίας που περιέχει τόνο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις σχετικά με το ημερολόγιο πλοίου

Α.  ΣΚΑΦΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ

Ελάχιστες προδιαγραφές για τα ημερολόγια αλιείας:

1.  Το ημερολόγιο περιέχει αριθμημένα φύλλα.

2.  Το ημερολόγιο συμπληρώνεται υποχρεωτικά κάθε ημέρα (μεσάνυχτα) ή πριν από την άφιξη σε λιμένα.

3.  Το ημερολόγιο είναι συμπληρωμένο σε περίπτωση επιθεώρησης εν πλω.

4.  Αντίγραφο των φύλλων παραμένει στο ημερολόγιο και δεν αφαιρείται.

5.  Το ημερολόγιο τηρείται επί του σκάφους προκειμένου να καλύπτει δραστηριότητες ενός έτους.

Στοιχειώδεις τυπικές πληροφορίες που καταχωρίζονται στο ημερολόγιο αλιείας:

1.  Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πλοιάρχου.

2.  Ημερομηνίες και λιμένες αναχώρησης, ημερομηνίες και λιμένες άφιξης.

3.  Όνομα σκάφους, αριθμός μητρώου, αριθμός ICCAT, διεθνή χαρακτηριστικά κλήσεως ασυρμάτου και αριθμός IMO (εάν υπάρχει).

4.  Αλιευτικά εργαλεία:

α)  κωδικός τύπου FΑΟ·

β)  διαστάσεις (μήκος, μέγεθος ματιών, αριθμός αγκίστρων κ.λπ.).

5.  Εργασίες εν πλω σε μία γραμμή (τουλάχιστον) ανά ημέρα ταξιδίου, στην οποία αναγράφονται:

α)  δραστηριότητα (αλιεία, πλεύση κ.λπ.)·

β)  στίγμα: ακριβές ημερήσιο στίγμα (σε μοίρες και λεπτά), που καταγράφεται για κάθε αλιευτική δραστηριότητα ή το μεσημέρι εφόσον κατά τη διάρκεια της εν λόγω ημέρας δεν έχει πραγματοποιηθεί αλιεία·

γ)  καταγραφή αλιευμάτων η οποία περιλαμβάνει:

–  κωδικό FAO,

–  ζων βάρος (RWT) σε kg ημερησίως,

–  αριθμό τεμαχίων ανά ημέρα.

Όσον αφορά τα σκάφη γρι γρι, η καταγραφή των εν λόγω δεδομένων γίνεται ανά αλιευτική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων μηδενικής δήλωσης.

6.  Υπογραφή πλοιάρχου.

7.  Τρόπος καταμέτρησης βάρους: εκτίμηση, ζύγιση επί του σκάφους.

8.  Στο ημερολόγιο αναγράφεται το ισοδύναμο βάρος ζώντων αλιευμάτων και αναφέρονται οι συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτίμηση.

Ελάχιστες πληροφορίες για τα ημερολόγια αλιείας σε περίπτωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης:

1.  Ημερομηνίες και λιμένας εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης·

2.  Προϊόντα:

α)  είδος και παρουσίαση ανά κωδικό FΑΟ·

β)  αριθμός ιχθύων ή κιβώτια και ποσότητα σε kg.

3.  Υπογραφή του πλοιάρχου ή του πράκτορα του σκάφους.

4.  Σε περίπτωση μεταφόρτωσης: όνομα παραλαμβάνοντος σκάφους, σημαία σκάφους και αριθμός ICCAT.

Ελάχιστες πληροφορίες για τα ημερολόγια αλιείας σε περίπτωση μεταβίβασης σε κλωβούς:

1.  Ημερομηνία, ώρα και στίγμα (γεωγραφικό πλάτος/μήκος) μεταβίβασης.

2.  Προϊόντα:

α)  στοιχεία αναγνώρισης ειδών ανά κωδικό FAO,

β)  αριθμός ιχθύων και ποσότητα σε kg που μεταβιβάστηκε σε κλωβούς.

3.  Όνομα ρυμουλκού, σημαία σκάφους και αριθμός ICCAT.

4.  Επωνυμία του ιχθυοτροφείου προορισμού και αριθμός ICCAT.

5.  Σε περίπτωση κοινής αλιευτικής δραστηριότητας, επιπροσθέτως των πληροφοριών που ορίζονται στα σημεία 1 έως 4, ο πλοίαρχος καταχωρίζει στο ημερολόγιο:

α)  όσον αφορά το σκάφος αλίευσης που μεταβιβάζει τους ιχθύς σε κλωβούς:

–  την ποσότητα των αλιευμάτων που ανασύρθηκαν επί του σκάφους,

–  την ποσότητα των αλιευμάτων που καταλογίστηκαν στην ατομική του ποσόστωση,

–  τα ονόματα των άλλων σκαφών που συμμετέχουν στην κοινή αλιευτική δραστηριότητα·

β)  όσον αφορά τα άλλα σκάφη αλίευσης που δεν συμμετέχουν στη μεταβίβαση των ιχθύων:

–  το όνομα των εν λόγω σκαφών, τα διεθνή χαρακτηριστικά κλήσεως ασυρμάτου τους, τους αριθμούς ICCAT,

–  ότι δεν έχουν ανασυρθεί επί του σκάφους ούτε έχουν μεταβιβαστεί σε κλωβούς αλιεύματα,

–  την ποσότητα αλιευμάτων που καταλογίστηκαν στην ατομική τους ποσόστωση,

–  το όνομα και τον αριθμό ICCAT του σκάφους αλίευσης που αναφέρεται στο στοιχείο α).

Β.  ΡΥΜΟΥΛΚΑ

1.  Ο πλοίαρχος του ρυμουλκού καταγράφει στο ημερήσιο ημερολόγιο πλοίου την ημερομηνία, την ώρα και το στίγμα της μεταβίβασης, τις ποσότητες που έχουν μεταβιβαστεί (αριθμός ιχθύων και ποσότητα σε kg), τον αριθμό κλωβού καθώς και το όνομα του σκάφους αλίευσης, τη σημαία και τον αριθμό ICCAT, το όνομα του άλλου σκάφους ή των σκαφών και τον αντίστοιχο αριθμό ICCAT, το ιχθυοτροφείο προορισμού καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό ICCAT, και τον αριθμό της δήλωσης μεταβίβασης της ICCAT.

2.  Αναφέρονται οι περαιτέρω μεταβιβάσεις σε βοηθητικά σκάφη ή σε άλλα ρυμουλκά, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αναφέρονται στο σημείο 1 καθώς και το όνομα του βοηθητικού σκάφους ή του ρυμουλκού, η σημαία και ο αριθμός ICCAT και ο αριθμός της δήλωσης μεταβίβασης της ICCAT.

3.  Το ημερολόγιο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου. Το ημερολόγιο πλοίου διατηρείται επί του σκάφους και είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια ελέγχου.

Γ.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

1.  Ο πλοίαρχος ενός βοηθητικού σκάφους καταγράφει καθημερινά τις δραστηριότητες στο ημερολόγιο του πλοίου, μεταξύ άλλων την ημερομηνία, την ώρα και το εκάστοτε στίγμα του, τις ποσότητες ερυθρού τόνου που ανασύρθηκαν επί του σκάφους καθώς και το αλιευτικό σκάφος, το όνομα του ιχθυοτροφείου ή τη διάταξη παγίδευσης σε συνδυασμό με τα οποία δραστηριοποιείται.

2.  Το ημερολόγιο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου. Το ημερολόγιο πλοίου διατηρείται επί του σκάφους και είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια ελέγχου.

Δ.  ΣΚΑΦΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

1.  Ο πλοίαρχος του σκάφους μεταποίησης υποβάλλει έκθεση σχετικά με το ημερολόγιο πλοίου, την ημερομηνία, την ώρα και το στίγμα των δραστηριοτήτων και τις ποσότητες που μεταφορτώθηκαν, καθώς και τον αριθμό και το βάρος του ερυθρού τόνου που ελήφθησαν από ιχθυοτροφεία, διατάξεις παγίδευσης ή σκάφη αλίευσης, κατά περίπτωση. Ο πλοίαρχος επίσης αναφέρει τα ονόματα και τους αριθμούς ICCAT των εν λόγω ιχθυοτροφείων, διατάξεων παγίδευσης ή σκαφών αλίευσης.

2.  Ο πλοίαρχος του σκάφους μεταποίησης τηρεί ημερολόγιο μεταποίησης σε καθημερινή βάση, το οποίο προσδιορίζει το ζων βάρος και τον αριθμό ιχθύων που μεταβιβάζονται ή μεταφορτώνονται, τον συντελεστή μετατροπής που έχει χρησιμοποιηθεί και τα βάρη και τις ποσότητες με παρουσίαση ανά προϊόν.

3.  Ο πλοίαρχος του σκάφους μεταποίησης τηρεί σχέδιο στοιβασίας, το οποίο εμφανίζει το στίγμα και τις ποσότητες ανά είδος και παρουσίαση.

4.  Το ημερολόγιο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις μεταφορτώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου. Το ημερήσιο ημερολόγιο πλοίου, το ημερολόγιο μεταποίησης, το σχέδιο στοιβασίας και τα πρωτότυπα των δηλώσεων μεταφόρτωσης της ICCAT, διατηρούνται επί του σκάφους και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια ελέγχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Έντυπο αναφοράς αλιευμάτων

Έντυπο αναφοράς αλιευμάτων

Σημαία

Αριθμός ICCAT

Όνομα σκάφους

Αρχή της σχετικής περιόδου

Τέλος της σχετικής περιόδου

Διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η αναφορά (σε ημέρες)

Ημερομηνία αλίευσης

Τόπος αλίευσης

Αλιεύματα

Κατανεμηθέν βάρος σε περίπτωση κοινής αλιευτικής δραστηριότητας (kg)

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

Βάρος (kg)

Αριθμός τεμαχίων

Μέσο βάρος (kg)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Έντυπο αίτησης για τη χορήγηση άδειας συμμετοχής σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα

Κοινή αλιευτική δραστηριότητα

Κράτος σημαίας

Όνομα σκάφους

Αριθ. ICCAT

Διάρκεια της δραστηριότητας

Στοιχεία ταυτότητας των φορέων εκμετάλλευσης

Ατομική ποσόστωση των σκαφών

Κλείδα κατανομής ανά σκάφος

Ιχθυοτροφείο πάχυνσης και εκτροφής προορισμού

ΣΜΣ

Αριθ. ICCAT

Ημερομηνία …

Επικύρωση από το κράτος σημαίας …

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Δήλωση μεταφόρτωσης ICCAT

20210428-P9_TA(2021)0142_EL-p0000002.png

20210428-P9_TA(2021)0142_EL-p0000003.png

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

Δήλωση μεταφόρτωσης ICCAT

20210428-P9_TA(2021)0142_EL-p0000004.png

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ελάχιστες πληροφορίες για τις άδειες αλιείας(30)

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1.  Αριθμός καταχώρισης ICCAT

2.  Όνομα αλιευτικού σκάφους

3.  Εξωτερικός αριθμός νηολόγησης (γράμματα και αριθμοί)

Β.  ΟΡΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

1.  Ημερομηνία έκδοσης

2.  Διάρκεια ισχύος

3.  Όροι χορήγησης άδειας αλιείας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, τα είδη, η ζώνη και τα αλιευτικά εργαλεία, καθώς και τυχόν άλλοι όροι που ισχύουν βάσει του παρόντος κανονισμού και/ή της εθνικής νομοθεσίας.

 

Από ../../..

Έως ../../..

Από ../../..

Έως ../../..

Από ../../..

Έως ../../..

Από ../../..

Έως ../../..

Από ../../..

Έως ../../..

Από ../../..

Έως ../../..

Ζώνες

 

Είδος

 

Αλιευτικά εργαλεία

 

Λοιποί όροι

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Πρόγραμμα περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ICCAT

1.  Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, οι περιφερειακοί παρατηρητές της ICCAT διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

α)  επαρκή πείρα αναγνώρισης ειδών και αλιευτικών εργαλείων·

β)  ικανοποιητική γνώση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της ICCAT, η οποία πιστοποιείται με πιστοποιητικό χορηγούμενο από τα κράτη μέλη και βασιζόμενο στις κατευθυντήριες γραμμές κατάρτισης της ICCAΤ·

γ)  ικανότητα να παρατηρούν και να καταγράφουν με ακρίβεια·

δ)  ικανοποιητική γνώση της γλώσσας του κράτους σημαίας του υπό παρατήρηση σκάφους ή ιχθυοτροφείου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ICCAT

2.  Οι περιφερειακοί παρατηρητές της ICCAT:

α)  έχουν ολοκληρώσει την τεχνική κατάρτιση που απαιτείται από τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η ICCAΤ·

β)  είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη και, στο μέτρο του δυνατού, όχι υπήκοοι του κράτους μέλους του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης ή του κράτους μέλους σημαίας του γρι γρι. Εάν, ωστόσο, ο ερυθρός τόνος συλλέγεται από τον κλωβό και διακινείται εμπορικά ως νωπό προϊόν, ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT ο οποίος παρατηρεί την εξαλίευση μπορεί να είναι υπήκοος του κράτους μέλους το οποίο είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο·

γ)  είναι ικανοί να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο σημείο 3·

δ)  περιλαμβάνονται στον κατάλογο περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT που τηρεί η ICCAΤ·

ε)  δεν έχουν, κατά το διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στον τομέα της αλιείας ερυθρού τόνου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ICCAT

3.  Τα καθήκοντα των περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT έγκεινται κυρίως:

α)  όσον αφορά τους παρατηρητές που επιβιβάζονται σε σκάφη γρι γρι, στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης του σκάφους γρι γρι με τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχουν εκδοθεί από την ICCAT. Ειδικότερα οι περιφερειακοί παρατηρητές:

1.  στις περιπτώσεις στις οποίες ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT διαπιστώνει περιστατικά μη συμμόρφωσης προς τις συστάσεις της ICCAT, υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές αμελλητί στην εταιρεία που εφαρμόζει το πρόγραμμα του περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT, που τις διαβιβάζει αμελλητί στις αρχές του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους αλίευσης·

2.  καταγράφουν και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις διεξαγόμενες αλιευτικές δραστηριότητες·

3.  παρατηρούν και κάνουν εκτίμηση των αλιευμάτων και επαληθεύουν τις εγγραφές στο ημερολόγιο του σκάφους·

4.  συντάσσουν ημερήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες μεταβίβασης του γρι γρι·

5.  διοπτεύουν και καταγράφουν σκάφη τα οποία πιθανόν αλιεύουν παραβιάζοντας τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της ICCAΤ·

6.  καταγράφουν και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις διεξαγόμενες δραστηριότητες μεταβίβασης·

7.  επαληθεύουν το στίγμα του σκάφους όταν ασκεί δραστηριότητες μεταβίβασης·

8.  παρατηρούν και εκτιμούν τα προϊόντα που μεταβιβάζονται, παρακολουθώντας, μεταξύ άλλων, βιντεοσκοπήσεις·

9.  επαληθεύουν και καταγράφουν το όνομα και τον αριθμό ICCAT του σχετικού αλιευτικού σκάφους·

10.  εκτελούν επιστημονικές εργασίες, όπως συλλογή δεδομένων όσον αφορά το καθήκον ΙΙ, όταν απαιτείται από την επιτροπή ICCAT, βάσει των οδηγιών της SCRS·

β)  όσον αφορά τους περιφερειακούς παρατηρητές της ICCAT σε ιχθυοτροφεία και σε διατάξεις παγίδευσης, εποπτεύουν τη συμμόρφωσή τους με τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχουν εκδοθεί από την ICCAT. Ειδικότερα οι περιφερειακοί παρατηρητές της ICCAT:

1.  επαληθεύουν τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση μεταβίβασης και στη δήλωση εγκλωβισμού και στο BCD (Bluefin Tuna Catch Document – έγγραφο αναφοράς αλιευμάτων ερυθρού τόνου), εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, βιντεοσκοπήσεις·

2.  επικυρώνουν τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση μεταβίβασης και στη δήλωση εγκλωβισμού καθώς και στα BCD·

3.  συντάσσουν ημερήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες μεταβίβασης του ιχθυοτροφείου και των διατάξεων παγίδευσης·

4.  προσυπογράφουν τη δήλωση μεταβίβασης και τη δήλωση εγκλωβισμού και τα BCD μόνον όταν συμφωνούν ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές συνάδουν με τις παρατηρήσεις του/της, συμπεριλαμβανομένης μιας βιντεοσκόπησης ως απόδειξης της συμμόρφωσης που έχει γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 και στο άρθρο 43 παράγραφος 1·

5.  εκτελούν επιστημονικές εργασίες, π.χ. συλλογή δειγμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής, βάσει των οδηγιών της SCRS·

6.  καταχωρίζουν και επαληθεύουν την παρουσία οποιασδήποτε πινακίδας και φυσικής ένδειξης και κοινοποιούν κάθε ένδειξη πρόσφατης αφαίρεσης πινακίδας·

γ)  συντάσσουν γενικές εκθέσεις, στις οποίες συνοψίζονται οι πληροφορίες που έχουν συλλεγεί σύμφωνα με το παρόν σημείο, και παρέχουν στον πλοίαρχο και στον υπεύθυνο του ιχθυοτροφείου τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στις εκθέσεις κάθε χρήσιμη πληροφορία·

δ)  υποβάλλουν στη γραμματεία τη γενική έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) εντός 20 ημερών από τη λήξη της περιόδου παρατήρησης·

ε)  ασκούν όλα τα άλλα καθήκοντα που τους αναθέτει η επιτροπή ICCAT.

4.  Οι περιφερειακοί παρατηρητές ICCAT χειρίζονται ως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες και τις εργασίες μεταβίβασης των σκαφών γρι γρι και των ιχθυοτροφείων και αποδέχονται εγγράφως την υποχρέωση αυτή ως προϋπόθεση του διορισμού τους ως περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT.

5.  Οι περιφερειακοί παρατηρητές της ICCAT συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των νόμων και των κανονισμών του κράτους σημαίας ή του κράτους του ιχθυοτροφείου, το οποίο ασκεί δικαιοδοσία επί του σκάφους ή του ιχθυοτροφείου στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT.

6.  Οι περιφερειακοί παρατηρητές της ICCAT τηρούν την ιεραρχία και τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν για όλο το πλήρωμα του σκάφους και το προσωπικό του ιχθυοτροφείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν παρακωλύουν την εκτέλεση των καθηκόντων των περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT βάσει του παρόντος προγράμματος και των υποχρεώσεων του πληρώματος του σκάφους και του προσωπικού του ιχθυοτροφείου, όπως ορίζονται στο σημείο 7 του παρόντος παραρτήματος και στο άρθρο 39.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ICCAT

7.  Τα κράτη μέλη που είναι υπεύθυνα για τα γρι γρι, το ιχθυοτροφείο ή τη διάταξη παγίδευσης τόνου διασφαλίζουν ότι στους περιφερειακούς παρατηρητές της ICCAT:

α)  επιτρέπεται η πρόσβαση στο πλήρωμα του σκάφους, στο προσωπικό του ιχθυοτροφείου και της διάταξης παγίδευσης, καθώς και στα εργαλεία, στους κλωβούς και στον εξοπλισμό·

β)  επιτρέπεται, μετά από αίτημά τους, η πρόσβαση στον ακόλουθο εξοπλισμό, εφόσον υπάρχει στο σκάφος στο οποίο επιβαίνουν, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των καθηκόντων τους, που ορίζονται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος:

1.  δορυφορικό εξοπλισμό ναυσιπλοΐας·

2.  οθόνες ραντάρ, όταν είναι εν χρήσει·

3.  ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας·

γ)  παρέχονται ενδιαίτηση, τροφή και κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής, ίδιες με εκείνες των αξιωματικών·

δ)  παρέχεται επαρκής χώρος στη γέφυρα ή στο πιλοτήριο για εργασία γραφείου, καθώς και κατάλληλος χώρος στο κατάστρωμα για την εκτέλεση των καθηκόντων του παρατηρητή.

ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ICCAT

8.  Όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση των καθηκόντων των περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT βαρύνουν τον εκάστοτε υπεύθυνο του ιχθυοτροφείου ή τον πλοιοκτήτη σκάφους γρι γρι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ

Πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT

Η ICCAT συμφώνησε κατά την τέταρτη τακτική σύνοδό της (Μαδρίτη, Νοέμβριος 1975) και κατά την ετήσια σύνοδό της το 2008 στο Μαρακές ότι:

Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου ΙΧ της σύμβασης, η επιτροπή ICCAT προτείνει τη θέσπιση των ακόλουθων ρυθμίσεων για τον διεθνή έλεγχο εκτός των υδάτων υπό εθνική δικαιοδοσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της σύμβασης και των ισχυόντων βάσει αυτής μέτρων:

I.  ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1.  Για την εφαρμογή των παρουσών διαδικασιών, ως σοβαρές παραβάσεις νοούνται οι κατωτέρω παραβάσεις των διατάξεων των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της ICCAT, τα οποία έχουν εγκριθεί από την επιτροπή ICCAT:

α)  αλιεία χωρίς γενική ή ειδική άδεια που εκδίδεται από το ΣΜΣ σημαίας·

β)  πλημμελής καταγραφή των αλιευμάτων και των συναφών με τα αλιεύματα δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών της επιτροπής της ICCAT ή σημαντικές ανακρίβειες στις αναφορές για τα αλιεύματα ή/και στα συναφή με τα αλιεύματα δεδομένα·

γ)  αλιεία σε απαγορευμένη περιοχή·

δ)  αλιεία κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης της αλιείας·

ε)  εκ προθέσεως αλίευση ή διατήρηση ορισμένων ειδών, κατά παράβαση των εφαρμοστέων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από την ICCΑΤ·

στ)  σημαντική παραβίαση των ορίων αλιευμάτων ή των ποσοστώσεων που ισχύουν σύμφωνα με τους κανόνες της ICCΑΤ·

ζ)  χρησιμοποίηση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων·

η)  παραποίηση ή εκ προθέσεως απόκρυψη της σήμανσης, της ταυτότητας ή της νηολόγησης αλιευτικού σκάφους·

θ)  απόκρυψη, αλλοίωση ή εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με έρευνα για παράβαση·

ι)  πολλαπλές παραβάσεις, οι οποίες από κοινού συνιστούν σοβαρή περιφρόνηση των μέτρων που ισχύουν στο πλαίσιο της ICCΑΤ·

ια)  επίθεση, αντίσταση, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση, παρέμβαση ή αδικαιολόγητη παρακώλυση ή καθυστέρηση του έργου εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ή παρατηρητή·

ιβ)  εκ προθέσεως παρέμβαση στο VMS ή θέση του εκτός λειτουργίας·

ιγ)  άλλες παραβάσεις που καθορίζονται από την ICCAT, από τη στιγμή που αυτές θα συμπεριληφθούν και θα κυκλοφορήσουν σε αναθεωρημένη έκδοση των εν λόγω διαδικασιών·

ιδ)  αλιεία με τη βοήθεια αεροσκαφών εντοπισμού·

ιε)  παρεμβάσεις στο σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης και/ή άσκηση δραστηριότητας σκάφους χωρίς VMS·

ιστ)  δραστηριότητα μεταβίβασης χωρίς δήλωση μεταβίβασης·

ιζ)  μεταφόρτωση εν πλω·

2.  Σε περίπτωση επιβίβασης και επιθεώρησης αλιευτικού σκάφους στη διάρκεια της οποίας ο εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής παρατηρεί δραστηριότητα ή κατάσταση που ενδεχομένως συνιστά σοβαρή παράβαση, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 1, οι αρχές του κράτους σημαίας των σκαφών επιθεώρησης ειδοποιούν αμέσως το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους, απευθείας καθώς και μέσω της γραμματείας της ICCΑΤ. Στις περιπτώσεις αυτές ο επιθεωρητής ενημερώνει επίσης όλα τα πλοία επιθεώρησης του κράτους σημαίας του αλιευτικού σκάφους τα οποία είναι γνωστό ότι βρίσκονται στην περιοχή.

3.  Ο επιθεωρητής της ICCAT καταγράφει στο ημερολόγιο του σκάφους τις διενεργηθείσες επιθεωρήσεις καθώς και κάθε διαπιστωθείσα παράβαση.

4.  Το κράτος μέλος σημαίας εξασφαλίζει ότι, μετά την επιθεώρηση που αναφέρεται στο σημείο 2, το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος διακόπτει όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες. Το κράτος μέλος σημαίας διατάσσει το αλιευτικό σκάφος να κατευθυνθεί εντός 72 ωρών σε λιμένα που υποδεικνύει, όπου πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα.

5.  Εάν το σκάφος δεν διαταχθεί να καταπλεύσει σε λιμένα, το κράτος μέλος σημαίας οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως και εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιλογή του αυτή, η οποία διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT και αυτή με τη σειρά της τις κοινοποιεί σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη, αν τις ζητήσουν.

II.  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

6.  Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από επιθεωρητές που έχουν οριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα ονόματα των εγκεκριμένων κρατικών υπηρεσιών και των επιθεωρητών που ορίζονται προς τον σκοπό αυτό από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους κοινοποιούνται στην επιτροπή ICCAT.

7.  Τα πλοία που διενεργούν διεθνή επιθεώρηση σύμφωνα με το παρόν παράρτημα φέρουν ειδική σημαία ή επισείοντα που εγκρίνεται από την επιτροπή ICCAT και παρέχεται από τη γραμματεία της ICCAT. Τα ονόματα των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τους ως άνω σκοπούς κοινοποιούνται στη γραμματεία της ICCAT το συντομότερο δυνατό πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων επιθεώρησης. Η γραμματεία της ICCAT διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη ελέγχου που βρίσκονται στη διάθεση όλων των ΣΜΣ, μεταξύ άλλων αναρτώντας τες στον προστατευμένο με συνθηματική λέξη δικτυακό τόπο.

8.  Κάθε επιθεωρητής φέρει κατάλληλο έγγραφο ταυτότητας που χορηγείται από τις αρχές του κράτους σημαίας βάσει του υποδείγματος που εμφαίνεται στο σημείο 21 του παρόντος παραρτήματος.

9.  Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων βάσει του σημείου 16, τα σκάφη που φέρουν σημαία συμβαλλόμενου μέρους και αλιεύουν ερυθρό τόνο ή θυννοειδή στη ζώνη της σύμβασης εκτός των υδάτων υπό τη δικαιοδοσία της χώρας τους, υποχρεούνται να σταματήσουν, όταν τους δοθεί το κατάλληλο σήμα του διεθνούς κώδικα σημάτων από πλοίο που φέρει επισείοντα της ICCAT που αναφέρεται στο σημείο 7, και επί του οποίου επιβαίνει επιθεωρητής, εκτός εάν εκτελούν τη στιγμή εκείνη αλιευτικές δραστηριότητες, αλλά σταματούν αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Όπως ορίζεται στο σημείο 10, ο πλοίαρχος του σκάφους επιτρέπει στο κλιμάκιο των επιθεωρητών να επιβιβαστεί επί του σκάφους θέτοντας στη διάθεσή τους τη σχετική σκάλα. Ο πλοίαρχος διευκολύνει το κλιμάκιο των επιθεωρητών να εξετάσει τον εξοπλισμό, τα αλιεύματα ή τα εργαλεία, καθώς και κάθε συναφές έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο από τον επιθεωρητή για την επαλήθευση της τήρησης των ισχυουσών συστάσεων της επιτροπής της ICCAT σε σχέση με το κράτος σημαίας του υπό επιθεώρηση σκάφους. Επιπλέον, ο επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις κρίνει απαραίτητες.

10.  Το μέγεθος του κλιμακίου επιθεωρητών καθορίζεται από τον πλοίαρχο του σκάφους επιθεώρησης, αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές περιστάσεις. Το κλιμάκιο επιθεώρησης είναι όσο το δυνατόν πιο ολιγομελές, προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο.

11.  Κατά την επιβίβασή του στο σκάφος, ο επιθεωρητής επιδεικνύει το έγγραφο ταυτότητας που περιγράφεται στο σημείο 8. Ο επιθεωρητής τηρεί τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτικές όσον αφορά την ασφάλεια του υπό επιθεώρηση σκάφους και του πληρώματος, ελαχιστοποιεί την παρενόχληση των αλιευτικών επιχειρήσεων και της στοιβασίας των προϊόντων και αποφεύγει, στο μέτρο του δυνατού, ενέργειες οι οποίες θα επιδρούσαν δυσμενώς στην ποιότητα του αλιεύματος επί του σκάφους.

Κάθε επιθεωρητής περιορίζει τις έρευνές του/της στην εξακρίβωση της τήρησης των ισχυουσών συστάσεων της επιτροπής της ICCAT από πλευράς του κράτους σημαίας του επιθεωρούμενου σκάφους. Κατά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει από τον πλοίαρχο κάθε βοήθεια που ίσως χρειαστεί. Ο επιθεωρητής συντάσσει έκθεση σχετικά με την επιθεώρηση με τη μορφή που έχει εγκριθεί από την επιτροπή ICCAT. Ο επιθεωρητής υπογράφει την έκθεση παρουσία του πλοιάρχου του σκάφους, ο οποίος δικαιούται να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθούν στην έκθεση όλες οι παρατηρήσεις που κρίνει σκόπιμες και τις οποίες οφείλει να υπογράψει.

12.  Αντίγραφα της έκθεσης παραδίδονται στον πλοίαρχο του σκάφους και στην κυβέρνηση του κλιμακίου επιθεώρησης, που διαβιβάζει αντίγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του επιθεωρούμενου σκάφους και στην επιτροπή ICCAT. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όσον αφορά τις συστάσεις της ICCAT, ο επιθεωρητής, εφόσον είναι εφικτό, πληροφορεί επίσης και όσα πλοία επιθεώρησης του κράτους σημαίας είναι γνωστό ότι βρίσκονται στην περιοχή.

13.  Η αντίσταση σε επιθεωρητή ή η μη συμμόρφωση προς τις οδηγίες του/της αντιμετωπίζονται από το κράτος σημαίας του επιθεωρούμενου σκάφους κατά τρόπο παρόμοιο με την αντίσταση σε επιθεωρητές του κράτους αυτού.

14.  Οι επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει των ρυθμίσεων αυτών σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, αλλά παραμένουν υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο των εθνικών τους αρχών προς τις οποίες και αναφέρονται.

15.  Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν και ενεργούν επί των αναφορών επιθεώρησης, των ενημερωτικών δελτίων διόπτευσης, σύμφωνα με τη σύσταση 94-09, και των δηλώσεων που προέρχονται από τεκμηριωμένες επιθεωρήσεις αλλοδαπών επιθεωρητών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων αυτών, όπως θα ενεργούσαν και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία επί αναφορών των εθνικών επιθεωρητών. Οι διατάξεις του παρόντος σημείου δεν δημιουργούν υποχρέωση ενός συμβαλλόμενου μέρους να αποδώσει στην έκθεση αλλοδαπού επιθεωρητή μεγαλύτερη αποδεικτική αξία σε σχέση με εκείνη που θα είχε η έκθεση στη χώρα του επιθεωρητή. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται προκειμένου να διευκολύνουν τις δικαστικές ή άλλες διαδικασίες που κινούνται βάσει αναφοράς επιθεωρητή σύμφωνα με τις παρούσες ρυθμίσεις.

16.  α) Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν στην επιτροπή ICCAT, έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, τα προσωρινά τους σχέδια όσον αφορά τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο πλαίσιο της σύστασης που εφαρμόζεται με τον παρόντα κανονισμό κατά το εν λόγω ημερολογιακό έτος και η επιτροπή ICCAT μπορεί να διατυπώσει προς τα συμβαλλόμενα μέρη υποδείξεις όσον αφορά τον συντονισμό των εθνικών επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επιθεωρητών και των πλοίων που φέρουν επιθεωρητές.

β)  Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στη σύσταση ICCAT [18-02] και τα σχέδια συμμετοχής ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός εάν προβούν σε διαφορετική συμφωνία μεταξύ τους. Η εν λόγω συμφωνία κοινοποιείται στην επιτροπή ICCAT. Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος αναστέλλεται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών, όταν το ένα εκ των δύο ενημερώσει σχετικά την επιτροπή ICCAT, έως ότου επιτευχθεί η σχετική συμφωνία.

17.  α) Τα αλιευτικά εργαλεία επιθεωρούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για την υποπεριοχή στην οποία διενεργείται η επιθεώρηση. Στην έκθεση επιθεώρησης ο επιθεωρητής αναφέρει την υποπεριοχή για την οποία πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση, καθώς και τις τυχόν παραβιάσεις.

β)  Ο επιθεωρητής μπορεί να επιθεωρεί όλα τα χρησιμοποιούμενα ή τα επί του σκάφους ευρισκόμενα αλιευτικά εργαλεία.

18.  Ο επιθεωρητής προσαρτά σήμα ταυτοποίησης που έχει εγκριθεί από την επιτροπή ICCAT επί κάθε επιθεωρηθέντος αλιευτικού εργαλείου για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβαίνει τις ισχύουσες συστάσεις της επιτροπής ICCAT όσον αφορά το κράτος σημαίας του σχετικού σκάφους, και καταγράφει το γεγονός αυτό στην έκθεσή του.

19.  Ο επιθεωρητής μπορεί να φωτογραφίσει τα εργαλεία, τον εξοπλισμό, τα έγγραφα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο, κατά τρόπο που να αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία, κατά τη γνώμη του, δεν πληρούν τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού και, στην περίπτωση αυτή, οι σχετικές φωτογραφίες αναφέρονται στην έκθεση, ενώ αντίγραφα των φωτογραφιών επισυνάπτονται στο αντίγραφο της έκθεσης που αποστέλλεται στο κράτος σημαίας.

20.  Ο επιθεωρητής, εφόσον χρειάζεται, επιθεωρεί όλα τα αλιεύματα επί του σκάφους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις της ICCAT.

21.  Το υπόδειγμα δελτίου ταυτότητας για τους επιθεωρητές έχει ως εξής:

20210428-P9_TA(2021)0142_EL-p0000005.png

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες βιντεοσκόπησης

Εργασίες μεταβίβασης

1.  Η ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης που περιέχει την αρχική βιντεοσκόπηση διαβιβάζεται αμελλητί στον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT, μετά τη λήξη των εργασιών μεταβίβασης, ο οποίος αρχίζει το συντομότερο δυνατόν την ανάγνωσή της ώστε να αποφύγει τυχόν περαιτέρω παραποίηση.

2.  Η αρχική βιντεοσκόπηση διατηρείται επί του σκάφους αλίευσης ή από τον υπεύθυνο της διάταξης παγίδευσης ή του ιχθυοτροφείου, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του συνόλου της περιόδου ισχύος της αδείας.

3.  Τηρούνται δύο πανομοιότυπα αντίγραφα της βιντεοσκόπησης. Ένα αντίγραφο διαβιβάζεται στον επί του γρι γρι περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT και ένα στον εθνικό παρατηρητή επί του ρυμουλκού, ώστε να συνοδεύει τη δήλωση μεταβίβασης και τα αντίστοιχα αλιεύματα. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε εθνικούς παρατηρητές σε περίπτωση μεταβιβάσεων μεταξύ ρυμουλκών σκαφών.

4.  Στην αρχή και/ή στο τέλος κάθε βιντεοσκόπησης επιδεικνύεται ο αριθμός της άδειας μεταβίβασης της ICCAT.

5.  Ο χρόνος και η ημερομηνία της βιντεοσκόπησης εμφανίζονται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια κάθε βιντεοσκόπησης.

6.  Πριν από την έναρξη της μεταβίβασης, η βιντεοσκόπηση συμπεριλαμβάνει το άνοιγμα και το κλείσιμο του διχτυού/της θύρας και το απόσπασμα βιντεοσκόπησης στην οποία να εμφαίνεται εάν ο κλωβός-δότης και ο κλωβός υποδοχής περιέχουν ήδη ερυθρό τόνο.

7.  Η βιντεοσκόπηση είναι συνεχής, χωρίς διακοπές και παραλείψεις, και καλύπτει όλη την εργασία μεταβίβασης.

8.  Η βιντεοσκόπηση είναι καλής ποιότητας ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζεται.

9.  Εάν η βιντεοσκόπηση δεν είναι καλής ποιότητας ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων τόνου που μεταβιβάζονται, διενεργείται μεταβίβαση ▌ελέγχου. Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να ζητήσει από τις αρχές του κράτους σημαίας του σκάφους ή της διάταξης παγίδευσης να διενεργήσουν μεταβίβαση ελέγχου. Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ζητήσει την εν λόγω μεταβίβαση ελέγχου ή το αποτέλεσμα αυτής της οικειοθελούς μεταβίβασης δεν είναι ικανοποιητικό, οι αρχές ελέγχου ζητούν όσες μεταβιβάσεις ελέγχου απαιτούνται μέχρις ότου καταστεί διαθέσιμη βιντεοσκόπηση επαρκούς ποιότητας. Οι εν λόγω μεταβιβάσεις ελέγχου καλύπτουν τη μεταβίβαση όλων των ατόμων ερυθρού τόνου από τον κλωβό υποδοχής σε άλλον κλωβό, που πρέπει να είναι κενός. Όταν τα αλιεύματα προέρχονται από διάταξη παγίδευσης, ο τόνος που έχει ήδη μεταβιβαστεί από τη διάταξη παγίδευσης στον κλωβό υποδοχής μπορεί να επιστραφεί στη διάταξη παγίδευσης, οπότε η μεταβίβαση ελέγχου ακυρώνεται υπό την επίβλεψη του περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT.

Εργασίες εγκλωβισμού

1.  Η ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης που περιέχει την αρχική βιντεοσκόπηση διαβιβάζεται αμελλητί στον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT, μετά τη λήξη των εργασιών εγκλωβισμού, ο οποίος αρχίζει αμέσως την ανάγνωσή της ώστε να αποφύγει τυχόν περαιτέρω παραποίηση.

2.  Το αρχικό βίντεο φυλάσσεται από το ιχθυοτροφείο, όπου αυτό είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ισχύος της αδείας.

3.  Τηρούνται δύο πανομοιότυπα αντίγραφα της βιντεοσκόπησης. Ένα αντίγραφο διαβιβάζεται στον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT που είναι υπεύθυνος για το ιχθυοτροφείο.

4.  Στην αρχή ή/και στο τέλος κάθε βιντεοσκόπησης επιδεικνύεται ο αριθμός της αδείας εγκλωβισμού της ICCAT.

5.  Ο χρόνος και η ημερομηνία της βιντεοσκόπησης εμφανίζονται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια κάθε βιντεοσκόπησης.

6.  Πριν από την έναρξη του εγκλωβισμού, το βίντεο συμπεριλαμβάνει το άνοιγμα και το κλείσιμο του διχτυού/της θύρας και εάν ο κλωβός-δότης και ο κλωβός υποδοχής περιέχουν ήδη ερυθρό τόνο.

7.  Η βιντεοσκόπηση είναι συνεχής, χωρίς διακοπές και παραλείψεις και καλύπτει ολόκληρη την εργασία εγκλωβισμού.

8.  Το βίντεο είναι καλής ποιότητας ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζεται.

9.  Εάν η βιντεοσκόπηση δεν είναι καλής ποιότητας ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζονται, τότε ζητείται νέα απόπειρα εγκλωβισμού από τις αρχές ελέγχου. Κατά τον νέο εγκλωβισμό όλα τα άτομα ερυθρού τόνου από τον κλωβό υποδοχής μεταφέρονται σε άλλον κλωβό, ο οποίος είναι κενός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ

Πρότυπα και διαδικασίες για τα συστήματα στερεοσκοπικής κάμερας στο πλαίσιο των εργασιών εγκλωβισμού

Α.  Χρήση στερεοσκοπικής κάμερας

Η χρήση στερεοσκοπικής κάμερας στο πλαίσιο της τοποθέτησης σε κλωβούς, όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 51 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εξής:

1.  Η ένταση δειγματοληψίας των ζώντων ιχθύων δεν είναι μικρότερη του 20 % των εγκλωβιζόμενων ιχθύων. Όπου τούτο είναι τεχνικώς δυνατόν, η δειγματοληψία των ζώντων ιχθύων είναι συνεχής με τη μέτρηση ενός ατόμου σε κάθε πέντε. Το σχετικό δείγμα απαρτίζεται από ιχθύς μετρούμενους σε απόσταση 2 έως 8 μέτρων από τη στερεοσκοπική κάμερα.

2.  Οι διαστάσεις της θύρας μεταβίβασης που συνδέει τον κλωβό-δότη με τον κλωβό υποδοχής ορίζονται σε μέγιστο πλάτος 10 μέτρων και μέγιστο ύψος 10 μέτρων.

3.  Όταν οι μετρήσεις του μήκους των ιχθύων παρουσιάζουν ευρεία κατανομή (δύο ή περισσότερες ομάδες διαφορετικών μεγεθών), είναι δυνατή η χρήση περισσοτέρων του ενός αλγορίθμων μετατροπής για την ίδια εργασία εγκλωβισμού. Οι πλέον πρόσφατοι αλγόριθμοι που καθορίζονται από την SCRS χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή των μηκών (μεσουραίο μήκος) σε συνολικά βάρη, σύμφωνα με την κατηγορία μεγέθους των μετρούμενων ιχθύων κατά τη διάρκεια της εργασίας εγκλωβισμού.

4.  Επικύρωση των στερεοσκοπικών μετρήσεων μήκους πραγματοποιείται πριν από κάθε εργασία εγκλωβισμού με τη χρήση διαβαθμισμένης κλίμακας σε απόσταση μεταξύ 2 και 8 μέτρων.

5.  Όταν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του στερεοσκοπικού προγράμματος, οι πληροφορίες αναφέρουν τα περιθώρια σφάλματος που ενέχει η στερεοσκοπική κάμερα βάσει των τεχνικών της προδιαγραφών, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό +/- 5 %.

6.  Η έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του στερεοσκοπικού προγράμματος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις προαναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές, περιλαμβανομένης της έντασης της δειγματοληψίας, της μεθόδου δειγματοληψίας, της απόστασης από τη φωτογραφική μηχανή, των διαστάσεων της θύρας μεταβίβασης και των αλγορίθμων (σχέση μήκους-βάρους). Η SCRS επανεξετάζει τις εν λόγω προδιαγραφές, και, εάν είναι απαραίτητο, διατυπώνει συστάσεις για να τις τροποποιήσει.

7.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το απόσπασμα βιντεοσκόπησης της κάμερας είναι ανεπαρκούς ποιότητας ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί το βάρος του ερυθρού τόνου που έχει εγκλωβιστεί, διατάσσεται νέα εργασία εγκλωβισμού από τις αρχές του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης, για τη διάταξη παγίδευσης ερυθρού τόνου ή το ιχθυοτροφείο.

Β.  Παρουσίαση και χρήση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων

1.  Οι αποφάσεις όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ της αναφοράς αλιευμάτων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος στερεοσκοπικού συστήματος λαμβάνονται βάσει της κοινής αλιευτικής δραστηριότητας ή βάσει του συνόλου των αλιευμάτων που αλιεύονται στο πλαίσιο αλιείας με διάταξη παγίδευσης, όσον αφορά τις κοινές αλιευτικές δραστηριότητες, και για αλιεύματα που έχουν αλιευθεί στο πλαίσιο αλιείας με διάταξη παγίδευσης τα οποία προορίζονται για μονάδες εκτροφής για τις οποίες είναι αρμόδιο ένα μόνο ΣΜΣ ή/και κράτος μέλος. Η απόφαση όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ της αναφοράς αλιευμάτων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος στερεοσκοπικού συστήματος λαμβάνεται στο επίπεδο των εργασιών εγκλωβισμού για κοινές αλιευτικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται πλείονα ΣΜΣ ή/και κράτη μέλη, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από όλες τις αρχές των ΣΜΣ σημαίας και/ή τις αρχές των κρατών μελών των σκαφών αλίευσης που συμμετέχουν στην κοινή αλιευτική δραστηριότητα.

2.  Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία εγκλωβισμού, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο υποβάλλει έκθεση προς το κράτος μέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης και στην Επιτροπή, η οποία συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από τα εξής έγγραφα:

α)  τεχνική έκθεση στερεοσκοπικού συστήματος, η οποία περιλαμβάνει:

–  γενικές πληροφορίες: το είδος των ιχθύων, τον τόπο, τον κλωβό, την ημερομηνία, τον αλγόριθμο,

–  στατιστικά στοιχεία σχετικά με το μέγεθος: μέσο βάρος και μήκος, ελάχιστο βάρος και μήκος, μέγιστο βάρος και μήκος, αριθμό ιχθύων του δείγματος, κατανομή βάρους, κατανομή μεγέθους.

β)  λεπτομερή αποτελέσματα του προγράμματος, με αναφορά του μεγέθους και του βάρους κάθε ιχθύος που περιελήφθη στο δείγμα.

γ)  αναφορά εγκλωβισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

–  γενικές πληροφορίες σχετικά με την εργασία: αριθμός εργασιών εγκλωβισμού, όνομα του ιχθυοτροφείου, αριθμός κλωβού, αριθμός BCD, αριθμός του εγγράφου μεταβίβασης ICCAT (ICCAT Transfer Document – ITD), όνομα και σημαία του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης, όνομα και σημαία του ρυμουλκού, ημερομηνία της λήψης με στερεοσκοπικό σύστημα και όνομα αρχείου του αποσπάσματος της βιντεοσκόπησης,

–  αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του μήκους σε βάρος,

–  σύγκριση μεταξύ των ποσοτήτων που έχουν δηλωθεί στο BCD και των ποσοτήτων που έχουν διαπιστωθεί μέσω του στερεοσκοπικού συστήματος, ως προς τον αριθμό ιχθύων, το μέσο και το συνολικό βάρος (ο τύπος που θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της διαφοράς θα είναι: (Stereoscopical System-BCD) / Stereoscopical System * 100),

–  περιθώριο σφάλματος του συστήματος,

–  για τις αναφορές εγκλωβισμού που αφορούν κοινή αλιευτική δραστηριότητα/διατάξεις παγίδευσης, η τελευταία έκθεση περιλαμβάνει επίσης σύνοψη όλων των πληροφοριών που περιέχονται σε προηγούμενες αναφορές εγκλωβισμού.

3.  Κατά την παραλαβή της αναφοράς εγκλωβισμού, οι αρχές του κράτους μέλους του σκάφους αλίευσης ή της διάταξης παγίδευσης λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που ισχύουν τα παρακάτω:

α)  Το συνολικό βάρος που έχει δηλωθεί από το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης στο BCD είναι εντός του εύρους των αποτελεσμάτων της στερεοσκοπικής κάμερας:

–  δεν διατάσσεται ελευθέρωση των ιχθύων,

–  το BCD τροποποιείται τόσο ως προς τον αριθμό (με βάση τον αριθμό ιχθύων που προκύπτει από τη χρήση κάμερας ελέγχου ή εναλλακτικών τεχνικών) όσο και ως προς το μέσο βάρος, ενώ το συνολικό βάρος δεν τροποποιείται.

β)  Το συνολικό βάρος που έχει δηλωθεί από το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης στο BCD είναι μικρότερο από την κατώτερη τιμή του εύρους των αποτελεσμάτων της στερεοσκοπικής κάμερας:

–  διατάσσεται ελευθέρωση λαμβανομένης υπόψη της κατώτερης τιμής των αποτελεσμάτων του στερεοσκοπικού συστήματος,

–  η ελευθέρωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 και στο παράρτημα ΧΙΙ,

–  μετά την εκτέλεση των εργασιών ελευθέρωσης, το BCD τροποποιείται τόσο ως προς τον αριθμό (με βάση τον αριθμό των ιχθύων που προκύπτει από τη χρήση κάμερας ελέγχου, μείον τον αριθμό των ιχθύων που έχουν ελευθερωθεί) όσο και ως προς το μέσο βάρος, ενώ το συνολικό βάρος δεν τροποποιείται.

γ)  Το συνολικό βάρος που έχει δηλωθεί από το σκάφος αλίευσης στο BCD υπερβαίνει την ανώτερη τιμή των αποτελεσμάτων της στερεοσκοπικής κάμερας:

–  δεν διατάσσεται ελευθέρωση των ιχθύων,

–  το BCD τροποποιείται ως προς το συνολικό βάρος (λαμβανομένης υπόψη της ανώτερης τιμής των αποτελεσμάτων της στερεοσκοπικής κάμερας), ως προς τον αριθμό ιχθύων (με βάση τα αποτελέσματα της κάμερας ελέγχου) και ως προς το μέσο βάρος, ανάλογα με την περίπτωση.

4.  Για κάθε σχετική τροποποίηση του BCD, οι τιμές (αριθμός και βάρος) που εγγράφονται στο τμήμα 2 συμφωνούν με εκείνες που προβλέπονται στο τμήμα 6 και οι τιμές στα τμήματα 3, 4 και 6 δεν είναι μεγαλύτερες από εκείνες του τμήματος 2.

5.  Σε περίπτωση αντιστάθμισης των διαφορών που έχουν διαπιστωθεί σε μεμονωμένες αναφορές εγκλωβισμού σε όλους τους εγκλωβισμούς στο πλαίσιο κοινής αλιευτικής δραστηριότητας/παγίδευσης, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ελευθέρωση, όλα τα σχετικά BCD τροποποιούνται με βάση την κατώτερη κλίμακα των αποτελεσμάτων στερεοσκοπικού συστήματος. Τα BCD που αφορούν τις ποσότητες ερυθρού τόνου που αποδεσμεύονται τροποποιούνται επίσης προκειμένου να αντικατοπτρίζουν το βάρος/αριθμό ιχθύων που ελευθερώνονται. Τα BCD που αφορούν αλιεύματα ερυθρού τόνου που δεν έχουν ελευθερωθεί, αλλά για τα οποία τα αποτελέσματα από τα στερεοσκοπικά συστήματα ή από εναλλακτικές τεχνικές διαφέρουν από εκείνα για τα οποία έχει αναφερθεί ότι έχουν αλιευθεί και μεταβιβαστεί, τροποποιούνται επίσης προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι εν λόγω διαφορές.

Τα BCD που αφορούν τα αλιεύματα που ελευθερώθηκαν τροποποιούνται επίσης προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το βάρος/ο αριθμός των ιχθύων που ελευθερώνονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Πρωτόκολλο ελευθέρωσης

1.  Η ελευθέρωση του ερυθρού τόνου στη θάλασσα από κλωβούς εκτροφής καταγράφεται από συσκευή βιντεοσκόπησης και παρακολουθείται από περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT, ο οποίος συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στη γραμματεία της ICCAT συνοδευόμενη από τη βιντεοσκοπημένη εγγραφή.

2.  Όταν έχει εκδοθεί εντολή ελευθέρωσης, ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ζητεί την παρουσία περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT.

3.  Η ελευθέρωση του ερυθρού τόνου στη θάλασσα από κλωβούς μεταφοράς ή από διατάξεις παγίδευσης γίνεται παρουσία εθνικού παρατηρητή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για το ρυμουλκό ή τη διάταξη, ο οποίος συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στις αρμόδιες αρχές ελέγχου των κρατών μελών.

4.  Πριν από την πραγματοποίηση των εργασιών ελευθέρωσης, οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών μπορούν να διατάξουν μεταβίβαση ελέγχου χρησιμοποιώντας συμβατικές και/ή στερεοσκοπικές κάμερες για να εκτιμηθούν ο αριθμός και το βάρος των ιχθύων που πρέπει να ελευθερωθούν.

5.  Οι αρχές του κράτους μέλους μπορούν ενδεχομένως να εφαρμόσουν τυχόν πρόσθετα μέτρα που θεωρούν αναγκαία για να εξασφαλίζουν ότι οι εργασίες ελευθέρωσης λαμβάνουν χώρα κατά την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή και τόπο, προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα οι ιχθύες να επιστρέψουν στο απόθεμα. Ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ευθύνεται για την επιβίωση των ιχθύων μέχρι να ολοκληρωθεί η ελευθέρωσή τους. Οι εν λόγω εργασίες ελευθέρωσης πραγματοποιούνται εντός τριών εβδομάδων από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης σε κλωβούς.

6.  Μετά την ολοκλήρωση της εξαλίευσής τους, οι ιχθύες που παραμένουν στο ιχθυοτροφείο και δεν καλύπτονται από το BCD ελευθερώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 και στο παρόν παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Μεταχείριση των νεκρών ιχθύων

Κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων από σκάφη γρι γρι, οι ποσότητες ιχθύων που έχουν βρεθεί νεκροί στο γρι γρι καταγράφονται στο ημερολόγιο σκάφους και αφαιρούνται, αντιστοίχως, από την ποσόστωση του κράτους μέλους.

Καταγραφή/μεταχείριση των νεκρών ιχθύων κατά την πρώτη μεταβίβαση:

1.  Το BCD υποβάλλεται στον φορέα εκμετάλλευσης του ρυμουλκού αφότου συμπληρωθούν τα τμήματα 2 (Συνολικά αλιεύματα), 3 (Εμπόριο ζωντανού τόνου) και 4 (Μεταβίβαση – συμπεριλαμβανομένων των «νεκρών» ιχθύων).

Το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται στα τμήματα 3 και 4 ισούται προς τις ποσότητες που αναφέρονται στο τμήμα 2. Το BCD συνοδεύεται από την αρχική δήλωση μεταβίβασης της ICCAT (ITD), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι ποσότητες που αναφέρονται στο σχετικό ITD (ποσότητες ζώντων ιχθύων που έχουν μεταβιβασθεί) ισούνται προς τις ποσότητες που έχουν αναφερθεί στο τμήμα 3 του σχετικού BCD.

2.  Αντίγραφο του BCD με το τμήμα 8 (Εμπορικές πληροφορίες) συμπληρώνεται και υποβάλλεται στον φορέα εκμετάλλευσης του βοηθητικού σκάφους που μεταφέρει τον νεκρό ερυθρό τόνο προς την ακτή (ή φυλάσσεται επί του σκάφους αλίευσης σε περίπτωση που εκφορτώνονται απευθείας στην ξηρά). Τους εν λόγω νεκρούς ιχθύς και το αντίγραφο του BCD συνοδεύει αντίγραφο του ITD.

3.  Οι ποσότητες νεκρών ιχθύων καταγράφονται στο BCD του σκάφους αλίευσης που τους αλίευσε ή, στην περίπτωση κοινής αλιευτικής δραστηριότητας, στο BCD των σκαφών αλίευσης ή ενός σκάφους που φέρει άλλη σημαία κράτους μέλους και συμμετέχει στην κοινή αλιευτική δραστηριότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

Δήλωση της ICCAT σχετικά με τον εγκλωβισμό(31)

20210428-P9_TA(2021)0142_EL-p0000006.png

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

Ελάχιστα πρότυπα για τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης σκαφών στη ζώνη της σύμβασης ICCAT(32)

1.  Με την επιφύλαξη αυστηρότερων απαιτήσεων που ενδέχεται να ισχύουν σε ειδικούς τύπους αλιείας της ICCAT, κάθε κράτος μέλος σημαίας εφαρμόζει σύστημα παρακολούθησης σκαφών (εφεξής «VMS») για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος άνω των 15 μέτρων που επιτρέπεται να αλιεύουν σε ύδατα εκτός δικαιοδοσίας του κράτους μέλους σημαίας και:

α)  απαιτεί από τα αλιευτικά του σκάφη να είναι εξοπλισμένα με αυτόνομο σύστημα με ένδειξη απαραβίαστου το οποίο μεταδίδει συνεχώς, αυτομάτως και ανεξαρτήτως οποιασδήποτε παρέμβασης του σκάφους, μηνύματα στο κέντρο παρακολούθησης της αλιείας («ΚΠΑ») του κράτους μέλους σημαίας για την παρακολούθηση του στίγματος, της πορείας και της ταχύτητας του αλιευτικού σκάφους από το κράτος μέλος σημαίας του εν λόγω σκάφους.

β)  διασφαλίζει ότι η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένη επί του αλιευτικού σκάφους συλλέγει και μεταδίδει συνεχώς στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας τα ακόλουθα δεδομένα:

–  τα στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους·

–  το γεωγραφικό στίγμα του σκάφους (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) με περιθώριο σφάλματος μικρότερο των 500 μέτρων και με διάστημα εμπιστοσύνης 99 %· και

–  την ημερομηνία και ώρα.

γ)  διασφαλίζει ότι το ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας λαμβάνει αυτόματη ειδοποίηση σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας μεταξύ του ΚΠΑ και της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού.

δ)  διασφαλίζει, σε συνεργασία με το παράκτιο κράτος, ότι τα μηνύματα στίγματος που μεταδίδονται από τα σκάφη του όταν δραστηριοποιούνται σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία του εν λόγω παράκτιου κράτους μεταδίδονται επίσης αυτομάτως και σε πραγματικό χρόνο στο ΚΠΑ του παράκτιου κράτους που έχει δώσει την άδεια για τη δραστηριότητα. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους, των τεχνικών δυσκολιών και του διοικητικού φόρτου που συνδέονται με τη μετάδοση των μηνυμάτων αυτών.

ε)  Για τη διευκόλυνση της μετάδοσης και της λήψης μηνυμάτων στίγματος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), το ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας ή του ΣΜΣ και το ΚΠΑ του παράκτιου κράτους ανταλλάσσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και αλληλοενημερώνονται αμελλητί για τυχόν αλλαγές των στοιχείων αυτών. Το ΚΠΑ του παράκτιου κράτους ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας ή το ΚΠΑ του ΣΜΣ για τυχόν διακοπή της λήψης διαδοχικών μηνυμάτων στίγματος. Η μετάδοση των μηνυμάτων στίγματος μεταξύ του ΚΠΑ του κράτους σημαίας ή του ΣΜΣ και του ΚΠΑ του παράκτιου κράτους πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ασφαλούς συστήματος επικοινωνίας.

2.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τη μετάδοση και τη λήψη των μηνυμάτων VMS, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τη συνεχή παρακολούθηση του στίγματος των σκαφών του.

3.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία του εξασφαλίζουν ότι οι συσκευές δορυφορικού εντοπισμού λειτουργούν μονίμως και συνεχώς και ότι οι πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) συλλέγονται και μεταδίδονται τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα για τα σκάφη γρι γρι και τουλάχιστον ανά δύο ώρες για όλα τα άλλα σκάφη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους υπεύθυνους των σκαφών να εξασφαλίζουν ότι:

α)  η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού δεν παραβιάζεται με οποιοδήποτε τρόπο·

β)  τα δεδομένα VMS δεν αλλοιώνονται με οποιοδήποτε τρόπο·

γ)  οι κεραίες που συνδέονται με τη συσκευή δορυφορικού εντοπισμού δεν παρεμποδίζονται με οποιοδήποτε τρόπο·

δ)  η σύνδεση της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού με το αλιευτικό σκάφος είναι ενσύρματη και η ηλεκτρική τροφοδοσία δεν διακόπτεται σκοπίμως με οποιοδήποτε τρόπο· και

ε)  η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού δεν απομακρύνεται από το σκάφος, παρά μόνο για επισκευή ή αντικατάσταση.

4.  Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένη επί αλιευτικού σκάφους, η συσκευή επισκευάζεται ή αντικαθίσταται εντός ενός μηνός από την ώρα διαπίστωσης του συμβάντος, εκτός εάν το σκάφος έχει διαγραφεί από τον κατάλογο των σκαφών αλιείας μεγάλης κλίμακας (LSFV) στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, κατά περίπτωση, ή στην περίπτωση σκαφών που δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών της ICCAT στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, εάν δεν ισχύει πλέον η άδεια αλιείας σε περιοχές πέραν της δικαιοδοσίας του ΣΜΣ σημαίας. Το σκάφος δεν επιτρέπεται να αρχίσει αλιευτικό ταξίδι με ελαττωματική συσκευή δορυφορικού εντοπισμού. Επιπλέον, όταν μια συσκευή παύει να λειτουργεί ή παρουσιάζει τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια αλιευτικού ταξιδιού, η επισκευή ή η αντικατάσταση πραγματοποιείται μόλις το σκάφος εισέλθει σε λιμένα· το αλιευτικό σκάφος δεν επιτρέπεται να αρχίσει αλιευτικό ταξίδι χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η επισκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού.

5.  Κάθε κράτος μέλος ή ΣΜΣ διασφαλίζει ότι ένα αλιευτικό σκάφος με ελαττωματική συσκευή εντοπισμού διαβιβάζει στο ΚΠΑ, τουλάχιστον σε ημερήσια βάση, αναφορές που περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) με άλλα μέσα επικοινωνίας (ασύρματο, αναφορά μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή τηλετυπία).

6.  Τα κράτη μέλη ή τα ΣΜΣ μπορούν να επιτρέπουν σε ένα σκάφος να απενεργοποιήσει τη συσκευή δορυφορικού εντοπισμού του μόνο στην περίπτωση που το σκάφος δεν θα αλιεύσει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ. βρίσκεται σε δεξαμενή για επισκευές) και έχει προηγουμένως ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ή του ΣΜΣ. Η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου, να συγκεντρώσει και να διαβιβάσει τουλάχιστον μία αναφορά πριν από τον απόπλου του σκάφους από τον λιμένα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI

Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 και του παρόντος κανονισμού

Κανονισμός αριθ. (ΕΕ) 2016/1627

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Άρθρο 4

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 11

Άρθρο 7

Άρθρο 12

Άρθρο 8

Άρθρο 13

Άρθρο 9

Άρθρο 14

Άρθρο 10

Άρθρο 16

Άρθρο 11

Άρθρο 17 και Παράρτημα I

Άρθρο 12

Άρθρο 17 και Παράρτημα I

Άρθρο 13

Άρθρο 18

Άρθρο 14

Άρθρο 19

Άρθρο 15

Άρθρο 20

Άρθρο 16

Άρθρο 21

Άρθρο 17

Άρθρο 25

Άρθρο 18

Άρθρο 22

Άρθρο 19

Άρθρο 23

Άρθρο 20

Άρθρο 26

Άρθρο 21

Άρθρο 4

Άρθρο 22

Άρθρο 27

Άρθρο 23

Άρθρο 28

Άρθρο 24

Άρθρο 30

Άρθρο 25

Άρθρο 31

Άρθρο 26

Άρθρο 32

Άρθρο 27

Άρθρο 36

Άρθρο 28

Άρθρο 37

Άρθρο 29

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 33

Άρθρο 31

Άρθρο 34

Άρθρο 32

Άρθρο 35

Άρθρο 33

Άρθρο 40

Άρθρο 34

Άρθρο 41

Άρθρο 35

Άρθρο 43

Άρθρο 36

Άρθρο 44

Άρθρο 37

Άρθρο 51

Άρθρο 38

Άρθρο 42

Άρθρο 39

Άρθρο 45

Άρθρο 40

Άρθρο 46

Άρθρο 41

Άρθρο 46

Άρθρο 42

Άρθρο 47

Άρθρο 43

Άρθρο 48

Άρθρο 44

Άρθρο 49

Άρθρο 45

Άρθρο 50

Άρθρο 46

Άρθρο 51

Άρθρο 47

Άρθρο 55

Άρθρο 48

Άρθρο 56

Άρθρο 49

Άρθρο 57

Άρθρο 50

Άρθρο 38

Άρθρο 51

Άρθρο 39

Άρθρο 52

Άρθρο 58

Άρθρο 53

Άρθρο 15

Άρθρο 54

Άρθρο 59

Άρθρο 55

Άρθρο 60

Άρθρο 56

Άρθρο 62

Άρθρο 57

Άρθρο 63

Άρθρο 58

Άρθρο 64

Άρθρο 59

Άρθρο 68

Άρθρο 60

Άρθρο 70

Άρθρο 61

Άρθρο 71

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα IIΙ

Παράρτημα V

Παράρτημα IV

Παράρτημα VI

Παράρτημα V

Παράρτημα IIΙ

Παράρτημα VI

Παράρτημα IV

Παράρτημα VII

Παράρτημα VIII

Παράρτημα VIII

Παράρτημα IX

Παράρτημα IX

Παράρτημα X

Παράρτημα X

Παράρτημα XI

Παράρτημα XI

Παράρτημα XII

Παράρτημα XII

Παράρτημα XIII

(1)ΕΕ C ...
(2)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2021.
(3)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
(4)Απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1998, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1).
(5)Διεθνής σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (ΕΕ L 162 της 18.6.1986, σ. 34).
(6)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 1).
(7)Σύσταση της ICCAT σχετικά με την εκτροφή ερυθρού τόνου.
(8)Σύσταση της ICCAT σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές του συστήματος παρακολούθησης σκαφών στη ζώνη της σύμβασης ICCAT.
(9)Σύσταση της ICCAT σχετικά με τη συμμόρφωση όσον αφορά την αλιεία ερυθρού τόνου και ξιφία του Βόρειου Ατλαντικού.
(10)Σύσταση της ICCAT σχετικά με τη θέσπιση μητρώου σκαφών της ICCAT συνολικού μήκους 20 μέτρων και άνω στα οποία επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης.
(11)Σύσταση της ICCAT για τη μεταφόρτωση.
(12)Έκθεση της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Στατιστικών (SCRS), Μαδρίτη 1-5 Οκτωβρίου 2018.
(13)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(14)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1).
(15)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).
(16)Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού και της σύμβασης περί μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (ΕΕ L 16 της 23.1.2015, σ. 23).
(17) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 194 της 24.7.2010, σ.1).
(18)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(19) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(20)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2017, για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 (ΕΕ L 315 της 30.11.2017, σ. 1).
(21)Κανονισμός (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 (ΕΕ L 141 της 28.5.2019, σ. 1).
(22)Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1154 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 1).
(23)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, περί ορισμένων μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων (ΕΕ L 263 της 3.10.2001, σ. 1).
(24)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81)·
(25) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 105).
(26)https://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html
(27)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης (ΕΕ L 34 της 9.2.2017, σ. 9).
(28)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).
(29)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).
(30)Από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 404/2011.
(31) Πρόκειται για τη δήλωση της ICCAT σχετικά με τον εγκλωβισμό που προβλέπεται στη σύσταση 06-07 της ICCAT.
(32)Πρόκειται για τη σύσταση 18-10 της ICCAT σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τα συστήματα παρακολούθησης σκαφών στη ζώνη της σύμβασης ICCAT.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου