Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0209(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0130/2021

Teksty złożone :

A9-0130/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0153

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 43k
Czwartek, 29 kwietnia 2021 r. - Bruksela
Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) na lata 2021-2027 ***II
P9_TA(2021)0153A9-0130/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (06077/1/2020 – C9-0110/2021 – 2018/0209(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06077/1/2020 – C9-0110/2021),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 9 października 2018 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu dotyczące(3) wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0385),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0130/2021),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 226.
(2) Dz.U. C 461 z 21.12.2018, s. 156.
(3) Teksty przyjęte w dniu 17.4.2019, P8_TA(2019)0405.

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności