Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Usvojeni tekstovi
PDF 173kWORD 46k
Četvrtak, 29. travnja 2021. - Bruxelles
Digitalna zelena potvrda – državljani trećih zemalja
P9_TA(2021)0146
Tekst
 Pročišćeni tekst

Amandmani koje je donio Europski parlament 29. travnja 2021. na prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju za državljane trećih zemalja koji zakonito borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) (COM(2021)0140 – C9‑0100/2021 – 2021/0071(COD))(1)
AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)
na prijedlog Komisije
---------------------------------------------------------

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

[Amandman 1, osim ako je drugačije navedeno]

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom.
(2)* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom, a brisani tekst oznakom ▌.


UREDBA (EU) 2021/… EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju za državljane trećih zemalja koji zakonito borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (potvrda EU-a za COVID-19)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (c),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Na temelju schengenske pravne stečevine državljani trećih zemalja koji zakonito borave u Uniji i državljani trećih zemalja koji su zakonito ušli na državno područje države članice mogu se slobodno kretati na državnom području svih drugih država članica tijekom 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

(2)  Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) proglasio je 30. siječnja 2020. izvanrednu javnozdravstvenu opasnost od međunarodne važnosti zbog globalne epidemije koronavirusa 2 povezanog s teškim akutnim respiratornim sindromom (SARS-CoV2) koji uzrokuje koronavirusnu bolest 2019 (COVID-19). SZO je 11. ožujka 2020. ocijenio da se širenje bolesti COVID-19 može proglasiti pandemijom.

(3)  Kako bi se ograničilo širenje virusa, države članice donijele su razne mjere, od kojih su neke utjecale na putovanje u države članice i unutar njihova državnog područja, poput ograničenja ulaska ili zahtjeva da se prekogranični putnici podvrgnu karanteni. Takva ograničenja imaju štetan učinak na građane i poslovne subjekte, posebno na prekogranične radnike i radnike koji putuju na posao ili sezonske radnike.

(4)  Vijeće je 13. listopada 2020. donijelo Preporuku Vijeća (EU) 2020/1475 o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19(1).

(5)  Vijeće je 30. listopada 2020. donijelo Preporuku Vijeća (EU) 2020/1632(2) o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 u schengenskom području, u kojoj je preporučilo državama članicama za koje je schengenska pravna stečevina obvezujuća da primjenjuju načela, zajedničke kriterije, zajedničke pragove i zajednički okvir mjera utvrđene u Preporuci Vijeća (EU) 2020/1475.

(6)  Mnoge države članice pokrenule su ili planiraju pokrenuti inicijative za izdavanje potvrda o cijepljenju. Međutim, da bi se te potvrde o cijepljenju učinkovito upotrebljavale u okviru prekograničnih putovanja unutar Unije, one moraju biti potpuno interoperabilne, kompatibilne, sigurne i provjerljive. Potrebno je da države članice dogovore zajednički pristup u pogledu sadržaja, formata, načela, tehničkih standarda i razine zaštite tih potvrda.

(7)  Nekoliko država članica već sad izuzima cijepljene osobe od određenih ograničenja slobodnog kretanja unutar Unije. ▌Države članice trebale bi prihvaćati dokaz o cijepljenju kako bi ukinule ograničenja slobodnog kretanja kao što su obveza karantene/samoizolacije ili testiranja na infekciju virusom SARS-CoV-2 koja su, u skladu s pravom Unije, uvedena kako bi se ograničilo širenje bolesti COVID-19 i trebale bi biti dužne prihvatiti, pod istim uvjetima, valjane potvrde o cijepljenju koje su izdale druge države članice u skladu s ovom Uredbom ▌. Za to prihvaćanje trebali bi vrijediti isti uvjeti, primjerice, ako država članica smatra dovoljnom jednu dozu cjepiva, trebala bi tako postupati i kad je riječ o nositeljima potvrde o cijepljenju u kojoj je navedena jedna doza istog cjepiva. Zbog javnog zdravlja ta bi obveza trebala biti ograničena na osobe koje su primile cjepiva protiv bolesti COVID-19 za koja je izdano odobrenje za stavljanje u promet na temelju Uredbe (EZ) br. 726/2004 ili cjepiva koja je SZO uvrstio na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima. ▌Uredbom (EU) br. 2021/xxxx od xx. xx. 2021. utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 kako bi se olakšalo slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Primjenjuje se na građane Unije i državljane trećih zemalja koji su članovi obitelji građana Unije.

(8)  U skladu s člancima 19., 20. i 21. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma državljani trećih zemalja obuhvaćeni tim odredbama mogu slobodno putovati na državnom području drugih država članica.

(9)  Ne dovodeći u pitanje zajedničke mjere u pogledu prelaska osoba preko unutarnjih granica utvrđene u schengenskoj pravnoj stečevini, posebno u Uredbi (EU) 2016/399, i u svrhu olakšavanja putovanja državljanima trećih zemalja koji na to imaju pravo ▌na državnom području država članica, okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 uspostavljen Uredbom (EU) br. 2021/xxxx trebao bi se primjenjivati i na državljane trećih zemalja koji već nisu obuhvaćeni tom uredbom, pod uvjetom da zakonito borave na državnom području države članice i imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije.

(10)  Da bi se potvrde učinkovito upotrebljavale u okviru prekograničnih putovanja, one moraju biti potpuno interoperabilne. Sva prometna čvorišta Unije, kao što su zračne luke, luke, željezničke i autobusne stanice, u kojima se potvrda provjerava trebala bi primjenjivati standardizirane i zajedničke kriterije i postupke za provjeru potvrda EU-a za COVID-19, na temelju smjernica koje je sastavila Komisija.

(11)  Ovom se Uredbom nastoji olakšati primjena načela proporcionalnosti i nediskriminacije u pogledu mogućih ograničenja slobodnog kretanja i drugih temeljnih prava zbog pandemije, uz istodobno ostvarivanje visoke razine zaštite javnog zdravlja, i ona se ne bi trebala tumačiti na način da se njome olakšava ili potiče uvođenje ograničenja putovanja odnosno slobodnog kretanja ili drugih temeljnih prava kao odgovor na pandemiju. Osim toga, sama potreba za provjerom potvrda uvedenih Uredbom (EU) 2021/xxx ne može opravdati privremeno ponovno uvođenje graničnih kontrola na unutarnjim granicama. Kontrole na unutarnjim granicama trebale bi biti krajnja mjera i podliježu posebnim pravilima utvrđenima u Uredbi (EU) 2016/399 (Zakonik o schengenskim granicama)(3).

(12)  U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i UFEU-u, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. S obzirom na to da ova Uredba predstavlja daljnji razvoj schengenske pravne stečevine, Danska, u skladu s člankom 4. navedenog protokola, u roku od šest mjeseci nakon što Vijeće odluči o ovoj Uredbi odlučuje hoće li je provesti.

(13)  Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ(4); Irska stoga ne sudjeluje u njezinu donošenju te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. Iako se na Irsku ova Uredba ne primjenjuje, radi olakšavanja putovanja unutar Unije Irska bi također državljanima trećih zemalja koji zakonito borave na njezinu državnom području mogla izdavati potvrde koje ispunjavaju iste zahtjeve kao što su oni koji se primjenjuju na ▌potvrdu EU-a za COVID-19, a države članice bi mogle prihvaćati takve potvrde. Irska bi također mogla prihvaćati potvrde koje su države članice izdale državljanima trećih zemalja koji zakonito borave na njihovu državnom području.

(14)  U pogledu Bugarske, Hrvatske, Cipra i Rumunjske ova Uredba predstavlja razvoj schengenske pravne stečevine u smislu članka 3. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2003., članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2005. odnosno članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2011.

(15)  U pogledu Islanda i Norveške ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, koje pripadaju području iz članka 1. točke C Odluke Vijeća 1999/437/EZ(5).

(16)  U pogledu Švicarske ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, koje pripadaju području iz članka 1. točke C Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ(6).

(17)  U pogledu Lihtenštajna ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, koje pripadaju području iz članka 1. točke C Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU(7).

(18)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i Europskim odborom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća(8) te su oni dali mišljenje [...],

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Države članice primjenjuju pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/XXXX [Uredba o ▌potvrdi EU-a za COVID-19] na one državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji zakonito borave na njihovu državnom području i imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu i primjenjuje se od sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL L 337, 14.10.2020., str. 3.
(2)Preporuka Vijeća (EU) 2020/1632 od 30. listopada 2020. o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 u schengenskom području (SL L 366, 4.11.2020., str. 25.).
(3)Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.).
(4)Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).
(5)Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).
(6)Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).
(7)Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).
(8)Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Posljednje ažuriranje: 26. srpnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti