Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2605(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0220/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0220/2021

Συζήτηση :

PV 28/04/2021 - 21
CRE 28/04/2021 - 21

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0161

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 194kWORD 69k
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά
P9_TA(2021)0161B9-0220/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (2021/2605(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους που θεσπίζονται στο άρθρο 3 ΣΕΕ, και ιδίως την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη την οριζόντια κοινωνική ρήτρα στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους κοινωνικής πολιτικής στα άρθρα 151 και 153 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που αναφέρονται στο άρθρο 6 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ/EPSR) και, ιδίως, τις αρχές 1, 3, 4, 11, 14, 16, 17, 19, 20, καθώς και τους πρωταρχικούς στόχους του για το 2030,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (COM(2021)0142),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά (COM(2021)0137),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και, ιδίως, τους στόχους 1, 2, 3, 4 και 10,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ/ILO),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ΣΗΕΔΑΑ/CRPD),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου της Επιτροπής Ursula von der Leyen,

–  έχοντας υπόψη το προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (COM(2020)0440),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (COM(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (COM(2018)0382),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2221 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)(3),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής για την εγγύηση για τα παιδιά,

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση 0042/2015, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, σχετικά με την επένδυση στα παιδιά, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου για συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού ενόψει της Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείου για την αντιμετώπιση της φτώχειας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με μια συντονισμένη δράση της ΕΕ στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις(8),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τις Γενικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(9),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών, όπως κατοχυρώνονται στο ψήφισμα A/RES/64/142 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 24ης Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 1ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την αύξηση της αθιγγανοφοβίας και της ρατσιστικής βίας κατά των Ρομά στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής που εγκρίθηκαν με στόχο τη δημιουργία μιας Ένωσης ισότητας, σύμφωνα με τις «Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024», και ιδίως τις ανακοινώσεις της 24ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027» (COM (2020)0758), της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025» (COM(2020)0565), της 5ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152), και της 12ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο «Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025» (COM(2020)0698).

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, μετά το 2020, και την ενίσχυση του αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη»(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ένωση ισότητας: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 (COM(2021)0101),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των υπουργών EPSCO με τίτλο «Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού – μετριασμός των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στις οικογένειες – συνεργασία για την ανάπτυξη προοπτικών για ισχυρά παιδιά»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020(13),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (2013/112/EΕ)(14),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής του ΟΗΕ, της 15ης Απριλίου 2020, με τίτλο «The impact of COVID-19 on children» (Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στα παιδιά),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2008/867/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία,

–  έχοντας υπόψη το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την εγγύηση για τα παιδιά (O-000025/2021 – B9‑0012/2021 και O-000026/2021 – B9‑0013/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά πρέπει να συμπληρώνει τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, κατόπιν της έγκρισης αμφοτέρων στις 24 Μαρτίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού συνδυάζει όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα των παιδιών σε ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής, και περιλαμβάνει συστάσεις τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική δράση της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική φτώχεια έχει αναγνωριστεί από διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, και ΜΚΟ, όπως η UNICEF, τόσο ως πιθανή αιτία παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών όσο και ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα των παραβιάσεων αυτών, μέσω του αντίκτυπου που έχει στην άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, και ως αποτέλεσμα της μη διασφάλισης των προαναφερθέντων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με ελλιπείς πόρους και σε επισφαλείς οικογενειακές καταστάσεις είναι πιο πιθανό να βιώσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό με εκτεταμένες επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους και τελικά στην ενηλικίωσή τους, στερούνται πρόσβασης σε επαρκείς δεξιότητες και έχουν περιορισμένες επιλογές απασχόλησης, διαιωνίζοντας έναν φαύλο κύκλο διαγενεακής φτώχειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έξι κατηγορίες που προσδιορίζονται στην πρόταση σχετικά με την εγγύηση για τα παιδιά είναι εκείνες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και φροντίδας, ενώ θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι στόχοι της εγγύησης εφαρμόζονται, κατά το δυνατόν, σε όλα τα παιδιά της Ένωση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι διαδεδομένο πρόβλημα που συναντάται σε όλες τις κοινωνίες, το οποίο αντιμετωπίζεται καλύτερα με ολοκληρωμένες και ευρείες πολιτικές, συγκεκριμένες στην εφαρμογή τους αλλά με ευρύ πεδίο ισχύος, που στοχεύουν τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειες και τις κοινότητές τους, και δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις για τη δημιουργία νέων ευκαιριών και λύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι τομείς της κοινωνίας πρέπει να συμμετέχουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, από τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές έως την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες, οι επενδύσεις στα παιδιά, για παράδειγμα σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία, μπορούν να έχουν απόδοση στο επίπεδο της κοινωνίας τουλάχιστον τετραπλάσια του κόστους των επενδύσεων αυτών καθαυτών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μεγαλύτερα οφέλη για τις επιχειρήσεις όσον αφορά το ειδικευμένο προσωπικό ή για τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που δεν θα επιβαρύνονται με περαιτέρω δαπάνες για κάθε παιδί που έχει πρόσβαση σε μέτρα κοινωνικής ένταξης(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες του προϋπολογισμού θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις επενδύσεις στα παιδιά ως χωριστή κατηγορία επενδύσεων, πέραν των κανονικών κοινωνικών δαπανών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, το 22,2 % των παιδιών στην ΕΕ – σχεδόν 18 εκατομμύρια παιδιά – αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, τα άστεγα παιδιά, τα παιδιά με αναπηρία, τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, τα παιδιά από εθνοτικές μειονότητες, ιδίως Ρομά, τα παιδιά σε ιδρύματα, τα παιδιά που ζουν σε επισφαλείς οικογενειακές καταστάσεις, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ + και οικογένειες στις οποίες οι γονείς εργάζονται στο εξωτερικό, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, όπως την έλλειψη κατάλληλης στέγασης ή υπερπληρότητας στην κατοικία, εμπόδια στην πρόσβαση σε θεμελιώδεις και βασικές υπηρεσίες, όπως επαρκή διατροφή και αξιοπρεπή στέγαση, που είναι όλα ζητήματα καίριας σημασίας για την ευημερία τους και την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλα θερμαινόμενη στέγαση με ασφαλείς συνθήκες ύδρευσης και αποχέτευσης, και γενικότερα η κατάλληλη στέγαση αποτελεί βασικό παράγοντα για την υγεία, την ευημερία, την ανατροφή και την ανάπτυξη των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σωστές συνθήκες στέγασης ενθαρρύνουν επίσης τα παιδιά στη μάθηση και τις σπουδές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των παιδιών με αναπηρία είναι άγνωστος λόγω έλλειψης στατιστικών, αλλά είναι πιθανότατα γύρω στο 15 % του συνολικού αριθμού των παιδιών στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε ισότιμη βάση με τα άλλα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να μεγαλώνουν στις οικογένειές τους ή σε ένα οικογενειακό περιβάλλον σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον τους όπως ορίζεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη οικογενειών συχνά αναγκάζονται να περιορίσουν ή να διακόψουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες για να φροντίσουν μέλη της οικογένειας που πάσχουν από αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής για την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα Παιδιά» (ενδιάμεση έκθεση) επισημαίνει ότι τα κύρια εμπόδια που έχουν εντοπιστεί για τα παιδιά με αναπηρία είναι προβλήματα φυσικής πρόσβασης, η μη προσαρμογή υπηρεσιών και εγκαταστάσεων στις ανάγκες των παιδιών και, σε πολλές περιπτώσεις, απλώς, η έλλειψή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια μελέτη πολλοί ερωτώμενοι αναφέρθηκαν σε προβλήματα διακρίσεων, ιδίως σε σχέση με προβλήματα εκπαίδευσης, καθώς και σε οικονομικές δυσκολίες σε σχέση με τη στέγαση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των παιδιών δεν μπορούν να τύχουν πλήρους εφαρμογής χωρίς την επιτυχή εφαρμογή των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών και αντίστροφα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια, γεγονός που επισημαίνει την ανάγκη για προληπτικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, και η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, έχουν ζητήσει να θεσπιστεί μια εγγύηση για τα παιδιά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί που ζει σε συνθήκες φτώχειας έχει πρόσβαση σε ποιοτική και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση και μέριμνα, καθώς και αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) έχει τονίσει πως η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας είναι επίσης ένα ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών υποχρεώσεων(16)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της παιδικής φτώχειας συνεπάγεται αναγκαστικά ότι οι γονείς/φροντιστές των παιδιών έχουν πρόσβαση στην εργασία, με δικαιώματα και αξιοπρεπείς μισθούς, καθώς και σε ασφαλείς και σταθερές εργασιακές ρυθμίσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα πρόταση παρέχει στα κράτη μέλη συγκεκριμένη καθοδήγηση για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις σχολικές δραστηριότητες, την προσχολική εκπαίδευση και τη φροντίδα (ΠΕΦ), την υγειονομική περίθαλψη, τον αθλητισμό, τον ελεύθερο χρόνο και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, σε όλα τα παιδιά, και ιδίως στα παιδιά που έχουν ανάγκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν πολιτικές για την εξασφάλιση προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής στέγασης για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, και υγιεινής διατροφής, με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε παιδί έχει το δικαίωμα στο παιχνίδι·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ εκατομμύρια παιδιά και οικογένειες έχουν περιέλθει σε μια ακόμη πιο επισφαλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια της πανδημίας, εκτιμάται ότι ο αριθμός των παιδιών που ζουν κάτω από τα αντίστοιχα εθνικά όρια φτώχειας μπορεί να αυξηθεί μέχρι και κατά 117 εκατομμύρια, ενώ περίπου 150 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο ζουν σε συνθήκες πολυδιάστατης φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα και οι οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας όταν αυξάνεται η ανεργία, και ότι διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο στέρησης ή ανασφάλειας στέγασης, υπερχρέωσης, έξωσης ή να μείνουν άστεγοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα στοιχεία αναμένεται να κλιμακωθούν εκθετικά λόγω της πανδημίας COVID-19 και των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της, που θα επηρεάσουν εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 επιδείνωσε την κατάσταση των περιθωριοποιημένων παιδιών, που ζουν σε συνωστισμένες και απάνθρωπες συνθήκες με περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, πόσιμο νερό, αποχέτευση και σωστή διατροφή, με αποτέλεσμα να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από τον ιό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση επιταχύνθηκε λόγω της COVID-19, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την έλλειψη πρόσβασης στη σύνδεση με το διαδίκτυο και στα ψηφιακά εργαλεία και υποδομές, έχει πλήξει ιδιαίτερα τα πολύ μικρά παιδιά με ειδικές ανάγκες και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών και εδαφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται ανησυχητικά ο αριθμός των παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν χάσει τα σπίτια τους ή την εργασία τους, και των παιδιών που στερούνται ένα θρεπτικό ημερήσιο γεύμα, καθώς και την πρόσβαση σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως αθλητικές, ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη και την ευημερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε ψηφιακές λύσεις και ευκαιρίες για ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να περιορίσει σοβαρά τη μεταγενέστερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση των νέων, στερώντας τους καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, και στερώντας επίσης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δυνητικούς εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη επενδύσεων σε ψηφιακές εκπαιδευτικές λύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές λύσεις και άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες για τα παιδιά με αναπηρία μπορούν να επιτρέψουν και να επισπεύσουν τη διαδικασία κοινωνικής ένταξης και την πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες στη μετέπειτα ζωή τους· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι η ίση πρόσβαση είναι εν προκειμένω καίριας σημασίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία στην ΕΕ είναι δυσανάλογα πιθανότερο να τοποθετηθούν σε ιδρύματα σε σχέση με τα παιδιά χωρίς αναπηρία και φαίνεται πολύ λιγότερο πιθανό να επωφεληθούν από τις προσπάθειες μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία εξακολουθούν να διαχωρίζονται στην εκπαίδευση με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σχολεία, και αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να επωφεληθούν από την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 άφησε πολλά παιδιά με νοητική υστέρηση χωρίς τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, καθώς η διαδικτυακή εκπαίδευση συχνά δεν είναι κατάλληλη για τις ειδικές ανάγκες τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη συνολική καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των έξι βασικών κατηγοριών που προσδιόρισε η Επιτροπή·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ εμπίπτουν συχνά στα κενά των εθνικών νομοθεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ μειώνει βραχυπρόθεσμα τη φτώχεια, η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού μπορεί να επιδεινώσει την κοινωνική υπανάπτυξη των παιδιών που μένουν πίσω και να τα οδηγήσει σε φτώχεια, καθώς τα παιδιά με μετανάστες γονείς που εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα καταγωγής τους έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν περιθωριοποίηση, κακοποίηση και κατάχρηση, πράγμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ(17)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγύηση για τα παιδιά είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες κοινωνικής πολιτικής που απαριθμούνται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2021, και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον με φιλόδοξες πολιτικές και στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα πρέπει να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΠΚΔ και η σύσταση της Επιτροπής του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» παραμένουν σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, τη βελτίωση της ευημερίας των παιδιών και τη διασφάλιση ενός σταθερού μέλλοντος, μειώνοντας παράλληλα την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ΕΠΚΔ, η Επιτροπή έχει θέσει τον στόχο να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια έως το 2030 – συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα μεταξύ των φύλων οδηγούν στο λεγόμενο «χάσμα των ονείρων» ή το «χάσμα των δικαιωμάτων» και η έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις προκαθορίζουν τις επιλογές σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης των κοριτσιών από νεαρή ηλικία και, συνεπώς, συμβάλλουν στην αύξηση της ανισότητας σε ορισμένους τομείς της αγοράς εργασίας, ιδίως στη σταδιοδρομία στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στο προσκήνιο των εργασιών για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και εκμετάλλευσης και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να τους παρέχουν επαρκή μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων, κατά περίπτωση·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση της εγγύησης για τα παιδιά, στόχος της οποίας είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διασφαλίζοντας την ελεύθερη και αποτελεσματική πρόσβαση των παιδιών που έχουν ανάγκη σε βασικές υπηρεσίες, όπως στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, στην εκπαίδευση και σε σχολικές δραστηριότητες, στην υγειονομική περίθαλψη και σε ένα τουλάχιστον υγιεινό γεύμα κάθε σχολική ημέρα, και στην υγιεινή διατροφή και κατάλληλη στέγαση για όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επιδείξουν φιλοδοξία όσον αφορά την πλήρη και ταχεία έγκριση της σύστασης και την εφαρμογή της· αναμένει ότι οι εισηγήσεις στο παρόν ψήφισμα θα ληφθούν υπόψη ενόψει της έγκρισης της σύστασης του Συμβουλίου· τονίζει ότι η εγγύηση για τα παιδιά στοχεύει στην παροχή δημόσιας στήριξης για την πρόληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των παιδιών που έχουν ανάγκη σε ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών, το οποίο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει είτε να οργανώνουν και να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες είτε να παρέχουν επαρκή οφέλη, έτσι ώστε οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών που έχουν ανάγκη να είναι σε θέση να καλύψουν το κόστος αυτών των υπηρεσιών·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και προσυπογράφει τους στόχους της για ανάληψη κοινής ευθύνης όσον αφορά τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, παράλληλα με την εκπόνηση ενός κοινού σχεδίου για υγιέστερες, ανθεκτικές και δικαιότερες κοινωνίες για όλους· αναγνωρίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά συμπληρώνει τη στρατηγική και επικεντρώνεται στα παιδιά που έχουν ανάγκη, θεσπίζοντας ένα ευρωπαϊκό ευνοϊκό πλαίσιο για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των παιδιών και την τοποθέτησή τους στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ· υποστηρίζει τον κύριο στόχο της που είναι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς και της υγείας· υποστηρίζει ένθερμα τη συγκεκριμένη καθοδήγηση που παρέχεται στις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές προκειμένου να εξασφαλίζουν στα παιδιά που έχουν ανάγκη, ελεύθερη και αποτελεσματική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως σε ελεύθερη και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, σε εκπαιδευτικές και σχολικές δραστηριότητες, στην υγειονομική περίθαλψη και σε κατάλληλη στέγαση και υγιεινή διατροφή, σε ισότιμη βάση με τους συνομηλίκους τους·

3.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα διαρθρωτικά προβλήματα που προκαλούν παιδική φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά σε ολόκληρη την Ένωση, ενσωματώνοντάς την σε όλους τους τομείς πολιτικής, και τα παροτρύνει να κάνουν χρήση των υφιστάμενων πολιτικών και κονδυλίων της ΕΕ για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων που αποσκοπούν στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· τονίζει τη σημασία που έχουν οι αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την εξασφάλιση, για όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη, αποτελεσματικής και ελεύθερης πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, στην εκπαίδευση και σε σχολικές, κοινοτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και σε υγειονομική περίθαλψη, καθώς και οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε υγιεινή διατροφή και κατάλληλη στέγαση· τονίζει επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να ενημερώνονται, να εκπαιδεύονται και να υποστηρίζονται στη διασφάλιση χρηματοδότησης από την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα των παιδιών σε κατάλληλη στέγαση, μεταξύ άλλων με την παροχή σχετικής στήριξης σε γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη διατήρηση ή την πρόσβαση σε στέγαση, ώστε να μπορούν να παραμείνουν μαζί με τα παιδιά τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους νεαρούς που εφόσον ενηλικιωθούν πρέπει να αποχωρήσουν από τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων·

4.  πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις για τα παιδιά, προκειμένου να εξαλειφθεί η παιδική φτώχεια και να δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να αναπτυχθούν και να απολαμβάνουν τα πλήρη δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες· τονίζει ότι αυτό απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση στην προσχολική ανάπτυξη, ξεκινώντας από τις πρώτες 1 000 ημέρες, κατά τις οποίες θα πρέπει να διασφαλίζεται η μητρική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας, και της παροχής φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της εγγύησης για τα παιδιά με κατάλληλες πολιτικές και επαρκείς πόρους, μεταξύ άλλων θεσπίζοντας μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας και μέτρα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για γονείς ή κηδεμόνες, και παρέχοντας εισοδηματική στήριξη στις οικογένειες και τα νοικοκυριά, ούτως ώστε οι οικονομικοί φραγμοί να μην εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί μια γενική ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας με φιλόδοξους στόχους για τη μείωση της φτώχειας και της έλλειψης στέγης, και για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας στην Ευρώπη ως το 2030, ιδίως μεταξύ των παιδιών, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον ΕΠΚΔ και τους ΣΒΑ των ΗΕ, και με βάση τους πρωταρχικούς στόχους που ορίζονται στο σχέδιο δράσης ΕΠΚΔ·

5.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις και οι προτάσεις περισσότερων από 10 000 παιδιών κατά την προετοιμασία της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, κατά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της εγγύησης για τα παιδιά σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα ακούγεται η άποψη των παιδιών, καθώς και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως σε έναν ουσιαστικό και χωρίς αποκλεισμούς δημόσιο διάλογο και διαβούλευση, και σε θέματα που τα αφορούν σε επίπεδο ΕΕ, όπως συνέβη στο Φόρουμ του 2020 για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα κράτη μέλη να αναθέσουν συγκεκριμένα το έργο αυτό σε μια δημόσια αρχή, για παράδειγμα έναν επίτροπο ή διαμεσολαβητή για τα παιδιά, η οποία θα μετρά τις επιπτώσεις στα παιδιά της εθνικής και περιφερειακής νομοθεσίας και των εθνικών μέτρων για την εφαρμογή της Εγγύησης για τα Παιδιά, καθώς και την εν γένει προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών στη δημόσια πολιτική, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης μιας Ευρωπαϊκής Αρχής για τα Παιδιά για την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύστασης από τα κράτη μέλη, τον συντονισμό των εθνικών εργασιών, τη διασφάλιση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και καινοτόμων λύσεων, και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής και των συστάσεων·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού με βάση τις ανάγκες που εντοπίζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και τα προτρέπει να προχωρήσουν και πέρα από τα προκαθορισμένα συστήματα χρηματοδότησης της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ, να επιταχύνουν την εκτέλεσή τους και να διαθέσουν όλους τους δυνατούς εθνικούς πόρους, που θα συμπληρώνονται από τα ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), η Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (ReactEU), ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το InvestEU, το Erasmus+ και το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), καθώς και το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health), για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν ειδικά μέτρα για την επένδυση σε παιδιά και νέους στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο ταμείο, σύμφωνα με τον πυλώνα Next Generation του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας· υπενθυμίζει τις δυνατότητες που παρέχει το μέσο Next Generation EU για την οικονομική υποστήριξη, μεταξύ άλλων, των οργανώσεων, όπως ΜΚΟ και φιλανθρωπικών οργανώσεων, που παρέχουν κοινωνική βοήθεια σε οικογένειες που έχουν ανάγκη· καλεί, εν προκειμένω, όλα τα κράτη μέλη, όχι μόνο αυτά που πλήττονται περισσότερο από την παιδική φτώχεια, να διαθέσουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων του ΕΚΤ+ υπό επιμερισμένη διαχείριση για να στηρίξουν δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των παιδιών που έχουν ανάγκη, ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα εντός αυτής της ομάδας, κατά την εφαρμογή της εγγύησης για τα παιδιά· τονίζει ότι η εγγύηση για τα παιδιά θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας ή κοινότητας· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια διατομεακή προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της εγγύησης για τα παιδιά·

8.  πιστεύει ότι η εγγύηση για τα παιδιά θα πρέπει να καταστεί μόνιμο μέσο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας με διαρθρωτικό τρόπο στην ΕΕ· επισημαίνει την αυτονόητη διασύνδεση μεταξύ του Next Generation EU και της εγγύησης για τα παιδιά ως μέσων της ΕΕ για την επένδυση στις μελλοντικές γενιές και ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των δύο προγραμμάτων της Ένωσης, επίσης με σκοπό την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή του ΕΠΚΔ και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού·

9.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει τόσο να καθιερώσουν πολυετείς εθνικές στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας, όπως ορίζονται επίσης στον αναγκαίο πρόσφορο όρο αριθ. 4.3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά σχέδια δράσης για την εγγύηση για τα παιδιά θα αποτελούν τα συγκεκριμένα προσδοκώμενα αποτελέσματά τους·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν κάθε διάκριση όσον αφορά την πρόσβαση σε δωρεάν και ποιοτική παιδική φροντίδα, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, καθώς και κατάλληλη στέγαση και υγιεινή διατροφή και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων· ζητεί την επείγουσα επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων που αποτελεί το σχετικό βασικό εργαλείο· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν επαρκείς πόρους για να θέσουν τέλος στον διαχωρισμό σε σχολεία και να προωθήσουν την ενσωμάτωση, προκειμένου να παρέχουν στα παιδιά ένα ισότιμο ξεκίνημα στη ζωή για να σπάσουν τον κύκλο της φτώχειας το συντομότερο δυνατόν·

11.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και αποχέτευση ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ένωση, με τη μέση σύνδεση σε συστήματα αποχέτευσης στη βόρεια, νότια και κεντρική Ευρώπη να ανέρχεται σε 80 % έως 90 %, ενώ η μέση σύνδεση σε συστήματα αποχέτευσης και επεξεργασίας νερού στην ανατολική Ευρώπη ανέρχεται στο πολύ χαμηλότερο ποσοστό του 64 %(18)· επισημαίνει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνική στέγαση αποτελεί εμπόδιο για τα φτωχά σε εισόδημα παιδιά· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υποδομές παροχής νερού, αποχέτευσης και υγιεινής και ότι η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες αποχέτευσης είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι κάθε παιδί έχει πρόσβαση σε υποδομές παροχής νερού, αποχέτευσης και προσωπικής υγιεινής, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης στέγασης σε άστεγα παιδιά και στις οικογένειές τους και να συμπεριλάβουν λύσεις στέγασης για τα παιδιά που βρίσκονται αντιμέτωπα με έλλειψη σωστής στέγης ή είναι άστεγα, στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την εγγύηση για τα παιδιά·

13.  επισημαίνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες πόλεις όσον αφορά τη φτώχεια, ιδίως με σκοπό την αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασης στις πλέον υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, η οποία κινδυνεύει να παραβλεφθεί εάν δεν υπάρχουν πολύπλευροι και ποιοτικοί δείκτες που θα μπορούν να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή· τονίζει την ανάγκη να διατεθούν συγκεκριμένα μέτρα και πόροι σε αυτό το πεδίο, με σκοπό τη δημιουργία ποιοτικών, προσβάσιμων και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσιών για τα παιδιά που έχουν ανάγκη και τις οικογένειές τους που ζουν σε αστικές περιοχές· τονίζει την ανάγκη συμμετοχής τοπικών και περιφερειακών αρχών και δήμων, καθώς και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής της εγγύησης για τα παιδιά·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης (COM(2020)0625) και να συνεχίσουν να εφαρμόζουν πλήρως όλες τις σχετικές δράσεις που συνιστώνται στο σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη 2021-2027 (COM(2020)0758) στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν, χωρίς καθυστέρηση, αρμόδιους εθνικούς συντονιστές εξοπλισμένους με επαρκείς πόρους και ισχυρή εντολή, καθώς και με διυπηρεσιακή αρμοδιότητα· ζητεί από αυτούς τους συντονιστές να αναφέρουν δεόντως την πρόοδο που σημειώνεται κάθε δύο έτη και να ανταλλάσσουν τακτικά τις βέλτιστες πρακτικές με τους ομολόγους τους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ενισχυμένο θεσμικό συντονισμό·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη δημιουργία και την ενίσχυση καθολικών δημόσιων δικτύων παιδικής μέριμνας, εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, με υψηλής ποιότητας πρότυπα·

16.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΕΠΚΔ, να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση των στόχων της Βαρκελώνης και του πλαισίου ποιότητας της ΠΕΦ, προκειμένου να στηρίξει την περαιτέρω ανοδική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ΠΕΦ· τονίζει την ανάγκη οι πρωτοβουλίες της ΕΕ να στηρίξουν την επιγραμμική και εξ αποστάσεως μάθηση για πιο ευέλικτη και χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διατηρώντας παράλληλα τη διά ζώσης μάθηση ως μέθοδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εγγυημένη προσβασιμότητα για όλα τα παιδιά, ιδίως για τα παιδιά με αναπηρίες· καλεί τα κράτη μέλη να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα, επεκτείνοντας και δίνοντας προτεραιότητα στη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, καθώς το 10 % των νοικοκυριών στην ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο· ζητεί μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την επένδυση στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ενδυνάμωση των παιδιών μέσω ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων· τονίζει τη σημασία της ίσης πρόσβασης σε ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς εξίσου τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, ώστε να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα, καθώς και για τα παιδιά σε απομακρυσμένες και απόκεντρες περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν χρηματοδοτική στήριξη σε τομείς που χρήζουν τεχνολογικής αναβάθμισης και ολοκληρωμένης ψηφιακής κατάρτισης τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους σπουδαστές, προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν επειγόντως τις διαταραχές της μάθησης και τις εκπαιδευτικές ανισότητες που προκαλούνται από την κρίση COVID-19, τόσο για να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να μαθαίνουν εξ αποστάσεως όσο το δυνατόν ταχύτερα, όσο και για να βρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις για τις διαρθρωτικές ανισότητες· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, ιδίως για τα παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες και υπόβαθρα, και να διασφαλίσουν την ίδια ποιοτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και να προωθήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό και προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία για την εξ αποστάσεως μάθηση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την κρίση και της ενδεχόμενης παράτασης της κρίσης, η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια θα καταστεί εντονότερη, καθώς και για το γεγονός ότι η φτώχεια θα έχει όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στα παιδιά, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα μεταξύ αυτών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση· καλεί τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν και να δώσουν προτεραιότητα σε λύσεις ανοσοποίησης κατά της νόσου COVID-19 σε κατηγορίες παιδιών που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της εγγύησης, όταν θα είναι ευρέως διαθέσιμες για τα παιδιά·

18.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και η επιχειρηματική δραστηριότητα με κοινωνικό αντίκτυπο στην εφαρμογή της εγγύησης για τα παιδιά, καθώς και την ανάγκη για επενδύσεις στη δημιουργία ικανοτήτων, πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτισης σε αυτόν τον τομέα· τονίζει την ανάγκη για συνέργειες μεταξύ της εγγύησης για τα παιδιά και του αναμενόμενου σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία·

19.  πιστεύει ότι οι στρατηγικές επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνουν αισθητές οι συνέπειες της κρίσης στα παιδιά, ιδίως σε εκείνα που βιώνουν ήδη ή κινδυνεύουν να βιώσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και εμπίπτουν στις κατηγορίες ιδιαίτερα μειονεκτούντων βάσει της σύστασης· τονίζει τη σημασία της αξιοποίησης τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων για την επίτευξη των στόχων της εγγύησης και επισημαίνει τον ρόλο του προγράμματος και του ταμείου InvestEU σε αυτό το πλαίσιο, ιδίως μέσω των κοινωνικών επενδύσεων και δεξιοτήτων και των πτυχών της πολιτικής για τις βιώσιμες υποδομές·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις τρέχουσες δημοσιονομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις κοινωνικές δαπάνες, προκειμένου να επισημάνουν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που έχουν οι επενδύσεις στα παιδιά έναντι των κανονικών κοινωνικών δαπανών όσον αφορά την απόδοση, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και το κόστος ευκαιρίας·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες πρόληψης και προστασίας των παιδιών από βλάβες και από κάθε μορφή βίας, καταρτίζοντας στρατηγικές για τον εντοπισμό, την απόδοση προτεραιότητας προς τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο, και για παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης, σε συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς, εργαζομένους στον τομέα της υγείας και στην κοινότητα· καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της βίας με βάση το φύλο και να προστατεύσουν κάθε παιδί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα κορίτσια και τις νέες γυναίκες, δημιουργώντας ή ενισχύοντας μηχανισμούς παρακολούθησης και αναφοράς και ειδικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας·

22.  υπενθυμίζει ότι η κοινωνική προστασία και στήριξη των οικογενειών είναι ουσιαστικής σημασίας, καλεί δε τις αρμόδιες εθνικές αρχές να διασφαλίσουν κατάλληλα και προσβάσιμα συστήματα κοινωνικής προστασίας και ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών, αποτελεσματικής πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και οικογενειακής στήριξης, προκειμένου να εξασφαλιστούν η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών που στερούνται ή κινδυνεύουν να χάσουν τη γονική φροντίδα, καθώς και μέτρα για την υποστήριξη της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στην ποιοτική φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις στα συστήματα προστασίας των παιδιών και στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας ως σημαντικό μέρος της εφαρμογής της εγγύησης για τα παιδιά· τονίζει ότι τα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας είναι ευρέως διαδεδομένα λόγω του υφιστάμενου πλαισίου των περιορισμών κυκλοφορίας, της απομόνωσης και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, και καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν κατά προτεραιότητα στην προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν την προστασία των ανηλίκων, με επαρκείς οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στο διαδίκτυο, καθώς όταν βρίσκονται σε απομόνωση, τα παιδιά αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο διαδικτυακής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας και του διαδικτυακού εκφοβισμού· προτρέπει τα κράτη μέλη να διεξάγουν ενημερωτικές εκστρατείες τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά στο διαδικτυακό περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με φορείς του ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για τον εντοπισμό και την εξάλειψη υλικού παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών·

25.  υπενθυμίζει ότι, για να εξέλθουν τα παιδιά από τη φτώχεια, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει εξατομικευμένη στήριξη για τους γονείς τους· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επενδύσεις σε βιώσιμες θέσεις εργασίας και κοινωνική στήριξη προς τους γονείς, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας και της γονικής άδειας, και να εφαρμόσουν στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης που να διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, δίκαιες συνθήκες εργασίας, καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και υψηλότερη απασχολησιμότητα, με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τέτοια μέτρα στα εθνικά τους σχέδια δράσης στο πλαίσιο της εγγύησης για τα παιδιά· επισημαίνει ότι πρέπει να καθιερωθεί δωρεάν υποστήριξη για τη φροντίδα των μικρών παιδιών, ώστε οι γονείς να μπορούν να επανέλθουν ομαλά στην εργασία τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν τις περιόδους παροχής φροντίδας σε εξαρτώμενα παιδιά στα συνταξιοδοτικά συστήματα, και να διασφαλίζουν την επαρκή υποστήριξη, τόσο οικονομική όσο και επαγγελματική, των ατόμων που φροντίζουν μέλη των οικογενειών τους με αναπηρία τα οποία κατοικούν στο ίδιο σπίτι· τονίζει το γεγονός ότι η φροντίδα για τους συγγενείς έχει συχνά αρνητικές επιπτώσεις στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή των ατόμων αυτών, και μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό και διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών μεταναστών γονέων που μένουν πίσω μόνα·

26.  υπενθυμίζει ότι η πρόταση για επαρκείς κατώτατους μισθούς στοχεύει στη βελτίωση της εισοδηματικής κατάστασης των ατόμων που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, και ειδικότερα των γυναικών· υπενθυμίζει ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και οι δίκαιοι μισθοί πρέπει να συμπληρώνουν τα μέτρα κατά της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, διασφαλίζοντας παράλληλα τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας· πιστεύει ότι αυτή προσέγγιση θα βελτιώσει έτσι την ευημερία των παιδιών και θα μειώσει τις ανισότητες από νεαρή ηλικία, σπάζοντας τον κύκλο της φτώχειας· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματική ενεργό στήριξη της απασχόλησης (EASE) (C(2021)1372) παρέχει καθοδήγηση για τη σταδιακή μετάβαση από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που ελήφθησαν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στη λήψη νέων μέτρων αναγκαίων για μια ανάκαμψη με πλούσια προσφορά θέσεων εργασίας και προσανατολισμένη στην ανάπτυξη· χαιρετίζει την πρόταση για την οδηγία σχετικά με τη διαφάνεια των αμοιβών, με στόχο τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και, κατά συνέπεια, τη βελτίωση της οικονομικής σταθερότητας και της οικονομικής ανεξαρτησίας γενικότερα των γυναικών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τη φτώχεια και να ξεφύγουν από καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας·

27.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου· τονίζει ότι, σύμφωνα με τις ενισχυμένες Εγγυήσεις για τη Νεολαία(19), όλοι οι νέοι ηλικίας 15 ετών και άνω θα πρέπει να λαμβάνουν προσφορά για απασχόληση, εκπαίδευση, πρακτική άσκηση ή μαθητεία εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση· περαιτέρω, καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις ενισχυμένες Εγγυήσεις για τη Νεολαία, να διασφαλίσουν την ποιότητα των προσφορών, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης αμοιβής, και να προωθήσουν τη συμμετοχή των νέων σε υπηρεσίες Εγγυήσεων για τη Νεολαία· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητά τους με την εγγύηση για τα παιδιά και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία και να παρέχουν καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ανεξάρτητη διαβίωση·

28.  χαιρετίζει τη θέσπιση μηχανισμών διακυβέρνησης, παρακολούθησης, απολογισμού και αξιολόγησης· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και μέσω ειδικών δεικτών στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων, και να εκδίδει ειδικές ανά χώρα συστάσεις, όταν χρειάζεται· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και στις εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στην προώθηση του διαλόγου με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και με την κοινωνία των πολιτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα δικαιώματα των παιδιών και η ευημερία τους να καθιερωθούν ως παράμετροι και δείκτες στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και σε συμφωνία με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τους δείκτες του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων, με δεδομένα ανά κατηγορίες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι κατηγορίες παιδιών που η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι έχουν ανάγκη, να αναπτύξει περαιτέρω κριτήρια αναφοράς για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση του αντικτύπου της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, και να σχεδιάσει τη θεσμική δομή για την ενσωμάτωση της εφαρμογής της·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τόσο πολυετείς εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όσο και εθνικά σχέδια δράσης για την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, με βάση τις συγκεκριμένες ομάδες παιδιών που έχουν εντοπισθεί σε ανάγκη, καθώς και τους στόχους και την απαιτούμενη χρηματοδότηση που θα διατεθεί για την υλοποίηση του πλαισίου πολιτικής· επισημαίνει την ανάγκη καθορισμού ισχυρών μετρήσιμων στόχων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, οι παράγοντες κοινωνικής οικονομίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο ιδιωτικός τομέας, οι ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της εγγύησης· επαναλαμβάνει την ανάγκη να βελτιωθεί η συλλογή αναλυτικών στοιχείων, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να υποστηριχθεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου προς την κατεύθυνση της εξάλειψης της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και να ενημερώνεται η παρακολούθηση και η χάραξη πολιτικής· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τη συμπερίληψη εθνικών πλαισίων για τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης για την εφαρμογή της εγγύησης για τα παιδιά· επισημαίνει την ανάγκη όλα τα κράτη μέλη να αναπτύξουν καλύτερους δείκτες ποιότητας σε όλους τους τομείς παρέμβασης της εγγύησης για τα παιδιά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι πολυδιάστατες προκλήσεις που σχετίζονται με την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην εκπαίδευση και τη φροντίδα, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και την πρόσβαση σε επαρκή διατροφή, και με σκοπό την ενίσχυση της προβολής της στα πλέον μειονεκτούντα παιδιά· επαναλαμβάνει τη σημασία για τα κράτη μέλη της δυνατότητας να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές·

30.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά·

31.  καλεί το Συμβούλιο να άρει τα εμπόδια για τη θέσπιση της οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια· τονίζει ότι η εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις καθορίζει τις επιλογές σχολικής φοίτησης και σταδιοδρομίας των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών και συμβάλλει στον τερματισμό των ανισοτήτων σε ορισμένους τομείς της αγοράς εργασίας όπου οι γυναίκες εκπροσωπούνται λιγότερο, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς.

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0020.
(2) ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17.
(3) ΕΕ L 437 της 28.12.2020, σ. 30.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0090.
(5) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 156.
(6) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 19.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0371.
(9) Ειδικότερα, τις Γενικές Παρατηρήσεις αριθ. 5 σχετικά με τα γενικά μέτρα εφαρμογής της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, αριθ. 6 σχετικά με τη μεταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους εκτός της χώρας καταγωγής τους, αριθ. 10 σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών στη δικαιοσύνη ανηλίκων, αριθ. 12 σχετικά με το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού, αριθ. 13 σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να απαλλαγεί από κάθε μορφή βίας, αριθ. 14 σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το μείζον συμφέρον του, αριθ. 15 σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, και αριθ. 16 σχετικά με τις υποχρεώσεις του κράτους όσον αφορά τον αντίκτυπο του επιχειρηματικού τομέα στα δικαιώματα των παιδιών.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0066.
(11) ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 2.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0229.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0156.
(14) ΕΕ L 59 της 2.3.2013.
(15) Μελέτη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια για την υψηλή απόδοση της επένδυσης (ROI): https://www.impact.upenn.edu/early-childhood-toolkit/why-invest/what-is-the-return-on-investment/
(16) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Combating child poverty: An issue of fundamental rights» (Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας: ένα ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων), Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2018.
(17) Μελέτη της UNICEF σχετικά με τον αντίκτυπο της γονικής στέρησης στα παιδιά που άφησαν πίσω τους οι Μολδαβοί μετανάστες https://www.unicef.org/socialpolicy/files/The_Impact_of_Parental_Deprivation_on_the_Development_of_Children(4).pdf
(18) https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/urban-waste-water-treatment/urban-waste-water-treatment-assessment-5
(19) ΕΕ C 372 της 4.11.2020, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου