Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0149/2020

Ingivna texter :

A9-0149/2020

Debatter :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0142

Antagna texter
PDF 1133kWORD 855k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel
Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
P9_TA(2021)0142A9-0149/2020
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0619),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0188/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0149/2020).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 28 april 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627
P9_TC1-COD(2019)0272

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Målet för den gemensamma fiskeripolitiken, såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013(3), är att säkerställa att marina biologiska resurser nyttjas på ett hållbart sätt i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende.

(2)  Unionen har genom rådets beslut 98/392/EG(4) godkänt Förenta nationernas havsrättskonvention och avtalet om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd, som innehåller principer och regler för bevarandet och förvaltningen av havets levande resurser. Inom ramen för sina vidare internationella åtaganden deltar unionen i de ansträngningar som görs i internationella vatten för att bevara fiskbestånden.

(3)  Unionen är part i den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten(5) (konventionen).

(4)  Vid sitt 21:a särskilda möte 2018 antog Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), som inrättades genom konventionen, rekommendation 18-02 om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (förvaltningsplanen). Förvaltningsplanen är i linje med rådgivningen från SCRS, i vilken det anges att Iccat bör inrätta en flerårig förvaltningsplan för beståndet år 2018, eftersom beståndets nuvarande tillstånd förefaller vara sådant att det inte längre krävs nödåtgärder av det slag som infördes genom återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk (vilken infördes till följd av rekommendation 17-07 om ändring av rekommendation 14-04), dock utan att befintliga övervaknings- och kontrollåtgärder försvagas.

(5)  Genom rekommendation 18-02 upphävs rekommendation 17-07 om ändring av rekommendation 14-04 om upprättande av en återhämtningsplan för blåfenad tonfisk, vilken genomfördes i unionsrätten genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1627(6).

(6)   Vid sitt 26:e ordinarie möte 2019 antog Iccat rekommendation 19-04 om ändring av den fleråriga förvaltningsplan som fastställdes genom rekommendation 18-02. Genom Iccats rekommendation 19-04 upphävs och ersätts rekommendation 18-02. Genom denna förordning bör rekommendation 19-04 genomföras i unionsrätten.

(7)  Genom denna förordning bör även följande rekommendationer från Iccat i tillämpliga fall genomföras, helt eller delvis: 06-07(7), 18-10(8), 96-14(9), 13-13(10) och 16-15(11).

(8)  Unionens ståndpunkter i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer ska baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, för att säkerställa att fiskeresurserna förvaltas i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens mål, särskilt målet att successivt återställa och bevara populationer av fiskbestånd över biomassanivåer som kan ge maximal hållbar avkastning (nedan kallad MSY) och målet att skapa förutsättningar för att göra branschen för fångst och beredning av fisk samt den landbaserade verksamhet som är knuten till fisket mer ekonomiskt bärkraftiga och konkurrenskraftiga. Enligt 2018 års rapport(12) från SCRS motsvarar fångster av blåfenad tonfisk med en fiskeridödlighet på F0.1en fiskeridödlighet som ger maximal hållbar avkastning (Fmsy). Beståndets biomassa anses vara på en sådan nivå att maximal hållbar avkastning kan säkras. B0.1 fluktuerar mellan att ligga över den nivån vid medelhög och låg rekryteringsnivå, medan värdet ligger under den nivån vid hög rekryteringsnivå.

(9)  I förvaltningsplanen tas hänsyn till särdragen hos de olika typerna av redskap och fiskemetoder. Unionen och medlemsstaterna bör vid genomförandet av förvaltningsplanen främja det kustnära fisket och användningen av selektiva fiskeredskap och fiskemetoder med begränsad miljöpåverkan, särskilt redskap och metoder som används vid traditionellt och icke-industriellt fiske, och därmed bidra till en rimlig levnadsstandard för lokala ekonomier.

(10)   Hänsyn bör tas till det traditionella och icke-industriella fiskets särdrag och behov. Utöver relevanta bestämmelser i Iccats rekommendation 19–04 som undanröjer hinder för fartyg för icke-industriellt kustfiske att fiska efter blåfenad tonfisk, bör medlemsstaterna göra ytterligare ansträngningar för att säkerställa en rättvis och transparent fördelning av fiskemöjligheterna mellan småskaliga, icke-industriella och större flottor, i enlighet med sina skyldigheter enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(11)  För att säkerställa efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitiken har unionslagstiftning antagits i syfte att upprätta ett system för kontroll, inspektion och verkställighet som omfattar bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (så kallat IUU-fiske). Genom rådets förordning (EG) nr 1224/2009(13) införs ett unionssystem för kontroll, inspektion och verkställighet med ett övergripande och integrerat synsätt, för att se till att alla bestämmelser i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011(14) fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1224/2009. Genom rådets förordning (EG) nr 1005/2008(15) upprättas ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske. Dessa förordningar innehåller redan bestämmelser om fiskelicenser och fisketillstånd och vissa regler om kontrollsystem för fartyg, vilka täcker ett antal av de åtgärder som ingår i Iccats rekommendation 19-04. De bestämmelserna behöver därför inte ingå i denna förordning.

(12)  I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs begreppet minsta referensstorlek för bevarande. För att säkerställa samstämmighet bör Iccat-begreppet minsta storlek genomföras i unionsrätten såsom minsta referensstorlek för bevarande.

(13)  Enligt Iccats rekommendation 19-04 måste blåfenade tonfiskar som fångas och som är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande kastas överbord, och detsamma gäller för fångster av blåfenad tonfisk utöver de bifångstbegränsningar som fastställs i de årliga fiskeplanerna. I syfte att säkerställa att unionen efterlever sina internationella förpliktelser inom ramen för Iccat, fastställs i artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98(16) undantag från landningsskyldigheten för blåfenad tonfisk, i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Genom delegerad förordning (EU) 2015/98 genomförs vissa bestämmelser i Iccats rekommendation 19-04, i vilken det fastställs att det är obligatoriskt att kasta blåfenad tonfisk överbord så snart fartygen överskrider sin tilldelade kvot eller högsta nivå för tillåtna bifångster. Tillämpningsområdet för den delegerade förordningen omfattar även fartyg som används inom fritidsfisket. Därför behöver den här förordningen inte omfatta utkast- och återutsättningsskyldigheterna och den kommer inte att påverka de bestämmelser avseende detta som anges i delegerad förordning (EU) 2015/98.

(14)  Under årsmötet 2018 konstaterade de fördragsslutande parterna i konventionen att det finns behov av att stärka kontrollerna av vissa insatser avseende blåfenad tonfisk. I detta syfte enades man vid årsmötet 2018 om att de fördragsslutande parter i konventionen som har ansvar för odlingsanläggningar bör säkerställa full spårbarhet vid placering i kasse och att de bör genomföra stickprovskontroller på grundval av riskanalys.

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 640/2010(17) innehåller bestämmelser om ett elektroniskt fångstdokument för blåfenad tonfisk (eBCD), varigenom Iccats rekommendation 09-11 om ändring av rekommendation 08-12 genomförs. Rekommendationerna 17-09 och 11-20 om tillämpningen av eBCD har nyligen upphävts genom rekommendationerna 18-12 och 18-13. Förordning (EU) nr 640/2010 har därför blivit obsolet och kommissionen har lagt fram ett förslag till ny förordning om genomförande av Iccats senaste regler om eBCD. Denna förordning bör därför inte hänvisa till förordning (EU) nr 640/2010 utan i mer allmänna termer till det fångstdokumentationsprogram som rekommenderas av Iccat.

(16)  Med tanke på att vissa av Iccats rekommendationer ofta ändras av Iccats fördragsslutande parter och med tanke på att det i framtiden sannolikt kommer att göras fler ändringar, och för att framtida rekommendationer om ändring eller komplettering av Iccats förvaltningsplan snabbt ska kunna genomföras i unionsrätten, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på följande aspekter: tidsfrister för rapportering av information, tidsperioder för fiskesäsonger, undantag från förbudet mot återstodsöverföring avseende outnyttjade kvoter, minsta referensstorlekar för bevarande, procentsatser och parametrar, information som ska lämnas till kommissionen, de nationella och regionala observatörernas uppgifter, skäl för att vägra tillstånd till överföring av fisk, samt skäl för att beslagta fångster och för att beordra återutsättning av fisken. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(18). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(17)  Vid Iccats möten företräder kommissionen unionen och godkänner årligen ett antal rent tekniska Iccat-rekommendationer, särskilt beträffande kapacitetsbegränsningar, loggbokskrav, formulär för fångstrapportering, omlastnings- och överföringsdeklarationer, minimiuppgiftskrav för fisketillstånd, minsta antal fiskefartyg inom ramen för Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion, specifikationer för inspektions- och observatörsprogram, standarder för videoinspelning, återutsättningsprotokoll, normer för behandling av död fisk, deklarationer om placering i kasse och standarder för kontrollsystem för fartyg, vilka genomförs genom bilagorna I–XV till denna förordning. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter om ändring eller komplettering av bilagorna I–XV i enlighet med ändringar eller kompletteringar av Iccat-rekommendationerna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(18)  Iccats rekommendationer avseende fisket efter blåfenad tonfisk (insatser i form av fångst, överföring, transport, placering i kasse, odling, uttag och återstodsöverföring) kan snabbt anpassas efter utvecklingen. Det utvecklas ständigt ny teknik för att kontrollera och förvalta fisket (bland annat med hjälp av stereokameror och andra metoder) och den nya tekniken måste användas på ett enhetligt sätt av medlemsstaterna. På samma sätt är det nödvändigt att vid behov ta fram förfaranden för att hjälpa medlemsstaterna att efterleva de Iccat-regler som införlivas genom denna förordning. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på närmare bestämmelser för återstodsöverföring avseende levande blåfenad tonfisk, överföring och placering i kasse. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(19).

(19)  De delegerade akter och genomförandeakter som föreskrivs i denna förordning påverkar inte genomförandet av framtida Iccat-rekommendationer i unionsrätten genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

(20)  Eftersom denna förordning kommer att innehålla en ny och övergripande förvaltningsplan för blåfenad tonfisk bör de bestämmelser som rör tonfisk i Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/2107(20) och (EU) 2019/833(21) utgå. Vad gäller artikel 43 i förordning (EU) 2017/2107 har den del som avser medelhavssvärdfisk förts in i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1154(22). Vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 1936/2001(23) bör också utgå. Förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) nr 2017/2107 och (EU) nr 2019/833 bör därför ändras i enlighet med detta.

(21)  Genom Iccats rekommendation 18-02 upphävs rekommendation 17-07 eftersom beståndets status är sådant att det inte längre krävs nödåtgärder av det slag som infördes genom den återhämtningsplan för blåfenad tonfisk som infördes genom rekommendationen. Förordning (EU) 2016/1627, genom vilken återhämtningsplanen genomfördes, bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Innehåll

I denna förordning fastställs allmänna regler för ett enhetligt och effektivt genomförande i unionen av den fleråriga förvaltningsplanen för blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) i östra Atlanten och Medelhavet som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på följande:

a)  Unionsfiskefartyg samt unionsfartyg som bedriver fritidsfiske, som

–  fångar blåfenad tonfisk i konventionsområdet, och

–  omlastar eller medför ombord, även utanför konventionsområdet, blåfenad tonfisk som fångats i konventionsområdet.

b)  Odlingsanläggningar i unionen.

c)  Fiskefartyg från tredjeländer samt tredjelandsfartyg som bedriver fritidsfiske, som är verksamma i unionens vatten och som fångar blåfenad tonfisk i konventionsområdet.

d)  Tredjeländers fartyg som inspekteras i medlemsstaternas hamnar och som ombord medför blåfenad tonfisk som fångats i konventionsområdet eller fiskeriprodukter som härrör från blåfenad tonfisk som fångats i unionens vatten och som inte tidigare har landats eller omlastats i någon hamn.

Artikel 3

Mål

Syftet med denna förordning är att genomföra den fleråriga förvaltningsplanen för blåfenad tonfisk, som antagits av Iccat, som syftar till att se till att biomassan för blåfenad tonfisk bevaras på en nivå över vad som krävs för maximal hållbar avkastning.

Artikel 4

Förhållande till annan unionslagstiftning

Om inte annat anges i denna förordning ska bestämmelserna i denna förordning gälla utan att detta påverkar andra unionsakter genom vilka fiskerisektorn regleras, särskilt följande:

1.  Förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs.

2.  Förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

3.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403(24) om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor.

4.  Förordning (EU) 2017/2107 om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

5.   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241(25) om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder.

Artikel 5

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  Iccat: Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten,

2.  konventionen: Internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten,

3.  fiskefartyg: varje motordrivet fartyg som används för kommersiellt utnyttjande av resurser av blåfenad tonfisk, inklusive fångstfartyg, fiskberedningsfartyg, stödfartyg, bogserbåtar, fartyg som används vid omlastning och transportfartyg som är utrustade för transport av tonfiskprodukter samt hjälpfartyg, med undantag av containerfartyg,

4.  levande blåfenad tonfisk: blåfenad tonfisk som under en viss period hålls i levande tillstånd i en fälla eller som överförs i levande tillstånd till en odlingsanläggning ,

5.  SCRS: Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik,

6.  fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter marina biologiska resurser,

7.   sportfiske: icke-kommersiellt fiske där deltagarna är anslutna till en nationell sportfiskeorganisation eller innehar ett nationellt sportfisketillstånd,

8.  bogserbåt: varje fartyg som används för att bogsera kassar,

9.  beredningsfartyg: ett fartyg ombord på vilket fiskeriprodukter före paketering genomgår en eller flera av följande behandlingar: filetering eller skivning, frysning och/eller beredning,

10.  hjälpfartyg: fartyg som används för att transportera död blåfenad tonfisk (ej beredd) från en transportkasse/odlingskasse, en ringnot eller en fälla till en utsedd hamn och/eller till ett beredningsfartyg,

11.  fälla: ett fast redskap som är förankrat i botten, vanligen med en fångstarm som leder in blåfenad tonfisk i en eller flera fångstdelar, där den hålls tills den blir föremål för uttag eller odling,

12.  ringnot: instängningsredskap med en botten som dras ihop med en snörpvajer som löper genom en rad ringar längs nederkanten och som gör att nätet kan dras ihop och stängas,

13.  placering i kasse: förflyttning av levande blåfenad tonfisk från en transportkasse eller fälla till kasse för odling eller gödning,

14.  fångstfartyg: fartyg som används för kommersiell fångst av blåfenad tonfisk,

15.  odlingsanläggning: ett havsområde som tydligt avgränsats genom geografiska koordinater och som används för gödning eller odling av blåfenad tonfisk som fångats med hjälp av fällor och/eller notfartyg. En odlingsanläggning kan ha flera delanläggningar, vars positioner samtliga ska avgränsas genom geografiska koordinater och för vilka det tydligt ska anges longitud och latitud för varje hörnpunkt i polygonen,

16.  odling eller gödning: hållande av blåfenad tonfisk i kasse i odlingsanläggningar för gödning i syfte att öka tonfiskens totala biomassa,

17.  uttag: slakt av blåfenad tonfisk i odlingsanläggningar eller fällor,

18.  stereokamera: en kamera med två eller flera objektiv, med separat bildgenererande sensor eller bildruta för varje objektiv, vilket gör det möjligt ta tredimensionella bilder i syfte att mäta fiskens längd och bidra till att närmare fastställa antalet blåfenade tonfiskar och deras vikt,

19.  fartyg för icke-industriellt kustfiske: ett fartyg som uppfyller minst tre av följande fem kriterier:

a)  fartyget har en längd överallt på högst tolv meter,

b)  fartyget fiskar uteslutande i vatten som står under flaggstatens jurisdiktion,

c)  fiskeresorna pågår under mindre än 24 timmar,

d)  besättningen består av högst fyra personer, eller

e)  fartyget använder selektiva fiskemetoder med begränsad miljöpåverkan,

20.  gemensam fiskeinsats: all fiskeverksamhet som utövas gemensamt av två eller flera notfartyg och där ett notfartygs fångst fördelas på ett eller flera notfartyg enligt en överenskommen fördelningsnyckel,

21.  fiskar aktivt: när det gäller fångstfartyg, det faktum att de används vid riktat fiske efter blåfenad tonfisk under en viss fiskesäsong,

22.  BCD: fångstdokument för blåfenad tonfisk,

23.  eBCD: elektroniskt fångstdokument för blåfenad tonfisk,

24.  konventionsområdet: det geografiska område som definieras i artikel 1 i konventionen,

25.  omlastning: lossning av alla eller en del av de fiskeriprodukter som finns ombord på ett fiskefartyg till ett annat fiskefartyg. Överföring av död blåfenad tonfisk från en ringnot, en fälla eller en bogserbåt till ett hjälpfartyg ska inte betraktas som en omlastning,

26.  kontrollöverföring: ytterligare överföring som genomförs på begäran av fiske- eller odlingsoperatören eller av kontrollmyndigheterna för att kontrollera hur stort antal fiskar som överförs,

27.  kontrollkamera: stereokamera och/eller konventionell videokamera som är avsedd att användas för de kontroller som föreskrivs i denna förordning,

28.  fördragsslutande part: en fördragsslutande part i konventionen samt en samarbetande icke-fördragsslutande part, organisation eller fiskeriorganisation,

29.  stort pelagiskt långrevsfartyg: pelagiskt långrevsfartyg med en längd överallt på mer än 24 meter,

30.  överföring: all överföring av

a)  levande blåfenad tonfisk från fångstfartygets nätredskap till transportkassen,

b)  levande blåfenad tonfisk från transportkassen till en annan transportkasse,

c)  en kasse med levande blåfenad tonfisk från en bogserbåt till en annan bogserbåt,

d)  en kasse med levande blåfenad tonfisk från en odlingsanläggning till en annan och levande blåfenad tonfisk mellan kassar i en och samma odlingsanläggning,

e)  levande blåfenad tonfisk från fällan till en transportkasse, oberoende av om en bogserbåt är närvarande eller inte,

31.  operatör: en fysisk eller juridisk person som driver eller innehar ett företag som bedriver verksamhet i något led av produktion, beredning, saluföring, distribution av eller detaljhandel med fiskeri- och vattenbruksprodukter,

32.  redskapsgrupp: en grupp av fiskefartyg som använder samma redskap, för vilket en gruppkvot har tilldelats,

33.  fiskeansträngning: produkten av ett fiskefartygs kapacitet och aktivitet; för en grupp av fiskefartyg är fiskeansträngningen summan av fiskeansträngningen för alla fartyg i gruppen,

34.  ansvarig medlemsstat: flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat inom vars jurisdiktion den berörda odlingsanläggningen eller fällan är placerad.

KAPITEL II

FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER

Artikel 6

Villkor i samband med fiskeriförvaltningsåtgärder

1.  Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att dess fångstfartygs och fällors fiskeansträngning motsvarar de fiskemöjligheter för blåfenad tonfisk som är tillgängliga för medlemsstaten i östra Atlanten och Medelhavet. De åtgärder som medlemsstaterna antar ska omfatta fastställande av individuella kvoter för de fångstfartyg på mer än 24 meter som finns upptagna i den förteckning över fartyg med tillstånd som avses i artikel 26.

2.  Medlemsstaterna ska kräva att ett fångstfartyg omedelbart går till den av medlemsstaten utsedda hamnen när fartygets individuella kvot bedöms vara uttömd i enlighet med artikel 35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

3.  Befraktning ska inte tillåtas inom fisket efter blåfenad tonfisk.

Artikel 7

Återstodsöverföring avseende icke-uttagen levande blåfenad tonfisk

1.   Återstodsöverföring avseende icke-uttagen levande blåfenad tonfisk från tidigare års fångster inom en odlingsanläggning får endast tillåtas på villkor att det tas fram ett förstärkt kontrollsystem och medlemsstaten rapporterar om detta till kommissionen. Systemet ska utgöra en integrerad del av medlemsstatens inspektionsplan enligt artikel 13 och det ska som ett minimikrav omfatta de åtgärder som fastställs i artiklarna ▌53 och 61.

2.  Innan en fiskesäsong inleds ska de medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningar se till att en noggrann bedömning görs av eventuell levande blåfenad tonfisk för vilken det gjorts en återstodsöverföring efter bulkuttag vid odlingsanläggningar inom deras jurisdiktion. I det syftet ska all levande blåfenad tonfisk för vilken det gjorts en återstodsöverföring från ett fångstår då det inte gjorts bulkuttag vid odlingsanläggningarna överföras till andra kassar med användning av stereokamerasystem eller alternativa metoder som garanterar samma grad av precision och noggrannhet i enlighet med artikel 51. Fullständigt dokumenterad spårbarhet ska alltid säkerställas. Återstodsöverföring avseende blåfenad tonfisk från år då inga bulkuttag har gjorts ska kontrolleras årligen med tillämpning av samma förfarande på lämpliga urval på grundval av riskbedömning.

3.  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare föreskrifter om utveckling av ett förstärkt kontrollsystem för återstodsöverföring avseende levande blåfenad tonfisk. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 68.

Artikel 8

Återstodsöverföring avseende outnyttjade kvoter

Det ska inte vara tillåtet att göra återstodsöverföring avseende outnyttjade kvoter.

Artikel 9

Kvotöverföringar

1.  Överföring av kvoter mellan unionen och andra fördragsslutande parter får endast ske efter förhandsgodkännande från de berörda medlemsstaterna och/eller de fördragsslutande parterna i konventionen. Kommissionen ska underrätta Iccats sekretariat 48 timmar innan kvotöverföringen sker.

2.  Överföring av kvoter inom redskapsgrupper, bifångstkvoter och medlemsstaternas individuella fångstkvoter ska tillåtas, under förutsättning att den eller de berörda medlemsstaterna i förväg informerar kommissionen om överföringen, så att kommissionen kan informera Iccats sekretariat innan överföringen får verkan.

Artikel 10

Avdrag från kvoten vid överfiske

Om medlemsstaterna fiskar över de kvoter som de tilldelats och situationen inte kan korrigeras genom kvotbyten i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska artiklarna 37 och 105 i förordning (EG) nr 1224/2009 tillämpas.

Artikel 11

Årliga fiskeplaner

1.  Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska fastställa en årlig fiskeplan. Planen ska för fångstfartygen och fällorna minst innehålla information om följande:

a)  De kvoter som tilldelats för varje redskapsgrupp, även kvoter för bifångster.

b)  I tillämpliga fall, den metod som använts för tilldelning och förvaltning av kvoterna.

c)  De åtgärder som vidtas för att säkerställa att de individuella kvoterna iakttas.

d)  Öppna fiskesäsonger för varje redskapskategori.

e)  Information om utsedda hamnar.

f)  Regler beträffande bifångster.

g)  Antal fångstfartyg, med undantag för bottentrålare, med en längd av mer än 24 meter och notfartyg som har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.

2.  Medlemsstater som har fartyg för icke-industriellt kustfiske med tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk ska sträva efter att tilldela en särskild sektorskvot för dessa fartyg och ska ange detta i sina fiskeplaner. De ska också i sina övervaknings-, kontroll- och inspektionsplaner ange uppgifter om kompletterande åtgärder för ingående övervakning av den flottans kvotutnyttjande. För att säkerställa ett fullständigt utnyttjande av fiskemöjligheterna får medlemsstaterna tillåta ett annat antal fartyg, med tillämpning av de parametrar som avses i punkt 1.

3.  Portugal och Spanien får tilldela spöfiskefartyg som bedriver fiske i unionens vatten kring Azorerna, Madeira och Kanarieöarna sektorskvoter. Sektorskvoterna ska föras in i de årliga fiskeplanerna och kompletterande åtgärder för övervakning av kvotutnyttjandet ska fastställas i medlemsstaternas årliga övervaknings-, kontroll- och inspektionsplaner.

4.  När medlemsstaterna fördelar sektorskvoter i enlighet med punkt 2 eller 3 ska det krav på en minimikvot på fem ton som anges i den gällande unionsakten om fastställande av fiskemöjligheter inte gälla.

5.  Den berörda medlemsstaten ska meddela kommissionen varje ändring av den årliga fiskeplanen, senast tre arbetsdagar före den dag då den fiskeverksamhet som ändringen avser inleds. Kommissionen ska vidarebefordra ändringen till Iccats sekretariat senast en arbetsdag före den dag då den fiskeverksamhet som ändringen avser inleds.

Artikel 12

Fördelning av fiskemöjligheter

I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med särskild hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och ▌ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

Artikel 13

Årliga förvaltningsplaner för fiskekapaciteten

Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska fastställa en årlig plan för förvaltning av fiskekapaciteten. I planen ska medlemsstaterna anpassa antalet fångstfartyg och fällor på ett sätt som garanterar att fiskekapaciteten motsvarar de fiskemöjligheter som tilldelats fångstfartygen och fällorna under den relevanta kvotperioden. Medlemsstaterna ska anpassa fiskekapaciteten med hjälp av de parametrar som anges i gällande unionsakt om fastställande av fiskemöjligheterna. Anpassningen av unionens fiskekapacitet för notfartyg ska begränsas till en variation på högst 20 % jämfört med referenskapaciteten 2018.

Artikel 14

Årliga inspektionsplaner

Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska fastställa en årlig inspektionsplan med syftet att sörja för att denna förordning efterlevs. Medlemsstaterna ska lämna in sina fiskeplaner till kommissionen. Planerna ska utarbetas i enlighet med

a)  de mål, prioriteringar och förfaranden samt riktvärden för inspektionsverksamheten som anges i det särskilda kontroll- och inspektionsprogram för blåfenad tonfisk som upprättats enligt artikel 95 i förordning (EG) nr 1224/2009,

b)  det nationella kontrollprogram för blåfenad tonfisk som utarbetats med stöd av artikel 46 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 15

Årliga förvaltningsplaner för odling

1.  Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska fastställa en årlig förvaltningsplan för odling av blåfenad tonfisk.

2.  I den årliga förvaltningsplanen för odling ska varje medlemsstat säkerställa att den totala insättningskapaciteten och den totala odlingskapaciteten motsvarar den uppskattade mängden blåfenad tonfisk som finns tillgänglig för odling.

3.  Medlemsstaterna ska begränsa sin kapacitet för odling av tonfisk till den totala odlingskapacitet som har registrerats i Iccats register över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk (record of Bluefin tuna farming facilities) eller har getts tillstånd och deklarerats för Iccat under 2018.

4.  Den maximala insättningen av vildfångad blåfenad tonfisk i en medlemsstats odlingsanläggningar får inte överstiga de insättningsmängder som medlemsstatens odlingsanläggningar registrerade i Iccats register över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk under 2005, 2006, 2007 eller 2008.

5.  Om en medlemsstat behöver öka den maximala insättningen av vildfångad tonfisk vid en eller flera av sina odlingsanläggningar för tonfisk ska den ökningen motsvara de fiskemöjligheter som den medlemsstaten har tilldelats och all eventuell import av levande blåfenad tonfisk från en annan medlemsstat eller fördragsslutande part.

6.  Medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningarna ska säkerställa att forskare som fått i uppdrag av SCRS att ta prover för att fastställa tillväxttakt under gödningsperioden har tillträde till odlingarna och får det stöd de behöver för att fullgöra sina uppgifter.

7.   Medlemsstaterna ska, när så är lämpligt, lämna in reviderade förvaltningsplaner för odling till kommissionen senast den 15 maj varje år.

Artikel 16

Översändande av årliga planer

1.  Senast den 31 januari varje år ska varje medlemsstat med en kvot för blåfenad tonfisk översända följande planer till kommissionen:

a)  Den årliga fiskeplan för fångstfartyg och fällor som fiskar efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet som utarbetas i enlighet med artikel 11.

b)  Den årliga förvaltningsplan för fiskekapaciteten som utarbetas i enlighet med artikel 13.

c)  Den årliga inspektionsplan som utarbetas i enlighet med artikel 14.

d)  Den årliga förvaltningsplan för odling som utarbetas i enlighet med artikel 15.

2.  Kommissionen ska sammanställa de planer som avses i punkt 1 och använda dem för utarbetandet av unionens årliga plan. Kommissionen ska översända unionens plan till Iccats sekretariat senast den 15 februari varje år för Iccats bedömning och godkännande.

3.  Om en medlemsstat underlåter att lämna in någon av de planer som avses i punkt 1 till kommissionen inom den tidsfrist som anges i den punkten, får kommissionen besluta att översända unionens plan till Iccats sekretariat utan den berörda medlemsstatens planer. På begäran av den berörda medlemsstaten ska kommissionen sträva efter att beakta en av de planer som avses i punkt 1 och som lämnas in efter den tidsfrist som fastställs i den punkten, men före den tidsfrist som anges i punkt 2. Om en plan som lämnats in av en medlemsstat inte överensstämmer med de bestämmelser i denna förordning som rör de årliga planerna för fiske, kapacitet, inspektion och odling och om den innehåller ett allvarligt fel som kan leda till att Iccat-kommissionen inte godkänner unionens årliga plan, får kommissionen besluta att översända unionens årliga plan till Iccats sekretariat utan den berörda medlemsstatens planer. Kommissionen ska informera den berörda medlemsstaten så snart som möjligt och sträva efter att i unionens plan eller i ändringar av unionens plan inkludera eventuella reviderade planer som lämnats in av den medlemsstaten, förutsatt att de uppfyller de bestämmelser i denna förordning som rör de årliga planerna för fiske, kapacitet, inspektion och odling.

KAPITEL III

TEKNISKA ÅTGÄRDER

Artikel 17

Fiskesäsonger

1.  Fiske efter blåfenad tonfisk med notfartyg ska vara tillåtet i östra Atlanten och Medelhavet under perioden 26 maj–1 juli.

2.   Genom undantag från punkt 1 får Cypern och Grekland i sina årliga fiskeplaner enligt artikel 11 begära att notfartyg som för deras flagg får fiska efter blåfenad tonfisk i östra Medelhavet (FAO:s fiskeområden 37.3.1 och 37.3.2) under perioden 15 maj–1 juli.

3.  Genom undantag från punkt 1 får Kroatien i sina årliga fiskeplaner enligt artikel 11 begära att notfartyg som för dess flagg får fiska efter blåfenad tonfisk för odlingssyften i Adriatiska havet (FAO:s fiskeområde 37.2.1) till och med den 15 juli.

4.  Genom undantag från punkt 1 får en medlemsstat, om den kan bevisa för kommissionen att vissa av dess notfartyg som fiskade efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet på grund av väderförhållanden inte kunde utnyttja sina normala fiskedagar under året, besluta att den fiskesäsong som avses i punkt 1 ska förlängas med motsvarande antal förlorade dagar, upp till tio ▌dagar, för de berörda enskilda notfartygen. De berörda fartygens inaktivitet, och när det gäller en gemensam fiskeinsats, samtliga berörda fartygs inaktivitet, ska motiveras vederbörligen med väderrapporter och VMS-positioner.

5.  Fiske efter blåfenad tonfisk ska vara tillåtet i östra Atlanten och Medelhavet för stora pelagiska långrevsfartyg under perioden 1 januari–31 maj.

6.  Medlemsstaterna ska i sina årliga fiskeplaner fastställa öppna fiskesäsonger för de flottor som inte består av notfartyg och stora pelagiska långrevsfartyg.

Artikel 18

Landningsskyldighet

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte påverka tillämpningen av artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, inbegripet avseende eventuella tillämpliga undantag från den bestämmelsen.

Artikel 19

Minsta referensstorlek för bevarande

1.  Det ska vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta, överföra, landa, transportera, lagra, sälja eller ställa ut eller utbjuda till försäljning blåfenad tonfisk, även sådan som fångats inom fritidsfisket, som väger mindre än 30 kg eller som har en längd från munspetsen till stjärtfenans delning på mindre än 115 cm.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska en minsta referensstorlek för bevarande för blåfenad tonfisk på 8 kg eller 75 cm i längd från munspetsen till stjärtfenans delning tillämpas inom följande fisken:

a)  Fisket efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten med spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg,

b)  fisket efter blåfenad tonfisk i Medelhavet inom det icke-industriella kustfisket efter färsk fisk med spöfiskefartyg, långrevsfartyg och fartyg med handlinor, och

c)  fisket efter blåfenad tonfisk för odlingssyften i Adriatiska havet med fartyg som för kroatisk flagg.

3.  De särskilda villkoren för undantaget i punkt 2 anges i bilaga I.

4.  Medlemsstaterna ska utfärda fisketillstånd för fartyg som fiskar inom ramen för de undantag som avses i punkterna 2 och 3 i bilaga I. De berörda fartygen ska anges i den förteckning över fångstfartyg som avses i artikel 26.

5.  Fisk som är mindre än de minsta referensstorlekar som anges i denna artikel och som kastas döda överbord ska räknas av från medlemsstatens kvot.

Artikel 20

Oavsiktliga fångster under minsta referensstorleken

1.  Genom undantag från artikel 19.1 ska alla fångstfartyg och fällor som fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk ha rätt till högst 5 % i antal oavsiktliga fångster av blåfenade tonfiskar med en vikt av mellan 8 kg och 30 kg eller, som ett alternativ, med en längd från munspetsen till stjärtfenans delning på mellan 75 cm och 115 cm.

2.  Procentsatsen på 5 % i punkt 1 ska beräknas på grundval av de totala fångster av blåfenad tonfisk som finns ombord på ett fartyg eller i en fälla vid någon tidpunkt efter en fiskeinsats.

3.  Oavsiktliga fångster ska dras av från kvoten för den medlemsstat som ansvarar för fångstfartyget eller fällan.

4.  Artiklarna 31, 33, 34 och 35 ska tillämpas på oavsiktliga fångster av blåfenad tonfisk under minsta referensstorlek.

Artikel 21

Bifångster

1.  Varje medlemsstat ska införa bestämmelser om bifångster av blåfenad tonfisk inom medlemsstatens kvot och underrätta kommissionen om dessa i samband med att fiskeplanen lämnas in.

2.  Nivån för tillåtna bifångster, vilka inte får överstiga 20 % av de totala fångsterna ombord i slutet av varje fiskeresa, och den metod som används för att beräkna bifångsterna i förhållande till den totala fångsten ombord, ska tydligt anges i den årliga fiskeplan som avses i artikel 11. Procentandelen för bifångsterna får beräknas i vikt eller i antal exemplar. Beräkning uttryckt i antal exemplar ska endast tillämpas på tonfisk och tonfiskliknande arter som förvaltas av Iccat. Den tillåtna bifångstnivån för icke-industriella kustfartygsflottor får beräknas på årsbasis.

3.  Alla bifångster av död blåfenad tonfisk, oavsett om de behålls ombord eller kastas överbord, ska dras av från flaggmedlemsstatens kvot och registreras och rapporteras till kommissionen, i enlighet med artiklarna 31 och 32.

4.  De medlemsstater som saknar kvoter för blåfenad tonfisk ska dra av de aktuella bifångsterna från unionens specifika bifångstkvot för blåfenad tonfisk, vilken fastställs i enlighet med artikel 43.3 i EUF-fördraget och artikel 16 i förordning (EU) nr 1380/2013.

5.  Om den totala kvot som tilldelats en medlemsstat redan är uttömd ska all fångst av blåfenad tonfisk vara förbjuden för fartyg som för dess flagg och den medlemsstaten ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa återutsättning av de tonfiskar som tagits som bifångst. Om unionens särskilda bifångstkvot för blåfenad tonfisk som fastställts i enlighet med artikel 43.3 i EUF-fördraget och artikel 16 i förordning (EU) nr 1380/2013 har uttömts, ska fångst av blåfenad tonfisk inte tillåtas av fartyg som för en medlemsstats flagg utan en kvot för blåfenad tonfisk, och dessa medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa återutsättning av de tonfiskar som tagits som bifångst. I dessa fall ska beredning och försäljning av död blåfenad tonfisk vara förbjuden och all fångst ska registreras. Medlemsstaterna ska årligen rapportera till kommissionen om vilka kvantiteter död blåfenad tonfisk som tagits som bifångster och kommissionen ska översända informationen till Iccats sekretariat.

6.  Fartyg som inte fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk ska tydligt skilja alla kvantiteter blåfenad tonfisk som förvaras ombord från andra arter, så att kontrollmyndigheterna kan övervaka efterlevnaden av denna artikel. Sådana bifångster får saluföras i den mån de åtföljs av eBCD.

Artikel 22

Användning av luftfarkoster

Det är förbjudet att använda varje form av luftfarkost, inbegripet flygplan, helikoptrar och alla typer av obemannade luftfarkoster, för att söka efter blåfenad tonfisk.

KAPITEL IV

FRITIDSFISKE

Artikel 23

Särskild kvot för fritidsfiske

1.  Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska reglera fritidsfisket genom att tilldela fritidsfisket en särskild kvot. Eventuell död blåfenad tonfisk ska beaktas vid kvottilldelningen, även vad gäller återsläppsfiske. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilken kvot som tilldelats fritidsfisket när de överlämnar sina fiskeplaner.

2.  Fångster av död blåfenad tonfisk ska rapporteras och räknas av från medlemsstatens kvot.

Artikel 24

Särskilda villkor för fritidsfiske

1.  Varje medlemsstat som har tilldelat fritidsfisket en kvot för blåfenad tonfisk ska reglera fritidsfisket genom att utfärda fisketillstånd för fartyg som bedriver fritidsfiske. Medlemsstaterna ska på Iccats begäran tillhandahålla kommissionen en förteckning över de fritidsfartyg som har beviljats fisketillstånd för fiske efter blåfenad tonfisk. Förteckningen, som kommissionen ska lämna in på elektronisk väg till Iccat, ska för varje fartyg innehålla information om följande:

a)  Fartygets namn:

b)  Registernummer:

c)  Iccat-registernummer (i förekommande fall):

d)  Eventuellt tidigare namn:

e)  Namn och adress för ägaren (ägarna) och operatören (operatörerna).

2.  Det ska vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta och landa mer än en blåfenad tonfisk per dag och fartyg inom fritidsfisket.

3.  Det ska vara förbjudet att saluföra blåfenad tonfisk som fångats vid fritidsfiske.

4.  Varje medlemsstat ska registrera fångstuppgifter, inbegripet vikt och, om möjligt, längd, för varje blåfenad tonfisk som fångats vid fritidsfiske, och senast den 30 juni varje år meddela kommissionen uppgifterna för det föregående året. Kommissionen ska vidarebefordra dessa uppgifter till Iccats sekretariat.

5.  Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att i möjligaste mån säkerställa att blåfenad tonfisk, särskilt ungfisk, som fångas levande inom fritidsfisket, frisläpps. Blåfenad tonfisk som landas ska vara hel, utan gälar och/eller urtagen.

Artikel 25

Fångst, märkning och återutsättning

1.  Genom undantag från artikel 23.1 får medlemsstater som tillåter att sportfiskefartyg bedriver återsläppsfiske i Nordatlantens östra del göra det möjligt för ett begränsat antal sportfiskefartyg att fiska efter blåfenad tonfisk för fångst, märkning och återutsättning, utan att dessa behöver tilldelas en särskild kvot. Fartygen i fråga ska verka inom ramen för ett vetenskapligt projekt som bedrivs av ett forskningsinstitut som är integrerat i ett vetenskapligt forskningsprogram. Projektets resultat ska meddelas de berörda myndigheterna i flaggmedlemsstaten.

2.  Fartyg som bedriver vetenskaplig forskning inom ramen för Iccats forskningsprogram för blåfenad tonfisk ska inte anses bedriva fiske för ”fångst, märkning och återutsättning” av det slag som avses i punkt 1.

3.  De medlemsstater som godkänner verksamhet som går ut på ”fångst, märkning och återutsättning” ska

a)  lämna in en beskrivning av verksamheterna och de åtgärder som är tillämpliga på dem, som en integrerad del av de planer för fiske och inspektion som avses i artiklarna 12 och 15,

b)  noggrant övervaka de berörda fartygens verksamhet för att se till att de följer bestämmelserna i denna förordning,

c)  säkerställa att märkningen och återutsättningen görs av utbildad personal för att säkra att så många exemplar som möjligt överlever, och

d)  årligen lämna in en rapport till kommissionen om den vetenskapliga verksamhet som bedrivs minst 50 dagar före det kommande årets möte inom SCRS. Kommissionen ska vidarebefordra rapporten till Iccat 60 dagar före det kommande årets möte inom SCRS.

4.  All blåfenad tonfisk som dör under ”fångst, märkning och återutsättning” ska rapporteras och dras av från flaggmedlemsstatens kvot.

KAPITEL V

Kontrollåtgärder

AVSNITT 1

Förteckning och register över fartyg och fällor

Artikel 26

Förteckning och register över fartyg och fällor

1.  Medlemsstaterna ska varje år, en månad innan tillståndsperioden börjar, på elektronisk väg lämna in följande fartygsförteckningar till kommissionen i det format som anges i den senaste versionen av Iccats riktlinjer(26) för inlämning av uppgifter och information:

a)  En förteckning över alla fångstfartyg som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk, och

b)  en förteckning över alla andra fiskefartyg som används för kommersiellt utnyttjande av resurser av blåfenad tonfisk.

Kommissionen ska sända denna information till Iccats sekretariat 15 dagar innan fiskeverksamheten inleds, så att dessa fartyg kan föras in i Iccats register över godkända fartyg och, i förekommande fall, i Iccats register över fartyg med en längd överallt på minst 20 meter som får bedriva verksamhet i konventionsområdet.

2.  Under ett och samma kalenderår får ett fiskefartyg förekomma på båda de förteckningar som avses i punkt 1, förutsatt att det inte förekommer på båda förteckningarna samtidigt.

3.  Den information om fartyg som avses i punkt 1 a och b ska innehålla uppgift om fartygets namn och nummer i registret över unionens fiskeflotta (CFR) enligt definitionen i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/218(27).

4.  Inga retroaktivt inlämnade uppgifter ska godtas av kommissionen.

5.  Ändringar av de förteckningar som avses i punkterna 1 och 3 under loppet av ett kalenderår får endast godtas om ett anmält fiskefartyg är förhindrat att delta i fisket på grund av legitima operativa skäl eller force majeure. I sådana fall ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen om detta och tillhandahålla

a)  fullständiga uppgifter om det eller de fiskefartyg som ska ersätta fiskefartyget, och

b)  en fullständig redovisning av skälet till att fartyget eller fartygen ersätts och alla relevanta styrkande bevis eller hänvisningar.

6.  Kommissionen ska, om nödvändigt, under året ändra den information om de fartyg som avses i punkt 1 genom att lämna uppdaterad information till Iccats sekretariat, i enlighet med artikel 7.6 i förordning (EU) 2017/2403.

Artikel 27

Fisketillstånd för fartyg

1.  Medlemsstaterna ska utfärda fisketillstånd till fartyg som är upptagna i någon av de förteckningar som anges i artikel 26.1 och 26.5. Fisketillståndet ska minst innehålla de uppgifter som anges i bilaga VII och ska utfärdas i det format som anges i den bilagan. Medlemsstaterna ska se till att den information som anges i fisketillståndet är korrekt och förenlig med bestämmelserna i denna förordning.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21.6 får unionsfiskefartyg som inte är införda i Iccats register enligt artikel 26.1 inte fiska, behålla ombord, lasta om, transportera, överföra, bereda eller landa blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.

3.  Flaggmedlemsstaten ska återkalla fartygets fisketillstånd för blåfenad tonfisk och får beordra fartyget att omedelbart gå mot en hamn som den har utsett, när den individuella kvot som tilldelats fartyget bedöms vara uttömd.

Artikel 28

Förteckningar och register över fällor med tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk

1.  Varje medlemsstat ska, som en del av fiskeplanen, på elektronisk väg sända kommissionen en förteckning över alla medlemsstatens fällor som har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Kommissionen ska sända informationen till Iccats sekretariat, så att fällorna kan föras in i Iccats register över fällor med tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk.

2.  Medlemsstaterna ska utfärda fisketillstånd för de fällor som finns upptagna i den förteckning som avses i punkt 1. Fisketillstånden ska minst innehålla den information som föreskrivs i bilaga VII och vara i det format som anges där. Medlemsstaterna ska se till att den information som anges i fisketillståndet är korrekt och förenlig med bestämmelserna i denna förordning.

3.  De av unionens fällor som inte är införda i Iccats register över fällor som har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk ska inte anses ha tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Det ska vara förbjudet att behålla ombord, överföra, placera i kasse och landa blåfenad tonfisk som fångats i sådana fällor.

4.  Flaggmedlemsstaten ska återkalla det fisketillstånd för blåfenad tonfisk som utfärdats för fällor så snart den kvot som tilldelats dem anses vara uttömd.

Artikel 29

Information om fiskeverksamhet

1.  Senast den 15 juli varje år ska var och en av medlemsstaterna meddela kommissionen detaljerad information om de fångster av blåfenad tonfisk som gjorts i östra Atlanten och Medelhavet under det föregående året. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccat senast den 31 juli varje år. Informationen ska omfatta följande:

a)  Varje fångstfartygs namn och Iccat-nummer.

b)  Varje fångstfartygs tillståndsperiod eller tillståndsperioder.

c)  Varje fångstfartygs totala fångster, inbegripet uppgift om uteblivna fångster, under hela tillståndsperioden eller tillståndsperioderna.

d)  Det sammanlagda antal dagar under hela tillståndsperioden eller tillståndsperioderna som varje fångstfartyg fiskade i östra Atlanten och Medelhavet.

e)  Varje fångstfartygs totala fångst utanför tillståndsperioden (bifångster).

2.  Medlemsstaterna ska sända följande uppgifter till kommissionen för fiskefartyg som för deras flagg och som inte har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, men som fångat blåfenad tonfisk som bifångst:

a)  Namn och Iccat-nummer eller, om fartyget inte är registrerat hos Iccat, fartygets nationella registreringsnummer, och

b)  uppgift om de totala fångsterna av blåfenad tonfisk.

3.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen all information om de fartyg som inte omfattas av punkterna 1 och 2, men som de facto har fiskat efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet eller som antas ha gjort det. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat så snart den finns tillgänglig.

Artikel 30

Gemensamma fiskeinsatser

1.  Gemensamma fiskeinsatser avseende blåfenad tonfisk får endast genomföras om de deltagande fartygen har tillstånd från flaggmedlemsstaten eller flaggmedlemsstaterna. För att få tillstånd ska varje notfartyg vara utrustat för att fiska efter blåfenad tonfisk, ha en individuell kvot och uppfylla de rapporteringsskyldigheter som fastställs i artikel 32.

2.  Den kvot som tilldelas en gemensam fiskeinsats ska vara lika med summan av de kvoter som tilldelats de deltagande notfartygen.

3.  Unionens notfartyg får inte delta i gemensamma fiskeinsatser tillsammans med notfartyg från andra fördragsslutande parter.

4.  Formuläret för ansökan om att få delta i en gemensam fiskeinsats fastställs i bilaga IV. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att inhämta följande information från de notfartyg som deltar i en gemensam fiskeinsats:

a)  Den tillståndsperiod som begärts av den gemensamma fiskeinsatsen.

b)  De deltagande operatörernas identitet.

c)  Fartygens individuella kvoter.

d)  Fördelningsnyckeln mellan fiskefartygen för de berörda fångsterna.

e)  Information om mottagande odlingsanläggningar.

5.  Senast tio dagar innan den gemensamma fiskeinsatsen inleds ska varje medlemsstat skicka den information som avses i punkt 4 till kommissionen i det format som anges i bilaga IV. Kommissionen ska vidarebefordra uppgifterna till Iccats sekretariat och till flaggstaterna för övriga fiskefartyg som deltar i den gemensamma fiskeinsatsen senast fem dagar innan fiskeinsatsen inleds.

6.  Vid force majeure ska den tidsfrist som anges i punkt 5 inte tillämpas vad gäller information om mottagande odlingsanläggningar. I sådana fall får medlemsstaterna skicka en aktualisering av uppgifterna till kommissionen så snart som möjligt, tillsammans med en beskrivning av de förhållanden som utgör force majeure. Kommissionen ska vidarebefordra dessa uppgifter till Iccats sekretariat.

AVSNITT 2

Fångstrapportering

Artikel 31

Registreringskrav

1.  Befälhavare på unionsfångstfartyg ska föra en fiskeloggbok om sina fiskeinsatser i enlighet med artiklarna 14, 15, 23 och 24 i förordning (EG) nr 1224/2009 och avsnitt A i bilaga II till den här förordningen.

2.  Befälhavarna på unionsbogserbåtar, hjälpfartyg och beredningsfartyg ska registrera verksamheten i enlighet med de krav som anges i avsnitten B, C och D i bilaga II.

Artikel 32

Fångstrapporter från befälhavare och operatörer av fällor

1.  Befälhavare på unionsfångstfartyg som fiskar aktivt ska på elektronisk väg meddela sina flaggmedlemsstater dagliga fångstrapporter under hela den tid de har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk. Dessa rapporter ska inte vara obligatoriska för fartyg i hamn, utom om de deltar i en gemensam fiskeinsats. Uppgifterna i rapporterna ska hämtas från loggböcker och ska omfatta fångstdatum, fångsttid och fångstplatsens koordinater (latitud och longitud) samt vikt och antal exemplar av blåfenad tonfisk som fångats i konventionsområdet, inbegripet återutsättning av fisk och utkast av död fisk. Befälhavarna ska sända rapporterna i det format som anges i bilaga III eller i ett format som medlemsstaten har bestämt.

2.  Befälhavare på notfartyg ska upprätta de dagliga rapporter som avses i punkt 1 för varje fiskeinsats, även för fiskeinsatser utan fångst. Rapporterna för föregående dag ska senast kl. 9.00 GMT översändas av fartygets befälhavare eller dennes bemyndigade företrädare till flaggmedlemsstaten.

3.  Operatörer av fällor eller deras bemyndigade företrädare som fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk ska upprätta dagliga rapporter som inom 48 timmar ska meddelas deras flaggmedlemsstat på elektronisk väg under hela den tid de har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk. Rapporterna ska omfatta Iccats registreringsnummer för fällan, fångstdatum och fångsttidpunkt, vikt och antal exemplar av blåfenad tonfisk som fångats, inbegripet uppgift om uteblivna fångster, återutsättning av fisk och utkast av död fisk. De ska sända informationen i det format som anges i bilaga III.

4.  Befälhavare på andra fångstfartyg än notfartyg ska till sina flaggmedlemsstater överföra de rapporter som avses i punkt 1 senast tisdag kl. 12.00 GMT för den föregående veckan till och med söndagen.

AVSNITT 3

Landning och omlastning

Artikel 33

Utsedda hamnar

1.  Varje medlemsstat som har tilldelats en kvot för blåfenad tonfisk ska utse hamnar där landning eller omlastning av blåfenad tonfisk är tillåten. Informationen om utsedda hamnar ska ingå i den årliga fiskeplan som avses i artikel 11. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella ändringar av informationen om utsedda hamnar. Kommissionen ska meddela informationen till Iccats sekretariat utan dröjsmål.

2.  För att en hamn ska anses som en utsedd hamn ska hamnmedlemsstaten säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

a)  Fasta landnings- och omlastningstider.

b)  Fasta landnings- och omlastningsplatser.

c)  Fasta inspektions- och övervakningsförfaranden som säkerställer inspektionstäckning under alla landnings- och omlastningstider samt vid alla landnings- och omlastningsplatser i enlighet med artikel 35.

3.  Det ska vara förbjudet för fångstfartyg, beredningsfartyg och hjälpfartyg att landa eller lasta om en kvantitet blåfenad tonfisk som fiskats i östra Atlanten och Medelhavet på någon annan plats än i de hamnar som utsetts av de fördragsslutande parterna och medlemsstaterna. I undantagsfall får död blåfenad tonfisk som tagits ut från en fälla/kasse transporteras till ett beredningsfartyg med ett hjälpfartyg, i den mån det sker i kontrollmyndighetens närvaro.

Artikel 34

Förhandsanmälan av landningar

1.  Artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska gälla för befälhavarna på de unionsfiskefartyg med en längd på tolv meter eller mer som finns upptagna på fartygsförteckningen enligt artikel 26. Förhandsanmälan enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska skickas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat (inbegripet flaggmedlemsstaten) eller fördragsslutande part vars hamnar eller landningsanläggning de vill använda.

2.  Innan en hamn anlöps ska befälhavare eller deras företrädare på unionsfiskefartyg med en total längd på mindre än tolv meter som är upptagna i fartygsförteckningen enligt artikel 26 senast fyra timmar före beräknad ankomsttid till hamnen meddela den behöriga myndigheten i den medlemsstat (inbegripet flaggmedlemsstaten) eller fördragsslutande part vars hamnar eller landningsanläggning de vill använda minst följande information:

a)  Beräknad ankomsttid.

b)  Uppskattad kvantitet blåfenad tonfisk ombord.

c)  Uppgifter om i vilket geografiskt område fångsterna gjordes.

d)  Fiskefartygens externa identifieringsnummer och namn.

3.  Om medlemsstater enligt tillämplig unionslagstiftning har tillstånd att tillämpa en kortare anmälningsfrist än perioden på fyra timmar före beräknad ankomsttid till hamnen, får de uppskattade kvantiteterna blåfenad tonfisk ombord anmälas vid den tillämpliga tidpunkten för förhandsanmälan av ankomst. Om fiskeområdet är beläget mindre än fyra timmar från hamnen, får de uppskattade kvantiteterna blåfenad tonfisk ombord ändras när som helst före ankomst.

4.  Hamnmedlemsstatens myndigheter ska föra ett register över alla förhandsanmälningar för innevarande år.

5.  Alla landningar i unionen ska kontrolleras av de relevanta kontrollmyndigheterna i hamnmedlemsstaten och en procentandel av landningarna ska genomgå inspektion på grundval av ett riskbedömningssystem baserat på kvoter, flottstorlek och fiskeansträngning. En fullständig beskrivning av ett sådant kontrollsystem som antas av varje medlemsstat ska ingå i den årliga inspektionsplan som avses i artikel 14.

6.  Befälhavare på ett unionsfångstfartyg ska, oavsett fartygets längd överallt, inom 48 timmar efter det att landningen avslutats lämna en landningsdeklaration till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller fördragsslutande part där landningen ägt rum och till flaggmedlemsstaten. Fångstfartygets befälhavare ska ansvara för och intyga att deklarationen är fullständig och korrekt. I landningsdeklarationen ska det som ett minimikrav anges de kvantiteter blåfenad tonfisk som landats och det område där de fångades. Alla landade fångster ska vägas. Hamnmedlemsstaten ska inom 48 timmar efter det att landningen avslutats sända dokumentation om landningen till myndigheterna i fartygets flaggmedlemsstat eller fördragsslutande part.

Artikel 35

Omlastningar

1.  Omlastning till havs ska under alla omständigheter vara förbjuden för unionsfiskefartyg som ombord medför blåfenad tonfisk, och för tredjelandsfartyg i unionens vatten.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som anges i artiklarna 52.2, 52.3, 54 och 57 i förordning (EU) 2017/2107 får fiskefartygen endast lasta om fångster av blåfenad tonfisk i de utsedda hamnar som avses i artikel 33 i den här förordningen.

3.  Det mottagande fiskefartygets befälhavare eller dennes företrädare ska senast 72 timmar före beräknad ankomsttid i hamn förse de berörda myndigheterna i hamnstaten med den information som anges i den mall för omlastningsdeklaration som anges i bilaga V. För varje omlastning ska det krävas förhandstillstånd från flaggmedlemsstaten eller från den fördragsslutande part vars flagg det omlastande fiskefartyget för. Befälhavaren på det omlastande fartyget ska dessutom vid tidpunkten för omlastningen underrätta flaggmedlemsstaten eller den fördragsslutande parten om de datum som krävs enligt bilaga V.

4.  Hamnmedlemsstaten ska inspektera det mottagande fartyget vid ankomsten och kontrollera de kvantiteter som berörs av omlastningen och dokumentationen över denna.

5.  Befälhavare på unionsfiskefartyg ska inom 15 dagar efter det att omlastningen avslutats fylla i Iccats omlastningsdeklaration och överföra den till sina flaggmedlemsstater. Befälhavarna på de omlastande fiskefartygen ska fylla i Iccats omlastningsdeklaration i enlighet med bilaga V. Omlastningsdeklarationen ska innehålla referensnumret för eBCD för att underlätta dubbelkontroll av uppgifterna.

6.  Hamnstaten ska inom fem dagar efter det att omlastningen avslutats sända dokumentation om omlastningen till myndigheten i det omlastande fiskefartygets flaggstat eller fördragsslutande part.

7.  Alla omlastningar ska inspekteras av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de utsedda hamnarna ligger.

AVSNITT 4

Rapporteringsskyldigheter

Artikel 36

Veckovisa rapporter om kvantiteter

Var och en av medlemsstaterna ska ▌skicka veckovisa fångstrapporter till kommissionen ▌. Dessa rapporter ska innehålla de uppgifter som är ett krav enligt artikel 32 vad gäller fällor, notfartyg och andra fångstfartyg. Informationen ska delas upp utifrån redskapstyp ▌. Kommissionen ska utan dröjsmål vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat.

Artikel 37

Information om uttömd kvot

1.  Utöver att följa artikel 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska varje medlemsstat informera kommissionen när den kvot som tilldelats för en redskapsgrupp bedöms ha nått upp till 80 %.

2.  Utöver att följa artikel 35 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska varje medlemsstat informera kommissionen när den kvot som tilldelats för en redskapsgrupp eller en gemensam fiskeinsats eller ett notfartyg bedöms vara uttömd. Denna information ska åtföljas av officiell dokumentation som visar att fisket har stoppats eller att medlemsstaten har utfärdat ett meddelande om återgång till hamn för den aktuella flottan, redskapsgruppen, gemensamma fiskeinsatsen eller fartygen med individuell kvot, med tydlig angivelse av datum och tidpunkt för fiskestoppet.

3.  Kommissionen ska informera Iccats sekretariat om de datum då unionens kvot för blåfenad tonfisk har uttömts.

AVSNITT 5

Observatörsprogram

Artikel 38

Nationellt observatörsprogram

1.  Varje medlemsstat ska se till att utplaceringen av nationella observatörer, försedda med en officiell identitetshandling, på fartyg och vid fällor som är aktiva inom fisket av blåfenad tonfisk omfattar minst

a)  20 % av dess aktiva pelagiska trålare (över 15 m),

b)  20 % av dess aktiva långrevsfartyg (över 15 m),

c)  20 % av dess aktiva spöfiskefartyg (över 15 m),

d)  100 % av bogserbåtarna,

e)  100 % av uttagen ur fällor.

Medlemsstater med färre än fem fångstfartyg som tillhör de kategorier som förtecknas i första stycket a, b och c och som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk ska säkerställa att utplaceringen av nationella observatörer omfattar minst 20 % av den tid som fartygen är aktiva inom fisket efter blåfenad tonfisk.

2.  De nationella observatörernas arbetsuppgifter ska särskilt vara följande:

a)  Övervaka att fiskefartyg och fällor uppfyller kraven i denna förordning.

b)  Dokumentera och rapportera om fiskeverksamheten, inbegripet följande:

a)  Fångstmängd (inbegripet bifångst) och fångstens användning (behålls ombord eller kastas överbord död eller levande).

b)  Fångstplatsens koordinater (latitud och longitud).

c)  Fiskeansträngningens omfattning (t.ex. antal drag, antal krokar), enligt definitionen i Iccats Field Manual for different gears (handbok för olika redskapstyper).

d)  Fångstdatum.

c)  Kontrollera uppgifterna i loggboken.

d)  Observera och registrera fartyg som kan tänkas fiska i strid med Iccats bevarandeåtgärder.

3.  Utöver de arbetsuppgifter som anges i punkt 2 ska nationella observatörer utföra vetenskapligt arbete, inklusive insamling av nödvändiga data, på grundval av riktlinjer från SCRS.

4.  Data och information som samlats in inom varje medlemsstats observatörsprogram ska lämnas till kommissionen, som ska skicka den till SCRS eller till Iccats sekretariat, beroende på vad som är lämpligt.

5.  Vid tillämpning av punkterna 1–3 ska var och en av medlemsstaterna säkerställa

a)  en representativ täckning i tid och rum så att det säkerställs att kommissionen erhåller lämpliga och användbara data och information om fångst, ansträngning och andra vetenskapliga och förvaltningsmässiga aspekter, med beaktande av de enskilda flottornas och fiskenas särskilda kännetecken,

b)  att det upprättas tillförlitliga datainsamlingsprotokoll,

c)  att observatörerna är ordentligt utbildade och godkända innan de placeras ut,

d)  att avbrotten i fiskeverksamheten blir så små som det är praktiskt möjligt för de fartyg och fällor som fiskar i konventionsområdet.

Artikel 39

Iccats program för regionala observatörer

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa ett effektivt genomförande av programmet för regionala Iccat-observatörer i enlighet med denna artikel och bilaga VIII.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en regional Iccat-observatör är närvarande

a)  på varje notfartyg som har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk,

b)  vid varje överföring av blåfenad tonfisk från notfartyg,

c)  vid varje överföring av blåfenad tonfisk från fällor till transportkassar,

d)  vid varje överföring från en odlingsanläggning till en annan,

e)  vid varje placering av blåfenad tonfisk i kasse vid odlingsanläggningar,

f)  vid varje uttag av blåfenad tonfisk från odlingsanläggningar, och

g)  vid återutsättning av blåfenad tonfisk från odlingskassar till havet.

3.  Notfartyg som inte har en regional Iccat-observatör ombord ska inte tillåtas fiska efter blåfenad tonfisk.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en regional Iccat-observatör tilldelas varje odlingsanläggning för hela den tid som placering i kasse pågår. I fall av force majeure, och efter det att de omständigheter som utgör force majeure bekräftats av odlingsmedlemsstaten, får en regional Iccat-observatör delas av fler än en odlingsanläggning för att garantera kontinuitet i odlingsverksamheten, förutsatt att det kan säkerställas att observatörernas arbetsuppgifter utförs i vederbörlig ordning. Den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningarna ska dock omedelbart begära utplacering av en ytterligare regional observatör.

5.  De regionala Iccat-observatörernas arbetsuppgifter ska särskilt vara följande:

a)  Observera och övervaka fiske och odlingsverksamhet i enlighet med Iccats relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder, bland annat med hjälp av stereokamerabilder tagna vid tidpunkten för placering i kasse som möjliggör mätning av längd och uppskattning av motsvarande vikt.

b)  Underteckna Iccats överföringsdeklarationer och BCD om uppgifterna i dessa överensstämmer med observatörens egna observationer. I annat fall ska den regionala Iccat-observatören ange sin närvaro på överföringsdeklarationerna och BCD samt ange skälen för meningsskiljaktighet och särskilt vilka regler eller förfaranden som inte har följts.

c)  Utföra vetenskapligt arbete, inbegripet insamling av prover, på grundval av riktlinjer från SCRS.

6.  Befälhavare, besättning och operatörer av odlingsanläggningar, fällor och fartyg får inte hindra, skrämma, störa eller på något sätt påverka de regionala observatörerna i utförandet av deras uppgifter.

AVSNITT 6

Överföring

Artikel 40

Överföringstillstånd

1.  Före varje överföring ska fångstfartygets eller bogserbåtens befälhavare eller dennes företrädare eller operatören av den odlingsanläggning eller fälla från vilken överföringen görs sända en förhandsanmälan om överföring till flaggmedlemsstaten, eller till den medlemsstat som ansvarar för anläggningen eller fällan, med uppgift om följande:

a)  Fångstfartygets, odlingsanläggningens eller fällans namn och nummer i Iccats register.

b)  Beräknad tidpunkt för överföringen.

c)  Uppskattad kvantitet blåfenad tonfisk som ska överföras.

d)  Position (latitud/longitud) där överföringen ska äga rum och kassarnas identifieringsnummer.

e)  Bogserbåtens namn, antal bogserade kassar och i förekommande fall numret i Iccats register.

f)  Den hamn, odlingsanläggning eller kasse som den blåfenade tonfisken ska överföras till.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 ska medlemsstaterna tilldela varje transportkasse ett unikt nummer. Om flera transportkassar behöver användas vid överföring av en fångst som motsvarar en fiskeinsats krävs endast en överföringsdeklaration, men numret på varje använd transportkasse ska anges i överföringsdeklarationen, med tydlig uppgift om den kvantitet blåfenad tonfisk som transporteras i varje kasse.

3.  Kassarnas nummer ska tas fram genom ett system för unik numrering och ska minst innehålla den treställiga bokstavskoden för odlingsmedlemsstaten, följd av tre siffror. Kassarnas unika nummer ska vara permanenta och får inte överföras från en kasse till en annan.

4.  Den medlemsstat som avses i punkt 1 ska tilldela och meddela fiskefartygets befälhavare eller fällans eller odlingsanläggningen operatör, beroende på vad som är tillämpligt, ett tillståndsnummer för varje överföring. Tillståndsnumret ska innehålla medlemsstatens treställiga bokstavskod, fyra siffror som anger årtalet och tre bokstäver som anger antingen ett positivt tillståndsbesked (AUT) eller ett negativt (NEG), följt av ett löpnummer.

5.  Den medlemsstat som avses i punkt 1 ska bevilja eller neka tillstånd för överföringen senast 48 timmar efter det att förhandsanmälan om överföring lämnats in. Överföringen får inte inledas om inte ett positivt förhandsbesked om tillstånd getts.

6.  Överföringstillståndet ska inte förutsätta att placeringen i kasse redan har bekräftats.

Artikel 41

Nekat överföringstillstånd och återutsättning av blåfenad tonfisk

1.  Den medlemsstat som ansvarar för fångstfartyget, bogserbåten, odlingsanläggningen eller fällan ska neka överföringstillstånd om den vid mottagandet av förhandsanmälan om överföring anser att

a)  det fångstfartyg eller den fälla som uppges ha fångat fisken inte hade en tillräcklig kvot,

b)  kvantiteten fisk inte har rapporterats på korrekt sätt av fångstfartyget eller fällan eller att det inte fanns något tillstånd för placering i kasse för den aktuella kvantiteten,

c)  det fångstfartyg som uppges ha fångat fisken inte hade ett giltigt tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk utfärdat i enlighet med artikel 27, eller

d)  den bogserbåt som uppges ta emot överföringen av fisk inte är registrerad i Iccats register över andra fiskefartyg som avses i artikel 26 eller inte är utrustad med ett fullt fungerande VMS eller likvärdig spårningsanordning.

2.  Om överföringstillstånd nekas ska den medlemsstat som avses i punkt 1 omedelbart utfärda ett föreläggande om återutsättning till fångstfartygets eller bogserbåtens befälhavare eller till fällans eller odlingsanläggningens operatör, beroende på vad som är tillämpligt, för att underrätta dem om att tillstånd för överföringen nekats och att fisken ska återutsättas i havet i enlighet med bilaga XII.

3.  I händelse av ett tekniskt fel på fartygets VMS under transporten till odlingsanläggningen ska bogserbåten ersättas av en annan bogserbåt med ett fullt fungerande VMS, eller så snart som möjligt och senast inom 72 timmar installera och använda ett nytt operativt VMS. Perioden på 72 timmar får undantagsvis förlängas i händelse av force majeure eller legitima operativa hinder. Det tekniska felet ska omedelbart meddelas till kommissionen som ska informera Iccats sekretariat. Befälhavaren eller dennes företrädare ska, från och med den tidpunkt då det tekniska felet upptäcks fram till dess att det är åtgärdat, var fjärde timme meddela flaggmedlemsstatens kontrollmyndigheter uppdaterade geografiska koordinater för fiskefartyget med hjälp av lämpliga telekommunikationsmedel.

Artikel 42

Överföringsdeklaration

1.  Befälhavarna på fångstfartyg eller bogserbåtar eller odlingsanläggningens eller fällans operatörer ska fylla i och överföra Iccats överföringsdeklaration till den ansvariga medlemsstaten vid avslutad överföring i det format som anges i bilaga VI.

2.  Överföringsdeklarationerna ska numreras av myndigheterna i den medlemsstat som ansvarar för de fiskefartyg, odlingsanläggningar eller fällor från vilka överföringen görs. Deklarationens nummer ska bestå av medlemsstatens treställiga bokstavskod följd av fyra siffror som anger årtalet och ett tresiffrigt löpnummer följt av de tre bokstäverna ”ITD” (MS-20**/xxx/ITD).

3.  Överföringsdeklarationen i original ska åtfölja överföringen av fisk. Fångstfartyget eller fällorna och bogserbåtarna ska behålla en kopia av deklarationen.

4.  Befälhavare på fartyg som gör överföringar ska rapportera verksamheten i enlighet med bilaga II.

5.  Information om död fisk ska registreras i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga XIII.

Artikel 43

Videoövervakning

1.  Fångstfartygets eller bogserbåtens befälhavare eller odlingsanläggningens eller fällans operatör ska säkerställa att överföringen övervakas med videokamera i vattnet, så att antalet överförda fiskar kan kontrolleras. Videoinspelningen ska utföras i enlighet med de minimistandarder och förfaranden som anges i bilaga X.

2.  Om SCRS begär att kommissionen ska tillhandahålla kopior av videoinspelningarna ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen sådana kopior för vidare befordran till SCRS.

Artikel 44

Kontroller som görs av regionala Iccat-observatörer och genomförande av undersökningar

1.  De regionala Iccat-observatörer som befinner sig ombord på fångstfartyget eller vid fällan ska i enlighet med artikel 39 och bilaga VIII

a)  registrera och rapportera om de överföringar som utförs,

b)  observera och uppskatta överförda fångster, och

c)  kontrollera uppgifter som lämnats i det förhandstillstånd för överföring som avses i artikel 40 och i Iccats överföringsdeklaration som avses i artikel 42.

2.  Om det föreligger en avvikelse på mer än 10 % i antal mellan de uppskattningar som gjorts av antingen den regionala observatören, de relevanta kontrollmyndigheterna eller fångstfartygets eller bogserbåtens befälhavare, eller fällans eller odlingsanläggningens operatör, ska en undersökning inledas av den ansvariga medlemsstaten. En sådan undersökning ska slutföras före tidpunkten för placering i kasse på odlingsanläggningen och i alla händelser inom 96 timmar från det att undersökningen inletts, utom i händelse av force majeure. I väntan på undersökningsresultaten får placering i kasse inte ske och det relevanta avsnittet i BCD får inte valideras.

3.  Om videoinspelningen är av så dålig kvalitet eller så otydlig att det inte går att uppskatta de överförda kvantiteterna, får fartygets befälhavare eller odlingsanläggningens eller fällans operatör av den ansvariga medlemsstatens myndigheter begära tillstånd att genomföra en ny överföring och sända videoinspelningen av denna överföring till den regionala observatören. Om denna frivilliga kontrollöverföring inte utförs med tillfredsställande resultat ska den ansvariga medlemsstaten inleda en undersökning. Om det efter den undersökningen bekräftas att videoinspelningens kvalitet är sådan att det inte är möjligt att uppskatta de kvantiteter som berörs av överföringen, ska den ansvariga medlemsstatens kontrollmyndigheter beordra en ny kontrollöverföring och sända motsvarande videoinspelning till den regionala Iccat-observatören. Nya överföringar ska genomföras som kontrollöverföringar till dess att videoinspelningens kvalitet är sådan att det är möjligt att uppskatta de överförda kvantiteterna.

4.  Utan att det påverkar de kontroller som görs av inspektörer, ska den regionala Iccat-observatören endast underteckna Iccats överföringsdeklaration om observatörens observationer överensstämmer med Iccats bevarande- och förvaltningsåtgärder och informationen i överföringsdeklarationen överensstämmer med observationerna och det finns en videoinspelning som uppfyller kraven i punkterna 1, 2 och 3. Iccats observatör ska också kontrollera att Iccats överföringsdeklaration översänds till bogserbåtens befälhavare eller till odlingsanläggningens eller fällans operatör eller företrädare, i tillämpliga fall. Om Iccat-observatören inte godtar uppgifterna i överföringsdeklarationen ska Iccat-observatören ange sin närvaro på överföringsdeklarationen och BCD samt ange skälen för meningsskiljaktighet och särskilt vilka regler eller förfaranden som inte har följts.

5.  Befälhavarna på fångstfartyg eller bogserbåtar eller odlingsanläggningens eller fällans operatörer ska fylla i och överföra Iccats överföringsdeklaration till den ansvariga medlemsstaten vid avslutad överföring och i det format som anges i bilaga VI. Medlemsstaterna ska vidarebefordra överföringsdeklarationen till kommissionen ▌.

Artikel 45

Genomförandeakter

Kommissionen får anta genomförandeakter med operativa förfaranden för tillämpningen av bestämmelserna i det här avsnittet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 68.

AVSNITT 7

Placering i kasse

Artikel 46

Tillstånd för placering i kasse och eventuellt nekande av tillstånd

1.  Innan placering i kasse inleds för varje transportkasse ska det vara förbjudet att ankra transportkassar inom 0,5 nautiska mil från odlingsanläggningen. För detta ändamål måste geografiska koordinater för den polygon inom vilken odlingsanläggningen är belägen finnas tillgängliga i de förvaltningsplaner för odling som avses i artikel 15.

2.  Före varje placering i kasse ska den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen begära godkännande för placering i kasse från den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för det fångstfartyg eller den fälla som fångat den blåfenade tonfisk som ska placeras i kasse.

3.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som ansvarar för fångstfartyget eller fällan ska neka tillstånd för placering i kasse om den anser att

a)  det fångstfartyg eller den fälla som fångat fisken inte hade en tillräcklig kvot för blåfenad tonfisk,

b)  kvantiteten fisk inte har rapporterats på korrekt sätt av fångstfartyget eller fällan, eller

c)  det fångstfartyg eller den fälla som uppges ha fångat fisken inte har ett giltigt tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk utfärdat i enlighet med artikel 27.

4.  Om den medlemsstat som ansvarar för fångstfartyget eller fällan nekar godkännande för placering i kasse ska den

a)  informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för odlingsanläggningen, och

b)  begära att den behöriga myndigheten vidtar åtgärder för att beslagta fångsten och återutsätta fisken i havet.

5.  Placering i kasse får inte inledas utan tillstånd, utfärdat inom en arbetsdag efter dagen för begäran, från den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för fångstfartyget eller fällan, eller från den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen om den kommit överens om detta med myndigheterna i den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för fångstfartyget eller fällan. Om inget svar erhålls inom en arbetsdag från myndigheterna i den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för fångstfartyget eller fällan, får de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen bevilja tillstånd för placering i kasse.

6.  Fisken ska placeras i kasse före den 22 augusti varje år, om inte de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för odlingsanläggningen anger giltiga skäl, inbegripet force majeure, som ska åtfölja rapporten om placering i kasse när den lämnas in. Under inga omständigheter får fisken placeras i kasse efter den 7 september varje år.

Artikel 47

Fångstdokumentation avseende blåfenad tonfisk

Medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningar ska förbjuda placering i kasse av blåfenad tonfisk som inte åtföljs av de dokument som krävs av Iccat inom ramen för dokumentationsprogrammet för fångst enligt förordning (EU) nr 640/2010. Dokumentationen ska vara korrekt och fullständig och ska valideras av den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för fångstfartygen eller fällorna.

Artikel 48

Inspektioner

Medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningar ska vidta de åtgärder som krävs för att varje placering i kasse vid odlingsanläggningarna ska inspekteras.

Artikel 49

Videoövervakning

Medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningar ska säkerställa att deras kontrollmyndigheter övervakar placeringar i kasse med hjälp av videokamera i vattnet. En videoinspelning ska göras för varje placering i kasse, i enlighet med de förfaranden som fastställs i bilaga X.

Artikel 50

Inledande och genomförande av undersökningar

Om det föreligger en avvikelse på mer än 10 % i antal mellan de uppskattningar som gjorts av den regionala Iccat-observatören, medlemsstatens relevanta kontrollmyndigheter och/eller odlingsanläggningens operatör, ska den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen inleda en undersökning i samarbete med den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för fångstfartyget och/eller fällan. Den medlemsstat som genomför undersökningarna får använda annan information som den förfogar över, inbegripet resultaten av de program för placering i kasse som avses i artikel 51.

Artikel 51

Åtgärder och program för att uppskatta antalet blåfenade tonfiskar som ska placeras i kasse och deras vikt

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett program med stereokamerasystem eller alternativa metoder som garanterar samma precision och noggrannhet omfattar 100 % av alla placeringar i kasse, i syfte att uppskatta fiskarnas antal och vikt.

2.  Programmet ska genomföras i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga XI. Alternativa metoder får endast användas om de har godkänts av Iccat vid årsmötet.

3.  De medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningen ska meddela resultaten av detta program till den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för fångstfartygen, och till den enhet som driver programmet för regionala observatörer på Iccats vägnar.

4.  Om programmets resultat visar att de kvantiteter blåfenad tonfisk som placeras i kasse avviker från de kvantiteter som enligt rapporterna har fångats och/eller överförts, ska den medlemsstat som ansvarar för fångstfartyget eller fällan inleda en undersökning i samarbete med den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för odlingsanläggningen. Om fångstfartyget eller fällan för en annan fördragsslutande parts flagg, ska den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen inleda en undersökning i samarbete med den fördragsslutande part som är flaggstat.

5.  Den medlemsstat som ansvarar för fångstfartyget eller fällan ska, i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga XII, utfärda ett föreläggande om återutsättning för de kvantiteter som överstiger de kvantiteter som deklarerats som fångade och överförda, om

a)  den undersökning som avses i punkt 4 inte är slutförd inom 10 arbetsdagar från det att resultaten av programmet har översänts, för en enstaka placering i kasse eller för alla placeringar i kasse från en gemensam fiskeinsats, eller

b)  resultatet av undersökningen visar att den blåfenade tonfiskens antal och/eller genomsnittsvikt överstiger det antal och/eller den vikt som deklarerats som fångad och överförd.

Överskottet ska återutsättas i närvaro av kontrollmyndigheterna.

6.  Programmets resultat ska användas för att avgöra om återutsättningar krävs, och deklarationerna om placering i kasse och relevanta avsnitt i BCD ska fyllas i i enlighet med detta. När ett föreläggande om återutsättning har utfärdats, ska odlingsanläggningens operatör begära att en nationell kontrollmyndighet och en regional Iccat-observatör är närvarande för att övervaka återutsättningen.

7.  Medlemsstaterna ska lämna in programmets resultat till kommissionen senast den 1 september varje år. Vid force majeure i samband med placering i kasse ska medlemsstaterna lämna in dessa resultat före den 12 september. Kommissionen ska senast den 15 september varje år vidarebefordra informationen till SCRS för utvärdering.

8.  Överföring av levande blåfenad tonfisk från en odlingskasse till en annan odlingskasse får endast äga rum om kontrollmyndigheterna i den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för odlingsanläggningen har gett sitt tillstånd och närvarar vid överföringen. Varje överföring ska registreras för att kontrollera antalet exemplar. De nationella kontrollmyndigheterna ska övervaka dessa överföringar och säkerställa att varje överföring inom odlingsanläggningen registreras i eBCD-systemet.

9.  En avvikelse som är större än eller lika med 10 % mellan de kvantiteter blåfenad tonfisk som rapporterats som fångade av fartyget eller fällan och de kvantiteter som fastställts med hjälp av kontrollkameran vid tidpunkten för placering i kasse ska utgöra en potentiell bristande efterlevnad för fartyget eller fällan i fråga. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa lämplig uppföljning.

Artikel 52

Deklaration och rapport om placering i kasse

1.  Inom 72 timmar efter det att varje placering i kasse har avslutats ska en operatör vid odlingsanläggningen lämna en deklaration om placering i kasse i enlighet med bilaga XIV till sin behöriga myndighet.

2.   Utöver den deklaration om placering i kasse som avses i punkt 1 ska den medlemsstat som är ansvarig för odlingsanläggningen, en vecka efter det att placeringen i kasse har avslutats, lämna en rapport om placering i kasse, vilken ska omfatta de element som anges i avsnitt B i bilaga XI, till den medlemsstat eller fördragsslutande part vars fartyg eller fällor har fångat den blåfenade tonfisken, och till kommissionen. Kommissionen ska överföra informationen till Iccats sekretariat.

3.  Vid tillämpningen av punkt 2 ska en placering i kasse inte anses avslutad förrän eventuella undersökningar och återutsättning till följd av eventuella förelägganden därom har avslutats.

Artikel 53

Överföringar inom odlingsanläggningar samt stickprovskontroller

1.  Medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningarna ska införa ett spårbarhetssystem, vilket ska inbegripa videoinspelning av interna överföringar.

2.  Kontrollmyndigheterna i de medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningarna ska, på grundval av en riskanalys, utföra stickprovskontroller av blåfenad tonfisk som hålls i odlingskassar mellan den tidpunkt då placeringen i kasse är avslutad för ett år och den första placeringen i kasse under det följande året.

3.  Vid tillämpning av punkt 2 ska varje medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningar fastställa en minsta procentandel fisk som ska kontrolleras. Denna procentandel ska anges i den årliga inspektionsplan som avses i artikel 14. Varje medlemsstat ska varje år meddela kommissionen resultaten av de stickprovskontroller som utförts under året. Kommissionen ska översända resultaten till Iccats sekretariat i april året efter perioden för den berörda kvoten.

Artikel 54

Tillgång till videoinspelningar och krav avseende dessa

1.  Varje medlemsstat som ansvarar för en odlingsanläggning ska säkerställa att de videoinspelningar som avses i artiklarna 49 och 51 görs tillgängliga för nationella inspektörer samt för regionala inspektörer, Iccat-inspektörer, Iccat-observatörer och nationella observatörer.

2.  Varje medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningar ska vidta de åtgärder som krävs för att hindra att originalvideoinspelningar byts ut, redigeras eller manipuleras.

Artikel 55

Årlig rapport om placering i kasse

Medlemsstater som omfattas av skyldigheten att lämna in deklarationer och rapporter om placering i kasse enligt artikel 52 ska senast den 31 juli varje år lämna in en rapport till kommissionen om placering i kasse för det föregående året. Kommissionen ska översända informationen till Iccats sekretariat före den 31 augusti varje år. Rapporten ska innehålla information om följande:

a)  Den totala mängd blåfenad tonfisk som placerats i kasse per odlingsanläggning, inklusive förluster i antal och vikt per odlingsanläggning under de transporter till odlingskassarna som utförs av fiskefartyg och fällor.

b)  En förteckning över fartyg som fiskar efter, tillhandahåller eller transporterar blåfenad tonfisk för odlingsändamål (fartygets namn, flagg, licensnummer, redskapstyp) samt fällor.

c)  Resultaten av provtagningsprogrammet för beräkning av fångstmängderna inom varje storlekskategori för blåfenad tonfisk samt uppgifter om datum, tid och fångstområde och den fiskemetod som använts, i syfte att förbättra statistiken för beståndsbedömning.

Provtagningsprogrammet kräver att storleksprovtagning (längd eller vikt) i kassar ska göras på ett prov (= 100 exemplar) för varje 100 ton levande fisk, eller på ett urval på 10 % av det totala antalet fiskar i kassen. Storleksprover kommer att samlas in under uttag från odlingsanläggningen och på död fisk under transport, i enlighet med Iccats riktlinjer för inlämning av data och information. För fisk som odlats längre än ett år ska andra kompletterande provtagningsmetoder införas. Provtagning ska göras i samband med allt uttag och ska omfatta alla kassar.

d)  De kvantiteter blåfenad tonfisk som placerats i kasse och uppskattningar av tillväxt och dödlighet i fångenskap och av sålda kvantiteter i ton. Denna information ska tillhandahållas per odlingsanläggning.

e)  De kvantiteter tonfisk som satts i bur under det föregående året.

f)  De kvantiteter, uppdelade efter ursprung, som saluförts under det föregående året.

Artikel 56

Genomförandeakter

Kommissionen får anta genomförandeakter med förfaranden för tillämpningen av bestämmelserna i det här avsnittet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 68.

AVSNITT 8

Kontroll och övervakning

Artikel 57

Kontrollsystem för fartyg

1.  Genom undantag från artikel 9.5 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska flaggmedlemsstaterna införa ett kontrollsystem för fartyg (VMS) för sina fiskefartyg med en längd överallt på tolv meter eller mer i enlighet med bilaga XV.

2.  Fiskefartyg med en längd överallt på mer än 15 meter som finns upptagna i den förteckning över fartyg som avses i artikel 26.1 a eller i den förteckning över fartyg som avses i artikel 26.1 b ska börja överföra VMS-data till Iccat minst fem dagar innan tillståndsperioden inleds och fortsätta att överföra dessa data under minst fem dagar efter det att tillståndsperioden avslutats, såvida inte en begäran i förväg skickas till kommissionen om att fartyget ska avföras från Iccats fartygsregister.

3.  För kontrolländamål ska befälhavaren eller dennes företrädare säkerställa att överföringen av VMS-data från fångstfartyg som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk inte avbryts när fartygen är i hamn, såvida det inte finns ett system för kontroll av in- och utsegling ur hamn.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras centrum för fiskerikontroll vidarebefordrar VMS-meddelanden som har tagits emot från fiskefartyg som för deras flagg till kommissionen och till ett av denna utsett organ, i realtid och i formatet ”https data feed”. Kommissionen ska skicka dessa meddelanden till Iccats sekretariat på elektronisk väg.

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att

a)  VMS-meddelanden från fiskefartyg som för deras flagg vidarebefordras till kommissionen minst varannan timme,

b)  vid tekniska fel på VMS-systemet, alternativa meddelanden från fiskefartyg som för deras flagg som tas emot enligt artikel 25.1 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 vidarebefordras till kommissionen inom 24 timmar efter det att de tagits emot av medlemsstaternas centrum för fiskerikontroll,

c)  meddelanden som vidarebefordras till kommissionen är numrerade i följd (med en unik identifikationskod) för att undvika upprepning,

d)  meddelanden som vidarebefordras till kommissionen är förenliga med artikel 24.3 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

6.  Varje medlemsstat ska säkerställa att alla meddelanden som görs tillgängliga för deras inspektionsfartyg behandlas konfidentiellt och endast används i samband med inspektioner till havs.

AVSNITT 9

Kontroll och verkställighet

Artikel 58

Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion

1.  Ömsesidiga internationella inspektioner ska göras i enlighet med Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion (Iccat-ordningen), för internationell kontroll utanför vatten som ligger inom nationell jurisdiktion, i enlighet med bilaga IX till den här förordningen.

2.  Medlemsstater vars fiskefartyg har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk ska utse inspektörer och göra inspektioner till havs enligt Iccat-ordningen.

3.  Om vid något tillfälle fler än 15 fiskefartyg som för samma medlemsstats flagg bedriver verksamhet med inriktning på blåfenad tonfisk i konventionsområdet, ska den berörda medlemsstaten, på grundval av en riskanalys, sätta in ett inspektionsfartyg för inspektion och kontroll till havs i konventionsområdet under hela den period som fartygen är på plats. Denna skyldighet ska anses vara uppfylld då medlemsstaterna samarbetar om ett inspektionsfartyg eller om ett unionsinspektionsfartyg sätts in i konventionsområdet.

4.  Kommissionen eller ett organ som den har utsett får utse unionsinspektörer till Iccat-ordningen.

5.  Vid tillämpning av punkt 3 ska kommissionen eller ett organ som den har utsett samordna unionens övervaknings- och inspektionsverksamhet. Kommissionen får, i samförstånd med de berörda medlemsstaterna, upprätta gemensamma inspektionsprogram i syfte att göra det möjligt för unionen att fullgöra sina skyldigheter enligt Iccat-ordningen. De medlemsstater vars fiskefartyg bedriver fiske efter blåfenad tonfisk ska vidta de åtgärder som krävs för att underlätta genomförandet av dessa program, särskilt när det gäller de mänskliga och materiella resurser som behövs samt de perioder och geografiska områden där dessa resurser ska sättas in.

6.  Medlemsstaterna ska senast den 1 april varje år meddela kommissionen namnen på de inspektörer och de inspektionsfartyg som de avser att knyta till Iccat-ordningen under året. På grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna varje år upprätta en plan för unionens deltagande i Iccat-ordningen och därefter sända denna till Iccats sekretariat och till medlemsstaterna.

Artikel 59

Inspektion vid överträdelser

Flaggmedlemsstaten ska säkerställa att en fysisk inspektion av ett fiskefartyg som för dess flagg genomförs under dess överinseende i dess hamnar, eller av en inspektör som har utsetts av flaggmedlemsstaten när fartyget inte befinner sig i någon av dess hamnar, om fiskefartyget

a)  inte har uppfyllt registrerings- och rapporteringskraven i artiklarna 31 och 32 eller

b)  har brutit mot bestämmelserna i denna förordning eller har begått en allvarlig bristande efterlevnad som avses i artikel 42 i förordning (EG) nr 1005/2008 eller i artikel 90 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 60

Korskontroller

1.  Varje medlemsstat ska i enlighet med artikel 109 i förordning (EG) nr 1224/2009 kontrollera informationen i och inlämning i rätt tid av inspektions- och observatörsrapporter, VMS-data och, i förekommande fall, eBCD, sina fiskefartygs loggböcker, överföringar/omlastningsdokument och fångstdokument.

2.  Medlemsstaterna ska göra dubbelkontroller av alla landningar, omlastningar och placeringar i kasse för att jämföra de kvantiteter per art som registrerats i fartygets loggbok eller kvantiteter per art som registrerats i omlastningsdeklarationen med de kvantiteter som registrerats i landningsdeklarationen eller deklarationen om placering i kasse samt alla andra relevanta dokument, såsom fakturor och/eller avräkningsnotor.

AVSNITT 10

Verkställighet

Artikel 61

Verkställighet

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 89–91 i förordning (EG) nr 1224/2009, och särskilt medlemsstaternas skyldighet att vidta lämpliga verkställighetsåtgärder avseende ett fiskefartyg, ska den medlemsstat som ansvarar för en eller flera odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk vidta lämpliga verkställighetsåtgärder avseende en odlingsanläggning, om det i enlighet med medlemsstatens lagstiftning har fastställts att odlingsanläggningen inte följer bestämmelserna i artiklarna 46–56 i denna förordning. Åtgärderna kan, beroende på överträdelsens allvar och i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning, särskilt omfatta tillfälligt upphävande eller återkallande av tillståndet och/eller böter. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen varje tillfälligt upphävande eller återkallande av ett tillstånd, och kommissionen ska anmäla detta till Iccats sekretariat så att det i ”registret över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk” införs en ändring i överenstämmelse med detta.

KAPITEL 6

Saluföring

Artikel 62

Saluföringsåtgärder

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av förordningarna (EG) nr 1224/2009 och (EG) nr 1005/2008 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013(28) ska handel inom unionen, landning, import, export, placering i kasse för gödning eller odling, återexport och omlastning av blåfenad tonfisk som inte åtföljs av den korrekta, fullständiga och validerade dokumentation som anges i denna förordning ▌och i unionslagstiftning som genomför Iccats bestämmelser om dokumentationsprogrammet för fångst av blåfenad tonfisk, vara förbjuden.

2.  Handel inom unionen, import, landning, placering i kasse för gödning eller odling, beredning, export, återexport och omlastning av blåfenad tonfisk ska vara förbjuden, om

a)  den blåfenade tonfisken fångats av fiskefartyg eller fällor vars flaggstat saknar kvot eller fångstbegränsningar ▌för blåfenad tonfisk i enlighet med Iccats bevarande- och förvaltningsåtgärder, eller

b)  den blåfenade tonfisken fångats av ett fiskefartyg eller en fälla vars individuella kvot eller vars stats fiskemöjligheter hade uttömts vid tidpunkten för fångsten.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av förordningarna (EG) nr 1224/2009, (EG) nr 1005/2008 och (EU) nr 1379/2013 ska handel inom unionen, import, landning, beredning och export av blåfenad tonfisk som kommer från gödnings- eller odlingsanläggningar som inte uppfyller villkoren i de förordningar som anges i punkt 1 vara förbjuden.

KAPITEL 7

Slutbestämmelser

Artikel 63

Utvärdering

På begäran av kommissionen ska medlemsstaterna utan dröjsmål lämna en detaljerad rapport om genomförandet av denna förordning till kommissionen. På grundval av den information som inkommer från medlemsstaterna ska kommissionen senast den dag som fastställs av Iccat sända en utförlig rapport till Iccats sekretariat om genomförandet av Iccats rekommendation 19-04.

Artikel 64

Finansiering

Vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014(29) ska denna förordning anses vara en flerårig plan i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 65

Konfidentialitet

De data som samlas in och utbyts inom ramen för denna förordning ska behandlas i enlighet med tillämpliga regler om konfidentialitet i enlighet med artiklarna 112 och 113 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 66

Ändringsförfarande

1.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 67 med avseende på att ändra denna förordning i syfte att anpassa den till de åtgärder som antas av Iccat och som är bindande för unionen och dess medlemsstater med avseende på följande:

a)   Undantag från förbudet i artikel 8 att föra över outnyttjade kvoter.

b)  De tidsfrister för rapportering av information som anges i artiklarna 24.4, 26.1, 29.1, 32.2, 32.3, 35.5, 35.6, 36, 41.3, 44.2, 51.7, 52.2, 55, 57.5 b och 58.6.

c)  Tidsperioder för fiskesäsonger som anges i artikel 17.1 och 17.4.

d)  Den minsta referensstorlek för bevarande som anges i artiklarna 19.1, 19.2 och 20.1.

e)  De procentsatser och referensparametrar som anges i artiklarna 13, 15.3, 15.4, 20.1, 21.2, 38.1, 44.2, 50 och 51.9.

f)  Den information som ska lämnas till kommissionen enligt artiklarna 11.1, 24.1, 25.3, 29.1, 30.4, 34.2, 40.1 och 55.

g)  Arbetsuppgifter för nationella observatörer och regionala Iccat-observatörer enligt artikel 38.2 respektive artikel 39.5.

h)  Skäl för att neka tillstånd för överföring enligt artikel 41.1.

i)  Skäl för att beslagta fångster och utfärda föreläggande om återutsättning av fisk enligt artikel 46.4.

j)  Antalet fartyg enligt artikel 58.3.

k)  Bilagorna I–XV.

2.  Ändringar som antas i enlighet med punkt 1 ska strikt begränsas till genomförandet av ändringar och/eller kompletteringar av de respektive Iccat-rekommendationer som är bindande för unionen.

Artikel 67

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 66 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 66 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 66 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 68

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för fiske och vattenbruk, som inrättats genom artikel 47 i förordning (EU) nr 1380/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 69

Ändringar av förordning (EG) nr 1936/2001

Förordning (EG) nr 1936/2001 ska ändras på följande sätt:

a)  Artiklarna 3 g–j, 4a, 4b och 4c samt bilaga Ia ska utgå.

b)  I bilagorna I och II ska orden ”Tonfisk: Thunnus thynnus” utgå.

Artikel 70

Ändringar av förordning (EU) 2017/2107

Artikel 43 i förordning (EU) 2017/2107 ska utgå.

Artikel 71

Ändringar av förordning (EU) 2019/833

Artikel 53 i förordning (EU) 2019/833 ska utgå.

Artikel 72

Upphävande

1.  Förordning (EG) 2016/1627 ska upphöra att gälla.

2.  Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XVI.

Artikel 73

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den [tjugonde] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ... den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Särskilda villkor för fångstfartyg som fiskar enligt artikel 19

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att följande kapacitetsbegränsningar iakttas:

—  Det maximala antalet spöfiskefartyg och fartyg avsedda för dörjfiske som aktivt fiskar efter blåfenad tonfisk ska begränsas till det antal fartyg som deltog i riktat fiske efter blåfenad tonfisk under 2006.

—  Det maximala antalet fartyg för icke-industriellt fiske som aktivt fiskar efter blåfenad tonfisk i Medelhavet ska begränsas till det antal fartyg som deltog i fiske efter blåfenad tonfisk under 2008.

—  Det maximala antalet fångstfartyg som aktivt fiskar efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet ska begränsas till det antal fartyg som deltog i fiske efter blåfenad tonfisk under 2008. Varje medlemsstat ska tilldela de berörda fartygen individuella kvoter.

2.  Varje medlemsstat får fördela sin kvot enligt följande:

—  Högst 7 % av medlemsstatens kvot för blåfenad tonfisk bland dess spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg. När det gäller Frankrike får högst 100 ton blåfenad tonfisk med en vikt på minst 6,4 kg eller med en längd av minst 70 cm från munspetsen till stjärtfenans delning fångas av fartyg som för fransk flagg, som har en längd överallt på mindre än 17 m och som fiskar i Biscayabukten.

—  Högst 2 % av medlemsstatens kvot för blåfenad tonfisk till det icke-industriella kustnära fisket efter färsk fisk i Medelhavet.

—  Högst 90 % av medlemsstatens kvot för blåfenad tonfisk bland dess fångstfartyg i Adriatiska havet för odlingssyften.

3.  Kroatien får för högst 7 % av vikten av de exemplar av blåfenad tonfisk som i odlingssyfte fångas i Adriatiska havet av dess fartyg tillämpa en minsta vikt på 6,4 kg eller 66 cm från munspetsen till stjärtfenans delning.

4.  Medlemsstater vars spöfiskefartyg, långrevsfartyg, fartyg med handlinor och dörjfiskefartyg har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk östra Atlanten och i Medelhavet ska införa följande märkningskrav:

—  En bricka ska fästas framför stjärtfenan på varje blåfenad tonfisk omedelbart efter landning.

—  Varje bricka ska ha ett unikt identifikationsnummer som ska anges i fångstdokumenten avseende blåfenad tonfisk och som ska antecknas på ett läsbart och outplånligt sätt på utsidan av alla förpackningar som innehåller tonfisk.

BILAGA II

Loggbokskrav

A.  FÅNGSTFARTYG

Minimikrav för fiskeloggböcker:

1.  Alla blad i loggboken ska vara numrerade.

2.  Loggboken ska fyllas i varje dag (midnatt) eller före ankomst till hamn.

3.  Loggboken ska fyllas i vid inspektioner till havs.

4.  Ett exemplar av varje blad ska sitta kvar i loggboken.

5.  Loggböcker över det senaste årets verksamhet ska förvaras ombord.

Minimikrav på standardinformation i fiskeloggböcker:

1.  Befälhavarens namn och adress.

2.  Avgångsdatum och avgångshamn och ankomstdatum och ankomsthamn.

3.  Fartygets namn, registernummer, Iccat-nummer, internationellt radioanropsnummer och IMO-nummer (om sådant finns).

4.  Fiskeredskap:

a)  FAO-kod för typen.

b)  Dimension (t.ex. längd, maskstorlek, antal krokar).

5.  Insatser till havs med (minst) en rad per resdag, med uppgift om följande:

a)  Aktivitet (t.ex. fiske, förflyttning).

b)  Position: exakt daglig position (i grader och minuter), registrerad för varje fiskeinsats eller kl. 12 på dagen, om inget fiske har utförts under dagen.

c)  Fångstregistrering, inbegripet följande:

–  FAO-kod.

–  Levande vikt i kg per dygn.

–  Antal individer per dag.

För notfartyg ska dessa data registreras per fiskeinsats, även vid utebliven fångst.

6.  Befälhavarens underskrift.

7.  Vikten fastställd genom: uppskattning, vägning ombord.

8.  Loggboken ska föras i motsvarande levande vikt av fisk med angivande av vilka omräkningsfaktorer som använts vid beräkningen.

Minimikrav på information i fiskeloggböcker vid landning eller omlastning:

1.  Datum och hamn för landning/omlastning.

2.  Produkter:

a)  Art och presentationsform per FAO-kod.

b)  Antal fiskar eller lådor och kvantitet i kg.

3.  Befälhavarens eller ombudets underskrift.

4.  Vid omlastning: det mottagande fartygets namn, flagg och Iccat-nummer.

Minimikrav på information i fiskeloggböcker vid överföring till kasse:

1.  Datum, tidpunkt och position (latitud/longitud) för överföringen.

2.  Produkter:

a)  Art per FAO-kod.

b)  Antal fiskar och kvantitet i kg som placerats i kasse.

3.  Bogseringsfartygets namn, flagg och Iccat-nummer.

4.  Destinationsodlingens namn och Iccat-nummer.

5.  Vid en gemensam fiskeinsats ska befälhavarna utöver den information som ska anges i punkterna 1–4 registrera följande uppgifter i loggboken:

a)  För fångstfartyg som överför fisk till kassar:

–  Fångstmängd som tas ombord.

–  Fångstmängd som räknas av från fartygets individuella kvot.

–  Namnet på andra fartyg som deltar i den gemensamma fiskeinsatsen.

b)  För de övriga fångstfartyg inom samma gemensamma fiskeinsats som inte deltar i överföringen av fisk:

–  Fartygens namn, deras internationella radioanropssignaler och Iccat-nummer.

–  Uppgift om att inga fångster har tagits ombord eller överförts till kassar.

–  Fångstmängd som räknas av från fartygens individuella kvoter.

–  Namn och Iccat-nummer för det fångstfartyg som avses i led a.

B.  BOGSERBÅTAR

1.  Befälhavaren för en bogserbåt ska i den dagliga loggboken registrera datum, tidpunkt och position för en överföring, överförda kvantiteter (antal fiskar och vikt i kg), kassens nummer samt fångstfartygets namn, flagg och Iccat-nummer, namnet på det eller de andra fartyg som deltog och dess/deras Iccat-nummer, destinationsodlingens namn och dess Iccat-nummer och Iccat-överföringsdeklarationens nummer.

2.  Ytterligare överföringar till hjälpfartyg eller andra bogserbåtar ska rapporteras med samma information som i punkt 1 samt med hjälpfartygets eller bogserbåtens namn, flaggstat och Iccat-nummer och Iccat-överföringsdeklarationens nummer.

3.  Den dagliga loggboken ska innehålla uppgifter om samtliga överföringar under fiskesäsongen. Den dagliga loggboken ska medföras ombord och när som helst vara tillgänglig för kontroll.

C.  HJÄLPFARTYG

1.  Befälhavaren för ett hjälpfartyg ska i loggboken dagligen registrera verksamheten, inbegripet datum, tidpunkt och position för överföring, de kvantiteter blåfenad tonfisk som tagits ombord samt vilket fiskefartyg, vilken odlingsanläggning eller vilken fälla som befälhavaren arbetar med.

2.  Den dagliga loggboken ska innehålla uppgifter om all verksamhet under fiskesäsongen. Den dagliga loggboken ska medföras ombord och när som helst vara tillgänglig för kontroll.

D.  BEREDNINGSFARTYG

1.  Befälhavaren för ett beredningsfartyg ska i den dagliga loggboken registrera datum, tidpunkt och position för verksamheten, vilka kvantiteter som lastats om samt det antal blåfenade tonfiskar som tagits emot från odlingsanläggningar, fällor eller fångstfartyg, i tillämpliga fall, samt deras vikt. Befälhavaren ska också rapportera dessa odlingsanläggningars, fällors eller fångstfartygs namn och Iccat-nummer.

2.  Befälhavaren för ett beredningsfartyg ska föra en daglig beredningsloggbok och däri ange levande vikt och antal fiskar som överförts eller omlastats, vilken omräkningsfaktor som använts samt vikt och kvantitet per presentationsform.

3.  Befälhavaren för ett beredningsfartyg ska föra en lagringsplan, som visar lagringsplats och kvantitet för varje art och presentationsform.

4.  Den dagliga loggboken ska innehålla uppgifter om all omlastning under fiskesäsongen. Den dagliga loggboken, beredningsloggboken, lagringsplanen samt Iccats omlastningsdeklarationer i original ska medföras ombord och när som helst vara tillgängliga för kontroll.

BILAGA III

Blankett för fångstrapportering

Blankett för fångstrapportering

Flaggstat

Iccat-nummer

Fartygets namn

Startdatum för rapport

Slutdatum för rapport

Rapportperiod (d)

Fångstdatum

Plats där fångsten gjordes

Fångst

Tilldelad vikt vid gemensam fiskeinsats (kg)

Latitud

Longitud

Vikt i kg

Antal exemplar

Genomsnittlig vikt (kg)

BILAGA IV

Formulär för ansökan om att få delta i en gemensam fiskeinsats

Gemensam fiskeinsats

Flaggstat

Fartygets namn

Iccat-nummer

Insatsens varaktighet

Operatörernas identitet

Fartygets individuella kvot

Fördelningsnyckel per fartyg

Uppgift om mottagande gödnings- eller odlingsanläggning

Fördragsslutande part

Iccat-nummer

Datum …

Flaggstatens validering …

BILAGA V

Iccats omlastningsdeklaration

20210428-P9_TA(2021)0142_SV-p0000002.png

20210428-P9_TA(2021)0142_SV-p0000003.png

BILAGA VI

Iccats överföringsdeklaration

20210428-P9_TA(2021)0142_SV-p0000004.png

BILAGA VII

Minimikrav för den information som ska finnas i fisketillstånd(30)

A.  IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

1.  Iccat-registernummer

2.  Fiskefartygets namn

3.  Distriktsbeteckning

B.  VILLKOR FÖR FISKET

1.  Datum för utfärdande:

2.  Giltighetstid:

3.  Villkor för fisketillstånd, inbegripet, när så är lämpligt, uppgifter om arter, områden, fiskeredskap och alla andra villkor som fastställs i denna förordning och/eller i nationell lagstiftning.

 

Från och med ../../..

Till och med ../ ../ ..

Från och med ../../..

Till och med ../ ../ ..

Från och med ../../..

Till och med ../ ../ ..

Från och med ../../..

Till och med ../ ../ ..

Från och med ../../..

Till och med ../ ../ ..

Från och med ../../..

Till och med ../ ../ ..

Zoner

 

Arter

 

Fiskeredskap

 

Övriga villkor

 

BILAGA VIII

Programmet för regionala Iccat-observatörer

UTNÄMNING AV REGIONALA ICCAT-OBSERVATÖRER

1.  De regionala Iccat-observatörerna ska ha följande kvalifikationer för att kunna fullgöra sina uppgifter:

a)  Tillräcklig erfarenhet för att kunna identifiera arter och fiskeredskap.

b)  Tillräcklig kunskap om Iccats bevarande- och förvaltningsåtgärder, styrkt genom ett intyg utfärdat av medlemsstaterna och grundad på Iccats riktlinjer för utbildning.

c)  Förmåga att göra iakttagelser och registrera dessa på ett korrekt sätt.

d)  Tillfredsställande kunskaper i språket i det observerade fartygets eller den observerade odlingsanläggningens flaggstat.

DEN REGIONALA ICCAT-OBSERVATÖRENS SKYLDIGHETER

2.  De regionala Iccat-observatörerna ska uppfylla följande krav:

a)  Ha fullgjort den tekniska utbildning som krävs enligt de riktlinjer som Iccat fastställt.

b)  Vara medborgare i en medlemsstat och, i den mån det är möjligt, inte vara medborgare i odlingsanläggningens eller fällans stat eller i notfartygets flaggstat. Om blåfenad tonfisk slaktas från fällan och säljs som färskprodukt, får den regionala Iccat-observatör som övervakar uttaget vara medborgare i den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen.

c)  Kunna utföra de uppgifter som fastställs i punkt 3.

d)  Vara upptagna i den förteckning över regionala Iccat-observatörer som förs av Iccat.

e)  Inte ha aktuella ekonomiska intressen eller vinstintressen i fisket efter blåfenad tonfisk.

DE REGIONALA ICCAT-OBSERVATÖRERNAS UPPGIFTER

3.  De regionala Iccat-observatörernas uppgifter ska särskilt vara följande:

a)  För observatörer på notfartyg, att övervaka hur fartyget uppfyller kraven enligt de relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder som Iccat antagit. Den regionala observatörens uppgifter ska särskilt vara följande:

1.  Om den regionala Iccat-observatören observerar förhållanden som skulle kunna innebära att Iccats rekommendationer inte efterlevs, ska observatören utan dröjsmål vidarebefordra detta till det företag som fullgör den regionala Iccat-observatörsuppgiften, som i sin tur utan dröjsmål ska vidarebefordra uppgifterna till myndigheterna i fångstfartygets flaggstat.

2.  Registrera och rapportera om den fiskeverksamhet som utförs.

3.  Observera och uppskatta fångster och kontrollera de uppgifter som förs in i loggboken.

4.  Upprätta en daglig rapport över notfartygets överföringsverksamhet.

5.  Observera och registrera fartyg som möjligen fiskar i strid med Iccats bevarande- och förvaltningsåtgärder.

6.  Registrera och rapportera om de överföringar som utförs.

7.  Kontrollera fartygets position under överföring.

8.  Observera och uppskatta överförda produkter, inbegripet genom granskning av videoinspelningar.

9.  Kontrollera och registrera det berörda fiskefartygets namn och Iccat-nummer.

10.  Utföra vetenskapligt arbete, exempelvis insamling av uppgifter för uppdrag II på begäran av Iccat-kommissionen, på grundval av direktiv från SCRS.

b)  För regionala Iccat-observatörer vid odlingsanläggningar och fällor, övervaka hur dessa uppfyller kraven enligt de relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder som Iccat antagit. Den regionala Iccat-observatören ska särskilt

1.  kontrollera uppgifterna i överföringsdeklarationen, deklarationen om placering i kasse och BCD, även genom granskning av videoinspelningar,

2.  styrka uppgifterna i överföringsdeklarationen, deklarationen om placering i kasse och BCD,

3.  upprätta en daglig rapport över odlingsanläggningarnas och fällornas överföringsverksamhet,

4.  underteckna överföringsdeklarationen, deklarationen om placering i kasse och BCD, om observatören anser att uppgifterna i dessa överensstämmer med observatörens iakttagelser, inbegripet den videoinspelning som gjorts i enlighet med villkoren i artiklarna 42.1 och 43.1,

5.  utföra vetenskapligt arbete, exempelvis insamling av prover, på begäran av kommissionen, på grundval av direktiv från SCRS,

6.  registrera och kontrollera förekomsten av någon typ av identitetsmärkning, även naturliga märken, och rapportera om det finns tecken på att identitetsmärkning nyligen avlägsnats,

c)  upprätta allmänna rapporter med sammanställning av information som insamlats enligt denna punkt och ge befälhavare och odlingsanläggningars operatörer möjlighet att lägga till relevant information i rapporterna,

d)  lämna den allmänna rapport som avses i led c till sekretariatet inom 20 dagar efter observationsperiodens slut, och

e)  utföra alla andra uppgifter som fastställs av Iccat-kommissionen.

4.  Den regionala Iccat-observatören ska behandla alla uppgifter som rör notfartygens och odlingsanläggningarnas fiske- och överföringsverksamhet konfidentiellt och ska, som ett villkor för att utnämnas till regional Iccat-observatör, skriftligt godkänna detta krav.

5.  Den regionala Iccat-observatören ska uppfylla de krav som fastställs i lagar och andra författningar i den flaggstat eller odlingsanläggningsstat som har jurisdiktion över det fartyg eller den odlingsanläggning som den regionala Iccat-observatören tilldelats.

6.  Den regionala Iccat-observatören ska respektera den hierarki och de allmänna uppföranderegler som gäller för all personal på fartyg och vid odlingsanläggningar, förutsatt att dessa regler inte inkräktar på den regionala Iccat-observatörens uppgifter enligt detta program eller på de skyldigheter som personal på fartyg och vid odlingsanläggningar har enligt punkt 7 i denna bilaga och artikel 39.

FLAGGMEDLEMSSTATERNAS SKYLDIGHETER GENTEMOT DE REGIONALA ICCAT-OBSERVATÖRERNA

7.  Medlemsstater som ansvarar för notfartyget, odlingsanläggningen eller fällan ska säkerställa följande förhållanden vad gäller Iccats regionala observatörer:

a)  De ska ges tillgång till fartygets, odlingsanläggningens och fällans personal och till redskap, kassar och utrustning.

b)  De ska, för att lättare kunna fullgöra sina uppgifter enligt punkt 3 i denna bilaga, på begäran också få tillgång till följande utrustning, om sådan finns på de fartyg för vilket de har utsetts:

1.  Utrustning för satellitnavigering.

2.  Radarskärmar, när sådana används.

3.  Elektroniska kommunikationsmedel.

c)  De ska beredas inkvartering, inklusive kost, logi och tillgång till lämpliga sanitära anläggningar, av samma standard som den som tillhandahålls officerarna.

d)  De ska ges tillräckligt utrymme på bryggan eller i styrhytten för att kunna utföra kontorsarbete samt erforderligt utrymme på däck för att utföra sina observationsuppgifter.

KOSTNADER FÖR PROGRAMMET FÖR REGIONALA ICCAT-OBSERVATÖRER

8.  Alla kostnader som härrör från de regionala Iccat-observatörernas verksamhet ska bäras av varje operatör av en odlingsanläggning eller ägare av ett notfartyg.

BILAGA IX

Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion

Iccat beslutade vid sitt fjärde ordinarie möte (Madrid, november 1975) och vid sitt årliga möte i Marrakech 2008 följande:

Enligt artikel IX.3 i konventionen rekommenderar Iccat-kommissionen att följande arrangemang inrättas för internationell kontroll utanför vatten som ligger inom nationell jurisdiktion för att säkerställa tillämpningen av konventionen och de åtgärder som är i kraft enligt den:

I.  ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER

1.  Vid tillämpning av dessa förfaranden avses med en allvarlig överträdelse följande överträdelser av Iccats bevarande- och förvaltningsåtgärder, antagna av Iccat-kommissionen:

a)  Fiske utan licens, tillstånd eller godkännande från den avtalsslutande part som är flaggstat.

b)  Underlåtenhet att föra tillräckliga register över fångster och fångstrelaterade uppgifter i enlighet med Iccat-kommissionens rapporteringskrav, eller betydande felrapportering av sådana fångster och/eller fångstrelaterade uppgifter.

c)  Fiske inom ett fredningsområde.

d)  Fiske under en fredningstid.

e)  Avsiktlig fångst eller hållande ombord av arter i strid med en tillämplig bevarande- och förvaltningsåtgärd som antagits av Iccat.

f)  Betydande överträdelse av gällande fångstbegränsningar eller kvoter enligt Iccats regler.

g)  Användning av förbjudna fiskeredskap.

h)  Förfalskning eller avsiktligt döljande av ett fiskefartygs märkning, identitet eller registrering.

i)  Undanhållande, förvanskning eller undanröjande av bevis som har betydelse för undersökningen av en överträdelse.

j)  Flera överträdelser som sammantagna utgör ett allvarligt åsidosättande av gällande åtgärder enligt Iccat.

k)  Att angripa, motarbeta, skrämma, sexuellt trakassera, hindra eller i onödan störa eller försena en godkänd inspektör eller observatör.

l)  Att avsiktligt manipulera fartygets VMS eller sätta det ur funktion.

m)  Andra överträdelser som kan komma att fastställas av Iccat, efter det att dessa har införts och getts spridning i en reviderad version av dessa förfaranden.

n)  Fiske med hjälp av spaningsflygplan.

o)  Störning av det satellitbaserade övervakningssystemet och/eller drift av ett fartyg utan VMS.

p)  Överföring utan överföringsdeklaration.

q)  Omlastning till havs.

2.  Om den godkända inspektören vid ombordstigning och inspektion av ett fiskefartyg konstaterar en aktivitet eller ett förhållande som kan anses utgöra en allvarlig överträdelse enligt punkt 1, ska inspektionsfartygets flaggstatsmyndigheter omedelbart underrätta fiskefartygets flaggstatsmyndigheter, både direkt och via Iccats sekretariat. I sådana situationer ska inspektören även informera alla inspektionsfartyg tillhörande fiskefartygets flaggstat som man vet är i närheten.

3.  Iccat-inspektören ska i fiskefartygets loggbok registrera genomförda inspektioner och de eventuella överträdelser som konstaterats.

4.  Flaggmedlemsstaten ska, efter den inspektion som avses i punkt 2, säkerställa att fiskefartyget i fråga upphör med all fiskeverksamhet. Flaggmedlemsstaten ska anmoda fiskefartyget att inom 72 timmar fortsätta till en hamn som den har utsett, där en undersökning ska inledas.

5.  Om fartyget inte beordras in till hamn, ska flaggmedlemsstaten utan dröjsmål lämna en motivering till Europeiska kommissionen, som ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat, som i sin tur ska göra informationen tillgänglig på begäran från andra fördragsslutande parter.

II.  GENOMFÖRANDE AV INSPEKTIONER

6.  Inspektionerna ska genomföras av inspektörer som utses av de fördragsslutande parterna. Namnen på de godkända myndigheter och de inspektörer som deras respektive regeringar har utsett för detta ändamål ska meddelas Iccat-kommissionen.

7.  Fartyg som genomför internationella ombordstignings- och inspektionsuppdrag i enlighet med denna bilaga ska föra en särskild flagg eller vimpel, som ska ha godkänts av Iccat-kommissionen och utfärdats av Iccats sekretariat. Namnen på de fartyg som används för detta ska anmälas till Iccat-sekretariatet så snart det är praktiskt möjligt innan inspektionsverksamheten inleds. Iccats sekretariat ska göra information om de fartyg som utses för inspektion tillgänglig för alla fördragsslutande parter, inbegripet genom att lägga ut informationen på sin lösenordsskyddade webbplats.

8.  Varje inspektör ska bära en lämplig identitetshandling, utfärdad av flaggstatens myndigheter, som ska utformas i enlighet med förlagan i punkt 21 i denna bilaga.

9.  Om inte annat följer av de arrangemang som beslutas enligt punkt 16, ska ett fartyg som för en fördragsslutande parts flagg och som fiskar efter tonfisk eller tonfiskliknande arter inom konventionsområdet utanför vatten under dess nationella jurisdiktion stanna, när det får en vedertagen signal enligt den internationella signalkoden av ett fartyg som för Iccats vimpel enligt punkt 7 och som transporterar en inspektör, såvida det inte just då utför en fiskeinsats, i vilket fall det ska stanna omedelbart så snart insatsen är avslutad. Fartygets befälhavare ska tillåta att inspektionsgruppen enligt punkt 10 går ombord och ska för detta ändamål tillhandahålla en lejdare. Befälhavaren ska låta inspektionsgruppen göra de undersökningar av utrustning, fångst, redskap och alla relevanta handlingar som inspektörerna anser vara nödvändiga för att kontrollera efterlevnaden av Iccat-kommissionens gällande rekommendationer för det inspekterade fartygets flaggstat. Inspektören får dessutom begära de förklaringar som anses nödvändiga.

10.  Inspektionsgruppens storlek ska avgöras av inspektionsfartygets befälhavare med hänsyn till relevanta omständigheter. Inspektionsgruppen ska inte vara större än vad som krävs för att de uppgifter som anges i denna bilaga ska kunna utföras på ett korrekt och säkert sätt.

11.  När inspektören går ombord på fartyget, ska denna uppvisa den identitetshandling som beskrivs i punkt 8. Inspektören ska iaktta allmänt vedertagna internationella regler, förfaranden och praxis med avseende på det inspekterade fartygets och besättningens säkerhet och ska se till att fiskeverksamheten och lagringen av produkter störs i så liten utsträckning som möjligt och i görligaste mån undvika åtgärder som skulle kunna skada kvaliteten hos fångsten ombord.

Inspektören ska begränsa sina förfrågningar till vad som krävs för att fastställa efterlevnaden av Iccat-kommissionens rekommendationer som gäller för det berörda fartygets flaggstat. Vid undersökningen har inspektören rätt att be fiskefartygets befälhavare om den hjälp som behövs. Inspektören ska upprätta en rapport om inspektionen i en form som godkänts av Iccat-kommissionen. Inspektören ska underteckna rapporten i närvaro av fartygets befälhavare och befälhavaren ska ha rätt att i samma rapport lägga till eller låta lägga till eventuella kommentarer och ska underteckna dessa.

12.  Kopior av rapporten ska lämnas till fartygets befälhavare och till inspektionsgruppens ledning, som ska vidarebefordra kopior till de lämpliga myndigheterna i det inspekterade fartygets flaggstat och till Iccat-kommissionen. Om det konstateras en överträdelse av en Iccat-rekommendation, ska inspektören om möjligt även informera alla inspektionsfartyg tillhörande fiskefartygets flaggstat som man vet är i närheten.

13.  Motstånd mot en inspektör eller underlåtenhet att följa dennes anvisningar ska av det inspekterade fartygets flaggstat behandlas på motsvarande sätt som motstånd mot en nationell inspektör.

14.  Inspektören ska utföra sina uppgifter enligt dessa arrangemang i enlighet med de bestämmelser som anges i denna förordning, men ska fortfarande stå under sina nationella myndigheters operativa kontroll av och vara ansvarig inför dem.

15.  Fördragsslutande parter ska beakta och vidta åtgärder till följd av inspektionsrapporter, informationsblad om iakttagelser enligt rekommendation 94-09 och utlåtanden från dokumentkontroller som görs av utländska inspektörer enligt dessa arrangemang på samma sätt som de i enlighet med nationell lagstiftning skulle göra till följd av nationella inspektörers rapporter. Bestämmelserna i denna punkt ska inte innebära någon skyldighet för en fördragsslutande part att ge en utländsk inspektörs rapport högre bevisvärde än den skulle ha i inspektörens eget land. Fördragsslutande parter ska samarbeta för att underlätta rättsliga eller andra förfaranden som har sin grund i en rapport från en inspektör enligt dessa arrangemang.

16.  a) De fördragsslutande parterna ska senast den 15 februari varje år informera Iccat-kommissionen om sina preliminära planer för genomförande av inspektionsverksamhet enligt den rekommendation som genomförs genom denna förordning under kalenderåret, och Iccat-kommissionen får lämna förslag till fördragsslutande parter om samordning av nationella operationer på detta område, inbegripet avseende antalet inspektörer och fartyg som transporterar inspektörer.

b)  De arrangemang som anges i Iccats rekommendation 19-04 och planerna för deltagande ska tillämpas mellan fördragsslutande regeringar såvida inte dessa kommer överens om annat, i vilket fall överenskommelserna ska anmälas till Iccat-kommissionen. Genomförandet av arrangemangen mellan två fördragsslutande parter ska emellertid skjutas upp i väntan på slutförandet av en sådan överenskommelse, om någon av dem har anmält denna till Iccat-kommissionen.

17.  a) Fiskeredskapen ska inspekteras i enlighet med de regler som gäller för det delområde där inspektionen äger rum. Inspektören ska ange i vilket delområde som inspektionen ägde rum och beskriva eventuella överträdelser som konstaterats i inspektionsrapporten.

b)  Inspektören ska ha befogenhet att inspektera alla fiskeredskap som används eller som finns ombord.

18.  Inspektören ska fästa ett identifikationsmärke godkänt av Iccat-kommissionen på alla inspekterade fiskeredskap som förefaller vara i strid med Iccat-kommissionens gällande rekommendationer för det inspekterade fartygets flaggstat och ska registrera detta i sin rapport.

19.  Inspektören får fotografera redskapen, utrustningen, dokumentationen och andra element som inspektören anser nödvändiga, på ett sådant sätt att det framgår vilka egenskaper som enligt inspektörens uppfattning inte är i överensstämmelse med gällande regler, i vilket fall de fotograferade föremålen ska förtecknas i rapporten och kopior av fotografierna bifogas den kopia av rapporten som sänds till flaggstaten.

20.  Inspektören ska inspektera all fångst ombord för att kontrollera efterlevnaden av Iccats rekommendationer.

21.  Förlagan för identitetskort för inspektörer är följande:

20210428-P9_TA(2021)0142_SV-p0000005.png

BILAGA X

Minimistandarder för videoinspelning

Överföring

1.  Det elektroniska lagringsmedium som innehåller originalvideoinspelningen ska så snart som möjligt efter det att överföringen har avslutats överlämnas till den regionala Iccat-observatören, som omedelbart ska förse den med sina initialer för att motverka all manipulering av mediet.

2.  Originalvideoinspelningen ska förvaras ombord på fångstfartyget eller i förekommande fall av operatören av odlingsanläggningen eller fällan, under hela tillståndsperioden.

3.  Det ska göras två identiska kopior av videoinspelningen. En kopia ska överlämnas till den regionala Iccat-observatören ombord på notfartyget och en kopia ska överlämnas till den nationella observatören ombord på bogserbåten, varefter den sistnämnda kopian ska åtfölja överföringsdeklarationen och de associerade fångster som den avser. Detta förfarande ska endast gälla för nationella observatörer vid överföring mellan bogserbåtar.

4.  I början och/eller slutet av varje videoinspelning ska numret på Iccat-tillståndet för överföring visas.

5.  Tidpunkt och datum för videon ska visas kontinuerligt under varje videoinspelning.

6.  Videoinspelningen ska innan överföringen inleds visa öppnandet och stängningen av nätet/luckan och huruvida det redan finns blåfenade tonfiskar i de mottagande och de levererande kassarna.

7.  Videoinspelningen ska vara kontinuerlig utan avbrott och klipp och ska täcka hela överföringen.

8.  Videoinspelningen ska hålla en sådan kvalitet att det är möjligt att uppskatta vilket antal blåfenade tonfiskar som överförs.

9.  Om kvaliteten på videoinspelningen är så dålig att det inte går att uppskatta vilket antal blåfenade tonfiskar som överförs, ska ▌en kontrollöverföring göras. Operatören får begära att fartygets eller fällans flaggmyndigheter gör en kontrollöverföring. Om operatören inte begär en sådan kontrollöverföring, eller om resultatet av den frivilliga överföringen inte är tillfredsställande, ska kontrollmyndigheterna begära så många kontrollöverföringar som behövs tills det finns en videoinspelning av tillräcklig god kvalitet. Sådana kontrollöverföringar ska omfatta överföring av all blåfenad tonfisk i den mottagande odlingskassen till en annan odlingskasse, som ska vara tom. Om fisken härrör från en fälla får den blåfenade tonfisk som redan överförts från fällan till den mottagande kassen skickas tillbaka till fällan, varvid kontrollöverföringen ska utgå under övervakning av den regionala Iccat-observatören.

Placering i kasse

1.  Det elektroniska lagringsmedium som innehåller originalvideoinspelningen ska så snart som möjligt efter det att placeringen i kasse har avslutats överlämnas till den regionala Iccat-observatören, som omedelbart ska förse den med sina initialer för att motverka all manipulering av mediet.

2.  Originalvideoinspelningen ska i tillämpliga fall bevaras av odlingsanläggningen under hela tillståndsperioden.

3.  Det ska göras två identiska kopior av videoinspelningen. En kopia ska överlämnas till den regionala Iccat-observatör som utplacerats på odlingsanläggningen.

4.  I början och/eller slutet av varje videoinspelning ska numret på Iccat-tillståndet för placering i kasse visas.

5.  Tidpunkt och datum för videon ska visas kontinuerligt under varje videoinspelning.

6.  Videoinspelningen ska innan placeringen i kasse inleds visa öppnandet och stängningen av nätet/luckan och om det då redan finns blåfenade tonfiskar i de mottagande och levererande kassarna.

7.  Videoinspelningen ska vara kontinuerlig utan avbrott och klipp och ska täcka hela placeringen i kasse.

8.  Videoinspelningen ska hålla en sådan kvalitet att det är möjligt att uppskatta vilket antal blåfenade tonfiskar som överförs.

9.  Om kvaliteten på videoinspelningen är så dålig att det inte går att uppskatta vilket antal blåfenade tonfiskar som överförs, ska kontrollmyndigheterna begära att det görs en ny placering i kasse. Vid den nya placeringen i kasse ska all blåfenad tonfisk i den mottagande odlingskassen överföras till en annan odlingskasse, som ska vara tom.

BILAGA XI

Standarder och förfaranden för användning av stereokamerasystem vid placering i kasse

A.  Användning av stereokamerasystem

Den användning av stereokamerasystem vid placering i kasse som krävs enligt artikel 51, ska ske enligt följande:

1.  Provtagningsurvalet av levande fisk får inte understiga 20 % av den mängd fisk som placeras i kasse. När det är tekniskt möjligt, ska urvalet av levande fisk vara sekventiellt genom att vart femte exemplar mäts; ett sådant urval ska utgöras av fisk som mäts på ett avstånd av 2–8 meter från kameran.

2.  Slussen mellan den levererande och den mottagande kassen ska vara högst 10 meter bred och högst 10 meter hög.

3.  När fiskens längdmått uppvisar en flertoppig fördelning (två eller flera grupper av olika storlek) ska det vara möjligt att använda fler än en omräkningsalgoritm vid ett och samma tillfälle för placering i kasse. De mest aktuella algoritmer som fastställts av SCRS ska användas för att omräkna standardlängder till totalvikter, på grundval av den storlekskategori som den fisk som mätts i samband med placeringen i kasse tillhör.

4.  Stereolängdmåtten ska valideras före varje placering i kasse, med användning av en grafisk skala på 2–8 meters avstånd.

5.  När resultaten av stereokameraprogrammet meddelas, ska informationen ange den felmarginal som är förbunden med stereokamerasystemets tekniska specifikationer, och som inte får överskrida +/– 5 %.

6.  Rapporten om resultaten av stereokameraprogrammet ska innehålla uppgifter om alla ovan nämnda tekniska specifikationer, inbegripet provtagningsurvalet, provtagningsmetoden, avståndet från kameran, slussens mått samt algoritmerna (förhållandet mellan längd och vikt). SCRS ska se över specifikationerna och vid behov utfärda rekommendationer om ändring av dem.

7.  Om kvaliteten på stereokamerans upptagning är så dålig att det inte går att beräkna vikten på den blåfenade tonfisk som placeras i kasse, ska myndigheterna i den medlemsstat som ansvarar för fångstfartyget, fällan eller odlingsanläggningen begära att det görs en ny placering i kasse.

B.  Presentation och användning av programmets resultat

1.  Beslut rörande avvikelser mellan fångstrapporten och resultaten av stereokamerasystemprogrammet ska fattas avseende hela den gemensamma fiskeinsatsen eller de totala fångsterna i fälla, när det är fråga om gemensamma fiskeinsatser eller fångster i fälla som är avsedda för en odlingsanläggning som förvaltas av en enda fördragsslutande part och/eller en enda medlemsstat. Beslut rörande avvikelser mellan fångstrapporten och resultaten av stereokamerasystemprogrammet ska fattas avseende placeringen i kasse när det är fråga om gemensamma fiskeinsatser som omfattar mer än en fördragsslutande part och/eller medlemsstat, såvida inte alla de fördragsslutande flaggstaternas och/eller flaggmedlemsstaternas myndigheter under vars förvaltning de fångstfartyg som ingår i den gemensamma fiskeinsatsen står kommer överens om något annat.

2.  Inom 15 dagar från datumet för placeringen i kasse ska den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen lämna en rapport till den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för fångstfartyget eller fällan och till kommissionen, inbegripet följande:

a)  En teknisk rapport om stereokamerasystemet, som ska innefatta

–  allmän information, dvs. uppgifter om art, plats, kasse, datum och algoritm,

–  statistisk information om genomsnittlig vikt och längd, minsta vikt och längd, största vikt och längd, antal fiskar i provurvalet, viktfördelning och storleksfördelning.

b)  Detaljerade uppgifter om programmets resultat, med storlek och vikt för varje fisk i provurvalet.

c)  Rapport om placering i kasse som ska omfatta följande:

–  Allmän information om insatsen, dvs. numret på tillståndet för placering i kasse, odlingsanläggningens namn, kassens nummer, BCD-nummer, nummer på Iccats överföringsdeklaration, fångstfartygets eller fällans namn och flaggstat, bogserbåtens namn och flaggstat, datum då stereokamerainspelningen gjordes och inspelningens filnamn.

–  Den algoritm som använts för att konvertera längd till vikt.

–  En jämförelse mellan de mängder som anges i BCD och de mängder som fastställts med hjälp av stereokamerasystemet uttryckt i antal fiskar, genomsnittlig vikt och total vikt (skillnaden ska beräknas enligt formeln (stereokamerasystem-BCD)/stereokamerasystem * 100).

–  Systemets felmarginal.

–  Vid rapporter om placering i kasse i samband med gemensamma fiskeinsatser/fällor, ska den sista rapporten om placering i kasse också innehålla en sammanfattning av all information i de tidigare rapporterna om placering i kasse.

3.  När rapporten om placering i kasse tas emot, ska myndigheterna i den medlemsstat som fångstfartyget eller fällan tillhör vidta de åtgärder som krävs med avseende på följande situationer:

a)  Om den totala vikt som fångstfartyget eller fällan har angivit i BCD ligger på samma nivå som resultaten från stereokamerasystemet, ska

–  inget föreläggande om återutsättning utfärdas,

–  BCD ändras, både vad avser antal (med användning av det antal som erhållits med kontrollkameror eller alternativ teknik) och genomsnittlig vikt, medan den totala vikten inte ska ändras.

b)  Om den totala vikt som fångstfartyget eller fällan har angivit i BCD är lägre än den lägsta nivån i resultaten från stereokamerasystemet ska

–  ett föreläggande om återutsättning utfärdas med användning av den lägsta siffran i resultaten från stereokamerasystemet,

–  återutsättningarna verkställas i enlighet med förfarandet i artikel 41.2 och bilaga XII,

–  BCD ändras efter återutsättningarna, både vad avser antal (med användning av det antal som erhållits med kontrollkameror minus antalet återutsatta fiskar) och genomsnittlig vikt, medan den totala vikten inte ska ändras.

c)  Om den totala vikt som fångstfartyget eller fällan har angivit i BCD är högre än den högsta nivån i resultaten från stereokamerasystemet, ska

–  inget föreläggande om återutsättning utfärdas,

–  BCD ändras i enlighet därmed vad avser den totala vikten (med användning av den högsta siffran i resultaten från stereokamerasystemet), antalet fiskar (med användning av resultaten från kontrollkamerorna) och den genomsnittliga vikten.

4.  Vid relevanta ändringar av BCD ska de värden (antal och vikt) som anges i avsnitt 2 överensstämma med dem som anges i avsnitt 6 och värdena i avsnitten 3, 4 och 6 får inte vara högre än de som anges i avsnitt 2.

5.  Om avvikelser i individuella rapporter om placering i kasse ska kompenseras genom justering av samtliga placeringar i kasse från en gemensam fiskeinsats/fälla, ska samtliga relevanta BCD, oavsett om det krävs en återutsättning eller inte, ändras på grundval av den lägsta nivå som fastställts genom resultaten från stereokamerasystemet. BCD för den mängd blåfenad tonfisk som återutsätts ska också ändras för att avspegla den vikt och det antal som återutsatts. BCD för blåfenad tonfisk som inte återutsatts, men för vilken resultaten från stereokamerasystemen eller alternativ teknik visade på avvikelser i förhållande till de rapporterade fångsterna och överföringarna, ska också ändras för att avspegla dessa skillnader.

BCD för de fångster ur vilka återutsättning skett ska också ändras för att spegla den vikt och det antal som återutsatts.

BILAGA XII

Återutsättningsprotokoll

1.  Återutsättning i havet av blåfenad tonfisk från odlingskassar ska spelas in med videokamera och övervakas av en regional Iccat-observatör, som ska upprätta och lämna en rapport tillsammans med videoinspelningarna till Iccats sekretariat.

2.  När ett föreläggande om återutsättning har utfärdats, ska odlingsanläggningens operatör begära att en regional Iccat-observatör utplaceras för uppdraget.

3.  Återutsättning i havet av blåfenad tonfisk från transportkassar eller fällor ska övervakas av en nationell observatör från den medlemsstat som ansvarar för bogserbåten eller fällan, som ska upprätta och lämna en rapport till den ansvariga medlemsstatens kontrollmyndigheter.

4.  Innan en återutsättning äger rum, får medlemsstatens kontrollmyndigheter beordra en kontrollöverföring med standardkamera och/eller stereokamera, i syfte att uppskatta antal och vikt hos den fisk som måste återutsättas.

5.  Medlemsstaternas myndigheter får vidta alla de kompletterande åtgärder som de anser nödvändiga för att säkerställa att återutsättningen äger rum vid den tidpunkt och på den plats som är lämpligast för att öka sannolikheten för att fisken återvänder till sitt bestånd. Operatören ska vara ansvarig för att fisken överlever fram till dess att återutsättningen har genomförts. Återutsättningen ska ske inom tre veckor efter det att placeringen i kasse avslutades.

6.  När uttag av fisk har avslutats, ska den fisk som finns kvar i odlingsanläggningen och som inte omfattas av BCD återutsättas i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 41.2 och i denna bilaga.

BILAGA XIII

Hantering av döda fiskar

Under en fiskeinsats med notfartyg ska de kvantiteter döda fiskar som upptäcks i ringnoten anges i fiskefartygets loggbok och dras av från medlemsstatens kvot enligt följande:

Registrering/hantering av döda fiskar vid första överföringen:

1.  BCD ska tillhandahållas bogserbåtens driftsansvariga med avsnitten 2 (total fångst), 3 (levande fisk) och 4 (överföring, inbegripet döda fiskar) ifyllda.

De totala kvantiteter som rapporteras i avsnitten 3 och 4 ska motsvara de kvantiteter som rapporteras i avsnitt 2. BCD ska åtföljas av Iccats överföringsdeklaration i original, i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. De kvantiteter som anges i Iccats överföringsdeklaration (överföring av levande fisk) ska vara lika med de kvantiteter som anges i avsnitt 3 i tillhörande BCD.

2.  Ett utdrag ur BCD som omfattar avsnitt 8 (handelsinformation) ska fyllas i och ges till driftsansvarig för det hjälpfartyg som transporterar den döda blåfenade tonfisken i land (eller den blåfenade tonfisk som behålls ombord på fångstfartyget, om det är ett fångstfartyg som landar sin fångst direkt). Den döda fisken och utdraget ur BCD ska åtföljas av en kopia av Iccats överföringsdeklaration.

3.  Kvantiteterna döda fiskar ska anges i BCD för det fångstfartyg som fångade fisken eller, om det är fråga om en gemensam fiskeinsats, i BCD för de deltagande fångstfartygen eller för ett fartyg som för en annan flagg och som deltar i den gemensamma fiskeinsatsen.

BILAGA XIV

Iccats deklaration om placering i kassar(31)

20210428-P9_TA(2021)0142_SV-p0000006.png

BILAGA XV

Minimistandarder för kontrollsystem för fartyg inom Iccats konventionsområde(32)

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av strängare krav som kan gälla i specifika Iccat-fisken ska varje flaggmedlemsstat införa ett kontrollsystem för fartyg (nedan kallat VMS) för de fiskefartyg med en längd överallt på mer än 15 meter som har tillstånd att fiska i vatten utanför flaggmedlemsstatens jurisdiktion, och

a)  kräva att dess fiskefartyg är utrustade med ett autonomt system med säkerhetsförslutning som kontinuerligt, automatiskt och oberoende av varje ingripande av fartyget, vidarebefordrar meddelanden till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll om fiskefartygets position, kurs och hastighet till fartygets flaggmedlemsstat,

b)  se till att den satellitföljare som finns ombord på fiskefartyg regelbundet samlar in och överför följande uppgifter till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll:

–  fartygets identifikationsuppgifter,

–  fartygets geografiska position (longitud, latitud) med en felmarginal på mindre än 500 meter och med ett konfidensintervall på 99 %, och

–  datum och tidpunkt,

c)  säkerställa att flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll automatiskt underrättas om kommunikationen mellan centrumet för fiskerikontroll och satellitföljaren avbryts,

d)  i samarbete med kuststaten säkerställa att de positionsrapporter som sänds av dess fartyg vid verksamhet i vatten som lyder under kuststatens jurisdiktion också överförs automatiskt och i realtid till centrumet för fiskerikontroll i den kuststat som har godkänt verksamheten. Vid genomförandet av denna bestämmelse ska vederbörlig hänsyn tas till behovet av att minimera driftskostnaderna, tekniska svårigheter och den administrativa bördan i samband med överföringen av dessa meddelanden,

e)  För att underlätta överföring och mottagande av positionsrapporter i enlighet med led d, ska flaggmedlemsstatens eller den fördragsslutande partens centrum för fiskerikontroll och kuststatens centrum för fiskerikontroll utbyta kontaktuppgifter och utan dröjsmål meddela varandra om eventuella ändringar av denna information. Kuststatens centrum för fiskerikontroll ska underrätta flaggmedlemsstatens eller den fördragsslutande partens centrum för fiskerikontroll om varje avbrott i mottagandet av på varandra följande positionsrapporter. Överföringen av positionsrapporter mellan flaggmedlemsstatens eller den fördragsslutande partens centrum för fiskerikontroll och kuststatens centrum för fiskerikontroll ska ske på elektronisk väg via ett säkert kommunikationssystem.

2.  Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att VMS-meddelandena överförs och tas emot i enlighet med punkt 1 och ska använda informationen för att kontinuerligt följa sina fartygs position.

3.  Varje medlemsstat ska se till att befälhavarna på fiskefartyg som för dess flagg ser till att satellitföljarna ständigt och kontinuerligt fungerar och att den information som anges i punkt 1 b samlas in och överförs minst en gång varje timme för notfartyg och minst en gång varannan timme för alla andra fartyg. Medlemsstaterna ska dessutom kräva att deras fartygsoperatörer säkerställer att

a)  satellitföljaren inte manipuleras på något sätt,

b)  VMS-data inte ändras på något sätt,

c)  antennerna som är kopplade till satellitföljaren inte hindras från att fungera på något sätt,

d)  satellitföljaren är fast förankrad på fiskefartyget och strömförsörjningen inte avsiktligt avbryts på något sätt, och

e)  att satellitföljaren inte avlägsnas från fartyget, utom vid reparation eller utbyte.

4.  I händelse av ett tekniskt fel på satellitföljaren ombord på ett fiskefartyg eller ett driftsstopp hos denna, ska satellitföljaren repareras eller bytas ut inom en månad från den tidpunkt då händelsen inträffade, utom om fartyget har tagits bort från förteckningen över godkända fiskefartyg, i tillämpliga fall, eller om det är fråga om fartyg som inte behöver tas upp i Iccats förteckning över godkända fartyg och som inte längre har ett giltigt tillstånd att fiska i områden utanför den fördragsslutande flaggstatens jurisdiktion. Fartyget får inte påbörja en fiskeresa om satellitföljaren är defekt. Om satellitföljaren slutar fungera eller får ett tekniskt fel under en fiskeresa ska den repareras eller bytas ut så snart fartyget går in i en hamn. Fiskefartyget får inte tillåtas påbörja en fiskeresa utan att satellitföljaren har reparerats eller ersatts.

5.  Varje medlemsstat eller fördragsslutande part ska se till att ett fiskefartyg som har en defekt satellitföljare lämnar in minst en daglig rapport till centrumet för fiskerikontroll med den information som avses i punkt 1 b med hjälp av andra kommunikationsmedel (radio, webbaserad rapportering, e-post, telefax eller telex).

6.  Medlemsstaterna eller de fördragsslutande parterna får tillåta ett fartyg att stänga av satellitföljaren endast om fartyget inte kommer att fiska under en längre tid (t.ex. om det kommer att ligga i torrdocka för reparationer) och meddelar detta i förväg till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten eller den fördragsslutande parten. Satellitföljaren måste återaktiveras och samla in och överföra minst en rapport innan fartyget lämnar hamnen.

BILAGA XVI

Jämförelsetabell mellan förordning (EU) 2016/1627 och denna förordning

Förordning (EU) 2016/1627

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

 

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 11

Artikel 7

Artikel 12

Artikel 8

Artikel 13

Artikel 9

Artikel 14

Artikel 10

Artikel 16

Artikel 11

Artikel 17 och bilaga I

Artikel 12

Artikel 17 och bilaga I

Artikel 13

Artikel 18

Artikel 14

Artikel 19

Artikel 15

Artikel 20

Artikel 16

Artikel 21

Artikel 17

Artikel 25

Artikel 18

Artikel 22

Artikel 19

Artikel 23

Artikel 20

Artikel 26

Artikel 21

Artikel 4

Artikel 22

Artikel 27

Artikel 23

Artikel 28

Artikel 24

Artikel 30

Artikel 25

Artikel 31

Artikel 26

Artikel 32

Artikel 27

Artikel 36

Artikel 28

Artikel 37

Artikel 29

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 33

Artikel 31

Artikel 34

Artikel 32

Artikel 35

Artikel 33

Artikel 40

Artikel 34

Artikel 41

Artikel 35

Artikel 43

Artikel 36

Artikel 44

Artikel 37

Artikel 51

Artikel 38

Artikel 42

Artikel 39

Artikel 45

Artikel 40

Artikel 46

Artikel 41

Artikel 46

Artikel 42

Artikel 47

Artikel 43

Artikel 48

Artikel 44

Artikel 49

Artikel 45

Artikel 50

Artikel 46

Artikel 51

Artikel 47

Artikel 55

Artikel 48

Artikel 56

Artikel 49

Artikel 57

Artikel 50

Artikel 38

Artikel 51

Artikel 39

Artikel 52

Artikel 58

Artikel 53

Artikel 15

Artikel 54

Artikel 59

Artikel 55

Artikel 60

Artikel 56

Artikel 62

Artikel 57

Artikel 63

Artikel 58

Artikel 64

Artikel 59

Artikel 68

Artikel 60

Artikel 70

Artikel 61

Artikel 71

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga V

Bilaga IV

Bilaga VI

Bilaga V

Bilaga III

Bilaga VI

Bilaga IV

Bilaga VII

Bilaga VIII

Bilaga VIII

Bilaga IX

Bilaga IX

Bilaga X

Bilaga X

Bilaga XI

Bilaga XI

Bilaga XII

Bilaga XII

Bilaga XIII

(1) EUT C ...
(2)Europaparlamentets ståndpunkt av den 28 april 2021.
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
(4)Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna konvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 1).
(5)Internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (EGT L 162, 18.6.1986, s. 34).
(6)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1627 av den 14 september 2016 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 302/2009 (EUT L 252, 16.9.2016, s. 1).
(7)Iccats rekommendation om odling av blåfenad tonfisk.
(8)Iccats rekommendation om minimistandarder för kontrollsystem för fartyg inom Iccats konventionsområde.
(9)Iccats rekommendation om efterlevnad inom fisket efter blåfenad tonfisk samt efter svärdfisk i Nordatlanten.
(10)Iccats rekommendation om upprättande av ett Iccat-register över fartyg med en längd överallt på 20 meter eller mer som har tillstånd att bedriva verksamhet i konventionsområdet.
(11)Iccats rekommendation om omlastning.
(12)Rapport från SCRS, Madrid, 1–5 oktober 2018.
(13)Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
(14)Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 112, 30.4.2011, s. 1).
(15)Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).
(16)Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 av den 18 november 2014 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (EUT L 16, 23.1.2015, s. 23).
(17) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 640/2010 av den 7 juli 2010 om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1984/2003 (EUT L 194, 24.7.2010, s. 1).
(18)EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(19) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(20)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2107 av den 15 november 2017 om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 (EUT L 315, 30.11.2017, s. 1).
(21)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del, om ändring av förordning (EU) 2016/1627 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 (EUT L 141, 28.5.2019, s. 1).
(22)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1154 av den 20 juni 2019 om en flerårig återhämtningsplan för medelhavssvärdfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2107 (EUT L 188, 12.7.2019, s. 1)
(23)Rådets förordning (EG) nr 1936/2001 av den 27 september 2001 om införande av kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fisk (EGT L 263, 3.10.2001, s. 1).
(24)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).
(25) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (EUT L 198, 25.7.2019, s. 105).
(26)https://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html
(27)Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/218 av den 6 februari 2017 om registret över unionens fiskeflotta (EUT L 34, 9.2.2017, s. 9).
(28) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).
(29)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).
(30) Finns i genomförandeförordning (EU) 404/2011.
(31) Detta är den deklaration om placering i kassar som avses i Iccats rekommendation 06-07.
(32)Detta är Iccats rekommendation om minimistandarder för kontrollsystem för fartyg inom Iccats konventionsområde 18-10.

Senaste uppdatering: 26 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy