Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/0272(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0149/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0149/2020

Rasprave :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Glasovanja :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0142

Usvojeni tekstovi
PDF 1182kWORD 850k
Srijeda, 28. travnja 2021. - Bruxelles
Višegodišnji plan upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru ***I
P9_TA(2021)0142A9-0149/2020
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0619),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0188/2019),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A9-0149/2020),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 28. travnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627
P9_TC1-COD(2019)0272

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir Prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)  Cilj je zajedničke ribarstvene politike, kako je utvrđen u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), osigurati iskorištavanje morskih bioloških resursa kojim se omogućuju održivi gospodarski, okolišni i društveni uvjeti.

(2)  Odlukom Vijeća 98/392/EZ (4) Unija je odobrila Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora i Sporazum o primjeni odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim naseljima i stokovima vrlo migratornih vrsta, koji sadržavaju načela i pravila za očuvanje i upravljanje živim morskim resursima. U okviru svojih širih međunarodnih obveza Unija sudjeluje u naporima koji se poduzimaju u međunarodnim vodama radi očuvanja ribljih stokova.

(3)  Unija je stranka Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna (5) („Konvencija”).

(4)  Na svojem 21. posebnom sastanku 2018. Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”), osnovana Konvencijom, donijela je Preporuku 18-02 o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru („plan upravljanja”). Taj se plan temelji na savjetu ICCAT-ova Stalnog odbora za istraživanje i statistiku („SCRS”) prema kojem bi ICCAT trebao uspostaviti višegodišnji plan upravljanja tim stokom 2018. jer se čini da trenutačno stanje stoka više ne zahtijeva hitne mjere uvedene u okviru plana oporavka plavoperajne tune (na temelju Preporuke 17-07 o izmjeni Preporuke 14-04), ali bez slabljenja postojećih mjera praćenja i kontrole.

(5)  Preporukom 18-02 stavlja se izvan snage Preporuka 17-07 o izmjeni Preporuke 14-04, kojom je uspostavljen plan oporavka plavoperajne tune, a provedena je u pravu Unije Uredbom (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(6)   Na svojem 26. redovnom sastanku 2019. ICCAT je donio Preporuku 19-04 o izmjeni višegodišnjeg plana upravljanja utvrđenog u Preporuci 18-02. Preporukom ICCAT-a 19-04 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Preporuka 18-02. Ovom Uredbom trebala bi se provesti Preporuka 19-04 u pravu Unije.

(7)  Ovom bi Uredbom trebalo, u cijelosti ili djelomično, prema potrebi, provesti i sljedeće preporuke ICCAT-a: 06-07 (7), 18-10 (8), 96-14 (9), 13-13 (10) i 16-15 (11).

(8)  Stajališta Unije u regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom trebaju se temeljiti na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima kako bi se osiguralo da se ribarstvenim resursima upravlja u skladu s ciljevima zajedničke ribarstvene politike, posebno u skladu s ciljem postupnog obnavljanja i održavanja populacija ribljih stokova iznad razina biomase koje omogućuju postizanje najvišeg održivog prinosa (MSY), i s ciljem omogućivanja uvjeta za gospodarski isplativ i konkurentan ribolov, prerađivačku industriju i aktivnosti na kopnu koje su povezane s ribolovom. Prema izvješću SCRS-a iz 2018. (12) ulovi plavoperajne tune uz stopu ribolovne smrtnosti od F0.1 u skladu su ribolovnom smrtnošću koja omogućuje postizanje najvišeg održivog prinosa (Fmsy). Smatra se da je biomasa stoka na razini koja omogućuje postizanje najvišeg održivog prinosa. B0.1 je iznad te razine u slučajevima srednjeg i niskog novačenja, a ispod te razine u slučajevima visokog novačenja.

(9)  Planom upravljanja u obzir se uzimaju posebnosti različitih vrsta alata i ribolovnih tehnika. Pri provedbi plana upravljanja Unija i države članice trebale bi promicati aktivnosti obalnog ribolova i upotrebu selektivnih ribolovnih alata i tehnika sa smanjenim utjecajem na okoliš, a posebno alata i tehnika koji se upotrebljavaju u tradicionalnom i artizanalnom ribolovu, čime se doprinosi primjerenom životnom standardu lokalnih gospodarstava.

(10)   Trebalo bi u obzir uzeti posebnosti i potrebe malog i artizanalnog ribolova. Osim relevantnih odredbi iz Preporuke ICCAT-a 19-04 kojima se uklanjaju prepreke za sudjelovanje plovila za mali obalni ribolov u ribolovu plavoperajne tune, države članice trebale bi uložiti dodatne napore kako bi se osigurala pravedna i transparentna raspodjela ribolovnih mogućnosti među flotama za mali ribolov, flotama za artizanalni ribolov i velikim flotama, u skladu s njihovim obvezama iz članka 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(11)  Kako bi se osigurala usklađenost sa zajedničkom ribarstvenom politikom, doneseno je zakonodavstvo Unije za uspostavu sustava za kontrolu, inspekciju i izvršenje, koje obuhvaća suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova. Konkretno, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (13) uspostavljen je sustav Unije za kontrolu, inspekciju i izvršenje s globalnim i integriranim pristupom kako bi se osiguralo poštovanje svih pravila zajedničke ribarstvene politike. Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 404/2011 (14) utvrđena su detaljna pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Uredbom Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (15) uspostavljen je sustav Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje. U tim su uredbama već sadržane odredbe o povlasticama i odobrenjima za ribolov i određena pravila o sustavima praćenja plovila (VMS) koja obuhvaćaju više mjera utvrđenih u Preporuci ICCAT-a 19-04. Stoga te odredbe nije potrebno uključiti u ovu Uredbu.

(12)  Uredbom (EU) br. 1380/2013 utvrđen je pojam minimalne referentne veličine za očuvanje. Kako bi se osigurala dosljednost, minimalna veličina kako je definira ICCAT trebala bi se prenijeti u pravo Unije kao minimalna referentna veličina za očuvanje.

(13)  Prema Preporuci ICCAT-a 19-04 ulovi plavoperajne tune koji su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje moraju se odbaciti, a isto vrijedi i za ulove plavoperajne tune koji premašuju ograničenja usputnog ulova utvrđena u godišnjim planovima ribolova. Radi poštovanja međunarodnih obveza Unije u okviru ICCAT-a, člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 (16) predviđena su odstupanja od obveze iskrcavanja za plavoperajnu tunu u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Delegiranom uredbom (EU) 2015/98 provedene su određene odredbe iz Preporuke ICCAT-a 19-04 o utvrđivanju obveze odbacivanja plavoperajne tune s plovila koja su premašila kvotu koja im je dodijeljena ili najvišu dopuštenu razinu usputnih ulova. Područje primjene te Delegirane uredbe obuhvaća plovila koja se bave rekreacijskim ribolovom. Stoga ovom Uredbom nije potrebno obuhvatiti te obveze odbacivanja i puštanja te se njome ne dovode u pitanje odgovarajuće odredbe Delegirane uredbe (EU) 2015/98.

(14)  Na godišnjem sastanku 2018. ugovorne stranke Konvencije prepoznale su potrebu za jačanjem kontrola za određene operacije povezane s plavoperajnom tunom. Stoga je na godišnjem sastanku 2018. dogovoreno da bi ugovorne stranke Konvencije koje su nadležne za uzgajališta trebale osigurati potpunu sljedivost stavljanja u kaveze te provoditi nasumične kontrole na temelju analiza rizika.

(15)  Uredbom (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (17) predviđen je elektronički dokument o ulovu za plavoperajnu tunu („eBCD”), čime se provodi Preporuka ICCAT-a 09-11 o izmjeni Preporuke 08-12. Preporuke 17-09 i 11-20 o primjeni eBCD-a nedavno su stavljene izvan snage preporukama 18-12 i 18-13. Stoga je Uredba (EU) br. 640/2010 zastarjela i Komisija je predložila novu uredbu o provedbi najnovijih pravila ICCAT-a o eBCD-u. Stoga se u ovoj Uredbi ne bi smjelo upućivati na Uredbu (EU) br. 640/2010, već općenitije na program za dokumentaciju o ulovu koji preporučuje ICCAT.

(16)  S obzirom na to da ugovorne stranke ICCAT-a često mijenjaju određene preporuke ICCAT-a i da će se takva praksa vjerojatno nastaviti u budućnosti, radi brze provedbe u pravu Unije budućih preporuka ICCAT-a o izmjeni ili dopuni ICCAT-ova plana upravljanja, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebalo bi delegirati Komisiji u odnosu na sljedeća pitanja: rokove za dostavu informacija; razdoblja ribolovnih sezona; odstupanja od zabrane prijenosa neiskorištenih kvota; minimalne referentne veličine za očuvanje; postotke i parametre, informacije koje treba dostaviti Komisiji; zadaće nacionalnih i regionalnih promatrača; razloge za odbijanje izdavanja odobrenja za prebacivanje ribe te razloge za zapljenu ulova i izdavanje naloga za puštanje ribe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (18). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(17)  Komisija na godišnjim sastancima ICCAT-a zastupa Uniju i prihvaća određen broj strogo tehničkih preporuka ICCAT-a, posebno u vezi s ograničenjem kapaciteta, zahtjevima koji se odnose na očevidnik, obrascima izvješća o ulovu, deklaracijama o prekrcaju i prebacivanju, minimalnim informacijama za odobrenja za ribolov, minimalnim brojem ribarskih plovila povezanih s ICCAT-ovim programom zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora, specifikacijama o inspekciji i programu promatrača, standardima koji se primjenjuju na videozapise, protokolima puštanja, standardima za postupanje s mrtvom ribom, deklaracijama o stavljanju u kaveze ili standardima sustava za praćenje plovila, koji se provode prilozima od I. do XV. ovoj Uredbi. Komisija bi trebala imati ovlasti za donošenje delegiranog akta o izmjeni ili dopuni priloga od I. do XV. u skladu s izmijenjenim ili dopunjenim preporukama ICCAT-a. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(18)  Preporuke ICCAT-a kojima se uređuje ribolov plavoperajne tune (operacije povezane s ulovom, prebacivanjem, prijevozom, stavljanjem u kaveze, uzgojem, izlovom i prijenosom) izrazito su dinamične. Kontinuirano se razvijaju nove tehnologije za kontrolu i upravljanje ribolovom (npr. stereoskopske kamere ili alternativne metode) koje države članice trebaju ujednačeno primjenjivati. Slično tome trebalo bi po potrebi izraditi operativne postupke kako bi se državama članicama pomoglo u pridržavanju ICCAT-ovih pravila iz ove Uredbe. Radi osiguranja ujednačenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu detaljnih pravila za prijenos žive plavoperajne tune, prebacivanja i stavljanja u kaveze. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (19).

(19)  Delegiranim i provedbenim aktima koji su predviđeni ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje provedba budućih preporuka ICCAT-a u pravu Unije u okviru redovnog zakonodavnog postupka.

(20)  Budući da će se ovom Uredbom uvesti novi sveobuhvatni plan upravljanja plavoperajnom tunom, trebalo bi izbrisati odredbe o plavoperajnoj tuni iz uredbi (EU) 2017/2107 (20) i (EU) 2019/833 (21) Europskog parlamenta i Vijeća. Dio članka 43. Uredbe (EU) 2017/2107 koji se odnosi na sredozemnog igluna uvršten je u Uredbu (EU) 2019/1154 Europskog parlamenta i Vijeća (22). Trebalo bi izbrisati i neke odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1936/2001 (23). Uredbe (EZ) br. 1936/2001, (EU) br. 2017/2107 i (EU) br. 2019/833 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(21)  Preporukom ICCAT-a 18-02 stavljena je izvan snage Preporuka ICCAT-a 17-07 jer stanje stoka više nije zahtijevalo hitne mjere predviđene planom oporavka plavoperajne tune koji je uspostavljen tom preporukom. Stoga je potrebno staviti izvan snage Uredbu (EU) 2016/1627 kojom je proveden taj plan oporavka,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se opća pravila za ujednačenu i učinkovitu provedbu višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom (Thunnus thynnus) u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru od strane Unije, kako ga je donijela Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”).

Članak 2.

Područje primjene

Ova Uredba primjenjuje se na:

(a)  ribarska plovila Unije i plovila Unije za rekreacijski ribolov koja:

–  love plavoperajnu tunu na području Konvencije; i

–  prekrcavaju ili zadržavaju na plovilu, i izvan područja Konvencije, plavoperajnu tunu ulovljenu na području Konvencije;

(b)  uzgajališta Unije;

(c)  ribarska plovila trećih zemalja i plovila trećih zemalja za rekreacijski ribolov koja djeluju u vodama Unije i love plavoperajnu tunu na području Konvencije;

(d)  plovila trećih zemalja koja prolaze inspekcijski pregled u lukama država članica i na plovilu drže plavoperajnu tunu ulovljenu na području Konvencije ili proizvode ribarstva podrijetlom od plavoperajne tune ulovljene u vodama Unije, a koji prethodno nisu bili iskrcani ili prekrcani u lukama.

Članak 3.

Cilj

Cilj ove Uredbe je provesti višegodišnji plan upravljanja plavoperajnom tunom, kako ga je donio ICCAT, čija je namjena održati biomasu plavoperajne tune iznad razina koje omogućuju postizanje najvišeg održivog prinosa (MSY).

Članak 4.

Suodnos s drugim propisima Unije

Osim ako u ovoj Uredbi nije drukčije navedeno, odredbe ove Uredbe primjenjuju se ne dovodeći u pitanje druge akte Unije kojima se uređuje sektor ribarstva, a posebno:

(1)  Uredbu (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike;

(2)  Uredbu (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje;

(3)  Uredbu (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (24) o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama;

(4)  Uredbu (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT);

(5)   Uredbu (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća(25) o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera.

Članak 5.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)  „ICCAT” znači Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna;

(2)  „Konvencija” znači Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna;

(3)  „ribarsko plovilo” znači svako motorno plovilo koje se upotrebljava u svrhu komercijalnog iskorištavanja resursa plavoperajne tune, uključujući ulovna plovila, plovila za preradu ribe, dodatna plovila, plovila za tegalj, plovila koja se bave prekrcajem i transportna plovila opremljena za prijevoz proizvoda od tune te pomoćna plovila, uz iznimku kontejnerskih plovila;

(4)  „živa plavoperajna tuna” znači plavoperajna tuna koja se čuva živa tijekom određenog razdoblja u zamci ili se živa prebacuje u uzgajališni objekt ;

(5)  „SCRS” znači ICCAT-ov Stalni odbor za istraživanje i statistiku;

(6)  „rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se iskorištavaju morski biološki resursi ;

(7)   „sportski ribolov” znači nekomercijalni ribolov koji obavljaju osobe koje su članovi nacionalne sportske organizacije ili im je izdana nacionalna sportska dozvola;

(8)  „plovilo za tegalj” znači svako plovilo koje se upotrebljava za tegljenje kaveza;

(9)  „plovilo za preradu” znači plovilo na kojem se proizvodi ribarstva prije pakiranja obrađuju na jedan ili više sljedećih načina: filetiranje ili rezanje na komade, zamrzavanje i/ili prerađivanje;

(10)  „pomoćno plovilo” znači svako plovilo koje se upotrebljava za prijevoz mrtve plavoperajne tune (neprerađene) iz transportnog/uzgojnog kaveza, mreže plivarice ili zamke u određenu luku i/ili na plovilo za preradu;

(11)  „zamka” znači alat pričvršćen za dno koji obično sadržava mrežu koja vodi plavoperajnu tunu u ograđeni prostor ili niz ograđenih prostora u kojima se ona čuva prije izlova ili uzgoja;

(12)  „okružujuća mreža plivarica” znači svaka okružujuća mreža čije se dno stišće s pomoću užeta za zatvaranje mreže koje prolazi kroz niz obruča postavljenih na olovnju i koje omogućuje da se mreža stisne i zatvori;

(13)  „stavljanje u kaveze” znači premještanje žive plavoperajne tune iz transportnog kaveza ili zamke u kaveze za uzgoj ili tov;

(14)  „ulovno plovilo” znači plovilo koje se upotrebljava u svrhu komercijalnog ulova resursa plavoperajne tune;

(15)  „uzgajalište” znači morsko područje koje je jasno definirano geografskim koordinatama, a upotrebljava se za tov ili uzgoj plavoperajne tune ulovljene zamkama i/ili plivaricama. Uzgajalište može imati više uzgajališnih lokacija, od kojih je svaka definirana geografskim koordinatama s jasno određenom geografskom dužinom i širinom za svaku točku poligona;

(16)  „uzgoj” ili „tov” znači stavljanje plavoperajne tune u kaveze u uzgajalištima i kasnije hranjenje s ciljem njihova tovljenja i povećanja ukupne biomase;

(17)  „izlov” znači usmrćivanje plavoperajne tune u uzgajalištima ili zamkama;

(18)  „stereoskopska kamera” znači kamera s dvjema lećama ili više njih, koja ima odvojeni senzor slike ili kadar za svaku leću što omogućuje bilježenje trodimenzionalnih slika za potrebe mjerenja duljine ribe i pomaže pri preciziranju broja i mase plavoperajne tune;

(19)  „plovilo za mali obalni ribolov” znači ulovno plovilo koje posjeduje najmanje tri od sljedećih pet značajki:

(a)  duljina preko svega < 12 m;

(b)  plovilo obavlja ribolov isključivo u vodama pod jurisdikcijom države članice zastave;

(c)  izlasci u ribolov traju kraće od 24 sata;

(d)  posada broji najviše četiri člana; ili

(e)  plovilo obavlja ribolov primjenom selektivnih tehnika sa smanjenim utjecajem na okoliš;

(20)  „zajednička ribolovna operacija” znači svaka operacija u kojoj sudjeluju dvije plivarice ili više njih pri čemu se ulov jedne plivarice pripisuje jednoj ili više drugih plivarica u skladu s prethodno dogovorenim ključem za dodjelu;

(21)  „aktivni ribolov” znači, za svako ulovno plovilo, ciljani ribolov plavoperajne tune tijekom određene ribolovne sezone;

(22)  „BCD” znači dokument o ulovu plavoperajne tune;

(23)  „eBCD” znači elektronički dokument o ulovu plavoperajne tune;

(24)  „područje Konvencije” znači geografsko područje definirano u članku 1. Konvencije;

(25)  „prekrcaj” znači pretovar svih proizvoda ribarstva ili nekog njihova dijela s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo. Međutim, istovar mrtve plavoperajne tune iz mreža plivarica, zamki ili plovila za tegalj na pomoćno plovilo ne smatra se prekrcajem;

(26)  „kontrolno prebacivanje” znači svako dodatno prebacivanje na zahtjev subjekata u ribolovu/uzgoju ili kontrolnih tijela u svrhu provjere broja ribe koja se prebacuje;

(27)  „kontrolna kamera” znači stereoskopska kamera i/ili konvencionalna videokamera za potrebe kontrola predviđenih u ovoj Uredbi;

(28)  „ugovorna stranka Konvencije” znači ugovorna stranka Konvencije i neugovorna surađujuća stranka, ribarski ili drugi subjekt;

(29)  „veliko plovilo za pelagijski ribolov parangalom” znači plovilo za pelagijski ribolov parangalom čija duljina preko svega iznosi više od 24 metra;

(30)  „prebacivanje” znači svako prebacivanje:

(a)  žive plavoperajne tune iz mreže ulovnog plovila u transportni kavez;

(b)  žive plavoperajne tune iz jednog transportnog kaveza u drugi;

(c)  kaveza sa živom plavoperajnom tunom s jednog plovila za tegalj na drugo;

(d)  kaveza sa živom plavoperajnom tunom iz jednog uzgajališta u drugo i žive plavoperajne tune iz kaveza u kavez unutar istog uzgajališta;

(e)  žive plavoperajne tune iz zamke u transportni kavez, neovisno o prisutnosti plovila za tegalj;

(31)  „subjekt” znači fizička ili pravna osoba koja upravlja poduzećem ili u vlasništvu ima poduzeće koje obavlja bilo koju aktivnost povezanu s bilo kojom fazom proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije i maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture;

(32)  „skupina ribolovnog alata” znači skupina ribarskih plovila koja upotrebljava isti alat, za koji je dodijeljena kvota za skupinu;

(33)  „ribolovni napor” znači umnožak kapaciteta i aktivnosti ribarskog plovila; za skupinu ribarskih plovila, to znači zbroj ribolovnih napora svih plovila u skupini;

(34)  „nadležna država članica” znači država članica zastave ili država članica pod čijom se jurisdikcijom nalazi dotično uzgajalište ili zamka.

POGLAVLJE II.

Mjere upravljanja

Članak 6.

Uvjeti povezani s mjerama upravljanja ribarstvom

1.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ribolovni napor njezinih ulovnih plovila i zamki bude razmjeran ribolovnim mogućnostima za plavoperajnu tunu koje su na raspolaganju toj državi članici u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru. Mjere koje su donijele države članice obuhvaćaju pojedinačne kvote za njihova ulovna plovila dulja od 24 metra koja su uvrštena na popis plovila s odobrenjem iz članka 26.

2.  Kad se procijeni da je pojedinačna kvota plovila iscrpljena u skladu s člankom 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. država članica od ulovnih plovila zahtijeva da se odmah upute u luku koju je ona odredila.

3.  U ribolovu plavoperajne tune zakupljivanje nije dopušteno.

Članak 7.

Prijenos neizlovljene žive plavoperajne tune

1.   Prijenos neizlovljene žive plavoperajne tune iz ulova od prethodnih godina može se dopustiti unutar uzgajališta samo ako se razvije pojačani sustav kontrole i država članica o njemu obavijesti Komisiju ▌. Taj sustav sastavni je dio inspekcijskog plana države članice iz članka 13. te obuhvaća barem mjere iz članaka ▌53. i 61.

2.  Prije početka ribolovne sezone države članice koje su nadležne za uzgajališta osiguravaju sveobuhvatnu procjenu sve žive plavoperajne tune koja se prenosi nakon masovnog izlova u uzgajalištima pod njezinom jurisdikcijom. U tu se svrhu sva živa plavoperajna tuna koja se prenosi iz ulovne godine u kojoj nije bilo masovnog izlova u uzgajalištima prebacuje u druge kaveze uz primjenu sustava stereoskopskih kamera ili alternativnih metoda, pod uvjetom da one jamče jednaku razinu preciznosti i točnosti, u skladu s člankom 51. U svako doba osigurava se potpuno dokumentirana sljedivost. Prijenos plavoperajne tune u godinama u kojima nije bilo masovnog izlova kontrolira se na godišnjoj osnovi primjenom istog postupka na odgovarajuće uzorke na temelju procjene rizika.

3.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila za razvoj pojačanog sustava kontrole prijenosa žive plavoperajne tune. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 68.

Članak 8.

Prijenos neiskorištenih kvota

Prijenos neiskorištenih kvota nije dopušten.

Članak 9.

Prijenos kvote

1.  Prijenosi kvota između Unije i drugih ugovornih stranaka Konvencije provode se isključivo uz prethodno odobrenje dotičnih država članica i/ili ugovornih stranaka Konvencije. Komisija obavješćuje Tajništvo ICCAT-a 48 sati prije prijenosa kvota.

2.  Dopušta se prijenos kvota unutar skupine ribolovnog alata, prijenos kvota za usputni ulov i pojedinačnih ribolovnih kvota svake države članice, pod uvjetom da dotična država članica o tom prijenosu unaprijed obavijesti Komisiju kako bi Komisija mogla obavijestiti Tajništvo ICCAT-a prije nego što prijenos počne proizvoditi učinke.

Članak 10.

Smanjenje kvote u slučaju prelova

Ako države članice prelove kvote koje su im dodijeljene i to se stanje ne može ispraviti razmjenom kvota na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjenjuju se članci 37. i 105. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 11.

Godišnji planovi ribolova

1.  Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu donosi godišnji plan ribolova. Taj plan uključuje najmanje sljedeće informacije za ulovna plovila i zamke:

(a)  kvote, uključujući kvote za usputni ulov, koje su dodijeljene svakoj skupini ribolovnog alata;

(b)  prema potrebi, metodu primijenjenu na dodjelu kvota i upravljanje njima;

(c)  mjere za osiguravanje poštovanja pojedinačnih kvota;

(d)  ribolovne sezone za svaku kategoriju alata;

(e)  informacije o određenim lukama;

(f)  pravila o usputnom ulovu; i

(g)  broj ulovnih plovila duljih od 24 m, osim pridnenih povlačnih mreža (koća), i svih plivarica s odobrenjem za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru.

2.  Države članice koje imaju plovila za mali obalni ribolov s odobrenjem za ribolov plavoperajne tune nastoje dodijeliti posebnu sektorsku kvotu za ta plovila te tu dodjelu uvrštavaju u svoje planove ribolova. U svoje planove praćenja, kontrole i inspekcije države članice uključuju i dodatne mjere za pomno praćenje iskorištenosti kvote te flote. Primjenom parametara iz stavka 1. države članice mogu odobrenja izdati različitom broju plovila kako bi u potpunosti iskoristila svoje ribolovne mogućnosti.

3.  Portugal i Španjolska mogu dodijeliti sektorske kvote za brodove s mamcima koji djeluju u vodama Unije u arhipelazima Azora, Madeire i Kanarskih otoka. Sektorska kvota uvrštava se u njihove godišnje planove ribolova, a u njihovim godišnjim planovima praćenja, kontrole i inspekcije jasno se utvrđuju dodatne mjere za praćenje njezine iskorištenosti.

4.  Kad države članice dodjeljuju sektorske kvote u skladu sa stavkom 2. ili 3., ne primjenjuje se minimalan zahtjev od 5 tona za kvotu koji je definiran u važećem aktu Unije o dodjeli ribolovnih mogućnosti.

5.  Dotična država članica svaku izmjenu godišnjeg plana ribolova dostavlja Komisiji najmanje tri radna dana prije početka ribolovne aktivnosti na koju se izmjena odnosi. Komisija prosljeđuje izmjenu Tajništvu ICCAT-a najmanje jedan radni dan prije početka ribolovne aktivnosti na koju se izmjena odnosi.

Članak 12.

Dodjela ribolovnih mogućnosti

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri dodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju, države članice primjenjuju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one okolišne, društvene i gospodarske prirode, te pravedno raspodjeljuju nacionalne kvote među različitim segmentima flote posebno uzimajući u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov te pružaju poticaje za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju selektivni ribolovni alat ili ribolovne tehnike sa smanjenim utjecajem na okoliš.

Članak 13.

Godišnji planovi upravljanja ribolovnim kapacitetom

Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu donosi godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom. U tom planu države članice prilagođavaju broj ulovnih plovila i zamki tako da se osigura da ribolovni kapacitet bude u skladu s ribolovnim mogućnostima koje su dodijeljene ulovnim plovilima i zamkama za relevantno razdoblje kvote. Države članice prilagođavaju ribolovni kapacitet primjenom parametara utvrđenih u važećem aktu Unije o dodjeli ribolovnih mogućnosti. Prilagodba ribolovnog kapaciteta Unije za plivarice ograničena je na razliku od najviše 20 % u odnosu na polazni ribolovni kapacitet iz 2018.

Članak 14.

Godišnji inspekcijski planovi

Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu donosi godišnji inspekcijski plan radi osiguravanja usklađenosti s ovom Uredbom. Svaka država članica Komisiji podnosi svoj plan. Ti planovi utvrđuju se u skladu s:

(a)  ciljevima, prioritetima i postupcima te referentnim mjerilima za inspekcijske aktivnosti utvrđenima u posebnom programu kontrole i inspekcije za plavoperajnu tunu uspostavljenom na temelju članka 95. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(b)  nacionalnim akcijskim programom kontrole za plavoperajnu tunu uspostavljenim na temelju članka 46. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 15.

Godišnji planovi upravljanja uzgojem

1.  Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu donosi godišnji plan upravljanja uzgojem.

2.  U godišnjem planu upravljanja uzgojem svaka država članica osigurava da ukupni ulazni i uzgojni kapacitet budu razmjerni procijenjenoj količini plavoperajne tune raspoložive za uzgoj.

3.  Države članice ograničavaju svoj kapacitet uzgoja tune u skladu s ukupnim uzgojnim kapacitetom upisanim u ICCAT-ov registar objekata za uzgoj plavoperajne tune ili onim koji je odobren i prijavljen ICCAT-u 2018.

4.  Najveća ulazna količina ulovljene divlje plavoperajne tune koja se smije unijeti na uzgajališta pojedine države članice ograničena je na ulazne količine koje su u ICCAT-ov registar objekata za uzgoj plavoperajne tune upisala uzgajališta te države članice 2005., 2006., 2007. ili 2008. godine.

5.  Ako pojedina država članica treba povećati najveću ulaznu količinu ulovljene divlje plavoperajne tune koja se smije unijeti na jedno ili nekoliko uzgajališta tuna, navedeno povećanje mora biti razmjerno ribolovnim mogućnostima koje su dodijeljene toj državi članici i uvozima žive plavoperajne tune iz druge države članice ili ugovorne stranke.

6.  Države članice nadležne za uzgajališta osiguravaju da znanstvenici kojima je SCRS povjerio zadaću utvrđivanja stopa rasta tijekom razdoblja tova imaju pristup uzgajalištima i pomoć u obavljanju njihovih dužnosti.

7.   Po potrebi, države članice svake godine do 15. svibnja dostavljaju Komisiji revidirane planove upravljanja uzgojem.

Članak 16.

Dostavljanje godišnjih planova

1.  Svake godine do 31. siječnja svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu Komisiji dostavlja sljedeće planove:

(a)  godišnji plan ribolova za ulovna plovila i zamke kojima se lovi plavoperajna tuna u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, utvrđen u skladu s člankom 11.;

(b)  godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom donesen u skladu s člankom 13.;

(c)  godišnji inspekcijski plan donesen u skladu s člankom 14.; i

(d)  godišnji plan upravljanja uzgojem donesen u skladu s člankom 15.

2.  Komisija prikuplja planove iz stavka 1. i upotrebljava ih za izradu godišnjeg plana Unije. Komisija dostavlja plan Unije Tajništvu ICCAT-a do 15. veljače svake godine radi rasprave i odobrenja od strane ICCAT-a.

3.  Ako država članica ne podnese Komisiji neki od planova iz stavka 1. u roku utvrđenom u tom stavku, Komisija može odlučiti da Tajništvu ICCAT-a dostavi plan Unije bez planova dotične države članice. Na zahtjev dotične države članice Komisija nastoji u obzir uzeti jedan od planova iz stavka 1. koji je podnesen nakon roka utvrđenog u tom stavku, ali prije roka iz stavka 2. Ako plan koji je dostavila država članica nije u skladu s odredbama ove Uredbe u pogledu godišnjeg plana ribolova, kapaciteta, inspekcije i uzgoja te sadrži ozbiljnu pogrešku koja može dovesti do toga da Komisija ICCAT-a odbije godišnji plan Unije, Komisija može odlučiti da Tajništvu ICCAT-a dostavi godišnji plan Unije bez planova dotične države članice. Komisija čim prije obavješćuje dotičnu državu članicu i nastoji u plan Unije ili u izmjene plana Unije uključiti sve revidirane planove koje je podnijela ta država članica, pod uvjetom da su u skladu s odredbama ove Uredbe u pogledu godišnjeg plana ribolova, kapaciteta, inspekcije i uzgoja.

POGLAVLJE III.

Tehničke mjere

Članak 17.

Ribolovne sezone

1.  Ribolov plavoperajne tune plivaricama u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru dopušten je od 26. svibnja do 1. srpnja.

2.   Odstupajući od stavka 1., Cipar i Grčka u svojim godišnjim planovima ribolova iz članka 11. mogu zatražiti da plivaricama koje plove pod njihovom zastavom bude dopušteno loviti plavoperajnu tunu u istočnom Sredozemnome moru (ribolovno područje FAO-a 37.3.1. i 37.3.2.) od 15. svibnja do 1. srpnja.

3.  Odstupajući od stavka 1., Hrvatska u svojim godišnjim planovima ribolova iz članka 11. može zatražiti da plivaricama koje plove pod njezinom zastavom bude dopušteno loviti plavoperajnu tunu za potrebe uzgoja u Jadranskome moru (ribolovno područje FAO-a 37.2.1.) do 15. srpnja.

4.  Odstupajući od stavka 1., ako pojedina država članica Komisiji može podastrijeti dokaze da, zbog vremenskih uvjeta, neke njezine plivarice koje obavljaju ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru nisu mogle iskoristiti svoje uobičajene ribolovne dane tijekom godine, ta država članica može odlučiti da, za pojedinačne plivarice na koje je ta situacija utjecala, produlje ribolovnu sezonu iz stavka 1. za jednak broj izgubljenih dana, a najviše za 10 dana ▌. Neaktivnost dotičnih plovila ili, u slučaju zajedničke ribolovne operacije, svih uključenih plovila, propisno se obrazlaže izvješćima o vremenskim uvjetima i pozicijama iz VMS-a.

5.  Ribolov plavoperajne tune velikim plovilima za pelagijski ribolov parangalom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru dopušten je od 1. siječnja do 31. svibnja.

6.  Države članice utvrđuju sezone ribolova za svoje flote, osim za plivarice i velika plovila za pelagijski ribolov parangalom, u svojim godišnjim planovima ribolova.

Članak 18.

Obveza iskrcavanja

Odredbama ovog Poglavlja ne dovodi se u pitanje članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uključujući sva važeća odstupanja koja se na njega odnose.

Članak 19.

Minimalna referentna veličina za očuvanje

1.  Zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, prebacivati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju plavoperajnu tunu, među ostalim onu ulovljenu kao usputni ulov ili u rekreacijskom ribolovu, mase manje od 30 kg ili vilične duljine manje od 115 cm.

2.  Odstupajući od stavka 1., minimalna referentna veličina za očuvanje plavoperajne tune od 8 kg ili 75 cm vilične duljine primjenjuje se na sljedeće vrste ribolova:

(a)  plavoperajnu tunu ulovljenu u istočnom Atlantiku brodovima s mamcima i brodovima za ribolov panulom;

(b)  plavoperajnu tunu ulovljenu u Sredozemnome moru u malom obalnom ribolovu svježe ribe brodovima s mamcima, plovilima za ribolov parangalima i plovilima za ribolov odmetom; i

(c)  plavoperajnu tunu ulovljenu u Jadranskome moru plovilima koja plove pod zastavom Hrvatske za potrebe uzgoja.

3.  Posebni uvjeti koji se primjenjuju na odstupanje iz stavka 2. utvrđeni su u Prilogu I.

4.  Države članice izdaju odobrenje za ribolov plovilima koja obavljaju ribolov na temelju odstupanja iz stavaka 2. i 3. Priloga I. Dotična plovila navode se na popisu ulovnih plovila iz članka 26.

5.  Odbačeni ulovi mrtve ribe ispod minimalnih referentnih veličina utvrđenih u ovom članku oduzimaju se od kvote države članice.

Članak 20.

Slučajni ulovi manji od minimalne referentne veličine

1.  Odstupajući od članka 19. stavka 1., za sva ulovna plovila ili zamke koji aktivno love plavoperajnu tunu dopušteno je najviše 5 % po slučajno ulovljenim primjercima plavoperajne tune mase od 8 do 30 kg ili vilične duljine od 75 do 115 cm.

2.  Postotak od 5 % iz stavka 1. izračunava se na temelju ukupnih ulova plavoperajne tune zadržanih na plovilu ili unutar zamke u bilo kojem trenutku nakon svake ribolovne operacije.

3.  Slučajni ulovi oduzimaju se od kvote države članice koja je nadležna za ulovno plovilo ili zamku.

4.  Na slučajne ulove plavoperajne tune ispod minimalne referentne veličine primjenjuju se članci 31., 33., 34. i 35.

Članak 21.

Usputni ulov

1.  Svaka država članica određuje usputne ulove plavoperajne tune unutar svoje kvote i o tome obavješćuje Komisiju pri dostavi svojeg plana ribolova.

2.  Dopušteni usputni ulovi, koji ne smiju premašiti 20 % ukupnog ulova na plovilu na kraju svakog izlaska u ribolov, te metodologija primijenjena za izračun tih usputnih ulova u odnosu na ukupni ulov na plovilu jasno su definirani u godišnjem planu ribolova iz članka 11. Postotak usputnog ulova može se izračunavati prema masi ili prema broju primjeraka. Izračun prema broju primjeraka primjenjuje se samo na tunu i tuni slične vrste kojima upravlja ICCAT. Za flotu plovila za mali obalni ribolov razina dopuštenog usputnog ulova može se izračunati na godišnjoj osnovi.

3.  Sav usputni ulov mrtve plavoperajne tune, zadržan na plovilu ili odbačen, oduzima se od kvote države članice zastave te se bilježi u skladu s člankom 31. i prijavljuje Komisiji u skladu s člankom 32.

4.  Ako država članica nema kvotu za plavoperajnu tunu, dotični usputni ulov oduzima se od posebne kvote Unije za usputni ulov plavoperajne tune, utvrđene u skladu s člankom 43. stavkom 3. UFEU-a i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

5.  Ako je ukupna kvota dodijeljena državi članici iscrpljena, ulov plavoperajne tune nije dopušten plovilima koja plove pod njezinom zastavom i ta država članica poduzima potrebne mjere da se osigura puštanje usputnih ulova plavoperajne tune. Ako je posebna kvota Unije za usputni ulov plavoperajne tune utvrđena u skladu s člankom 43. stavkom 3. UFEU-a i člankom 16.Uredbe (EU) br. 1380/2013 iscrpljena, ulov plavoperajne tune nije dopušten plovilima koja plove pod zastavom država članica bez kvote za plavoperajnu tunu i te države članice poduzimaju potrebne mjere da se osigura puštanje usputnih ulova plavoperajne tune. U tim slučajevima zabranjuje se prerada i stavljanje na tržište mrtve plavoperajne tune i svi se ulovi bilježe. Države članice svake godine dostavljaju Komisiji izvješća s informacijama o količini takvih usputnih ulova mrtve plavoperajne tune, koja ih dostavlja Tajništvu ICCAT-a.

6.  Na plovilima koja ne love aktivno plavoperajnu tunu količina plavoperajne tune koja se zadržava na plovilu mora se jasno razdvojiti od drugih vrsta kako bi se kontrolnim tijelima omogućilo praćenje poštovanja ovog članka. Taj se usputni ulov može staviti na tržište ako je popraćen eBCD-om.

Članak 22.

Upotreba zrakoplovnih sredstava

Za traženje plavoperajne tune zabranjuje se upotreba svih zrakoplovnih sredstava, uključujući zrakoplove, helikoptere i druge vrste bespilotnih letjelica.

POGLAVLJE IV.

Rekreacijski ribolov

Članak 23.

Posebna kvota za rekreacijski ribolov

1.  Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu uređuje rekreacijski ribolov dodjelom posebne kvote za potrebe tog ribolova. Pri takvoj dodjeli u obzir se uzima moguća mrtva plavoperajna tuna, među ostalim u okviru ribolova za ulov i puštanje. Države članice pri dostavi svojih planova ribolova obavješćuju Komisiju o kvoti dodijeljenoj za rekreacijski ribolov.

2.  Ulovi mrtve plavoperajne tune prijavljuju se i oduzimaju od kvote države članice.

Članak 24.

Posebni uvjeti za rekreacijski ribolov

1.  Svaka država članica koja ima određenu kvotu za plavoperajnu tunu dodijeljenu za rekreacijski ribolov uređuje rekreacijski ribolov izdavanjem odobrenja za ribolov plovilima za potrebe rekreacijskog ribolova. Na zahtjev ICCAT-a države članice stavljaju Komisiji na raspolaganje popis plovila za rekreacijski ribolov kojima je izdano odobrenje za ribolov plavoperajne tune. Taj popis koji Komisija elektronički dostavlja ICCAT-u sadržava za svako plovilo sljedeće informacije:

(a)  ime plovila;

(b)  matični broj upisa;

(c)  broj iz ICCAT-ova registra, ako postoji;

(d)  prijašnje ime, ako postoji; i

(e)  ime, prezime i adresu vlasnika i subjekta.

2.  U rekreacijskom ribolovu zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati više od jedne plavoperajne tune po plovilu na dan.

3.  Zabranjuje se stavljanje na tržište plavoperajne tune ulovljene u rekreacijskom ribolovu.

4.  Svaka država članica bilježi podatke o ulovu ostvarenom u rekreacijskom ribolovu, uključujući masu i po potrebi duljinu svake plavoperajne tune, te do 30. lipnja svake godine dostavlja Komisiji te podatke za prethodnu godinu. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

5.  Svaka država članica poduzima mjere potrebne za osiguranje najveće moguće razine puštanja plavoperajne tune, posebno juvenilnih primjeraka, koja je uhvaćena živa u okviru rekreacijskog ribolova. Svaka iskrcana plavoperajna tuna iskrcava se cijela, bez škrga i/ili utrobe.

Članak 25.

Ulov, označivanje i puštanje

1.  Odstupajući od članka 23. stavka 1., države članice koje su izdale odobrenja za ribolov za „ulov i puštanje” u sjeveroistočnom Atlantiku isključivo za plovila sportski ribolov mogu isključivo ograničenom broju ▌plovila za sportski ribolov dopustiti da ciljano love plavoperajnu tunu radi obavljanja ribolovnih aktivnosti „ulova, označivanja i puštanja” bez potrebe za dodjeljivanjem posebne kvote. Ta plovila obavljaju ribolov u kontekstu znanstvenog projekta istraživačkog instituta uključenog u program znanstvenog istraživanja. O rezultatima projekta obavješćuju se odgovarajuća tijela države članice zastave.

2.  Za plovila koja obavljaju znanstveno istraživanje u okviru ICCAT-ova istraživačkog programa za plavoperajnu tunu ne smatra se da obavljaju aktivnosti „ulova, označivanja i puštanja” iz stavka 1.

3.  Države članice koje izdaju odobrenja za aktivnosti „ulova, označivanja i puštanja”:

(a)  dostavljaju opis tih aktivnosti i mjera koje se na njih primjenjuju kao sastavni dio svojih planova ribolova iz članka 12. odnosno inspekcijskih planova iz članka 15.;

(b)  pomno prate aktivnosti dotičnih plovila kako bi osigurale njihovu usklađenost s odredbama ove Uredbe;

(c)  osiguravaju da označivanje i puštanje provodi obučeno osoblje kako bi se osigurala visoka stopa preživljavanja primjeraka; i

(d)  najmanje 50 dana prije sastanka SCRS-a sljedeće godine Komisiji podnose izvješće o provedenim znanstvenim aktivnostima. Komisija to izvješće prosljeđuje ICCAT-u 60 dana prije sastanka SCRS-a sljedeće godine.

4.  Plavoperajna tuna koja umre u aktivnostima „ulova, označivanja i puštanja” prijavljuje se i oduzima od kvote države članice zastave.

POGLAVLJE V.

Kontrolne mjere

ODJELJAK 1.

Popisi i registri plovila i zamki

Članak 26.

Popisi i registri plovila

1.  Države članice svake godine elektronički Komisiji dostavljaju, mjesec dana prije početka razdoblja važenja odobrenja, sljedeće popise plovila u formatu utvrđenom u zadnjoj verziji ICCAT-ovih Smjernica o podnošenju podataka i informacija (26):

(a)  popis svih ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune; i

(b)  popis svih drugih ulovnih plovila koja se upotrebljavaju za potrebe gospodarskog iskorištavanja resursa plavoperajne tune.

Komisija te informacije šalje Tajništvu ICCAT-a 15 dana prije početka ribolovne aktivnosti kako bi se ta plovila mogla uvrstiti u ICCAT-ov registar plovila s odobrenjem za ribolov te, po potrebi, u ICCAT-ov registar plovila duljine preko svega od najmanje 20 metara koja imaju odobrenje za ribolov na području Konvencije.

2.  Tijekom kalendarske godine ribarsko plovilo može se uvrstiti u oba popisa iz stavka 1., pod uvjetom da se ne uvrsti u oba popisa istodobno.

3.  Informacije o plovilima iz stavka 1. točaka (a) i (b) ▌sadržavaju ime plovila i broj iz registra flote Unije (CFR) kako je utvrđeno u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/218 (27).

4.  Komisija ne prihvaća retroaktivnu dostavu.

5.  Naknadne izmjene popisa iz stavaka 1. i 3. tijekom kalendarske godine prihvaćaju se samo ako je prijavljeno ribarsko plovilo onemogućeno u ribolovu zbog opravdanih operativnih razloga ili više sile. U takvim okolnostima dotična država članica odmah obavješćuje Komisiju o toj činjenici i dostavlja joj:

(a)  sve pojedinosti o ribarskim plovilima kojima se namjerava zamijeniti to ribarsko plovilo; i

(b)  sveobuhvatno izvješće o razlogu kojim se opravdava zamjena i sve relevantne popratne dokaze ili upućivanja.

6.  Komisija po potrebi tijekom godine mijenja informacije o plovilima iz stavka 1. dostavom ažuriranih informacija Tajništvu ICCAT-a u skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/2403.

Članak 27.

Odobrenja za ribolov za plovila

1.  Države članice izdaju odobrenja za ribolov plovilima uvrštenima na jedan od popisa iz članka 26. stavaka 1. i 5. Odobrenja za ribolov sadržavaju barem informacije utvrđene u Prilogu VII. i izdaju se u formatu utvrđenom u tom Prilogu. Države članice osiguravaju da informacije navedene u odobrenju za ribolov budu točne i u skladu s pravilima iz ove Uredbe.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 21. stavak 6., smatra se da ribarska plovila Unije koja nisu upisana u ICCAT-ov registar iz članka 26. stavka 1. ne smiju loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, prevoziti, prebacivati, prerađivati ili iskrcavati plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru.

3.  Kad se procijeni da je pojedinačna kvota dodijeljena plovilu iscrpljena, država članica zastave ukida odobrenje za ribolov plavoperajne tune izdano određenom plovilu i može od plovila zatražiti da se odmah uputi u luku koju je ona odredila.

Članak 28.

Popisi i registri zamki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune

1.  Svaka država članica kao dio svojih planova ribolova Komisiji elektronički dostavlja popis zamki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru. Komisija te informacije šalje Tajništvu ICCAT-a kako bi se te zamke upisale u ICCAT-ov registar zamki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune.

2.  Države članice izdaju odobrenja za ribolov za zamke uvrštene u popis iz stavka 1. Odobrenja za ribolov sadržavaju barem informacije utvrđene u Prilogu VII. i u formatu su utvrđenom u tom Prilogu. Države članice osiguravaju da informacije navedene u odobrenju za ribolov budu točne i u skladu s pravilima iz ove Uredbe.

3.  Smatra se da se zamke Unije koje nisu upisane u ICCAT-ov registar zamki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune ne smiju upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru. Plavoperajnu tunu ulovljenu takvim zamkama zabranjuje se zadržavati na plovilu, prebacivati, stavljati u kaveze i iskrcavati.

4.  Kad se procijeni da je kvota koja im je dodijeljena iscrpljena, država članica zastave ukida odobrenje za ribolov plavoperajne tune koje je izdano zamkama.

Članak 29.

Informacije o ribolovnim aktivnostima

1.  Svaka država članica do 15. srpnja svake godine Komisiji dostavlja detaljne informacije o ulovima plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru tijekom prethodne godine. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 31. srpnja svake godine. Te informacije uključuju:

(a)  ime i ICCAT-ov broj svakog ulovnog plovila;

(b)  razdoblje odobrenja za svako ulovno plovilo;

(c)  ukupan ulov svakog ulovnog plovila uključujući slučajeve bez ostvarenog ulova tijekom cijelog razdoblja odobrenja;

(d)  ukupan broj dana tijekom kojih je svako ulovno plovilo obavljalo ribolov u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru tijekom cijelog razdoblja odobrenja; i

(e)  ukupan ulov izvan razdoblja odobrenja (usputni ulov).

2.  Države članice šalju sljedeće informacije Komisiji o ribarskim plovilima koja plove pod njihovom zastavom i nemaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, no ulovila su plavoperajnu tunu kao usputni ulov:

(a)  ime i ICCAT-ov broj ili, ako plovilo nije u ICCAT-ovu registru, nacionalni registracijski broj plovila; i

(b)  ukupne ulove plavoperajne tune.

3.  Države članice Komisiji dostavljaju sve informacije o plovilima koja nisu obuhvaćena stavcima 1. i 2., ali za koja se zna ili pretpostavlja da su obavljala ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru. Čim joj te informacije postanu dostupne, Komisija ih dostavlja Tajništvu ICCAT-a.

Članak 30.

Zajedničke ribolovne operacije

1.  Zajednička ribolovna operacija u ribolovu plavoperajne tune dopušta se samo ako plovila koja u njoj sudjeluju imaju odobrenje države članice zastave. Kako bi plivarica dobila odobrenje za ribolov, mora biti opremljena za ribolov plavoperajne tune, imati pojedinačnu kvotu i ispunjavati obveze izvješćivanja utvrđene u članku 32.

2.  Kvota koja se dodjeljuje zajedničkoj ribolovnoj operaciji jednaka je zbroju kvota dodijeljenih plivaricama koje u njoj sudjeluju.

3.  Plivarice Unije ne smiju sudjelovati u zajedničkim ribolovnim operacijama s plivaricama drugih ugovornih stranaka Konvencije.

4.  Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za sudjelovanje u zajedničkoj ribolovnoj operaciji utvrđen je u Prilogu IV. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi dobila sljedeće informacije od plivarica koje sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj operaciji:

(a)  traženo razdoblje odobrenja za zajedničku ribolovnu operaciju;

(b)  identitet uključenih subjekata;

(c)  pojedinačne kvote plovila;

(d)  ključ za raspodjelu ulova među plovilima; i

(e)  informacije o odredišnim uzgajalištima.

5.  Najmanje 10 dana prije početka zajedničke ribolovne operacije svaka država članica informacije iz stavka 4. šalje Komisiji u formatu iz Priloga IV. Komisija te informacije dostavlja Tajništvu ICCAT-a i državi zastave ostalih ribarskih plovila koja sudjeluju u zajedničkoj ribarskoj operaciji najmanje 5 dana prije početka ribolovne operacije.

6.  U slučaju više sile rokovi iz stavka 5. ne primjenjuju se na informacije o odredišnim uzgajalištima. U tom slučaju države članice Komisiji što prije dostavljaju ažurirane informacije, zajedno s opisom događaja koji čine višu silu. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

ODJELJAK 2.

Bilježenje ulova

Članak 31.

Obveze bilježenja

1.  Zapovjednici ulovnih plovila Unije vode očevidnik o ribolovu u koji bilježe svoje operacije u skladu s člancima 14., 15., 23. i 24. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i Odjeljka A Priloga II. ovoj Uredbi.

2.  Zapovjednici Unijinih plovila za tegalj, pomoćnih plovila i plovila za preradu bilježe aktivnosti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u odjeljcima B, C i D Priloga II.

Članak 32.

Izvješća o ulovu koja šalju zapovjednici plovila i subjekti koji upravljaju zamkama

1.  Zapovjednici ulovnih plovila Unije koja se bave aktivnim ribolovom svojim državama članicama zastave elektronički šalju dnevna izvješća o ulovu tijekom cijelog razdoblja u kojem imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune. Ta izvješća nisu obvezna za plovila u luci, osim ako sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj operaciji. Podaci iz izvješća preuzimaju se iz očevidnika i obuhvaćaju datum, vrijeme, mjesto (geografsku širinu i dužinu) te masu i broj primjeraka plavoperajne tune ulovljene na području Konvencije, uključujući puštene ulove i odbačene ulove mrtve ribe. Zapovjednici šalju izvješća u formatu utvrđenom u Prilogu III. ili u formatu koji zahtijeva država članica.

2.  Zapovjednici plivarica sastavljaju dnevna izvješća iz stavka 1. za svaku ribolovnu operaciju, uključujući one bez ostvarenog ulova. Zapovjednik plovila ili njegov ovlašteni zastupnik šalje izvješća državi članici zastave do 9:00 sati (GMT) za prethodni dan.

3.  Subjekti koji upravljaju zamkama koji aktivno love plavoperajnu tunu, ili njihovi ovlašteni zastupnici, sastavljaju dnevna izvješća koja svakih 48 sati elektronički šalju svojim državama članicama zastave tijekom cijelog razdoblja u kojem imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune. Ta izvješća obuhvaćaju ICCAT-ov registracijski broj zamke, datum i vrijeme ulova, masu i broj primjeraka ulovljene plavoperajne tune, uključujući slučajeve bez ostvarenog ulova, puštene ulove i odbačene ulove mrtve ribe. Te se informacije šalju u formatu utvrđenom u Prilogu III.

4.  Zapovjednici ulovnih plovila koja nisu plivarice svojim državama članicama zastave šalju izvješća iz stavka 1. najkasnije do utorka u 12:00 sati (GMT) za prethodni tjedan koji završava nedjeljom.

ODJELJAK 3.

Iskrcaj i prekrcaj

Članak 33.

Određene luke

1.  Svaka država članica kojoj je dodijeljena kvota za plavoperajnu tunu određuje luke u kojima je dopušteno iskrcavati ili prekrcavati plavoperajnu tunu. Informacije o određenim lukama uvrštavaju se u godišnji plan ribolova iz članka 11. Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o svakoj izmjeni informacija o određenim lukama. Komisija te informacije bez odgode šalje Tajništvu ICCAT-a.

2.  Da bi se luka utvrdila kao određena luka, država članica luke osigurava da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)  utvrđeno je vrijeme iskrcaja ili prekrcaja;

(b)  utvrđeno je mjesto iskrcaja ili prekrcaja; i

(c)  utvrđeni su postupci inspekcije i nadzora kojima se osigurava inspekcijska pokrivenost u svakom trenutku tijekom iskrcavanja i prekrcavanja, na svim mjestima iskrcaja i prekrcaja u skladu s člankom 35.

3.  Zabranjuje se s ulovnih plovila, plovila za preradu i pomoćnih plovila iskrcavati i prekrcavati bilo koju količinu plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru bilo gdje osim u lukama koje su odredile ugovorne stranke Konvencije i države članice. Iznimno, mrtva plavoperajna tuna, izlovljena u zamki/kavezu, može se pomoćnim plovilom prevesti do plovila za preradu, pod uvjetom da se prijevoz obavlja u prisustvu kontrolnog tijela.

Članak 34.

Prethodna obavijest o iskrcaju

1.  Članak 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 primjenjuje se na zapovjednike ribarskih plovila Unije duljine od 12 ili više metara koja se nalaze na popisu plovila iz članka 26. Na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 prethodna obavijest šalje se nadležnom tijelu države članice (uključujući državu članicu zastave) ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili objekt za iskrcaj žele upotrebljavati.

2.  Prije ulaska u luku zapovjednici ribarskih plovila Unije duljine manje od 12 metara te plovila za preradu i pomoćnih plovila koja se nalaze na popisu plovila iz članka 26., ili njihovi zastupnici, najmanje četiri sata prije predviđenog vremena dolaska u luku javljaju nadležnom tijelu države članice (uključujući državu članicu zastave) ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili objekt za iskrcaj žele upotrebljavati barem sljedeće informacije:

(a)  predviđeno vrijeme dolaska;

(b)  procijenjenu količinu plavoperajne tune koja je zadržana na plovilu;

(c)  informacije o geografskom području na kojem je ostvaren ulov;

(d)  vanjski identifikacijski broj i ime ribarskih plovila.

3.  Ako je prema važećim propisima Unije državama članicama dopušteno primjenjivati razdoblje za slanje prethodne obavijesti koje je kraće od četiri sata prije vremena dolaska, prethodna obavijest o procijenjenim količinama plavoperajne tune zadržane na plovilu može se poslati u odgovarajuće vrijeme prije dolaska. Ako je ribolovno područje na udaljenosti manjoj od četiri sata od luke, procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku prije dolaska.

4.  Tijela države članice luke vode evidenciju o svim prethodnim obavijestima za tekuću godinu.

5.  Odgovarajuća kontrolna tijela države članice luke kontroliraju sve iskrcaje Unije, a određeni postotak provjerava se na temelju sustava procjene rizika koji uključuje kvote, veličinu flote i ribolovni napor. Svaka država članica u godišnjem inspekcijskom planu iz članka 14. detaljno opisuje takav sustav kontrole koji je donijela.

6.  Neovisno o duljini plovila preko svega, zapovjednik ulovnog plovila Unije u roku od 48 sati od dovršetka iskrcaja dostavlja iskrcajnu deklaraciju nadležnim tijelima države članice ili ugovorne stranke Konvencije u kojoj je proveden iskrcaj te svojoj državi članici zastave. Zapovjednik ulovnog plovila odgovoran je za cjelovitost i točnost deklaracije te ih potvrđuje. U iskrcajnoj deklaraciji navode se barem količine iskrcane plavoperajne tune te područje na kojem su ulovljene. Svi se iskrcani ulovi važu. Država članica luke šalje zapisnik o iskrcaju tijelima države zastave ili ugovorne stranke Konvencije 48 sati nakon završetka iskrcaja.

Članak 35.

Prekrcaj

1.  Ribarskim plovilima Unije koja na plovilu drže plavoperajnu tunu i plovilima trećih zemalja u vodama Unije zabranjuje se prekrcaj na moru u svim okolnostima.

2.  Ne dovodeći u pitanje zahtjeve utvrđene u članku 52. stavcima 2. i 3., člancima 54. i 57. Uredbe (EU) 2017/2107, ribarska plovila prekrcavaju ulove plavoperajne tune isključivo u određenim lukama iz članka 33. ove Uredbe.

3.  Zapovjednik ribarskog plovila na koje se obavlja prekrcaj, ili njegov zastupnik, nadležnim tijelima države luke najmanje 72 sata prije procijenjenog vremena dolaska u luku dostavljaju informacije navedene u obrascu prekrcajne deklaracije iz Priloga V. Za svaki prekrcaj potrebno je prethodno odobrenje države zastave (države članice ili ugovorne stranke Konvencije) dotičnog ribarskog plovila s kojeg se obavlja prekrcaj. Nadalje, u vrijeme prekrcaja zapovjednik plovila s kojeg se obavlja prekrcaj obavješćuje svoju državu članicu zastave ili ugovornu stranku Konvencije o datumima koji se traže u Prilogu V.

4.  Po dolasku plovila u luku država članica luke provodi inspekcijski pregled plovila na koje je obavljen prekrcaj i provjerava količine i dokumentaciju povezane s prekrcajem.

5.  Zapovjednici ribarskih plovila Unije ispunjavaju ICCAT-ovu deklaraciju o prekrcaju i dostavljaju je svojoj državi članici zastave u roku od 15 dana nakon dovršetka prekrcaja. Zapovjednici ribarskih plovila s kojih se obavlja prekrcaj ispunjavaju ICCAT-ovu deklaraciju o prekrcaju u skladu s Prilogom V. Deklaracija o prekrcaju sadržava referentni broj eBCD-a radi lakše provjere podataka koji su u njoj sadržani.

6.  Država luke u roku od pet dana nakon završetka prekrcaja dostavlja zapisnik o prekrcaju tijelu države zastave ili ugovorne stranke Konvencije plovila s kojeg je obavljen prekrcaj.

7.  Inspekciju svih prekrcaja obavljaju nadležna tijela države članice određene luke.

ODJELJAK 4.

Obveze izvješćivanja

Članak 36.

Tjedna izvješća o količinama

Svaka država članica Komisiji ▌dostavlja tjedna izvješća o ulovu ▌. Ta izvješća uključuju podatke koji se zahtijevaju na temelju članka 32. o zamkama, plivaricama i drugim ulovnim plovilima. Informacije se razvrstavaju prema vrsti ribolovnog alata . Komisija te informacije odmah prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

Članak 37.

Informacije o iscrpljenju kvote

1.  Osim što se pridržava članka 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, svaka država članica obavješćuje Komisiju kad se procijeni da je kvota dodijeljena skupini ribolovnog alata dosegnula 80 %.

2.  Osim pridržavanja članka 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 svaka država članica obavješćuje Komisiju kad se procijeni da je kvota dodijeljena skupini ribolovnog alata, zajedničkoj ribolovnoj operaciji ili plivarici iscrpljena. Tim informacijama priloženi su službeni dokumenti kojima se dokazuje da je država članica za flotu, skupinu ribolovnog alata, zajedničku ribolovnu operaciju ili plovila s pojedinačnom kvotom izdala nalog za zabranu ribolova ili povratak plovila u luku, s jasno naznačenim datumom i vremenom zabrane.

3.  Komisija obavješćuje Tajništvo ICCAT-a o datumima iscrpljenja Unijine kvote za plavoperajnu tunu.

ODJELJAK 5.

Program promatrača

Članak 38.

Program nacionalnih promatrača

1.  Svaka država članica osigurava da raspoređivanjem nacionalnih promatrača, koji posjeduju službeni identifikacijski dokument, na plovila i zamke aktivne u ribolovu plavoperajne tune, bude obuhvaćeno najmanje:

(a)  20 % njezinih aktivnih pelagijskih koća (dulje od 15 metara);

(b)  20 % njezinih aktivnih plovila s parangalima (dulja od 15 metara);

(c)  20 % njezinih aktivnih brodova s mamcima (dulji od 15 metara);

(d)  100 % plovila za tegalj;

(e)  100 % izlova zamkama.

Države članice koje imaju manje od pet ulovnih plovila u kategorijama navedenima u prvom podstavku točkama (a), (b) i (c) i koje imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune osiguravaju da raspoređivanjem nacionalnih promatrača bude pokriveno najmanje 20 % razdoblja tijekom kojeg su plovila aktivna u ribolovu plavoperajne tune.

2.  Zadaće nacionalnih promatrača su prije svega:

(a)  nadzirati poštovanje ove Uredbe od strane ribarskih plovila i zamki;

(b)  bilježiti podatke o ribolovnoj aktivnosti i podnositi izvješća koja uključuju:

a)  količinu ulova (uključujući usputni ulov) i podatke o načinu postupanja ulovom (zadržavanje na plovilu ili odbacivanje mrtve ili žive ribe);

b)  područje ulova po geografskoj širini i dužini;

c)  mjerenje napora (npr. broj zapasa ili bacanja ribolovnog alata, broj udica) na način definiran u ICCAT-ovu operativnom priručniku za različite alate;

d)  datum ulova;

(c)  provjeravati unose u očevidniku;

(d)  uočavati i bilježiti plovila koja možda obavljaju ribolov u suprotnosti s ICCAT-ovim mjerama očuvanja.

3.  Osim zadaća iz stavka 2. nacionalni promatrači obavljaju i znanstveni rad, među ostalim prikupljaju potrebne podatke, u skladu sa smjernicama SCRS-a.

4.  Podaci i informacije prikupljeni u okviru programa promatrača svake države članice dostavljaju se Komisiji koja ih po potrebi šalje SCRS-u ili Tajništvu ICCAT-a.

5.  Za potrebe stavaka od 1. do 3. svaka država članica osigurava:

(a)  reprezentativnu vremensku i prostornu pokrivenost kako bi osigurala da Komisija primi odgovarajuće i primjerene podatke i informacije o ulovu, naporu i drugim znanstvenim i upravljačkim aspektima, uzimajući u obzir značajke flota i ribolova;

(b)  pouzdane protokole prikupljanja podataka;

(c)  odgovarajuću osposobljenost i licenciranost promatrača prije njihova raspoređivanja;

(d)  u mjeri u kojoj je to izvedivo, što manje ometanje operacija ribarskih plovila i zamki koji obavljaju ribolov na području Konvencije.

Članak 39.

ICCAT-ov program regionalnih promatrača

1.  Države članice osiguravaju učinkovitu provedbu ICCAT-ova programa regionalnih promatrača kako je utvrđeno u ovom članku i Prilogu VIII.

2.  Države članice osiguravaju da je ICCAT-ov regionalni promatrač prisutan:

(a)  na svim plivaricama koje imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune;

(b)  za vrijeme svakog prebacivanja plavoperajne tune s plivarice;

(c)  za vrijeme svakog prebacivanja plavoperajne tune iz zamki u transportne kaveze;

(d)  za vrijeme svakog prebacivanja iz jednog uzgajališta u drugo;

(e)  za vrijeme svakog stavljanja u kaveze plavoperajne tune u uzgajalištima;

(f)  za vrijeme svakog izlova plavoperajne tune na uzgajalištima; i

(g)  za vrijeme puštanja plavoperajne tune iz uzgajališnih kaveza u more.

3.  Plivarice bez ICCAT-ova regionalnog promatrača ne smiju obavljati ribolov plavoperajne tune.

4.  Države članice osiguravaju da jedan ICCAT-ov regionalni promatrač bude raspoređen na svako uzgajalište tijekom cijelog razdoblja stavljanja u kaveze. U slučaju više sile, nakon što država članica uzgoja potvrdi okolnosti koje čine višu silu, jedan ICCAT-ov regionalni promatrač može biti upućen na više od jednog uzgajališta kako bi se zajamčio kontinuitet operacija na uzgajalištima ako se osigura da se zadaće promatrača propisno obavljaju. Međutim, država članica nadležna za uzgajališta odmah traži raspoređivanje dodatnog regionalnog promatrača.

5.  ICCAT-ovi regionalni promatrači imaju posebno sljedeće zadaće:

(a)  promatraju i bilježe operacije ribolova i uzgajanja u skladu s odgovarajućim ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja, među ostalim pristupanjem snimkama stereoskopske kamere u vrijeme stavljanja u kaveze koja omogućuje mjerenje duljine i procjenu odgovarajuće mase;

(b)  potpisuju ICCAT-ove deklaracije o prebacivanju i BDC-e ako su informacije koje su u njima sadržane u skladu s njihovim zapažanjima. U suprotnom, ICCAT-ov regionalni promatrač u deklaracijama o prebacivanju i BDC-ima navodi svoju prisutnost, razloge svojeg neslaganja te detaljno navodi pravila ili postupke koji se nisu poštovali;

(c)  obavljaju znanstveni rad, među ostalim prikupljaju uzorke na temelju smjernica SCRS-a.

6.  Zapovjednici, posada i subjekti koji upravljaju uzgajalištima, zamkama i plovilima ne smiju ni na koji način ometati regionalne promatrače u obavljanju njihovih dužnosti, zastrašivati ih, uplitati se u njihov rad ni utjecati na njih.

ODJELJAK 6.

Prebacivanje

Članak 40.

Odobrenje za prebacivanje

1.  Prije prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili njegovi zastupnici ili subjekt koji upravlja uzgajalištem ili zamkom iz kojih se obavlja prebacivanje šalju državi članici zastave ili državi članici nadležnoj za uzgajalište ili zamku prethodnu obavijest o prebacivanju u kojoj se navodi:

(a)  ime ulovnog plovila, uzgajališta ili zamke i broj iz ICCAT-ova registra;

(b)  predviđeno vrijeme prebacivanja;

(c)  procijenjena količina plavoperajne tune koja će se prebaciti;

(d)  informacije o poziciji prebacivanja (geografska širina/dužina) i identifikacijske brojeve kaveza;

(e)  ime plovila za tegalj, broj kaveza za tegalj i po potrebi broj iz ICCAT-ova registra; i

(f)  odredišna luka, uzgajalište ili kavez plavoperajne tune.

2.  Za potrebe stavka 1. države članice dodjeljuju svakom transportnom kavezu jedinstveni broj. Ako se za prebacivanje ulova iz jedne ribolovne operacije upotrebljava više transportnih kaveza, ispunjava se samo jedna deklaracija o prebacivanju, no u njoj se navodi broj svakog upotrijebljenog transportnog kaveza te se jasno navodi količina plavoperajne tune koja je u njemu prebačena.

3.  Brojevi kaveza izdaju se preko jedinstvenog sustava numeriranja koji uključuje najmanje troslovnu oznaku države članice uzgoja nakon koje slijede tri broja. Jedinstveni brojevi kaveza trajni su i nisu prenosivi s kaveza na kavez.

4.  Država članica iz stavka 1. svakom prebacivanju dodjeljuje broj odobrenja te o njemu po potrebi obavješćuje zapovjednika ribarskog plovila ili subjekta koji upravlja zamkom ili uzgajalištem. Broj odobrenja sadržava troslovnu oznaku države članice, četiri brojke koje označuju godinu i tri slova koja označuju pozitivno (AUT) ili negativno (NEG) odobrenje, nakon kojih slijede uzastopni brojevi.

5.  Država članica iz stavka 1. odobrava ili odbija odobriti prebacivanje u roku od 48 sati nakon podnošenja prethodne obavijesti o prebacivanju. Prebacivanje ne smije započeti prije dobivanja prethodnog odobrenja.

6.  Odobrenjem za prebacivanje ne prejudicira se potvrda stavljanja u kaveze.

Članak 41.

Odbijanje odobrenja za prebacivanje i puštanje plavoperajne tune

1.  Država članica nadležna za ulovno plovilo, plovilo za tegalj, uzgajalište ili zamku odbija odobriti prebacivanje ako nakon primitka prethodne obavijesti o prebacivanju smatra:

(a)  da ulovno plovilo ili zamka koja je prijavila ulov ribe nema dovoljnu kvotu;

(b)  da ulovno plovilo ili zamka nije propisno prijavila količinu ribe ili da stavljanje ribe u kaveze nije odobreno;

(c)  da ulovno plovilo koje je prijavilo ulov ribe nije imalo propisno odobrenje za ribolov plavoperajne tune izdano u skladu s člankom 27.; ili

(d)  da plovilo za tegalj koje je prijavilo primitak prebačene ribe nije upisano u ICCAT-ov registar drugih ribarskih plovila iz članka 26. ili nije opremljeno potpuno funkcionalnim uređajem VMS ili ekvivalentnim uređajem za praćenje.

2.  Ako prebacivanje nije odobreno, država članica iz stavka 1., odmah zapovjedniku ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili subjektu koji upravlja zamkom ili uzgajalištem, po potrebi, izdaje nalog za puštanje kako bi ih obavijestila da prebacivanje nije odobreno te od njih zahtijevala da puste ribu u more u skladu s Prilogom XII.

3.  Ako tijekom prijevoza do uzgajališta dođe do tehničkog kvara sustava VMS, plovilo za tegalj zamjenjuje se drugim plovilom za tegalj koje ima potpuno funkcionalni sustav VMS, ili se što prije, a najkasnije u roku od 72 sata, instalira ili upotrebljava novi funkcionalni sustav VMS. Iznimno, rok od 72 sata može se produljiti u slučaju više sile ili opravdanih operativnih ograničenja. O tehničkom kvaru odmah se obavješćuje Komisija, koja o tome obavješćuje Tajništvo ICCAT-a. Od trenutka utvrđivanja tehničkog kvara do njegova otklanjanja zapovjednik ili njegov zastupnik svaka četiri sata odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom šalju ažurirane geografske koordinate ribarskog plovila kontrolnim tijelima države članice zastave.

Članak 42.

Deklaracija o prebacivanju

1.  Na kraju prebacivanja zapovjednici ulovnih plovila ili plovila za tegalj ili subjekti koji upravljaju uzgajalištima ili zamkama ispunjuju i nadležnoj državi članici dostavljaju ICCAT-ovu deklaraciju o prebacivanju u formatu utvrđenom u Prilogu VI.

2.  Tijela države članice nadležne za ribarsko plovilo, uzgajalište ili zamku iz koje se obavljalo prebacivanje brojevima označuju obrasce deklaracija o prebacivanju. Broj obrasca deklaracije uključuje troslovnu oznaku države članice, nakon koje slijede četiri broja koji označuju godinu i tri uzastopna broja nakon kojih slijede tri slova „ITD” (DČ-20**/xxx/ITD).

3.  Prebacivanju ribe prilaže se izvornik deklaracije o prebacivanju. Kopiju deklaracije zadržava ulovno plovilo ili ▌zamka i plovila za tegljaj.

4.  Zapovjednici plovila koja obavljaju prebacivanje izvješćuju o svojim aktivnostima u skladu s Prilogom II.

5.  Informacije o mrtvoj ribi bilježe se u skladu s postupcima utvrđenima u Prilogu XIII.

Članak 43.

Praćenje videokamerama

1.  Zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili subjekt koji upravlja uzgajalištem osigurava da se prebacivanje prati podvodnom videokamerom kako bi se provjerio broj riba koje se prebacuje. Snimanje videokamerom provodi se u skladu s minimalnim standardima i postupcima utvrđenima u Prilogu X.

2.  Ako SCRS zatraži od Komisije da dostavi kopije videozapisa, države članice te kopije ▌dostavljaju Komisiji, koja ih ▌prosljeđuje SCRS-u.

Članak 44.

Provjera koju provode ICCAT-ovi regionalni promatrači i provođenje istraga

1.  ICCAT-ovi regionalni promatrači na plovilu ulovnog plovila ili zamke, kako je utvrđeno u članku 39. i Prilogu VIII.:

(a)  bilježe aktivnosti prebacivanja i izvješćuju o njima;

(b)  promatraju i procjenjuju prebačene ulove; i

(c)  provjeravaju unose iz prethodnog odobrenja za prebacivanje iz članka 40. i ICCAT-ove deklaracije o prebacivanju iz članka 42.

2.  Ako se procjene regionalnog promatrača, odgovarajućih kontrolnih tijela, zapovjednika ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili subjekta koji upravlja zamkom ili uzgajalištem razlikuju za više od 10 %, nadležna država članica pokreće istragu. Ta se istraga zaključuje prije stavljanja u kaveze u uzgajalištu, a u svakom slučaju u roku od 96 sati nakon pokretanja istrage, osim u slučaju više sile. Do objave rezultata istrage nije dopušteno stavljanje u kaveze i ne potvrđuje se odgovarajući odjeljak BCD-a.

3.  Međutim, ako je videozapis nedovoljne kvalitete ili jasnoće da bi se procijenila prebačena količina, zapovjednik plovila ili subjekt koji upravlja uzgajalištem ili zamkom može od tijela nadležne države zatražiti dopuštenje da provede novo prebacivanje i dostavi odgovarajući videozapis ICCAT-ovu regionalnom promatraču. Ako dobrovoljno kontrolno prebacivanje ne pokaže zadovoljavajuće rezultate, nadležna država članica pokreće istragu. Ako se nakon te istrage potvrdi da kvaliteta videozapisa nije dostatna za procjenu prebačenih količina, kontrolna tijela nadležne države članice nalažu da se provede još jedno kontrolno prebacivanje te odgovarajući videozapis dostavljaju ICCAT-ovu regionalnom promatraču. Daljnja prebacivanja provode se kao kontrolna prebacivanja sve dok videozapis ne bude dovoljno kvalitetan za procjenjivanje prebačenih količina.

4.  Ne dovodeći u pitanje provjere inspektora, ICCAT-ovi regionalni promatrači potpisuju deklaraciju o prebacivanju samo ako su njihova zapažanja u skladu s ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja i ako su informacije iz deklaracije usklađene s njihovim zapažanjima te sadržavaju videozapis u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. ICCAT-ov promatrač provjerava i je li ICCAT-ova deklaracija o prebacivanju dostavljena zapovjedniku plovila za tegalj ili subjektu koji upravlja uzgajalištem ili zastupniku zamke, prema potrebi. Ako se ICCAT-ov regionalni promatrač ne slaže s deklaracijom o prebacivanju, u deklaracijama o prebacivanju i BDC-ima navodi svoju prisutnost i razloge svojeg neslaganja te detaljno navodi pravila ili postupke koji se nisu poštovali.

5.  Na kraju prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili subjekti koji upravljaju uzgajalištima ili zamkama ispunjuju i nadležnoj državi članici dostavljaju ICCAT-ovu deklaraciju o prebacivanju u formatu utvrđenom u Prilogu VI. Države članice deklaraciju o prebacivanju prosljeđuju Komisiji ▌.

Članak 45.

Provedbeni akti

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju operativni postupci za primjenu odredaba utvrđenih u ovom odjeljku. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 68.

ODJELJAK 7.

Stavljanje u kaveze

Članak 46.

Odobrenje za stavljanje u kaveze i mogućnost odbijanja tog odobrenja

1.  Zabranjuje se sidrenje transportnih kaveza na udaljenosti manjoj od 0,5 nautičkih milja od objekata za uzgoj prije početka stavljanja u kaveze za svaki transportni kavez. Stoga planovi upravljanja uzgojem iz članka 15. moraju sadržavati geografske koordinate koje odgovaraju poligonu na kojem se nalazi uzgajalište.

2.  Prije stavljanja u kaveze država članica koja je nadležna za uzgajalište zahtijeva odobrenje stavljanja u kaveze od države članice ili ugovorne stranke Konvencije nadležne za ulovno plovilo ili zamku kojima je ulovljena plavoperajna tuna koja se stavlja u kaveze.

3.  Nadležno tijelo države članice nadležne za ulovno plovilo ili zamku odbija izdati odobrenje za stavljanje u kaveze ako smatra:

(a)  da ulovno plovilo ili zamka koja je ulovila ribu nema dostatnu kvotu za plavoperajnu tunu;

(b)  da ulovno plovilo ili zamka nije propisno prijavila količinu ribe;

(c)  da je ulovno plovilo ili zamka koja je prijavila ulov ribe nema propisno odobrenje za ribolov plavoperajne tune izdano u skladu s člankom 27.

4.  Ako država članica koja je nadležna za ulovno plovilo ili zamku odbija izdati odobrenje za stavljanje u kaveze:

(a)  o tome obavješćuje nadležno tijelo države članice ili ugovorne stranke Konvencije koja je nadležna za uzgajalište; i

(b)  od tog nadležnog tijela traži da zaplijeni ulove i pusti ribu u more.

5.  Stavljanje u kaveze ne smije započeti bez odobrenja koje je jedan radni dan nakon podnošenja zahtjeva izdala država članica ili ugovorna stranka Konvencije nadležna za ulovna plovila ili zamku ili država članica nadležna za uzgajalište ako je tako dogovoreno s nadležnim tijelima države članice ili ugovorne stranke Konvencije nadležne za ulovna plovila ili zamku. Ako se odgovor tijela države članice ili ugovorne stranke Konvencije nadležne za ulovno plovilo ili zamku ne zaprimi u roku od jednog radnog dana, nadležna tijela države članice nadležne za uzgajalište mogu odobriti stavljanje u kaveze.

6.  Riba se stavlja u kaveze prije 22. kolovoza svake godine osim ako nadležna tijela države članice ili ugovorne stranke Konvencije nadležne za uzgajalište dostave valjane razloge, uključujući višu silu, koji se prilažu izvješću o stavljanje u kaveze pri njegovu podnošenju. Riba se ni u kojem slučaju ne smije stavljati u kaveze nakon 7. rujna svake godine.

Članak 47.

Dokumentacija o ulovu plavoperajne tune

Države članice nadležne za uzgajališta zabranjuju stavljanje plavoperajne tune u kaveze ako mu nije priložena dokumentacija koju zahtijeva ICCAT u okviru programa dokumentiranja ulova iz Uredbe (EU) br. 640/2010. Dokumentacija mora biti točna, potpuna i potvrđena od tijela države članice ili ugovorne stranke Konvencije nadležne za ulovna plovila ili zamke.

Članak 48.

Inspekcijski pregledi

Države članice odgovorne za uzgajališta poduzimaju potrebne mjere za inspekciju svakog stavljanja u kaveze na uzgajalištima.

Članak 49.

Praćenje videokamerama

Države članice nadležne za uzgajališta osiguravaju da njihova kontrolna tijela prate stavljanje u kaveze podvodnom videokamerom. Svako stavljanje u kaveze bilježi se na videozapisu u skladu s postupcima određenima u Prilogu X.

Članak 50.

Pokretanje i provođenje istraga

Ako se procjene plavoperajne tune ICCAT-ova regionalnog promatrača, kontrolnih tijela odgovarajuće države članice i/ili subjekta koji upravlja uzgajalištem razlikuju za više od 10 %, država članica nadležna za uzgajalište pokreće istragu u suradnji s državom članicom ili ugovornom strankom Konvencije nadležnom za ulovno plovilo i/ili zamku. Država članica koja provodi istragu može upotrijebiti i druge informacije koje su joj na raspolaganju, među ostalim, rezultate programa stavljanja u kaveze iz članka 51.

Članak 51.

Mjere i programi za procjenu broja i mase plavoperajne tune koja se stavlja u kaveze

1.  Države članice osiguravaju da programom u okviru kojeg se upotrebljava sustav stereoskopskih kamera ili alternativne metode kojima se jamči ista razina preciznosti i točnosti bude obuhvaćeno 100 % stavljanja u kaveze, radi procjene broja i mase ribe.

2.  Taj program provodi se u skladu s postupcima utvrđenima u Prilogu XI. Alternativne metode smiju se primjenjivati samo ako ih je odobrio ICCAT na svojem godišnjem sastanku.

3.  Države članice nadležne za uzgajalište dostavljaju rezultate tog programa državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije nadležnoj za ulovno plovilo i subjektu koji provodi program regionalnih promatrača u ime ICCAT-a.

4.  Ako rezultati programa pokažu da se količine plavoperajne tune stavljene u kaveze razlikuju od prijavljenih ulovljenih i/ili prebačenih količina, država članica nadležna za ulovno plovilo ili zamku pokreće istragu u suradnji s državom članicom ili ugovornom strankom Konvencije nadležnom za uzgajalište. Ako su ulovno plovilo ili zamka pod zastavom druge ugovorne stranke Konvencije, država članica nadležna za uzgajalište pokreće istragu u suradnji s dotičnom ugovornom strankom Konvencije.

5.  Država članica nadležna za ulovno plovilo ili zamku izdaje nalog za puštanje u skladu s postupcima određenima u Prilogu XII., za one količine ribe stavljene u kaveze koja prelazi količine koje su prijavljene pri ulovu i prebacivanju ako:

(a)  istraga iz stavka 4. nije dovršena u roku od 10 radnih dana od dostave rezultata programa, za jedno stavljanje u kaveze, ili za sva stavljanja u kaveze u okviru zajedničke ribolovne operacije; ili

(b)  istraga pokaže da broj i/ili prosječna masa plavoperajne tune prelazi one koji su prijavljeni pri ulovu i prebacivanju.

Višak ribe pušta se u prisutnosti kontrolnih tijela.

6.  Rezultati programa upotrebljavaju se za odlučivanje o tome je li puštanje potrebno te se deklaracije o stavljanju u kaveze i odgovarajući odjeljci BCD-a ispunjuju u skladu s tim. Ako je izdan nalog za puštanje, subjekt koji upravlja uzgajalištem traži prisutnost nacionalnog kontrolnog tijela i ICCAT-ova regionalnog promatrača radi praćenja puštanja.

7.  Države članice do 1. rujna svake godine Komisiji podnose rezultate programa. U slučaju više sile tijekom stavljanja u kaveze države članice podnose te rezultate prije 12. rujna. Komisija do 15. rujna svake godine te informacije šalje SCRS-u na evaluaciju.

8.  Prebacivanje žive plavoperajne tune iz jednog kaveza za uzgoj u drugi ne smije se obavljati bez odobrenja i prisutnosti kontrolnih tijela države članice ili ugovorne stranke Konvencije nadležne za uzgajalište. Svako prebacivanje snima se radi kontrole broja primjeraka. Nacionalna kontrolna tijela prate prebacivanja i osiguravaju da svako prebacivanje koje se odvija unutar uzgajališta bude zabilježeno u sustavu e-BCD.

9.  Razlika od 10 % ili više između količina plavoperajne tune koja je ulovljena plovilom ili zamkom i količina utvrđenih s pomoću kontrolne kamere u trenutku stavljanja u kaveze znači da bi dotično plovilo ili zamka potencijalno mogli biti neusklađeni. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale odgovarajuće daljnje postupanje.

Članak 52.

Deklaracija o stavljanju u kaveze i izvješće o stavljanju u kaveze

1.  U roku od 72 sata nakon dovršetka svakog stavljanja u kaveze subjekt koji upravlja uzgajalištem svom nadležnom tijelu podnosi deklaraciju o stavljanju u kaveze iz Priloga XIV. ▌.

2.   U roku od tjedan dana nakon dovršetka stavljanja u kaveze država članica odgovorna za uzgajalište državi članici ili ugovornoj stranki Konvencije čija su plovila ili zamke ulovili plavoperajnu tunu kao i Komisiji podnosi deklaraciju o stavljanju u kaveze iz stavka 1., ali i izvješće o stavljanju u kaveze koje sadržava elemente utvrđene u odjeljku B Priloga XI. Komisija te informacije dostavlja Tajništvu ICCAT-a.

3.  Za potrebe stavka 2. stavljanje u kaveze ne smatra se dovršenim dok se ne zaključe sve pokrenute istrage i sva naložena puštanja.

Članak 53.

Prebacivanje unutar uzgajališta i nasumične kontrole

1.  Države članice nadležne za uzgajališta uvode sustav sljedivosti, među ostalim, videosnimanje prebacivanja unutar uzgajališta.

2.  Kontrolna tijela država članica nadležna za uzgajališta na temelju analize rizika provode nasumične kontrole plavoperajne tune koja se drži u kavezima između dovršetka stavljanja u kaveze jedne godine i prvog stavljanja u kaveze sljedeće godine.

3.  Za potrebe stavka 2. svaka država članica nadležna za uzgajališta utvrđuje minimalni postotak ribe koju treba kontrolirati. Taj postotak utvrđuje se u godišnjem inspekcijskom planu iz članka 14. Svaka država članica Komisiji dostavlja rezultate nasumičnih kontrola provedenih svake godine. Komisija te rezultate dostavlja Tajništvu ICCAT-a u travnju ▌godine koja slijedi nakon razdoblja relevantne kvote.

Članak 54.

Pristup videozapisima i zahtjevi u pogledu videozapisa

1.  Svaka država članica nadležna za uzgajalište osigurava, na zahtjev, dostupnost videozapisa iz stavaka 49. i 51. nacionalnim inspektorima, regionalnim inspektorima i ICCAT-ovim inspektorima kao i ICCAT-ovim regionalnim promatračima.

2.  Svaka država članica nadležna za uzgajališta poduzima potrebne mjere kako bi se izbjegla svaka zamjena, uređivanje ili manipulacija izvornim videozapisima.

Članak 55.

Godišnje izvješće o stavljanju u kaveze

Države članice koje su podložne obvezi podnošenja deklaracija i izvješća o stavljanju u kaveze iz članka 52. Komisiji šalju izvješće o stavljanju u kaveze svake godine do 31. srpnja za prethodnu godinu. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 31. kolovoza svake godine. Izvješće sadržava sljedeće informacije:

(a)  ukupnu količinu plavoperajne tune koja je stavljena u kaveze u uzgajalištu, uključujući izgubljeni ulov, u broju primjeraka i masi, tijekom prijevoza ribarskim plovilima i zamkama do kaveza u uzgajalištu;

(b)  popis plovila koja love, dostavljaju ili prevoze plavoperajnu tunu za potrebe uzgoja (ime plovila, zastava, broj povlastice, vrsta alata) i zamki;

(c)  rezultate programa uzorkovanja radi procjene broja ulovljenih primjeraka plavoperajne tune po veličini, kao i datum, vrijeme i mjesto ulova te primijenjenu ribolovnu metodu, radi poboljšanja statistika za potrebe procjene stoka.

Programom uzorkovanja zahtijeva se da se uzorkovanje veličine (duljina ili masa) u kavezima mora provesti na jednom uzorku (= 100 primjeraka) za svakih 100 tona žive ribe, ili na uzorku od 10 % ukupnog broja ribe stavljene u kaveze. Uzorci veličine prikupljaju se tijekom izlova u uzgajalištu te za mrtvu ribu tijekom prijevoza, u skladu s ICCAT-ovim Smjernicama za podnošenje podataka i informacija. Za ribu koja se uzgaja više od godinu dana utvrđuju se druge metodologije uzorkovanja. Uzorkovanje se provodi tijekom svakog izlova i obuhvaća sve kaveze;

(d)  količine plavoperajne tune stavljene u kaveze, procjenu rasta i smrtnosti u kavezima te procjenu prodanih količina u tonama. Te informacije dostavlja uzgajalište;

(e)  količine plavoperajne tune stavljene u kaveze tijekom prethodne godine; i

(f)  količine, po podrijetlu, stavljene na tržište tijekom prethodne godine.

Članak 56.

Provedbeni akti

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju postupci za primjenu odredaba utvrđenih u ovom odjeljku. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 68.

ODJELJAK 8.

Praćenje i nadzor

Članak 57.

Sustav za praćenje plovila

1.  Odstupajući od članka 9. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, države članice zastave uvode sustav za praćenje plovila (VMS) za svoja ribarska plovila duljine preko svega 12 metara ili više u skladu s prilogom XV.

2.  Ribarska plovila duljine preko svega 15 metara ili više koja se nalaze na popisu plovila iz članka 26. stavka 1. točke (a) ili popisu plovila iz članka 26. stavka 1. točke (b) počinju slati podatke iz VMS-a ICCAT-u barem pet dana prije početka razdoblja odobrenja i nastavljaju ih slati barem pet dana nakon isteka razdoblja odobrenja, osim ako je zahtjev za brisanje plovila iz ICCAT-ova registra plovila unaprijed poslan Komisiji.

3.  U svrhu provođenja kontrole zapovjednik plovila ili njegov zastupnik osigurava da se prijenos podataka iz VMS-a s ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune ne prekida dok se plovila nalaze u luci, osim ako ne postoji sustav za prijavljivanje uplovljavanja i isplovljavanja.

4.  Države članice osiguravaju da njihovi centri za praćenje ribarstva dostavljaju Komisiji i tijelu koje je ona imenovala, u stvarnom vremenu i primjenom formata „https data feed”, poruke iz VMS-a koje su primili od ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom. Komisija elektronički šalje te poruke Tajništvu ICCAT-a.

5.  Države članice osiguravaju sljedeće:

(a)  da se poruke sustava za praćenje plovila (VMS) s ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom prosljeđuju Komisiji najmanje svaka dva sata;

(b)  da se u slučaju tehničkog kvara sustava za praćenje plovila (VMS) alternativne poruke ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom primljene u skladu s člankom 25. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 prosljeđuju Komisiji u roku od 24 sata nakon što su ih primili njihovi centri za praćenje ribarstva;

(c)  da su poruke koje se prosljeđuju Komisiji označene uzastopnim brojevima (jedinstvenim identifikacijskim brojem) kako bi se izbjeglo udvostručivanje;

(d)  da su poruke koje se prosljeđuju Komisiji u skladu s člankom 24. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011.

6.  Svaka država članica osigurava da se s porukama stavljenima na raspolaganje njezinim inspekcijskim plovilima postupa kao s povjerljivima te da se upotrebljavaju samo za potrebe inspekcije na moru.

ODJELJAK 9.

Inspekcija i izvršenje

Članak 58.

ICCAT-ov program zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora

1.  Zajedničke međunarodne inspekcijske aktivnosti provode se u skladu s ICCAT-ovim programom zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora („ICCAT-ov program”) za međunarodnu kontrolu izvan voda pod nacionalnom jurisdikcijom, kako je utvrđen u Prilogu IX. ove Uredbe.

2.  Države članice čijim je ribarskim plovilima dopušteno obavljanje ribolova plavoperajne tune raspoređuju inspektore i provode inspekcije na moru u okviru ICCAT-ova programa.

3.  Ako u bilo kojem trenutku više od 15 ribarskih plovila koja plove pod zastavom određene države članice sudjeluje u aktivnostima povezanima s plavoperajnom tunom na području Konvencije, dotična država članica na temelju procjene rizika raspoređuje inspekcijsko plovilo za potrebe inspekcije i kontrole na moru na područje Konvencije tijekom čitavog razdoblja u kojem se ta plovila ondje nalaze. Ta se obveza smatra ispunjenom ako države članice surađuju u upućivanju inspekcijskog plovila ili ako se na područje Konvencije uputi inspekcijsko plovilo Unije.

4.  Komisija ili tijelo koje je ona imenovala može ICCAT-ovu programu dodijeliti inspektore Unije.

5.  Za potrebe stavka 3. Komisija ili tijelo koje je ona imenovala koordinira aktivnosti nadzora i inspekcije za Uniju. Komisija može u koordinaciji s dotičnim državama članicama izraditi programe zajedničkog inspekcijskog nadzora koji će omogućiti Uniji da ispuni obvezu iz ICCAT-ova programa. Države članice čija se ribarska plovila bave ribolovom plavoperajne tune donose potrebne mjere za lakšu provedbu tih programa, posebno u pogledu potrebnih ljudskih i materijalnih resursa te razdoblja i zemljopisnih područja u kojima će se ti resursi upotrebljavati.

6.  Države članice do 1. travnja svake godine obavješćuju Komisiju o imenima inspektora i inspekcijskih plovila koje namjeravaju rasporediti u okviru ICCAT-ova programa tijekom godine. Koristeći se tim informacijama Komisija u suradnji s državama članicama svake godine sastavlja plan sudjelovanja Unije u ICCAT-ovu programu, koji šalje Tajništvu ICCAT-a i državama članicama.

Članak 59.

Inspekcije u slučaju prekršajâ

Država članica zastave osigurava da se fizički pregled ribarskog plovila koje plovi pod njezinom zastavom obavi pod njezinim nadzorom u njezinim lukama ili da ga obavi inspektor kojeg je ona imenovala ako se ribarsko plovilo ne nalazi u nekoj od njezinih luka, a to ribarsko plovilo:

(a)  nije ispunilo zahtjeve u pogledu bilježenja iz članka 31. odnosno izvješćivanja iz članka 32.; ili

(b)  prekršilo je odredbe ove Uredbe ili počinilo teško kršenje iz članka 42. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili članka 90. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 60.

Unakrsne kontrole

1.  Svaka država članica provjerava informacije i pravodobnu dostavu inspekcijskih izvješća i izvješća promatrača, podataka iz VMS-a, a prema potrebi i e-BDC-a, očevidnika svojih ribarskih plovila, dokumentaciju o prebacivanju/prekrcavanju i dokumentaciju o ulovu, u skladu s člankom 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

2.  Svaka država članica provodi unakrsne provjere svih iskrcaja, prekrcaja ili stavljanja u kaveze uspoređujući količine po vrstama zabilježene u očevidniku ribarskih plovila ili količine po vrstama zabilježene u prekrcajnoj deklaraciji s količinama zabilježenima u deklaraciji o iskrcaju ili deklaraciji o stavljanju u kaveze i svim drugim relevantnim dokumentima, poput računa i/ili prodajnih listova.

ODJELJAK 10.

Izvršenje

Članak 61.

Izvršenje

Ne dovodeći u pitanje članke od 89. do 91. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a posebno dužnost država članica da poduzmu odgovarajuće mjere izvršenja u odnosu na ribarsko plovilo, država članica koja je nadležna za uzgajališta plavoperajne tune poduzima odgovarajuće mjere izvršenja u odnosu na uzgajalište ako prema zakonodavstvu te države članice utvrdi da to uzgajalište nije u skladu s odredbama članaka od 46. do 56. ove Uredbe. Ovisno o težini prekršaja i u skladu s relevantnim odredbama nacionalnog zakonodavstva takve mjere mogu obuhvaćati, konkretno, suspenziju ili oduzimanje odobrenja i/ili kazne. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj suspenziji ili oduzimanju odobrenja, koja pak o tome izvješćuje Tajništvo ICCAT-a kako bi se na odgovarajući način izmijenio„registar objekata za uzgoj plavoperajne tune”.

POGLAVLJE 6.

Stavljanje na tržište

Članak 62.

Mjere u pogledu stavljanja na tržište

1.  Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 1224/2009, Uredbu (EZ) br. 1005/2008 ni Uredbu (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(28), u Uniji se zabranjuje trgovina, iskrcaj, uvoz, izvoz, stavljanje u kaveze radi tova ili uzgoja, ponovni izvoz i prekrcaj plavoperajne tune ako mu nije priložena ispravna, potpuna i provjerena dokumentacija utvrđena u ovoj Uredbi, ▌i propisima Unije kojim se provode ICCAT-ova pravila o programu dokumentiranja ulova plavoperajne tune.

2.  U Uniji se zabranjuje trgovina, uvoz, iskrcaj, stavljanje u kaveze radi tova ili uzgoja, prerada, izvoz, ponovni izvoz i prekrcaj plavoperajne tune:

(a)  ako je plavoperajna tuna ulovljena ribarskim plovilima ili zamkama čija država zastave nema kvotu ili ograničenje ulova ▌za plavoperajnu tunu na temelju ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja; ili

(b)  ako je plavoperajna tuna ulovljena ribarskim plovilom ili zamkom čija je pojedinačna kvota u trenutku ulova bila iscrpljena ili su bile iscrpljene ribolovne mogućnosti dotične države.

3.  Ne dovodeći u pitanje uredbe (EZ) br. 1224/2009, (EZ) br. 1005/2008 i (EU) br. 1379/2013 u Uniji se zabranjuje trgovina, uvoz, iskrcaj, prerada i izvoz plavoperajne tune s tovilišta ili uzgajališta koji nisu u skladu s uredbama iz stavka 1.

POGLAVLJE 7.

Završne odredbe

Članak 63.

Ocjena

Na zahtjev Komisije države članice bez odgode Komisiji podnose detaljno izvješće o svojoj provedbi ove Uredbe. Na osnovi informacija dobivenih od država članica Komisija svake godine dostavlja Tajništvu ICCAT-a, do datuma koji odredi ICCAT, detaljno izvješće o provedbi Preporuke ICCAT-a 19-04.

Članak 64.

Financiranje

Za potrebe Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(29)9, ova Uredba smatra se višegodišnjim planom u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 65.

Povjerljivost

S podacima prikupljenima i razmijenjenima u okviru ove Uredbe postupa se u skladu s važećim pravilima o povjerljivosti na temelju članaka 112. i 113. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 66.

Postupak za izmjene

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 67. koji se odnose na izmjene ove Uredbe radi prilagodbe mjerama ICCAT-a kojima se Unija i njezine države članice obvezuju u pogledu:

(a)   odstupanjâ od zabrane u skladu s člankom 8. o prijenosu neiskorištenih kvota;

(b)  rokova za dostavu informacija utvrđenih u članku 24. stavku 4, članku 26. stavku 1, članku 29. stavku 1., članku 32. stavcima 2. i 3., članku 35. stavcima 5. i 6., članku 36., članku 41. stavku 3., članku 44. stavku 2., članku 51. stavku 7., članku 52. stavku 2., članku 55., članku 57. stavku 5. točki (b) i članku 58. stavku 6.;

(c)  razdoblja sezona ribolova predviđenih člankom 17. stavcima 1. i 4.;

(d)  minimalne referentne veličine za očuvanje utvrđene u članku 19. stavcima 1. i 2. te članku 20. stavku 1.;

(e)  postotaka i referentnih parametara utvrđenih u članku 13., članku 15. stavcima 3. i 4., članku 20. stavku 1., članku 21. stavku 2., članku 38. stavku 1., članku 44. stavku 2., članku 50. i članku 51. stavku 9.;

(f)  informacija koje se dostavljaju Komisiji iz članka 11. stavka 1., članka 24. stavka 1., članka 25. stavka 3., članka 29. stavka 1., članka 30. stavka 4., članka 34. stavka 2., članka 40. stavka 1. i članka 55.;

(g)  zadaća nacionalnih promatrača iz članka 38. stavka 2. i ICCAT-ovih regionalnih promatrača iz članka 39. stavka 5.;

(h)  razloga odbijanja izdavanja odobrenja za prebacivanje iz članka 41. stavka 1.;

(i)  razloga zapljene ulova i izdavanja naloga za puštanje ribe iz članka 46. stavka 4.;

(j)  broja plovila iz članka 58. stavka 3.;

(k)  priloga od I. do XV.

2.  Sve izmjene donesene u skladu sa stavkom 1. strogo su ograničene na provedbu izmjena i/ili dopuna dotičnih preporuka ICCAT-a, koje su obvezujuće za Uniju.

Članak 67.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 66. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ne usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati dodijeljene ovlasti iz članka 66. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 66. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu ili Vijeću na njega ne podnesu prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 68.

Postupak odbora

1.  Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu, osnovan na temelju članka 47. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 69.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1936/2001

Uredba (EZ) br. 1936/2001 mijenja se kako slijedi:

(a)  članak 3. točke od (g) do (j), članci 4.a, 4.b i 4.c te Prilog I.a brišu se.

(b)  u prilozima I. i II. riječi „plavoperajna tuna: Thunnus thynnus” brišu se.

Članak 70.

Izmjene Uredbe (EU) br. 2017/2107

U Uredbi (EU) 2017/2107 članak 43. briše se.

Članak 71.

Izmjene Uredbe (EU) br. 2019/833

U Uredbi (EU) 2019/833 članak 53. briše se.

Članak 72.

Stavljanje izvan snage

1.  Uredba (EZ) br. 2016/1627 stavlja se izvan snage.

2.  Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XVI.

Članak 73.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG I.

Posebni uvjeti koji se primjenjuju na ulovna plovila koja obavljaju ribolov u skladu s člankom 19.

1.  Svaka država članica osigurava poštovanje sljedećih ograničenja kapaciteta:

—  najveći broj njezinih brodova s mamcima i brodova za ribolov panulom koji imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune ograničen je na broj plovila koja su sudjelovala u usmjerenom ribolovu plavoperajne tune 2006.;

—  najveći broj plovila artizanalne flote koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune u Sredozemnome moru ograničen je na broj plovila koja su sudjelovala u ribolovu plavoperajne tune 2008.;

—  najveći broj ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune u Jadranskome moru ograničen je na broj plovila koja su sudjelovala u ribolovu plavoperajne tune 2008. Svaka država članica dodjeljuje pojedinačne kvote dotičnim plovilima.

2.  Svaka država članica smije dodijeliti:

—  najviše 7 % svoje kvote za plavoperajnu tunu brodovima s mamcima i brodovima za ribolov panulom. Plovilima duljine preko svega manje od 17 m koja obavljaju ribolov u Biskajskom zaljevu i plove pod zastavom Francuske smije se uloviti najviše 100 tona plavoperajne tune mase od najmanje 6,4 kg ili vilične duljine od najmanje 70 cm;

—  najviše 2 % svoje kvote za plavoperajnu tunu plovilima za obalni artizanalni ribolov svježe ribe u Sredozemnome moru.

—  najviše 90 % svoje kvote za plavoperajnu tunu svojim ulovnim plovilima u Jadranskom moru u svrhu uzgoja.

3.  Hrvatska može primijeniti minimalnu težinu od 6,4 kg ili minimalnu viličnu duljinu od 66 cm za najviše 7 % (u težini) plavoperajne tune ulovljene njezinim plovilima u Jadranskome moru za potrebe uzgoja.

4.  Država članica čiji brodovi s mamcima, plovila za ribolov parangalima, plovila za ribolov odmetom i brodovi za ribolov panulom imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru propisuje sljedeće zahtjeve u pogledu označivanja repova:

—  oznake se moraju pričvrstiti za rep svake plavoperajne tune odmah nakon istovara;

—  svaka oznaka na repu mora imati jedinstveni identifikacijski broj, biti navedena u dokumentima o ulovu plavoperajne tune te čitljivo i neizbrisivo zapisana na vanjskoj strani svakog pakovanja koje sadržava tunu.

Prilog II.

Zahtjevi koji se odnose na očevidnik

A.  ULOVNA PLOVILA

Minimalne specifikacije za očevidnike o ribolovu:

1.  Listovi očevidnika numeriraju se.

2.  Očevidnik se ispunjuje svakog dana (ponoć) ili prije dolaska u luku.

3.  Očevidnik se ispunjuje u slučaju inspekcija na moru.

4.  Jedna kopija svakog lista ostaje u očevidniku.

5.  Na plovilu se čuvaju očevidnici koji se odnose na razdoblje od godinu dana aktivnosti.

Minimalne standardne informacije za očevidnike o ribolovu:

1.  Ime, prezime i adresa zapovjednika plovila.

2.  Datumi i luke isplovljavanja, datumi i luke uplovljavanja.

3.  Ime plovila, registracijski broj, ICCAT-ov broj, međunarodni radijski pozivni znak i IMO broj (ako postoji).

4.  Ribolovni alat:

(a)  FAO-ova oznaka alata;

(b)  dimenzije (npr. duljina, veličina oka mrežnog tega, broj udica).

5.  Operacije na moru; najmanje jedan redak za svaki izlazak u ribolov, sa sljedećim podacima:

(a)  aktivnost (npr. ribolov, termička obrada parom);

(b)  pozicija: točna dnevna pozicija (u stupnjevima i minutama), zabilježena za svaku ribolovnu operaciju ili u podne ako tijekom tog dana nije bilo ribolova;

(c)  bilježenje ulova uključujući:

–  FAO-ovu oznaku,

–  živu masu (RWT) u kg po danu,

–  broj komada po danu.

Za plivarice se ti podaci bilježe za svaku ribolovnu operaciju, uključujući slučajeve bez ostvarenog ulova.

6.  Potpis zapovjednika plovila.

7.  Način mjerenja mase: procjena, vaganje na brodu.

8.  Očevidnik se vodi u ekvivalentu žive mase ribe i navode se faktori konverzije primijenjeni pri procjeni.

Minimalne informacije za očevidnike o ribolovu u slučaju iskrcaja ili prekrcaja:

1.  Datumi i luka iskrcaja/prekrcaja.

2.  Proizvodi:

(a)  FAO-ova oznaka vrste i prezentiranja;

(b)  broj riba ili kutija i količina u kg.

3.  Potpis zapovjednika ili zastupnika plovila.

4.  U slučaju prekrcaja: ime plovila na koje se obavlja prekrcaj, njegova zastava i ICCAT-ov broj.

Minimalne informacije za očevidnike o ribolovu u slučaju prebacivanja u kaveze:

1.  Datum, vrijeme i pozicija (geografska širina/dužina) prebacivanja.

2.  Proizvodi:

(a)  FAO-ova oznaka vrste;

(b)  broj i količina (u kg) riba prebačenih u kaveze.

3.  Ime plovila za tegalj, njegova zastava i ICCAT-ov broj.

4.  Naziv odredišnog uzgajališta i njegov ICCAT-ov broj.

5.  U slučaju zajedničke ribolovne radnje, uz informacije iz točaka od 1. do 4., zapovjednici u očevidnike bilježe sljedeće:

(a)  ako se radi o ulovnom plovilu koje prebacuje ribu u kaveze:

–  količinu ulova preuzetog na plovilo,

–  količinu ulova koja se oduzima od njegove pojedinačne kvote,

–  imena ostalih plovila iz zajedničke ribolovne radnje;

(b)  ako se radi o ostalim ulovnim plovilima iz zajedničke ribolovne radnje koja nisu uključena u prebacivanje ribe:

–  imena tih plovila, njihove međunarodne radijske pozivne znakove i ICCAT-ove brojeve,

–  činjenicu da nikakav ulov nije preuzet na plovilo ni prebačen u kaveze,

–  količinu ulova koja se oduzima od njihove pojedinačne kvote,

–  ime i ICCAT-ov broj ulovnog plovila iz točke (a).

B.  PLOVILA ZA TEGALJ

1.  Zapovjednik plovila za tegalj u dnevnom očevidniku bilježi datum, vrijeme i poziciju prebacivanja, prebačene količine (broj riba i količinu u kg), broj kaveza kao i ime ulovnog plovila, njegovu zastavu i ICCAT-ov broj, imena ostalih plovila koja sudjeluju u operaciji i njihove ICCAT-ove brojeve, odredišno uzgajalište i njegov ICCAT-ov broj te broj ICCAT-ove deklaracije o prebacivanju.

2.  Dodatna prebacivanja na pomoćna plovila ili na ostala plovila za tegalj prijavljuju se uz navođenje informacija iz točke 1., kao i imena pomoćnog plovila ili plovila za tegalj, njegove zastave i ICCAT-ova broja te broja ICCAT-ove deklaracije o prebacivanju.

3.  Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim prebacivanjima obavljenima tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik drži se na plovilu i može mu se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.

C.  POMOĆNA PLOVILA

1.  Zapovjednik pomoćnog plovila svakodnevno bilježi aktivnosti u očevidnik, uključujući datum, vrijeme i pozicije, količine plavoperajne tune preuzete na plovilo i ime ribarskog plovila, uzgajališta ili zamke s kojima surađuje.

2.  Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim aktivnostima obavljenima tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik drži se na plovilu i može mu se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.

D.  PLOVILA ZA PRERADU

1.  Zapovjednik plovila za preradu u dnevnom očevidniku prijavljuje datum, vrijeme i poziciju aktivnosti te prekrcane količine i broj i masu plavoperajne tune dobivene iz uzgajališta, zamki ili ulovnih plovila, prema potrebi. Zapovjednik prijavljuje i imena i ICCAT-ove brojeve tih uzgajališta, zamki ili ulovnih plovila.

2.  Zapovjednik plovila za preradu vodi očevidnik o dnevnoj preradi u kojem navodi živu masu i broj prebačenih ili prekrcanih riba, primijenjeni faktor konverzije te mase i količine po prezentiranju proizvoda.

3.  Zapovjednik plovila za preradu vodi plan slaganja tereta koji prikazuje lokaciju i količine svake vrste i prezentiranja.

4.  Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim prekrcajima obavljenima tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik, očevidnik o preradi, plan slaganja tereta i izvornici ICCAT-ovih deklaracija o prekrcaju čuvaju se na plovilu i može im se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.

PRILOG III.

Obrazac izvješća o ulovu

Obrazac izvješća o ulovu

Zastava

ICCAT-ov broj

Ime plovila

Datum početka izvještajnog razdoblja

Datum završetka izvještajnog razdoblja

Trajanje izvještajnog razdoblja (u danima)

Datum ulova

Mjesto ulova

Ulov

Dodijeljena masa u slučaju zajedničke ribolovne operacije (kg)

Geografska širina

Geografska dužina

Masa (kg)

Broj komada

Prosječna masa (kg)

PRILOG IV.

Obrazac zahtjeva za odobrenje za sudjelovanje u zajedničkoj ribolovnoj operaciji

Zajednička ribolovna operacija

Država zastave

Ime plovila

ICCAT-ov broj

Trajanje operacije

Identitet subjekata

Pojedinačna kvota plovila

Ključ za raspodjelu po plovilu

Odredišno tovilište i uzgajalište

Ugovorna stranka Konvencije

ICCAT-ov broj

Datum …

Potvrda države zastave …

PRILOG V.

ICCAT-ova deklaracija o prekrcaju

20210428-P9_TA(2021)0142_HR-p0000002.png

20210428-P9_TA(2021)0142_HR-p0000003.png

PRILOG VI.

ICCAT-ova deklaracija o prebacivanju

20210428-P9_TA(2021)0142_HR-p0000004.png

PRILOG VII.

Minimalne informacije za odobrenja za ribolov(30)

A.  IDENTIFIKACIJA

1.  Registracijski broj ICCAT-a.

2.  Ime ribarskog plovila.

3.  Vanjski registracijski broj (slova i brojevi).

B.  UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA

1.  Datum izdavanja.

2.  Rok važenja.

3.  Uvjeti iz odobrenja za ribolov, među ostalim prema potrebi vrste, zone, ribolovni alat i drugi važeći uvjeti izvedeni iz ove Uredbe i/ili nacionalnog zakonodavstva.

 

Od../../..

Do../../..

Od../../..

Do../../..

Od../../..

Do../../..

Od../../..

Do../../..

Od../../..

Do../../..

Od../../..

Do../../..

Zone

 

Vrste

 

Ribolovni alat

 

Ostali uvjeti

 

PRILOG VIII.

ICCAT-ov program regionalnih promatrača

RASPOREĐIVANJE ICCAT-ovih REGIONALNIH PROMATRAČA

1.  Kako bi ispunjavao svoje zadaće, svaki ICCAT-ov regionalni promatrač ima sljedeće kvalifikacije:

(a)  dovoljno iskustva da može prepoznati vrste i ribolovne alate;

(b)  zadovoljavajuće poznavanje ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja potvrđeno certifikatom koji izdaju države članice na temelju ICCAT-ovih smjernica za osposobljavanje;

(c)  sposobnost točnog promatranja i bilježenja;

(d)  zadovoljavajuće poznavanje jezika države pod čijom zastavom plovi promatrano plovilo ili u kojoj se nalazi promatrano uzgajalište.

OBVEZE ICCAT-ova REGIONALNOG PROMATRAČA

2.  ICCAT-ov regionalni promatrač:

(a)  ima završenu tehničku obuku koja se zahtijeva u skladu sa smjernicama koje je utvrdio ICCAT;

(b)  državljanin je jedne od država članica i, ako je to moguće, nije državljanin države uzgajališta ili zamke ili države zastave plivarice. Međutim, u slučaju izlova plavoperajne tune iz kaveza i trgovanja njome kao svježim proizvodom, ICCAT-ov regionalni promatrač koji promatra izlov smije biti državljanin države članice nadležne za uzgajalište;

(c)  sposoban je izvršavati zadaće navedene u točki 3.;

(d)  nalazi se na popisu ICCAT-ovih regionalnih promatrača koji vodi ICCAT;

(e)  nema tekućih financijskih interesa u ribolovu plavoperajne tune ni koristi od njega.

ZADAĆE ICCAT-ova REGIONALNOG PROMATRAČA

3.  ICCAT-ov regionalni promatrač prije svega:

(a)  kad je riječ o promatračima na plivaricama, prati usklađenost plivarica tunolovki s relevantnim ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja. Konkretno, ICCAT-ov regionalni promatrač:

1.  ako zapazi mogući slučaj neusklađenosti s preporukama ICCAT-a, bez odgode dostavlja te informacije trgovačkom društvu koje provodi ICCAT-ov program regionalnih promatrača, koje ih odmah prosljeđuje tijelima države zastave ulovnog plovila;

2.  bilježi ribolovne aktivnosti koje se provode i o njima izvješćuje;

3.  promatra i procjenjuje ulove i provjerava unose u očevidniku;

4.  izdaje dnevno izvješće o aktivnostima prebacivanja koje obavljaju plivarice;

5.  uočava i bilježi plovila za koja postoji mogućnost da obavljaju ribolov u suprotnosti s ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja;

6.  bilježi aktivnosti prebacivanja i o njima izvješćuje;

7.  provjerava poziciju plovila kad obavlja prebacivanje;

8.  promatra i procjenjuje proizvode koji se prebacuju, među ostalim pregledavanjem videozapisa;

9.  provjerava i bilježi ime i ICCAT-ov broj dotičnog ribarskog plovila;

10.  bavi se znanstvenim radom, kao što je prikupljanje podataka iz zadatka II. kad to zahtijeva Komisija ICCAT-a, na temelju smjernica Stalnog odbora za istraživanje i statistiku („SCRS”);

(b)  kad je riječ o ICCAT-ovu regionalnom promatraču na uzgajalištima i zamkama, prati usklađenost uzgajališta i zamki s relevantnim ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja. Konkretno, ICCAT-ov regionalni promatrač:

1.  provjerava podatke navedene u deklaraciji o prebacivanju, deklaraciji o stavljanju u kaveze i dokumentu o ulovu plavoperajne tune („BCD”), među ostalim pregledavanjem videozapisa;

2.  potvrđuje podatke navedene u deklaraciji o prebacivanju, deklaraciji o stavljanju u kaveze i u BCD-ima;

3.  izdaje dnevno izvješće o aktivnostima prebacivanja na uzgajalištu i zamkama;

4.  supotpisuje deklaraciju o prebacivanju, deklaraciju o stavljanju u kaveze i BCD-e samo ako se slaže da informacije navedene u njima odgovaraju njegovim zapažanjima, uključujući sukladan videozapis u skladu sa zahtjevima iz članka 42. stavka 1. i članka 43. stavka 1.;

5.  bavi se znanstvenim radom, npr. prikuplja uzorke na zahtjev Komisije, na temelju smjernica SCRS-a;

6.  registrira i provjerava prisutnost svih vrsta oznaka, uključujući prirodne oznake, i prijavljuje svaki znak nedavnog uklanjanja oznake;

(c)  sastavlja opće izvješće s informacijama prikupljenima u skladu s ovom točkom te zapovjedniku plovila i subjektu koji upravlja uzgajalištem pruža mogućnost da u njega uvrste sve relevantne informacije;

(d)  opće izvješće iz točke (c) dostavlja Tajništvu u roku od 20 dana od završetka razdoblja promatranja;

(e)  obavlja sve druge dužnosti koje odredi Komisija ICCAT-a.

4.  ICCAT-ov regionalni promatrač sa svim informacijama koje se odnose na ribolov i prebacivanja koja obavljaju plivarice i uzgajališta postupa kao s povjerljivima te navedeno prihvaća u pisanom obliku kao preduvjet za imenovanje ICCAT-ovim regionalnim promatračem.

5.  ICCAT-ov regionalni promatrač ispunjuje zahtjeve utvrđene zakonima i propisima države zastave ili države u kojoj se nalazi uzgajalište i pod čijom je nadležnošću plovilo ili uzgajalište na koje je promatrač raspoređen.

6.  ICCAT-ov regionalni promatrač poštuje hijerarhiju i opća pravila ponašanja koja se odnose na sve osoblje plovila i uzgajališta pod uvjetom da ta pravila nisu u suprotnosti s dužnostima ICCAT-ova regionalnog promatrača u okviru ovog programa i s obvezama osoblja plovila i uzgajališta koje su utvrđene točkom 7. ovog Priloga i člankom 39.

OBVEZE DRŽAVA ČLANICA ZASTAVE PREMA ICCAT-ovim REGIONALNIM PROMATRAČIMA

7.  Države članice nadležne za plivaricu, uzgajalište ili zamku osiguravaju da ICCAT-ovi regionalni promatrači imaju:

(a)  pristup osoblju plovila, uzgajališta i zamke te alatima, kavezima i opremi;

(b)  na zahtjev, pristup sljedećoj opremi, ako se ona nalazi na plovilima na koja su oni raspoređeni, kako bi im se omogućilo obavljanje dužnosti navedenih u stavku 3. ovog Priloga:

1.  opremi za satelitsku navigaciju;

2.  zaslonima za prikaz radarske slike kad se oni upotrebljavaju;

3.  elektroničkim sredstvima komunikacije;

(c)  smještaj, što uključuje prostor za boravak, hranu i odgovarajuće sanitarne prostore, koji su jednaki onima kakve imaju časnici;

(d)  odgovarajući prostor na zapovjedničkom mostu ili u kormilarnici za obavljanje uredskog posla kao i prostor na palubi primjeren za obavljanje promatračkih dužnosti.

TROŠKOVI KOJI PROIZLAZE IZ ICCAT-ova PROGRAMA REGIONALNIH PROMATRAČA

8.  Sve troškove koji proizlaze iz rada ICCAT-ovih regionalnih promatrača snosi svaki pojedinačni subjekt koji upravlja uzgajalištem ili vlasnik plivarice.

PRILOG IX.

ICCAT-ov program zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora

ICCAT je na svojem četvrtom redovitom zasjedanju (Madrid, studeni 1975.) i na godišnjem zasjedanju u Marakešu 2008. postigao dogovor o sljedećem:

Na temelju članka IX. stavka 3. Konvencije Komisija ICCAT-a preporučuje da se međunarodna kontrola izvan voda pod nacionalnom nadležnošću uredi na sljedeći način kako bi se osigurala primjena Konvencije i mjera donesenih na temelju Konvencije:

I.  TEŠKA KRŠENJA

1.  Za potrebe tih postupaka teško kršenje znači sljedeća kršenja odredaba ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja koje je donijela Komisija ICCAT-a:

(a)  ribolov bez povlastice, dozvole ili odobrenja koje je izdala ugovorna stranka Konvencije koja je država zastave;

(b)  neispunjivanje obveze vođenja dovoljnih zapisa o ulovu i podataka u vezi s ulovom u skladu sa zahtjevima Komisije ICCAT-a o izvješćivanju ili značajno pogrešno izvješćivanje o takvom ulovu i/ili podacima u vezi s ulovom;

(c)  ribolov na području zabrane ribolova;

(d)  ribolov tijekom sezone zabrane ribolova;

(e)  namjerno uzimanje ili zadržavanje vrsta u suprotnosti s važećim mjerama očuvanja i upravljanja koje je donio ICCAT;

(f)  znatno kršenje važećih ograničenja ulova ili kvota u skladu s ICCAT-ovim pravilima;

(g)  upotreba zabranjenog ribolovnog alata;

(h)  krivotvorenje ili namjerno prikrivanje oznaka, identiteta ili registracije ribarskog plovila;

(i)  skrivanje, neovlašteno mijenjanje ili uništavanje dokaza u vezi s istragom o kršenju;

(j)  višestruka kršenja koja, promatrana zajedno, čine teško nepoštovanje važećih mjera u skladu s ICCAT-om;

(k)  napad, otpor, zastrašivanje, seksualno uznemiravanje, ometanje ili nedopušteno sprečavanje ili zadržavanje ovlaštenog inspektora ili promatrača;

(l)  namjerno neovlašteno mijenjanje ili onesposobljavanje sustava za praćenje plovila („VMS”);

(m)  druga kršenja koja može utvrditi ICCAT, od trenutka kad su uključena u revidiranu inačicu tih postupaka i objavljena;

(n)  ribolov uz pomoć izvidničkih zrakoplova;

(o)  ometanje satelitskog sustava za praćenje i/ili rad plovila bez VMS-a;

(p)  prebacivanje bez deklaracije o prebacivanju;

(q)  prekrcaj na moru.

2.  U slučaju da ovlašteni inspektor tijekom ukrcaja i inspekcijskog pregleda ribarskog plovila primijeti aktivnost ili situaciju koja čini teško kršenje kako je definirano u točki 1., tijela države zastave inspekcijskih plovila odmah obavješćuju državu zastave ribarskog plovila, izravno kao i posredstvom Tajništva ICCAT-a. Inspektor u takvim situacijama obavješćuje i svako inspekcijsko plovilo države zastave ribarskog plovila za koje se zna da se nalazi u blizini.

3.  ICCAT-ov inspektor u očevidniku ribarskog plovila bilježi obavljene inspekcijske preglede i sve uočene slučajeve kršenja.

4.  Država članica zastave osigurava da nakon inspekcijskog pregleda iz točke 2. dotično ribarsko plovilo obustavi sve ribolovne aktivnosti. Država članica zastave zahtijeva od ribarskog plovila da se u roku od 72 sata uputi u luku koju je ona odredila, u kojoj će se pokrenuti istraga.

5.  Ako plovilo nije pozvano u luku, država članica zastave pravodobno dostavlja odgovarajuće obrazloženje Europskoj komisiji, koja ga prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a, a ono ga na zahtjev dostavlja ostalim ugovornim strankama.

II.  PROVEDBA INSPEKCIJSKIH PREGLEDA

6.  Inspekcijske preglede provode inspektori koje odrede ugovorne stranke. Imena ovlaštenih vladinih agencija i pojedinačnih inspektora koje su u tu svrhu odredile njihove vlade dostavljaju se Komisiji ICCAT-a.

7.  Brodovi koji obavljaju dužnosti međunarodnog ukrcaja i inspekcije u skladu s ovim Prilogom plove pod posebnom zastavom ili zastavicom koju je odobrila Komisija ICCAT-a, a izdalo Tajništvo ICCAT-a. Imena brodova koji se upotrebljavaju u tu svrhu dostavljaju se Tajništvu ICCAT-a čim je to izvedivo, a prije početka inspekcijskog pregleda. Tajništvo ICCAT-a stavlja informacije koje se odnose na određena inspekcijska plovila na raspolaganje svim ugovornim strankama Konvencije, među ostalim, objavom na svojim lozinkom zaštićenim internetskim stranicama.

8.  Svaki inspektor sa sobom nosi odgovarajuću identifikacijsku ispravu koju su izdala tijela države zastave u obliku prikazanom u točki 21. ovog Priloga.

9.  U skladu s uvjetima dogovorenima na temelju točke 16. plovilo koje plovi pod zastavom ugovorne stranke i obavlja ribolov tune ili tuni slične ribe na području Konvencije izvan voda nacionalne nadležnosti zaustavlja se kad mu brod koji plovi pod zastavicom ICCAT-a opisanom u točki 7. i koji prevozi inspektora uputi odgovarajući signal u skladu s međunarodnim signalnim kodeksom, osim ako u tom trenutku ne obavlja ribolovne operacije te se u tom slučaju zaustavlja odmah po završetku tih operacija. Zapovjednik plovila dopušta skupini koja obavlja inspekcijski pregled, kako je navedeno u točki 10., da se ukrca na plovilo te im osigurava ljestve za penjanje na plovilo. Zapovjednik omogućuje skupini koja obavlja inspekciju pregled opreme, ulova ili alata te svih relevantnih dokumenata koje inspektor smatra potrebnima za provjeru usklađenosti s važećim preporukama ICCAT-a koje se odnose na državu zastave dotičnog plovila. Osim toga, inspektor može zatražiti sva objašnjenja koja smatra potrebnima.

10.  Veličinu skupine koja obavlja inspekcijski pregled određuje zapovjedni časnik inspekcijskog plovila uzimajući u obzir relevantne okolnosti. Skupina koja obavlja inspekcijski pregled brojčano je što manja kako bi na siguran način ispunila obveze utvrđene ovim Prilogom.

11.  Nakon što se ukrca na plovilo, inspektor pokazuje identifikacijsku ispravu opisanu u točki 8. Inspektor poštuje općeprihvaćene međunarodne propise, postupke i prakse koji se odnose na sigurnost plovila koje se pregledava i njegove posade i svodi na najmanju moguću mjeru ometanje ribolovnih aktivnosti ili slaganja proizvoda te, u mjeri u kojoj je to izvedivo, izbjegava radnje koje bi mogle imati štetan učinak na kvalitetu ulova na plovilu.

Svaki inspektor ograničava istragu na utvrđivanje pridržavanja važećih preporuka ICCAT-a koje se odnose na državu zastave dotičnog plovila. Pri obavljanju inspekcijskog pregleda inspektor može od zapovjednika ribarskog plovila zatražiti svu potrebnu pomoć. Inspektor sastavlja zapisnik o inspekcijskom pregledu u obliku koji je odobrila Komisija ICCAT-a. Inspektor potpisuje zapisnik u prisutnosti zapovjednika plovila, koji ima pravo dodati ili zahtijevati da se u zapisnik dodaju sva zapažanja koja smatra prikladnima i koja potpisuje.

12.  Kopije zapisnika daju se zapovjedniku plovila i vladi stranke koja obavlja inspekcijski pregled, koja zatim dostavlja kopije odgovarajućim tijelima države zastave plovila koje se pregledava i Komisiji ICCAT-a. Ako se utvrdi kršenje preporuka ICCAT-a, inspektor, ako je to moguće, obavješćuje i svako inspekcijsko plovilo države zastave ribarskog plovila za koje se zna da se nalazi u blizini.

13.  Država zastave plovila koje se pregledava tretira opiranje inspektoru ili nepridržavanje njegovih uputa na jednak način kao opiranje nacionalnom inspektoru.

14.  Inspektor izvršava svoje dužnosti u okviru ovih pravila u skladu s pravilima utvrđenima ovom Uredbom, ali ostaje pod operativnom kontrolom svojih nacionalnih tijela i njima je i odgovoran.

15.  Ugovorne stranke razmatraju inspekcijska izvješća, informacijske listove o zapažanjima prema Preporuci 94-09 i izjave koje proizlaze iz dokumentiranih inspekcijskih pregleda stranih inspektora izvršenih na temelju ovih pravila te djeluju u skladu s njima, u okviru svojih nacionalnih zakonodavstava, kao na temelju izvješća nacionalnih inspektora. Odredbama ove točke ugovornoj stranci ne nameće se obveza da izvješću stranog inspektora daje veću dokaznu vrijednost nego što bi ono imalo u inspektorovoj zemlji. Ugovorne stranke surađuju kako bi olakšale sudske ili druge postupke koji se pokrenu na temelju izvješća inspektora u skladu s ovim pravilima.

16.  (a) Do 15. veljače svake godine ugovorne stranke obavješćuju Komisiju ICCAT-a o privremenim planovima provedbe inspekcijskih aktivnosti u okviru preporuke koja se provodi ovom Uredbom u toj kalendarskoj godini, a Komisija ICCAT-a može ugovornim strankama iznijeti prijedloge za koordinaciju nacionalnih radnji u tom području, uključujući broj inspektora i brodova koji prevoze inspektore.

(b)  Program iznesen u Preporuci ICCAT-a 19-04 i planovi za sudjelovanje primjenjuju se među ugovornim strankama, osim ako se one ne dogovore drukčije i o tome obavijeste Komisiju ICCAT-a. Međutim, provedba programa suspendira se između bilo kojih dviju ugovornih stranaka ako jedna od njih obavijesti Komisiju ICCAT-a u tom smislu, sve dok se ne postigne sporazum.

17.  (a) Inspekcijski pregled ribolovnog alata provodi se u skladu s važećim propisima za potpodručje na kojem se pregled provodi. Inspektor navodi potpodručje na kojem je proveden inspekcijski pregled i opis svih kršenja utvrđenih u inspekcijskom izvješću.

(b)  Inspektor je ovlašten provesti inspekcijski pregled cjelokupnog ribolovnog alata koji se upotrebljava ili se nalazi na plovilu.

18.  Inspektor stavlja identifikacijsku oznaku koju je odobrila Komisija ICCAT-a na svaki pregledani ribolovni alat za koji smatra da je u suprotnosti s važećim preporukama Komisije ICCAT-a koje se odnose na državu zastave dotičnog plovila i tu činjenicu bilježi u inspekcijskom izvješću.

19.  Inspektor može fotografirati alat, opremu, dokumentaciju i sve ostale elemente koje smatra potrebnima kako bi ukazao na one značajke koje po njegovu mišljenju nisu u skladu s važećom uredbom i u tom se slučaju fotografirani predmeti navode u izvješću, a kopije fotografija prilažu primjerku izvješća za državu zastave.

20.  Inspektor prema potrebi provodi inspekcijski pregled cjelokupnog ulova koji se nalazi na plovilu kako bi utvrdio usklađenost s preporukama ICCAT-a.

21.  Primjer identifikacijske kartice za inspektore:

20210428-P9_TA(2021)0142_HR-p0000005.png

PRILOG X.

Minimalni standardi za postupke snimanja videozapisa

Prebacivanje

1.  Uređaj za elektroničku pohranu podataka koji sadržava izvorni videozapis stavlja se na raspolaganje ICCAT-ovu regionalnom promatraču što prije nakon završetka prebacivanja, a regionalni promatrač odmah ga pokreće kako bi izbjegao svaku dodatnu manipulaciju.

2.  Izvorni zapis čuva se na ulovnom plovilu ili ga zadržava subjekt koji upravlja uzgajalištem ili zamkom, prema potrebi, tijekom cijelog razdoblja valjanosti odobrenja.

3.  Izrađuju se dva jednaka primjerka videozapisa. Jedan se primjerak šalje prisutnom ICCAT-ovu regionalnom promatraču koji se nalazi na plivarici, a drugi nacionalnom promatraču koji se nalazi na plovilu za tegalj, pri čemu se potonjem prilaže deklaracija o prebacivanju i povezanom ulovu na koji se odnosi. Taj se postupak primjenjuje samo na nacionalne promatrače u slučaju prebacivanja između plovila za tegalj.

4.  Na početku i/ili kraju svakog videozapisa prikazuje se broj ICCAT-ova odobrenja za prebacivanje.

5.  Tijekom svakog videozapisa neprestano se prikazuju vrijeme i datum videosnimanja.

6.  Videozapis uključuje postupak otvaranja i zatvaranja mreže/vrata prije početka prebacivanja i prikazuje sadržavaju li već kavezi iz kojih se obavlja prebacivanje i kavezi u koje se obavlja prebacivanje plavoperajnu tunu.

7.  Videosnimanje traje kontinuirano bez ikakvih prekida i rezova i njime je obuhvaćeno cijelo prebacivanje.

8.  Videozapis je dovoljne kvalitete za procjenu broja plavoperajne tune koja se prebacuje.

9.  Ako je videozapis nedovoljne kvalitete za procjenu broja plavoperajne tune koja se prebacuje, ▌provodi se kontrolno prebacivanje. Subjekt može od tijelâ države zastave plovila ili zamke tražiti da provedu kontrolno prebacivanje. U slučaju da subjekt ne zatraži takvo kontrolno prebacivanje ili da rezultat tog dobrovoljnog prebacivanja nije zadovoljavajući, kontrolna tijela zahtijevaju onoliko kontrolnih prebacivanja koliko je potrebno dok na raspolaganju ne bude videozapis dostatne kvalitete. Takva kontrolna prebacivanja uključuju prebacivanje sve plavoperajne tune iz kaveza u koji se obavilo prebacivanje u drugi kavez koji mora biti prazan. Ako je riba podrijetlom iz zamke, plavoperajna tuna koja je već prebačena iz zamke u kavez u koji se obavilo prebacivanje može se vratiti u zamku te se u tom slučaju pod nadzorom ICCAT-ovog regionalnog promatrača kontrolno prebacivanje otkazuje.

Stavljanje u kaveze

1.  Uređaj za elektroničku pohranu podataka koji sadržava izvorni videozapis stavlja se na raspolaganje ICCAT-ovu regionalnom promatraču što prije nakon završetka stavljanja u kaveze, a regionalni promatrač odmah ga pokreće kako bi izbjegao svaku dodatnu manipulaciju.

2.  Izvorni zapis čuva se na uzgajalištu, prema potrebi, tijekom cijelog razdoblja valjanosti odobrenja.

3.  Izrađuju se dva jednaka primjerka videozapisa. Jedan se primjerak šalje ICCAT-ovu regionalnom promatraču raspoređenom na uzgajalište.

4.  Na početku i/ili kraju svakog videozapisa prikazuje se broj ICCAT-ova odobrenja za stavljanje u kaveze.

5.  Vrijeme i datum videozapisa kontinuirano se prikazuju u svakom videozapisu, tijekom cijelog videozapisa.

6.  Videozapis uključuje postupke otvaranja i zatvaranja mreže/vrata prije početka stavljanja u kaveze i prikazuje sadržavaju li već kavezi iz kojih se obavlja prebacivanje i kavezi u koje se obavlja prebacivanje plavoperajnu tunu.

7.  Videosnimanje traje kontinuirano bez ikakvih prekida i rezova i njime je obuhvaćeno cijelo stavljanje u kaveze.

8.  Videozapis je dovoljne kvalitete za procjenu broja plavoperajne tune koja se prebacuje.

9.  Ako je videozapis nedovoljne kvalitete za procjenu broja plavoperajne tune koja se prebacuje, kontrolna tijela zahtijevaju provođenje novog stavljanja u kaveze. Novo stavljanje u kaveze uključuje stavljanje ukupne plavoperajne tune iz kaveza uzgajališta u koji je stavljena u drugi kavez uzgajališta koji je prazan.

PRILOG XI.

Standardi i postupci za sustave stereoskopskih kamera u kontekstu stavljanja u kaveze

A.  Upotreba sustava stereoskopskih kamera

Upotreba sustava stereoskopskih kamera u okviru stavljanja u kaveze, na temelju zahtjeva iz članka 51., provodi se u skladu sa sljedećim:

1.  Intenzitet uzorkovanja žive ribe ne smije biti manji od 20 % količine ribe koja se stavlja u kaveze. Kad je to tehnički moguće, uzorkovanje žive ribe provodi se sekvencijski, tako da se mjeri svaki peti primjerak; takav uzorak čini riba mjerena na udaljenosti između 2 do 8 metara od kamere.

2.  Maksimalna širina i visina otvora za prebacivanje koji povezuje kavez iz kojeg se obavlja prebacivanje s kavezom u koji se obavlja prebacivanje iznose 10 metara.

3.  Ako izmjerene duljine ribe pokažu multimodalnu distribuciju (dva ili više godišta određenih veličina), može se primijeniti više konverzijskih algoritama na jedno stavljanje u kaveze; najnoviji algoritmi koje je utvrdio Stalni odbor za istraživanje i statistiku („SCRS”) upotrebljavaju se za preračunavanje viličnih duljina ribe u ukupnu masu s obzirom na kategoriju veličine ribe izmjerene tijekom stavljanja u kaveze.

4.  Potvrđivanje stereoskopskih mjerenja duljine provodi se prije svakog stavljanja u kaveze upotrebom mjerila na udaljenosti između 2 i 8 metara.

5.  Kad se dostavljaju rezultati stereoskopskog programa navodi se dopušteno odstupanje svojstveno tehničkim specifikacijama sustava stereoskopskih kamera, koje ne smije prelaziti raspon od +/- 5 %.

6.  Izvješće o rezultatima stereoskopskog programa sadržava pojedinosti o svim prethodno navedenim tehničkim specifikacijama, uključujući intenzitet uzorkovanja, način metodologije uzorkovanja, udaljenost od kamere, dimenzije otvora za prebacivanje i algoritme (odnos duljina – masa). SCRS preispituje te specifikacije i, ako je potrebno, daje preporuke za njihovu izmjenu.

7.  Ako je snimka stereoskopske kamere nedovoljne kvalitete za procjenu mase plavoperajne tune koja se stavlja u kavez, tijela države članice nadležne za ulovno plovilo, zamku ili uzgajalište nalažu novo stavljanje u kavez.

B.  Predstavljanje i upotreba rezultata programâ

1.  Odluke u pogledu razlika između izvješća o ulovu i rezultata programa stereoskopskog sustava donose se na razini zajedničke ribolovne operacije ili ukupnih ulova zamke za zajedničke ribolovne operacije i ulove zamki namijenjene objektu za uzgoj jedne ugovorne stranke Konvencije i/ili države članice. Odluka u pogledu razlika između izvješća o ulovu i rezultata programa stereoskopskog sustava donosi se na razini stavljanja u kaveze za zajedničke ribolovne operacije više od jedne ugovorne stranke Konvencije i/ili države članice, osim ako nije drukčije dogovoreno između svih ugovornih stranaka Konvencije i/ili tijela države članice ulovnih plovila uključenih u zajedničku ribolovnu operaciju.

2.  U roku od 15 dana od datuma stavljanja u kaveze država članica nadležna za uzgajalište dostavlja izvješće državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije nadležnoj za ulovno plovilo ili zamku i Komisiji, uključujući sljedeće dokumente:

(a)  tehničko izvješće o stereoskopskom sustavu koje sadržava:

–  opće informacije: vrstu, lokaciju, kavez, datum, algoritam,

–  statističke informacije o veličini: prosječnu masu i duljinu, najmanju masu i duljinu, najveću masu i duljinu, broj uzorkovanih riba, distribuciju mase, distribuciju veličine;

(b)  detaljne rezultate programa, s veličinom i masom svake ribe koja je uzorkovana;

(c)  izvješće o stavljanju u kaveze koje sadržava:

–  opće informacije o radnji: broj stavljanja u kaveze, ime uzgajališta, broj kaveza, broj dokumenta o ulovu plavoperajne tune („BCD”), broj ICCAT-ove deklaracije o prebacivanju („ITD”), ime i državu zastave ulovnog plovila ili zamke, ime i zastavu plovila za tegalj, datum radnje s pomoću stereoskopskog sustava i ime datoteke snimke,

–  algoritam upotrijebljen za konverziju duljine u masu,

–  usporedbu količina prijavljenih u BCD-u i utvrđenih količina s pomoću stereoskopskog sustava prema broju riba, prosječnoj masi i ukupnoj masi (formula za izračun razlike glasi: (Stereoskopski sustav-BCD)/Stereoskopski sustav * 100),

–  dopušteno odstupanje sustava,

–  u slučaju izvješća o stavljanju u kaveze povezana sa zajedničkim ribolovnim radnjama/zamkama posljednje izvješće o stavljanju u kaveze uključuje i sažetak svih informacija iz prethodnih izvješća o stavljanju u kaveze.

3.  Nakon primitka izvješća o stavljanju u kaveze tijela države članice ulovnog plovila ili zamke poduzimaju sve potrebne mjere u skladu sa sljedećim situacijama:

(a)  Ukupna masa koju je ulovno plovilo ili zamka prijavila u BCD-u u okviru je rezultata stereoskopskog sustava:

–  ne nalaže se puštanje,

–  BCD se izmjenjuje i u pogledu broja (na temelju broja riba utvrđenog kontrolnim kamerama ili drugim tehnikama) i u pogledu prosječne mase, dok se ukupna masa ne mijenja.

(b)  Ukupna masa koju je ulovno plovilo ili zamka prijavila u BCD-u manja je od najmanje brojčane vrijednosti u okviru rezultata stereoskopskog sustava:

–  nalaže se puštanje na temelju najmanje brojčane vrijednosti u okviru rezultata stereoskopskog sustava,

–  puštanje se provodi u skladu s postupkom utvrđenim u članku 41. stavku 2. i u Prilogu XII.,

–  nakon puštanja BCD se izmjenjuje i u pogledu broja (na temelju broja riba utvrđenog kontrolnim kamerama i umanjenog za broj puštenih riba) i u pogledu prosječne mase, dok se ukupna masa ne mijenja.

(c)  Ukupna masa koju je ulovno plovilo ili zamka prijavila u BCD-u premašuje najveću brojčanu vrijednost u okviru rezultata stereoskopskog sustava:

–  ne nalaže se puštanje,

–  BCD se na odgovarajući način izmjenjuje u pogledu ukupne mase (na temelju najveće brojčane vrijednosti u okviru rezultata stereoskopskog sustava), u pogledu broja riba (na temelju rezultata kontrolnih kamera) i u pogledu prosječne mase.

4.  Za sve odgovarajuće izmjene BCD-a, vrijednosti (broj i masa) navedene u odjeljku 2. u skladu su s onima iz odjeljka 6., a vrijednosti u odjeljcima 3., 4. i 6. nisu veće od onih u odjeljku 2.

5.  U slučaju nadoknađivanja razlika utvrđenih u pojedinačnim izvješćima o stavljanju u kaveze kod svih stavljanja u kaveze iz zajedničkih ribolovnih radnji/zamki, neovisno o tome je li zatraženo puštanje ili ne, svi odgovarajući BCD-i mijenjaju se na temelju najmanjeg raspona rezultata stereoskopskih sustava. Mijenjaju se i BCD-i povezani s količinama puštene plavoperajne tune kako bi odražavali masu/broj puštene ribe. Mijenjaju se i BCD-i povezani s plavoperajnom tunom koja nije puštena, a kod kojih se rezultati stereoskopskih sustava ili drugih tehnika razlikuju od prijavljenih ulovljenih i prebačenih količina, kako bi odražavali te razlike.

Mijenjaju se i BCD-i povezani s ulovima kod kojih je izvršeno puštanje kako bi odražavali masu/broj puštene ribe.

Prilog XII.

Protokol puštanja

1.  Puštanje u more plavoperajne tune iz kaveza za uzgoj snima se videokamerom i nadzire ga ICCAT-ov regionalni promatrač koji sastavlja i podnosi izvješće zajedno s videozapisom Tajništvu ICCAT-a.

2.  Kad je izdan nalog za puštanje, subjekt koji upravlja uzgajalištem traži raspoređivanje ICCAT-ova regionalnog promatrača.

3.  Puštanje plavoperajne tune iz transportnih kaveza ili zamki u more nadzire nacionalni promatrač iz države članice nadležne za plovilo za tegalj ili zamku, koji sastavlja i podnosi izvješće kontrolnim tijelima nadležne države članice.

4.  Prije početka puštanja kontrolna tijela države članice mogu naložiti kontrolno prebacivanje upotrebom standardnih i/ili stereoskopskih kamera radi procjene broja i mase ribe koju treba pustiti.

5.  Tijela države članice mogu provesti sve dodatne mjere koje smatraju potrebnima kako bi se zajamčilo da se puštanje obavlja u trenutku i na mjestu koji su najprimjereniji kako bi se povećala vjerojatnost povratka ribe u stok. Subjekt je odgovoran za preživljavanje ribe dok se puštanje ne obavi. Puštanje se obavlja u roku od tri tjedna nakon dovršetka stavljanja u kavez.

6.  Nakon završetka izlova riba koja ostane u uzgajalištu i koja nije obuhvaćena BCD-om pušta se u skladu s postupcima opisanima u članku 41. stavku 2. ovog Priloga.

PRILOG XIII.

Postupanje s mrtvom ribom

Tijekom ribolovnih operacija koje obavljaju plivarice količine ribe pronađene mrtve u mreži bilježe se u očevidniku ribarskog plovila i na odgovarajući način oduzimaju od kvote države članice.

Bilježenje mrtve ribe tijekom prvog prebacivanja i postupanje s njome:

1.  Ispunjeni dokument o ulovu plavoperajne tune („BCD”) dostavlja se subjektu koji upravlja plovilom za tegalj s ispunjenim odjeljkom 2. (ukupni ulov), odjeljkom 3. (trgovina živom ribom) i odjeljkom 4. (prebacivanje uključujući „mrtvu” ribu).

Ukupne količine prijavljene u odjeljcima 3. i 4. moraju biti jednake količinama prijavljenima u odjeljku 2. BCD-u se prilaže izvornik ICCAT-ove deklaracije o prebacivanju („ITD”) u skladu s odredbama ove Uredbe. Količine prijavljene u ITD-u (prebačene žive) moraju biti jednake količinama prijavljenim u odjeljku 3. odgovarajućeg BCD-a.

2.  Dio BCD-a s odjeljkom 8. (informacije o trgovini) ispunjuje se i daje subjektu koji upravlja pomoćnim plovilom koje prevozi mrtvu plavoperajnu tunu do obale (ili zadržava na ulovnom plovilu ako se iskrcavaju izravno na obalu). Mrtvoj ribi i dijelu BCD-a prilaže se kopija ITD-a.

3.  Količine mrtve ribe bilježe se u BCD-u ulovnog plovila koje je izvršilo ulov ili, u slučaju zajedničkih ribolovnih radnji, u BCD-u ulovnih plovila ili plovila koje plovi pod drugom zastavom, a sudjeluje u zajedničkoj ribolovnoj radnji.

PRILOG XIV.

ICCAT-ova deklaracija o stavljanju u kaveze(31)

20210428-P9_TA(2021)0142_HR-p0000006.png

PRILOG XV.

Minimalni standardi za uvođenje sustava za praćenje plovila na području Konvencije ICCAT-a(32)

1.  Neovisno o strožim zahtjevima koji se eventualno primjenjuju na određene vrste ribolova u okviru ICCAT-a, svaka država članica uvodi sustav za praćenje plovila („VMS”) za ribarska plovila duljine preko svega veće od 15 metara koja imaju odobrenje za ribolov u vodama izvan jurisdikcije države članice zastave te:

(a)  od svojih ribarskih plovila zahtijeva da budu opremljena autonomnim sustavom otpornim na neovlašteno mijenjanje koji kontinuirano, automatski i neovisno od svake intervencije plovila šalje poruke centru za praćenje ribarstva („FMC”) države članice zastave kako bi država članica zastave mogla platiti poziciju, smjer i brzinu ribarskog plovila.

(b)  osigurava da uređaj za satelitsko praćenje koji je ugrađen na ribarsko plovilo prikuplja i kontinuirano šalje FMC-u države članice zastave sljedeće podatke:

–  identifikacijske podatke plovila,

–  geografsku poziciju plovila (geografska dužina i širina) uz dopušteno odstupanje manje od 500 metara i interval pouzdanosti od 99 % i

–  datum i vrijeme.

(c)  osigurava da FMC države članice zastave prima automatske obavijesti ako se prekine komunikacija između FMC-a i uređaja za satelitsko praćenje;

(d)  osigurava, u suradnji s obalnom državom, da se i poruke o poziciji koje šalju njezina plovila dok obavljaju ribolov u vodama pod jurisdikcijom te obalne države automatski i u realnom vremenu šalju FMC-u obalne države koja je izdala odobrenje za aktivnost. Pri provedbi ove odredbe posvećuje se dužna pažnja maksimalnom smanjenju operativnih troškova, tehničkih poteškoća i administrativnog opterećenja povezanog sa slanjem tih poruka;

(e)  radi omogućivanja slanja i primitka poruka o poziciji, kako je opisano u točki (d), FMC države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije i FMC obalne države razmjenjuju svoje informacije za kontakt i međusobno se bez odgode obavješćuju o svakoj izmjeni tih informacija. FMC obalne države obavješćuje FMC države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije o svakom prekidu primitka uzastopnih poruka o poziciji. Slanje poruka o poziciji između FMC-a države zastave odnosno ugovorne stranke Konvencije te obalne države obavlja se elektronički upotrebom sigurnog komunikacijskog sustava.

2.  Svaka država članica poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala slanje i primitak poruka iz sustava VMS, kako je utvrđeno u točki 1., i te informacije upotrebljava za kontinuirano praćenje pozicije svojih plovila.

3.  Svaka država članica osigurava da zapovjednici ribarskih plovila koja plove pod njezinom zastavom osiguravaju trajno i kontinuirano funkcionalne uređaje za satelitsko praćenje te da se informacije iz točke 1. podtočke (b) prikupljaju i šalju najmanje jednom na sat za plivarice i najmanje jednom svaka dva sata za sva druge plovila. Pored toga države članice zahtijevaju da subjekti plovila osiguravaju:

(a)  da uređaj za satelitsko praćenje nije ni na koji način moguće neovlašteno mijenjati;

(b)  da se podaci iz VMS-a ni na koji način ne mijenjaju;

(c)  da antene povezane s uređajem za satelitsko praćenje nisu ni na koji način ometane;

(d)  da je uređaj za satelitsko praćenje ugrađen u ribarsko plovilo i da električno napajanje nije ni na koji način namjerno prekinuto; i

(e)  da se uređaj za satelitsko praćenje ne uklanja s plovila osim radi popravka ili zamjene.

4.  U slučaju tehničkog kvara ili nefunkcioniranja uređaja za satelitsko praćenje ugrađenog na ribarsko plovilo uređaj se popravlja ili zamjenjuje u roku od mjesec dana od nastupanja takvog događaja, osim ako je plovilo izbrisano s popisa velikih ribarskih plovila, prema potrebi, ili ako, za plovila na koja se ne primjenjuje zahtjev uvrštenja na ICCAT-ov popis plovila s odobrenjem za ribolov, odobrenje za ribolov na područjima izvan jurisdikcije ugovorne stranke Konvencije koja je država zastave više nije važeće. Plovilo ne smije započeti izlazak u ribolov s neispravnim uređajem za satelitsko praćenje. Nadalje, ako tijekom izlaska u ribolov uređaj prestane funkcionirati ili nastupi tehnički kvar, popravak ili zamjena provodi se čim plovilo uđe u luku; ribarsko plovilo ne smije započeti izlazak u ribolov a da uređaj za satelitsko praćenje nije popravljen ili zamijenjen.

5.  Svaka država članica ili ugovorna stranka Konvencije osigurava da ribarsko plovilo s neispravnim uređajem barem jednom dnevno FMC-u šalje izvješća koja sadržavaju informacije iz točke 1. podtočke (b) drugim komunikacijskim sredstvom (radio, internetsko izvješćivanje, elektronička pošta, telefaks ili teleks).

6.  Države članice ili ugovorne stranke Konvencije mogu dopustiti plovilu da isključi uređaj za satelitsko praćenje samo ako plovilo neće obavljati ribolov tijekom duljeg razdoblja (npr. kad se nalazi na kopnu radi popravka) te o tom unaprijed obavijesti nadležna tijela države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije. Uređaj za satelitsko praćenje mora se ponovno uključiti te prikupiti i poslati najmanje jedno izvješće prije nego što plovilo napusti luku.

PRILOG XVI.

Korelacijska tablica između Uredbe (EU) 2016/1627 i ove Uredbe

Uredba (EU) 2016/1627

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 1.

Članak 3.

Članak 5.

Članak 4.

 

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 11.

Članak 7.

Članak 12.

Članak 8.

Članak 13.

Članak 9.

Članak 14.

Članak 10.

Članak 16.

Članak 11.

Članak 17. i Prilog I.

Članak 12.

Članak 17. i Prilog I.

Članak 13.

Članak 18.

Članak 14.

Članak 19.

Članak 15.

Članak 20.

Članak 16.

Članak 21.

Članak 17.

Članak 25.

Članak 18.

Članak 22.

Članak 19.

Članak 23.

Članak 20.

Članak 26.

Članak 21.

Članak 4.

Članak 22.

Članak 27.

Članak 23.

Članak 28.

Članak 24.

Članak 30.

Članak 25.

Članak 31.

Članak 26.

Članak 32.

Članak 27.

Članak 36.

Članak 28.

Članak 37.

Članak 29.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 33.

Članak 31.

Članak 34.

Članak 32.

Članak 35.

Članak 33.

Članak 40.

Članak 34.

Članak 41.

Članak 35.

Članak 43.

Članak 36.

Članak 44.

Članak 37.

Članak 51.

Članak 38.

Članak 42.

Članak 39.

Članak 45.

Članak 40.

Članak 46.

Članak 41.

Članak 46.

Članak 42.

Članak 47.

Članak 43.

Članak 48.

Članak 44.

Članak 49.

Članak 45.

Članak 50.

Članak 46.

Članak 51.

Članak 47.

Članak 55.

Članak 48.

Članak 56.

Članak 49.

Članak 57.

Članak 50.

Članak 38.

Članak 51.

Članak 39.

Članak 52.

Članak 58.

Članak 53.

Članak 15.

Članak 54.

Članak 59.

Članak 55.

Članak 60.

Članak 56.

Članak 62.

Članak 57.

Članak 63.

Članak 58.

Članak 64.

Članak 59.

Članak 68.

Članak 60.

Članak 70.

Članak 61.

Članak 71.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog V.

Prilog IV.

Prilog VI.

Prilog V.

Prilog III.

Prilog VI.

Prilog IV.

Prilog VII.

Prilog VIII.

Prilog VIII.

Prilog IX.

Prilog IX.

Prilog X.

Prilog X.

Prilog XI.

Prilog XI.

Prilog XII.

Prilog XII.

Prilog XIII.

(1)SL C ….
(2)Stajalište Europskog parlamenta od 28. travnja 2021.
(3)Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).
(4)Odluka Vijeća 98/392/EZ od 23. ožujka 1998. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. i Sporazuma o primjeni njezinog dijela XI. od 28. srpnja 1994. od strane Europske zajednice (SL L 179, 23.6.1998., str. 1.).
(5)Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna (SL L 162, 18.6.1986., str. 34.).
(6)Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016., str. 1.).
(7)Preporuka ICCAT-a 06-07 o uzgoju plavoperajne tune.
(8)Preporuka ICCAT-a o minimalnom standardu za sustav praćenja plovila na području Konvencije ICCAT-a.
(9)Preporuka ICCAT-a o usklađenosti ribolova plavoperajne tune i sjevernoatlantskog igluna.
(10)Preporuka ICCAT-a o uspostavi ICCAT-ova registra plovila duljine preko svega 20 metara ili više koja imaju odobrenje za ribolov na području Konvencije.
(11)Preporuka ICCAT-a o prekrcaju.
(12)Izvješće Stalnog odbora za istraživanje i statistiku (SCRS), Madrid, 1. – 5. listopada 2018.
(13)Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).
(14)Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).
(15)Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).
(16)Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 оd 18. studenoga 2014. o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (SL L 16, 23.1.2015., str. 23.).
(17)Uredba (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003 (SL L 194, 24.7.2010., str. 1.).
(18)SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
(19)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(20)Uredba (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (SL L 315, 30.11.2017., str. 1.).
(21)Uredba (EU) 2019/833 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika, izmjeni Uredbe (EU) 2016/1627 i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i (EZ) br. 1386/2007 (SL L 141, 28.5.2019., str. 1.).
(22)Uredba (EU) 2019/1154 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i Uredbe (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 188, 12.7.2019., str. 1.).
(23)Uredba Vijeća (EZ) br. 1936/2001 od 27. rujna 2001. o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba (SL L 263, 3.10.2001., str. 1.).
(24)Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).
(25) Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019., str. 105.).
(26)https://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html
(27)Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/218 оd 6. veljače 2017. o registru ribarske flote Unije (SL L 34, 9.2.2017., str. 9.)
(28)Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013, str. 1.).
(29)29Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).
(30)Iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011.
(31) Ovo je deklaracija o stavljanju u kavez iz Preporuke ICCAT-a 06-07.
(32)Ovo je Preporuka ICCAT-a 18-10 o minimalnim standardima za sustav za praćenje plovila na području Konvencije ICCAT-a.

Posljednje ažuriranje: 26. srpnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti