Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Testi adottati
PDF 291kWORD 76k
Il-Ħamis, 29 ta' April 2021 - Brussell
Ċertifikat Diġitali Aħdar - Ċittadini tal-Unjoni
P9_TA(2021)0145
Test
 Test konsolidat

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fid-29 ta’ April 2021 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta’ ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Diġitali Aħdar) (COM(2021)0130 – C9‑0104/2021 – 2021/0068(COD))(1)
EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW(2)
għall-proposta tal-Kummissjoni
---------------------------------------------------------

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: L-ewwel qari)

[Emenda 25, sakemm mhux indikat mod ieħor]

(1) Il-kwistjoni ġiet riferuta lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 59(4), ir-raba' subparagrafu.
(2)* Emendi: il-partijiet il-ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa; il-partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌.


REGOLAMENT (UE) 2021/... TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-fejqan għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat COVID-19 tal-UE)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 21(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1)  Kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tal-Istati Membri, soġġett għal-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u l-miżuri adottati biex ikollhom effett. Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(1) tistabbilixxi regoli dettaljati fir-rigward tal-eżerċizzju ta' dak id-dritt.

(1a)  Il-faċilitazzjoni tal-libertà ta' moviment hija waħda mill-kundizzjonijiet preliminari ewlenin biex jinbeda rkupru ekonomiku.

(2)  Fit-30 ta' Jannar 2020, id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (World Health Organization, WHO) iddikjara emerġenza tas-saħħa pubblika ta' rilevanza internazzjonali minħabba t-tifqigħa globali tal-coronavirus tas-sindromu respiratorju akut gravi 2 (SARS-CoV2), li jikkawża l-marda tal-coronavirus 2019 (COVID‑19). Fil-11 ta' Marzu 2020, id-WHO għamlet il-valutazzjoni li l-COVID-19 tista' tiġi kkaratterizzata bħala pandemija.

(3)  Biex jillimitaw it-tixrid tal-virus, l-Istati Membri adottaw diversi miżuri, li wħud minnhom kellhom impatt fuq id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li jiċċaqalqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, bħal restrizzjonijiet fuq id-dħul jew rekwiżiti għal vjaġġaturi transfruntiera biex jagħmlu l-kwarantina/l-awtoiżolament jew test għal infezzjoni bis-SARS-CoV-2. Tali restrizzjonijiet għandhom effetti negattivi fuq iċ-ċittadini u l-impriżi, speċjalment il-ħaddiema fruntaliera u transfruntiera jew staġjonali.

(4)  Fit-13 ta' Ottubru 2020, il-Kunsill adotta r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1475 dwar approċċ ikkoordinat għar-restrizzjoni tal-moviment liberu b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19(2). Dik ir-Rakkomandazzjoni tistabbilixxi approċċ ikkoordinat fuq il-punti ewlenin li ġejjin: l-applikazzjoni ta' kriterji u livelli limitu komuni meta jiġi deċiż jekk għandhomx jiġu introdotti restrizzjonijiet għall-moviment liberu, immappjar tar-riskju ta' trażmissjoni tal-COVID-19 abbażi ta' kodiċi tal-kuluri maqbul, u approċċ ikkoordinat fir-rigward tal-miżuri, jekk ikun hemm, li jistgħu jiġu applikati b'mod xieraq għall-persuni li jiċċaqalqu bejn iż-żoni, skont il-livell tar-riskju ta' trażmissjoni f'dawk iż-żoni. Fid-dawl tas-sitwazzjoni speċifika tagħhom, ir-Rakkomandazzjoni tenfasizza wkoll li l-vjaġġaturi essenzjali, kif elenkati fil-punt 19 tagħha, u l-ħaddiema transfruntieri, li ħajjithom hija partikolarment affettwata minn dawn ir-restrizzjonijiet, b'mod partikolari dawk li jeżerċitaw funzjonijiet kritiċi jew li huma essenzjali għall-infrastruttura kritika, jenħtieġ li ▌jiġu eżentati mir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar b'rabta mal-COVID-19.

(5)  Bl-użu tal-kriterji u l-limiti stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni (UE) 2020/1475, iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard ("ECDC") ilu jippubblika, darba fil-ġimgħa, mappa tal-Istati Membri, imqassma skont ir-reġjuni, sabiex jappoġġa t-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Istati Membri(3).

(6)  Kif enfasizzat mir-Rakkomandazzjoni (UE) 2020/1475, jenħtieġ li kwalunkwe restrizzjoni għall-moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni stabbilita biex tillimita t-tixrid tal-COVID-19 tkun ibbażata fuq raġunijiet speċifiċi u limitati ta' interess pubbliku, jiġifieri l-protezzjoni tas-saħħa pubblika. Huwa meħtieġ li dawn il-limitazzjonijiet jiġu applikati f'konformità mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari l‐proporzjonalità u n-nondiskriminazzjoni. Għalhekk, kwalunkwe miżura li tittieħed jenħtieġ li tkun limitata rigorożament f'termini ta' kamp ta' applikazzjoni u ta' żmien (S&D) bi qbil mal-isforz biex jerġa' jkollna Żona Schengen li tiffunzjona b'mod sħiħ mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni u jenħtieġ li testendi lil hinn minn dak li huwa strettament meħtieġ biex tiġi ssalvagwardjata s-saħħa pubblika. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkunu konsistenti mal-miżuri meħuda mill-Unjoni biex tiżgura l-moviment liberu mingħajr xkiel ta' oġġetti u servizzi essenzjali fis-Suq Uniku kollu, inklużi dawk tal-provvisti mediċi u tal-persunal fil-qasam mediku u tal-kura tas-saħħa permezz tal-hekk imsejħa punti ta' qsim tal-fruntieri b'"Korsiji Ħodor" imsemmija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Korsiji Ħodor skont il-Linji Gwida għal miżuri ta' ġestjoni tal-fruntieri biex tiġi protetta s-saħħa u tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' oġġetti u servizzi essenzjali(4).

(7)  Skont l-għarfien mediku attwali, il-persuni li tlaqqmu, huma fil-pussess ta' test NAAT negattiv li jkun sar inqas minn [72 siegħa] qabel jew għamlu test rapidu tal-antiġeni li rriżulta negattiv inqas minn [24 siegħa] qabel, u l-persuni li, fi żmien l-aħħar [6 xhur], ġew ittestjati pożittivi għal antikorpi speċifiċi kontra l-proteina spike, għandhom riskju konsiderevolment imnaqqas li jinfettaw lil persuni oħra bis-SARS-CoV-2. Jenħtieġ li l-moviment liberu tal-persuni li, abbażi ta' evidenza xjentifika soda, ma jirrappreżentawx riskju sinifikanti għas-saħħa pubblika, pereżempju għax ikunu immuni u ma jistgħux jittrażmettu s-SARS-CoV-2, ma jkunx ristrett, billi tali restrizzjonijiet ma jkunux meħtieġa biex jinkiseb l-objettiv mixtieq.

(7a)  Biex jiġi żgurat użu armonizzat taċ-ċertifikati, it-tul ta' żmien tal-validità tagħhom jenħtieġ li tkun stabbilit f'dan ir-Regolament. Madankollu, f'dan l-istadju, għadu mhuwiex ċar jekk il-vaċċini jipprevenux it-trażmissjoni tal-COVID-19. Bl-istess mod, m'hemmx biżżejjed provi dwar it-tul ta' żmien tal-protezzjoni effettiva kontra l-COVID-19 wara li dak li jkun ikun fieq minn infezzjoni preċedenti. Jenħtieġ għaldaqstant li t-tul ta' żmien tal-validità jkun jista' jiġi adattat skont il-progress tekniku u xjentifiku.

(8)  Ħafna Stati Membri nedew jew qed jippjanaw li jniedu inizjattivi għall-ħruġ ta' ċertifikati tal-vaċċinazzjoni. Madankollu, biex dawn jintużaw b'mod effettiv f'kuntest transfruntier meta ċ-ċittadini jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tal-moviment liberu, dawn iċ-ċertifikati tal-vaċċinazzjoni jeħtieġ li jkunu kompletament interoperabbli, kompatibbli, siguri u verifikabbli. Fost l-Istati Membri hemm bżonn approċċ bi qbil komuni fuqu dwar il-kontenut, il-format, il-prinċipji, l-istandards tekniċi u l-livell ta' protezzjoni ta' tali ċertifikati.

(9)  Miżuri unilaterali f'dan il-qasam għandhom il-potenzjal li jikkawżaw tfixkil sinifikanti fl-eżerċizzju ▌tal-moviment liberu, u li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern, inkluż is-settur tat-turiżmu, billi l-awtoritajiet nazzjonali u s-servizzi tat-trasport tal-passiġġieri, bħal-linji tal-ajru, il-ferroviji, il-kowċis jew il-laneċ, ikunu kkonfrontati b'firxa wiesgħa ta' formati ta' dokumenti diverġenti, mhux biss fir-rigward tal-istatus tal-vaċċinazzjoni ta' persuna, imma anke dwar testijiet u l-fejqan possibbli mill-COVID-19. [Em. 8]

(9a)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Marzu 2021 dwar l-istabbiliment ta' strateġija tal-UE għal turiżmu sostenibbli, il-Parlament Ewropew talab li jkun hemm approċċ armonizzat fl-UE kollha fir-rigward tat-turiżmu, li jimplimenta kemm il-kriterji komuni għal vjaġġar sikur, bi protokoll dwar is-sikurezza tas-saħħa tal-UE għar-rekwiżiti ta' ttestjar u kwarantina kif ukoll jitlob ċertifikat tal-vaċċinazzjoni komuni, ladarba jkun hemm biżżejjed provi li l-persuni mlaqqma ma jittrażmettux il-virus, jew rikonoxximent reċiproku tal-proċeduri ta' vaċċinazzjoni.

(10)  Mingħajr preġudizzju għall-miżuri komuni dwar il-qsim tal-fruntieri interni min-naħa ta' persuni kif stabbilit fl-acquis ta' Schengen, partikolarment fir-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5), u għall-fini li jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-dritt li wieħed jiċċaqlaq u jgħix▌ fit-territorju tal-Istati Membri, jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas komuni għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni kontra l-COVID-19, dwar l-ittestjar għall-marda u dwar il-fejqan minnha msejjaħ "Ċertifikat COVID-19 tal-UE", li jkun vinkolanti u japplika direttament fl-Istati Membri kollha. Iċ-ċentri tat-trasport kollha tal-Unjoni, bħall-ajruporti, il-portijiet u l-istazzjonijiet tal-ferroviji u tal-kowċis, fejn iċ-ċertifikat jiġi vverifikati, jenħtieġ li japplikaw kriterji u proċeduri standardizzati u komuni għall-verifika taċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE abbażi ta' gwida żviluppata mill-Kummissjoni.

(10a)  L-Istati Membri, huma u japplikaw dan ir-Regolament, jenħtieġ li jaċċettaw kull tip ta' ċertifikat maħruġ f'konformità ma' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li ċ-ċertifikati interoperabbli jkollhom valur indaqs matul il-perjodu tal-validità tagħhom.

(11)  Dan ir-Regolament huwa maħsub biex jiffaċilita l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' proporzjonalità u nondiskriminazzjoni fir-rigward tar-restrizzjonijiet possibbli għall-moviment liberu u għal drittijiet fundamentali oħra bħala riżultat tal-pandemija tal-COVID-19, filwaqt li jimmira lejn l-ogħla livell ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika u jenħtieġ li ma jinftehimx bħala li jiffaċilita jew jinkoraġġixxi l-adozzjoni ta' restrizzjonijiet għall-moviment liberu, jew għal drittijiet fundamentali oħra, b'reazzjoni għall-pandemija. ▌Jenħtieġ li l-eżenzjonijiet għar-restrizzjoni tal-moviment liberu b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 imsemmija fir-Rakkomandazzjoni (UE) 2020/1475 ikomplu japplikaw. Kwalunkwe ħtieġa għal verifika taċ-ċertifikati stabbilita minn dan ir-Regolament jenħtieġ li ma tkunx tista', għaldaqstant, tiġġustifika r-reintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fil-fruntieri interni. Jenħtieġ li l-kontrolli fil-fruntieri interni jibqgħu miżura tal-aħħar istanza, soġġetti għal regoli speċifiċi stabbiliti fir-Regolament (UE) 2016/399.

(12)  It-twaqqif ta' approċċ komuni għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli bħal dawn jiddependi mill-fiduċja. Ċertifikati foloz b'rabta mal-COVID-19 jistgħu jkunu ta' riskju sinifikanti għas-saħħa pubblika. L-awtoritajiet fi Stat Membru jeħtieġu assigurazzjoni li l-informazzjoni inkluża f'ċertifikat maħruġ fi Stat Membru ieħor tkun affidabbli, ma tkunx ġiet iffalsifikata, tkun tappartjeni għall-persuna li tippreżentaha, u li kull min jivverifika din l-informazzjoni jkollu aċċess għall-inqas ammont ta' informazzjoni meħtieġa biss.

(13)  Ir-riskju ta' ċertifikati foloz b'rabta mal-COVID-19 huwa reali. Fl-1 ta' Frar 2021, l-Europol ħarġet Notifika ta' Twissija Bikrija dwar il-bejgħ illeċitu ta' ċertifikati ta' testijiet tal-COVID-19 negattivi foloz(6). Minħabba l-mezzi teknoloġiċi disponibbli u faċilment aċċessibbli, bħall-printers b'riżoluzzjoni għolja u diversi tipi ta' software għall-editjar tal-grafika, il-frodaturi huma kapaċi jipproduċu ċertifikati foloz, iffalsifikati jew kontrafatti ta' kwalità għolja. Ġew irrappurtati każijiet ta' bejgħ illeċitu ta' ċertifikati tat-test frawdolenti, bl-involviment ta' ċrieki ta' falsifikazzjoni organizzati kif ukoll scammers opportunistiċi individwali li jbigħu ċ-ċertifikati foloz offline u online.

(14)  Sabiex jiżguraw l-interoperabbiltà u l-aċċess ugwali, anki għall-persuni vulnerabbli bħall-persuni b'diżabbiltà u l-persuni b'aċċess limitat għat-teknoloġiji diġitali, jenħtieġ li l-Istati Membri joħorġu ċ-ċertifikati li jiffurmaw iċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE f'format diġitali jew stampat, skont l-għażla tad-detentur. B'dan il-mod, id-detentur prospettiv jenħtieġ li jkun jista' jitlob u jirċievi kopja stampata taċ-ċertifikat u/jew jerfa' u juri ċ-ċertifikat fuq apparat mobbli. Jenħtieġ li ċ-ċertifikati jkun fihom barcode interoperabbli li jista' jinqara diġitalment, li jkun fih biss id-data rilevanti relatata maċ-ċertifikati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiggarantixxu l-awtentiċità, il-validità u l-integrità taċ-ċertifikati permezz ta' siġilli elettroniċi▌. L-informazzjoni fuq iċ-ċertifikat jenħtieġ li tiġi inkluża wkoll f'format li jinqara mill-bniedem, jew b'mod stampat jew ippreżentata bħala test sempliċi. Il-layout taċ-ċertifikati jenħtieġ li jkun faċli biex jinftiehem u jiżgura s-sempliċità u l-faċilità tal-użu. L-informazzjoni u l-layout jenħtieġ li jiġu ppreżentati b'mod aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà skont ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-informazzjoni, inkluża l-informazzjoni diġitali, stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2019/882 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7). Sabiex ikunu evitati ostakli għall-moviment liberu, jenħtieġ li ċ-ċertifikati jinħarġu mingħajr ħlas, u li l-persuni jkollhom id-dritt li jinħarġilhom wieħed. Jenħtieġ li l-Istati Membri joħorġu awtomatikament iċ-ċertifikati li jiffurmaw iċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE, jew fil-każ biss taċ-ċertifikat tal-fejqan fuq talba, u jiżguraw li jistgħu jinkisbu faċilment u rapidament u, meta jkun hemm bżonn, jipprovdu l-għajnuna meħtieġa biex jiżguraw aċċess ugwali mill-persuni kollha. Jenħtieġ li l-eventwali spejjeż addizzjonali għall-infrastrutturi tekniċi, diġitali u tat-trasport meħtieġa biex jiġu stabbiliti ċ-ċertifikati tal-vaċċinazzjoni jkunu eliġibbli fl-ambitu tal-fondi u tal-programmi tal-Unjoni. [Em. 17]

(14a)  Il-vaċċini jenħtieġ li jitqiesu beni pubbliċi globali għad-dispożizzjoni tal-popolazzjoni ġenerali, għalhekk l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw aċċess ġust u mingħajr ħlas għaċ-ċittadini kollha. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw ukoll aċċess universali, aċċessibbli, fil-pront u mingħajr ħlas għall-possibbiltajiet ta' testijiet għall-COVID-19, anki billi jagħmluhom disponibbli fiċ-ċentri tat-trasport kollha. Jenħtieġ li l-ħruġ ta' ċertifikati skont l-Artikolu 3(1) ma jwassalx għal trattament differenzjat u diskriminazzjoni bbażata fuq l-istat ta' vaċċinazzjoni jew il-pussess ta' ċertifikat speċifiku msemmi fl-Artikoli 5, 6 u 7.

(15)  Is-sigurtà, l-awtentiċità, l-integrità u l-validità taċ-ċertifikati li jiffurmaw iċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE u l-konformità tagħhom mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data huma kruċjali għall-aċċettazzjoni tagħhom fl-Istati Membri kollha. Għalhekk hu meħtieġ li jiġi stabbilit qafas ta' fiduċja li jistabbilixxi r-regoli u l-infrastruttura għall-ħruġ u għall-verifika affidabbli u siguri taċ-ċertifikati. L-infrastruttura jenħtieġ li tiġi żviluppata, bi preferenza qawwija għall-użu tat-teknoloġija tal-Unjoni, biex taħdem fuq l-apparat elettroniku kollu, u fl-istess ħin jiġi żgurat li tali infrastruttura tkun protetta mit-theddid ċibernetiku. Il-qafas ta' fiduċja jenħtieġ li jiżgura li l-verifika ta' ċertifikat tkun tista' ssir offline u mingħajr ma jiġi infurmat l-emittent, u għalhekk jenħtieġ li l-ebda emittent ta' ċertifikati, u lanqas parti terza oħra, ikunu infurmati meta d-detentur jippreżenta ċertifikat. Il-punti prinċipali dwar l-interoperabbiltà taċ-ċertifikati tas-saħħa(8) adottati, fit-12 ta' Marzu 2021, min-Network tas-Saħħa elettronika stabbilit skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2011/24/UE(9) jenħtieġ li jiffurmaw il-bażi għall-qafas ta' fiduċja. Il-qafas ta' fiduċja jenħtieġ għalhekk li jkun ibbażat fuq infrastruttura ta' kjavi pubblika b'katina ta' fiduċja mill-awtoritajiet tas-saħħa tal-Istati Membri sal-entitajiet individwali li joħorġu ċ-ċertifikati. Il-qafas ta' fiduċja jenħtieġ li tippermetti li jinqabdu l-frodi, b'mod partikolari l-falsifikazzjonijiet. Jenħtieġ li għal kull vaċċinazzjoni, test jew fejqan jinħareġ ċertifikat indipendenti u separat u fuq iċ-ċertifikat ma tinżammx irreġistrata l-istorja taċ-ċertifikati preċedenti tad-detentur.

(16)  Skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li kwalunkwe minn fost iċ-ċertifikati li jiffurmaw iċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE jinħarġu lill-persuni skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/38/KE, jiġifieri liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom, inklużi ċ-ċittadini ta' pajjiżi u territorji extra-Ewropej imsemmijin fl-Artikolu 355(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), tkun xi tkun iċ-ċittadinanza tagħhom, mill-Istat Membru tal-vaċċinazzjoni jew tat-test, jew fejn tkun tinsab il-persuna li fieqet. Meta jkun rilevanti jew xieraq, jenħtieġ li ċ-ċertifikati jinħarġu lil persuna oħra f'isem il-persuna mlaqqma, ittestjata jew li fieqet, pereżempju lill-kustodju legali f'isem persuni legalment inkapaċitati jew lill-ġenituri f'isem uliedhom. Jenħtieġ li ċ-ċertifikati ma jkunux jeħtieġu leġiżlazzjoni jew xi formalitajiet simili oħra.

(16a)  Ir-restrizzjonijiet marbuta mal-ivvjaġġar transfruntier iħarbtu b'mod partikolari lill-persuni li jaqsmu l-fruntieri kuljum jew ta' spiss biex imorru għax-xogħol jew għall-iskola, iżuru l-qraba, għall-kura medika, jew biex jieħdu ħsieb l-għeżież tagħhom. Iċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE jenħtieġ li jiffaċilita l-moviment liberu tar-residenti tal-fruntieri, tal-ħaddiema staġjonali transfruntiera, tal-ħaddiema temporanji transfruntiera u tal-ħaddiema tat-trasport.

(16b)  Filwaqt li jissottolinjaw il-Premessa (14a) ta’ dan ir-Regolament u l-paragrafi 6 u 19 tar-Rakkomandazzjoni (UE) 2020/1475, l-Istati Membri jenħtieġ li jagħtu attenzjoni partikolari lill-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni transfruntiera, ir-reġjuni ultraperiferiċi, l-esklavi u ż-żoni ġeografikament iżolati u l-ħtieġa li jikkooperaw fil-livell lokali u reġjonali kif ukoll lill-persuni li jitqiesu bħala ħaddiema fruntaliera, ħaddiema transfruntiera u residenti tal-fruntiera u li jirrisjedu fi Stat Membru ieħor li jirritornaw fih bħala regola kuljum jew mill-inqas darba fil-ġimgħa. [Em. 18]

(17)  Iċ-ċertifikati li jiffurmaw iċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE jistgħu jinħarġu wkoll liċ-ċittadini jew lir-residenti ta' Andorra, Monaco, San Marino u l-Vatikan/is-Santa Sede▌.

(18)  Il-ftehimiet dwar il-moviment liberu tal-persuni konklużi mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u ċerti pajjiżi terzi, min-naħa l-oħra, jipprevedu l-possibbiltà li jiġi ristrett il-moviment liberu minħabba raġunijiet ta' saħħa pubblika. Jekk tali ftehim ma jkunx fih mekkaniżmu ta; inkorporazzjoni tal-atti tal-Unjoni Ewropea, jenħtieġ li ċ-ċertifikati maħruġa għall-benefiċjarji ta; tali ftehimiet jiġu aċċettati skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dan ikun subordinat għal att ta' implimentazzjoni li jiġi adottat mill-Kummissjoni li jistabbilixxi li tali pajjiż terz joħroġ ċertifikati f'konformità ma' dan ir-Regolament u jkun ipprovda garanziji formali li jaċċetta ċertifikati maħruġa mill-Istati Membri.

(19)  Ir-Regolament (UE) 2021/XXXX japplika għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u li jirrisjedu jew joqogħdu legalment fit-territorju ta' Stat li dak ir-Regolament japplika għalih u li għandu d-dritt li jivvjaġġaw lejn Stati oħra f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

(20)  Jenħtieġ li l-qafas li jiġi stabbilit għall-fini ta' dan ir-Regolament ifittex li jiżgura l-koerenza mal-inizjattivi globali jew inizjattivi simili ma' pajjiżi terzi li magħhom l-Unjoni Ewropea għandha sħubijiet stretti,▌ dawk li jinvolvu d-WHO u l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali. Jenħtieġ li dan ikun jinkludi, meta jkun possibbli, l-interoperabbiltà bejn is-sistemi teknoloġiċi stabbiliti fil-livell globali u s-sistemi stabbiliti għall-fini ta' dan ir-Regolament biex jiġi ffaċilitat il-moviment liberu fl-Unjoni, inkluż permezz tal-parteċipazzjoni f'infrastruttura taċ-ċavetta pubblika jew l-iskambju bilaterali ta' kjavi pubbliċi. Għall-faċilitazzjoni tad-drittijiet tal-moviment liberu tal-persuni mlaqqma jew ittestjati minn pajjiżi terzi jew minn pajjiżi u territorji extra-Ewropej imsemmijin fl-Artikolu 355(2) tat-TFUE jew elenkati fl-Anness II tiegħu jew il-Gżejjer Faeroe, jenħtieġ li dan ir-Regolament jipprevedi l-aċċettazzjoni ta' ċertifikati maħruġa minn pajjiżi terzi jew minn pajjiżi u territorji extra-Ewropej jew mill-Gżejjer Faeroe liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom jekk il-Kummissjoni tikkonstata li dawn iċ-ċertifikati jinħarġu skont standards ekwivalenti għal dawk stabbiliti skont dan ir-Regolament.

(21)  Għall-finijiet ta' faċilitazzjoni tal-moviment liberu, u biex jiġi żgurat li r-restrizzjonijiet tal-moviment liberu attwalment fis-seħħ matul il-pandemija tal-COVID-19 ikunu jistgħu jitneħħew b'mod ikkoordinat fuq il-bażi tal-aħħar evidenza xjentifika u gwida mqiegħda għad-dispożizzjoni mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa, mill-ECDC u mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), jenħtieġ li jiġi stabbilit ċertifikat interoperabbli tal-vaċċinazzjoni. Jenħtieġ li dan iċ-ċertifikat tal-vaċċinazzjoni jservi biex jikkonferma li d-detentur irċieva vaċċin kontra l-COVID-19 fi Stat Membru u jenħtieġ li jippermetti l-eżenzjoni mir-restrizzjonijiet għall-ivvjaġġar. Jenħtieġ li ċ-ċertifikat ikun fih biss l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi identifikat id-detentur kif ukoll il-vaċċin kontra l-COVID-19, in-numru, id-data u l-post tal-vaċċinazzjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri joħorġu ċertifikati tal-vaċċinazzjoni għal persuni li jirċievu vaċċini li ngħataw awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10)▌.

(22)  Jenħtieġ li l-persuni li jkunu tlaqqmu qabel id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż bħala parti minn prova klinika, ukoll ikollhom id-dritt li jiksbu ċertifikat tal-vaċċinazzjoni kontra l-COVID-19 li jikkonforma ma' dan ir-Regolament. Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu liberi li joħorġu provi tal-vaċċinazzjoni f'formati oħra għal skopijiet oħra, b'mod partikolari għal skopijiet mediċi.

(23)  Bi qbil mal-prinċipju ta' nondiskriminazzojni, jenħtieġ li l-Istati Membri joħorġu wkoll tali ċertifikati tal-vaċċinazzjoni liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li jkunu tlaqqmu b'vaċċin kontra l-COVID-19 li ngħata l-awtorizzazzjoni awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 f'pajjiż terz u li jipprovdu prova affidabbli f'dan ir-rigward. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu joħorġu ċertifikati tal-vaċċinazzjoni liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li tlaqqmu b'vaċċin li jkun ingħata Awtorizzazzjoni għall-Użu ta' Emerġenza tad-WHO u jipprovdu prova affidabbli f'dan ir-rigward.

(24)  Fis-27 ta' Jannar 2021, in-Network tas-Saħħa Elettronika adotta linji gwida dwar il-prova tal-vaċċinazzjoni għal finijiet mediċi, li ġew aġġornati fit-12 ta' Marzu 2021(11). Dawn il-linji gwida, b'mod partikolari l-istandards ta' kodiċi preferuti, jenħtieġ li jiffurmaw il-bażi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi adottati għall-fini ta' dan ir-Regolament.

(25)  Diġà hemm bosta Stati Membri li qed jeżentaw persuni mlaqqma minn ċerti restrizzjonijiet għall-moviment liberu fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri jaċċettaw prova tal-vaċċinazzjoni għad-deroga mir-restrizzjonijiet għall-moviment liberu fis-seħħ, f'konformità mad-dritt tal-Unjoni, għal-limitazzjoni tat-tixrid tal-COVID-19, pereżempju rekwiżiti ta' kwarantina/awtoiżolament jew ta' ttestjar għal infezzjoni bis-SARS-CoV-2 u jenħtieġ li dawn ikollhom jaċċettaw, bl-istess kundizzjonijiet, ċertifikati validi tal-vaċċinazzjoni maħruġa minn Stati Membri oħra f'konformità ma' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li din l-aċċettazzjoni ssir bl-istess kundizzjonijiet, jiġifieri, pereżempju, jekk Stat Membru jqis li l-vaċċinazzjoni b'doża singola ta' vaċċin tkun biżżejjed, jenħtieġ li jittratta bl-istess mod lid-detenturi ta' ċertifikat tal-vaċċinazzjoni li jindika doża singola tal-istess vaċċin. Minħabba raġunijiet ta' saħħa pubblika, jenħtieġ li dan l-obbligu jkun limitat għal persuni li jkunu rċevew vaċċini kontra l-COVID-19 li jkunu ngħataw awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 jew vaċċini li jkunu ngħataw Awtorizzazzjoni għall-Użu ta' Emerġenza tad-WHO.

(26)  Huwa neċessarju li jiġi evitat kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni (diretta jew indiretta) ta' persuni li ma jkunux imlaqqma, pereżempju minħabba raġunijiet mediċi, għax ma jkunux parti mill-grupp ta' destinatarji li għalih il-vaċċin huwa attwalment amministrat lilu, jew għax għad ma kellhomx l-opportunità li jitlaqqmu jew għażlu li ma jitlaqqmux, jew meta għad m'hemm l-ebda vaċċin disponibbli għal ċerti faxex tal-età, pereżempju t-tfal. Għaldaqstant, il-pussess ta' ċertifikat tal-vaċċinazzjoni, jew il-pussess ta' ċertifikat tal-vaċċinazzjoni li jindika prodott mediċinali b'vaċċin speċifiku, jenħtieġ li ma jkunx prekundizzjoni għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-moviment liberu▌ u ma jistax ikun prekundizzjoni għall-moviment liberu fi ħdan l-Unjoni u biex wieħed juża servizzi tat-trasport tal-passiġġieri transfruntieri bħal-linji tal-ajru, il-ferroviji, il-kowċis, il-laneċ jew kwalunkwe mezz ta' trasport ieħor.

(26a)  Il-vaċċini kontra l-COVID-19 jeħtieġ li jiġu prodotti fuq skala, bi prezz affordabbli, allokati globalment sabiex ikunu disponibbli fejn meħtieġ, u jintużaw b'mod wiesa' fil-komunitajiet lokali. [Em. 21/rev]

(26b)  L-indirizzar tal-pandemija COVID-19 huwa prerekwiżit għall-irkupru soċjali u ekonomiku u għall-effettività tal-isforzi ta' rkupru. L-iżvilupp tal-vaċċini kontra l-COVID-19 huwa essenzjali. Il-problemi b'każijiet serji ta' nuqqas ta' konformità mal-iskedi tal-produzzjoni u tal-konsenja huma inkwetanti ħafna. [Em. 22/rev]

(27)  Ħafna Stati Membri qed jitolbu lill-persuni li jivvjaġġaw lejn it-territorju tagħhom biex jagħmlu test għal infezzjoni bis-SARS-CoV-2 qabel jew wara l-wasla. Fil-bidu tal-pandemija tal-COVID-19, l-Istati Membri ġeneralment iddependew mit-test ta' traskrizzjoni inversa u reazzjoni katina bil-polimerażi (RT-PCR), li hija test tal-amplifikazzjoni tal-aċidu nuklejku (NAAT) għad-dijanjożi tal-COVID-19 meqjus mid-WHO u mill-ECDC bħala l-"istandard ta' riferiment", jiġifieri l-aktar metodoloġija affidabbli għall-ittestjar ta' każijiet u kuntatti(12). Hekk kif il-pandemija kompliet tavvanza, saret disponibbli ġenerazzjoni ġdida ta' testijiet aktar rapidi kif ukoll orħos fis-suq Ewropew: l-hekk imsejħa testijiet rapidi tal-antiġeni, li jidentifikaw il-preżenza ta' proteini virali (antiġeni) biex tiġi identifikata infezzjoni li tkun għadha għaddejja. Fit-18 ta' Novembru 2020, il-Kummissjoni adottat ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1743 dwar l-użu tat-testijiet rapidi tal-antiġeni għad-dijanjożi tal-infezzjoni tas-SARS-CoV-2.(13).

(28)  Fit-22 ta' Jannar 2021, il-Kunsill adotta r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2021/C 24/01 dwar qafas komuni għall-użu u l-validazzjoni ta' testijiet rapidi tal-antiġeni u r-rikonoxximent reċiproku tar-riżultati tat-testijiet tal-COVID-19 fl-UE(14), li tipprevedi l-iżvilupp ta' lista komuni ta' testijiet rapidi tal-antiġeni tal-COVID-19. Abbażi ta' dan, fit-18 ta' Frar 2021, il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa qabel dwar lista komuni ta' testijiet rapidi tal-antiġeni tal-COVID-19, għażla ta' testijiet rapidi tal-antiġeni li għalihom l-Istati Membri se jirrikonoxxu b'mod reċiproku r-riżultati tagħhom, u sett standardizzat komuni ta' data li għandha tiġi inkluża fiċ-ċertifikati tar-riżultati tat-testijiet tal-COVID-19.(15).

(29)  Minkejja dawn l-isforzi komuni, il-persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu xorta għadhom jiffaċċjaw problemi meta fi Stat Membru jipprovaw jużaw ir-riżultat tat-test ta' Stat Membru ieħor. Dawn il-problemi huma spiss marbuta mal-lingwa li biha jinħareġ ir-riżultat, ▌man-nuqqas ta' fiduċja fl-awtentiċità tad-dokument ippreżentat u mal-kostijiet tat-testijiet.

(30)  Sabiex tittejjeb l-aċċettazzjoni tar-riżultati tat-testijiet imwettqa fi Stat Membru ieħor meta jiġu ppreżentati dawn ir-riżultati għall-finijiet tal-eżerċizzju tal-moviment liberu, jenħtieġ li jiġi stabbilit ċertifikat tat-test interoperabbli, li jkun fih l-informazzjoni strettament meħtieġa għall-identifikazzjoni ċara tad-detentur kif ukoll tat-tip, tad-data u tar-riżultat tat-test għal infezzjoni bis-SARS-CoV-2. Sabiex tiġi żgurata l-affidabbiltà tar-riżultat tat-test, jenħtieġ li għal ċertifikat tat-test maħruġ abbażi ta' dan ir-Regolament ikunu eliġibbli biss ir-riżultati tat-testijiet NAAT u t-testijiet rapidi tal-antiġeni li jidhru fil-lista stabbilita abbażi tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2021/C 24/01. Il-ġabra ta' data komuni standardizzata li għandha tiġi inkluża fiċ-ċertifikati tar-riżultati tat-testijiet tal-COVID-19 maqbula mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa abbażi tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2021/C 24/01, b'mod partikolari l-istandards ta' kodiċi preferuti, jenħtieġ li tifforma l-bażi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi adottati għall-fini ta' dan ir-Regolament.

(31)  Iċ-ċertifikati tat-test maħruġa mill-Istati Membri f'konformità ma' dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġu aċċettati mill-Istati Membri li jitolbu prova ta' test għal infezzjoni bis-SARS-CoV-2 bħala bażi biex ma jkunux applikati r-restrizzjonijiet għall-moviment liberu fis-seħħ biex jiġi limitat it-tixrid tal-COVID-19.

(31a)  L-antikorpi kontra s-SARS-CoV-2 jiġu prodotti wara infezzjoni naturali – fil-preżenza jew mhux ta' marda klinika – u wara l-vaċċinazzjoni. Anki jekk għad m'hemmx data definittiva li tinfurmana dwar kemm idumu dawn l-antikorpi wara l-vaċċinazzjoni, hemm kwantità kbira ta' evidenza li tindika li l-antikorpi indotti naturalment huma identifikabbli għal diversi xhur wara l-infezzjoni. It-testjiet li jfittxu l-antikorpi jippermettu li jiġu identifikati l-persuni li preċedentement kienu ġew infettati u li jafu jkunu żviluppaw risposta immunitarja u li, għalhekk, għandhom probabbiltà baxxa ħafna li jerġgħu jiġu infettati jew li jinfettaw lill-persuni oħra.

(32)  Skont l-evidenza eżistenti, il-persuni li fiequ mill-COVID-19 jistgħu jkomplu jirriżultaw pożittivi fit-testijiet għas-SARS-CoV-2 għal ċertu perjodu wara l-bidu tas-sintomi.(16). Jekk dawn il-persuni jkunu meħtieġa jagħmlu test meta jippruvaw jeżerċitaw id-dritt għall-moviment liberu, lil dawn il-persuni għalhekk jista' jkunilhom ipprojbit milli jivvjaġġaw minkejja li ma jkunux għadhom infettivi. Għall-finijiet tal-faċilitazzjoni tal-moviment liberu, u biex jiġi żgurat li r-restrizzjonijiet tal-moviment liberu attwalment fis-seħħ matul il-pandemija tal-COVID-19 ikunu jistgħu jitneħħew b'mod ikkoordinat fuq il-bażi tal-aħħar evidenza xjentifika disponibbli, jenħtieġ li jiġi stabbilit ċertifikat interoperabbli tal-fejqan, li jkun fih l-informazzjoni meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-persuna kkonċernata u d-data ta' test preċedenti li rriżulta pożittiv għal infezzjoni bis-SARS-CoV-2. ▌Skont l-ECDC, l-evidenza reċenti turi li minkejja tnaqqis tas-SARS-CoV-2 vijabbli bejn għaxart ijiem u għoxrin jum mill-bidu tas-sintomi, studji epidemjoloġiċi konvinċenti ma wrewx trażmissjoni suċċessiva tal-marda wara l-għaxar jum. Madankollu, il-prinċipju ta' prekawzjoni jenħtieġ li jkompli japplika. Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tbiddel ▌il-perjodu ta' validità, kemm għall-bidu kif ukoll għat-tmiem, abbażi ta' gwida mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa jew mill-ECDC, li qed jistudja mill-qrib il-bażi tal-evidenza għat-tul ta' żmien tal-immunità miksuba wara l-fejqan. Barra minn hekk, fil-każ li jkunu asintomatiċi, jenħtieġ li l-persuni jkollhom l-għażla li jagħmlu test ferm speċifiku għat-tiftix tal-antiġene spike.

(33)  Diġà hemm bosta Stati Membri li qed jeżentaw lil persuni li fiequ minn ċerti restrizzjonijiet għall-moviment liberu fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri jaċċettaw prova tal-fejqan bħala bażi biex ma jiġux applikati r-restrizzjonijiet għall-moviment liberu fis-seħħ, f'konformità mad-dritt tal-Unjoni, għal-limitazzjoni tat-tixrid tas-SARS-CoV-2, pereżempju rekwiżiti ta' kwarantina/awtoiżolament jew ta' ttestjar għal infezzjoni bis-SARS-CoV-2 u jenħtieġ li dawn ikollhom jaċċettaw, bl-istess kundizzjonijiet, ċertifikati validi tal-fejqan maħruġa minn Stati Membri oħra f'konformità ma' dan ir-Regolament. In-network tas-servizzi tas-saħħa elettroniċi, f'kollaborazzjoni mal-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa, qed jaħdem ukoll fuq linji gwida dwar iċ-ċertifikati tal-fejqan u s-settijiet ta' data rispettivi.

(34)  Sabiex tkun tista' tinkiseb pożizzjoni komuni malajr, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' titlob lill-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa stabbilit bl-Artikolu 17 tad-Deċiżjoni 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(17) biex joħroġ gwida dwar l-evidenza xjentifika disponibbli dwar l-effetti ta' eventi mediċi dokumentati fiċ-ċertifikati stabbiliti skont dan ir-Regolament, inklużi l-effikaċja u t-tul ta' żmien tal-immunità mogħtija mill-vaċċini kontra l-COVID-19, jekk il-vaċċini jipprevenux l-infezzjoni asintomatika u t-trażmissjoni tal-virus, is-sitwazzjoni tal-persuni li jkunu fiequ mill-virus, u l-impatti tal-varjanti l-ġodda tas-SARS-CoV-2 fuq persuni li jkunu diġà tlaqqmu jew ġew infettati. Tali informazzjoni tkun tista' wkoll tkun il-bażi għar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill biex jippermettu approċċ ikkoordinat għat-tneħħija tar-restrizzjonijiet għall-moviment liberu tad-detenturi ta' ċertifikati.

(35)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni taċ-ċertifikati tal-qafas ta' fiduċja stabbiliti b'dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.(18).

(36)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament jekk, f'każijiet debitament ġustifikati relatati mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi meħtieġa għall-istabbiliment taċ-ċertifikati interoperabbli, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza li jirrikjedu hekk jew jekk issir disponibbli evidenza xjentifika ġdida.

(37)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(19) japplika għall-ipproċessar ta' data personali mwettaq meta jiġi implimentat dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-bażi ġuridika għall-ipproċessar tad-data personali, fis-sens tal-Artikolu 6(1)(c) u tal-Artikolu 9(2)(g) tar-Regolament (UE) 2016/679, meħtieġa għall-ħruġ u għall-verifika taċ-ċertifikati interoperabbli previsti f'dan ir-Regolament. ▌Ma jirregolax l-ipproċessar ta' data personali relatata mad-dokumentazzjoni ta' vaċċinazzjoni, ittestjar jew fejqan għal finijiet oħra, bħall-farmakoviġilanza jew għall-manutenzjoni tar-rekords mediċi personali. Il-bażi ġuridika għall-ipproċessar għal skopijiet oħra għandha tiġi prevista fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, li trid tikkonforma mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

(38)  B'mod konformi mal-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data personali, jenħtieġ li ċ-ċertifikati jkun fihom biss id-data personali strettament meħtieġa għall-fini li jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-dritt għall-moviment liberu fl-Unjoni waqt il-pandemija tal-COVID-19. Il-kategoriji speċifiċi tad-data personali u tal-kampijiet tad-data inklużi fiċ-ċertifikati jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(39)  Għall-fini ta' dan ir-Regolament, mhuwiex neċessarju tiġi trażmessa jew skambjata d-data personali b'mod transfruntier▌. Bi qbil mal-approċċ infrastrutturali ta' kjavi pubblika, huma biss il-kjavi pubbliċi tal-emittent li jeħtieġu jiġu trasferiti jew ikunu aċċessibbli b'mod transfruntier, li dan jiġi żgurat minn gateway ta' interoperabbiltà mwaqqaf u ġestit mill-Kummissjoni. B'mod partikolari, il-preżenza taċ-ċertifikat kombinat mal-kjavi pubblika tal-emittent jenħtieġ li tippermetti l-verifika tal-awtentiċità u tal-integrità taċ-ċertifikat kif ukoll l-identifikazzjoni tal-frodi. Bi qbil mal-prinċipju tal-protezzjoni ta' data b'mod awtomatiku, jenħtieġ li jintużaw tekniki ta' verifika li jirrikjedu t-trażmissjoni ta' data personali.

(40)  Dan ir-Regolament jipprojbixxi ż-żamma tad-data personali miksuba miċ-ċertifikat mill-Istat Membru tad-destinazzjoni jew mill-operaturi tas-servizzi transfruntieri tat-trasport tal-passiġġieri▌. Dan ir-Regolament ma joħloqx bażi ġuridika għall-istabbiliment ta' xi arkivju tad-data fil-livell tal-Istati Membri jew tal-Unjoni jew permezz tal-infrastruttura diġitali tal-qafas ta' fiduċja.

(41a)  Komunikazzjoni ċara, komprensiva u f'waqtha lill-pubbliku dwar il-ħruġ, l-użu u l-aċċettazzjoni ta' kull tip ta' ċertifikat li jifforma ċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE hija kruċjali biex jiġu żgurati l-prevedibbiltà għall-ivvjaġġar u ċ-ċertezza tad-dritt. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri f'dan ir-rigward, pereżempju billi tagħmel disponibbli l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri fuq il-pjattaforma web "Re-open EU".

(42)  F'konformità mar-Rakkomandazzjoni (UE) 2020/1475, kwalunkwe restrizzjoni għall-moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni stabbilita biex tillimita t-tixrid tas-SARS-CoV-2 jenħtieġ li titneħħa hekk kif tippermetti s-sitwazzjoni epidemjoloġika. Dan japplika wkoll għall-obbligi li jiġu ppreżentati dokumenti oħra għajr dawk meħtieġa skont id-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari d-Direttiva 2004/38/KE, bħaċ-ċertifikati koperti minn dan ir-Regolament. . ▌

(43)  Dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika għal 12-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu. Erba' xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u sa mhux aktar tard minn 3 xhur qabel it-tmiem tal-applikazzjoni tiegħu, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż dwar l-impatt tiegħu fuq il-moviment liberu, id-drittijiet fundamentali, il-protezzjoni tad-data personali, kif ukoll valutazzjoni tat-teknoloġiji l-aktar aġġornati fil-qasam tal-vaċċini u tal-ittestjar, u tal-użi, min-naħa tal-Istati Membri, taċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE għal finijiet ibbażati fuq id-dritt nazzjonali u mhux previsti f'dan ir-Regolament.

(44)  Sabiex titqies is-sitwazzjoni epidemjoloġika u l-progress fit-trażżin tal-pandemija tal-COVID-19 u biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà mal-istandards internazzjonali, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni ta' ċerti Artikoli ta' dan ir-Regolament ▌. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, inkluż fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016(20). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(45)  Minħabba li l-objettivi ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-faċilitazzjoni tal-moviment liberu fl-Unjoni waqt il-pandemija tal-COVID-19 bl-istabbiliment ta' ċertifikati interoperabbli dwar l-istat fir-rigward ta' vaċċinazzjoni, test u fejqan tad-detentur, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu pjuttost, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex dawk l-objettivi jintlaħqu.

(46)  Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ("il-Karta"), inkluż id-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u għall-ħajja tal-familja, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, id-dritt għall-ugwaljanza quddiem il-liġi u n-nondiskriminazzjoni, id-dritt għall-moviment liberu u d-dritt għal rimedju effettiv. Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkonformaw mal-Karta meta jimplimentaw dan ir-Regolament.

(46a)  Jekk l-Istati Membri jiddeċiedu li jirrikjedu ċertifikati diġitali nazzjonali għal finijiet oħra għajr il-moviment liberu f'livell nazzjonali, jenħtieġ li dawk ikunu interoperabbli maċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE u jirrispettaw is-salvagwardji tiegħu kif definiti f'dan ir-Regolament, b'mod partikolari biex jiżguraw in-nondiskriminazzjoni bejn nazzjonalitajiet differenti, in-nondiskriminazzjoni bejn ċertifikati differenti, standards għoljin ta' protezzjoni tad-data u biex tiġi evitata l-frammentazzjoni.

(46b)  L-Istati Membri jenħtieġ li ma jintroduċux restrizzjonijiet għall-aċċess għas-servizzi pubbliċi fir-rigward ta' dawk li ma jkollhomx iċ-ċertifikati koperti minn dan ir-Regolament.

(46c)  Lista tal-entitajiet kollha previsti li jaġixxu bħala kontrolluri, proċessuri u riċevituri tad-data f'dak l-Istat Membru jenħtieġ li ssir pubblika fi żmien xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni li jużaw iċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE jkunu jistgħu jsiru jafu l-identità tal-entità li jistgħu jirrikorru għandha għall-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom tal-protezzjoni tad-data skont ir-Regolament (UE) 2016/679, inkluż b'mod partikolari d-dritt li jirċievu informazzjoni trasparenti dwar il-modi li bihom id-drittijiet tas-suġġett tad-data jistgħu jiġu eżerċitati fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali.

(47)  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS) u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB) ġew ikkonsultati skont l-Artikolu 42(2) tar-Regolament (UE) 2018/1725(21),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas għall-ħruġ, il-verifika u l-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni kontra l-COVID-19, dwar l-ittestjar għall-marda u dwar il-fejqan minnha għall-fini li jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-detenturi tad-dritt tagħhom għall-moviment liberu matul il-pandemija tal-COVID-19 ("Ċertifikat COVID-19 tal-UE").

Huwa jipprevedi l-bażi ġuridika għall-ipproċessar tad-data personali meħtieġa għall-ħruġ ta' tali ċertifikati u għall-ipproċessar tal-informazzjoni meħtieġa biex jiġu kkonfermati u vverifikati l-awtentiċità u l-validità ta' tali ċertifikati f'konformità sħiħa mar-Regolament (UE) 2016/679.

Ma jistax jiġi interpretat bħala li jistabbilixxi dritt jew obbligu dirett jew indirett għall-persuni li għandhom jitlaqqmu. [Em. 9]

Dan ir-Regolament ma jintroduċi jew ma jistabbilixxi ebda formalità jew rekwiżit addizzjonali għall-eżerċizzju tad-dritt ta' moviment liberu jew id-dritt ta' dħul fit-territorju tal-Istati Membri skont id-Direttiva 2004/38/KE u r-Regolament (UE) 2016/399.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "detentur" tfisser il-persuna jkun inħarġilha ċertifikat interoperabbli li jkun fih informazzjoni dwar l-istat tagħha fir-rigward ta' vaċċinazzjoni, test u/jew fejqan skont dan ir-Regolament.

(2)  "Ċertifikat COVID-19 tal-UE" tfisser ċertifikati interoperabbli li fihom informazzjoni dwar l-istat fir-rigward ta' vaċċinazzjoni, test u/jew fejqan tad-detentur maħruġ fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19;

(3)  "vaċċin kontra l-COVID-19" tfisser prodott mediċinali immunoloġiku indikat għall-immunizzazzjoni attiva kontra l-coronavirus tas-sindromu respiratorju akut gravi 2 (SARS-CoV-2), il-virus li jikkawża l-COVID-19;

(4)  "test NAAT" tfisser test ta' amplifikazzjoni tal-aċidu nuklejku molekulari (NAAT), bħal tekniki ta' traskrizzjoni inversa katina bil-polimerażi (RT-PCR), amplifikazzjoni isotermika medjata loop-medjata (LAMP) u tekniki ta' amplifikazzjoni medjata bit-traskrizzjoni (TMA), użati biex tiġi identifikata l-preżenza tal-aċidu ribonuklejku SARS-CoV-2 (RNA);

(5)  "test rapidu tal-antiġeni" tfisser metodu ta' ttestjar li jiddependi fuq id-detezzjoni ta' proteini virali (antiġeni) bl-użu ta' immunoassaġġ tal-fluss laterali li jagħti riżultati f'inqas minn 30 minuta li jsir minn professjonist fil-kura tas-saħħa jew operatur imħarreġ ieħor;

(5a)  "test seroloġiku jew tal-antikorpi" tfisser test ibbażat fil-laboratorju mwettaq fuq kampjuni tad-demm (seru, plażma, jew demm sħiħ) bl-għan li jinstab jekk persuna tkunx żviluppat antikorpi kontra s-SARS-CoV-2, li jindika li d-detentur ġie espost għas-SARS-CoV-2 u żviluppa antikorpi, irrispettivament minn jekk kienx sintomatiku jew le;

(6)  "interoperabbiltà" tfisser il-kapaċità li s-sistemi ta' verifika fi Stat Membru jużaw data kodifikata minn Stat Membru ieħor;

(7)  "barcode" tfisser metodu ta' ħażna u rappreżentazzjoni tad-data f'format viżiv li jinqara mill-magni;

(8)  "siġill elettroniku" tfisser "siġill elettroniku avvanzat" kif definit fir-Regolament (UE) 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(22), li jiġi mehmuż u assoċjat loġikament ma' data oħra f'forma elettronika biex jiġu żgurati l-oriġini u l-integrità ta' din tal-aħħar;

(10)  "qafas ta' fiduċja" tfisser ir-regoli, il-politiki, l-ispeċifikazzjonijiet, il-protokolli, il-formati tad-data u l-infrastruttura diġitali li jirregolaw u jippermettu l-ħruġ u l-verifika affidabbli u siguri taċ-ċertifikati biex jiggarantixxu l-affidabbiltà taċ-ċertifikati billi jikkonfermaw l-awtentiċità, il-validità u l-integrità tagħhom, ▌bl-użu ▌ta' siġilli elettroniċi.

Artikolu 3

Ċertifikat COVID-19 tal-UE

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) 2016/399 iċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE interoperabbli għandu jippermetti l-ħruġ u l-verifika u l-aċċettazzjoni transfruntiera ta' kwalunkwe wieħed miċ-ċertifikati li ġejjin:

(a)  ċertifikat li jikkonferma li d-detentur irċieva vaċċin kontra l-COVID-19 fl-Istat Membru li joħroġ iċ-ċertifikat ("ċertifikat tal-vaċċinazzjoni");

(b)  ċertifikat li jindika r-riżultat tad-detentur, it-tip u d-data ta' test NAAT jew test rapidu tal-antiġeni elenkati fil-lista komuni u aġġornata ta' testijiet rapidi tal-antiġeni tal-COVID-19 stabbilita abbażi tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2021/C 24/01(23) ("ċertifikat tat-test");

(c)  ċertifikat li jikkonferma li d-detentur irkupra minn infezzjoni tas-SARS-CoV-2 wara test NAAT pożittiv jew li jikkonferma reazzjoni immunoloġika kontra s-SARS-CoV-2 permezz ta' test seroloġiku jew tal-antikorpi, inkluża d-data tal-ewwel test NAAT pożittiv jew id-data tal-ittestjar seroloġiku għall-antikorpi kontra s-SARS-CoV-2 ("ċertifikat tal-fejqan").

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta' testijiet rapidi tal-antiġeni tal-COVID-19 stabbilita abbażi tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2021/C 24/01, inkluż kwalunkwe aġġornament.

2.  L-Istati Membri għandhom joħorġu ċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu 1 f'format diġitali u stampat ▌. Id-detenturi prospettivi għandhom ikunu intitolati li jirċievu ċ-ċertifikati fil-format tal-għażla tagħhom. Iċ-ċertifikati maħruġa mill-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jintużaw faċilment mill-utent u għandu jkun fihom barcode interoperabbli li jippermetti l-verifika tal-awtentiċità, il-validità u l-integrità taċ-ċertifikat. Il-barcode għandu jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti skont l-Artikolu 8. L-informazzjoni li tinsab fiċ-ċertifikati għandha tintwera wkoll f'forma li tinqara mill-bniedem, għandha tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà, u għandha tkun, tal-anqas, bil-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Istat Membru emittenti u bl-Ingliż. [Em. 15]

3.  Iċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinħarġu bla ħlas. Id-detentur għandu jkun intitolat li jitlob il-ħruġ ta' ċertifikat ġdid jekk id-data personali li tinsab fiċ-ċertifikat ma tkunx jew ma tibqax preċiża jew aġġornata, inkluż rigward l-istat fir-rigward ta' vaċċinazzjoni, test jew fejqan tad-detentur, jew jekk iċ-ċertifikat ma jkunx għadu disponibbli għad-detentur.

3a.  Iċ-ċertifikat għandu jinkludi t-test li ġej: "Dan iċ-ċertifikat mhuwiex dokument tal-ivvjaġġar. L-evidenza xjentifika dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-fejqan tal-COVID-19 qed tkompli tevolvi, anki fid-dawl ta' varjanti ġodda ta' tħassib tal-virus. Qabel tivvjaġġa, jekk jogħġbok iċċekkja l-miżuri applikabbli tas-saħħa pubblika u r-restrizzjonijiet relatati applikati fil-punt ta' destinazzjoni."

L-Istat Membru għandu jipprovdi lid-detentur b'informazzjoni ċara, komprensiva u f'waqtha dwar l-użu taċ-ċertifikat tal-vaċċinazzjoni, iċ-ċertifikat tat-test, u/jew iċ-ċertifikat tal-fejqan għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

3b.  Il-pussess ta' Ċertifikat COVID-19 tal-UE ma għandux ikun prekundizzjoni għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-moviment liberu.

3c.  Il-ħruġ ta' ċertifikati skont il-paragrafu 1 ma għandux iwassal għal trattament differenzjat u diskriminazzjoni bbażata fuq l-istat ta' vaċċinazzjoni jew il-pussess ta' ċertifikat speċifiku msemmi fl-Artikoli 5, 6 u 7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw possibbiltajiet ta' ttestjar universali, aċċessibbli, f'waqthom u mingħajr ħlas sabiex jiggarantixxu d-dritt ta' moviment liberu fl-Unjoni mingħajr diskriminazzjoni abbażi tal-possibbiltajiet ekonomiċi jew finanzjarji.

4.  Il-ħruġ taċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu 1 ma għandux jaffettwa l-validità ta' provi oħra ta' vaċċinazzjoni, test jew fejqan maħruġa qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jew għal finijiet oħra, b'mod partikolari għal finijiet mediċi.

4a.  Iċ-ċentri tat-trasport tal-Unjoni, bħall-ajruporti, il-portijiet u l-istazzjonijiet tal-ferroviji u tal-kowċis, fejn iċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu 1 jiġu vverifikati, għandhom japplikaw kriterji u proċeduri standardizzati u komuni għall-verifika tagħhom, abbażi ta' gwida żviluppata mill-Kummissjoni.

5.  Meta l-Kummissjoni tkun adottat att ta' implimentazzjoni skont it-tieni subparagrafu, iċ-ċertifikati maħruġa skont dan ir-Regolament minn pajjiż terz li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jkunu kkonkludew ftehim miegħu dwar il-moviment liberu tal-persuni li jippermetti lill-partijiet kontraenti jirrestrinġu tali moviment liberu għal raġunijiet ta' saħħa pubblika b'mod nondiskriminatorju u li ma jkunx fih mekkaniżmu ta' inkorporazzjoni ta' atti tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu aċċettati skont il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(5).

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk tali pajjiż terz joħroġx ċertifikati skont dan ir-Regolament u pprovdiex assigurazzjonijiet formali li jkun se jaċċetta ċertifikati maħruġa mill-Istati Membri. F'dak il-każ, hija għandha tadotta att ta' implimentazzjoni skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2).

6.  Il-Kummissjoni għandha titlob lill-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa stabbilit bl-Artikolu 17 tad-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE, lill-ECDC u lill-EMA biex joħorġu gwida dwar l-evidenza xjentifika disponibbli dwar l-effetti ta' avvenimenti mediċi dokumentati fiċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu 1.

6a.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli biżżejjed riżorsi biex jimplimentaw dan ir-Regolament, inkluż għall-prevenzjoni, id-detezzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' frodi u prattiki illeċiti rigward il-ħruġ u l-użu taċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE.

Artikolu 4

Qafas ta' fiduċja taċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE

1.  Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jżommu infrastruttura diġitali tal-qafas ta' fiduċja li tippermetti l-ħruġ u l-verifika siguri taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 3.

2.  Il-qafas ta' fiduċja għandu jiżgura, meta jkun possibbli, l-interoperabbiltà mas-sistemi teknoloġiċi stabbiliti fil-livell internazzjonali.

3.  Meta l-Kummissjoni tkun adottat att ta' implimentazzjoni skont it-tieni subparagrafu, iċ-ċertifikati maħruġa minn pajjiżi terzi liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom, kif ukoll lil ċittadini jew residenti ta' Andorra, Monaco, San Marino u l-Vatikan/is-Santa Sede, skont standard internazzjonali u sistema teknoloġika li jkunu interoperabbli mal-qafas ta' fiduċja stabbilit abbażi ta' dan ir-Regolament u li jippermetti l-verifika tal-awtentiċità, il-validità u l-integrità taċ-ċertifikat, u li jkun fihom id-data stabbilita fl-Anness, għandhom jiġu ttrattati bħaċ-ċertifikati maħruġa mill-Istati Membri skont dan ir-Regolament, għall-fini li jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-detenturi tad-dritt tagħhom tal-moviment liberu fl-Unjoni Ewropea. Għall-finijiet ta' dan is-subparagrafu, l-aċċettazzjoni, mill-Istati Membri, ta' ċertifikati tal-vaċċinazzjoni maħruġa minn pajjiżi terzi għandha sseħħ skont il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(5).

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk iċ-ċertifikati maħruġa minn pajjiż terz jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan il-paragrafu. F'dak il-każ, hija għandha tadotta att ta' implimentazzjoni skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2). Il-Kummissjoni għandha żżomm ukoll reġistru aċċessibbli għall-pubbliku ta' dawk il-pajjiżi terzi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-ħruġ taċ-ċertifikati fis-sens ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Ċertifikat tal-vaċċinazzjoni

1.  Kull Stat Membru għandu awtomatikament joħroġ ċertifikati tal-vaċċinazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 3(1)(a) lil persuna li tkun ingħatat vaċċin kontra l-COVID-19 ▌.

2.  Iċ-ċertifikat tal-vaċċinazzjoni għandu jkun fih il-kategoriji ta' data personali li ġejjin:

(a)  identifikazzjoni tad-detentur;

(b)  informazzjoni dwar il-prodott mediċinali tal-vaċċin amministrat u informazzjoni dwar in-numru ta' dożi u d-dati;

(c)  metadata taċ-ċertifikat, bħall-emittent taċ-ċertifikat ▌.

Id-data personali għandha tiġi inkluża fiċ-ċertifikat tal-vaċċinazzjoni skont il-kampijiet tad-data speċifiċi stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 11 biex temenda l-punt 1 tal-Anness billi timmodifika jew tneħħi kampijiet tad-data, jew billi żżid kampijiet tad-data li jaqgħu taħt il-kategoriji ta' data personali msemmija fil-punti (b) u (c) ta' dan il-paragrafu.

3.  Iċ-ċertifikat tal-vaċċinazzjoni għandu jinħareġ f'format sigur u interoperabbli kif previst fl-Artikolu 3(2) u għandu jindika b'mod ċar jekk il-kors tal-vaċċinazzjoni għal dak il-vaċċin speċifiku tlestiex jew le.

4.  Meta, fil-każ ta' evidenza xjentifika emerġenti ġdida jew biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà mal-istandards internazzjonali u s-sistemi teknoloġiċi, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza li jkunu jirrikjedu hekk, il-proċedura prevista fl-Artikolu 12 għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

5.  ▌L-Istati Membri għandhom jaċċettaw prova tal-vaċċinazzjoni biex ma jkunux applikati r-restrizzjonijiet għall-moviment liberu stabbiliti, skont id-dritt tal-Unjoni, biex jillimitaw it-tixrid tal-COVID-19, u għandhom jaċċettaw ukoll, taħt l-istess kundizzjonijiet, ċertifikati validi tal-vaċċinazzjoni maħruġa minn Stati Membri oħra skont dan ir-Regolament għal vaċċin kontra l-COVID-19 li jkun ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004.

L-Istati Membri jistgħu jaċċettaw ukoll, għall-istess għan, ċertifikati validi tal-vaċċinazzjoni maħruġa minn Stati Membri oħra skont dan ir-Regolament għal vaċċin kontra l-COVID-19 ▌li jkun ingħata Awtorizzazzjoni għall-Użu ta' Emerġenza tad-WHO.

6.  Meta ċittadin tal-Unjoni jew membru tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni jew ċittadin jew resident ta' Andorra, Monaco, San Marino u l-Vatikan/is-Santa Sede, ikun tlaqqam f'pajjiż terz b'wieħed mit-tipi ta' vaċċini kontra l-COVID-19 imsemmija fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, u meta l-awtoritajiet ta' Stat Membru jkunu ngħataw l-informazzjoni kollha meħtieġa, inkluża prova affidabbli tal-vaċċinazzjoni, huma għandhom joħorġu ċertifikat tal-vaċċinazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 3(1)(a) lill-persuna kkonċernata.

Artikolu 6

Ċertifikat tat-test

1.  Kull Stat Membru għandu awtomatikament joħroġ ċertifikati tat-test kif imsemmi fl-Artikolu 3(1)(b) lill-persuni ttestjati għall-COVID-19 ▌.

2.  Iċ-ċertifikat tat-test għandu jkun fih il-kategoriji ta' data personali li ġejjin:

(a)  identifikazzjoni tad-detentur;

(b)  informazzjoni dwar it-test imwettaq;

(c)  metadata taċ-ċertifikat, bħall-emittent taċ-ċertifikat ▌.

Id-data personali għandha tiġi inkluża fiċ-ċertifikat tat-test skont il-kampijiet tad-data speċifiċi stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 11 biex temenda l-punt 2 tal-Anness billi timmodifika jew tneħħi kampijiet tad-data, jew billi żżid ▌kampijiet tad-data li jaqgħu taħt il-kategoriji ta' data personali msemmija fil-punti (b) u (c) ta' dan il-paragrafu.

3.  Iċ-ċertifikat tat-test għandu jinħareġ f'format sigur u interoperabbli kif previst fl-Artikolu 3(2).

4.  Meta, fil-każ ta' evidenza xjentifika emerġenti ġdida jew biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà mal-istandards internazzjonali u s-sistemi teknoloġiċi, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza li jkunu jirrikjedu hekk, il-proċedura prevista fl-Artikolu 12 għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

5.  ▌L-Istati Membri għandhom jaċċettaw prova ta' test negattiv għall-infezzjoni tas-SARS-CoV-2 biex ma jkunux applikati r-restrizzjonijiet għall-moviment liberu stabbiliti, skont id-dritt tal-Unjoni, biex jiġi limitat it-tixrid tal-COVID-19, u għandhom jaċċettaw ukoll ċertifikati tat-test validi maħruġa minn Stati Membri oħra skont dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Ċertifikat tal-fejqan

1.  Kull Stat Membru għandu joħroġ, fuq talba, ċertifikati tal-fejqan kif imsemmi fl-Artikolu 3(1)(c) mhux aktar kmieni mill-ħdax-il jum wara li persuna tkun irċeviet l-ewwel test pożittiv tagħha għall-infezzjoni tas-SARS-CoV-2, jew wara preżentazzjoni ta' test NAAT negattiv sussegwenti. Għandu jkun possibbli wkoll li jinħareġ ċertifikat tal-fejqan permezz tad-detezzjoni ta' antikorpi b'test seroloġiku.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 11 biex temenda l-għadd ta' jiem li minnhom jista' jinħareġ ċertifikat tal-fejqan abbażi ta' gwida riċevuta mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa skont l-Artikolu 3(6) jew fuq evidenza xjentifika rieżaminata mill-ECDC.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 11 biex tistabbilixxi u temenda t-tipi ta' testijiet seroloġiċi għall-antikorpi kontra s-SARS-CoV-2 li fir-rigward tagħhom jista' jinħareġ ċertifikat tal-fejqan, abbażi tal-evidenza xjentifika rieżaminata mill-ECDC.

2.  Iċ-ċertifikat tal-fejqan għandu jkun fih il-kategoriji ta' data personali li ġejjin:

(a)  identifikazzjoni tad-detentur;

(b)  informazzjoni dwar infezzjoni preċedenti tas-SARS-CoV-2 iddokumentata b'test NAAT pożittiv, jew ir-riżultat ta' test seroloġiku;

(c)  metadata taċ-ċertifikat, bħall-emittent taċ-ċertifikat ▌.

Id-data personali għandha tiġi inkluża fiċ-ċertifikat tal-fejqan skont il-kampijiet speċifiċi tad-data stabbiliti fil-punt 3 tal-Anness.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 11 biex temenda l-punt 3 tal-Anness billi ▌timmodifika jew tneħħi kampijiet tad-data, inkluż sa meta għandu jkun validu ċertifikat tal-fejqan, jew billi żżid kampijiet tad-data li jaqgħu taħt il-kategoriji ta' data personali msemmija fil-punti (b) u (c) ta' dan il-paragrafu.

3.  Iċ-ċertifikat tal-fejqan għandu jinħareġ f'format sigur u interoperabbli kif previst fl-Artikolu 3(2).

4.  Meta, fil-każ ta' evidenza xjentifika emerġenti ġdida jew biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà mal-istandards internazzjonali u s-sistemi teknoloġiċi, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza li jkunu jirrikjedu hekk, il-proċedura prevista fl-Artikolu 12 għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

5.  ▌L-Istati Membri għandhom jaċċettaw prova tal-fejqan mill-infezzjoni tas-SARS-CoV-2 bħala bażi għar-rinunzja tar-restrizzjonijiet għall-moviment liberu stabbiliti, skont id-dritt tal-Unjoni, biex jiġi limitat it-tixrid tal-COVID-19, u għandhom jaċċettaw, taħt l-istess kundizzjonijiet, ċertifikati validi tal-fejqan maħruġa minn Stati Membri oħra skont dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Speċifikazzjonijiet tekniċi

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-qafas ta' fiduċja stabbilit b'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jkun fihom l-ispeċifikazzjonijiet u r-regoli tekniċi biex:

(a)  joħorġu u jivverifikaw b'mod sigur iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 3;

(b)  jiżguraw is-sigurtà tad-data personali, b'kont meħud tan-natura tad-data;

(c)  jimlew iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 3, inkluża s-sistema ta' kodifikazzjoni u kwalunkwe element rilevanti ieħor;

(e)  joħorġu barcode valida, sigura u interoperabbli;

(f)  jiżguraw l-interoperabbiltà mal-istandards internazzjonali u/jew is-sistemi teknoloġiċi;

(g)  jallokaw ir-responsabbiltajiet fost il-kontrolluri u fir-rigward tal-proċessuri skont il-Kapitolu IV tar-Regolament (UE) 2016/679;

(ga)  jistabbilixxu proċessi għal ittestjar, valutazzjoni u evalwazzjoni regolari tal-effikaċja tal-protezzjoni tad-data u l-miżuri ta' sigurtà adottati;

(gb)  jiżguraw l-aċċessibbiltà tal-persuni b'diżabbiltà għall-informazzjoni li tinqara mill-bniedem misjuba fiċ-ċertifikat diġitali u fiċ-ċertifikat stampat, f'konformità mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà armonizzati tal-Unjoni. [Em. 16]

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2). Meta l-att ta' implimentazzjoni previst jikkonċerna l-ipproċessar ta' data personali, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-EDPS, u, meta jkun applikabbli, tista’ tikkonsulta lill-EDPB.

Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza debitament ġustifikati, b'mod partikolari biex tiġi żgurata implimentazzjoni f'waqtha tal-qafas ta' fiduċja, il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni applikabbli skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 13(3).

Il-qafas ta' fiduċja għandu jkun ibbażat fuq infrastruttura tal-kjavi pubblika biex jiġu vverifikati l-integrità taċ-Ċertifikati COVID-19 tal-UE u l-awtentiċità tas-siġilli elettroniċi. Il-qafas ta' fiduċja għandu jippermetti l-identifikazzjoni tal-frodi, b'mod partikolari l-falsifikazzjoni, u għandu jiżgura li l-verifika taċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE u tas-siġilli elettroniċi ma tinformax lill-emittent dwar il-verifika.

Artikolu 8a

Ċertifikati diġitali nazzjonali u interoperabbiltà mal-qafas ta' fiduċja taċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE

Meta Stat Membru jkun adotta jew jadotta ċertifikat diġitali nazzjonali għal finijiet purament nazzjonali, għandu jiżgura li jkun kompletament interoperabbli mal-qafas ta' fiduċja taċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE. Għandhom japplikaw l-istess salvagwardji bħal dawk f'dan ir-Regolament.

Artikolu 8b

Użu ulterjuri tal-qafas taċ-Ċertifikat tal-UE b'rabta mal-COVID-19

Meta Stat Membru jfittex li jimplimenta ċ-Ċertifikat tal-UE b'rabta mal-COVID-19 għal kwalunkwe użu possibbli għajr l-iskop maħsub għall-iffaċilitar tal-moviment liberu bejn l-Istati Membri, dak l-Istat Membru għandu joħloq bażi ġuridika skont id-dritt nazzjonali, li tikkonforma mal-prinċipji ta' effettività, neċessità u proporzjonalità, inklużi dispożizzjonijiet speċifiċi li jidentifikaw b'mod ċar il-kamp ta' applikazzjoni tal-ipproċessar u l-punt safejn isir dan l-ipproċessar, l-għan speċifiku involut, il-kategoriji ta' entitajiet li jistgħu jivverifikaw iċ-ċertifikat kif ukoll is-salvagwardji rilevanti għall-prevenzjoni tad-diskriminazzjoni u l-abbuż, b'kont meħud tar-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data. L-ebda data ma għandha tinżamm fil-kuntest tal-proċess ta' verifika. [Em. 12]

Artikolu 9

Protezzjoni tad-data personali

1.   Ir-Regolament (UE) 2016/679 għandu japplika għall-ipproċessar tad-data personali mwettqa fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Id-data personali li tinsab fiċ-ċertifikati maħruġa skont dan ir-Regolament għandha tiġi pproċessata biss għall-fini ta' ▌verifika tal-informazzjoni inkluża fiċ-ċertifikat sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-dritt ta' moviment liberu fl-Unjoni kif previst f'dan ir-Regolament u sakemm ma jibqax japplika.

2.  Id-data personali inkluża fiċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 3 għandha tiġi pproċessata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, jew mill-operaturi tas-servizzi tat-trasport transfruntier tal-passiġġieri meħtieġa mil-liġi nazzjonali biex jimplimentaw ċerti miżuri tas-saħħa pubblika matul il-pandemija tal-COVID-19, biss biex jikkonfermaw u jivverifikaw l-istat fir-rigward ta' vaċċinazzjoni, test jew fejqan tad-detentur. Għal dan il-għan, id-data personali għandha tkun limitata għal dak li huwa strettament meħtieġ. Id-data personali aċċessata skont dan il-paragrafu ma għandhiex tinżamm jew tiġi pproċessata mill-verifikatur għal finijiet oħra. Għal kull vaċċinazzjoni, test jew fejqan għandu jinħareġ ċertifikat indipendenti u separat, u fuq iċ-ċertifikat ma tinżammx irreġistrata l-istorja taċ-ċertifikati preċedenti tad-detentur.

3.  Id-data personali pproċessata għall-fini tal-ħruġ taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 3, inkluż il-ħruġ ta' ċertifikat ġdid, ma għandhiex tinżamm mill-emittent għal aktar żmien milli jkun strettament meħtieġ għall-iskop tiegħu u fl-ebda każ aktar mill-perjodu li għalih iċ-ċertifikati jistgħu jintużaw biex jiġi eżerċitat id-dritt ta' moviment liberu, u wara dan il-perjodu d-data personali għandha titħassar immedjatament u irrevokabbilment. Ma għandu jkun hemm ebda pproċessar jew żamma ċentralizzati tad-data personali inkluża fiċ-ċertifikat fil-livell tal-Istat Membru jew tal-Unjoni.

4.  L-awtoritajiet jew korpi maħtura oħra responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 3 għandhom jitqiesu bħala kontrolluri msemmija fl-Artikolu 4(7) tar-Regolament (UE) 2016/679. Sa ... [xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-entitajiet previsti li jkunu qed jaġixxu bħala kontrolluri, proċessuri u riċevituri tad-data u jikkomunikaw din l-informazzjoni lill-Kummissjoni u kwalunkwe modifika għaliha b'mod regolari wara dik id-data. Sa ... [xahrejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni miġbura f'lista aċċessibbli għall-pubbliku u żżomm dik il-lista pubblika aġġornata.

5.  Il-kontrolluri u l-proċessuri tad-data għandhom jieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi adegwati biex jiżguraw livell ta' sigurtà xieraq għar-riskju tal-ipproċessar.

6.  Meta kontrollur imsemmi fil-paragrafu 4 jirrikorri għand proċessur, f'applikazzjoni tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament (UE) 2016/679, ma jista' jsir ebda trasferiment ta' data personali mill-proċessur għal-pajjiż terz.

Artikolu 10

Ċertifikat COVID-19 tal-UE u restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar

L-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu u jimplimentaw restrizzjonijiet addizzjonali fuq l-ivvjaġġar bħall-kwarantina, l-awtoiżolament jew test għall-infezzjoni tas-SARS-CoV-2, jew kwalunkwe miżura diskriminatorja għad-detenturi taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 3, mal-introduzzjoni taċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE.

Artikolu 11

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 5(2), 6(2), 7(1) u 7(2) ▌għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 12-il xahar minn [id-data tad-dħul fis-seħħ].

3.  Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 5(2), 6(2), 7(1) u 7(2) ▌tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Meta tali att delegat jikkonċerna l-ipproċessar ta' data personali, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-EDPS, u, meta jkun applikabbli, tista' tikkonsulta lill-EDPB.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 5(2), 6(2), 7(1) u 7(2) ▌għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 12

Proċedura ta' urġenza

1.  L-atti delegati adottati taħt dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 11(6). F'dak il-każ, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Artikolu 13

Proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.

Artikolu 14

Rapportar

1.  Sa ... [4 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2.  Ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni tal-impatt ta' dan ir-Regolament fuq il-moviment liberu, inkluż fuq l-ivvjaġġar u t-turiżmu, fuq id-drittijiet fundamentali u b'mod partikolari n-nondiskriminazzjoni, fuq il-protezzjoni tad-data personali, kif ukoll informazzjoni dwar it-teknoloġiji tal-vaċċini u tal-ittestjar l-aktar moderni, abbażi, fost l-oħrajn, tal-informazzjoni pprovduta mill-ECDC. Ir-rapport għandu jinkludi wkoll valutazzjoni tal-użi mill-Istati Membri taċ-Ċertifikat COVID-19 tal-UE għal finijiet, abbażi tal-liġi nazzjonali, li mhumiex previsti f'dan ir-Regolament.

3.  Sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel tmien l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan ir-rapport għandu jwettaq valutazzjoni skont il-paragrafu 2. Jista' jkun akkumpanjat minn proposti leġiżlattivi, b'mod partikolari biex tiġi estiża d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, filwaqt li titqies l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika u abbażi tal-prinċipji tan-neċessità, tal-proporzjonalità u tal-effikaċja.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ u japplika mill-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.  Ir-Regolament għandu jieqaf japplika 12-il xahar minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS

Settijiet tad-data taċ-ċertifikat

1.  Kampijiet tad-data li jridu jiġu inklużi fiċ-ċertifikat tal-vaċċinazzjoni:

(a)  isem: kunjom(ijiet) u isem/ismijiet, f'dik l-ordni;

(b)  data tat-twelid;

(c)  marda jew aġent fil-mira, kemm jekk COVID-19 jew SARS-CoV-2 jew wieħed mill-varjanti tagħha;

(d)  vaċċin/profilassi;

(e)  prodott mediċinali tal-vaċċin;

(f)  detentur jew manifattur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-vaċċin;

(g)  numru f'sensiela ta' vaċċinazzjonijiet/dożi;

(h)  data tal-vaċċinazzjoni, li tindika d-data ta' kull doża rċevuta u tal-aħħar doża rċevuta;

(i)  Stat Membru tal-vaċċinazzjoni;

(j)  emittent taċ-ċertifikat;

(k)  ċertifikat validu sa (mhux aktar minn [sena] wara d-data tal-vaċċinazzjoni).

2.  Kampijiet tad-data li jridu jiġu inklużi fiċ-ċertifikat tat-test:

(a)  isem: kunjom(ijiet) u isem/ismijiet, f'dik l-ordni;

(b)  data tat-twelid;

(c)  marda jew aġent fil-mira, kemm jekk COVID-19 jew SARS-CoV-2 jew wieħed mill-varjanti tagħha;

(d)  it-tip ta' test;

(e)  it-tip ta' kampjun (eż. nażofarinġali; orofarinġali);

(f)  isem it-test (fakultattiv għat-test NAAT);

(g)  il-manifattur tat-test (fakultattiv għat-test NAAT);

(h)  data u ħin tal-ġbir tal-kampjun għat-test;

(i)  data u ħin tal-produzzjoni tar-riżultat tat-test (fakultattiv għat-test rapidu tal-antiġeni);

(j)  riżultat tat-test;

(k)  ċentru jew faċilità tal-ittestjar;

(l)  Stat Membru tat-test;

(m)  emittent taċ-ċertifikat;

(n)  ċertifikat validu sa (mhux aktar minn [72 siegħa] mill-ġbir tal-kampjun għat-test NAAT u [24 siegħa] mill-ġbir tal-kampjuni għat-test rapidu tal-antiġeni).

3.  Kampijiet tad-data li jridu jiġu inklużi fiċ-ċertifikat tal-fejqan:

(a)  isem: kunjom(ijiet) u isem/ismijiet, f'dik l-ordni;

(b)  data tat-twelid;

(c)  marda jew aġent, kemm jekk COVID-19 jew SARS-CoV-2 jew wieħed mill-varjanti tagħha, li ċ-ċittadin ikun fieq minnhom;

(d)   marda jew aġent li ċ-ċittadin ikun fieq minnhom;

(e)   data tal-ewwel riżultat pożittiv tat-test NAAT;

(f)   data tat-test seroloġiku jew tal-antikorpi;

(g)   Stat Membru tat-test;

(h)   emittent taċ-ċertifikat;

(i)   ċertifikat validu minn;

(j)   ċertifikat validu sa (mhux aktar minn [90 jum] wara d-data tal-ewwel riżultat pożittiv tat-test).

(1)Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77).
(2)ĠU L 337, 14.10.2020, p. 3.
(3)Disponibbli hawn: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
(4)ĠU C 96I, 24.3.2020, p. 1.
(5) Ir-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (ĠU L 77, 23.3.2016, p. 1).
(6)https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates
(7) Direttiva (UE) 2019/882 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (ĠU L 151, 7.6.2019, p. 70).
(8)Disponibbli hawn: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf
(9)Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45).
(10)Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1.).
(11)Disponibbli hawn: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
(12)https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf
(13)ĠU L 392, 23.11.2020, p. 63.
(14)ĠU C 24, 22.1.2021, p. 1.
(15)https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
(16)https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-discharge-and-ending-of-isolation-of-people-with-COVID-19.pdf
(17)Id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE (ĠU L 293, 5.11.2013, p. 1).
(18)ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
(19)Ir-Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
(20)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(21)Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill‐istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).
(22) Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE, ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73.
(23)Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar qafas komuni għall-użu u l-validazzjoni ta' testijiet rapidi tal-antiġeni u r-rikonoxximent reċiproku tar-riżultati tat-testijiet tal-COVID-19 fl-UE (2021/C 24/01) (ĠU C 24, 22.1.2021, p. 1).

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Awwissu 2023Avviż legali - Politika tal-privatezza