Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0272(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0149/2020

Predkladané texty :

A9-0149/2020

Rozpravy :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Hlasovanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0142

Prijaté texty
PDF 639kWORD 331k
Streda, 28. apríla 2021 - Brusel
Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori ***I
P9_TA(2021)0142A9-0149/2020
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627 (COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0619),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0188/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0149/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 28. apríla 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627
P9_TC1-COD(2019)0272

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Cieľom spoločnej rybárskej politiky stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013(3) je zaistiť také využívanie morských biologických zdrojov, ktorým sa zabezpečia udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky.

(2)  Únia rozhodnutím Rady 98/392/ES(4) schválila Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve a Dohodu o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, ktoré obsahujú zásady a pravidlá ochrany morských biologických zdrojov a hospodárenia s nimi. Únia sa v rámci svojich širších medzinárodných záväzkov podieľa na úsilí o ochranu populácií rýb v medzinárodných vodách.

(3)  Únia je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov(5) (ďalej len „dohovor“).

(4)  Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len „ICCAT“), ktorá bola zriadená na základe dohovoru, na svojom 21. mimoriadnom zasadnutí v roku 2018 prijala odporúčanie 18-02, v ktorom stanovila viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori (ďalej len „riadiaci plán“). Tento riadiaci plán sa riadi odporúčaním Stáleho výboru ICCAT pre výskum a štatistiku (ďalej len „SCRS“), v ktorom sa uvádza, že ICCAT má stanoviť viacročný plán riadenia danej populácie v roku 2018, keďže sa zdá, že súčasný stav populácie si už nevyžaduje núdzové opatrenia zavedené v rámci plánu obnovy populácie tuniaka modroplutvého (stanoveného odporúčaním 17-07, ktorým sa mení odporúčanie 14-04), a to bez oslabenia existujúcich monitorovacích a kontrolných opatrení.

(5)  Odporúčaním 18-02 sa zrušuje odporúčanie 17-07, ktorým sa menilo odporúčanie 14-04, ktorým sa ustanovil plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého a ktoré sa do práva Únie transponovalo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1627(6).

(6)   ICCAT na svojom 26. pravidelnom zasadnutí v roku 2019 prijala odporúčanie 19-04, ktorým sa mení viacročný plán riadenia vypracovaný na základe odporúčania 18-02. Odporúčaním ICCAT 19-04 sa ruší a nahrádza odporúčanie 18-02. Týmto nariadením sa má do práva Únie transponovať odporúčanie 19-04.

(7)  Týmto nariadením sa majú tiež podľa potreby úplne alebo čiastočne vykonať tieto odporúčania ICCAT: 06-07(7), 18-10(8), 96-14(9), 13-13(10) a 16-15(11).

(8)  Pozície Únie v rámci regionálnych organizácií pre riadenia rybárstva sa majú zakladať na najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, aby sa zabezpečilo, že s rybolovnými zdrojmi sa hospodári v súlade s cieľmi spoločnej rybárskej politiky, najmä v súlade s cieľom postupnej obnovy a udržiavania populácií rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos (MSY), a s cieľom poskytnúť podmienky pre ekonomicky životaschopné a konkurencieschopné odvetvie rybolovu a spracovania rýb a pre činnosti na súši súvisiace s rybolovom. Podľa správy z roku 2018(12) vydanej SCRS je rybolovná úmrtnosť úlovkov tuniaka modroplutvého F0,1 v súlade s rybolovnou úmrtnosťou zodpovedajúcou dosahovaniu maximálneho udržateľného výnosu (Fmsy). Predpokladá sa, že biomasa populácie je na úrovni, ktorá zabezpečuje maximálny udržateľný výnos. Hodnota B0,1 sa pohybuje v rozpätí nad touto úrovňou v prípade stredného a nízkeho prírastku, pričom v prípade vysokého prírastku je nižšia než táto úroveň.

(9)  V riadiacom pláne sa zohľadňujú osobitosti rôznych druhov výstroja a rybolovných techník. Pri vykonávaní riadiaceho plánu by Únia a členské štáty mali presadzovať pobrežné rybolovné činnosti a používanie rybárskeho výstroja a rybolovných techník, ktoré sú selektívne a majú menší vplyv na životné prostredie, predovšetkým výstroja a techník používaných v tradičnom a maloobjemovom tradičnom rybolove, a tak prispievať k primeranej životnej úrovni miestnych hospodárstiev.

(10)   Zohľadniť by sa mali osobitné charakteristiky a potreby drobného a tradičného rybolovu. Okrem príslušných ustanovení odporúčania ICCAT 19-04, ktoré odstraňujú prekážky účasti plavidiel vykonávajúcich maloobjemový pobrežný lov tuniaka modroplutvého, by členské štáty mali vynaložiť ďalšie úsilie na zabezpečenie spravodlivého a transparentného rozdelenia rybolovných možností medzi maloobjemové, tradičné a väčšie rybárske flotily v súlade so svojimi povinnosťami podľa článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(11)  Na zabezpečenie súladu so spoločnou rybárskou politikou boli prijaté právne predpisy Únie, ktorými sa zaviedol systém kontrol, inšpekcií a presadzovania predpisov, ktorého súčasťou je boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu. V prvom rade bol nariadením Rady (ES) č. 1224/2009(13) zriadený systém Únie na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel s globálnou a integrovanou koncepciou, aby sa zaistilo dodržiavanie všetkých pravidiel spoločnej rybárskej politiky. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 404/2011(14) sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1224/2009. Nariadením Rady (ES) č. 1005/2008(15) sa zriaďuje systém Spoločenstva na zabraňovanie NNN rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie. Tieto nariadenia už zahŕňajú ustanovenia, ako sú licencie na rybolov a oprávnenia na rybolov, určité pravidlá pre systémy monitorovania plavidiel vzťahujúce sa na niekoľko opatrení uvedených v odporúčaní ICCAT 19-04. Tieto ustanovenia preto netreba opakovať v tomto nariadení.

(12)  V nariadení (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje koncepcia minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť by sa koncepcia minimálnych veľkostí podľa ICCAT mala vykonať v práve Únie vo forme minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti.

(13)  Podľa odporúčania ICCAT 19-04 jedince z populácie tuniaka modroplutvého, ktoré pri ulovení nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa musia odhodiť a to isté platí v prípade úlovkov tuniaka modroplutvého, ktoré prekročili obmedzenia vedľajších úlovkov stanovené v ročných rybolovných plánoch. V záujme splnenia medzinárodných záväzkov Únie, ktoré jej vyplývajú z dohovoru ICCAT, v článku 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/98(16) sa stanovujú výnimky z povinnosti vylodiť úlovky z populácie tuniaka modroplutvého podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Delegovaným nariadením (EÚ) 2015/98 sa vykonávajú určité ustanovenia odporúčania ICCAT 19-04, v ktorom sa stanovuje povinnosť odhadzovať úlovky z populácie tuniaka modroplutvého plavidlám, ktoré prekročili svoje pridelené kvóty alebo maximálne množstvo povolených vedľajších úlovkov. Do rozsahu pôsobnosti uvedeného delegovaného nariadenia patria aj plavidlá, ktoré vykonávajú rekreačný rybolov. Preto nie je potrebné, aby sa toto nariadenie vzťahovalo na takéto povinnosti odhadzovania a vypúšťania, a nebudú ním dotknuté zodpovedajúce ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/98.

(14)  Počas výročnej schôdze v roku 2018 zmluvné strany dohovoru uznali, že treba posilniť kontroly týkajúce sa určitých operácií súvisiacich s tuniakom modroplutvým. V záujme tohto cieľa sa počas tejto výročnej schôdze v roku 2018 dosiahla zhoda, že zmluvné strany dohovoru zodpovedné za farmy by mali zabezpečiť úplnú vysledovateľnosť operácií umiestňovania do klietok a mali by vykonávať náhodné kontroly založené na analýze rizika.

(15)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 640/2010(17) sa stanovuje elektronický doklad o úlovku tuniaka modroplutvého (ďalej len „elektronický BCD“) a vykonáva sa ním odporúčanie ICCAT 09-11, ktorým sa mení odporúčanie 08-12. Odporúčania 17-09 a 11-20 o uplatňovaní elektronického BCD boli nedávno zrušené odporúčaniami 18-12 a 18-13. Nariadenie (EÚ) č. 640/2010 tak už nie je aktuálne a Komisia navrhla prijať nové nariadenie, ktorým sa budú vykonávať najnovšie pravidlá ICCAT pre elektronický BCD. V dôsledku toho by toto nariadenie nemalo obsahovať odkazy na nariadenie (EÚ) č. 640/2010, ale vo všeobecnosti na program dokumentácie úlovkov podľa odporúčania ICCAT.

(16)  Vzhľadom na to, že zmluvné strany dohovoru ICCAT často menia určité odporúčania ICCAT a že je pravdepodobné, že sa v budúcnosti budú ďalej meniť s cieľom urýchlene zaviesť budúce odporúčania ICCAT, ktorými sa zmení alebo doplní riadiaci plán ICCAT, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o tieto aspekty: lehoty na nahlasovanie informácií; dĺžka trvania rybárskych sezón; výnimky zo zákazu prenosu nevyčerpaných kvót; minimálne ochranné referenčné veľkosti; percentá a parametre; informácie, ktoré sa majú poskytnúť Komisii; úlohy pre národných a regionálnych pozorovateľov, dôvody na odmietnutie povolenia na premiestňovanie rýb; dôvody na zadržanie úlovkov a pre príkaz na vypustenie rýb. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(18). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(17)  Komisia, ktorá na zasadnutiach komisie ICCAT zastupuje Úniu, každý rok súhlasí s niekoľkými čisto technickými odporúčaniami ICCAT, najmä pokiaľ ide o obmedzenia kapacity, požiadavky na rybárske denníky, formuláre hlásení o úlovkoch, vyhlásenia o prekládke a premiestňovaní, minimálne informácie týkajúce sa oprávnení na rybolov, minimálny počet rybárskych plavidiel v súvislosti s programom ICCAT pre spoločné medzinárodné inšpekcie; špecifikácie systému inšpekcií a pozorovateľov, štandardy na vytváranie videozáznamov, protokol o vypustení rýb, normy zaobchádzania s uhynutými rybami, vyhlásenia o umiestnení do klietok alebo normy systémov monitorovania plavidiel, ktoré sa vykonávajú na základe príloh I – XV tohto nariadenia. Komisia by mala mať právomoc prijať delegovaný akt na účely zmeny alebo doplnenia príloh I – XV v súlade so zmenenými alebo doplnenými odporúčaniami ICCAT. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(18)  Odporúčania ICCAT, ktorými sa riadi rybolov tuniakov modroplutvých (operácie súvisiace s lovom, premiestňovaním, prepravou, umiestňovaním do klietok, chovom, výlovom a prenosom), sú veľmi dynamické. Neustále sa vyvíjajú nové technológie na kontrolu a riadenie rybolovu (napr. stereoskopické kamery a alternatívne metódy), ktoré musia členské štáty uplatňovať jednotne. Podobne sa musia v prípade potreby vyvíjať aj operačné postupy určené na pomoc členským štátom dodržiavať pravidlá ICCAT zakotvené v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o podrobné pravidlá prenosu živých jedincov tuniaka modroplutvého, operácií premiestňovania a operácií umiestňovania do klietok. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(19).

(19)  Delegovanými aktmi a vykonávacími aktmi, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, nie je dotknutá transpozícia budúcich odporúčaní ICCAT do práva Únie riadnym legislatívnym postupom.

(20)  Týmto nariadením sa zabezpečí nový a komplexný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého, a preto by sa ustanovenia týkajúce sa tuniaka modroplutvého uvedené v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2107(20) a (EÚ) 2019/833(21) mali vypustiť. V súvislosti s článkom 43 nariadenia (EÚ) 2017/2107 bola časť týkajúca sa populácie mečiara obyčajného v Stredozemnom mori začlenená do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1154(22). Vypustiť by sa mali aj určité ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001(23). Nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(21)  Odporúčaním ICCAT 18-02 sa zrušilo odporúčanie 17-07, pretože súčasný stav populácie si už nevyžaduje núdzové opatrenia vytvorené v rámci plánu obnovy populácie tuniaka modroplutvého stanoveného týmto odporúčaním. Nariadenie (EÚ) 2016/1627, ktorým sa tento plán obnovy vykonával, by sa preto malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa stanovujú všeobecné pravidlá jednotného a účinného vykonávania viacročného plánu riadenia populácie tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) zo strany Únie vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori prijatého Medzinárodnou komisiou pre zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len „ICCAT“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a)  rybárske plavidlá Únie a plavidlá Únie vykonávajúce rekreačný rybolov, ktoré:

–  lovia tuniaka modroplutvého v oblasti dohovoru a

–  vykonávajú prekládky alebo prevážajú na palube tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru, a to aj mimo tejto oblasti;

b)  farmy v Únii;

c)  rybárske plavidlá tretích krajín a plavidlá tretích krajín vykonávajúce rekreačný rybolov, ktoré pôsobia vo vodách Únie a lovia tuniaka modroplutvého v oblasti dohovoru;

d)  plavidlá tretích krajín, ktoré sa podrobujú inšpekciám v prístavoch členských štátov a ktoré majú na palube tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru alebo produkty rybolovu tuniaka modroplutvého uloveného vo vodách Únie, ktoré ešte neboli vylodené ani prekladané v prístavoch.

Článok 3

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je vykonávanie viacročného plánu riadenia populácie tuniaka modrého prijatého ICCAT, ktorý je zameraný na zachovanie biomasy tuniaka modroplutvého nad úrovňou schopnou produkovať maximálny udržateľný výnos.

Článok 4

Vzťah k ostatným aktom Únie

Pokiaľ sa v tomto nariadení neuvádza inak, ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ostatné akty Únie, ktorými sa riadi odvetvie rybárstva, a najmä:

(1)  nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;

(2)  nariadenie (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie;

(3)  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403(24) o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl;

(4)  nariadenie (EÚ) 2017/2107, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT).

(5)   nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241(25) o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení,

Článok 5

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)  „ICCAT“ je Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov;

(2)  „dohovor“ je Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov;

(3)  „rybárske plavidlo“ je každé motorové plavidlo, ktoré sa používa na účely komerčného využívania zdrojov tuniaka modroplutvého, vrátane lovných plavidiel, spracovateľských plavidiel, podporných plavidiel, vlečných plavidiel, plavidiel vykonávajúcich prekládku a prepravných plavidiel vybavených na prepravu výrobkov z tuniaka a pomocných plavidiel s výnimkou kontajnerových plavidiel;

(4)  „živý jedinec tuniaka modroplutvého“ je jedinec tuniaka modroplutvého udržiavaný na žive po určitý čas v pasci alebo premiestňovaný zaživa do chovného zariadenia;

(5)  „SCRS“ je Stály výbor ICCAT pre výskum a štatistiku;

(6)  „rekreačný rybolov“ sú neobchodné rybolovné činnosti, pri ktorých sa využívajú morské biologické zdroje;

(7)   „športový rybolov“ je nekomerčný rybolov, ktorého účastníci sú členmi národnej športovej organizácie alebo držiteľmi národnej športovej licencie;

(8)  „vlečné plavidlo“ je každé plavidlo, ktoré sa používa na vlečenie klietok;

(9)  „spracovateľské plavidlo“ je plavidlo, na ktorého palube sa produkty rybolovu pred balením podrobia jednej alebo viacerým z týchto operácií: filetovaniu alebo krájaniu, mrazeniu a/alebo spracovaniu;

(10)  „pomocné plavidlo“ je každé plavidlo, ktoré sa používa na prepravu mŕtvych (nespracovaných) tuniakov modroplutvých z prepravnej/chovnej klietky, vakovej siete alebo pasce do prístavu určenia a/alebo na spracovateľské plavidlo;

(11)  „pasca“ je stacionárny výstroj ukotvený na dne, ktorého súčasťou je obvykle vodiaca sieť, ktorá jedince tuniaka modroplutvého dovedie do oplôtky alebo série oplôtok, kde ostávajú až do výlovu alebo odchovu;

(12)  „vaková sieť“ je akákoľvek obchvatná sieť, ktorej spodná časť sa sťahuje sťahovacím lanom v spodnej časti siete, ktoré je prevlečené cez sériu krúžkov pozdĺž spodného lana a ktorým sa sieť sťahuje a uzatvára;

(13)  „umiestnenie do klietky“ je premiestnenie živých jedincov tuniaka modroplutvého z prepravnej klietky alebo pasce do chovných alebo výkrmných klietok;

(14)  „lovné plavidlo“ je plavidlo, ktoré sa používa na účely komerčného lovu zdrojov tuniaka modroplutvého;

(15)  „farma“ je morská oblasť jasne ohraničená zemepisnými súradnicami, ktorá sa používa na výkrm alebo chov jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré boli ulovené pascami a/alebo vakovými sieťami. Farma môže mať niekoľko chovných lokalít, ktoré sú všetky ohraničené zemepisnými súradnicami s jasným vymedzením zemepisnej dĺžky a šírky pre každý bod polygónu;

(16)  „chov“ alebo „výkrm“ je umiestnenie jedincov tuniaka modroplutvého do klietok na farmách a ich následné kŕmenie zamerané na výkrm a nárast celkovej biomasy;

(17)  „výlov“ je usmrtenie jedincov tuniaka modroplutvého na farme alebo v pasci;

(18)  „stereoskopická kamera“ je kamera s dvoma alebo viacerými objektívmi, pričom každý objektív má samostatný obrazový snímač alebo filmové okienko, čo umožňuje snímanie trojrozmerného obrazu na účely merania dĺžky rýb a pomáha pri upresňovaní počtu a hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého;

(19)  „plavidlo, ktoré vykonáva maloobjemový pobrežný rybolov“ je lovné plavidlo, ktoré sa vyznačuje aspoň tromi z týchto piatich vlastností:

a)  najväčšia dĺžka < 12 m;

b)  plavidlo loví výlučne vo vodách, ktoré patria do právomoci vlajkového členského štátu;

c)  rybárske výjazdy netrvajú dlhšie než 24 hodín;

d)  maximálny počet členov posádky bol stanovený na štyri osoby alebo

e)  plavidlo loví pomocou techník, ktoré sú selektívne a majú menší vplyv na životné prostredie;

(20)  „spoločná rybolovná operácia“ je každá operácia vykonávaná dvoma alebo viacerými plavidlami na lov vakovou sieťou, pri ktorej sa úlovok jedného plavidla na lov vakovou sieťou pripisuje jednému alebo viacerým iným plavidlám na lov vakovou sieťou na základe určitého, vopred dohodnutého kľúča;

(21)  „aktívny rybolov“ znamená, že lovné plavidlo sa v danej rybárskej sezóne zameriava na tuniaka modroplutvého;

(22)  „BCD“ je doklad o úlovku tuniaka modroplutvého;

(23)  „elektronický BCD“ je elektronický doklad o úlovku tuniaka modroplutvého;

(24)  „oblasť dohovoru“ je geografická oblasť vymedzená v článku 1 dohovoru;

(25)  „prekládka“ je vyloženie všetkých alebo akýchkoľvek produktov rybolovu z paluby jedného rybárskeho plavidla na iné rybárske plavidlo. Vyloženie mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého z vakovej siete, pasce alebo vlečného plavidla na pomocné plavidlo sa však nepovažuje za prekládku;

(26)  „kontrolné premiestnenie“ je každé ďalšie premiestnenie, ktoré sa vykonáva na žiadosť prevádzkovateľa plavidla/farmy alebo kontrolných orgánov na účely overenia počtu premiestňovaných rýb;

(27)  „kontrolná kamera“ je stereoskopická kamera a/alebo konvenčná videokamera, ktorá sa používa na účely kontrol stanovených v tomto nariadení;

(28)  „zmluvná strana“ je zmluvná strana dohovoru a spolupracujúca nezmluvná strana, subjekt alebo rybársky subjekt;

(29)  „veľkokapacitné plavidlo na lov pelagických druhov lovnou šnúrou“ je plavidlo na lov pelagických druhov lovnou šnúrou s najväčšou dĺžkou nad 24 metrov;

(30)  „premiestnenie“ je akékoľvek premiestnenie:

a)  živých jedincov tuniaka modroplutvého zo siete lovného plavidla do prepravnej klietky;

b)  živých jedincov tuniaka modroplutvého z jednej prepravnej klietky do inej prepravnej klietky;

c)  klietky so živými jedincami tuniaka modroplutvého z jedného vlečného plavidla na iné vlečné plavidlo;

d)  klietky so živými jedincami tuniaka modroplutvého z jednej farmy do inej a živých jedincov tuniaka modroplutvého medzi jednotlivými klietkami na tej istej farme;

e)  živých jedincov tuniaka modroplutvého z pasce do prepravnej klietky bez ohľadu na prítomnosť vlečné plavidlo;

(31)  „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo vlastní akýkoľvek podnik vykonávajúci akékoľvek činnosti súvisiace s ktoroukoľvek fázou produkcie, spracovania, uvádzania na trh, distribúcie a maloobchodného predaja produktov rybolovu a akvakultúry;

(32)  „zoskupenie podľa výstroja“ je skupina rybárskych plavidiel, ktoré používajú rovnaký výstroj a ktorým bola pridelená skupinová kvóta;

(33)  „rybolovné úsilie“ je výsledok kapacity a činnosti rybárskeho plavidla; v prípade skupiny rybárskych plavidiel je to súčet rybolovného úsilia všetkých plavidiel v danej skupine;

(34)  „zodpovedný členský štát“ je vlajkový členský štát alebo členský štát, pod ktorého právomoc patrí oblasť, kde sa nachádza daná farma alebo pasca.

KAPITOLA II

Riadiace opatrenia

Článok 6

Podmienky týkajúce sa opatrení na riadenie rybárstva

1.  Každý členský štát prijíma opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby rybolovné úsilie jeho lovných plavidiel a pascí bolo úmerné rybolovným možnostiam v prípade tuniaka modroplutvého, ktorými tento členský štát disponuje vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori. Opatrenia prijaté členskými štátmi musia zahŕňať vytvorenie individuálnych kvót pre ich lovné plavidlá s dĺžkou viac ako 24 metrov uvedené v zozname oprávnených plavidiel uvedenom v článku 26.

2.  Členské štáty vyžadujú, aby lovné plavidlá okamžite plávali do prístavu, ktorý členské štáty určia, keď sa individuálna kvóta daného plavidla považuje za vyčerpanú, v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.  Prenájom sa v prípade rybolovu tuniaka modroplutvého nepovoľuje.

Článok 7

Prenos nevylovených živých jedincov tuniaka modroplutvého

1.   Prenos nevylovených živých jedincov tuniaka modroplutvého z úlovku predchádzajúceho roku v rámci farmy môže povoliť len vtedy, ak členský štát vytvorí prísnejší systém kontroly a oznámi ho Komisii▌. Tento systém musí byť neodlučiteľnou súčasťou plánu inšpekcií členského štátu uvedeného v článku 13 a musí obsahovať aspoň opatrenia stanovené v článku ▌53 a v článku 61.

2.  Pred začiatkom rybárskej sezóny členské štáty zodpovedné za farmy zabezpečia dôkladné posúdenie živých jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa prenášajú po hromadnom výlove na farmách patriacich do ich právomoci. Na tento účel sa všetky prenesené živé jedince tuniaka modroplutvého za daný rok výlovu, ktoré neboli predmetom hromadného výlovu na farmách, premiestnia do iných klietok, v ktorých sa používajú systémy stereoskopických kamier alebo alternatívne metódy, za predpokladu, že zaručujú rovnakú úroveň presnosti a precíznosti v súlade s článkom 51. Počas celého procesu sa zabezpečí úplná zdokumentovaná vysledovateľnosť. Prenos tuniaka modroplutvého z rokov, počas ktorých sa neuskutočňoval hromadný výlov, sa kontroluje každoročne uplatnením toho istého postupu za použitia vhodných vzoriek na základe posúdenia rizika.

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví podrobné pravidlá na vytvorenie prísnejšieho systému kontroly prenosu živých jedincov tuniaka modroplutvého. Takéto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 68.

Článok 8

Prenos nevyčerpaných kvót

Prenos nevyčerpaných kvót sa nepovoľuje.

Článok 9

Prevody kvót

1.  Prevody kvót medzi Úniou a ostatnými zmluvnými stranami sa uskutočňujú iba na základe predchádzajúceho povolenia dotknutými členskými štátmi a/alebo zmluvnými stranami. Komisia o tom informuje sekretariát ICCAT 48 hodín pred prevodom kvót.

2.  Prevod kvót v rámci zoskupení podľa výstroja, kvót na vedľajšie úlovky a individuálnych rybolovných kvót každého členského štátu sa povolí pod podmienkou, že dotknutý členský štát o týchto prevodoch vopred informuje Komisiu, aby mohla informovať sekretariát ICCAT pred uskutočnením prevodu.

Článok 10

Odpočet z kvót v prípade prekročenia kvót

Keď členské štáty prekročia pridelené kvóty a túto situáciu nemožno napraviť výmenou kvót podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, uplatňujú sa články 37 a 105 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 11

Ročné rybolové plány

1.  Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého vypracuje ročný rybolovný plán. Tento plán musí obsahovať minimálne tieto informácie týkajúce sa lovných plavidiel a pascí:

a)  kvóty pridelené každému zoskupeniu podľa výstroja vrátane kvót na vedľajšie úlovky;

b)  v prípade potreby metódu použitú na prideľovanie a správu kvót;

c)  opatrenia na zabezpečenie dodržiavania individuálnych kvót;

d)  otvorené rybárske sezóny pre každú kategóriu výstroja;

e)  informácie o určených prístavoch;

f)  pravidlá vzťahujúce sa na vedľajšie úlovky a

g)  Počet lovných plavidiel iných než plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne, ktoré sú dlhšie než 24 m, a plavidiel na lov vakovou sieťou, ktoré majú oprávnenie vykonávať činnosti súvisiace s rybolovom tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

2.  Členské štáty s plavidlami, ktoré vykonávajú maloobjemový pobrežný rybolov a ktoré sú oprávnené na lov tuniaka modroplutvého, sa snažia prideliť týmto plavidlám osobitnú sektorovú kvótu a pridelenie tejto kvóty zahrnú do svojich rybolovných plánov. Do svojich monitorovacích, kontrolných a inšpekčných plánov zahrnú aj dodatočné opatrenia s cieľom pozorne monitorovať čerpanie kvóty zo strany takejto flotily. Členské štáty môžu pri uplatnení parametrov uvedených v odseku 1 oprávniť iný počet plavidiel s cieľom v plnej miere využiť svoje rybolovné možnosti.

3.  Portugalsko a Španielsko môžu prideliť sektorové kvóty lodiam s návnadou, ktoré pôsobia vo vodách Únie v okolí súostroví Azory, Madeira a Kanárske ostrovy. Sektorové kvóty uvedú vo svojich ročných rybolovných plánoch a dodatočné opatrenia na monitorovanie jej čerpania jasne vymedzia vo svojich monitorovacích, kontrolných a inšpekčných plánoch.

4.  Keď členské štáty prideľujú sektorové kvóty v súlade s odsekom 2 alebo 3, požiadavka na minimálnu kvótu vo výške 5 ton stanovená vzhľadom na pridelené rybolovné možnosti v platnom akte Únie sa neuplatňuje.

5.  Dotknutý členský štát postúpi všetky zmeny ročného rybolovného plánu Komisii aspoň tri pracovné dni pred začiatkom rybolovnej činnosti, s ktorou daná zmena súvisí. Komisia postúpi zmenu sekretariátu ICCAT aspoň jeden pracovný deň pred začiatkom rybolovnej činnosti, s ktorou daná zmena súvisí.

Článok 12

Prideľovanie rybolovných možností

V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii, používajú transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy a takisto rozdeľujú vnútroštátne kvóty spravodlivo medzi rôzne segmenty flotily s osobitným zreteľom na tradičný a maloobjemový tradičný rybolov a ▌poskytujú stimuly rybárskym plavidlám Únie, ktoré používajú selektívny rybársky výstroj alebo rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.

Článok 13

Ročné riadiace plány pre rybolovnú kapacitu

Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého vypracuje ročný riadiaci plán pre rybolovnú kapacitu. V tomto pláne členské štáty prispôsobia počet lovných plavidiel a pascí tak, aby sa zabezpečilo, že rybolovná kapacita je úmerná rybolovným možnostiam, ktoré sú pridelené lovným plavidlám a pasciam na príslušné obdobie kvóty. Členské štáty upravia rybolovnú kapacitu použitím parametrov prideľovania rybolovných možností stanovených v platnom akte Únie. Úprava rybolovnej kapacity Únie pre plavidlá na lov vakovou sieťou je obmedzená maximálnou odchýlkou 20 % v porovnaní s východiskovou rybolovnou kapacitou na rok 2018.

Článok 14

Ročné plány inšpekcií

Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého vypracuje ročný plán inšpekcií s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením. Členské štáty predložia svoje príslušné plány Komisii. Pri vypracúvaní týchto plánov treba zohľadniť:

a)  ciele, priority a postupy, ako aj kritériá inšpekčných činností stanovené v rámci osobitného programu kontroly a inšpekcie vzhľadom na tuniaka modroplutvého zostaveného podľa článku 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

b)  akčný program vnútroštátnej kontroly pre tuniaka modroplutvého zavedený podľa článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 15

Ročné riadiace plány pre chov rýb

1.  Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého vypracuje ročný riadiaci plán pre chov rýb.

2.  Každý členský štát v ročnom riadiacom pláne pre chov rýb zabezpečí, aby celková násadová kapacita a celková chovná kapacita boli úmerné odhadovanému množstvu tuniaka modroplutvého, ktoré možno chovať.

3.  Členské štáty obmedzia svoju chovnú kapacitu tuniaka na celkovú chovnú kapacitu zapísanú v „registri ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého“ alebo kapacitu, ktorá bola schválená a nahlásená ICCAT v roku 2018.

4.  Maximálna násada jedincov tuniaka modroplutvého ulovených vo voľnej prírode, ktorú majú k dispozícii farmy členského štátu, je obmedzená na úroveň množstva nasadených tuniakov, ktorú farmy daného členského štátu dali v rokoch 2005, 2006, 2007 alebo 2008 zapísať do registra ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého.

5.  Ak členský štát potrebuje zvýšiť maximálnu násadu jedincov tuniaka modroplutvého ulovených vo voľnej prírode v jednej alebo vo viacerých svojich farmách, takéto zvýšenie musí byť úmerné rybolovným možnostiam pridelených danému členskému štátu a všetkým dovozom živých jedincov tuniaka modroplutvého z iného členského štátu alebo od inej zmluvnej strany.

6.  Členské štáty zodpovedné za farmy zabezpečia, aby vedci, ktorých SCRS poverí výkonom skúšok s cieľom určiť miery rastu počas obdobia výkrmu, mali prístup na farmy a pomoc, ktorú potrebujú na výkon svojich povinností.

7.   V prípade potreby predložia členské štáty Komisii každoročne do 15. mája revidované riadiace plány pre chov rýb.

Článok 16

Predkladanie ročných plánov

1.  Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého každý rok do 31. januára zašle Komisii tieto plány:

a)  ročný rybolovný plán pre lovné plavidlá a pasce na lov tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori vypracovaný v súlade s článkom 11;

b)  ročný riadiaci plán pre rybolovnú kapacitu vypracovaný v súlade s článkom 13;

c)  ročný plán inšpekcií vypracovaný v súlade s článkom 14 a

d)  ročný riadiaci plán pre chov rýb vypracovaný v súlade s článkom 15.

2.  Komisia zhromaždí plány uvedené v odseku 1 a použije ich na vypracovanie ročného plánu Únie. Komisia plán Únie predloží sekretariátu ICCAT každý rok do 15. februára na prerokovanie a schválenie zo strany ICCAT.

3.  V prípade, ak členský štát Komisii nepredloží niektorý z plánov uvedených v odseku 1 v lehote stanovenej v danom odseku, Komisia sa môže rozhodnúť, že plán Únie predloží sekretariátu ICCAT bez plánov dotknutého členského štátu. Na žiadosť dotknutého členského štátu sa Komisia usiluje zohľadniť jeden z plánov uvedených v odseku 1, ktorý bol predložený po lehote stanovenej v danom odseku, ale pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 2. Ak plán predložený členským štátom nie je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia týkajúcimi sa ročných plánov rybolovu, kapacity, inšpekcie a chovu a ak obsahuje vážnu chybu, ktorá môže viesť k neschváleniu ročného plánu Únie komisiou ICCAT, Komisia sa môže rozhodnúť, že ročný plán Únie predloží sekretariátu ICCAT bez plánov dotknutého členského štátu. Komisia čo najskôr informuje dotknutý členský štát a snaží sa zahrnúť všetky revidované plány predložené týmto členským štátom do plánu Únie alebo do zmien plánu Únie, a to za predpokladu, že sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia týkajúcimi sa ročných plánov rybolovu, kapacity, inšpekcie a chovu.

KAPITOLA III

Technické opatrenia

Článok 17

Rybárske sezóny

1.  Lov tuniaka modroplutvého vakovými sieťami sa vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori povoľuje od 26. mája do 1. júla.

2.   Cyprus a Grécko môžu odchylne od odseku 1 vo svojich ročných rybolovných plánoch podľa článku 11 požiadať, aby plavidlá na lov vakovou sieťou, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, mohli loviť tuniaka modroplutvého vo východnej časti Stredozemného mora (rybolovná oblasť FAO 37.3.1 a 37.3.2) od 15. mája do 1. júla.

3.  Chorvátsko môže odchylne od odseku 1 vo svojich ročných rybolovných plánoch požiadať, ako sa uvádza v článku 11, aby plavidlá na lov vakovou sieťou, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, mohli loviť tuniaky modroplutvé na účely farmového chovu v Jadranskom mori (rybolovná oblasť FAO 37.2.1) do 15. júla.

4.  Odchylne od odseku 1, ak členský štát predloží Komisii dôkaz, že v dôsledku poveternostných podmienok niektoré z jeho plavidiel, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori vakovou sieťou, nemohli využiť svoje bežné rybolovné dni počas roka, takýto členský štát môže rozhodnúť, že sa rybárska sezóna uvedená v odseku 1 pre plavidlá na lov vakovou sieťou, ktorých sa táto situácia dotkla, predĺži o príslušný počet nevyužitých dní, najviac však o 10 dní▌. Nečinnosť dotknutých plavidiel a v prípade spoločnej rybolovnej operácie nečinnosť všetkých zúčastnených plavidiel sa musí náležite odôvodniť meteorologickými správami a polohou podľa systému monitorovania plavidiel.

5.  Lov tuniaka modroplutvého veľkokapacitnými plavidlami na lov pelagických druhov lovnou šnúrou sa vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori povoľuje od 1. januára do 31. mája.

6.  Členské štáty vo svojich ročných rybolovných plánoch určia rybárske sezóny pre svoje flotily okrem plavidiel na lov vakovou sieťou a veľkokapacitných plavidiel na lov pelagických druhov lovnou šnúrou.

Článok 18

Povinnosť vylodiť úlovky

Ustanoveniami tejto kapitoly nie je dotknutý článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 ani akékoľvek uplatniteľné výnimky z neho.

Článok 19

Minimálna ochranná referenčná veľkosť

1.  Zakazuje sa loviť, ponechávať na palube, prekladať, premiestňovať, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj jedincov tuniaka modroplutvého, ktorých hmotnosť nepresahuje 30 kg alebo ktorých vidlicová dĺžka je menej ako 115 cm, vrátane jedincov, ktorí boli ulovení ako vedľajší úlovok alebo ako úlovok v rámci rekreačného rybolovu.

2.  Odchylne od odseku 1 platí minimálna ochranná referenčná veľkosť 8 kg alebo vidlicová dĺžka 75 cm v prípade týchto jedincov tuniaka modroplutvého:

a)  jedince tuniaka modroplutvého ulovené vo východnej časti Atlantického oceánu loďami s návnadou a loďami s vlečnými lovnými šnúrami;

b)  jedince tuniaka modroplutvého ulovené v Stredozemnom mori v rámci maloobjemového pobrežného rybolovu zameraného na čerstvé ryby loďami s návnadou, plavidlami na lov lovnými šnúrami a plavidlami na lov ručnými šnúrami a

c)  jedince tuniaka modroplutvého ulovené v Jadranskom mori na chovné účely plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou Chorvátska.

3.  Osobitné podmienky uplatňovania výnimky uvedenej v odseku 2 sú uvedené v prílohe I.

4.  Členské štáty vydajú oprávnenie na rybolov plavidlám, ktoré lovia na základe výnimiek uvedených v odsekoch 2 a 3 prílohy I. Dotknuté plavidlá sa uvádzajú v zozname lovných plavidiel podľa článku 26.

5.  Ryby menšie, než je minimálna referenčná veľkosť stanovená v tomto článku, ktoré sa odhodia mŕtve, sa započítajú do kvóty členského štátu.

Článok 20

Náhodné úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu referenčnú veľkosť

1.  Všetky lovné plavidlá a pasce, ktoré aktívne lovia tuniaka modroplutvého, môžu odchylne od článku 19 ods. 1 ponechať na palube maximálne 5 % počtu náhodného úlovku tuniaka modroplutvého s hmotnosťou medzi 8 a 30 kg alebo prípadne s vidlicovou dĺžkou od 75 do 115 cm.

2.  Percentuálny podiel 5 % uvedený v odseku 1 sa vypočíta na základe celkových úlovkov tuniaka modroplutvého, ponechaných na palube plavidla alebo v pasci kedykoľvek po každej rybolovnej operácii.

3.  Náhodné úlovky sa odpočítavajú od kvóty členského štátu zodpovedného za dané lovné plavidlo alebo za danú pascu.

4.  Na náhodné úlovky tuniaka modroplutvého menšie ako minimálna referenčná veľkosť sa vzťahujú ustanovenia článkov 31, 33, 34 a 35.

Článok 21

Vedľajšie úlovky

1.  Každý členský štát prijme v rámci svojej kvóty opatrenia vzhľadom na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého, ktoré Komisii oznámi pri zasielaní svojho rybolovného plánu.

2.  Úroveň povolených vedľajších úlovkov, ktorá nesmie presiahnuť 20 % celkového úlovku na palube na konci každého rybárskeho výjazdu, a metodika, ktorá sa používa na výpočet týchto vedľajších úlovkov v pomere k celkovému úlovku na palube, sa presne vymedzí v ročnom rybolovnom pláne, ako sa uvádza v článku 11. Percentuálny podiel vedľajších úlovkov možno počítať podľa hmotnosti alebo počtu jedincov. Výpočet podľa počtu jedincov sa vzťahuje len na tuniaka a makrelovité ryby, s ktorými hospodári ICCAT. Úroveň povolených vedľajších úlovkov v prípade flotily plavidiel, ktoré vykonávajú maloobjemový pobrežný rybolov, sa môže vypočítať na ročnom základe.

3.  Všetky vedľajšie úlovky mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého, ponechané na palube alebo odhodené, sa odpočítajú od kvóty vlajkového členského štátu, zaznamenajú sa a oznámia Komisii v súlade s článkami 31 a 32.

4.  V prípade členských štátov, ktoré nemajú pridelenú kvótu na lov tuniaka modroplutvého, sa tieto vedľajšie úlovky odpočítavajú od osobitnej kvóty Únie na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého stanovenej v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ a s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

5.  Ak je celková kvóta pridelená členskému štátu vyčerpaná, lov tuniaka modroplutvého plavidlami plaviacimi sa pod jeho vlajkou nie je povolený a tento členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie vypúšťania tuniakov modroplutvých ulovených ako vedľajší úlovok. Ak bola vyčerpaná osobitná kvóta Únie na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého stanovená v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ a článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, lov tuniaka modroplutvého plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členských štátov bez kvóty na tuniaka modroplutvého je zakázaný a tieto členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie vypúšťania tuniakov modroplutvých ulovených ako vedľajší úlovok. V takých prípadoch sa spracovanie a obchodné využitie mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého zakazuje a všetky úlovky sa zaznamenávajú. Členské štáty každoročne hlásia informácie o takýchto množstvách vedľajších úlovkov mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého Komisii, ktorá tieto informácie postúpi sekretariátu ICCAT.

6.  Plavidlá, ktoré aktívne nelovia tuniaka modroplutvého, jasne oddeľujú akékoľvek množstvo tuniaka modroplutvého ponechané na palube od iných druhov, aby kontrolné orgány mohli monitorovať dodržiavanie tohto článku. Uvedené vedľajšie úlovky možno predávať, ak k nim existuje sprievodný elektronický BCD.

Článok 22

Používanie vzdušných prostriedkov

Používanie vzdušných prostriedkov vrátane lietadiel, vrtuľníkov alebo akýchkoľvek typov bezpilotných vzdušných prostriedkov na vyhľadávanie tuniaka modroplutvého sa zakazuje.

KAPITOLA IV

Rekreačný rybolov

Článok 23

Osobitná kvóta pre rekreačný rybolov

1.  Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého reguluje rekreačný rybolov tak, že im prideľuje osobitnú kvótu. Pri prideľovaní sa zohľadnia možné mŕtve jedince tuniaka modroplutvého, a to aj pri rybolove, pri ktorom sa ulovené ryby vypúšťajú na slobodu. Členské štáty informujú Komisiu o pridelení kvót rekreačnému rybolovu spoločne s predkladanými rybolovnými plánmi.

2.  Úlovky mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého sa musia nahlásiť a započítajú sa do kvóty členského štátu.

Článok 24

Osobitné podmienky rekreačného rybolovu

1.  Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého pridelenou pre rekreačný rybolov reguluje rekreačný rybolov tým, že plavidlám vydáva oprávnenia na rybolov na účely rekreačného rybolovu. Členské štáty na žiadosť ICCAT sprístupnia Komisii zoznam rekreačných plavidiel, ktorým bolo udelené oprávnenie na lov tuniaka modroplutvého. Zoznam, ktorý má Komisia elektronicky predložiť ICCAT, obsahuje tieto informácie o každom plavidle:

a)  názov plavidla;

b)  registračné číslo;

c)  číslo záznamu v registri ICCAT (ak existuje);

d)  všetky predchádzajúce názvy a

e)  meno a adresa vlastníka (vlastníkov) a prevádzkovateľa (prevádzkovateľov).

2.  V rámci rekreačného rybolovu je zakázané loviť, ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať viac ako jedného jedinca tuniaka modroplutvého na plavidlo na deň.

3.  Predaj tuniaka modroplutvého uloveného v rámci rekreačného rybolovu sa zakazuje.

4.  Každý členský štát zaznamenáva údaje o úlovkoch vrátane hmotnosti a podľa možnosti dĺžky každého jedinca tuniaka modroplutvého uloveného v rámci rekreačného rybolovu a každý rok do 30. júna Komisii oznamuje údaje za predchádzajúci rok. Komisia postúpi dané informácie sekretariátu ICCAT.

5.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby v najväčšej možnej miere zabezpečil vypúšťanie živých, najmä mladých jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré boli ulovené v rámci rekreačného rybolovu. Tuniak modroplutvý sa vyloďuje celý, bez žiabier a/alebo vypitvaný.

Článok 25

Odchyt, značkovanie a vypustenie

1.  Odchylne od článku 23 ods. 1 členské štáty, ktoré povoľujú v severovýchodnej časti Atlantického oceánu rybolov, pri ktorom sa ulovené ryby vypustia na slobodu, vykonávaný výlučne plavidlami pre športový rybolov, môžu obmedzenému počtu plavidiel pre športový rybolov výlučne povoliť cielený lov tuniaka modroplutvého na účely odchytu, značkovania a vypustenia bez potreby prideľovať im osobitné kvóty. Tieto plavidlá musia pôsobiť v rámci vedeckého projektu výskumného ústavu, ktorý je súčasťou vedeckého výskumného programu. Výsledky projektu sa oznamujú príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

2.  Plavidlá, ktoré vykonávajú vedecký výskum na základe výskumného programu ICCAT týkajúceho sa tuniaka modroplutvého, sa nepovažujú za plavidlá vykonávajúce činnosti súvisiace s odchytom, značkovaním a vypustením v zmysle odseku 1.

3.  Členské štáty, ktoré povoľujú činnosti súvisiace s odchytom, značkovaním a vypustením:

a)  predložia opis týchto činností a s nimi súvisiacich opatrení ako neoddeliteľnú súčasť svojich rybolovných plánov a plánov inšpekcií uvedených v článkoch 12 a 15;

b)  pozorne monitorujú činnosti dotknutých plavidiel s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

c)  zabezpečia, aby úkony súvisiace so značkovaním a vypustením vykonávali školení pracovníci s cieľom zaistiť vysokú mieru prežitia značkovaných jedincov, a

d)  každý rok aspoň 50 dní pred zasadnutím SCRS v nasledujúcom roku Komisii predložia správu o vykonaných vedeckých činnostiach. Komisia správu postúpi komisii ICCAT 60 dní pred zasadnutím SCRS v nasledujúcom roku.

4.  Každý jedinec tuniaka modroplutvého, ktorý uhynie počas činností súvisiacich s odchytom, značkovaním a vypustením, sa musí nahlásiť a odpočíta sa od kvóty vlajkového členského štátu.

KAPITOLA V

Kontrolné opatrenia

ODDIEL 1

Zoznamy a registre plavidiel a pascí

Článok 26

Zoznamy a registre plavidiel

1.  Členské štáty Komisii každý rok, a to jeden mesiac pred začiatkom platnosti oprávnenia, elektronicky predložia tieto zoznamy plavidiel vo formáte stanovenom v poslednej verzii usmernení ICCAT(26) k predkladaniu údajov a informácií:

a)  zoznam všetkých lovných plavidiel s oprávnením na aktívny rybolov tuniaka modroplutvého a

b)  zoznam všetkých ostatných rybárskych plavidiel používaných na účely komerčného využívania zdrojov tuniaka modroplutvého.

Komisia tieto informácie pošle sekretariátu ICCAT 15 dní pred začiatkom rybolovnej činnosti, aby bolo možné zapísať tieto plavidlá do registra ICCAT pre oprávnené plavidlá a v prípade potreby do registra ICCAT pre plavidlá s najväčšou dĺžkou 20 metrov alebo viac, ktoré majú oprávnenie pôsobiť v oblasti dohovoru.

2.  Počas kalendárneho roka môže byť rybárske plavidlo uvedené v obidvoch zoznamoch uvedených v odseku 1 pod podmienkou, že nie je uvedené v obidvoch zoznamoch súčasne.

3.  Informácie o plavidlách uvedených v odseku 1 písm. a) a b) ▌obsahujú názov plavidla a číslo v registri rybárskej flotily Únie (ďalej len „CFR“) ako je vymedzené v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/218(27).

4.  Komisia nebude akceptovať žiadne spätne predložené návrhy.

5.  Dodatočné zmeny zoznamov uvedených v odsekoch 1 a 3 predložené v priebehu kalendárneho roka sa budú akceptovať len v prípadoch, keď oznámenému rybárskemu plavidlu bránia v účasti na rybolove legitímne prevádzkové dôvody alebo vyššia moc. Za takýchto okolností príslušný členský štát o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Komisiu, pričom uvedie:

a)  úplné údaje o rybárskom plavidle alebo rybárskych plavidlách, ktorým sa má nahradiť dané rybárske plavidlo, a

b)  podrobný prehľad dôvodov na nahradenie plavidla, ako aj všetky relevantné podporné dôkazy alebo podklady.

6.  Komisia v prípade potreby v priebehu roka upraví informácie o plavidlách uvedené v odseku 1 tým, že sekretariátu ICCAT poskytne aktualizované informácie v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/2403.

Článok 27

Oprávnenia na rybolov pre plavidlá

1.  Členské štáty vydávajú oprávnenia na rybolov plavidlám uvedeným v jednom zo zoznamov uvedených v článku 26 ods. 1 a 5. Oprávnenia na rybolov obsahujú aspoň informácie uvedené v prílohe VII a vydávajú sa vo formáte stanovenom v danej prílohe. Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v oprávnení na rybolov boli presné a v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 21 ods. 6, rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zapísané v registri ICCAT podľa článku 26 ods. 1, sa nepovažujú za oprávnené loviť, ponechávať na palube, prekladať, prepravovať, premiestňovať, spracúvať ani vyloďovať tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

3.  Vlajkový členský štát odoberie oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého vydané plavidlu a môže žiadať, aby sa plavidlo ihneď dostavilo do prístavu, ktorý mu určí, keď sa individuálna kvóta pridelená plavidlu považuje za vyčerpanú.

Článok 28

Zoznamy a registre pascí s oprávnením na rybolov tuniaka modroplutvého

1.  Každý členský štát Komisii v rámci svojich rybolovných plánov elektronicky pošle zoznam pascí s oprávnením loviť tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori. Komisia tieto informácie zašle sekretariátu ICCAT, aby sa dané pasce mohli zapísať do registra ICCAT pre pasce s oprávnením na rybolov tuniaka modroplutvého.

2.  Členské štáty vydávajú oprávnenia na rybolov pre pasce uvedené v zozname uvedenom v odseku 1. Oprávnenia na rybolov obsahujú aspoň informácie uvedené v prílohe VII a vydávajú sa vo formáte stanovenom v danej prílohe. Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v oprávnení na rybolov boli presné a v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení.

3.  Pasce Únie, ktoré nie sú zapísané v registri ICCAT pre pasce oprávnené na lov tuniaka modroplutvého, sa nepovažujú za oprávnené na vykonávanie tohto lovu vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori. Zakazuje sa ponechávať na palube, premiestňovať, umiestňovať do klietok alebo vyloďovať jedince tuniaka modroplutvého ulovené týmito pascami.

4.  Vlajkový členský štát odoberie oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého vydané pre pascu, keď sa pridelená kvóta považuje za vyčerpanú.

Článok 29

Informácie o rybolovných činnostiach

1.  Každý rok do 15. júla každý členský štát Komisii oznámi podrobné informácie o úlovkoch tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori za predchádzajúci rok. Komisia postúpi tieto informácie ICCAT do 31. júla každého roka. Medzi uvedené informácie patrí:

a)  názov a registračné číslo ICCAT každého lovného plavidla;

b)  obdobie platnosti oprávnenia alebo oprávnení každého lovného plavidla;

c)  celkové úlovky každého lovného plavidla za celé obdobie platnosti oprávnenia alebo oprávnení, a to aj v prípade nulového úlovku;

d)  celkový počet dní, ktoré každé lovné plavidlo strávilo rybolovom vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori za celé obdobie platnosti oprávnenia alebo oprávnení, a

e)  celkový úlovok mimo obdobia platnosti oprávnenia (vedľajší úlovok).

2.  Členské štáty v prípade rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a ktoré nemajú oprávnené aktívne loviť tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktoré však ulovili jedince tuniaka modroplutvého v rámci vedľajšieho úlovku, pošlú Komisii tieto informácie:

a)  názov a registračné číslo ICCAT plavidla alebo, ak nie je zapísané v registri ICCAT, jeho vnútroštátne registračné číslo a

b)  celkové úlovky tuniaka modroplutvého.

3.  Členské štáty oznámia Komisii všetky informácie o akýchkoľvek plavidlách, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 a 2, v prípade ktorých sa však vie alebo predpokladá, že vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori lovili tuniaka modroplutvého. Komisia pošle tieto informácie sekretariátu ICCAT hneď, ako budú k dispozícii.

Článok 30

Spoločné rybolovné operácie

1.  Všetky spoločné rybolovné operácie zamerané na tuniaka modroplutvého sa povoľujú len v prípade, ak zúčastnené plavidlá majú zodpovedajúce oprávnenie od vlajkového členského štátu alebo vlajkových členských štátov. Na získanie oprávnenia musí byť každé plavidlo na lov vakovou sieťou vybavené na lov tuniaka modroplutvého, musí mať pridelenú individuálnu kvótu a musí spĺňať ohlasovacie povinnosti stanovené v článku 32.

2.  Kvóta pridelená spoločnej rybolovnej operácii sa rovná celkovým kvótam prideleným zúčastneným plavidlám na lov vakovou sieťou.

3.  Plavidlá Únie na lov vakovou sieťou sa nezúčastňujú na spoločných rybolovných operáciách s plavidlami na lov vakovou sieťou iných zmluvných strán.

4.  Formulár žiadosti o povolenie účasti na spoločnej rybolovnej operácii sa uvádza v prílohe IV. Každý členský štát musí prijať opatrenia potrebné na to, aby od svojich plavidiel na lov vakovou sieťou, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej rybolovnej operácii, získal tieto informácie:

a)  požadované obdobie platnosti oprávnenia na spoločnú rybolovnú operáciu;

b)  totožnosť zúčastnených prevádzkovateľov;

c)  kvóty jednotlivých plavidiel;

d)  kľúč, podľa ktorého sa úlovky rozdelia medzi plavidlá, a

e)  informácie o farmách určenia.

5.  Každý členský štát najneskôr 10 dní pred začiatkom spoločnej rybolovnej operácie zašle Komisii informácie uvedené v odseku 4 vo formáte stanovenom v prílohe IV. Komisia tieto informácie najmenej päť dní pred začiatkom rybolovnej operácie postúpi sekretariátu ICCAT a vlajkovému štátu ostatných rybárskych plavidiel zúčastnených na spoločnej rybolovnej operácii.

6.  V prípade vyššej moci sa na informácie o farmách určenia neuplatňuje lehota stanovená v odseku 5. V takýchto prípadoch členské štáty Komisii predložia aktualizované informácie hneď, ako to bude možné, spolu s opisom udalostí predstavujúcich vyššiu moc. Komisia postúpi dané informácie sekretariátu ICCAT.

ODDIEL 2

Zaznamenávanie úlovkov

Článok 31

Požiadavky na záznamy

1.  Kapitáni lovných plavidiel Únie vedú rybársky denník o ich operáciách v súlade s článkami 14, 15, 23 a 24 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a s oddielom A prílohy II k tomuto nariadeniu.

2.  Kapitáni vlečných plavidiel, pomocných plavidiel a spracovateľských plavidiel Únie zaznamenávajú svoje činnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v oddieloch B, C a D prílohy II.

Článok 32

Hlásenia o úlovkoch zasielané kapitánmi a prevádzkovateľmi pascí

1.  Kapitáni lovných plavidiel Únie, ktoré aktívne lovia, predkladajú svojim vlajkovým členským štátom elektronicky denné hlásenia o úlovkoch v priebehu celého obdobia, počas ktorého majú oprávnenie na lov tuniaka modroplutvého. Tieto správy nie sú povinné pre plavidlá v prístave, s výnimkou prípadu, keď sa zúčastňujú na spoločnej rybolovnej operácii. Údaje v hláseniach sa preberajú z rybárskych denníkov a obsahujú dátum, čas, polohu (zemepisnú šírku a dĺžku) a hmotnosť a počet jedincov tuniaka modroplutvého ulovených v oblasti dohovoru vrátane vypustených rýb a odhodených mŕtvych rýb. Kapitáni hlásenia posielajú vo formáte uvedenom v prílohe III alebo vo formáte požadovanom členským štátom.

2.  Kapitáni plavidiel na lov vakovou sieťou zostavujú každý deň hlásenia podľa odseku 1 o každej rybolovnej operácii vrátane operácií s nulovým úlovkom. Kapitán plavidla alebo jeho splnomocnení zástupcovia tieto hlásenia za predchádzajúci deň posielajú svojmu vlajkovému členskému štátu do 9.00 hod. UTC.

3.  Prevádzkovatelia pascí alebo ich splnomocnení zástupcovia, ktorí aktívne lovia tuniaky modroplutvé, každý deň zostavujú hlásenia, ktoré musia oznámiť svojmu vlajkovému členskému štátu elektronickými prostriedkami každých 48 hodín počas celého obdobia platnosti ich oprávnenia na lov tuniaka modroplutvého. Tieto hlásenia obsahujú registračné číslo ICCAT pasce, dátum a čas úlovku, hmotnosť a počet ulovených jedincov tuniaka modroplutvého vrátane nulového úlovku, vypustených jedincov a odhodených mŕtvych rýb. Tieto informácie pošlú vo formáte stanovenom v prílohe III.

4.  Kapitáni lovných plavidiel iných než plavidiel na lov vakovou sieťou posielajú svojmu vlajkovému členskému štátu hlásenia podľa odseku 1 najneskôr do utorka do 12.00 hod. UTC za predchádzajúci týždeň končiaci nedeľou.

ODDIEL 3

Vyloďovanie a prekládky

Článok 33

Určené prístavy

1.  Každý členský štát, ktorému boli pridelené kvóty na lov tuniaka modroplutvého, určí prístavy, kde je povolené vyloďovať alebo prekladať tuniaka modroplutvého. Informácie o určených prístavoch sa zahrnú do ročného rybolovného plánu uvedeného v článku 11. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každej zmene informácií týkajúcich sa určených prístavov. Komisia tieto informácie bezodkladne oznámi sekretariátu ICCAT.

2.  Na stanovenie prístavu ako určeného prístavu musí členský štát, v ktorom sa daný prístav nachádza, zabezpečiť, že budú splnené tieto podmienky:

a)  stanovené časy vylodenia a prekládky;

b)  stanovené miesta vykládky a prekládky a

c)  stanovené postupy inšpekcií a dozoru, ktorými sa zabezpečuje kompletná inšpekcia počas celého vylodenia a prekládky a na všetkých miestach vylodenia a prekládky v súlade s článkom 35.

3.  Zakazuje sa vyloďovať alebo prekladať akékoľvek množstvo tuniaka modroplutvého uloveného vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori z lovných plavidiel, ako aj zo spracovateľských a pomocných plavidiel na iných miestach než v prístavoch, ktoré určili zmluvné strany a členské štáty. Výnimočne možno mŕtveho jedinca tuniaka modroplutvého vyloveného z pasce/klietky prepraviť na spracovateľské plavidlo s použitím pomocného plavidla, pokiaľ sa tak stane za prítomnosti kontrolného orgánu.

Článok 34

Predchádzajúce oznámenie vylodenia

1.  Na kapitánov rybárskych plavidiel Únie s dĺžkou 12 metrov alebo viac, ktoré sú zapísané v zozname plavidiel uvedenom v článku 26, sa vzťahuje článok 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Predchádzajúce oznámenie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa zašle príslušnému orgánu členského štátu (vrátane vlajkového členského štátu) alebo zmluvnej strane, ktorých prístavy alebo zariadenia na vylodenie chcú použiť.

2.  Kapitáni rybárskych plavidiel Únie s dĺžkou menej ako 12 metrov, ako aj spracovateľských a pomocných plavidiel zapísaných v zozname plavidiel uvedenom v článku 26, alebo ich zástupcovia, pred vplávaním do prístavu príslušnému orgánu členského štátu (vrátane vlajkového členského štátu) alebo zmluvnej strany, ktorých prístavy alebo zariadenia na vylodenie chcú využiť, najneskôr štyri hodiny pred predpokladaným časom príchodu do prístavu oznámia minimálne tieto informácie:

a)  predpokladaný čas príchodu;

b)  predpokladané množstvo tuniaka modroplutvého na palube;

c)  informácie o zemepisnej oblasti, z ktorej úlovok pochádza;

d)  vonkajšie identifikačné číslo a názov rybárskeho plavidla.

3.  V prípade, že sú členské štáty podľa platných právnych predpisov Únie oprávnené uplatňovať kratšiu oznamovaciu lehotu, než je lehota štyroch hodín pred predpokladaným časom príchodu, odhadované množstvá tuniaka modroplutvého ponechané na palube sa môžu oznámiť v tejto príslušnej lehote pred príchodom do prístavu. Ak je rybolovná oblasť revír menej než štyri hodiny od prístavu, odhadované množstvá tuniaka modroplutvého ponechané na palube možno zmeniť kedykoľvek pred príchodom.

4.  Príslušné orgány prístavného členského štátu vedú záznamy o všetkých predchádzajúcich oznámeniach za aktuálny rok.

5.  Všetky vylodenia v Únii kontrolujú príslušné kontrolné orgány prístavného členského štátu, pričom v prípade istého percentuálneho podielu vykonajú inšpekciu na základe systému posudzovania rizík, ktorý zohľadňuje kvóty, veľkosť flotily a rybolovné úsilie. Podrobné informácie o takomto systéme kontroly prijatom jednotlivými členskými štátmi sa uvádzajú v ich ročných plánoch inšpekcií podľa článku 14.

6.  Kapitáni lovných plavidiel Únie bez ohľadu na najväčšiu dĺžku plavidla do 48 hodín od dokončenia vylodenia predložia vyhlásenie o vylodení príslušným orgánom toho členského štátu alebo zmluvnej strany, v ktorých prístave sa vylodenie uskutočnilo, a aj svojmu vlajkovému členskému štátu. Kapitán lovného plavidla zodpovedá za úplnosť a presnosť vyhlásenia a potvrdzuje ich. Vo vyhlásení o vylodení sa ako minimálna požiadavka uvádza množstvo vyložených tuniakov modroplutvých a oblasť, v ktorej boli ulovené. Všetky vylodené úlovky sa vážia. Prístavný členský štát zašle záznam o vylodení orgánom vlajkového členského štátu alebo zmluvnej strany do 48 hodín po skončení vylodenia.

Článok 35

Prekládky

1.  Prekládky na mori vykonávané rybárskymi plavidlami Únie, ktoré na palube prevážajú úlovky tuniaka modroplutvého, alebo plavidlami tretích krajín vo vodách Únie sú zakázané za každých okolností.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v článku 52 ods. 2 a 3 a v článkoch 54 a 57 nariadenia (EÚ) 2017/2107, rybárske plavidlá môžu úlovky tuniaka modroplutvého prekladať iba v určených prístavoch v zmysle článku 33 tohto nariadenia.

3.  Kapitán prijímajúceho rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca príslušným orgánom prístavného štátu aspoň 72 hodín pred predpokladaným časom príchodu do prístavu poskytne informácie uvedené vo vzore vyhlásenia o prekládke uvedenom prílohe V. Na každú prekládku je potrebné predchádzajúce povolenie od vlajkového členského štátu alebo vlajkovej zmluvnej strany. Kapitán prekladajúceho plavidla okrem toho v čase prekládky informuje svoj vlajkový členský štát alebo zmluvnú stranu o dátumoch vyžadovaných podľa prílohy V.

4.  Prístavný členský štát pri príchode prijímajúceho plavidla vykoná jeho inšpekciu a skontroluje množstvo a dokumentáciu k prekládke.

5.  Kapitáni rybárskych plavidiel Únie vyplnia a postúpia vyhlásenie ICCAT o prekládke svojim vlajkovým členským štátom do 15 dní od dokončenia prekládky. Kapitáni prekladajúcich rybárskych plavidiel vyplnia vyhlásenie ICCAT o prekládke v súlade s prílohou V. Toto vyhlásenie bude obsahovať referenčné číslo elektronického BCD na uľahčenie krížovej kontroly údajov uvedených vo vyhlásení.

6.  Prístavný štát do piatich dní po skončení prekládky zašle záznam o prekládke vlajkovému členskému štátu alebo orgánu zmluvnej strany prekladajúceho rybárskeho plavidla.

7.  Príslušné orgány členského štátu určeného prístavu vykonajú inšpekcie všetkých prekládok.

ODDIEL 4

Povinnosť podávať hlásenia

Článok 36

Týždenné hlásenia o množstve

Každý členský štát zasiela Komisii ▌týždenné hlásenia o úlovkoch. Tieto hlásenia obsahujú údaje o pasciach, plavidlách na lov vakovou sieťou a iných lovných plavidlách požadované podľa článku 32. Informácie sú štruktúrované podľa typu výstroja. Komisia dané informácie urýchlene postúpi sekretariátu ICCAT.

Článok 37

Informácie o vyčerpaní kvót

1.  Okrem dodržiavania súladu s článkom 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009 každý členský štát takisto informuje Komisiu, keď sa kvóta pridelená zoskupeniu podľa výstroja považuje za vyčerpanú na 80 %.

2.  Okrem dodržiavania súladu s článkom 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009 každý členský štát takisto informuje Komisiu, keď sa kvóta pridelená zoskupeniu podľa výstroja na spoločnú rybolovnú operáciu alebo pridelená plavidlu na lov vakovou sieťou považuje za vyčerpanú. K týmto informáciám treba pripojiť úradný doklad preukazujúci, že členský štát vydal zákaz rybolovu alebo výzvu dostaviť sa späť do prístavu pre flotilu, zoskupenie podľa výstroja, spoločnú rybolovnú operáciu alebo plavidlá s individuálnou kvótou s jednoznačným uvedením dátumu a času zákazu rybolovu.

3.  Komisia informuje sekretariát ICCAT o dátumoch, keď bola vyčerpaná kvóta Únie na lov tuniaka modroplutvého.

ODDIEL 5

Programy pozorovateľov

Článok 38

Program národných pozorovateľov

1.  Každý členský štát zabezpečuje, aby národní pozorovatelia, ktorým bol vydaný úradný doklad totožnosti a ktorí svoju činnosť vykonávajú na plavidlách a pasciach, ktorými sa aktívne lovia tuniaky modroplutvé, boli prítomní aspoň:

a)  na palube 20 % ich aktívnych plavidiel s pelagickými vlečnými sieťami (nad 15 m);

b)  na palube 20 % ich aktívnych plavidiel s lovnými šnúrami (nad 15 m);

c)  na palube 20 % ich aktívnych lodí s návnadou (nad 15 m);

d)  na palube 100 % vlečných plavidiel;

e)  pri 100 % operácií výlovu z pascí.

Členské štáty, ktoré majú menej než päť lovných plavidiel patriacich do kategórií uvedených v prvom pododseku písm. a), b) a c) a sú oprávnené aktívne loviť tuniaka modroplutvého, zabezpečujú, aby národní pozorovatelia vykonávajúci svoju činnosť boli prítomní aspoň 20 % času, keď plavidlá pôsobia v rybolove tuniaka modroplutvého.

2.  Úlohou národného pozorovateľa je najmä:

a)  monitorovať dodržiavanie tohto nariadenia na rybolovných plavidlách a v prípade pascí;

b)  zaznamenávať rybolovnú činnosť a podávať správy o nej vrátane týchto informácií:

a)  množstvo úlovku (vrátane vedľajšieho úlovku) a spôsob zaobchádzania s úlovkom (ponechané na palube, odhodené mŕtve alebo živé);

b)  oblasť úlovku podľa zemepisnej šírky a dĺžky;

c)  miera úsilia (ako napríklad počet súprav, počet háčikov) v zmysle praktickej príručky ICCAT pre jednotlivé druhy výstroja;

d)  dátum úlovku;

c)  overovať zápisy v rybárskom denníku;

d)  sledovať a zaznamenávať plavidlá, pri ktorých existuje možnosť, že lovia v rozpore s ochrannými opatreniami ICCAT.

3.  Okrem úloh uvedených v odseku 2 národní pozorovatelia vykonávajú aj vedeckú činnosť vrátane zberu potrebných údajov na základe usmernení SCRS.

4.  Údaje a informácie zozbierané v rámci programu pozorovateľov každého členského štátu sa postúpia Komisii, ktorá ich podľa potreby pošle buď SCRS, alebo sekretariátu ICCAT.

5.  Na účely odsekov 1 až 3 každý členský štát zabezpečí:

a)  časovo a priestorovo reprezentatívne pokrytie so zreteľom na vlastnosti jednotlivých flotíl a druhov rybolovu, s cieľom zabezpečiť pre Komisiu primerané a vhodné údaje a informácie o úlovku, rybolovnom úsilí a o ďalších vedeckých a riadiacich aspektoch;

b)  spoľahlivé protokoly zberu údajov;

c)  aby sa pozorovatelia ujali výkonu svojich povinností až po absolvovaní riadnej odbornej prípravy a po schválení;

d)  aby čo možno najmenej dochádzalo k narušeniu operácií plavidiel a pascí, ktorými sa vykonáva rybolov v oblasti dohovoru.

Článok 39

Program regionálnych pozorovateľov ICCAT

1.  Členské štáty zabezpečia účinné vykonávanie programu regionálnych pozorovateľov ICCAT, ako sa uvádza v tomto článku a v prílohe VIII.

2.  Členský štát zabezpečí prítomnosť regionálneho pozorovateľa ICCAT:

a)  na všetkých plavidlách na lov vakovou sieťou s oprávnením na rybolov tuniaka modroplutvého;

b)  pri všetkých premiestneniach jedincov tuniaka modroplutvého z plavidiel na lov vakovou sieťou;

c)  pri všetkých premiestneniach jedincov tuniaka modroplutvého z pascí do prepravných klietok;

d)  pri všetkých premiestneniach z jednej farmy na inú;

e)  pri všetkých operáciách umiestňovania jedincov tuniaka modroplutvého do klietok na farmách;

f)  pri každom výlove jedincov tuniaka modroplutvého z fariem a

g)  pri vypúšťaní jedincov tuniaka modroplutvého z chovných klietok do mora.

3.  Plavidlá na lov vakovou sieťou, na ktorých nie je prítomný regionálny pozorovateľ ICCAT, nie sú oprávnené vykonávať rybolov tuniaka modroplutvého.

4.  Členské štáty zabezpečia, že každej farme bude pridelený jeden regionálny pozorovateľ ICCAT na celé obdobie operácií súvisiacich s umiestňovaním do klietok. V prípadoch zásahu vyššej moci a po potvrdení okolností predstavujúcich takýto zásah vyššej moci členským štátom chovného zariadenia môže byť regionálny pozorovateľ ICCAT pridelený viac než jednej farme s cieľom zaručiť kontinuitu činností na farme, ak je zaručené riadne plnenie úloh pozorovateľa. Členský štát zodpovedný za farmu však okamžite požiada o vyslanie dodatočného regionálneho pozorovateľa.

5.  Úlohou regionálnych pozorovateľov ICCAT je najmä:

a)  pozorovať a monitorovať, či sú operácie rybolovu a chovu rýb v súlade s príslušnými ochrannými a riadiacimi opatreniami ICCAT, a to aj prostredníctvom prístupu k záznamom stereoskopickej kamery v čase umiestňovania do klietky, ktoré umožňujú merať dĺžku a odhadovať zodpovedajúcu hmotnosť;

b)  podpisovať vyhlásenia ICCAT o premiestnení a doklady o úlovku tuniaka modroplutvého, ak súhlasia s tým, že obsah daných dokumentov zodpovedá ich pozorovaniam. V opačnom prípade regionálni pozorovatelia ICCAT potvrdia na vyhláseniach o premiestnení a v dokladoch BCD svoju účasť a určia dôvody svojho nesúhlasu, pričom osobitne uvedú pravidlo (pravidlá) alebo postup (postupy), ktoré neboli dodržané;

c)  na základe usmernení výboru SCRS vykonávať vedeckú prácu vrátane odberu vzoriek.

6.  Kapitáni, posádky a prevádzkovatelia fariem, pascí a plavidiel nesmú nijakým spôsobom regionálnym pozorovateľom pri výkone ich povinností brániť v činnosti, zastrašovať ich, zasahovať do ich činnosti alebo ich ovplyvňovať.

ODDIEL 6

Operácie premiestňovania

Článok 40

Oprávnenie na premiestnenie

1.  Pred každou operáciou premiestňovania kapitán lovného plavidla alebo vlečného plavidla alebo jeho zástupcovia či prevádzkovateľ farmy alebo pasce, odkiaľ sa ryby premiestňujú, zašle vlajkovému členskému štátu alebo členskému štátu zodpovednému za farmu alebo pascu vopred oznámenie o premiestnení, v ktorom uvedie tieto údaje:

a)  názov lovného plavidla, farmy alebo pasce a číslo záznamu v registri ICCAT;

b)  predpokladaný čas premiestnenia;

c)  odhadované množstvo tuniaka modroplutvého, ktoré sa má premiestniť;

d)  informácie o polohe (zemepisná šírka/dĺžka), kde sa premiestnenie uskutoční, a identifikačné čísla klietok;

e)  názov vlečného plavidla, počet klietok, ktoré vlečné plavidlo vlečie, a v prípade potreby číslo záznamu v registri ICCAT a

f)  prístav, farmu alebo klietku, pre ktoré je tuniak modroplutvý určený.

2.  Členské štáty na účely odseku 1 každej prepravnej klietke pridelia jedinečné číslo. V prípade potreby použiť viacero prepravných klietok pri premiestňovaní úlovku zodpovedajúceho jednej rybolovnej operácii sa vyžaduje iba jedno vyhlásenie o premiestnení, musia sa v ňom však zaznamenať čísla každej použitej prepravnej klietky, pričom sa jasne uvedie množstvo jedincov tuniaka modroplutvého prepravovaných v každej klietke.

3.  Čísla klietok sa vydávajú v rámci jedinečného systému číslovania, ktorý obsahuje aspoň trojmiestny abecedný kód zodpovedajúci členskému štátu chovného zariadenia, za ktorým nasledujú tri číslice. Jedinečné čísla klietok sú trvalé a nie sú prenosné medzi jednotlivými klietkami.

4.  Členský štát uvedený v odseku 1 kapitánovi rybárskeho plavidla, resp. prevádzkovateľovi pasce alebo farmy, pridelí a oznámi číslo oprávnenia na každú operáciu premiestňovania. Číslo oprávnenia pozostáva z troch písmen kódu členského štátu, štyroch číslic označujúcich rok a troch písmen, ktoré znamenajú oprávnenie (AUT) alebo zamietnutie (NEG), za ktorými nasleduje poradové číslo.

5.  Členský štát uvedený v odseku 1 udelí alebo zamietne oprávnenie na premiestnenie do 48 hodín od predchádzajúceho predloženia oznámenia o premiestnení. Operácia premiestňovania sa nesmie začať bez predchádzajúceho vydaného pozitívneho oprávnenia.

6.  Oprávnenie na premiestnenie nemá vplyv na potvrdenie operácie umiestňovania do klietok.

Článok 41

Zamietnutie udeliť oprávnenie na premiestnenie a vypustenie tuniaka modroplutvého

1.  Členský štát zodpovedný za lovné plavidlo, vlečné plavidlo, farmu alebo pascu zamietne udeliť oprávnenie na premiestnenie, ak pri prijatí predchádzajúceho oznámenia o premiestnení skonštatuje, že:

a)  lovné plavidlo alebo pasca, ktoré podľa hlásenia ryby ulovili, nemá dostatočnú kvótu;

b)  lovné plavidlo alebo pasca ulovené množstvo rýb náležite nenahlásili, ani naň nebolo vydané oprávnenie na umiestnenie do klietok;

c)  lovné plavidlo, ktoré úlovok rýb nahlásilo, nemá platné oprávnenie loviť tuniaka modroplutvého vydané v súlade s článkom 27 alebo

d)  vlečné plavidlo, na ktoré boli ryby podľa hlásenia premiestnené, nie je zapísané v registri ICCAT pre všetky ostatné rybárske plavidlá uvedenom v článku 26 alebo nie je vybavené plne funkčným systémom VMS ani rovnocenným sledovacím zariadením.

2.  V prípade neudelenia oprávnenia na premiestnenie členský štát uvedený v odseku 1 podľa potreby kapitánovi lovného plavidla alebo vlečného plavidla, resp. prevádzkovateľovi pasce alebo farmy bezodkladne vydá príkaz na vypustenie rýb, v ktorom mu oznámi, že sa mu neudeľuje oprávnenie na premiestnenie a že musí ryby vypustiť do mora v súlade s prílohou XII.

3.  V prípade technickej poruchy systému VMS počas prepravy na farmu sa vlečné plavilo nahradí iným vlečným plavidlom s plne funkčným systémom VMS alebo sa na lodi inštaluje alebo použije nový funkčný systém VMS, a to podľa možnosti čo najskôr a najneskôr do 72 hodín. Lehota 72 hodín sa môže výnimočne predĺžiť v prípade zásahu vyššej moci alebo v prípade oprávnených prevádzkových obmedzení. Technická porucha sa musí bezodkladne oznámiť Komisii, ktorá o tom informuje sekretariát ICCAT. Kapitán alebo jeho zástupca v čase od zistenia technickej poruchy až do jej odstránenia každé štyri hodiny kontrolným orgánom vlajkového členského štátu oznamujú aktuálnu zemepisnú polohu rybárskeho plavidla vhodnými telekomunikačnými prostriedkami.

Článok 42

Vyhlásenie o premiestnení

1.  Kapitáni lovných plavidiel alebo vlečných plavidiel alebo prevádzkovatelia fariem alebo pascí na konci operácie premiestňovania vyplnia vyhlásenie ICCAT o premiestnení vo formáte stanovenom v prílohe VI a postúpia ho zodpovednému členskému štátu.

2.  Orgány členského štátu zodpovedné za rybárske plavidlo, farmu alebo pascu, z ktorých boli ryby premiestnené, formuláre vyhlásení o premiestnení označujú číslom. Číslo formulára vyhlásenia obsahuje trojpísmenový kód členského štátu, štyri číslice označujúce rok a tri číslice poradového čísla, za ktorými nasledujú tri písmená ITD (ČŠ-20**/xxx/ITD).

3.  Originál vyhlásenia o premiestnení slúži ako sprievodný doklad pri premiestnení rýb. Kópiu vyhlásenia si ponecháva lovné plavidlo ▌alebo pasca a vlečné plavidlo.

4.  Kapitáni plavidiel vykonávajúcich operácie premiestňovania nahlasujú svoje činnosti v súlade s prílohou II.

5.  Informácie, ktoré sa týkajú mŕtvych rýb, sa zaznamenávajú v súlade s postupmi stanovenými v prílohe XIII.

Článok 43

Monitorovanie videokamerou

1.  Kapitán lovného plavidla alebo vlečného plavidla, resp. prevádzkovateľ farmy alebo pasce zabezpečí monitorovanie premiestňovania videokamerou umiestnenou vo vode s cieľom overiť počet premiestňovaných rýb. Videozáznam vzniká v súlade s minimálnymi normami a postupmi stanovenými v prílohe X.

2.  Ak SCRS požiada Komisiu o poskytnutie kópií videozáznamov, členské štáty poskytnú tieto kópie ▌Komisii, ktorá ich postúpi SCRS.

Článok 44

Overenie regionálnymi pozorovateľmi ICCAT a priebeh vyšetrovaní

1.  Regionálni pozorovatelia ICCAT nachádzajúci sa na palube lovného plavidla a v blízkosti pasce, ako sa uvádza v článku 39 a v prílohe VIII:

a)  zaznamenávajú vykonávané činnosti súvisiace s premiestňovaním a podávajú o nich správy;

b)  pozorujú a odhadujú premiestnené úlovky a

c)  overujú údaje uvedené v predchádzajúcom oprávnení na premiestnenie podľa článku 40 a vo vyhlásení ICCAT o premiestnení podľa článku 42.

2.  V prípade, že sa odhady regionálneho pozorovateľa, príslušných kontrolných orgánov alebo kapitána lovného plavidla či vlečného plavidla alebo prevádzkovateľa pasce či farmy od seba líšia o viac ako 10 % počtu, zodpovedný členský štát začne vyšetrovanie. Takéto vyšetrovanie sa uzavrie pred umiestnením rýb do klietok na farme a v každom prípade do 96 hodín od začiatku vyšetrovania, okrem prípadov zásahu vyššej moci. Kým nie sú k dispozícii výsledky vyšetrovania, nepovolí sa umiestňovanie do klietok ani sa nepotvrdí príslušný oddiel v doklade o úlovku tuniaka modroplutvého.

3.  V prípade, že kvalita či jasnosť videozáznamu nepostačuje na odhad premiestňovaného počtu jedincov, však kapitán plavidla alebo prevádzkovateľ farmy či pasce môže požiadať orgány zodpovedného členského štátu o oprávnenie vykonať novú operáciu premiestnenia a poskytnúť regionálnemu pozorovateľovi príslušný videozáznam. Ak sa týmto dobrovoľným kontrolným premiestnením nedosiahnu uspokojivé výsledky, zodpovedný členský štát začne vyšetrovanie. Ak sa týmto vyšetrovaním potvrdí, že kvalita videozáznamu neumožňuje odhadnúť množstvo premiestnených jedincov, kontrolné orgány zodpovedného členského štátu nariadia vykonanie ďalšieho kontrolného premiestnenia a príslušný videozáznam poskytnú regionálnemu pozorovateľovi ICCAT. Nové premiestňovania sa uskutočňujú formou kontrolných premiestnení dovtedy, kým kvalita videozáznamu neumožní odhad premiestňovaného množstva jedincov.

4.  Bez toho, aby bolo dotknuté overovanie činnosti vykonávané inšpektormi, regionálny pozorovateľ ICCAT podpíše vyhlásenie o premiestnení len vtedy, keď sú výsledky jeho pozorovania v súlade s ochrannými a riadiacimi opatreniami ICCAT a keď informácie uvedené vo vyhlásení o premiestnení zodpovedajú jeho pozorovaniam a zahŕňajú videozáznam zodpovedajúcemu požiadavkám odsekov 1, 2 a 3. Pozorovateľ ICCAT okrem toho overí, či bolo vyhlásenie ICCAT o premiestnení odovzdané kapitánovi vlečného plavidla, resp. prevádzkovateľovi farmy alebo pasce alebo jeho zástupcovi. Ak pozorovateľ ICCAT nesúhlasí s vyhlásením o premiestnení, potvrdí na vyhláseniach o premiestnení a v dokladoch BCD svoju účasť a uvedie dôvody svojho nesúhlasu, pričom osobitne uvedie pravidlo (pravidlá) alebo postup (postupy), ktoré neboli dodržané.

5.  Kapitán lovného plavidla alebo vlečného plavidla alebo prevádzkovatelia fariem či pascí na konci operácie premiestňovania vyplnia vyhlásenie ICCAT o premiestnení vo formáte stanovenom v prílohe VI a postúpia ho zodpovednému členskému štátu. Členské štáty predložia vyhlásenia o premiestnení Komisii.

Článok 45

Vykonávacie akty

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia operačné postupy na uplatňovanie ustanovení uvedených v tomto oddiele. Takéto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 68.

ODDIEL 7

Operácie umiestňovania do klietok

Článok 46

Oprávnenie na umiestňovanie do klietok a možné zamietnutie udelenia oprávnenia

1.  Pred začiatkom každej operácie umiestňovania do klietok je vo vzdialenosti do 0,5 námornej míle od chovných zariadení zakázané ukotvovanie prepravných klietok. Na tento účel sa v riadiacich plánoch pre chov rýb uvedených v článku 15 musí uviesť zemepisná poloha zodpovedajúceho polygónu, v ktorom sa nachádza farma.

2.  Členský štát zodpovedný za farmu pred každou operáciou umiestňovania do klietok adresuje žiadosť členskému štátu alebo zmluvnej strane zodpovedným za lovné plavidlo alebo pascu, ktoré ulovili jedinca tuniaka modroplutvého na účely umiestnenia do klietky, o vydanie povolenia na umiestnenie do klietky.

3.  Príslušný orgán členského štátu zodpovedný za lovné plavidlo alebo pascu odmietne vydať povolenie na umiestnenie do klietky, ak sa domnieva, že:

a)  lovné plavidlo alebo pasca, ktoré ryby ulovili, nemali dostatočnú kvótu na lov tuniaka modroplutvého;

b)  lovné plavidlo alebo pasca náležite nenahlásili ulovené množstvo rýb alebo

c)  lovné plavidlo alebo pasca, ktoré podľa vyhlásenia ryby ulovili, nemajú platné oprávnenie loviť tuniaka modroplutvého vydané v súlade s článkom 27.

4.  Ak členský štát zodpovedný za lovné plavidlo alebo pascu odmietne vydať povolenie na umiestnenie do klietky:

a)  informuje o tom príslušný orgán členského štátu alebo zmluvnej strany zodpovedných za farmu a

b)  požiada príslušný orgán, aby pristúpil k zadržaniu úlovku a ryby vypustil späť do mora.

5.  Umiestňovanie do klietok sa nesmie začať bez povolenia, ktoré v lehote jedného pracovného dňa od žiadosti vydal členský štát alebo zmluvná strana zodpovední za lovné plavidlo či pascu alebo členský štát zodpovedný za farmu, ak s tým súhlasia orgány členského štátu alebo zmluvnej strany zodpovedných za lovné plavidlá alebo pascu. Ak v lehote jedného pracovného dňa nepríde odpoveď od orgánov členského štátu alebo zmluvnej strany zodpovedných za lovné plavidlo alebo pascu, príslušné orgány členského štátu zodpovedného za farmu môžu umiestnenie do klietok povoliť.

6.  Ryby sa do klietok umiestňujú každý rok do 22. augusta s výnimkou prípadov, keď príslušné orgány členského štátu alebo zmluvnej strany zodpovedných za farmu poskytnú oprávnené dôvody vrátane zásahu vyššej moci, ktoré sa priložia k hláseniu o umiestnení do klietok pri jeho predkladaní. V každom prípade sa ryby nesmú umiestňovať do klietok po 7. septembri každého roka.

Článok 47

Dokumentácia úlovkov tuniaka modroplutvého

Členské štáty zodpovedné za farmy zakážu umiestňovanie jedincov tuniaka modroplutvého do klietok, pokiaľ k nim neexistuje sprievodná dokumentácia v zmysle požiadaviek ICCAT v rámci programu dokumentácie úlovkov podľa nariadenia (EÚ) č. 640/2010. Táto dokumentácia musí byť správna, úplná a musí ju overiť členský štát alebo zmluvná strana zodpovedné za lovné plavidlá alebo pasce.

Článok 48

Inšpekcie

Členské štáty zodpovedné za farmy prijmú opatrenia potrebné na inšpekciu každej operácie umiestňovania do klietok na farmách.

Článok 49

Monitorovanie videokamerou

Členské štáty zodpovedné za farmy zabezpečia, aby operácie umiestňovania do klietok monitorovali ich kontrolné orgány videokamerami umiestnenými vo vode. V súlade s postupmi stanovenými v prílohe X sa z každej operácie umiestňovania do klietok vyhotoví jeden videozáznam.

Článok 50

Začiatok a priebeh vyšetrovaní

V prípade, že sa odhady množstva jedincov, ku ktorým dospel regionálny pozorovateľ ICCAT, kontrolné orgány príslušných členských štátov a/alebo prevádzkovateľ farmy od seba líšia o viac ako 10 % počtu, členský štát zodpovedný za farmu začne vyšetrovanie v spolupráci s členským štátom alebo zmluvnou stranou zodpovednými za lovné plavidlo a/alebo pascu. Členské štáty, ktoré vykonávajú vyšetrovania, môžu použiť aj iné informácie, ktorými disponujú, vrátane výsledkov programov týkajúcich sa umiestňovania do klietok uvedených v článku 51.

Článok 51

Opatrenia a programy na odhad počtu a hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa majú umiestniť do klietok

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na stanovenie odhadu počtu a hmotnosti rýb pri 100 % všetkých operácií umiestnenia do klietok používal program merania systémami stereoskopických kamier alebo alternatívnymi metódami, ktoré zaručujú rovnakú úroveň presnosti a správnosti.

2.  Tento program sa vykonáva v súlade s postupmi uvedenými v prílohe XI. Alternatívne metódy sa môžu používať iba vtedy, keď ich schváli ICCAT na svojej výročnej schôdzi.

3.  Členské štáty zodpovedné za farmu oznámia výsledky tohto programu členskému štátu alebo zmluvnej strane zodpovedným za lovné plavidlá a subjektu, ktorý riadi program regionálnych pozorovateľov za ICCAT.

4.  V prípade, že z výsledkov programu vyplynie, že množstvá jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa umiestňujú do klietok, sa líšia od nahlásených množstiev ulovených a/alebo premiestnených rýb, členský štát zodpovedný za lovné plavidlo alebo pascu začne vyšetrovanie v spolupráci s členským štátom alebo zmluvnou stranou zodpovednými za farmu. Ak sa lovné plavidlo alebo pasca plavia pod vlajkou inej zmluvnej strany, členský štát zodpovedný za farmu začne vyšetrovanie v spolupráci s touto vlajkovou zmluvnou stranou.

5.  Členský štát zodpovedný za lovné plavidlo alebo pascu v súlade s postupmi uvedenými v prílohe XII vydá príkaz na vypustenie rýb, a to v množstve, o ktoré počet rýb umiestnených do klietok prevyšuje množstvo rýb, ktoré boli podľa vyhlásenia ulovené a premiestnené, ak:

a)  sa vyšetrovanie uvedené v odseku 4 neuzatvorí do desiatich pracovných dní od oznámenia výsledkov programu v prípade jednej operácie umiestňovania do klietok alebo výsledkov všetkých operácií umiestňovania do klietok v rámci spoločnej rybolovnej operácie alebo

b)  z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že množstvo a/alebo priemerná hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého prevyšuje množstvo a/alebo priemernú hmotnosť rýb, ktoré boli podľa vyhlásenia ulovené a premiestnené.

Vypustenie nadbytočných rýb sa uskutoční v prítomnosti kontrolných orgánov.

6.  Na základe výsledkov programu sa určí, či je vypustenie rýb potrebné, a podľa toho sa vyplnia vyhlásenia o umiestnení do klietok a príslušné oddiely BCD. Po vydaní príkazu na vypustenie rýb prevádzkovateľ farmy požiada o účasť vnútroštátneho kontrolného orgánu a regionálneho pozorovateľa ICCAT, ktorí majú monitorovať vypustenie.

7.  Členské štáty výsledky programu predkladajú Komisii každý rok do 1. septembra. V prípade zásahu vyššej moci pri umiestnení do klietok členské štáty predložia tieto výsledky do 12. septembra. Komisia tieto informácie postupuje každý rok do 15. septembra SCRS na vyhodnotenie.

8.  Premiestnenie živých jedincov tuniaka modroplutvého z jednej chovnej klietky do druhej chovnej klietky sa neuskutoční bez povolenia a prítomnosti kontrolných orgánov členského štátu alebo zmluvnej strany zodpovedných za farmu. Každé premiestnenie sa musí zaznamenávať s cieľom kontrolovať počet jedincov. Vnútroštátne kontrolné orgány monitorujú premiestňovanie a zabezpečujú, že sa každé premiestnenie v rámci jednotlivých fariem zaznamená do systému elektronického BCD.

9.  Rozdiel medzi uloveným množstvom jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré nahlásilo plavidlo alebo pasca, a množstvom zisteným pomocou kontrolnej kamery v čase umiestňovania do klietok rovnajúci sa 10 % alebo viac predstavuje možné porušenie povinnosti zo strany dotknutého plavidla alebo pasce. Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie vhodných nadväzujúcich opatrení.

Článok 52

Vyhlásenie o umiestnení do klietok a hlásenie o umiestnení do klietok

1.  Do 72 hodín po skončení každej operácie umiestňovania do klietok prevádzkovateľ farmy predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o umiestnení do klietok, ako sa stanovuje v prílohe XIV.

2.   Okrem vyhlásenia o umiestnení do klietok uvedeného v odseku 1 členský štát zodpovedný za farmu do týždňa od ukončenia operácie umiestňovania do klietok predloží členskému štátu alebo zmluvnej strane, ktorých plavidlá alebo pasce ulovili tuniaka modroplutvého, ako aj Komisii hlásenie o umiestnení do klietok obsahujúce prvky uvedené v oddiele B prílohy XI. Komisia tieto informácie postupuje sekretariátu ICCAT.

3.  Na účely odseku 2 sa operácia umiestňovania do klietok nepovažuje za ukončenú, kým sa neuzavrie akékoľvek začaté vyšetrovanie a kým sa neukončí akákoľvek nariadená operácia vypustenia rýb.

Článok 53

Premiestňovanie a náhodné kontroly v rámci jednotlivých fariem

1.  Členské štáty zodpovedné za farmy zavedú systém vysledovateľnosti, ktorý zahŕňa vytváranie videozáznamov vnútorného premiestňovania.

2.  Kontrolné orgány členských štátov zodpovedné za farmy na základe analýzy rizika vykonávajú náhodné kontroly jedincov tuniaka modroplutvého držaných v chovných klietkach v čase od ukončenia operácií umiestňovania do klietok v danom roku do prvého umiestňovania do klietok v nasledujúcom roku.

3.  Každý členský štát zodpovedný za farmy na účely odseku 2 stanoví minimálny percentuálny podiel rýb, ktorý má byť predmetom kontroly. Tento podiel sa uvedie v ročnom pláne inšpekcií podľa článku 14. Každý členský štát Komisii oznámi výsledky každoročne vykonávaných náhodných kontrol. Komisia tieto výsledky postupuje sekretariátu ICCAT v apríli roka nasledujúceho po období vzťahujúcom sa na príslušnú kvótu.

Článok 54

Prístup k videozáznamom a požiadavky na ne

1.  Každý členský štát zodpovedný za farmu zabezpečuje, aby sa videozáznamy uvedené v článkoch 49 a 51 na požiadanie sprístupňovali národným inšpektorom ICCAT, ako aj regionálnym inšpektorom a inšpektorom ICCAT a pozorovateľom ICCAT a národným pozorovateľom.

2.  Každý členský štát zodpovedný za farmy prijme potrebné opatrenia na zabránenie nahradeniu, úprave či zmanipulovaniu pôvodných videozáznamov.

Článok 55

Ročné hlásenie o umiestnení do klietok

Členské štáty, pre ktoré platí povinnosť predkladať vyhlásenia a hlásenia o umiestnení do klietok podľa článku 52, Komisii každý rok do 31. júla posielajú hlásenie o umiestnení do klietok za predchádzajúci rok. Komisia tieto informácie každoročne posiela sekretariátu ICCAT do 31. augusta. Hlásenie musí obsahovať tieto informácie:

a)  celkové množstvo jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré boli na farme umiestnené do klietok, vrátane straty z hľadiska počtu a hmotnosti pri preprave do klietok na farme s použitím rybárskych plavidiel a pascí;

b)  zoznam plavidiel, ktoré lovia tuniaka modroplutvého, zabezpečujú ho alebo prepravujú na účely chovu (názov plavidla, vlajka, číslo licencie, typ výstroja), a pascí;

c)  výsledky programu odberu vzoriek na odhadovanie počtu ulovených tuniakov modroplutvých príslušnej veľkosti, ako aj dátum, čas a oblasť úlovku a použitá metóda rybolovu s cieľom zlepšiť štatistické údaje na účely posudzovania populácie rýb.

Podľa programu odberu vzoriek sa odber vzoriek podľa veľkosti (dĺžky alebo hmotnosti) v klietkach musí vykonávať na vzorke (= 100 jedincov) na každých 100 ton živých rýb alebo na vzorke 10 % rýb z celkového počtu rýb umiestnených v klietke. Vzorky podľa veľkosti sa odoberú počas výlovu na farme a z mŕtvych rýb počas prepravy v súlade s usmerneniami ICCAT k predkladaniu údajov a informácií. V prípade rýb chovaných dlhšie ako jeden rok sa stanovia ďalšie doplňujúce metodiky odberu vzoriek. Odber vzoriek sa vykonáva počas akéhokoľvek výlovu a vzťahuje sa na všetky klietky;

d)  množstvo tuniakov modroplutvých umiestnených do klietok a odhad rastu a úmrtnosti počas chovu v zajatí a množstva predaných rýb v tonách. Tieto informácie poskytuje farma;

e)  množstvo tuniakov modroplutvých umiestnených do klietok v predchádzajúcom roku a

f)  množstvá rýb predaných v predchádzajúcom roku rozdelené podľa ich pôvodu.

Článok 56

Vykonávacie akty

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia postupy na uplatňovanie ustanovení uvedených v tomto oddiele. Takéto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 68.

ODDIEL 8

Monitorovanie a dohľad

Článok 57

Systém monitorovania plavidiel

1.  Odchylne od článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 vlajkové členské štáty zavedú pre svoje rybárske plavidlá s najväčšou dĺžkou 12 metrov alebo viac systém monitorovania plavidiel (VMS) v súlade s prílohou XV.

2.  Rybárske plavidlá s najväčšou dĺžkou nad 15 metrov, ktoré sú zapísané v zozname plavidiel uvedenom v článku 26 ods. 1 písm. a) alebo v zozname plavidiel uvedenom v článku 26 ods. 1 písm. b), začnú údaje VMS posielať ICCAT aspoň päť dní pred obdobím platnosti ich oprávnenia a budú v tom pokračovať najmenej päť dní po ukončení tohto obdobia s výnimkou prípadov, keď sa Komisii vopred zašle žiadosť o odstránenie plavidla z registra ICCAT pre plavidlá.

3.  Kapitán plavidla alebo jeho zástupca na účely kontroly zabezpečuje, aby sa prenos údajov VMS z lovných plavidiel s oprávnením na aktívny rybolov tuniaka modroplutvého počas ich prítomnosti v prístave neprerušil, pokiaľ nie je k dispozícii systém nahlasovania vplávania do prístavu či vyplávania z neho.

4.  Členské štáty zabezpečujú, aby ich strediská monitorovania rybolovu postúpili Komisii a ňou určenému orgánu v reálnom čase a vo formáte „https data feed“ správy VMS zaslané rybárskymi plavidlami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou. Komisia tieto správy zašle elektronicky sekretariátu ICCAT.

5.  Členské štáty zabezpečia:

a)  aby sa správy VMS od rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, postupovali Komisii aspoň každé dve hodiny;

b)  aby sa v prípade technickej poruchy VMS alternatívne správy doručené podľa článku 25 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011, ktoré posielajú rybárske plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, postupovali Komisii do 24 hodín po prijatí ich strediskami monitorovania rybolovu;

c)  aby sa správy postúpené Komisii číslovali podľa poradia (jedinečným identifikačným číslom), čím sa zabráni dvojitým hláseniam;

d)  aby správy postupované Komisii boli v súlade s článkom 24 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011.

6.  Každý členský štát zabezpečí, aby sa so všetkými správami sprístupnenými jeho inšpekčným plavidlám zaobchádzalo dôverne a aby sa používali výlučne na účely inšpekcie operácií na mori.

ODDIEL 9

Inšpekcia a presadzovanie dodržiavania predpisov

Článok 58

Program ICCAT pre spoločné medzinárodné inšpekcie

1.  Spoločné medzinárodné inšpekcie sa vykonávajú v súlade s programom ICCAT pre spoločné medzinárodné inšpekcie (ďalej len „program ICCAT“) na účely medzinárodnej kontroly mimo vôd v jurisdikcii štátu, ako sa uvádza v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

2.  Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého, v rámci programu ICCAT prideľujú inšpektorov a vykonávajú inšpekcie na mori.

3.  Zakaždým, keď v oblasti dohovoru vykonáva rybolov tuniaka modroplutvého súčasne viac ako 15 rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou jedného členského štátu, dotknutý členský štát na základe posúdenia rizika vyšle inšpekčné plavidlo na účely inšpekcie a kontroly na mori v oblasti dohovoru, a to na celé obdobie, keď sa dané plavidlá v danej oblasti vyskytujú. Táto povinnosť sa považuje za splnenú vtedy, keď členské štáty spolupracujú na vyslaní inšpekčného plavidla alebo keď sa do oblasti dohovoru vyšle inšpekčné plavidlo Únie.

4.  Inšpektorov Únie pôsobiacich v rámci programu ICCAT môže prideliť Komisia alebo ňou určený orgán.

5.  Na účely odseku 3 činnosti dohľadu a inšpekcie vykonávané v mene Únie koordinuje Komisia alebo ňou určený orgán. V koordinácii s príslušnými členskými štátmi môže Komisia vypracovať spoločné inšpekčné programy, aby si Únia mohla plniť povinnosti v rámci programu ICCAT. Členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú lov tuniaka modroplutvého, prijmú opatrenia potrebné na uľahčenie realizácie daných programov najmä z hľadiska potrebných ľudských a materiálnych zdrojov a období a geografických oblastí používania daných zdrojov.

6.  Členské štáty do 1. apríla každého roka oboznámia Komisiu s menami inšpektorov a názvami inšpekčných plavidiel, ktoré počas roka plánujú prideliť na program ICCAT. Komisia na základe týchto informácií v spolupráci s členskými štátmi každoročne vypracuje plán účasti Únie na programe ICCAT a zašle ho sekretariátu ICCAT a členským štátom.

Článok 59

Inšpekcie v prípade porušení

Vlajkový členský štát zabezpečí, aby sa fyzická inšpekcia rybárskeho plavidla, ktoré sa plaví pod jeho vlajkou, uskutočnila pod jeho vedením v jeho prístavoch alebo aby ju v prípade, keď rybárske plavidlo nie je v jednom z jeho prístavov, vykonal inšpektor určený vlajkovým členským štátom, ak rybárske plavidlo:

a)  nesplnilo požiadavky na záznamy a na hlásenia uvedené v článkoch 31 a 32 alebo

b)  porušilo ustanovenia tohto nariadenia alebo sa dopustilo závažného porušenia v zmysle článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo článku 90 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 60

Krížové kontroly

1.  Každý členský štát overuje informácie a včasné predloženie správ o inšpekcii a správ pozorovateľov, údaje VMS a v prípade potreby elektronické BCD, rybárske denníky svojich rybárskych plavidiel, dokumenty o premiestnení alebo prekládke a dokumenty o úlovku v súlade s článkom 109 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.  Každý členský štát pri každom vylodení, prekládke alebo umiestnení do klietok vykonáva krížové kontroly, pri ktorých porovnáva množstvá podľa druhov zaznamenané v rybárskych denníkoch rybárskych plavidiel alebo množstvá podľa druhov uvedené vo vyhlásení o prekládke oproti množstvám uvedeným vo vyhlásení o vylodení alebo vyhlásení o umiestnení do klietok alebo v akýchkoľvek iných relevantných dokumentoch, medzi ktoré patria napr. faktúry a/alebo záznamy o predaji.

ODDIEL 10

Presadzovanie dodržiavania predpisov

Článok 61

Presadzovanie dodržiavania predpisov

Bez toho, aby boli dotknuté články 89 až 91 nariadenia (ES) č. 1224/2009, a najmä povinnosť členských štátov prijímať náležité opatrenia na presadzovanie dodržiavania predpisov v súvislosti s rybárskym plavidlom, členský štát zodpovedný za farmu (farmy) na chov tuniaka modroplutvého prijme náležité opatrenia na presadzovanie dodržiavania predpisov v súvislosti s farmou, ak sa preukázalo, že v súlade s právom daného štátu farma nespĺňa ustanovenia článkov 46 až 56 tohto nariadenia. Medzi tieto opatrenia môžu v závislosti od závažnosti priestupku a v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva patriť najmä pozastavenie alebo odňatie oprávnenia a/alebo uloženie pokuty. Členské štáty oznámia každé pozastavenie alebo odňatie oprávnenia Komisii, ktorá o tom informuje sekretariát ICCAT, aby bolo možné zodpovedajúcim spôsobom upraviť register pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého.

KAPITOLA 6

Uvádzanie na trh

Článok 62

Opatrenia týkajúce sa uvádzania na trh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté nariadenia (ES) č. 1224/2009 a (ES) č. 1005/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013(28), v prípade tuniaka modroplutvého je v rámci Únie zakázané obchodovanie, vyloďovanie, dovoz, vývoz, umiestňovanie do klietok na účely výkrmu alebo chovu, opätovný vývoz a prekládka, ak nie je k dispozícii správna, úplná a overená sprievodná dokumentácia stanovená v tomto nariadení a v právnych predpisoch Únie, ktorými sa vykonávajú pravidlá ICCAT týkajúce sa programu dokumentácie lovu tuniaka modroplutvého.

2.  V prípade tuniaka modroplutvého je v rámci Únie zakázané obchodovanie, dovoz, vyloďovanie, umiestňovanie do klietok na účely výkrmu alebo chovu, spracovanie, vývoz, opätovný vývoz a prekládka, ak:

a)  jedince tuniaka modroplutvého boli ulovené rybárskymi plavidlami alebo pascami vlajkového štátu, ktorý v rámci ochranných a riadiacich opatrení ICCAT nedisponuje rybolovnou kvótou ani obmedzením výlovu vzhľadom na tuniaka modroplutvého, alebo

b)  jedince tuniaka modroplutvého boli ulovené rybárskym plavidlom alebo pascou, v prípade ktorých bola v čase výlovu vyčerpaná individuálna kvóta alebo ktorých štát mal v čase výlovu vyčerpané svoje rybolovné možnosti.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté nariadenia (ES) č. 1224/2009, (ES) č. 1005/2008 a (EÚ) č. 1379/2013, je v rámci Únie zakázané obchodovanie, dovoz, vyloďovanie, spracovanie a vývoz tuniaka modroplutvého z výkrmných alebo chovných fariem, ktoré nie sú v súlade s nariadeniami uvedenými v odseku 1.

KAPITOLA 7

Záverečné ustanovenia

Článok 63

Hodnotenie

Členské štáty na žiadosť Komisie jej bezodkladne predložia podrobnú správu o ich vykonávaní tohto nariadenia. Na základe informácií od členských štátov Komisia do dátumu určeného ICCAT predkladá sekretariátu ICCAT podrobnú správu o vykonávaní odporúčania ICCAT 19-04.

Článok 64

Financovanie

Na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014(29) sa toto nariadenie považuje za viacročný plán v zmysle článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 65

Dôvernosť

S údajmi zozbieranými a vymenenými v rámci tohto nariadenia sa nakladá v súlade s uplatniteľnými pravidlami o dôvernosti podľa článkov 112 a 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 66

Postup prijímania zmien

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 67 týkajúce sa zmien tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť ho opatreniam, ktoré prijme ICCAT a ktoré sú záväzné pre Úniu a jej členské štáty, pokiaľ ide o:

a)   výnimky zo zákazu podľa článku 8 v súvislosti s prenosom nevyčerpaných kvót;

b)  lehoty na nahlasovanie informácií podľa článku 24 ods. 4, článku 26 ods. 1, článku 29 ods. 1, článku 32 ods. 2 a 3, článku 35 ods. 5 a 6, článku 36, článku 41 ods. 3, článku 44 ods. 2, článku 51 ods. 7, článku 52 ods. 12, článku 55, článok 57 ods. 5 písm. b) a článku 58 ods. 6;

c)  trvanie období rybárskych sezón podľa článku 17 ods. 1 a 4;

d)  minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť jedincov stanovenú v článku 19 ods. 1 a 2 a v článku 20 ods. 1;

e)  percentuálne podiely a referenčné parametre stanovené v článku 13, článku 15 ods. 3 a 4, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 2, článku 38 ods. 1, článku 44 ods. 2, článku 50 a článku 51 ods. 9;

f)  informácie, ktoré sa majú predložiť Komisii, uvedené v článku 11 ods. 1, článku 24 ods. 1, článku 25 ods. 3, článku 29 ods. 1, článku 30 ods. 4, článku 34 ods. 2, článku 40 ods. 1 a článku 55;

g)  úlohy národných pozorovateľov a regionálnych pozorovateľov ICCAT, ako sa stanovuje v uvedenom poradí v článku 38 ods. 2 a článku 39 ods. 5;

h)  dôvody na zamietnutie oprávnenia na premiestnenie stanovené v článku 41 ods. 1;

i)  dôvody na zadržanie úlovku a príkaz na vypustenie rýb podľa článku 46 ods. 4;

j)  počet plavidiel podľa článku 58 ods. 3;

k)  prílohy I až XV.

2.  Všetky zmeny prijaté v súlade s odsekom 1 sa striktne obmedzujú na vykonávanie zmien a/alebo doplnení príslušných odporúčaní ICCAT, ktoré sú pre Úniu záväzné.

Článok 67

Vykonávanie delegovania právomocí

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 66 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 66 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 66 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu alebo Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 68

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený podľa článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 69

Zmeny nariadenia (ES) č. 1936/2001

Nariadenie (ES) č. 1936/2001 sa mení takto:

a)  článok 3 písm. g) až j), články 4a, 4b a 4c a príloha Ia sa vypúšťajú;

b)  v prílohách I a II sa vypúšťa slovné spojenie „Tuniak modroplutvý: Thunnus thynnus“.

Článok 70

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/2107

V nariadení (EÚ) 2017/2107 sa vypúšťa článok 43.

Článok 71

Zmeny nariadenia (EÚ) 2019/833

V nariadení (EÚ) 2019/833 sa vypúšťa článok 53.

Článok 72

Zrušenie

1.  Nariadenie (ES) č. 2016/1627 sa týmto zrušuje.

2.  Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XVI.

Článok 73

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V …

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Osobitné podmienky pre lovné plavidlá loviace na základe článku 19

1.  Každý členský štát zaručuje dodržiavanie týchto obmedzení kapacity:

—  Maximálny počet jeho lodí s návnadou a lodí s vlečnými lovnými šnúrami s oprávnením loviť tuniaka modroplutvého zodpovedá počtu plavidiel, ktoré sa zúčastňovali na cielenom rybolove tuniaka modroplutvého v roku 2006.

—  Maximálny počet jeho plavidiel tvoriacich flotilu vykonávajúcu drobný cielený lov tuniaka modroplutvého v Stredozemnom mori zodpovedá počtu plavidiel, ktoré sa zúčastňovali na rybolove tuniaka modroplutvého v roku 2008.

—  Maximálny počet jeho lovných plavidiel s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori zodpovedá počtu plavidiel, ktoré sa zúčastňovali na rybolove tuniaka modroplutvého v roku 2008. Každý členský štát pridelí individuálne kvóty dotknutým plavidlám.

2.  Každý členský štát môže prideliť:

—  Maximálne 7 % svojich kvót na tuniaka modroplutvého svojim lodiam s návnadou a lodiam s vlečnými lovnými šnúrami. Pokiaľ ide o Francúzsko, maximálne 100 ton tuniaka modroplutvého, pričom jedince musia mať hmotnosť minimálne 6,4 kg alebo vidlicovú dĺžku 70 cm, môžu uloviť plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska s najväčšou dĺžkou menšou než 17 m pôsobiace v Biskajskom zálive.

—  Maximálne 2 % svojich kvót na tuniaka modroplutvého svojim plavidlám vykonávajúcim maloobjemový tradičný rybolov v pobrežných oblastiach na čerstvé ryby v Stredozemnom mori.

—  Maximálne 90 % svojich kvót na tuniaka modroplutvého svojim lovným plavidlám v Jadranskom mori na účely farmového chovu.

3.  Chorvátsko môže uplatniť v prípade maximálne 7 % hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého ulovených svojimi plavidlami v Jadranskom mori na chovné účely minimálnu hmotnosť 6,4 kg alebo 66 cm vidlicovej dĺžky.

4.  Členské štáty, ktorých lode s návnadou, plavidlá s lovnými šnúrami, plavidlá s ručnými šnúrami a lode s vlečnými lovnými šnúrami majú oprávnenie loviť tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantiku a v Stredozemnom mori, stanovia tieto požiadavky na chvostové štítky:

—  Chvostové štítky sa musia pripevniť na každého tuniaka modroplutvého ihneď po vyložení.

—  Každý chvostový štítok má osobitné identifikačné číslo, ktoré sa uvádza v dokumentoch o výlove tuniaka modroplutvého a čitateľne a nezmazateľne zapisuje na vonkajšiu stranu akéhokoľvek balenia, ktoré obsahuje tuniaka.

PRÍLOHA II

Požiadavky na rybárske denníky

A.  LOVNÉ PLAVIDLÁ

Minimálne špecifikácie pre rybárske denníky:

1.  Listy denníka sú očíslované.

2.  Zápisy do denníka sa vykonávajú každý deň do polnoci alebo pred príchodom do prístavu.

3.  Do denníka je nutné zapisovať inšpekcie na mori.

4.  K denníku je ako príloha pripojená jedna kópia jeho listov.

5.  Na palube treba uchovávať denníky pokrývajúce jeden rok činnosti plavidla.

Minimálne štandardné informácie zapisované do rybárskeho denníka:

1.  Meno a adresa kapitána.

2.  Dátumy a prístavy odchodu, dátumy a prístavy príchodu.

3.  Názov plavidla, registračné číslo, registračné číslo ICCAT, medzinárodný rádiový volací znak a číslo IMO (ak je k dispozícii).

4.  Rybársky výstroj:

a)  kód typu podľa FAO;

b)  rozmery (napr. dĺžka, veľkosť ôk, počet háčikov).

5.  Operácie na mori (minimálne) s jednou šnúrou na deň výjazdu s uvedením týchto údajov:

a)  činnosť (napr. rybolov, plavba);

b)  pozícia: presné denné polohy (v stupňoch a minútach) zaznamenané za každú rybársku operáciu alebo na poludnie v prípade, že sa počas uvedeného dňa nevykonával rybolov;

c)  záznamy o úlovkoch vrátane:

–  kódu FAO;

–  zaokrúhlenej hmotnosti (RWT) v kg na deň;

–  počtu kusov na deň.

V prípade plavidiel na lov vakovou sieťou sa uvedené údaje zaznamenávajú za každú rybársku operáciu, a to aj v prípade nulového úlovku.

6.  Podpis kapitána.

7.  Spôsob merania hmotnosti: odhad, váženie na palube.

8.  Do denníka sa zaznamenáva hmotnosť v ekvivalente živej hmotnosti rýb a uvádzajú sa koeficienty prepočtu použité pri hodnotení.

Minimálne údaje zaznamenávané do rybárskych denníkov v prípade vylodenia alebo prekládky:

1.  Dátum a prístav vylodenia/prekládky.

2.  Výrobky:

a)  druhy a úprava podľa kódu FAO;

b)  počet rýb alebo prepraviek a množstvo v kg.

3.  Podpis kapitána alebo zástupcu plavidla.

4.  V prípade prekládky: názov prijímajúceho plavidla, jeho vlajka a registračné číslo ICCAT.

Minimálne údaje zaznamenávané do rybárskych denníkov v prípade premiestnenia do klietok:

1.  Dátum, čas a poloha (zemepisná šírka/zemepisná dĺžka) premiestnenia.

2.  Výrobky:

a)  druhy podľa kódu FAO;

b)  počet rýb a množstvo (v kg) premiestnené do klietok.

3.  Názov a vlajka vlečného plavidla a jeho registračné číslo ICCAT.

4.  Názov farmy určenia a jej registračné číslo ICCAT.

5.  V prípade spoločnej rybolovnej operácie kapitáni okrem údajov uvedených v bodoch 1 až 4 zaznamenávajú do denníka:

a)  pre lovné plavidlo, ktoré premiestňuje ryby do klietok:

–  množstvo úlovkov na palube,

–  množstvo úlovkov započítavaných do individuálnej kvóty,

–  názvy ďalších plavidiel zúčastnených na spoločnej rybolovnej operácii;

b)  pre ďalšie lovné plavidlá zúčastnené na spoločnej rybolovnej operácií, ktoré nevykonávajú premiestňovanie rýb:

–  názvy týchto plavidiel, ich medzinárodné rádiové volacie znaky a registračné čísla ICCAT,

–  skutočnosť, že žiadne úlovky neboli umiestnené na palubu ani premiestnené do klietok,

–  množstvo úlovkov započítavaných do individuálnej kvóty,

–  názov a registračné číslo ICCAT lovného plavidla uvedeného v písmene a).

B.  VLEČNÉ PLAVIDLÁ

1.  Kapitán vlečného plavidla denne zaznamenáva do rybárskeho denníka dátum, čas a polohu premiestnenia, premiestnené množstvá (počet rýb a hmotnosť v kg), číslo klietky, ako aj názov lovného plavidla, jeho vlajku a registračné číslo ICCAT, názov ostatných zúčastnených plavidiel a ich registračné číslo ICCAT, farmu určenia a jej registračné číslo ICCAT a číslo vyhlásenia ICCAT o premiestnení.

2.  Ďalšie premiestnenie na pomocné plavidlá alebo iné vlečné plavidlá treba nahlásiť a uviesť pri tom rovnaké informácie, ako sú informácie uvedené v bode 1, ako aj názov pomocného plavidla alebo vlečného plavidla, jeho vlajku a registračné číslo ICCAT a číslo vyhlásenia ICCAT o premiestnení.

3.  Rybársky denník obsahuje údaje o všetkých premiestneniach uskutočnených počas rybárskej sezóny. Denník sa nachádza na palube a je kedykoľvek k dispozícii na účely kontroly.

C.  POMOCNÉ PLAVIDLÁ

1.  Kapitán pomocného plavidla denne zaznamenáva činnosti do rybárskeho denníka, okrem iného aj dátum, čas a polohy, množstvá tuniaka modroplutvého presunuté na palubu a názov rybárskeho plavidla, farmy alebo pasce, s ktorými spolupracuje.

2.  Rybársky denník obsahuje podrobné údaje o všetkých činnostiach uskutočnených počas rybárskej sezóny. Denník sa nachádza na palube a je kedykoľvek k dispozícii na účely kontroly.

D.  SPRACOVATEĽSKÉ PLAVIDLÁ

1.  Kapitán spracovateľského plavidla denne zaznamenáva do rybárskeho denníka dátum, čas a polohu činností, preložené množstvá a počet a hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého získaných z fariem, pascí alebo prípadne lovných plavidiel. Kapitán zaznamenáva aj názvy a registračné čísla ICCAT daných fariem, pascí alebo lovných plavidiel.

2.  Kapitán spracovateľského plavidla denne vedie spracovateľský denník, v ktorom uvádza zaokrúhlenú hmotnosť a počet premiestnených alebo preložených rýb, použitý koeficient prepočtu, ako aj hmotnosti a množstvá podľa úpravy produktov.

3.  Kapitán spracovateľského plavidla vedie záznamy o skladovaní, na základe ktorých možno identifikovať polohu, ako aj množstvá každého druhu a ich úpravu.

4.  Rybársky denník obsahuje údaje o všetkých prekládkach uskutočnených počas rybárskej sezóny. Rybársky denník, spracovateľný denník, plán uskladnenia a originály vyhlásení ICCAT o premiestnení sa nachádzajú na palube a sú kedykoľvek k dispozícii na účely kontroly.

PRÍLOHA III

Formulár hlásenia o úlovku

Formulár hlásenia o úlovku

Vlajka

Reg. č. ICCAT

Názov plavidla

Dátum začiatku hlásenia

Dátum konca hlásenia

Trvanie hlásenia (d)

Dátum úlovku

Miesto úlovku

Úlovok

Pridelená hmotnosť v prípade spoločnej rybolovnej operácie (kg)

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

Hmotnosť (kg)

Počet kusov

Priemerná hmotnosť (kg)

PRÍLOHA IV

Formulár žiadosti o povolenie zúčastniť sa na spoločnej rybolovnej operácii

Spoločná rybolovná operácia

Vlajkový štát

Názov plavidla

Reg. č. ICCAT

Trvanie operácie

Totožnosť prevádzkovateľov

Individuálna kvóta plavidla

Kľúč rozdelenia na plavidlo

Výkrmná a chovná farma určenia

Zmluvná strana

Reg. č. ICCAT

Dátum …

Potvrdenie vlajkového štátu …

PRÍLOHA V

Vyhlásenie ICCAT o prekládke

20210428-P9_TA(2021)0142_SK-p0000002.png

20210428-P9_TA(2021)0142_SK-p0000003.png

PRÍLOHA VI

Vyhlásenie ICCAT o premiestnení

20210428-P9_TA(2021)0142_SK-p0000004.png

PRÍLOHA VII

Minimálne údaje na účely oprávnenia na rybolov(30)

A.  IDENTIFIKÁCIA

1.  Registračné číslo ICCAT

2.  Názov rybárskeho plavidla

3.  Vonkajšie registračné číslo (písmená a číslice)

B.  PODMIENKY RYBOLOVU

1.  Dátum vydania

2.  Obdobie platnosti

3.  Podmienky oprávnenia na rybolov vrátane situácií, keď z tohto nariadenia a/alebo vnútroštátnych právnych predpisov vyplynulo, ktoré druhy, zóny a rybársky výstroj sú vhodné, ako aj iné uplatniteľné podmienky.

 

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Zóny

 

Druhy

 

Rybársky výstroj

 

Iné podmienky

 

PRÍLOHA VIII

Program regionálnych pozorovateľov ICCAT

VYMENOVANIE REGIONÁLNYCH POZOROVATEĽOV ICCAT

1.  Kvalifikácie, ktorými na účely plnenia svojich úloh disponuje každý regionálny pozorovateľ ICCAT:

a)  dostatok skúseností na rozpoznanie druhov a rybárskeho výstroja;

b)  dostatočná úroveň znalosti ochranných a riadiacich opatrení ICCAT, potvrdená certifikátom od členského štátu a zodpovedajúca usmerneniam ICCAT pre odbornú prípravu;

c)  schopnosť presného pozorovania a zaznamenávania údajov;

d)  dostatočná úroveň znalosti jazyka vlajkového štátu plavidla alebo farmy, ktoré pozoruje.

POVINNOSTI REGIONÁLNEHO POZOROVATEĽA ICCAT

2.  Regionálny pozorovateľ ICCAT:

a)  musí mať absolvovanú technickú odbornú prípravu predpísanú v usmerneniach ICCAT;

b)  musí byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov, no podľa možnosti nie štátnym príslušníkom štátu, v ktorom je zaregistrovaná farma alebo pasca, ani vlajkového štátu plavidla na lov vakovou sieťou. V prípade výlovu jedincov tuniaka modroplutvého z klietky a ich predaja ako čerstvých produktov však regionálny pozorovateľ ICCAT, ktorý pozoruje výlov, môže byť štátnym príslušníkom členského štátu zodpovedného za farmu;

c)  musí byť schopný plniť úlohy uvedené v bode 3;

d)  musí byť zapísaný v zozname regionálnych pozorovateľov ICCAT, ktorý vedie ICCAT;

e)  nesmie mať aktuálne finančné záujmy alebo iný prospech v súvislosti s lovom tuniaka modroplutvého.

ÚLOHY REGIONÁLNEHO POZOROVATEĽA ICCAT

3.  Regionálny pozorovateľ ICCAT má predovšetkým tieto úlohy:

a)  ako pozorovateľ na plavidlách na lov vakovou sieťou monitoruje, ako plavidlo dodržiava relevantné ochranné a riadiace opatrenia, ktoré prijala ICCAT. Regionálny pozorovateľ predovšetkým:

1.  v prípadoch, keď regionálny pozorovateľ ICCAT spozoruje prípadné porušenie odporúčania ICCAT, okamžite zašle túto informáciu spoločnosti zodpovednej za pozorovanie, ktorá danú informáciu bezodkladne postúpi orgánom vlajkového štátu lovného plavidla;

2.  zaznamenáva a nahlasuje vykonané rybolovné činnosti;

3.  pozoruje a odhaduje úlovky a overuje zápisy v rybárskom denníku;

4.  vydáva denné hlásenia o činnostiach premiestnenia vykonaných plavidlom na lov vakovou sieťou;

5.  sleduje a zaznamenáva plavidlá, pri ktorých existuje možnosť, že lovia v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami ICCAT;

6.  zaznamenáva a nahlasuje vykonané činnosti premiestnenia;

7.  overuje polohu plavidla počas premiestnenia;

8.  pozoruje a odhaduje premiestňované produkty okrem iného aj kontrolou videozáznamov;

9.  overuje a zaznamenáva názov dotknutého rybárskeho plavidla a jeho registračné číslo ICCAT;

10.  na základe pokynov SCRS vykonáva vedeckú prácu, napr. zber údajov v rámci úlohy II, ak to vyžaduje komisia ICCAT;

b)  ako regionálny pozorovateľ ICCAT na farmách a pri pasciach monitoruje dodržiavanie relevantných ochranných a riadiacich opatrení, ktoré prijala ICCAT. Regionálny pozorovateľ ICCAT predovšetkým:

1.  overuje údaje uvedené vo vyhláseniach o premiestnení a o umiestnení do klietok a v BCD okrem iného aj kontrolou videozáznamov;

2.  potvrdzuje údaje uvedené vo vyhláseniach o premiestnení a o umiestnení do klietok a v BCD;

3.  vydáva denné hlásenia o činnostiach premiestnenia vykonaných farmami a pascami;

4.  spolupodpisuje vyhlásenie o premiestnení, vyhlásenie o umiestnení do klietok a BCD len v tom prípade, že informácie v daných dokumentoch považuje za zodpovedajúce jeho pozorovaniam, a to vrátane videozáznamu, ktorý vyhovuje požiadavkám uvedeným v článku 42 ods. 1 a článku 43 ods. 1;

5.  na základe pokynov SCRS vykonáva vedeckú prácu, napr. odber vzoriek, ako vyžaduje Komisia;

6.  registruje a overuje prítomnosť každého typu označenia vrátane prirodzených znakov a zaznamenáva každý prípad nedávno odstráneného označenia;

c)  zostavuje všeobecné správy, v ktorých uvádza informácie zozbierané v súlade s týmto bodom, a poskytuje kapitánovi plavidla a prevádzkovateľovi farmy možnosť doplniť všetky relevantné informácie;

d)  do 20 dní po uplynutí obdobia pozorovania predloží sekretariátu všeobecnú správu uvedenú v písmene c);

e)  vykonáva všetky ďalšie úlohy určené komisiou ICCAT.

4.  So všetkými informáciami o operáciách rybolovu a premiestňovania vykonávaných plavidlami na lov vakovou sieťou a farmami zaobchádza regionálny pozorovateľ ICCAT ako s dôvernými informáciami a jeho písomný súhlas s uvedenou požiadavkou je podmienkou jeho vymenovania za regionálneho pozorovateľa ICCAT.

5.  Regionálny pozorovateľ ICCAT spĺňa požiadavky vyplývajúce zo zákonov a predpisov vlajkového štátu alebo štátu farmy, pod ktorého právomoc patrí plavidlo alebo farma, kam bol pridelený regionálny pozorovateľ ICCAT.

6.  Regionálny pozorovateľ ICCAT rešpektuje hierarchiu a dodržiava všeobecné zásady správania, ktoré platia pre celú posádku plavidla a všetok personál farmy, za podmienky, že takéto pravidlá nebránia plneniu povinností regionálneho pozorovateľa ICCAT podľa tohto programu a povinností posádky plavidla a personálu farmy podľa bodu 7 tejto prílohy a článku 39.

POVINNOSTI VLAJKOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV VOČI REGIONÁLNYM POZOROVATEĽOM ICCAT

7.  Členské štáty zodpovedné za plavidlo na lov vakovou sieťou, za farmu alebo pascu zabezpečia, aby regionálni pozorovatelia ICCAT:

a)  mali povolený prístup k posádke plavidla, k personálu farmy a pasce, ako aj k výstroju, klietkam a k vybaveniu;

b)  mali na požiadanie prístup k tomuto vybaveniu, pokiaľ sa nachádza na plavidlách, na ktoré boli pridelení, s cieľom uľahčiť im vykonávanie činností stanovených v bode 3 tejto prílohy:

1.  satelitné navigačné zariadenie;

2.  radarové obrazovky, ak sa používajú;

3.  prostriedky elektronickej komunikácie;

c)  mali ubytovanie vrátane nocľahu, stravy a primeraného sanitárneho vybavenia na rovnakej úrovni ako dôstojníci;

d)  mali primeraný priestor na mostíku alebo vo veliteľskej kabíne na vykonávanie administratívnej práce, ako aj priestor na palube zodpovedajúci plneniu povinností pozorovateľa.

NÁKLADY VYPLÝVAJÚCE Z PROGRAMU REGIONÁLNYCH POZOROVATEĽOV ICCAT

8.  Všetky náklady vyplývajúce z činnosti regionálnych pozorovateľov ICCAT znáša príslušný prevádzkovateľ farmy alebo vlastník plavidiel na lov vakovou sieťou.

PRÍLOHA IX

Program ICCAT pre spoločné medzinárodné inšpekcie

Na svojom štvrtom riadnom zasadnutí (v novembri 1975 v Madride) a na svojom výročnom zasadnutí v Marrákeši v roku 2008 sa ICCAT dohodla takto:

Podľa článku IX odseku 3 dohovoru komisia ICCAT odporúča, aby sa v záujme uplatňovania dohovoru a opatrení platných v rámci dohovoru zaviedli tieto ustanovenia pre medzinárodnú kontrolu mimo vôd patriacich do právomoci štátov:

I.  ZÁVAŽNÉ PORUŠENIA

1.  Na účely týchto postupov závažné porušenie znamená tieto porušenia ustanovení ochranných a riadiacich opatrení ICCAT, ktoré prijala komisia ICCAT:

a)  rybolov bez licencie, povolenia alebo oprávnenia vydaného vlajkovou zmluvnou stranou;

b)  nevedenie dostatočných záznamov o úlovkoch a údajoch súvisiacich s úlovkami podľa požiadaviek komisie ICCAT na nahlasovanie alebo závažné nepravdivé nahlasovanie takýchto úlovkov alebo údajov súvisiacich s úlovkami;

c)  rybolov v uzatvorenej oblasti;

d)  rybolov počas obdobia zákazu;

e)  úmyselné získanie alebo držanie druhov v rozpore s ktorýmkoľvek uplatniteľným ochranným a riadiacim opatrením, ktoré prijala ICCAT;

f)  významné porušenie platných obmedzení úlovkov alebo kvót zodpovedajúcich pravidlám ICCAT;

g)  používanie zakázaného rybárskeho výstroja;

h)  falšovanie alebo úmyselné schovávanie označenia, identifikácie alebo registrácie rybárskeho plavidla;

i)  schovávanie, falšovanie alebo likvidácia dôkazov v súvislosti s vyšetrovaním porušenia;

j)  viacnásobné porušenia, ktoré spolu predstavujú závažné nedodržiavanie platných pravidiel ICCAT;

k)  napadnutie oprávneného inšpektora alebo pozorovateľa, odpor voči nemu, jeho zastrašovanie, sexuálne obťažovanie, zasahovanie do jeho činnosti či zamedzovanie alebo zdržovanie jeho činnosti;

l)  úmyselná manipulácia alebo znefunkčnenie VMS;

m)  ďalšie porušenia, ktoré ICCAT môže zadefinovať, ak ich zahrnie do prepracovanej verzie uvedených postupov a zverejní ich;

n)  rybolov s pomocou pozorovacích lietadiel;

o)  zásahy do satelitného systému monitorovania a/alebo prevádzka lode bez VMS;

p)  premiestnenie bez vyhlásenia o premiestnení;

q)  prekládka na mori.

2.  V prípade, že počas nalodenia na rybárske plavidlo a inšpekcie daného plavidla oprávnený inšpektor spozoruje činnosť alebo okolnosť, ktorá by mohla predstavovať závažné porušenie v zmysle bodu 1, orgány vlajkového štátu inšpekčných plavidiel bezodkladne informujú vlajkový štát rybárskeho plavidla, a to priamo aj cez sekretariát ICCAT. V takýchto situáciách inšpektor informuje aj inšpekčné plavidlo vlajkového štátu rybárskeho plavidla, ktoré sa podľa jeho informácií nachádza v blízkosti.

3.  Inšpektor ICCAT zaznamenáva v rybárskom denníku rybárskeho plavidla vykonané inšpekcie a zistené porušenia.

4.  Vlajkový členský štát zabezpečí, aby dotknuté rybárske plavidlo ukončilo po inšpekcii podľa bodu 2 všetky rybolovné činnosti. Vlajkový členský štát vyzve rybárske plavidlo, aby sa do 72 hodín dostavilo do ním určeného prístavu, kde sa začne vyšetrovanie.

5.  Pokiaľ nedôjde k predvolaniu plavidla do prístavu, vlajkový členský štát včas poskytuje riadne odôvodnenie Európskej komisii, ktorá danú informáciu postúpi sekretariátu ICCAT, ktorý ju na požiadanie sprístupní iným zmluvným stranám.

II.  VYKONÁVANIE INŠPEKCIÍ

6.  Inšpekcie vykonávajú inšpektori určení zmluvnými stranami. Názvy oprávnených vládnych agentúr a mená všetkých inšpektorov, ktorých na daný účel určila príslušná vláda, sa oznámia komisii ICCAT.

7.  Lode, ktoré vykonávajú medzinárodné povinnosti nalodenia a inšpekcií v súlade s touto prílohou, sa plavia pod špeciálnou vlajkou alebo zástavou, ktoré schválila komisia ICCAT a poskytol sekretariát ICCAT. Názvy lodí používaných na tento účel sa oznámia sekretariátu ICCAT, a to čím skôr pred začiatkom činností inšpekcie. Sekretariát ICCAT sprístupní informácie o určených inšpekčných plavidlách všetkým zmluvným stranám a okrem iného ich na tento účel uverejní aj na svojom heslom chránenom webovom sídle.

8.  Každý inšpektor nosí pri sebe vhodný doklad totožnosti vydaný orgánmi vlajkového štátu, ktorý zodpovedá vzoru v bode 21 tejto prílohy.

9.  S výhradou opatrení dohodnutých podľa bodu 16 platí, že plavidlo plaviace sa pod vlajkou zmluvnej strany, ktoré loví tuniaky alebo makrelovité ryby v oblasti dohovoru mimo vôd patriacich pod právomoc svojho štátu, preruší plavbu, keď od plavidla plaviaceho sa pod zástavou ICCAT podľa bodu 7, na palube ktorého sa nachádza inšpektor, dostane príslušný signál v medzinárodnom signálnom kóde; výnimku predstavuje prípad, keď plavidlo práve vykonáva rybolovné operácie – v tom prípade preruší plavbu okamžite po ukončení takýchto operácií. Kapitán plavidla umožní inšpekčnému tímu podľa bodu 10 nastúpiť na loď a je povinný poskytnúť lodný rebrík. Kapitán umožní inšpekčnému tímu kontrolu vybavenia, úlovku, výstroja a všetkých relevantných dokumentov, pokiaľ to inšpektor považuje za potrebné z hľadiska overenia dodržiavania odporúčaní komisie ICCAT platných pre vlajkový štát plavidla, ktoré sa podrobuje inšpekcii. Okrem toho môže inšpektor požiadať o objasnenie akýchkoľvek otázok, ktoré považuje za potrebné.

10.  Veľkosť inšpekčného tímu určí veliaci dôstojník inšpekčného plavidla s prihliadnutím na konkrétnu situáciu. Počet členov inšpekčného tímu je čo možno najnižší, no stačí na bezpečné a spoľahlivé vykonanie úloh stanovených v tejto prílohe.

11.  Po nalodení na palubu sa inšpektor preukáže dokladom totožnosti opísaným v bode 8. Inšpektor sa riadi všeobecne uznávanými medzinárodnými predpismi, postupmi a zvyklosťami v záujme bezpečnosti plavidla, ktoré je predmetom inšpekcie, ako aj jeho posádky, a čo možno najmenej zasahuje do rybolovných činností alebo skladovania produktov a v rámci možností sa zdržiava vykonávania krokov, ktoré by sa mohli negatívne prejaviť na kvalite úlovku na palube.

Každý inšpektor obmedzí svoje pôsobenie na overenie skutočností, ktoré súvisia s dodržiavaním platných odporúčaní komisie ICCAT vo vzťahu k vlajkovému štátu dotknutého plavidla. Pri vykonávaní inšpekcie môže inšpektor požiadať kapitána rybárskeho plavidla o akúkoľvek potrebnú pomoc. Inšpektor vypracuje správu o inšpekcii vo formáte schválenom komisiou ICCAT. Inšpektor podpíše správu v prítomnosti kapitána plavidla, ktorý má právo doplniť alebo dať doplniť do správy všetky pripomienky, o ktorých sa domnieva, že sú vhodné, a tieto pripomienky podpíše.

12.  Kópie správy dostane kapitán plavidla a vláda inšpekčného tímu, ktorá kópie postúpi príslušným orgánom vlajkového štátu plavidla, ktoré bolo podrobené inšpekcii, a komisii ICCAT. V prípadoch, že došlo k odhaleniu porušovania odporúčaní ICCAT, inšpektor, ak je to možné, informuje aj inšpekčné plavidlo vlajkového štátu rybárskeho plavidla, ktoré sa podľa jeho informácií nachádza v blízkosti.

13.  V prípade výskytu odporu voči inšpektorovi alebo nedodržiavania jeho pokynov koná vlajkový štát plavidla, ktoré je podrobované inšpekcií, podobne, ako by konal v prípade výskytu takýchto prejavov voči národnému inšpektorovi.

14.  Inšpektor vykonáva svoje povinnosti podľa týchto ustanovení v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení, no pri svojej činnosti naďalej podlieha vnútroštátnym orgánom svojej krajiny, ktorým sa zodpovedá.

15.  Zmluvné strany zohľadňujú správy o inšpekcií, zápisy o pozorovaniach podľa odporúčania 94-09 a vyhlásenia vyplývajúce z kontrol podkladov vyhotovené zahraničnými inšpektormi a konajú na ich základe podľa týchto ustanovení podobne, ako by pristupovali k správam národných inšpektorov podľa vlastnej vnútroštátnej legislatívy. Ustanovenia tohto bodu nepredstavujú pre zmluvnú stranu povinnosť pripisovať správe zahraničného inšpektora vyššiu dôkaznú hodnotu, akú by táto správa mala vo vlastnej krajine inšpektora. Zmluvné strany spolupracujú v záujme uľahčenia súdneho alebo iného konania vyplývajúceho zo správy inšpektora predloženej podľa týchto ustanovení.

16.  a) Každý rok do 15. februára zmluvné strany informujú komisiu ICCAT o svojich predbežných plánoch vykonávania inšpekčných činností podľa odporúčania, ktoré sa vykonáva týmto nariadením na daný kalendárny rok a komisia ICCAT môže zmluvným stranám predkladať návrhy týkajúce sa vzájomnej koordinácie národných operácií v tejto oblasti, okrem iného aj pokiaľ ide o počet inšpektorov a lodí s inšpektormi.

b)  Ustanovenia uvedené v odporúčaní ICCAT 19-04 a plány na účasť sa uplatňujú medzi zmluvnými stranami; výnimku predstavujú prípady, keď sa zmluvné strany dohodnú inak, pričom takúto dohodu oznámia komisii ICCAT. Avšak ak jedna z ktorejkoľvek dvojice zmluvných strán o danej veci upovedomí komisiu ICCAT, vykonávanie programu sa medzi týmito dvoma stranami pozastaví, až kým nedôjde k naplneniu uvedenej dohody.

17.  a) Rybársky výstroj sa podrobí inšpekcii v súlade s predpismi platnými pre podoblasť, v ktorej sa vykonáva inšpekcia. Vo svojej inšpekčnej správe inšpektor uvedie podoblasť, v ktorej sa konala inšpekcia, a opis všetkých zistených porušení.

b)  Inšpektor má právo podrobiť inšpekcii všetok rybársky výstroj, ktorý sa používa alebo nachádza na palube.

18.  Inšpektor pripevní identifikačnú značku schválenú komisiou ICCAT na každý rybársky výstroj, ktorý je podľa všetkého v rozpore s odporúčaniami komisie ICCAT, ktoré platia pre vlajkový štát dotknutého plavidla, a zaznamená túto skutočnosť do správy o inšpekcii.

19.  Inšpektor môže fotografovať výstroj, vybavenie, dokumentáciu a všetky ďalšie prvky, v prípade ktorých to považuje za potrebné, a to tak, aby fotograficky zachytil vlastnosti, ktoré podľa jeho názoru nie sú v súlade s platnými predpismi; v takom prípade treba dané odfotografované prvky uviesť v správe a kópie fotografií pripojiť ku kópii správy určenej pre vlajkový štát.

20.  Inšpektor podľa potreby skontroluje celý úlovok na palube na účely overenia dodržiavania odporúčaní ICCAT.

21.  Vzor preukazu totožnosti inšpektorov:

20210428-P9_TA(2021)0142_SK-p0000005.png

PRÍLOHA X

Minimálne normy pre postupy týkajúce sa videozáznamov

Operácie premiestňovania

1.  Elektronické úložné médium s originálom videozáznamu sa čo najskôr po ukončení operácie premiestnenia poskytne regionálnemu pozorovateľovi ICCAT, ktorý ho na účely zamedzenia manipulácii okamžite označí svojimi iniciálami.

2.  Originál videozáznamu sa počas celého obdobia platnosti oprávnenia nachádza na palube lovného plavidla alebo prípadne u prevádzkovateľa farmy alebo pasce.

3.  Z videozáznamu sa vyhotovia dve totožné kópie. Jedna kópia sa poskytne regionálnemu pozorovateľovi ICCAT na palube plavidla na lov vakovou sieťou a jedna národnému pozorovateľovi na palube vlečného plavidla, pričom druhá uvedená kópia sprevádza vyhlásenie o premiestnení a súvisiace úlovky, na ktoré sa vzťahuje. Na národných pozorovateľov sa uvedený postup uplatňuje len v prípade premiestnenia vlečnými plavidlami.

4.  Na začiatku a/alebo na konci každého videozáznamu sa uvádza číslo oprávnenia ICCAT na premiestnenie.

5.  Počas každého videozáznamu sa nepretržite zobrazuje čas a dátum jeho vyhotovenia.

6.  Súčasťou videozáznamu ešte pred začatím premiestnenia je otvorenie a zatvorenie siete/otvoru siete a záber, z ktorého musí byť jasné, či zdrojová klietka a cieľová klietka už obsahujú jedince tuniaka modroplutvého.

7.  Videozáznam je kontinuálny, bez prerušení a strihov a zachytáva celú operáciu premiestnenia.

8.  Videozáznam je dostatočne kvalitný na to, aby bolo možné odhadnúť počet premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého.

9.  V prípade, že kvalita videozáznamu nestačí na odhad počtu premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého, ▌vykoná sa kontrolné premiestnenie. Prevádzkovateľ môže požiadať orgány vlajkového štátu plavidla alebo pasce, aby vykonali kontrolné premiestnenie. Ak prevádzkovateľ nepožiada o takéto kontrolné premiestnenie alebo ak výsledok tohto dobrovoľného premiestnenia nie je uspokojivý, kontrolné orgány požiadajú o toľko kontrolných premiestnení, koľko bude treba, kým nebude k dispozícii videozáznam dostatočnej kvality. V rámci kontrolného premiestnenia sa premiestnia všetky jedince tuniaka modroplutvého z cieľovej klietky do ďalšej klietky, ktorá musí byť prázdna. Ak ryba pochádza z pasce, tuniak modroplutvý, ktorý už bol premiestnený z pasce do cieľovej klietky, sa môže premiestniť späť do pasce, pričom v takom prípade sa kontrolné premiestnenie pod dohľadom regionálneho pozorovateľa ICCAT zruší.

Operácie umiestňovania do klietok

1.  Elektronické úložné médium s originálom videozáznamu sa čo najskôr po ukončení operácie umiestňovania do klietok poskytne regionálnemu pozorovateľovi ICCAT, ktorý ho na účely zamedzenia manipulácii okamžite označí svojimi iniciálami.

2.  Originál videozáznamu ostáva v prípade potreby na farme počas celého obdobia platnosti oprávnenia.

3.  Z videozáznamu sa vyhotovia dve totožné kópie. Jedna kópia sa poskytne regionálnemu pozorovateľovi ICCAT vyslanému na farmu.

4.  Na začiatku a/alebo na konci každého videozáznamu sa uvádza číslo oprávnenia ICCAT na umiestnenie do klietok.

5.  Počas každého videozáznamu sa nepretržite zobrazuje čas a dátum jeho vyhotovenia.

6.  Súčasťou videozáznamu ešte pred začatím umiestňovania do klietky je otvorenie a zatvorenie siete/otvoru siete a musí z neho byť jasné, či zdrojová klietka a cieľová klietka už obsahujú jedince tuniaka modroplutvého.

7.  Videozáznam je kontinuálny, bez prerušení a strihov a zachytáva celú operáciu umiestňovania do klietok.

8.  Videozáznam je dostatočne kvalitný na to, aby bolo možné odhadnúť počet premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého.

9.  V prípade, že kvalita videozáznamu nestačí na odhad počtu premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého, kontrolné orgány požiadajú o nové umiestňovanie do klietok. V rámci nového umiestňovania do klietok sa všetky jedince tuniaka modroplutvého nachádzajúce sa v chovnej klietke, do ktorej boli premiestnené, premiestnia do ďalšej chovnej klietky, ktorá je prázdna.

PRÍLOHA XI

Normy a postupy vzťahujúce sa na využívanie systémov stereoskopických kamier pri operáciách umiestňovania do klietok

A.  Využívanie systémov stereoskopických kamier

Systémy stereoskopických kamier sa v rámci operácií umiestňovania do klietok v zmysle článku 51 využívajú v súlade s týmito požiadavkami:

1.  Veľkosť vzorky živých rýb dosahuje aspoň 20 % všetkých rýb umiestnených do klietok. Ak je to technicky možné, odoberanie vzoriek živých rýb prebieha postupne, a to tak, že sa zmeria každý piaty jedinec; takáto vzorka pozostáva z rýb odmeraných zo vzdialenosti 2 až 8 metrov od kamery.

2.  Priechod spájajúci zdrojovú klietku s cieľovou klietkou je maximálne 10 metrov široký a maximálne 10 metrov vysoký.

3.  Ak sa z merania dĺžky rýb ukáže, že ide o zmiešanú vzorku (dve alebo viacero kohort rôznych veľkostí), je možné použiť na jedno umiestnenie do klietok viac ako jeden prevodný algoritmus; na prevod vidlicovej dĺžky na celkovú hmotnosť sa používajú najaktuálnejšie algoritmy, ktoré vypracoval SCRS, a to podľa veľkostnej kategórie rýb odmeraných počas umiestňovania do klietok.

4.  Pred každou operáciou umiestňovania do klietok sa stereoskopické meranie dĺžky overí pomocou mierky umiestnenej vo vzdialenosti 2 až 8 metrov.

5.  Pri oznamovaní výsledkov stereoskopického programu sa uvedie medzná odchýlka v rozpätí maximálne +/– 5 %, ktorá vyplýva z podstaty technickej špecifikácie použitého systému stereoskopických kamier.

6.  Hlásenie o výsledkoch stereoskopického programu obsahuje informácie o všetkých uvedených technických špecifikáciách, okrem iného veľkosť vzorky, metódu odberu vzoriek, vzdialenosť od kamery, rozmery priechodu a algoritmy (vzťah dĺžka – hmotnosť). Uvedené špecifikácie SCRS preskúma a v prípade potreby odporučí ich úpravu.

7.  V prípadoch, keď kvalita či jasnosť videozáznamu zo stereoskopickej kamery nestačí na odhad hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého umiestňovaných do klietok, orgány členského štátu so zodpovednosťou za lovné plavidlo, pascu alebo farmu nariadia novú operáciu umiestňovania do klietok.

B.  Prezentácia a používanie výsledkov programov

1.  Pokiaľ ide o úlovky v rámci spoločnej rybolovnej operácie a úlovky z pascí určených do chovného zariadenia jednej zmluvnej strany a/alebo jedného členského štátu, rozhodnutia týkajúce sa rozdielov medzi hlásením o úlovku a výsledkami programu stereoskopického merania sa prijímajú vo vzťahu k spoločnej rybolovnej operácie alebo k celkovému úlovku z pascí. Pokiaľ sa všetky vlajkové zmluvné strany a/alebo orgány členských štátov lovných plavidiel zapojených do spoločnej rybolovnej operácie nedohodnú inak, v prípade spoločnej rybolovnej operácie, na ktorej sa podieľa viac ako jedna zmluvná strana a/alebo viac ako jeden členský štát, sa rozhodnutia týkajúce sa rozdielu medzi hlásením o úlovku a výsledkami programu stereoskopického merania prijímajú vo vzťahu k operáciám umiestňovania do klietok.

2.  Členský štát so zodpovednosťou za farmu zašle do 15 dní odo dňa umiestnenia do klietky členskému štátu alebo zmluvnej strane so zodpovednosťou za lovné plavidlo alebo pascu a Komisii hlásenie vrátane týchto dokumentov:

a)  technické hlásenie o stereoskopickom meraní, ktoré okrem iného obsahuje tieto údaje:

–  všeobecné informácie: druh, lokalitu, klietku, dátum, algoritmus,

–  štatistické údaje o veľkosti: priemernú hmotnosť a dĺžku, minimálnu hmotnosť a dĺžku, maximálnu hmotnosť a dĺžku, počet rýb vo vzorke, zastúpenie hmotností, zastúpenie veľkostí;

b)  podrobné výsledky programu s uvedením veľkosti a hmotnosti každej ryby vo vzorke;

c)  hlásenie o úlovku, ktoré okrem iného obsahuje tieto údaje:

–  všeobecné informácie o operácii: číslo operácie premiestnenia do klietok, názov farmy, číslo klietky, číslo BCD, číslo ITD, názov a vlajku rybolovného plavidla alebo pasce, názov a vlajku vlečného plavidla, dátum operácie stereoskopického merania a názov súboru s videozáznamom,

–  algoritmus použitý na prevod dĺžky na hmotnosť,

–  porovnanie medzi množstvami nahlásenými v BCD a množstvami zistenými stereoskopickým meraním, počtu rýb, priemernej hmotnosti a celkovej hmotnosti [na výpočet rozdielu sa použije tento vzorec: (stereoskopické meranie – BCD)/stereoskopické meranie * 100],

–  medznú odchýlku systému,

–  v prípade hlásení o umiestnení do klietok, ktoré sa týkajú spoločnej rybolovnej operácie/pascí, sa v poslednom hlásení o umiestnení do klietok uvedie aj zhrnutie všetkých informácií z predošlých hlásení o umiestnení do klietok.

3.  Keď orgány členského štátu lovného plavidla alebo pasce dostanú hlásenie o umiestnení do klietok, prijmú všetky potrebné opatrenia, ktoré si vyžadujú tieto situácie:

a)  Celková hmotnosť nahlásená lovným plavidlom alebo pascou v BCD zodpovedá rozsahu výsledkov stereoskopického merania:

–  nevydá sa príkaz na vypustenie rýb,

–  v BCD sa upraví počet (na základe počtu rýb získaného z použitia kontrolných kamier alebo alternatívnych techník) a priemerná hmotnosť; celková hmotnosť sa neupraví.

b)  Celková hmotnosť nahlásená lovným plavidlom alebo pascou v BCD je menšia ako najnižšia hodnota rozsahu výsledkov stereoskopického merania:

–  vydá sa príkaz na vypustenie rýb na základe najnižšej hodnoty z rozsahu výsledkov stereoskopického merania,

–  operácia vypustenia sa vykoná v súlade s postupmi uvedenými v článku 41 ods. 2 a v prílohe XII,

–  po vykonaní operácie vypustenia rýb sa v BCD upraví počet (na základe počtu rýb získaného z použitia kontrolných kamier, z ktorého sa odpočíta počet vypustených rýb) a priemerná hmotnosť; celková hmotnosť sa neupraví.

c)  Celková hmotnosť nahlásená lovným plavidlom alebo pascou v BCD presahuje najvyššiu hodnotu rozsahu výsledkov stereoskopického merania:

–  nevydá sa príkaz na vypustenie rýb,

–  v BCD sa upraví celková hmotnosť (na základe najvyššej hodnoty z rozsahu výsledkov stereoskopického merania), počet rýb (na základe výsledkov merania kontrolnými kamerami) a zodpovedajúcim spôsobom aj priemerná hmotnosť.

4.  V prípade akýchkoľvek relevantných úprav v BCD sú údaje (počet a hmotnosť) uvedené v oddiele 2 v súlade s údajmi v oddiele 6 a údaje v oddieloch 3, 4 a 6 nepresiahnu údaje v oddiele 2.

5.  V prípade vyrovnávania rozdielov zistených v jednotlivých hláseniach o umiestnení do klietok v prípade všetkých umiestnení do klietok v rámci spoločnej rybolovnej operácie/pasce – bez ohľadu na to, či je, alebo nie je nutné vypustiť ryby – sa všetky príslušné BCD upravia na základe najnižšej hodnoty z rozsahu výsledkov stereoskopického merania. BCD pre vypustené množstvá tuniaka modroplutvého sa okrem toho upravia tak, aby zohľadňovali hmotnosť/počet vypustených rýb. BCD pre nevypustené množstvá tuniaka modroplutvého, v prípade ktorých sa výsledky stereoskopického merania alebo alternatívnych techník líšia od množstiev, ktoré boli nahlásené ako ulovené a premiestnené, sa takisto upravia tak, aby zohľadňovali uvedené rozdiely.

BCD pre úlovky, z ktorých boli vypustené ryby, sa takisto upravia tak, aby zohľadňovali hmotnosť/počet vypustených rýb.

PRÍLOHA XII

Protokol o vypustení rýb

1.  Vypustenie jedincov tuniaka modroplutvého z chovných klietok do mora sa nahráva videokamerou a pozoruje ho regionálny pozorovateľ ICCAT, ktorý zostaví správu a spolu s videozáznamami ju predloží sekretariátu ICCAT.

2.  Po vydaní príkazu na vypustenie rýb prevádzkovateľ farmy požiada o vyslanie regionálneho pozorovateľa ICCAT.

3.  Vypustenie jedincov tuniaka modroplutvého z prepravných klietok alebo pascí do mora pozoruje národný pozorovateľ členského štátu so zodpovednosťou za vlečné plavidlo alebo pascu, ktorý zostaví správu a predloží ju kontrolným orgánom zodpovedného členského štátu.

4.  Pred vykonaním operácie vypustenia môžu kontrolné orgány členského štátu nariadiť, aby sa pomocou štandardných a/alebo stereoskopických kamier vykonalo kontrolné premiestnenie na účely odhadu počtu a hmotnosti rýb, ktoré treba vypustiť.

5.  Orgány členských štátov môžu prijať akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považujú za potrebné z hľadiska zabezpečenia vykonania operácií vypustenia rýb v najvhodnejšom čase a na najvhodnejšom mieste, čím sa zvýši pravdepodobnosť, že sa dané ryby vrátia do populácie. Zodpovednosť za prežitie rýb do vykonania operácie vypustenia má prevádzkovateľ. Uvedené operácie vypustenia rýb sa uskutočnia do troch týždňov od dokončenia operácií umiestňovania do klietok.

6.  Ryby, ktoré ostávajú po dokončení operácií výlovu na farme a nevzťahuje sa na ne BCD, sa vypustia v súlade s postupmi uvedenými v článku 41 ods. 2 a v tejto prílohe.

PRÍLOHA XIII

Manipulácia s mŕtvymi rybami

Ak sa počas rybolovných operácií plavidiel na lov vakovou sieťou nachádzajú vo vakovej sieti mŕtve ryby, ich množstvo sa zaznamená do denníka rybárskeho plavidla a príslušne sa odpočíta od kvóty členského štátu.

Zaznamenávanie mŕtvych rýb počas prvého premiestnenia a manipulácia s nimi:

1.  Prevádzkovateľovi vlečného plavidla sa BCD poskytne s vyplnenými oddielmi 2 (Celkový úlovok), 3 (Obchodovanie so živými rybami) a 4 (Premiestnenie – vrátane „mŕtvych“ rýb).

Celkové množstvá nahlásené v oddieloch 3 a 4 sa rovnajú množstvám nahláseným v oddiele 2. K BCD je pripojený originál vyhlásenia ICCAT o premiestnení (ITD) v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Množstvá nahlásené v ITD (premiestnené živé) sa rovnajú množstvám nahláseným v oddiele 3 súvisiaceho BCD.

2.  Vyplní sa časť BCD, v ktorej sa nachádza oddiel 8 (Obchodné informácie), a odovzdá sa prevádzkovateľovi pomocného plavidla, ktoré prepravuje mŕtve jedince tuniaka modroplutvého na breh (alebo sa ponechá na palube lovného plavidla, pokiaľ sa vylodilo priamo na pobreží). K týmto mŕtvym rybám a uvedenej časti BCD sa pripojí kópia ITD.

3.  Množstvá mŕtvych rýb sa zaznamenajú do BCD lovného plavidla, ktoré ryby ulovilo, alebo v prípade spoločnej rybolovnej operácie do BCD lovných plavidiel alebo do BCD plavidla plávajúceho pod inou vlajkou, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej rybolovnej operácii.

PRÍLOHA XIV

Vyhlásenie ICCAT o umiestňovaní do klietok(31)

20210428-P9_TA(2021)0142_SK-p0000006.png

PRÍLOHA XV

Minimálne normy zavedenia systému monitorovania plavidiel v oblasti dohovoru ICCAT(32)

1.  Každý členský štát, bez ohľadu na prísnejšie pravidlá, ktoré môžu platiť v konkrétnych rybolovoch ICCAT, vykonáva systém monitorovania plavidiel (ďalej len „VMS“) v prípade svojich rybárskych plavidiel s najväčšou dĺžkou nad 15 m LOA s oprávnením loviť vo vodách mimo právomoci vlajkového členského štátu a:

a)  Vyžaduje, aby jeho rybárske plavidlá boli vybavené autonómnym systémom zabezpečeným proti manipulácii, ktorý nepretržite, automaticky a nezávisle od akéhokoľvek zásahu z plavidla vysiela správy do strediska monitorovania rybolovu (ďalej len „FMC“) vlajkového členského štátu, aby vlajkový členský štát rybárskeho plavidla mohol sledovať polohu, kurz a rýchlosť predmetného plavidla.

b)  Zabezpečuje, aby satelitné sledovacie zariadenie nainštalované na palube rybárskeho plavidla nepretržite zbieralo a vysielalo FMC vlajkového členského štátu tieto údaje:

–  identifikáciu plavidla,

–  zemepisnú polohu plavidla (zemepisnú dĺžku, zemepisnú šírku) s tolerovanou odchýlkou menej než 500 metrov a 99 % intervalom spoľahlivosti a

–  dátum a čas.

c)  Zabezpečuje, aby FMC vlajkového členského štátu dostávalo automatické notifikácie v prípade prerušenia komunikácie medzi FMC a satelitným sledovacím zariadením.

d)  V spolupráci s pobrežným štátom zabezpečuje, aby sa správy o polohe, ktoré plavidlá vysielajú počas lovu vo vodách pod právomocou daného pobrežného štátu, vysielali aj automaticky a v reálnom čase FMC pobrežného štátu, ktorý vydal oprávnenie na predmetnú činnosť. Pri vykonávaní tohto ustanovenia treba náležite zohľadňovať minimalizovanie prevádzkových nákladov, technické ťažkosti a administratívnu záťaž spojené s vysielaním týchto správ.

e)  S cieľom uľahčiť vysielanie a prijímanie správ o polohe podľa písmena d) si FMC vlajkového členského štátu alebo zmluvnej strany a FMC pobrežného štátu vymenia kontaktné údaje a navzájom si bezodkladne oznamujú akékoľvek zmeny týchto údajov. FMC pobrežného členského štátu FMC vlajkového členského štátu alebo zmluvnej strany oznamuje akékoľvek prerušenie prijímania nepretržitých správ o polohe. Prenos správ o polohe medzi FMC vlajkového štátu alebo zmluvnej strany a predmetným pobrežným štátom sa vykonáva elektronicky prostredníctvom zabezpečeného komunikačného systému.

2.  Každý členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa správy VMS vysielali a prijímali, ako sa špecifikuje v odseku 1, a využíva tieto údaje na nepretržité sledovanie polohy svojich plavidiel.

3.  Každý členský štát zabezpečuje, aby kapitáni rybárskych plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou zaistili stálu a nepretržitú funkčnosť satelitných sledovacích zariadení, ako aj zaznamenávanie a prenos informácií uvedených v odseku 1 písm. b) minimálne raz za hodinu v prípade plavidiel na lov vakovou sieťou a minimálne raz za dve hodiny v prípade všetkých ostatných plavidiel. Navyše členské štáty prevádzkovateľom plavidiel uložia povinnosť zabezpečiť, aby:

a)  nedošlo k žiadnej nepovolenej manipulácii so satelitným sledovacím zariadením;

b)  údaje VMS neboli žiadnym spôsobom zmenené;

c)  antény pripojené k satelitnému sledovaciemu zariadeniu neboli nijakým spôsobom blokované;

d)  satelitné sledovacie zariadenie bolo pevne namontované na rybárskom plavidle a nijakým spôsobom sa úmyselne neprerušil zdroj napájania a

e)  satelitné sledovacie zariadenie sa neodstránilo z plavidla; výnimkou je prípad, ak sa tak urobí na účely opravy alebo výmeny.

4.  V prípade technického zlyhania alebo nefunkčnosti satelitného sledovacieho zariadenia namontovaného na palube rybárskeho plavidla sa zariadenie opraví alebo vymení do jedného mesiaca od daného prípadu, pričom výnimkou je prípad, ak bolo plavidlo prípadne vyradené zo zoznamu veľkokapacitných rybárskych plavidiel s oprávnením, alebo pri plavidlách, ktoré nemusia byť zapísané v zozname ICCAT plavidiel s oprávnením, ak povolenie loviť v oblastiach mimo právomoci vlajkovej zmluvnej strany už nie je platné. Plavidlo nemá oprávnenie začať rybársky výjazd s pokazeným satelitným sledovacím zariadením. Okrem toho, ak zariadenie prestane fungovať alebo počas rybárskeho výjazdu dôjde k technickému zlyhaniu, oprava alebo výmena sa musia vykonať hneď po tom, ako plavidlo dorazí do prístavu; rybárske plavidlo nemá oprávnenie začať rybársky výjazd bez opravy alebo výmeny satelitného sledovacieho zariadenia.

5.  Každý členský štát alebo zmluvná strana zabezpečuje, aby rybárske plavidlo s pokazeným satelitným sledovacím zariadením FMC minimálne denne postupovalo správy s údajmi uvedenými v odseku 1 písm. b) inými komunikačnými kanálmi (rádiová telegrafia, nahlasovanie cez internet, elektronická pošta, telefax alebo telex).

6.  Členské štáty alebo zmluvné strany môžu plavidlu povoliť vypnúť satelitné sledovacie zariadenie len vtedy, ak plavidlo nebude vykonávať rybolov počas dlhšieho obdobia (napr. sa nachádza v suchom doku na účely opráv) a ak túto skutočnosť vopred oznámi príslušným orgánom svojho vlajkového členského štátu alebo zmluvnej strany. Satelitné sledovacie zariadenie sa pred tým, než plavidlo opustí prístav, musí zapnúť a musí zaznamenať príslušné údaje a vyslať minimálne jednu správu.

PRÍLOHA XVI

Tabuľka zhody medzi nariadením (EÚ) 2016/1627 a týmto nariadením

Nariadenie (EÚ) 2016/1627

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 1

Článok 3

Článok 5

Článok 4

 

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 11

Článok 7

Článok 12

Článok 8

Článok 13

Článok 9

Článok 14

Článok 10

Článok 16

Článok 11

Článok 17 a príloha I

Článok 12

Článok 17 a príloha I

Článok 13

Článok 18

Článok 14

Článok 19

Článok 15

Článok 20

Článok 16

Článok 21

Článok 17

Článok 25

Článok 18

Článok 22

Článok 19

Článok 23

Článok 20

Článok 26

Článok 21

Článok 4

Článok 22

Článok 27

Článok 23

Článok 28

Článok 24

Článok 30

Článok 25

Článok 31

Článok 26

Článok 32

Článok 27

Článok 36

Článok 28

Článok 37

Článok 29

Článok 29

Článok 30

Článok 33

Článok 31

Článok 34

Článok 32

Článok 35

Článok 33

Článok 40

Článok 34

Článok 41

Článok 35

Článok 43

Článok 36

Článok 44

Článok 37

Článok 51

Článok 38

Článok 42

Článok 39

Článok 45

Článok 40

Článok 46

Článok 41

Článok 46

Článok 42

Článok 47

Článok 43

Článok 48

Článok 44

Článok 49

Článok 45

Článok 50

Článok 46

Článok 51

Článok 47

Článok 55

Článok 48

Článok 56

Článok 49

Článok 57

Článok 50

Článok 38

Článok 51

Článok 39

Článok 52

Článok 58

Článok 53

Článok 15

Článok 54

Článok 59

Článok 55

Článok 60

Článok 56

Článok 62

Článok 57

Článok 63

Článok 58

Článok 64

Článok 59

Článok 68

Článok 60

Článok 70

Článok 61

Článok 71

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha V

Príloha IV

Príloha VI

Príloha V

Príloha III

Príloha VI

Príloha IV

Príloha VII

Príloha VIII

Príloha VIII

Príloha IX

Príloha IX

Príloha X

Príloha X

Príloha XI

Príloha XI

Príloha XII

Príloha XII

Príloha XIII

(1)Ú. v. EÚ C ...
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 28. apríla 2021.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(4)Rozhodnutie Rady 98/392/ES z 23. marca 1998, o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve a Dohody z 28. júla 1994 o vykonávaní jeho časti XI Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1).
(5)Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov (Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 34).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1627 zo 14. septembra 2016 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 1).
(7)Odporúčanie ICCAT k chovu tuniaka modroplutvého.
(8)Odporúčanie ICCAT týkajúce sa minimálnych noriem pre systém monitorovania plavidiel v oblasti dohovoru ICCAT.
(9)Odporúčanie ICCAT týkajúce sa dodržiavania pravidiel pri love tuniaka modroplutvého a severoatlantickej populácie mečiara obyčajného.
(10)Odporúčanie ICCAT týkajúce sa vytvorenia registra ICCAT pre plavidlá s najväčšou dĺžkou 20 metrov alebo viac, ktoré majú oprávnenie pôsobiť v oblasti dohovoru ICCAT.
(11)Odporúčanie ICCAT k prekládke.
(12)Správa Stáleho výboru pre výskum a štatistiku (SCRS), Madrid 1. – 5. októbra 2018.
(13)Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
(14)Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).
(15)Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).
(16)Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/98 z 18. novembra 2014 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2015, s. 23).
(17) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 640/2010 zo 7. júla 2010, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 (Ú. v. EÚ L 194, 24.7.2010, s. 1).
(18)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(19) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(20)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2107 z 15. novembra 2017, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (Ú. v. EÚ L 315, 30.11.2017, s. 1).
(21)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/833 z 20. mája 2019, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, mení nariadenie (EÚ) 2016/1627 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007 (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2019, s. 1).
(22)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1154 z 20. júna 2019 o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2107 (Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 1).
(23)Nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001 z 27. septembra 2001 ustanovujúce kontrolné opatrenia uplatniteľné v rybolove na určité zásoby silno sťahovavých rýb (Ú. v. ES L 263, 3.10.2001, s. 1).
(24)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 z 12. decembra 2017 o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 81).
(25) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105).
(26)https://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html
(27)Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/218 zo 6. februára 2017 o registri rybárskej flotily Únie (Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2017, s. 9).
(28)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).
(29)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).
(30)Uvádzajú sa vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 404/2011.
(31) Ide o vyhlásenie o umiestňovaní do klietok stanovené v odporúčaní ICCAT 06-07.
(32)Uvádzajú sa v odporúčaní ICCAT týkajúcom sa minimálnych noriem používania systému monitorovania plavidiel v oblasti dohovoru ICCAT 18-10.

Posledná úprava: 26. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia