Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2141(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0044/2021

Indgivne tekster :

A9-0044/2021

Forhandlinger :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Afstemninger :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 19

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0165

Vedtagne tekster
PDF 348kWORD 123k
Torsdag den 29. april 2021 - Bruxelles
Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
P9_TA(2021)0165A9-0044/2021
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2021 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion I – Europa-Parlamentet (2020/2141(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2019 (COM(2020)0288 – C9-0221/2020)(2),

–  der henviser til beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2019, Sektion I – Europa-Parlamentet(3),

–  der henviser til den interne revisors årsberetning for regnskabsåret 2019,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2019, med institutionernes svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2019 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 318 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 260, 261 og 262,

–  der henviser til Præsidiets afgørelse af 10. december 2018 om de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget, særlig artikel 34,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100, artikel 104, stk. 3, og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0044/2021),

A.  der henviser til, at formanden godkendte Parlamentets regnskaber for regnskabsåret 2019 den 24. juni 2020;

B.  der henviser til, at generalsekretæren i sin egenskab af den ved delegation bemyndigede ledende anvisningsberettigede den 17. juni 2020 fastslog, at der var rimelig sikkerhed for, at de midler, der var afsat til Parlamentets budget, var blevet anvendt til det fastsatte formål og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin vurdering af administrationsudgifter og andre udgifter i 2019 har fastslået, at den ingen væsentlige svagheder konstaterede i de undersøgte institutioners og organers årlige aktivitetsrapporter, som kræves i henhold til forordning (EU, Euratom) 2018/1046;

D.  der henviser til artikel 262, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, hvorefter hver enkelt af EU-institutionerne træffer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Parlamentets afgørelse om decharge;

1.  meddeler sin formand decharge for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2019;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 67 af 7.3.2019, s.1.
(2) EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
(3) EUT C 239 af 20.7.2020, s. 1.
(4) EUT C 377 af 9.11.2020 s. 13.
(5) EUT C 384 af 13.11.2020, s. 180.
(6) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2021 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion I – Europa-Parlamentet (2020/2141(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2019, Sektion I – Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100, artikel 104, stk. 3, og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0044/2021),

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentets ("Parlamentet") regnskabsfører i sin attestering af det endelige regnskab gav passende sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af Parlamentets finansielle stilling, resultaterne af dets transaktioner og dets pengestrømme;

B.  der henviser til, at der i overensstemmelse med den sædvanlige procedure blev sendt 192 spørgsmål til Parlamentets administration, og at de skriftlige svar blev modtaget og drøftet offentligt af Parlamentets Budgetkontroludvalg under tilstedeværelse af næstformanden med ansvar for budgettet, generalsekretæren, direktøren for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden") og den interne revisor;

C.  der henviser til, at der altid er plads til forbedringer for så vidt angår kvalitet og effektivitet i forvaltningen af de offentlige finanser, og at kontrol er nødvendig for at sikre, at det politiske lederskab og Parlamentets administration holdes ansvarlig over for Unionens borgere;

Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning

1.  bemærker, at Parlamentets endelige bevillinger for 2019 beløb sig til i alt 1 996 978 262 EUR, hvilket svarer til 18,5 % af udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme(1), der i 2019 blev afsat til administrative udgifter for EU-institutionerne og i alt repræsenterer en stigning på 2,4 % i forhold til 2018-budgettet (1 950 687 373 EUR);

2.  bemærker, at de samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2019 beløb sig til i alt 207 521 070 EUR (sammenlignet med 193 998 910 EUR i 2018), heraf 36 566 236 EUR i formålsbestemte indtægter (sammenlignet med 30 783 590 EUR i 2018);

3.  understreger, at fire kapitler tegnede sig for 67,8 % af de samlede forpligtelser: kapitel 10 (Medlemmer af institutionen), kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte), kapitel 20

(Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed) og kapitel 42 (Udgifter til parlamentarisk assistance), hvilket viser, at der for størstedelen af Parlamentets udgifter næsten ikke er nogen fleksibilitet;

4.  noterer sig de tal, som dannede grundlag for Parlamentets regnskabsafslutning for regnskabsåret 2019, nemlig:

a)  Disponible bevillinger (EUR)

bevillinger for 2019:

1 996 978 262

ikkeautomatiske fremførsler fra regnskabsåret 2018:

---

automatiske fremførsler fra regnskabsåret 2018:

299 095 028

bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter for 2019:

36 566 236

fremførsler hidrørende fra formålsbestemte indtægter fra regnskabsåret 2018:

49 010 988

I alt:

2 381 650 514

b)  Udnyttelse af bevillinger i regnskabsåret 2019 (EUR)

forpligtelser:

2 332 411 812

gennemførte betalinger:

2 035 068 314

automatiske fremførsler, herunder bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter:

306 712 540

ikkeautomatiske fremførsler:

---

bortfaldne bevillinger:

38 744 124

c)  Budgetindtægter (EUR)

modtaget i 2019:

207 521 070

d)  Samlet balance pr. 31. december 2019 (EUR)

1 685 376 397

5.  påpeger, at 98,8 % ud af de samlede bevillinger på 1 973 232 524 EUR i Parlamentets budget var forpligtede, og at andelen af bortfaldne bevillinger lå på 1,2 %; noterer sig med tilfredshed, at der ligesom i de foregående år er opnået en meget høj budgetgennemførelse; bemærker, at betalingerne beløb sig til i alt 1 698 971 864 EUR svarende til en gennemførelsesgrad for betalingsbevillingerne på 86,1 %;

6.  understreger, at de bortfaldne bevillinger for 2019 til et beløb af 23 745 738 EUR først og fremmest vedrørte udgifter i forbindelse med bygninger samt vederlag og andre rettigheder;

7.  noterer sig, at der i regnskabsåret 2019 var 18 overførsler, som blev godkendt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31 og 49, og som beløb sig til 76 028 316 EUR eller 3,8 % af de endelige bevillinger; bemærker, at 45,3 % af de overførte midler vedrørte Parlamentets bygningspolitik og især bidrog til at finansiere de årlige betalinger til Adenauer-byggeprojektet; bemærker, at overførsler i tilknytning til udsættelserne i relation til Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union udgjorde 25 %;

Revisionsrettens udtalelse om 2019-regnskabernes rigtighed og om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet

8.  minder om, at Revisionsretten foretager en særlig vurdering af administrationsudgifter og andre udgifter for alle EU-institutioner som en samlet gruppe af politikområder; påpeger, at administrationsudgifter og dertil knyttede udgifter omfatter udgifter til menneskelige ressourcer (lønninger, tillæg og pensioner), som tegner sig for 60 % af de samlede administrationsudgifter, samt udgifter til bygninger, udstyr, energi, kommunikation og informationsteknologi;

9.  bemærker, at det generelle revisionsbevis viser, at udgifterne til administration ikke er behæftet med en væsentlig fejlforekomst; bemærker endvidere under henvisning til de tre kvantificerede fejl, at den anslåede fejlforekomst inden for udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme inden for administration ligger under væsentlighedstærsklen;

10.  noterer sig de specifikke resultater vedrørende Parlamentet, som er indeholdt i Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2019 ("Revisionsrettens beretning"); bemærker med bekymring, at Revisionsretten fandt fejl i én betaling til et af de europæiske politiske partier, som vedrørte manglende overholdelse af støtteberettigelsesreglerne for udgifter, og i særdeleshed, at der manglede skriftlige kontraktdokumenter og dokumentation for faktisk afholdte udgifter; beklager, at Revisionsretten tidligere har rapporteret lignende mangler i transaktioner i relation til politiske grupper og til et europæisk politisk parti i sine årsberetninger for 2014, 2015 og 2016; anmoder om større gennemsigtighed i informationsudvekslingen for at undgå en gentagelse af disse mangler i fremtiden; bemærker imidlertid, at der – selv om der altid er plads til forbedringer – er sket en stor positiv udvikling i de seneste år;

11.  noterer sig svaret fra Parlamentet i den kontradiktoriske procedure med Revisionsretten, som på ny undersøgte og behandlede de individuelle sager, der blev fremhævet som følge af Revisionsrettens konklusioner; minder om, at selv om Parlamentets administration ganske vist er den anvisningsberettigede tjeneste for udbetaling af tilskuddet til de europæiske politiske partier, så er den ikke ansvarlig for deres faktiske udgifter, og om, at de europæiske politiske partier selv er ansvarlige for lovligheden og den formelle rigtighed af deres transaktioner; bemærker, at Parlamentet har givet de europæiske politiske partier omfattende oplysninger og vejledning om de områder, hvor der er konstateret problemer; opfordrer Revisionsretten til regelmæssigt at kontrollere de europæiske politiske partiers udgifter;

Den interne revisors årsberetning

12.  bemærker, at den interne revisor forelagde sin årsberetning på mødet mellem det kompetente udvalg og den interne revisor den 16. november 2020, hvor han beskrev de revisioner, som han havde udført og rapporteret om i 2019, og som omfattede følgende emner:

   revision af udbuds- og kontraktgennemførelse på cateringområdet (Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO))
   revision af besøgsgrupper (Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM))
   revision af godtgørelsen til parlamentarisk assistance for lokale assistenter (Generaldirektoratet for Finans (GD FINS))
   første rapport om revision af informationssystemer: identitets- og adgangsstyring
   revision af finansieringen af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (GD FINS)
   foreløbig gennemgang af Parlamentets databeskyttelsesramme
   opfølgning på uafsluttede aktioner fra interne revisionsberetninger – fase 1 og 2 i 2019;

13.  bifalder og støtter følgende foranstaltninger, som den interne revisor har aftalt eller er ved at blive enig om med de ansvarlige generaldirektorater som følge af revisionsopgaverne:

   for så vidt angår revisionen af udbuds- og kontraktgennemførelse på cateringområdet (GD INLO) at nå de interne kontrolmål, navnlig ved at tillade længere frister for indkøb, der står i et rimeligt forhold til udbudsbetingelsernes kompleksitet; at sikre klarere, mere relevante og præcise udbudsbetingelser; at sikre en gennemsigtig evaluering af tilbud, der er baseret på offentliggjorte kriterier, og som er behørigt dokumenteret; at lade Den Juridisk Tjeneste foretage en validering af ad hoc-kontrakter om koncessioner; at være opmærksom på den afgørende betydning af at forvalte ændringer af koncessionskontrakter i overensstemmelse med reglerne; at sikre forbedret forvaltning, overvågning og rapportering (Parlamentet minder om, at førnævnte foranstaltninger er væsentlige for at sikre, at procedurer for offentlige udbud tiltrækker flere tilbud og således sikrer bedre konkurrence og forbedrede tjenesteydelser over en vis tidsperiode, og understreger, at det er vigtigt at tage hensyn til kriterier for miljømæssig bæredygtighed og sociale faktorer)
   for så vidt angår revisionen af besøgsgrupper at øge sikkerheden for den formelle rigtighed af betalinger og for, at reglerne om finansielle bidrag gennemføres effektivt, herunder bedre definitioner af støtteberettigede omkostninger og støtteberettigelsesperioden; at forbedre tilstrækkeligheden og effektiviteten af den forudgående og efterfølgende kontrol af godtgørelser; at sikre fuld overholdelse af de gældende regler i forbindelse med godtgørelse af besøgsgrupper; at indføre foranstaltninger til at sikre fuld gennemførelse af programmet for besøgsgrupper
   for så vidt angår den første rapport om revision af informationssystemer: identitets- og adgangsstyring, der reducerer de såkaldte superbrugeres privilegerede adgangsrettigheder til UNIX/LINUX-infrastrukturer til et absolut minimum; styrkelse af adgangskontrollen på centralt plan over udvalgte kritiske applikationer; indførelse af sikkerhedsprocedurer for privilegerede konti med henblik på at fastlægge regler for adgangskontrol
   for så vidt angår revisionen af godtgørelsen til parlamentarisk assistance (GD FINS) fokus på overholdelse af lovgivningen og forsvarlig økonomisk forvaltning af procedurerne for godtgørelse af udgifter til lokal parlamentarisk assistance, navnlig indsatsmulighederne på området for betalingsagenters faglige og kontraktmæssige forpligtelser og den årlige regularisering af deres regnskaber
   for så vidt angår første fase af revisionen af finansieringen af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (GD FINS) fokus på processen for registrering af europæiske politiske partier og fonde og overvågningen af deres støtteberettigelse, på det funktionelle samarbejde mellem myndigheden og Parlamentets anvisningsberettigede og på de praktiske aspekter af implementeringen af den vigtigste lovgivning
   for så vidt angår den foreløbige gennemgang af Parlamentets databeskyttelsesramme, som vil blive vedtaget under arbejdsprogrammet for den interne revision for 2020, fokus på at sikre, at Parlamentets databeskyttelsesramme er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725(2) på at sikre, at der er en bæredygtig forvaltningsstruktur på plads, der kan sikre overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med forvaltning af personoplysninger sideløbende med foranstaltninger til sikring af disse data, samt på pålidelig og konsekvent rapportering om institutionens forvaltning af personoplysninger;

14.  bemærker, at opfølgningsprocessen i 2019 resulterede i afslutningen af 36 af de 93 uafsluttede aktioner; bemærker med bekymring, at der ud over disse godkendte aktioner var i alt 124 uafsluttede aktioner fra revisionsberetninger, herunder aktioner, hvor fristen for gennemførelse endnu ikke var overskredet, og at 62 af dette samlede antal aktioner vedrørte betydelige risici; forventer, at de forskellige generaldirektorater gør en indsats for at sikre, at de forsinkede aktioner afsluttes, og at de aftalte foranstaltninger gennemføres inden for de fastsatte frister; opfordrer generalsekretæren til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om afslutningen af de resterende aktioner under sine høringer i Parlamentets Budgetkontroludvalg i oktober og november 2021;

Opfølgning på dechargebeslutningen for 2018

15.  noterer sig de skriftlige svar på dechargebeslutningen for 2018, som Parlamentets Budgetkontroludvalg modtog den 21. september 2020, og noterer sig generalsekretærens fremlæggelse af svarene på de forskellige spørgsmål og anmodninger, som blev rejst i Parlamentets dechargebeslutning for 2018, samt den efterfølgende drøftelse med medlemmer;

16.  beklager, at ikke alle nødvendige foranstaltninger er blevet truffet som reaktion på visse af henstillingerne i Parlamentets dechargebeslutning for 2018, og at det opfølgende dokument vedrørende dechargebeslutningen ikke giver nogen begrundelse for dette; anmoder generalsekretæren om at fremsende alle anmodninger om foranstaltninger, der er indeholdt i de årlige dechargebeslutninger, til Præsidiet, med henblik på udarbejdelse af en handlingsplan for behandling af og opfølgning på henstillingerne og med henblik på at medtage resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter; understreger, at generalsekretæren og næstformanden med ansvar for budgettet bør føre regelmæssige drøftelser med Parlamentets Budgetkontroludvalg om spørgsmål vedrørende Parlamentets budget og dets gennemførelse; mener, at disse drøftelser bør finde sted i løbet af hele året og ikke kun i forbindelse med dechargeproceduren; gentager sin opfordring til Præsidiet om at forbedre gennemsigtigheden i sin beslutningsprocedure, navnlig med hensyn til den rettidige offentliggørelse af relevante dokumenter og relevant information på dets websted;

17.   anerkender de skridt, der er taget til at lette overgangen til den nye leverandør af tjenesteydelser til Parlamentets vuggestue; opfordrer de relevante tjenester til fortsat at overvåge det nye teams resultater og derigennem garantere, at serviceniveauet forbliver tilfredsstillende, og bl.a. sikre en tilstrækkelig normering af omsorgspersonale i forhold til antallet af børn;

18.  beklager, at der ikke er taget yderligere skridt med hensyn til den frivillige pensionsfond, som følge af at en række medlemmer af pensionsfonden har anfægtet Præsidiets afgørelse af 10. december 2018 ved EU-Domstolen ("Domstolen"); opfordrer generalsekretæren til straks at underrette Parlamentets Budgetkontroludvalg om Domstolens afgørelse;

19.  glæder sig over, at anvendelsen af kontantbetalinger er faldet betydeligt, og at medlemmerne har udnyttet den mulighed, som de reviderede regler giver for at overdrage det økonomiske ansvar for sponsorerede besøg til fagfolk, dvs. betalingsagenter eller rejsebureauer i stedet for til akkrediterede parlamentariske assistenter (APA'er); bemærker imidlertid med bekymring, at generalsekretæren endnu ikke har offentliggjort en evaluering af de nye regler, og opfordrer til, at der udarbejdes en sådan evaluering; understreger, at den interne revisor bør høres om eksisterende procedurer, når en sådan evaluering udarbejdes;

20.  beklager den manglende kønsbalance blandt ledelsen i Parlamentets administration; vedgår imidlertid den positive udvikling i denne forbindelse og anerkender de nye mål; anerkender behovet for løbende overvågning af emnet;

21.   minder om dechargebeslutningen for 2018, hvori Præsidiet opfordredes til at øge antallet af personer med handicap i Parlamentets administration;

22.  gentager sin opfordring til generalsekretæren om at insistere på nødvendigheden af en reel geografisk balance med hensyn til at sikre, at alle medlemsstater repræsenteres på en forholdsmæssig måde på alle personaleniveauer, herunder i den øverste ledelse; bemærker de vanskeligheder, Parlamentet oplevede i forbindelse med at rekruttere nye ansatte inden for visse nationaliteter; understreger betydningen af at gøre Parlamentet mere attraktivt som arbejdsgiver i alle medlemsstater;

23.   glæder sig over generalsekretærens notat om handicapforvaltning i Europa-Parlamentets administration og fremhæver, at de ti tilsagn i notatet stadig skal forfølges i indeværende valgperiode på områderne digital og fysisk tilgængelighed, samt anmoder om, at dechargemyndigheden holdes underrettet om de fremskridt, der gøres;

24.  minder om, at der i forretningsordenens artikel 11 er indført en forpligtelse for ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd til for hver enkelt betænkning at offentliggøre oplysninger om alle møder med interesserepræsentanter; bemærker med tilfredshed, at Parlamentets websted siden starten af den nye valgperiode råder over den nødvendige infrastruktur til, at medlemmerne kan offentliggøre planlagte møder med interesserepræsentanter med henblik på at forbedre gennemsigtigheden; noterer sig, at 324 ud af 705 af de nuværende medlemmer pr. 1. december 2020 på Parlamentets websted havde offentliggjort mindst ét møde med en interesserepræsentant; tilskynder imidlertid til, at der foretages yderligere forbedringer af tilgængeligheden og anvendeligheden af værktøjet, herunder ved at gøre ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd opmærksomme på forpligtelsen til at offentliggøre sådanne oplysninger, med henblik på at sikre, at Parlamentet gøres mere åbent, gennemsigtigt og ansvarligt over for borgerne;

25.  gentager, at Parlamentets formand har pålagt Parlamentets tjenestegrene at gennemføre en række ændringer af værktøjet for at forbedre dets brugervenlighed, først og fremmest ved at knytte det til åbenhedsregistret og Lovgivningsobservatoriet; opfordrer Parlamentet til at iværksætte disse ændringer uden yderligere forsinkelser;

Generel baggrund

26.  noterer sig den drøftelse, der fandt sted den 16. november 2020 i forbindelse med decharge 2019 for Parlamentet mellem næstformanden med ansvar for budgettet, generalsekretæren og medlemmer af Parlamentets Budgetkontroludvalg under tilstedeværelse af den interne revisor og myndighedens direktør;

27.  påpeger, at valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 resulterede i en opdeling i to halve år for Parlamentet i 2019, hvor det første halvår fokuserede på vedtagelse af lovgivning og det andet på indledningen af en ny valgperiode;

28.  bemærker, at Parlamentet i sin 9. valgperiode blev sammensat af 61 % nye medlemmer, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til tidligere valgperioder og i forhold til de forventede 50 %, som Parlamentets budget for 2019 var baseret på;

29.  minder om, at udsættelsen af datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ved tre lejligheder i løbet af 2019 havde en betydelig indvirkning på Parlamentets budget for 2019; påpeger, at vederlag og godtgørelser til britiske medlemmer og deres assistenter blev udbetalt for en længere periode end oprindeligt planlagt, hvilket førte til et betydeligt højere antal af og et højere samlet beløb for de nødvendige budgetoverførsler inden for Parlamentets budget; glæder sig over fleksibiliteten i forvaltningen af ansættelseskontrakterne for britiske medlemmers APA'er i Generaldirektoratet for Personale (GD PERS);

30.  noterer sig med tilfredshed konsolideringen af APA'ernes front office som en kvikskranke til forvaltning af end-to-end-ansættelser af APA'er samt den rolle, som GD PERS spillede med hensyn til at lette indsættelsen og integrationen af nye medlemmer og APA'er efter valget og den vellykkede forvaltning af overgangen til en ny valgperiode gennem GD PERS særlige taskforce for valget i 2019, som sikrede, at der blev indgået ansættelseskontrakter for 1 292 APA'er inden den første mødeperiode i den 9. valgperiode (hvilket svarer til for 93 % af medlemmerne), og at der inden udgangen af året var indgået 2 017 ansættelseskontrakter;

31.  beklager de vanskeligheder, som medlemmerne oplevede i forbindelse med hurtigt at kunne ansætte deres assistenter i begyndelsen af valgperioden, hvilket skyldtes GD PERS' øgede aktivitet; opfordrer til, at de administrationsteams i Parlamentet, som er ansvarlige for at ansætte APA'er, ved begyndelsen af hvert nyt mandat styrkes i det tidsrum, som er nødvendigt, for at medlemmerne kan ansætte deres assistenter og give dem den fornødne omfattende uddannelse, og indtil den høje arbejdsbyrde er afsluttet;

32.  bekræfter på ny, at det er nødvendigt at gennemføre personalevedtægtens bestemmelser vedrørende fristen for at ansøge om bosættelsespenge på lige vilkår for alle medarbejderkategorier; opfordrer GD PERS til navnlig at undersøge de tilfælde, hvor den lovbestemte frist for tidligere akkrediterede parlamentariske assistenter ikke blev anvendt korrekt ved udgangen af valgperioden i juli 2019;

33.  roser overtagelsen af de nye opgaver vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer for medlemmernes praktikanter efter Præsidiets afgørelse om at styrke rammerne for deres ansættelse den 2. juli 2019;

34.  glæder sig over den vellykkede færdiggørelse i 2019 af nye arbejdsmiljøer for medlemmerne i Bruxelles og Strasbourg; roser, at renoveringen af alle medlemmernes kontorer i Bruxelles (1 personligt kontor pr. medlem + 2 assistentkontorer) og i Strasbourg (1 personligt kontorer + 1 assistentkontor) blev gennemført på rekordtid og forud for tidsplanen og overholdt det budget, der var afsat til det, og at det nye inventar, herunder integrerede IT-løsninger, blev installeret til en lavere pris end oprindeligt forudset; bemærker, at den reviderede plan for fordeling af kontorer for medlemmer og politiske grupper var baseret på den mest effektive udnyttelse af de disponible kontorlokaler; beklager, at dette princip har ført til, at nogle politiske grupper har deres medlemmer spredt over forskellige bygninger og etager uden nogen logisk forbindelse, hvorved enheden af de politiske grupper brydes; beklager endvidere, at fordelingen af kontorer til politiske grupper har medført, at nogle er flyttet til eksterne bygninger, som ikke længere er forbundet med Parlamentets centrale aktiviteter, hvorved personalet er blevet strukturelt separeret fra deres medlemmer; noterer sig, at serviceniveauet i Trèves I-Bygningen er mangelfuldt, og at det bør prioriteres at finde løsninger for at forbinde den til hovedbygningerne;

35.  bemærker, at muligheden for telearbejde og for at gennemføre videokonferencer og fjernafstemninger nu er en del af Parlamentets arbejdsformer for medlemmerne; opfordrer Præsidiet til at undersøge, på hvilken måde disse ordninger kan lettes yderligere for alle medlemmer, såfremt de ønsker at gøre brug af dem, og til at undersøge de eventuelle omkostninger i forbindelse hermed, samt til at undersøge muligheden for også at anvende ordningerne i fremtiden på en måde, som gør det muligt for medlemmerne at afholde møder i såvel deres valgkredse som med deres kolleger i Bruxelles i uger, som eventuelt kunne kaldes hybride uger; bemærker imidlertid, at den fysiske tilstedeværelse i Parlamentets bygninger ikke kan erstattes fuldt ud af telearbejde;

36.  beklager, at der ikke findes noget system til at sikre, at medlemmer, der er midlertidigt fraværende af berettigede årsager, såsom barselsorlov, forældreorlov, langvarig sygeorlov eller plejeorlov, fortsat kan varetage deres kerneopgaver, som først og fremmest består i at tale i debatter og deltage i afstemninger; mener, at dette er i strid med Unionens kerneværdier, fordi det indebærer, at valget af en kvindelig kandidat kan føre til, at man ikke er repræsenteret i en periode; opfordrer Præsidiet til at undersøge mulighederne for at fremme fortsat fjerndeltagelse og for at erstatte et medlem – uanset om der er tale om en kvinde eller en mand – på forældreorlov og i de ovennævnte tilfælde; opfordrer til at ændre artikel 6 i Akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne af Europa-Parlamentet (den europæiske valglov) for at rette op på situationen vedrørende forældreorlov; opfordrer Præsidiet til at ændre reglerne i overensstemmelse hermed;

37.  bemærker, at der bør udstedes passérsedler til medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i Unionen i henhold til de betingelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1417/2013(3); minder om, at forretningsordenens artikel 5, stk. 3, giver alle medlemmer ret til at anmode om en EU-passérseddel, "som sikrer medlemmet fri bevægelighed i medlemsstaterne og i andre lande, som anerkender disse passersedler som gyldigt rejsedokument", eftersom passérsedlen skal anerkendes som gyldig rejselegitimation af medlemsstaternes myndigheder; beklager rapporter fra nogle medlemmer om, at passérsedlen ikke fuldt ud anerkendes som et rejsedokument i nogle medlemsstater; anmoder Parlamentet om at undersøge dette forhold og om at samarbejde med de relevante myndigheder med henblik på at sikre, at medlemmerne ikke hæmmes og begrænses i deres fri bevægelighed, når de er på vej til eller vender tilbage fra Parlamentets møder;

38.  anerkender, at aftalen mellem Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget har medført finansielle og administrative fordele, som bidrager til en forsvarlig økonomisk forvaltning af de berørte institutioner; gentager imidlertid, at denne aftale efter udvalgenes opfattelse er uafbalanceret og ikke er blevet overholdt af Parlamentet i sin helhed; mener, at en forlængelse eller revision af den nuværende aftale skal løse alle udestående spørgsmål; anmoder de berørte institutioner om i fællesskab at underrette Parlamentets Budgetkontroludvalg om denne aftale og om den igangværende revision heraf;

Kommunikation og valg

39.  udtrykker sin støtte til den måde, hvorpå Parlamentet har øget synligheden af valget til Europa-Parlamentet ved at opbygge, levendegøre og samarbejde med et bredt netværk af medier, partnere og frivillige, der fungerede som opinionsdannere inden for deres egne netværk; bemærker dog med bekymring, at valgdeltagelsen ved valget til Europa-Parlamentet i 2019 fortsat var for lav i visse lande; mener, at der bør føres en permanent kampagne for at sikre synlighed af valget til Europa-Parlamentet og af Parlamentets rolle i lovgivningsprocessen, og at der bør rettes et særligt fokus mod disse lande;

40.  glæder sig over, at mere end 50 % af de stemmeberettigede EU-borgere deltog i valget, og bemærker med tilfredshed, at det er første gang siden det første direkte valg i 1979, at valgdeltagelsen er steget; beklager dog, at spitzenkandidatproceduren for udnævnelsen af formanden for Europa-Kommissionen ikke blev fulgt, således som den gjorde efter valget i 2014; konstaterer, at systemet øger Kommissionens gennemsigtighed og ansvarlighed over for Parlamentet; bemærker, at Kommissionens formand anerkender behovet for forbedring på dette område i de politiske retningslinjer; understreger, at der – som det nævnes i de politiske retningslinjer – er behov for en gennemgang af den måde, som lederne af institutionerne udnævnes og vælges på;

41.  fremhæver behovet for at gøre processen for valget til Europa-Parlamentet lettere tilgængelig for personer med handicap;

42.  bemærker, at det også var nødvendigt at afholde valg til Europa-Parlamentet i Det Forenede Kongerige, og at Parlamentet udvidede sin kommunikationskampagne til også at omfatte Det Forenede Kongerige;

43.  minder om, at GD COMM i 2019 havde 813 ansatte og forvaltede 5,3 % af Parlamentets samlede budget;

44.  mener, at det er vigtigere nu end nogensinde før at formidle Parlamentets politiske struktur og det arbejde, der udføres af dets medlemmer, til EU-borgerne; tilskynder Parlamentet og dets GD COMM til at sætte alt ind på at øge bevidstheden om Parlamentet, dets beføjelser, dets afgørelser og dets aktiviteter blandt medierne, interessenter og offentligheden; anmoder GD COMM om at fortsætte sine bestræbelser på at gøre Parlamentets websted mere tilgængeligt, intuitivt, sammenhængende og brugervenligt, eftersom dette er afgørende betydning for at bringe institutionen tættere på borgerne;

45.  bemærker, at Præsidiet tildelte GD COMM opgaven med at øge bevidstheden blandt borgere i hele Unionen om det forestående valg med henblik på at øge den demokratiske deltagelse; glæder sig over, at Parlamentets valg- og informationskampagne i 2019 bidrog til den højst registrerede valgdeltagelse i tyve år; udtrykker sin støtte til Parlamentets innovative institutionelle kommunikationsstrategi i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2019, der havde til formål at øge offentlighedens kendskab til valget og tilskynde folk til at stemme; bemærker, at strategien var baseret på en styrkelse af forbindelserne med medierne og udvikling af et solidt netværk af partnere; finder det af stor betydning, at Parlamentet er i løbende kontakt med EU-borgerne gennem forskellige kommunikationskanaler, ikke blot i valgåret, men gennem hele valgperioden; understreger betydningen af at etablere synergier med eksisterende kanaler og styrke samarbejdet med Europa-Parlamentets forbindelseskontorer for at undgå dobbeltarbejde og sikre effektiv anvendelse af skatteydernes penge;

46.  er dybt bekymret over webstedet EP Today og dets vildledende brug af Parlamentets navn og Unionens symboler; bemærker med stor bekymring, at EUvsDesinfo fandt ud af, at 99 % af de artikler, som figurerede på EP Today, reelt var syndikeret af andre websteder som Voice of America eller Russia Today; er alarmeret over, at den opfølgende undersøgelse fra EU DisinfoLab har afsløret, at der gennem 15 år er foregået et massivt påvirkningsarbejde, der med succes har været målrettet Unionen, med over 750 falske lokale medier og over ti "zombie-NGO'er"; er bekymret over, at denne aktion havde held til at nå ud til og involvere medlemmer, inden den blev identificeret og efterforsket; opfordrer Parlamentets GD COMM til at koordinere med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen med henblik på at træffe foranstaltninger i dette spørgsmål;

47.  bemærker, at alle relevante interessenter i Parlamentet forud for og under valget blev holdt opdateret om desinformation og trusler mod Parlamentet fra enheder og aktører, der søgte at undergrave sammenholdet og det europæiske demokrati; opfordrer indtrængende Parlamentet til at træffe solide foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation ved hjælp af regelmæssig oplysning og udsendelse af advarsler og til at tilrettelægge passende uddannelses- og bevidstgørelsesaktiviteter for medlemmerne, personalet og besøgende; opfordrer Parlamentet til at styrke den eksterne kommunikation om sine aktiviteter yderligere;

48.  minder i forbindelse med den decentraliserede valgkampagne om Europa-Parlamentets forbindelseskontorers rolle, som har styrket kontakten med borgere og medier gennem øgede pressehold og partnerskaber med interessenter og opinionsdannere for at nå ud til nye målgrupper, navnlig den unge generation; opfordrer til, at forbindelseskontorernes aktive rolle i medlemsstaterne videreføres i hele valgperioden;

49.  udtrykker bekymring over Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses (EDPS') undersøgelse af Parlamentets brug af en amerikanskbaseret politisk kampagnevirksomhed til at behandle personoplysninger som led i dets aktiviteter i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2019; bemærker, at undersøgelsen af Parlamentets brug af NationBuilder førte til den første reprimande fra EDPS udstedt til en EU-institution nogensinde på grund af en overtrædelse af artikel 29 i forordning (EU) 2018/1725, der involverede udvælgelsen og godkendelsen af underleverandører anvendt af NationBuilder; bemærker endvidere, at der efterfølgende blev udstedt endnu en reprimande fra EDPS, efter at Parlamentet undlod at offentliggøre en privatlivspolitik for webstedet "thistimeimvoting", der levede op til gældende regler, inden for den frist, som EDPS havde fastsat; bemærker med tilfredshed, at Parlamentet i begge tilfælde handlede i overensstemmelse med EDPS' henstillinger; tilslutter sig EDPS' udtalelser om den trussel, som onlinemanipulation udgør, og om, at stærke databeskyttelsesregler er afgørende for demokratiet, særligt i den digitale tidsalder;

50.  noterer sig de forskellige udgiftsposter for 2019, der fordeler sig som følger:

Udgiftens art

Udgift 2019

Personaleomkostninger

24 293 036 EUR

Byggeomkostninger

11 051 311 EUR

Sikkerhedsomkostninger

1 586 598 EUR

Kommunikationsomkostninger

11 906 438 EUR

I alt

49 137 382 EUR

51.  bemærker, at Præsidiet på sit møde den 11. februar 2019 bekræftede fortsættelsen af Parlamentets kontor i London; bemærker, at Præsidiet den 5. oktober 2020 anerkendte lukningen af antennekontoret i Edinburgh ved udgangen af 2020; anerkender, at Parlamentets forbindelseskontor i Det Forenede Kongerige samt Den Europæiske Unions delegation til Det Forenede Kongerige fortsat vil spille en afgørende rolle for Parlamentet i forbindelse med levering af tjenesteydelser til medlemmer af delegationer til Det Forenede Kongerige og med yderligere dialog med borgerne, civilsamfundet, regeringen, det parlamentariske miljø og medierne i landet; bemærker i denne forbindelse, at forbindelseskontoret i Det Forenede Kongerige samarbejder med Den Europæiske Unions delegation i overensstemmelse med Parlamentets og Tjenesten for EU's Optræden Udadtils respektive beføjelser; minder om, at status og autonomi for Parlamentets personale i Det Forenede Kongerige bør sikres i overensstemmelse med den etablerede model for kontoret i Washington, som fungerer tilfredsstillende; beklager derfor, at Det Forenede Kongeriges regering afviser at anerkende den fulde diplomatstatus for Den Europæiske Unions ambassadører til Det Forenede Kongerige; opfordrer Præsidiet og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at finde en praktisk løsning med de britiske myndigheder for at tildele diplomatstatus til Parlamentets personale, der arbejder i forbindelseskontoret i London;

52.  minder om den allerede sidste år fremsatte bekymring over Præsidiets afgørelse af 11. februar 2019 om parlamentarisk støtte til Den Europæiske Unions mission til ASEAN i Jakarta, Den Europæiske Unions delegation ved Den Afrikanske Union i Addis Abeba og Den Europæiske Unions delegation ved De Forenede Nationer i New York; understreger, at enhver ny afgørelse skal være baseret på en grundig cost-benefit-analyse, og gentager, at Parlamentets Budgetkontroludvalg i betragtning af den særlige karakter af denne parlamentariske støtte bør forsynes med relevante detaljerede oplysninger; beklager, at der endnu ikke er udarbejdet målbare indikatorer til at vurdere den årlige performance inden for rammerne af Parlamentets cyklus for strategisk planlægning, overvågning og rapportering; anmoder generalsekretæren om hurtigst muligt at foretage denne vurdering og forelægge den for både Parlamentets Budgetudvalg og Budgetkontroludvalget, så snart den er tilgængelig;

53.  understreger nødvendigheden af at genoplive debatkulturen i Parlamentet; glæder sig over beslutningen om at kræve, at medlemmerne holder taler fra den talerstol, der vender ud mod plenarmødesalen; mener, at debatkulturen også kan forbedres ved at give tilstrækkelig tid til udveksling af argumenter og modargumenter, f.eks. ved at udvide "blåt kort"-proceduren;

Sponsorerede besøgsgrupper

54.  glæder sig over, at Parlamentet gør en betydelig indsats for at udvide og forbedre de tjenester, det tilbyder besøgende; glæder sig over det imponerende tal på over 1,5 millioner besøgende, der blev modtaget i 2019 på tværs af alle Parlamentets bygninger, med en stigning på 26 % af unge sammenlignet med 2018;

55.  bemærker med tilfredshed, at der efter ikrafttrædelsen i januar 2017 af de nye bestemmelser fra Præsidiet om modtagelse af besøgsgrupper i løbet af 2019 blev gennemført en revision af besøgsgrupper, og at der i december 2019 blev foreslået handlingsplaner til GD COMM med henblik på at forbedre forvaltnings- og kontrolrammen og de lovgivningsmæssige rammer for godtgørelser til besøgsgrupper; understreger imidlertid, at formålet med besøgsgrupperne ikke bør tilsidesættes, nemlig at bringe borgerne tættere på Parlamentet, dets opgaver og dets samspil med de andre EU-institutioner, Unionens funktionsmåde og dens omgivelser, hvilket omfatter værtsbyerne;

56.  bemærker, at de reviderede regler for betaling af tilskud til sponsorerede besøgsgrupper trådte i kraft den 1. januar 2017; minder om, at gruppeledere i overensstemmelse med princippet om nonprofit, der er nedfældet i disse regler, er forpligtet til at tilbagebetale eventuelle uudnyttede finansielle bidrag, efter at Parlamentets tjenestegrene har kontrolleret den finansielle erklæring; ønsker større sikkerhed for, at forvaltningen af sponsorerede besøgsgrupper foregår i nøje overensstemmelse med de gældende regler, herunder processen for godtgørelse af udgifter forbundet med besøgende med handicap; gentager sin opfordring til at fjerne muligheden for at udnævne APA'er som gruppeledere med henblik på at det økonomiske ansvar for sponsorerede besøgsgrupper udelukkende pålægges et medlem af gruppen eller erhvervsdrivende, f.eks. betalingsagenter eller rejsebureauer;

57.  minder om, at Parlamentets interne revisor i 2019 indledte en revision af gennemførelsen af de nye regler, og at den interne revisor i sine konklusioner, der blev afsluttet i 2020, fremhævede, at de finansielle bidrag til besøgsgrupperne yderligere bør tilpasses de reelle omkostninger, som grupperne har afholdt, at den forudgående kontrol bør styrkes, når det første bidrag udbetales, og at det eksisterende system med efterfølgende kontrol bør styrkes; gentager, at der bør tages hensyn til den interne revisors konklusioner i forbindelse med evalueringen af eksisterende procedurer og udviklingen af strengere forudgående kontroller for at fjerne muligheden for at akkumulere penge, der ikke kan kontrolleres; kræver en yderligere vurdering af det nuværende niveau af efterfølgende kontroller;

58.  påpeger, at modtagelsen af sponsorerede besøgsgrupper af personer med handicap kan føre til en stigning i udgifterne og kræve højere finansielle bidrag, og henstiller derfor til Præsidiet at undersøge muligheden for at øge bevillingerne med henblik på at dække alle støtteberettigede udgifter til sådanne grupper;

59.  støtter aktiviteterne i Parlamentarium i Bruxelles, der i 2019 havde 307 105 besøgende, hvilket var en betydelig stigning i forhold til 2018, og i Huset for Europæisk Historie, som i 2019 bød 199 256 besøgende velkommen, hvilket var en stigning på 21 % i forhold til 2018; roser Europa Experience-centrenes succes i Berlin, Ljubljana, Strasbourg, Helsinki, København og Tallinn; bemærker, at Parlamentets tjenestegrene har fastlagt et fælles arbejdsprogram, der tager sigte på at fuldføre gennemførelsen af Europa Experience i alle medlemsstater senest i 2024;

Bygninger

60.  minder om, at GD INLO i 2019 havde 609 ansatte og forvaltede 12,6 % af Parlamentets samlede budget;

61.  er bevidst om, at Præsidiet den 11. marts 2019 godkendte en ny tilgang til fremtidige ejendomsmarkedsforslag for Europa-Parlamentets forbindelseskontorer og Europa Experience-områder i flere medlemsstater;

62.  er klar over vigtigheden af bygningspolitikken, navnlig færdiggørelsen af de endelige arbejder i Montoyer 63-Bygningen i Bruxelles, som blev taget i brug i 2019, og Adenauer-projektet i Luxembourg, som forventes afsluttet ved udgangen af juni 2023; er klar over, at Parlamentets Budgetudvalg i 2019 godkendte en opsamlingsoverførsel på 31 mio. EUR til forfinansiering af dette projekt, hvilket ikke omfatter omkostninger til projektstyring, finansielle omkostninger, udgifter til certificerede organer osv.; beklager de øgede omkostninger som følge af forsinkelser med byggeriet og bemærker, at transaktioner med entreprenørvirksomheder (i forbindelse med forsinkelsen med projektet) har været nødvendige for at undgå yderligere forsinkelser og omkostninger (mellem 5 % og 15 % af kontraktbeløbet);

63.  bemærker, at en ny bygningsstrategi for tiden efter 2019, som Præsidiet vedtog i april 2018, fokuserede på behov, der endnu ikke var adresseret i tilstrækkelig grad, herunder tilpasning af faciliteterne til udviklingen i mønstret for møder (indretning af mødelokaler, der specifikt er tilpasset lovgivningsmæssige trepartsmøder), behovet for at gå lokalt og komme tættere på borgerne gennem mainstreaming af "Europa Experience" i Europa-Parlamentets forbindelseskontorer, fortsættelse af forbedringen af sikkerheden i Parlamentets bygninger og renovering heraf samt afbødning af manglerne i forbindelserne mellem Parlamentets centrale bygninger ved at fremme køb af bygninger frem for leje;

64.  udtrykker bekymring over forsinkelserne i de foranstaltninger, der blev aftalt med den interne revisor i 2018, som vedrører betydelige resterende risici i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og drift af bygninger; opfordrer Præsidiet til at vedtage en omfattende vedligeholdelsespolitik og rapportere tilbage til dechargemyndigheden; glæder sig over den gradvise udfasning af kontrakter vedrørende eksternaliserede forvaltningsfunktioner og de besparelser, som dette medfører;

65.  bemærker, at Parlamentets største byggeprojekt – udvidelsen af Adenauer-Bygningen i Luxembourg – snart vil have afsluttet den første fase, nemlig østfløjen; understreger, at tårnet har været beboet af Parlamentets personale siden efteråret 2019, og at den resterende del af østfløjen forventes at blive gradvist beboet fra november 2020; bemærker, at opførelsen af bygningens vestlige fløj forventes påbegyndt ved udgangen af 2020 og afsluttet i 2023;

66.  noterer sig Parlamentets betydelige infrastruktur, der kan opdeles som følger:

Bygninger i Bruxelles

Bygninger i Luxembourg

Bygninger i Strasbourg

11 ejet

2 ejet

5 ejet

4 lejet

3 lejet

 

659 092 m2

343 879 m2

344 283 m2

EP's forbindelses- og antennekontorer

 

I alt

37

Ejet

12

Lejet

25

Areal

28 383 m2

67.  minder om, at Parlamentet i 2020 lancerede en international arkitektkonkurrence med to muligheder, nemlig en omfattende miljørenovering eller genopførelse af Spaak-Bygningen; understreger, at renoveringen/genopbygningen bør tage hensyn til omkostningseffektivitet og energieffektivitet som ledende kriterier; forventer, at der hurtigst muligt udarbejdes en detaljeret og offentlig evaluering af omkostnings- og energieffektiviteten af det udvalgte forslag, i betragtning af at resuméet af forprojektet, som skal udarbejdes af den vindende arkitekt i løbet af 2021, skal præsenteres for Parlamentets Budgetudvalg og Budgetkontroludvalg; kræver, at renoveringen/genopførelsen tager hensyn til Parlamentets aktuelle behov som beskrevet i den opdaterede bygningsstrategi for tiden efter 2019; understreger, at renoveringen/genopførelsen også bør tage hensyn til medlemmernes og personalets aktuelle behov i forbindelse med de nylige restriktioner og de seneste tilpasninger, der skyldes de nye sundheds- og sikkerhedskrav;

68.  noterer sig Præsidiets beslutning af 25. november 2019 om at oprette Europa Experience-besøgsfaciliteter i alle medlemsstater inden udgangen af den indeværende valgperiode (2024) og den aktuelle gennemførelsesgrad af denne beslutning; opfordrer generalsekretæren til regelmæssigt at underrette Parlamentets Budgetudvalg og Budgetkontroludvalg om status for gennemførelsen;

69.  glæder sig over, at Parlamentet har forpligtet sig til at foretage den nødvendige tilpasning og renovering af sine bygninger for at skabe et miljø, der er tilgængeligt for alle brugere i overensstemmelse med EU-standarder og nationale retlige rammer; understreger, at arbejdet med at forbedre tilgængeligheden for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet allerede er påbegyndt i Strasbourg, og at projekterne vil fortsætte i både Bruxelles og Strasbourg, men også i seks af Europa-Parlamentets forbindelseskontorer; insisterer på, at sådanne renoveringer fortsættes i alle Parlamentets øvrige bygninger ved, at Parlamentet forpligter sig til at overholde de funktionelle tilgængelighedskrav for bebyggede omgivelser, der er fastsat i bilag III til direktiv (EU) 2019/882(4), og ved at henvise til relevante internationale og europæiske standarder i relation til opfyldelsen af disse krav i udbudsprocedurer, således at medlemmer, personale og besøgende med handicap og personer med nedsat mobilitet kan få adgang til bygningerne og gøre brug af deres faciliteter på lige fod med andre i overensstemmelse med de forpligtelser, der er fastsat i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap; understreger, at der bør stilles midler til rådighed til effektiv dækning af disse foranstaltninger/udgifter;

70.  udtrykker bekymring over, at der siden 2017 har været lukket for varmtvandsforsyningen i medlemmernes kontorer både i Bruxelles og Strasbourg, og at dette stadig er tilfældet; bemærker, at beslutningen om at afbryde forsyningen af varmt vand i medlemmernes kontorer i Bruxelles og Strasbourg blev truffet af kvæstorerne den 24. oktober 2017 i forbindelse med en sundhedsrisiko forbundet med tilstedeværelsen af skadelige legionellabakterier i bygningernes aldrende og forringede hydrauliske systemer; bemærker, at den største udfordring med at genoprette varmtvandsforsyningen i Parlamentets bygninger består i, at en grundig renholdelse af alle de forældede rørledninger, der omfatter adskillige rør uden gennemstrømning, vil kræve en fuldstændig nedlukning, og at et projekt af så betydeligt et omfang kræver en tilbundsgående gennemførlighedsundersøgelse, der tager hensyn til den indvirkning, som bevægelser, flytninger, støv og støj har på det lovgivningsmæssige arbejde, som medlemmerne udfører; opfordrer indtrængende GD INLO til fortsat at etablere kompenserende foranstaltninger;

71.  bemærker, at et første udbud blev iværksat i 2019 med henblik på at indgå kontrakter for nye bankfaciliteter og endte med, at kun én bank valgte at indgive et tilbud vedrørende samme sted, hvor banken tidligere lå; bemærker, at der blev lanceret endnu et udbud i 2020 med henblik på de to andre bankområder, og at der ikke blev afgivet nogen tilbud; beklager, at ING-kontoret kun var åbent i de to første måneder af den nuværende valgperiode, i løbet af hvilke mange af de nyvalgte medlemmer og APA'er fik åbnet konti, og derefter lukkede; bemærker, at supermarkedet også har besluttet ikke at forlænge sin koncession, men glæder sig over, at der i fremtiden vil blive givet koncession til et fødevaremarked i Spinelli-Bygningens stueetage; anmoder administrationen om at gennemgå betingelserne for at udnytte kommercielle koncessioner med henblik på at tiltrække tjenesteydere af høj kvalitet;

72.  udtrykker bekymring over manglen på tjenesteydelser i Trèves I-Bygningen; opfordrer Parlamentet til som en prioriteret løsning at sikre, at denne bygning har en effektiv forbindelse med Parlamentets hovedbygninger, hvor de fleste parlamentariske aktiviteter foregår;

73.  fremhæver nylige medierapporter om, at de termiske kameraer, der anvendes i Parlamentets bygninger til at måle temperaturen på alle personer, der kommer ind i Parlamentet, er produceret af Hikvison, en virksomhed der importerer fra Kina og fremstiller kameraer for Kinas Xinjiang-provins(5); minder om, at Hikvison er blevet beskyldt for at levere overvågningsudstyr til interneringslejre i denne provins(6); bemærker, at der er en uacceptabel risiko for, at Hikvison gennem sin virksomhed i Xinjiang bidrager til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; minder om, at Parlamentet tildelte Sakharovprisen for tankefrihed til Ilham Tohti for hans indsats for at beskytte rettighederne for uygurbefolkningen i Kina; mener, at anvendelsen af termiske kameraer fra denne leverandør i Parlamentets bygninger derfor er uacceptabel; opfordrer generalsekretæren til at ophæve kontrakten med Hikvison og fjerne alle Hikvisons termiske kameraer fra Parlamentets bygninger; understreger, at administrationen er nødt til at være mere forsigtig i udvælgelsen af leverandører af udstyr i fremtiden;

Sikkerhed og beskyttelse

74.  minder om, at Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse (DG SAFE) i 2019 havde 770 ansatte og forvaltede 1,5 % af Parlamentets samlede budget;

75.  glæder sig over, at der ikke har fundet nogen alvorlige sikkerhedshændelser sted i Parlamentets bygninger siden 2015; er imidlertid bekymret over det samlede antal medlemmer, sekretariater for de politiske grupper og APA'er, der har været ofre for tyveri i Parlamentets bygninger; bemærker, at den anslåede samlede værdi af de stjålne genstande, som beløber sig til omkring 60 000 EUR om året, har været stabil i de seneste tre år; forventer en fortsat styrkelse på sikkerhedsområdet;

76.  noterer sig de øjeblikkelige foranstaltninger, som Præsidiet godkendte på sit møde den 22. juli 2020, som omfattede en oplysningskampagne, beskyttelse af værdifuldt IT-udstyr, forudgående underretning om vedligeholdelsesarbejde og bestemmelser om separate hovednøgler for hver etage og en streng begrænsning af deres distribution; udtrykker imidlertid sin uenighed med de specifikke budskaber og den generelle tone i oplysningskampagnen mod indbrud i Parlamentets bygninger, fordi den synes at bebrejde medlemmer og personale snarere end at formidle praktiske sikkerhedsanbefalinger; forventer, at Parlamentet overvejer langsigtede foranstaltninger til forebyggelse af tyveri, herunder den foreslåede indførelse af forskellige niveauer af adgangsrettigheder i Parlamentets bygninger, øget anvendelse af overvågningskameraer og yderligere foranstaltninger vedrørende politikken for forvaltning af nøgler, herunder muligheden for at installere elektroniske dørlåse, under behørig hensyntagen til den nødvendige proportionalitet mellem de nødvendige investeringer og den faktiske værdi af stjålne genstande og beskyttelse af privatlivets fred;

77.  opfordrer indtrængende til, at der gennemføres en intern flugtstrategi for personer med nedsat mobilitet i tilfælde af en nødsituation;

78.  glæder sig over de foranstaltninger, der er truffet for at forbedre sikkerheden i Parlamentets bygninger, navnlig sikkerhedsscreening af eksterne tjenesteyderes personale, og internaliseringen af generelle sikkerhedstjenester i Luxembourg, som Præsidiet godkendte i 2012, men som blev påvirket af opførelsen af den nye Adenauer II-bygning; understreger, at episoder med voldelige demonstranter, der trænger ind i offentlige institutioner i medlemsstaterne og truer personale og medlemmer, er en kilde til bekymring, og opfordrer derfor GD SAFE til at vurdere de nuværende sikkerhedsforanstaltninger og fremsætte henstillinger vedrørende yderligere forbedringer;

79.  støtter det interinstitutionelle sikkerhedssamarbejde, herunder underskrivelsen af et aftalememorandum vedrørende screening af eksterne tjenesteudbyderes personale, der arbejder i EU-institutionerne i Belgien, nedsættelsen af en interinstitutionel arbejdsgruppe med ansvar for harmonisering af sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes i Parlamentets forbindelseskontorer og i Kommissionens repræsentationer i medlemsstaterne, den igangværende fælles analyse foretaget af EU-institutionernes sikkerhedstjenester med henblik på at identificere og kortlægge de mest hensigtsmæssige områder for forstærket samarbejde samt omfanget af dette mulige samarbejde, herunder muligheden for at dele visse tjenester, og fremskridt hen imod indførelsen af et interinstitutionelt adgangskort;

80.  bemærker med tilfredshed, at der er iværksat procedurer for indhentning af prisinformation på markedet for indførelsen af et automatisk køretøjsgenkendelsessystem ved alle indgange og udgange til parkeringspladser og for flytningen til Adenauer II-Bygningen;

81.  minder imidlertid om, at åbenhed over for offentligheden er et af Parlamentets kendetegn, og at det er nødvendigt, at der fortsat opretholdes en passende balance i forhold til det nødvendige sikkerhedsniveau;

Cybersikkerhed og IKT-sikkerhed

82.  minder om, at Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (DG ITEC) i 2019 havde 480 ansatte og forvaltede 6 % af Parlamentets samlede budget;

83.  minder om den konsulentundersøgelse, som blev udført af den interne revisionstjeneste, vedrørende den alvorlige IT-hændelse, der fandt sted i 2017, og de deraf følgende indvirkninger på forretningskontinuiteten, som indeholdt tre anbefalinger om yderligere beskyttelse af Parlamentets IKT-infrastruktur, der supplerede listen over kritiske og centrale informationssystemer med en klarere kortlægning af aktiver inden for hvert område og dokumenterede afhængighedsforhold mellem aktiver, og som adresserede behovet for en højere grad af certificering af de lejede lokaler, der huser Parlamentets computerrum i Bruxelles;

84.  er bevidst om betydningen af privilegerede adgangsrettigheder i forbindelse med vedligeholdelses- og udviklingsarbejde; opfordrer GD ITEC til at fastsætte klare regler for adgangskontrol vedrørende disse privilegerede konti og til at revidere bestemmelserne for tildeling af "superbrugerrettigheder";

85.  godkender iværksættelsen af et nyt datacenterprojekt, der skal erstatte det forældede datacenter for niveau II i Huizingen med et niveau IV, der er nødvendigt for at forbedre IKT-sikkerhed, modstandsdygtighed og kontinuitet;

86.  støtter Parlamentets bestræbelser på at afbøde cybersikkerhedsrisici i 2019, herunder definitionen og offentliggørelsen af Parlamentets rammer for cybersikkerhed, en systematisk vurdering af cybersikkerhedsrisici for nye følsomme applikationer og en årlig test af indtrængning fra internettet; anmoder om, at risici identificeres og minimeres yderligere, og at der gennemføres risikobaseret forvaltning; opfordrer GD ITEC til at forbedre genopretningskapaciteten og implementere en beredskabsplan for cybersikkerhedshændelser;

87.  understreger Parlamentets forpligtelse til at anvende direkte forvaltning af eller i det mindste til at udøve direkte kontrol over forvaltningen af sine kritiske infrastrukturer og følsomme fortrolige oplysninger; pålægger sin administration af efterleve denne forpligtelse;

88.  minder om merværdien af gratis og open source software til forbedring af sikkerheden, da de giver Parlamentet mulighed for at identificere og afhjælpe svagheder, føre kontrol med data ved at hoste dem i sine servere og udarbejde løsninger i overensstemmelse med sine egne specifikationer, samtidig med at man kan undgå leverandørfastlåsning;

89.  minder om, at det foretrækker gratis og open source-softwareløsninger frem for proprietære løsninger i forbindelse med overvejelser om nye interne applikationer; opfordrer til, at det indberettes til IKT-styrelsesorganerne, når der ikke vælges open source-løsninger;

90.  anerkender de iboende risici for informationssikkerheden og privatlivets fred, når medlemmer og personale anvender tredjepartsafhængige løsninger til at dele følsomme data, uden at Parlamentet er i stand til at kontrollere, hvordan dataene håndteres; anmoder i overensstemmelse med de cybersikkerhedsstrategiske retningslinjer, som Præsidiet har godkendt, og med henblik på at afhjælpe situationen Parlamentet om at overveje at hoste sine egne open source-baserede og sikre løsninger for virtuelle møder og instant messaging, som det nu er tilfældet i centrale institutioner i medlemsstaterne såsom i den franske centraladministration og i det tyske Bundeswehr;

91.  roser GD ITEC's bestræbelser på at samle en del af sin ekspertise og sine ressourcer inden for cybersikkerhed i en IT-beredskabsenhed for EU-institutionerne (CERT-EU);

Teknologi, digitalisering og innovation

92.  glæder sig over den vellykkede afslutning i 2019 af Parlamentets finansielle forvaltningssystem, som blev taget i brug i regnskabsåret 2020; udtrykker bekymring over forældet hardware og opfordrer til en fortsættelse af IT-moderniseringen med fornyelse af forældet hardware og videreudvikling af strategiske projekter inden for e-Parlament og mobile miljøer for medlemmer og personale;

93.  påpeger, at opdateringer i Parlamentets personales lønklasser ikke er automatiserede og skal indsættes manuelt i IT-systemerne for menneskelige ressourcer; udtrykker bekymring i relation til risikoen for uretmæssige betalinger baseret på ukorrekte oplysninger som følge af manglende lønautomatisering; opfordrer indtrængende Parlamentets tjenestegrene til i samarbejde med andre EU-institutioner at udvikle et bæredygtigt IT-system for personalets lønklasser;

94.  bifalder den betydelige indsats med løbende investeringer i digitalisering af finansielle processer, herunder den gnidningsløse og vellykkede indførelse og anvendelse af det nye finansielle forvaltnings- og regnskabssystem (SAP) siden november 2019 for alle transaktioner i forbindelse med budgetgennemførelsen, vedtagelsen af "Blue-Chip hubs for administrative services"-strategien med henblik på at forbedre kundeservice, administrativ effektivitet, Præsidiets afgørelse af 17. juni 2019 om at iværksætte automatisering af det centrale tilstedeværelsesregister samt udvidelsen af funktionerne i e-Portalen, således at denne fungerer som den eneste indgangsportal for medlemmerne til forvaltning af deres økonomiske og sociale rettigheder;

95.  opfordrer til at forbedre den nuværende struktur for "tracking and tracing" af IT-relaterede spørgsmål mellem operationelle enheder i Parlamentets tjenestegrene med henblik på at øge effektiviteten og gennemsigtigheden; understreger, at support på stedet for medlemmerne og deres kontorer ofte løser IT-relaterede problemer hurtigere og mere effektivt end telefonsupport;

96.  anmoder om, at det sikres, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af cloud-løsninger for Parlamentet, herunder foranstaltninger, der giver det institutionel suverænitet; insisterer på, at sidstnævnte bør opnås ved at sikre dataejerskab, datalokalisering på Unionens territorium, ingen leverandørfastlåsning og en tilgang med flere leverandører, der gør det muligt for arbejdsbelastningen og data at blive migreret gnidningsløst mellem de forskellige lag af hybrid cloud (i bygningerne samt offentlig og privat cloud) og mellem cloudtjenesteudbydere, efterhånden som behovene ændrer sig, og ikke kun under cloudtjenesternes exitfase, for at opnå større fleksibilitet og flere muligheder for dataudbredelse, således som det blev vedtaget af arbejdsgruppen om IKT-innovationsstrategien og bekræftet af Præsidiet sidste år;

97.  minder om, at der ved vedtagelsen af Præsidiets politik for cloudcomputing og inden underskrivelse af en kontrakt med udbydere af cloudtjenester skal tages højde for disse potentielt betydelige krav inden for rammerne af cloudpolitikken, som Parlamentets næstformænd har givet udtryk for, dvs. vedrørende beslutningen på højeste niveau om, hvilke datakategorier, der må sendes til skyen, og hvilke der ikke må, vedrørende definitionen af "sovereign cloud" eller vedrørende valget af udbydere;

98.  kræver, at medlemmernes og assistenternes ret til at anvende gratis og open source-kontorsoftware sikres;

99.  minder om behovet for at have en mere brugervenlig, systematisk og koordineret tilgang til udarbejdelse og konvertering af data af offentlig interesse i et åbent, maskinlæsbart format, som er let tilgængeligt og genanvendeligt for brugerne; gentager vigtigheden af, at Parlamentet har en reel åben datapolitik; anmoder de relevante tjenestegrene om at forelægge Præsidiet et udkast til godkendelse;

100.  minder om, at det overordnede princip for cloudstrategien er at sikre information og beskytte data, hvilket kræver en specifik kategorisering af data baseret på databeskyttelse og sikkerhedsvurdering; anmoder Præsidiet om efter at have taget højde for den risikoanalyse, som de relevante tjenestegrene har forberedt, at bekræfte, hvilke datakategorier og -applikationer, der kan sendes til skyen, og hvilke der udelukkende bør opbevares i Parlamentet;

101.  minder om behovet for at sikre, at leverandørfastlåsning undgås, og for at opnå større sikkerhed ved at anvende open source software og åbne standarder, hvor det er muligt;

102.  anmoder sin administration om at indrette en plads på Parlamentets websted, hvor alle medlemmernes voteringsprotokoller fra plenarmøderne er tilgængelige, og hvor oplysninger om fordelingen af stemmer pr. politisk gruppe og nationalitet fremgår på en synlig og sammenlignelig måde; opfordrer de relevante tjenestegrene til at undersøge gennemførligheden og teste visualiseringen af de senest underskrevne ændringsforslag i udvalgene og på plenarmøderne blandt frivillige medlemmer på deres personlige hjemmeside på Parlamentets websted;

103.  glæder sig over "Digital Workplace4MEP"-strategien (et digitalt arbejdsmiljø for medlemmerne), der leverer løsninger med hensyn til mobilitet og effektivitet; mener, at anvendelsen af hybridudstyr af høj kvalitet skal bidrage til at nå miljøstyringsmålet om at reducere papirforbruget med 50 % senest i 2024; forventer, at indførelsen vil føre til betydelige omkostningsbesparelser som følge af udfasningen af andre udstyrstyper;

104.  henleder opmærksomheden på fire vigtige undersøgelser, som EDPS har foretaget, og som involverer Parlamentet, nemlig anvendelsen af NationBuilder til at behandle personoplysninger som led i dets aktiviteter i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2019, undladelsen af at offentliggøre en privatlivspolitik for webstedet "thistimeimvoting", der levede op til gældende regler, inden for den frist, som EDPS havde fastsat, kropstemperaturkontrollerne samt webstedet til testreservation i forbindelse med covid-19-krisen; bemærker, at Parlamentet i de to første tilfælde handlede i overensstemmelse med EDPS' henstillinger; minder om den tidligere nævnte foreløbige gennemgang af Parlamentets databeskyttelsesramme; opfordrer de relevante tjenestegrene i Parlamentets administration til at drage erfaringer til brug i fremtiden fra de nævnte undersøgelser;

105.  bemærker, at det wi-fi, som Parlamentet stiller til rådighed i sine bygninger i Bruxelles, ofte er ustabilt og ikke sikrer uforstyrrede møder under virtuelle videoopkald; anmoder Parlamentet om at opgradere det nuværende system til det præstationsniveau, der kræves, for at Parlamentet kan anvende en arbejdsmetode baseret på 100 % telearbejde;

106.  glæder sig over de to europæiske projekter "Red Flags" og Digiwhist", der anvender big data for at nedbringe korruption, og tilskynder til anvendelsen af nye teknologier som led i digitaliseringen;

Adgang til udbud

107.  glæder sig over den forbedrede brugeradgang til udbud i Parlamentet; bestræber sig på yderligere at styrke sin digitaliseringsproces ved at stille generelle ofte stillede spørgsmål vedrørende udbudsprocedurer til rådighed og garantere en brugervenlig adgang;

108.  bemærker det nuværende e-udbudsinstrument TED som led i den digitale omstillingsproces for offentlige udbud og understreger behovet for en flersproget "spørgsmål og svar"-sektion, samtidig med at der sikres rettidig opdatering;

Nye teknologier inden for offentlige udbud

109.  gentager Parlamentets tilsagn om at videreføre den digitale omstilling af den offentlige udbudsprocedure med henblik på at lette adgangen til offentlige udbud og fremme digital teknisk innovation; bemærker, at DG ITEC's vedtagelse af en cloudmodel viser, at det er vigtigt at begynde at udnytte potentialet i nye teknologier i forbindelse med offentlige udbud;

110.  bemærker, at offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser blev anslået til en værdi af 2 billioner EUR eller 13,3 % af BNP(7); bemærker, at en undersøgelse, der blev ajourført i 2020, viste, at anvendelsen af nye teknologier som blockchain, big data, AI, IoT og 3D-printning bruges til at opnå forskellige ting: AI og maskinindlæring kan forudsige fremtidig efterspørgsel og kategorisere udgifter i forbindelse med udbud, og chatbot scan hjælper med spørgsmål fra brugerne; bemærker, at blockchain anvendes til at bringe gennemsigtighed i de forskellige faser af proceduren for offentlige udbud og sikre en digital registrering af enhver aftale, enhver proces, enhver betaling og en fælles enkelt datakilde; bemærker endelig, at 3D-printning sikrer direkte fremstilling af forskellige dele(8); henleder opmærksomheden på det forhold, at anvendelsen af nye teknologier på offentlige udbud reelt styrker den stærkt tiltrængte digitale omstilling i procedurerne for offentlige udbud;

Gennemsigtighed

111.  bemærker med alvorlig bekymring på baggrund af de seneste års årlige rapporter om åbenhedsregistret, at ca. halvdelen af alle indføringer i registret er ukorrekte; frygter, at registret ikke kan opfylde sit formål om større gennemsigtighed for interesserepræsentanternes aktiviteter, hvis halvdelen af indførelserne heri giver ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger; opfordrer indtrængende Parlamentet til at afhjælpe den høje andel af ukorrekte indførelser ved i det mindste midlertidigt at øge personalet i det fælles åbenhedsregistersekretariat, systematisk undersøge alle indførelser nøje for korrekthed og fuldstændighed og sikre, at kun korrekte indførelser finder vej til registret;

112.  minder om, at artikel 4 i adfærdskodeksen med hensyn til økonomiske interesser og interessekonflikter fastsætter, at medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser skal indeholde nøjagtige oplysninger; beklager, at der er forekommet tilfælde, hvor detaljeringsgraden i erklæringerne om lønnede eller ulønnede eksterne aktiviteter er utilstrækkelig, hvilket sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er muligt at kontrollere, om en sådan aktivitet udgør en potentiel interessekonflikt i forhold til deres parlamentariske aktiviteter; bemærker, at formanden i tilfælde, hvor der er grund til at tro, at de givne oplysninger er forældede, hvor det er relevant, kan anmode medlemmet om at rette erklæringen inden for ti dage; opfordrer Præsidiet til at gennemgå udformningen af deklarationerne; tilskynder i denne forbindelse til at høre de relevante myndigheder i medlemsstaterne med henblik på at udveksle bedste praksis;

Ansættelse

113.  minder om, at GD PERS i 2019 havde 459 ansatte og forvaltede 48 % af Parlamentets samlede budget;

114.  bemærker, at andelen af nye medlemmer i den 9. valgperiode som et resultat af valget til Europa-Parlamentet i 2019 nåede op på 61 %; fremhæver, at generalsekretæren og Præsidiet i lyset af det stigende antal tidligere medlemmer bør indføre strenge regler for at regulere svingdørsproblematikken, der kræver, at tidligere medlemmer underretter Parlamentet om deres aktiviteter og beskæftigelse efter udløbet af deres mandat i en periode, der mindst strækker sig over den periode, hvor tidligere medlemmer modtager overgangsgodtgørelse efter mandatophør; opfordrer til en uafhængig vurdering af, om sådanne aktiviteter skaber interessekonflikter;

115.  er overbevist om, at Parlamentets tiltrækningskraft som en arbejdsplads er et centralt element i dets succes; er dybt bekymret over vanskelighederne med at rekruttere nye ansatte inden for visse nationaliteter og over, at visse jobprofiler internaliseres; beklager Parlamentets overdrevne afhængighed af eksterne eksperter; bemærker, at GD PERS i øjeblikket gennemfører projektet "Attracting and retaining top talent", der har til formål at forbedre Parlamentets politikker for at tiltrække og fastholde talent og bidrage til udviklingen af Parlamentets langsigtede strategiske vision for fremtidens job; opfordrer generalsekretæren til at gøre sit yderste for at forbedre diversiteten og den geografiske balance blandt Parlamentets personale, både med hensyn til den proportionelle repræsentation pr. medlemsstat, herunder i relation til antallet af ansatte i ledende stillinger, og til at undersøge alle tilgængelige muligheder for at øge Parlamentets konkurrenceevne og tiltrækningskraft som arbejdsgiver;

116.  er bekymret over manglen på diversitet blandt Parlamentets personale; opfordrer generalsekretæren til at gøre større diversitet til en prioritet; noterer sig vanskelighederne med at rekruttere IT-specialister og finansielle specialister samt personale i de lavere lønklasser i Luxembourg, navnlig i AST-SC-kategorien; understreger, at indførelsen af en justeringskoefficient, der tager højde for de højere leveomkostninger på dette arbejdssted og rekrutteringen af højere grader, er nødvendig for at løse dette strukturelle problem, og gentager i denne henseende sin anmodning til Kommissionen inden for rammerne af 2018-dechargeproceduren; understreger, at en foreløbig faktuel analyse, som Revisionsretten har sendt til generalsekretæren i denne forbindelse, viser, at den udvælgelsesproces, der organiseres af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor, ikke er tilpasset mindre, målrettede udvælgelsesprøver, som er dem, der passer bedst til EU-institutionernes aktuelle ansættelsesbehov; bemærker med tilfredshed, at Parlamentet aktivt deltager i en interinstitutionel indsats for at revidere den måde, hvorpå udvælgelsesprøverne i øjeblikket afholdes af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor; opfordrer til, at der udvikles en ny udvælgelsesramme for specialister, og at der indføres en mekanisme til regelmæssig revision af udvælgelsesprocessen; opfordrer generalsekretæren til at afholde interne udvælgelsesprøver for specialister, når det er hensigtsmæssigt;

117.  giver endvidere udtryk for sin dybe bekymring over, at det er meget vanskeligt for GD ITEC at rekruttere tilstrækkeligt mange højtkvalificerede eksperter med meget specifikke profiler, viden og erfaring; opfordrer Parlamentet til at sikre, at denne anmodning om bedre at kunne imødekomme sådanne specifikke behov hos EU-institutionerne, navnlig i forbindelse med Parlamentets IKT-ekspertise inden for cybersikkerhed, cloudcomputing og kunstig intelligens, sendes behørigt til Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor; beklager Parlamentets overdrevne afhængighed af eksterne konsulenter og understreger betydningen af, at GD ITEC videreudvikler sin strategi "Fra eksterne konsulenter til kontraktansatte" for at minimere sikkerhedsrisiciene for Parlamentet;

118.  minder om betydningen af at opnå en fair geografisk balance blandt Parlamentets personale; bemærker, at der på grundlag af forholdet mellem antallet af ansatte og antallet af medlemmer fra samme medlemsstat ikke er noget skel mellem ældre og nyere medlemsstater med hensyn til over- eller underrepræsentation; bemærker, at de fem bedst repræsenterede lande med hensyn til antal ansatte er Belgien, Litauen, Estland, Slovenien og Malta, mens de fem dårligst repræsenterede er Polen, Tyskland, Østrig, Nederlandene og Cypern; fremhæver, at Slovenien og Litauen i øjeblikket ligger blandt de syv medlemsstater med det højeste antal ledere i forhold til antal medlemmer; opfordrer Parlamentet til at sikre, at personale på alle niveauer ansættes og forfremmes på grundlag af evner, effektivitet og integritet uden nogen form for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet; opfordrer desuden til, at der gøres en yderligere indsats for at sikre, at beskæftigelse i Parlamentet er lige attraktiv for alle nationaliteter i Unionen;

119.  glæder sig over, at fremme af lige muligheder er en væsentlig del af den af Parlamentet førte politik til forvaltning af menneskelige ressourcer, såvel som fremme af beskæftigelsen og styrkelse af integrationen af personer med handicap; udtrykker tilfredshed med, at køreplanen for ligestilling mellem kønnene fortsat gennemføres med konkrete tiltag, og at Præsidiet den 13. januar 2020 godkendte et sæt mål for kønsbalance i ledende stillinger og mellemlederstillinger i Parlamentets Generalsekretariat, der skal nås senest i 2024: 50 % kvindelige kontorchefer og direktører, 40 % kvindelige generaldirektører; understreger behovet for, at Præsidiet styrker sit engagement i ligestilling yderligere ved at forpligte sig til mere ambitiøse mål, der skal nås inden 2022: 50 % kvindelige kontorchefer og direktører og 50 % kvindelige generaldirektører; opfordrer Præsidiet til også at opstille ambitiøse mål for lederstillinger på lavere niveauer;

120.  gentager, at det er af afgørende betydning, at personalerepræsentanterne høres, når Præsidiet drøfter generelle forhold, der påvirker dets personalepolitik, og anmoder igen generalsekretæren om at træffe passende foranstaltninger til at gennemføre dette centrale tiltag; gentager sin anmodning til generalsekretæren om at tage yderligere skridt til at sikre gennemsigtighed og retfærdighed i forbindelse med udnævnelsesprocedurerne for den øverste ledelse; anmoder om, at de foranstaltninger, der blev anbefalet i Parlamentets beslutning af 18. april 2018, gennemføres fuldt ud, navnlig at tjenestemænd fra organer, der repræsenterer personalet, deltager i Parlamentets paneler til udvælgelse af den øverste ledelse; opfordrer endvidere til, at der sikres overensstemmelse, når det drejer sig om ekstern offentliggørelse af ledende stillinger og omhu i forbindelse med offentliggørelsen af disse stillinger, efterhånden som de bliver ledige;

121.  minder om Den Europæiske Ombudsmands konklusioner og henstillinger i de forenede sager 488/2018/KR og 514/2018/KR og opfordrer generalsekretæren til at forbedre procedurerne for ansættelse af højtstående embedsmænd yderligere i retning af mere gennemsigtighed og ligestilling; opfordrer Parlamentets administration til årligt at rapportere om udnævnelsen af højtstående embedsmænd;

Personale, akkrediterede parlamentariske assistenter og lokale assistenter

122.  henleder opmærksomheden på målet om en årlig personalenedskæring på 6 %, som i 2019 bevirkede, at Parlamentet skulle fjerne 59 stillinger fra sin administrationsstillingsfortegnelse; anerkender den samtidige stigning i antallet af kontraktansatte; advarer om de alvorlige konsekvenser, som enhver budgetnedskæring i administrationen eller enhver personalenedskæring kan få for den europæiske offentlige tjenestes fremtid og for gennemførelsen af Unionens politikker; er navnlig bekymret hvad angår de negative indvirkninger på Parlamentets performance, som denne markante nedskæring, der hidrører fra personalereformen i 2014, har på både kort og lang sigt, men er samtidig bevidst om nødvendigheden af at sikre en ansvarlig budgetforvaltning og foretage besparelser, hvor det er passende; bemærker, at visse parlamentsudvalgs arbejde og ansvar er steget, eftersom de nu er ansvarlige for kontrollen med NextGenerationEU-midlerne på 750 mia. EUR inden for rammerne af EU's genopretningsplan, hvilket sammen med den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR) beløber sig til 1,8 billioner EUR; er bekymret over mangler hvad angår den administrative medarbejderkapacitet i de relevante sekretariater; opfordrer til, at der foretages en revurdering af personalesituationen;

123.  bemærker, at Revisionsretten har konstateret, at EU-institutionerne har reduceret antallet af tjenestemandsstillinger (dvs. fastansatte og midlertidigt ansatte), samtidig med at antallet af kontraktansatte gradvist er steget (med 121 % mellem 2012 og 2018 og med en tilsvarende tendens i 2019), hvilket har ført til en betydelig stigning i andelen af kontraktansatte i den samlede arbejdsstyrke; beklager dybt manglen på karrieremuligheder for kontraktansatte i Parlamentets administration; opfordrer generalsekretæren til at vurdere de risici, der er forbundet med at ansætte et stigende antal kontraktansatte, herunder faren for at skabe en tostrenget personalestruktur i Parlamentet; insisterer på, at de vigtigste faste stillinger og opgaver skal varetages af fastansat personale; noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2019 ikke undersøgte, om disse udskiftninger er et resultat af, at medarbejdere med base i Strasbourg eller Luxembourg er blevet overført til Bruxelles; opfordrer Parlamentets enhed for menneskelige ressourcer til at dele oplysninger om flytning af personale mellem Parlamentets tre arbejdssteder siden 2012, enten som led i den årlige dechargeprocedure eller ved at dele relevante oplysninger med Revisionsretten med henblik på medtagelse i de næste årsberetninger om budgetgennemførelsen;

124.  understreger, at de nuværende regler om opsigelse af kontrakter for APA'er ikke giver mulighed for opsigelse med "fælles samtykke", hvilket ville være en måde, hvorpå det anerkendes, at der er en særlig forbindelse mellem medlemmer og assistenter, og som ville medføre, at begge parter kan anerkende, at den gensidige tillid ikke længere er til stede og således drage fordel af en fælles løsning uden at undergrave APA'ernes sociale rettigheder; bemærker, at dette spørgsmål er blevet fremhævet i flere af Parlamentets dechargebetænkninger, og forventer, at der træffes foranstaltninger så hurtigt som muligt;

125.  bemærker, at ansatte, der arbejder i EU-institutionerne i færre end ti år, ikke er berettigede til en EU-pension, og at de skal overføre deres bidrag til en anden fond, som opfylder Parlamentets regler for så vidt angår typen af den pågældende fond og reglerne for, i hvilken alder midlerne kan komme til udbetaling; bemærker, at mange britiske APA'er ikke har kunnet overføre midler til visse pensionsfonde i Det Forenede Kongerige, idet Parlamentet ikke anser dem for at opfylde kravene; anmoder generalsekretæren om hurtigst muligt at undersøge dette spørgsmål for at sikre, at alle medarbejdere kan få adgang til deres bidrag;

126.  minder om, at Parlamentet har efterlyst EU-lovgivning, som giver arbejdstagere ret til at logge af arbejdsnetværket, uden at det får negative følger; anmoder Parlamentet om også at fremme og anvende dette princip på sig selv;

127.  er dybt bekymret over antallet af ansatte, der er på langtidssygeorlov, da nogle af disse tilfælde kan vedrøre udmattelse og en ubalance mellem arbejdsliv og privatliv; opfordrer administrationen og lederne af de politiske grupper til at være proaktive over for det berørte personale, til at foretage en omhyggelig evaluering af personalets arbejdsbyrde og til at sikre en afbalanceret fordeling af opgaverne; understreger i denne forbindelse vigtigheden af en rimelig tidsplan og af at undgå afholdelse af møder uden for kontortid, hvilket forhindrer medlemmer og personale i at opretholde balancen mellem arbejdsliv og privatliv, samtidig med at der tages højde for den parlamentariske kalenders rammer; bifalder "Mind Matters"-kampagnen, som GD PERS iværksatte i 2018 for at øge bevidstheden om og bekæmpe stigmatisering i forbindelse med mental sundhed; opfordrer indtrængende Parlamentets administration og de politiske gruppers ledelser til at foretage en psykologisk risikovurdering med henblik på at opdage psykologiske risici i arbejdsmiljøet og udvikle målrettede handlingsplaner for enten at eliminere dem eller afbøde deres negative virkninger; opfordrer til at foretage en revurdering af de gældende regler for at muliggøre hurtigere ansættelse af vikarer i tilfælde af langvarig sygeorlov;

128.  understreger, at der er et presserende behov for en revision af Præsidiets afgørelse om oprettelse af kategorier af udvalg på grundlag af deres lovgivningsmæssige arbejdsbyrde med henblik på også at tage hensyn til deres budgetrelaterede arbejde; bemærker, at den nuværende situation navnlig har en negativ indvirkning på Parlamentets Budgetkontroludvalg, som allerede lider under kronisk personalemangel og står med en enorm arbejdsbyrde som følge af dechargeproceduren, men har en lav lovgivningsmæssig arbejdsbyrde; anmoder endnu engang Parlamentets administration om straks at finde løsninger til forbedring af situationen;

129.  anmoder generalsekretæren om at finde en løsning på den omstændighed, at APA'ers løn udelukkende må indsættes på en bankkonto i Belgien, hvilket er i strid med tanken om en fælles monetær union og betalingsunion;

130.  glæder sig over udviklingen af foranstaltninger, der bidrager til en bedre balance mellem arbejds- og privatliv, herunder gennemførelsen af udvidede telearbejdsmuligheder for Parlamentets personale og foranstaltninger til fremme af trivsel på arbejdspladsen; fremhæver imidlertid værdien af fysisk tilstedeværelse i Parlamentet; fremhæver, at telearbejdsordninger og fjernafstemning bidrager til yderligere reduktion af Parlamentets CO2-fodaftryk; understreger, at der er behov for, at Parlamentets personale og medlemmer får mulighed for at fortsætte afholdelsen af såkaldte hybridmøder samt fjernafstemning; opfordrer Præsidiet til at fortsætte med at sørge for, at der indføres mekanismer til at lette disse ordninger i fremtiden;

131.  støtter den fortsatte gennemførelse af aktiviteterne i handlingsplanen for ligestilling og mangfoldighed 2014-2019; insisterer på betydningen af en bedre kønsbalance på alle niveauer, herunder generaldirektørniveau; støtter foranstaltningerne i rapporten om "Mangfoldighed ud over kønsaspektet i Parlamentets Generalsekretariat – status og køreplan", som Præsidiet vedtog den 3. april 2019; er særlig glad for oprettelsen i 2020 af to kontaktpunkter i Parlamentet, et for LGBTI+-anliggender og et for racediskrimination, begge ledet af Enheden for Lighed, Inklusion og Mangfoldighed under DG PERS;

132.  minder om Den Europæiske Ombudsmands konklusioner og henstillinger(9); beklager Europa-Parlamentets nuværende politik om orlov, som resulterede i, at der kun blev givet ti dages tjenestefrihed til en far til tvillinger som følge af en manglende moderbinding mellem ham og hans børn; finder det slående, at hans mand i Kommissionen som kontrast hertil fik 20 ugers ad hoc-tjenestefrihed; noterer sig det skriftlige svar fra Parlamentets administration, hvori det anføres, at Parlamentets tjenestegrene arbejder på nye regler; opfordrer Parlamentets administration til at tilpasse sin politik for tjenestefrihed til Kommissionens politik, som er i overensstemmelse med barnets tarv;

133.  glæder sig over Parlamentets to foranstaltninger med positiv særbehandling til ansættelse af 12 kontraktansatte og to praktikanter med handicap i løbet af de sidste to år;

134.  støtter iværksættelsen af en oplysningskampagne i 2019 for at fremme en nultolerancepolitik over for chikane på arbejdspladsen; anerkender Parlamentets nultolerancepolitik over for chikane på alle niveauer, herunder på medlems-, personale- og APA-niveau; bemærker, at alle medlemmer efter valget i 2019 var forpligtet til at underskrive en erklæring, der bekræftede deres tilsagn om at overholde den adfærdskodeks, der blev indarbejdet i Parlamentets forretningsorden i januar 2019; beklager imidlertid, at der blev indledt ti nye chikanesager i 2019, hvoraf fire vedrørte seksuel chikane; glæder sig over, at Parlamentet tilbyder frivillige kurser i værdighed og respekt på arbejdspladsen for medlemmerne med henblik på at gå foran med et godt eksempel; beklager i denne forbindelse dybt, at Præsidiet har nægtet at efterkomme plenarforsamlingens ønske, som den har givet udtryk for adskillige gange(10), om at indføre obligatoriske kurser i bekæmpelse af chikane for alle ansatte og medlemmer; opfordrer indtrængende Præsidiet til at efterkomme denne anmodning uden yderligere forsinkelse;

135.  er af den opfattelse, at Parlamentet bør sørge for grundlæggende plads til ammende mødre på arbejdspladsen, navnlig med hensyn til tid og et privat rum, der ikke er et toilet;

136.  beklager de 38 sager vedrørende Parlamentet, der i 2019 verserede hos Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, og som spænder fra korrekt anvendelse af parlamentariske godtgørelser og personaleadfærd til finansiering af europæiske politiske strukturer; påpeger, at 14 sager blev afsluttet i 2019; udtrykker sin stærke bekymring over det høje antal sager; anmoder Parlamentets tjenestegrene om at foretage en tilbundsgående analyse af de eksisterende finansielle, juridiske, etiske og integritetsmæssige risici, der har givet anledning til disse sager, og foreslå forebyggende foranstaltninger for at sikre, at disse ikke gentages;

137.  noterer sig, at Parlamentet ikke registrerede nogen tilfælde af whistleblowing i 2019; opfordrer Parlamentet til fuldt ud at tilpasse sine egne interne regler i personalevedtægten til det nyligt vedtagne direktiv (EU) 2019/1937(11), herunder omfattende regler og sikre procedurer ved at etablere sikre indberetningskanaler; er af den opfattelse, at beskyttelse af whistleblowere udgør en integreret del af demokratiet, og at det er af afgørende betydning at forebygge og forhindre ulovlige aktiviteter og uregelmæssigheder; minder om, at bl.a. APA'er befinder sig i en sårbar situation på grund af deres ansættelseskontrakter; bemærker endvidere, at whistleblowere fortjener passende beskyttelse svarende til beskyttelsen af ofre for chikane, og at dette også bør omfatte nedsættelse af et rådgivende udvalg, der beskæftiger sig med beskyttelse af whistleblowere; opfordrer generalsekretæren til at sikre, at den beskyttelse, som Parlamentet yder APA'er, der handler som whistleblowere, svarer til den, der ydes til APA'er, der er ofre for chikane; anmoder Parlamentet om, hvor det er muligt, at øge bevidstheden blandt Parlamentets medarbejdere om dets beskyttelse af whistleblowere og om deres pligt i henhold til personalevedtægten til at indberette ulovlige aktiviteter eller fejl eller forsømmelser, og opfordrer Parlamentet til at overveje obligatorisk uddannelse i denne henseende; gentager sin anmodning om oplysningskampagner i denne henseende;

138.  gentager sin opfordring til Parlamentets administration om så tidligt som muligt i den næste valgperiode at sørge for obligatoriske kurser eller publikationer til nye APA'er, herunder navnlig om finansielle og administrative anliggender (tjenesterejseordrer, lægeundersøgelser, akkreditering, parkeringsmærkater, besøgsgrupper, udstillinger osv.), for at undgå systemiske fejl, der hindrer en smidig afvikling af de administrative procedurer, der berører dem; fremhæver i denne forbindelse nødvendigheden af tekniske kurser i de parlamentariske udvalgs arbejde samt muligheden for at deltage i sprogkurser uden for kontortiden;

139.  udtrykker stor bekymring over arbejdsvilkårene for to af de eksterne koncessioner, som Parlamentet har indgået, nemlig rengørings- og cateringtjenesterne; er bekymret over den stigende anvendelse af midlertidigt ansatte og vikarer og over indvirkningen heraf på såvel deres arbejdsvilkår som på kvaliteten af de leverede tjenesteydelser; gentager sin opfordring til GD INLO fra tidligere år om at gennemføre en uafhængig tilfredshedsundersøgelse om arbejdsvilkårene for de berørte medarbejdere; opfordrer administrationen til at vurdere Parlamentets politik for offentlige indkøb med henblik på at sikre gennemsigtighed og forudsigelighed i forbindelse med arbejdsvilkårene for underleverandørernes personale; anmoder generalsekretæren om hurtigt at iværksætte en undersøgelse af de fordele, som internalisering af disse tjenester kan have for både institutionen og arbejdstagernes arbejdstagerrettigheder, og til at forelægge den for både Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, når den er tilgængelig;

140.  glæder sig over indførelsen af et bredere og mere bæredygtigt fødevarevalg, herunder indførelsen af et større udvalg af vegetariske og veganske produkter, i Parlamentets selvbetjeningskantine; noterer sig iværksættelsen af en uafhængig kundetilfredshedsundersøgelse via Happy or Not-terminalen ved de vigtigste salgssteder i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg med det formål at identificere de steder, hvor der er behov for ændringer og forbedringer; bemærker, at Happy or Not-terminalen har vist en konstant og solid forbedring af tilfredsheden med cateringtjenesterne i Kohl- og Martens-bygningerne, mens tilfredshedsraten er lavere i Spinelli- og Paul-Henri Spaak-bygningerne; opfordrer til, at der foretages de nødvendige ændringer for at tilpasse sig kundernes behov; bemærker, at ikkevegetariske måltider ofte koster mere end vegetariske måltider; anmoder om, at alle kantiner i tilstrækkelig grad viser allergimenuer ved siden af skranken og tilbyder ét glutenfrit måltid om dagen;

141.   fremhæver, at covid-19-krisen har nødvendiggjort afgørelser med direkte konsekvenser for Parlamentets personale, herunder personale ansat af underleverandører og freelancemedarbejdere; peger i denne forbindelse bl.a. på afgørelsen om at lukke Huset for Europæisk Historie, Europa Experience-centrene og Den Europæiske Unions forbindelseskontorer og på de ændrede vilkår for freelancetolke og rengørings- og restaurationspersonale; anerkender, at institutionerne, herunder Parlamentet, under de nuværende omstændigheder i forbindelse med spredningen af covid-19 er nødt til at træffe afgørelser på en hurtig og ubureaukratisk måde for at forhindre yderligere spredning af virusset og for at beskytte sit personale; opfordrer imidlertid Parlamentet til at leve op til sit sociale ansvar i forbindelse med hver eneste afgørelse og undgå – eller kompensere for – ethvert tab af indkomst samt til med alle nødvendige midler at undgå coronavirusrelaterede fyringer af folk, der arbejder i Parlamentets bygninger;

142.  beklager virksomheden Compass Groups beslutning om at afskedige 80 medarbejdere i cateringtjenesten i januar 2021; glæder sig over de forhandlinger, der blev ført med Compass Group, som reducerede det samlede antal afskedigelser til 49, men udtrykker stærk utilfredshed med, at der stadig er personale, der skal afskediges; bemærker, at det afskedigede personale blev underrettet kort før jul 2020 og midt i en pandemi; understreger, at nogle af de afskedigede medarbejdere havde arbejdet i Parlamentets bygninger i årtier; minder om Parlamentets gentagne opfordringer til virksomheder i hele Unionen om at fastholde deres personale under pandemien; opfordrer de relevante myndigheder i Parlamentet til at undersøge alle mulige alternative løsninger, der kan sikre beskæftigelsen af alle kantinearbejdere, og anmoder Parlamentets administration om at finde løsninger inden for rammerne af den sociale dialog; opfordrer Præsidiet til at genoverveje Parlamentets eksternaliseringspolitik; opfordrer indtrængende generalsekretæren til straks at svare på en skrivelse om afskedigelsen underskrevet af 355 medlemmer; opfordrer til, at der foretages en evaluering af Parlamentets politik for offentlige indkøb med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og forudsigeligheden af arbejdsvilkårene i forbindelse med alle tjenesteydelser, der er givet i underentreprise; opfordrer Parlamentet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af en sådan evaluering;

143.  understreger, at Parlamentets daglige solidaritetsmåltider og andre solidaritetsforanstaltninger, som Præsidiet har vedtaget, har reduceret de finansielle, økonomiske og sociale konsekvenser for cateringvirksomhederne og deres ansatte; bemærker, at Parlamentet stræber efter at redde så mange arbejdspladser som muligt, som er rimelige ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt, men som også kan retfærdiggøre anvendelsen af Parlamentets budget;

144.  noterer sig de løsninger, som blev fundet for APA'er, der havde arbejdet i to valgperioder uden afbrydelse, men som manglede op til to måneder for at have fuldført de ti års tjeneste, som er nødvendige for at være berettiget til at modtage pension fra EU-institutionernes pensionsordning; kritiserer, at løsningen blev fundet for sent på trods af de talrige og vedvarende advarsler i løbet af den foregående valgperiode; kritiserer endvidere, at den eneste løsning, der blev fundet, alene afhang af den gode vilje hos visse medlemmer, som var klar over situationen, og som var solidariske med disse APA'er; kritiserer også, at administrationen ikke underrettede de medlemmer, der var valgt for den nye valgperiode, om dette spørgsmål og om, at de i disse tilfælde kunne udstede kontrakter på mindre end seks måneder, hvilket betød, at mange af disse APA'er havde store vanskeligheder med at finde et medlem, der var villig til at ansætte dem på en kontrakt uden afbrydelse i en kort periode, og at der var nogle, det slet ikke lykkedes for;

145.  gentager sin bekymring over den påståede praksis med medlemmer, der forpligter APA'er til at påtage sig tjenesterejser, navnlig til Strasbourg, uden tjenesterejseordrer og uden godtgørelse for deres missions- og rejseudgifter; er af den opfattelse, at en sådan praksis åbner mulighed for misbrug, idet APA'er, der rejser uden en tjenesterejseordre, ikke alene er nødt til at betale udgifterne hertil med egne midler, men heller ikke er omfattet af forsikringen på arbejdspladsen; gentager sin opfordring til generalsekretæren om at undersøge dette;

146.  gentager sit krav om, at APA'er i forbindelse med deres tjenesterejser til mødeperioderne i Strasbourg modtager de samme dagpenge som det vedtægtsomfattede personale; noterer sig generalsekretærens opfølgende svar om de forskellige regler for godtgørelse af tjenesterejser mellem Parlamentets tre arbejdssteder, som gælder for Parlamentets sekretariat og APA'er; insisterer på sit krav om en efterfølgende ændring af de relevante regler, som generalsekretæren nævner;

147.  gentager sin opfordring til Formandskonferencen og Præsidiet om at genoverveje muligheden for at give APA'er lov til på visse betingelser, som skal fastsættes nærmere, at ledsage medlemmer på Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser, hvilket adskillige medlemmer allerede har ytret ønske om; noterer sig den anslåede finansielle virkning, som generalsekretæren har forklaret i forbindelse med sin opfølgning på decharge for 2018, men insisterer ikke desto mindre på en begrænset anvendelse af denne mulighed; foreslår en ny drøftelse på præsidie- og formandskonferenceniveau;

148.  fremhæver behovet for at gennemgå Parlamentets HR-politik for at gøre det muligt for institutionen at gøre brug af den ekspertise, som alle Parlamentets ansatte har erhvervet; mener, at det derfor er nødvendigt at ændre reglerne for at gøre det muligt for alle personalekategorier, herunder APA'er, at deltage i interne udvælgelsesprøver og indføre HR-udviklingsordninger, som vil gøre det muligt for Parlamentet at bevare den ekspertise, som erhverves af disse kategorier af ansatte i institutionens tjeneste;

Parlamentets geografiske spredning – ét enkelt hjemsted

149.  bemærker, at Revisionsretten har vurderet, at en flytning fra Strasbourg til Bruxelles ville kunne generere årlige besparelser på 114 mio. EUR plus en engangsbesparelse på 616 mio. EUR, hvis bygningerne i Strasbourg blev afhændet med succes, eller en engangsudgift på 40 mio. EUR, hvis de ikke afhændes; bemærker, at ét enkelt hjemsted kun kan opnås ved en enstemmigt vedtaget traktatændring; minder om, at et stort flertal af Parlamentets medlemmer i en lang række beslutninger har givet udtryk for deres støtte til ét enkelt hjemsted for at sikre en effektiv udnyttelse af EU-skatteydernes penge; opfordrer indtrængende Rådet til at notere sig Parlamentets holdning;

150.  minder om, at yderligere udgifter som følge af rejser til Strasbourg er i strid med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

151.  henviser til en nylig undersøgelse, der er forelagt Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed(12); fremhæver undersøgelsens konklusion om, at det af hensyn til vejen mod kulstofneutralitet er klart, at Parlamentet er nødt til at overveje at operere på ét sted; minder om, at Parlamentet har forpligtet sig til at reducere sit CO2-fodaftryk i sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen(13); minder om, at Parlamentet i samme beslutning erklærede, at der er tale om en klima- og miljøkrise; bemærker, at Bruxelles er centrum for de fleste af Parlamentets aktiviteter, og at det er hjemsted for Rådet og Kommissionen, men også for andre interessenter, NGO'er, civilsamfundsorganisationer og medlemsstaternes repræsentationer; mener derfor, at det er uholdbart og uforsvarligt at beholde Strasbourg som sit hjemsted;

152.  gentager, at covid-19-krisen udgør en "force majeure"-situation, der har tvunget Parlamentet til at droppe en betydelig del af de 12 mødeperioder i Strasbourg i Parlamentets mødekalender for 2020; fastholder, at omkostningerne og de sundhedsmæssige konsekvenser som følge af covid-19-krisen ikke bør forværres af dyre flytninger til Strasbourg; opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne til, uanset traktaten, at undlade at insistere på kompenserende mødeperioder i Strasbourg;

Frivillig pensionsfond

153.  minder om, at artikel 27, stk. 1 og stk. 2, i statutten for medlemmer af Europa-Parlamentet fastsætter, at "Europa-Parlamentets frivillige pensionsfond videreføres efter denne statuts ikrafttræden for de medlemmer eller tidligere medlemmer, der allerede har erhvervet rettigheder i denne fond", og at "erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang";

154.  bemærker endvidere, at de nettoaktiver, der skal tages med i betragtning og den aktuarmæssige forpligtelse ved udgangen af 2019 udgjorde henholdsvis 111 mio. EUR og 439,6 mio. EUR, hvilket medfører et anslået aktuarmæssigt underskud på 328,6 mio. EUR; er yderst bekymret over den mulige udtømning af den frivillige pensionsfond; understreger, at fondens nuværende situation er af en sådan art, at den ikke kan opfylde sine fremtidige forpligtelser; er overbevist om, at der er behov for yderligere at forklare de retlige konsekvenser af reglerne og/eller at ændre reglerne; opfordrer Revisionsretten til at fremlægge en ny udtalelse om de frivillige pensionsfonde og undersøge alle muligheder for at begrænse underskuddet; bemærker, at Parlamentet vil afvente Revisionsrettens afgørelse og hurtigt gennemføre den;

155.  minder om punkt 118 i Parlamentets dechargebeslutning for 2017, hvori der blev opfordret til at foretage en undersøgelse af det retlige grundlag for den frivillige pensionsfond, og navnlig om Parlamentet har en retlig forpligtelse til at garantere, at fremtidige rettigheder bevares fuldt ud, og til at dække fondens potentielle underskud eller tilføre fonden nye midler, eftersom den frivillige pensionsfond er en investeringsforening med variabel kapital (SICAV) i henhold til luxembourgsk lovgivning og ikke en almindelig pensionsfond, hvilket formentlig indebærer, at der i princippet ikke findes en sådan forpligtelse; beklager, at generalsekretæren endnu ikke har fremlagt nogen resultater som svar på den undersøgelse, der er anmodet om;

156.  minder om, at disse forventede fremtidige forpligtelser er spredt over flere årtier, men er dybt bekymret over, at det – selv om det samlede beløb, der blev betalt af den frivillige pensionsfond i 2019, beløb sig til ca. 18 mio. EUR – forventes, at dette tal vil stige til ca. 20 mio. EUR i 2025;

157.  minder om, at Præsidiet på sit møde den 10. december 2018 besluttede at ændre de regler, der gælder for pensionsordningen, ved at hæve pensionsalderen fra 63 til 65 år og indføre en afgift på 5 % af alle pensionsudbetalinger til fremtidige pensionister med henblik på at forbedre pensionsfondens bæredygtighed; glæder sig over, at de umiddelbare konsekvenser af ændringen af reglerne var besparelser i 2019-pensionsudbetalingerne på omkring 325 000 EUR, hvoraf 306 000 EUR stammer fra forhøjelsen af pensionsalderen og 19 000 EUR fra indførelsen af en afgift på 5 % på alle pensioner, der blev indført efter den 1. januar 2019; anmoder Præsidiet om at evaluere alle muligheder, så snart Domstolen har truffet sine afgørelser vedrørende de nuværende foranstaltninger med henblik på at finde en rimelig løsning på den frivillige pensionsordning og -fond, samtidig med at Parlamentets ansvar holdes på et minimum, eftersom EU-skatteborgernes penge er involveret;

158.  opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til fuldt ud at respektere statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og til at oprette en pensionsfond med en klar plan for, hvordan Parlamentet kan overtage og påtage sig sine forpligtelser og sit ansvar for sine medlemmers frivillige pensionsordning; støtter Præsidiets anmodning til generalsekretæren om at undersøge, hvordan der kan sikres en bæredygtig finansiering af den frivillige pensionsfond i overensstemmelse med statutten for medlemmerne, samtidig med at der sikres fuld gennemsigtighed; appellerer til Præsidiet og medlemmerne af den frivillige pensionsfond om at støtte foranstaltninger, der har til formål at begrænse underskuddet i den frivillige pensionsfond;

Miljø- og bæredygtighedsaspekter af Parlamentets aktiviteter

159.  støtter anvendelsen af fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et EU-forvaltningsinstrument, hvormed private og offentlige organisationer kan evaluere og forbedre deres miljøpræstationer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1221/2009(14); anerkender, at Parlamentet er den første EU-institution, der blev kulstofneutral i 2016 som følge af kompensation for 100 % af de emissioner, der ikke kan nedbringes; støtter foranstaltninger, der iværksættes med henblik på at reducere Parlamentets emissioner yderligere, herunder øge målene for telearbejde i de forskellige generaldirektorater og begrænse og optimere rejsetiden for tjenesterejser og tilskynde til anvendelse af bæredygtige transportformer, f.eks. ved at øge antallet af parkeringspladser for cykler;

160.  glæder sig over, at 100 % af alt A4-papir, der anvendes i Parlamentets kontorer, genanvendes, og glæder sig over det betydelige fald i indkøb af papir i 2019 sammenlignet med 2018; glæder sig over Parlamentets bestræbelser på at øge antallet af papirløse møder og opfordrer til, at alle medlemmer, ansatte og APA'er får mere uddannelse i de papirløse værktøjer, som er blevet udviklet med henblik på at gøre det muligt at udskrive færre dokumenter, samt til at gennemføre yderligere kommunikationskampagner;

161.  opfordrer til, at der hurtigt træffes yderligere ambitiøse foranstaltninger, og mener, at det endelige mål bør være et Parlament uden engangsplast;

162.  noterer sig, at andelen af vedvarende energi, der blev leveret til Parlamentet i 2019, forblev på 67 %, hvoraf størstedelen stammer fra køb af grøn elektricitet; opfordrer Parlamentet til yderligere at øge andelen af vedvarende energi, der leveres til Parlamentet, med henblik på at opnå en vedvarende energiforsyning på 100 % så hurtigt som muligt, herunder ved at bruge Parlamentets tag til at producere egen solenergi;

163.  minder om, at direktiv 2012/27/EU(15) om energieffektivitet fastsætter, at 3 % af det samlede etageareal i vores bygninger hvert år skal renoveres for at opfylde mindstekravene til energimæssig ydeevne; anbefaler, at der i den årlige budgetplanlægning tages hensyn til regelmæssig renovering af alle bygninger, og at der afsættes et beløb svarende til 3 % af det samlede areal af alle bygninger til dette formål, således som det allerede fremgår af Parlamentets bygningsstrategi for tiden efter 2019, som Præsidiet vedtog den 16. april 2018; mener, at en sådan andel er en del af en regelmæssig og fremsynet bygningspolitik, som også bør fokusere på gennemgribende renovering og bør sikre, at Parlamentet tilstræber en maksimal forbedring af energieffektiviteten og dermed besparelser i energiforbruget og omkostningerne til Parlamentets faciliteter;

164.  glæder sig over den vellykkede internalisering af biltjenesten og den gradvise overgang til nulemissionskøretøjer med henblik på at opnå en kulstofneutral tjenesteflåde senest i 2024; anerkender det store antal af daglige operationer og roser tjenestens arbejde, der har opnået en høj grad af tilfredshed blandt medlemmer; opfordrer generalsekretæren til at indføre et brugervenligt onlinereservationssystem og til at undersøge mulighederne for at øge brugen heraf, idet dette kun var tilfældet i 3 % af tilfældene i 2019, samt til at udvide den brugergruppe, som har adgang til at reservere biler til strækningen mellem Bruxelles og Strasbourg, med henblik på at mindske Parlamentets miljøpåvirkning; anmoder om, at der kommunikeres bedre ud om denne mulighed for at sikre, at biler ikke kører tomme til Strasbourg og tilbage;

165.  glæder sig over, at Præsidiet den 16. december 2019 vedtog nye ambitiøse mål for centrale resultatindikatorer for Parlamentets miljøledelsessystem, herunder et mål for reduktion af CO2-emissioner på 40 % i 2024 inden den næste valgperiode; opfordrer til en effektiv gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger for at nå dette mål til tiden og til regelmæssig rapportering til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort; opfordrer endvidere Parlamentet til at revurdere sit EMAS-mål i lyset af de emissionsreduktioner, der er forårsaget af covid-19-pandemien;

166.  roser Parlamentets tilsagn om at foretage grønne offentlige indkøb; bemærker, at Parlamentets mål er at øge procentdelen af den vægtede værdi af kontrakter blandt visse prioriterede produkter, der er klassificeret som "Grønne", "Meget Grønne" eller "Grønne på grund af deres art"; roser, at 89,1 % af kontrakterne i værdi inden for de prioriterede produktkategorier i 2019 blev klassificeret som "Grønne", "Meget Grønne" eller "Grønne på grund af deres art"; glæder sig over, at Præsidiet den 16. december 2019 vedtog et nyt ambitiøst mål for centrale resultatindikatorer for grønne offentlige indkøb, hvilket betyder, at gennemsnitligt 90 % af kontrakterne i prioriterede produktkategorier bør klassificeres som "Grønne" eller "Grønne på grund af deres art" i perioden 2020-2024; understreger behovet for at videreudvikle grønne offentlige indkøb gennem fastsættelse af ambitiøse mål for grønne kontrakter på mellemlang sigt;

167.  glæder sig over Parlamentets hensigt om at indføre bæredygtighedsrapportering, som vil omfatte sociale aspekter af udbud, og opfordrer Parlamentet til at overvåge udviklingen inden for sociale og bæredygtige offentlige indkøb såsom OECD's arbejde med offentlige indkøb og ansvarlig forretningsskik og den kommende EU-lovgivning om virksomheders due diligence; mener, at Parlamentet ved at indarbejde ansvarlige forretningsstandarder i sine udbuds- og indkøbspolitikker kan foregå med et godt eksempel, beskytte den offentlige interesse og sikre ansvarlighed i forbindelse med offentlige udgifter;

168.  glæder sig over den nye parkeringspolitik, der er udviklet for Parlamentets parkeringspladser, som har til formål at fremme brugen af elektriske køretøjer, nemlig cykler, budcykler, scootere og biler, gennem installation af elektriske ladestationer; opfordrer til at udvide denne politik, således at den kommer til at omfatte alle Parlamentets parkeringspladser;

169.  understreger, at Parlamentet skal leve op til sine forpligtelser for så vidt angår bekæmpelsen af klimaændringer, og at det derfor skal tage de nødvendige skridt til at sikre, at der laves tilstrækkelige inden- og udendørsparkeringsområder til cykler i alle dets bygninger, hvor cyklerne beskyttes mod tyveri, hærværk og vejrlig, samt at de er tilgængelige for alle medarbejdere og som minimum tilbyder de samme forhold, som på nuværende tidspunkt er tilgængelige på personalets bilparkeringspladser; mener, at et system, hvor vignetter anvendes som identifikationsmiddel, også kunne være meget nyttigt i denne forbindelse;

170.  glæder sig over den betydelige stigning i anvendelsen af cykler i Bruxelles i 2019 sammenlignet med 2018;

171.  bemærker de miljømæssige konsekvenser af Parlamentets gentagne flytning til Strasbourg;

Tolkning og oversættelse

172.  minder om, at Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer i 2019 havde 530 ansatte og forvaltede 2,6 % af Parlamentets samlede budget;

173.  roser projektet "One-Stop Conference Organisation (OSCO)", der blev afsluttet i 2019, og som i betydelig grad strømlinede arbejdsprocesserne i forbindelse med tilrettelæggelse af konferencer og gjorde det muligt for Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer at blive den eneste grænseflade for en række konferencetjenester af høj kvalitet for arrangører af møder, konferencer og arrangementer i Parlamentet;

174.  bemærker, at den reviderede adfærdskodeks for flersprogethed, som Præsidiet vedtog i juli 2019, tilvejebragte en opdateret ramme for drift og sikring af, at tolkning af høj kvalitet kunne leveres på en ressourceeffektiv måde, der er tilpasset brugernes behov; beklager, at den reviderede adfærdskodeks for flersprogethed stadig sidestiller Unionens primære lovgivningsbaserede budget- og dechargeprocedure med ikkelovgivningsmæssigt arbejde, hvilket forpligter Parlamentets Budgetudvalg og Budgetkontroludvalg til hvert år at anmode Præsidiet om tilladelse til at overskride deres årlige reserve på 45 sider for tekster, der sendes til oversættelse; opfordrer Parlamentet til at sikre, at adfærdskodeksen for flersprogethed anvendes på en måde, der gør det muligt for Parlamentets Budgetudvalg og Budgetkontroludvalg at udøve Parlamentets centrale budget- og dechargefunktioner uden at skulle anmode om en sådan årlig undtagelse;

175.  noterer sig med tilfredshed den sociale dialog, der fandt sted mellem ledelsen og repræsentanterne for de fastansatte tolke, og som den 8. september 2018 førte til fastlæggelsen af de nye arbejdsvilkår; støtter både administrationens og tolkenes løbende bestræbelser på at sikre en ressourceeffektiv fuldstændig flersprogethed;

176.  bemærker, at mange meddelelser og dokumenter kun er tilgængelige på engelsk; bemærker også, at der afholdes arbejdsmøder uden mulighed for tolkning; kræver, at Parlamentet overholder de principper, rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder og i forordning nr. 1/1958 samt i interne retningslinjer og beslutninger såsom kodeksen for god forvaltningsskik; opfordrer derfor Parlamentet til at stille de nødvendige menneskelige ressourcer til rådighed for at sikre, at flersprogethed respekteres, ved at øge antallet af ansatte med ansvar for oversættelse og tolkning;

177.  minder om, at Generaldirektoratet for Oversættelse i 2019 havde 1 117 ansatte og forvaltede 0,5 % af Parlamentets samlede budget;

178.  roser indførelsen af et system for akkreditering af eksterne oversættere med henblik på at øge kvaliteten af outsourcede oversættelser med fokus på anvendelse af "akkrediterede" oversættere, som er blevet testet i deres oversættelsesfærdigheder, hvilket forbedrer sprogafdelingernes kvalitetskontrol af outsourcede oversættelser og styrker de kontraktmæssige konsekvenser i tilfælde af oversættelser, der ikke lever op til standarden;

179.  opfordrer generalsekretæren til at undersøge muligheden for at indføre international tegnsprogstolkning for alle plenarforhandlinger i overensstemmelse med de anmodninger, der er vedtaget af plenarforsamlingen, og til at implementere denne afgørelse i overensstemmelse med princippet om lige adgang for alle borgere;

Finanser og administration

180.  minder om, at GD FINS i 2019 havde 222 ansatte og forvaltede 22,7 % af Parlamentets samlede budget;

181.  fordømmer det store efterslæb med hensyn til godtgørelse af rejseudgifter i 2019; opfordrer til at sikre og opretholde tilstrækkelige ressourcer til GD FINS og til, at disse ressourcer fordeles på en sådan måde, at ophobning af efterslæb undgås;

182.  bemærker, at Parlamentets nye rejsebureau påbegyndte sine aktiviteter den 1. januar 2019; noterer sig, at medlemmerne oplevede vanskeligheder med at få kontakt til rejsebureauets callcenter såvel inden for som uden for arbejdstiden; opfordrer til, at tilgængeligheden forbedres; bemærker, at rejsebureauet for medlemmerne følger direktiverne fra Enheden for Medlemmernes Rejse- og Opholdsudgifter, ifølge hvilke de tilbudte flyvninger altid bør være baseret på den mest direkte rute mellem afgangs- og bestemmelsessted og på de billigste priser, når der er flere luftfartsselskaber, der tilbyder den samme forbindelse; bemærker, at eventuelle indtægter, som rejsebureauet modtager som følge af omsætningen i forbindelse med de tjenester, der leveres til Parlamentet, skal tilbagebetales til Parlamentet; bemærker, at det årlige antal klager forblev stabilt i forhold til det foregående år med 63 klager registreret i 2019, hvilket svarer til 0,043 % af de i alt 144 913 transaktioner det pågældende år, og at størstedelen af de registrerede klager vedrørte kvaliteten af det nye rejsebureaus tjenester som følge af omstillingen og igangsættelsen af dets aktiviteter, herunder sene aflysninger og forsinkelser;

183.  stiller skarpt spørgsmålstegn ved punkt 40 i Parlamentets beslutning af 14. maj 2020(16) om overslag over Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021 (2019/2214 (BUD)), hvori Præsidiet anmodes om at revidere gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, således at medlemmerne får godtgjort, hvad der svarer til fleksible economy-flybilletter, når de rejser inden for Unionen, med undtagelse af flyrejser på over fire timer eller flyvninger med en mellemlanding; opfordrer til fortsat ligebehandling af medlemmerne for så vidt angår de billetter, der tilbydes; minder også om Parlamentets mål om yderligere at reducere dets emissioner og understreger, at de mindst forurenende metoder at foretage nødvendige flyrejser på er med direkte flyvninger og fleksible flybilletter;

Godtgørelse for generelle udgifter

184.  minder om afgørelsen om, at alle medlemmer bør have en særskilt bankkonto med henblik på at modtage godtgørelsen for generelle udgifter; glæder sig over Parlamentets strenge gennemførelse af denne forpligtelse, som resulterede i en efterlevelsesgrad på 100 %;

185.  minder om artikel 11, stk. 4, i Parlamentets forretningsorden som vedtaget af Præsidiet den 11. marts 2019, hvori det hedder, at "Præsidiet stiller på Parlamentets websted den nødvendige infrastruktur til rådighed på medlemmernes online-side for de medlemmer, der ønsker at offentliggøre en frivillig revision eller bekræftelse, jf. de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil, af, at deres anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter overholder de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil"; bemærker, at sådanne offentliggørelser udarbejdes individuelt og valgfrit under medlemmernes eget ansvar, og at Parlamentets administration ikke er ansvarlig for at samle de fremlagte oplysninger; opfordrer Parlamentets tjenestegrene til hvert år at sende en påmindelse til medlemmerne om denne mulighed; opfordrer Parlamentet til regelmæssigt at underrette dechargemyndigheden om, hvor mange medlemmer der følger disse henstillinger, således at anvendelsen af EU-skatteydernes penge bliver mere gennemsigtig og ansvarlig;

186.  minder om, at medlemmerne udøver deres mandat frit og uafhængigt, jf. forretningsordenens artikel 2; understreger, at ethvert organ, der har til opgave at udarbejde etiske regler og standarder, bør være begrænset til de opgaver, det har fået pålagt, og at det skal sikre, at dets henstillinger ikke begrænser eller hæmmer medlemmernes frie mandat;

187.  understreger, at godtgørelsen for generelle udgifter er en fast godtgørelse, og understreger nødvendigheden af det frie mandats uafhængighed som anført i forretningsordenen; glæder sig over Præsidiets beslutning om at give en arbejdsgruppe til opgave at evaluere, hvordan godtgørelsen for generelle udgifter har fungeret i de seneste år, og finde frem til gennemførlige metoder til at forvalte godtgørelsen for generelle udgifter; opfordrer Præsidiet til at træffe en afgørelse inden udgangen af 2021; understreger, at forvaltningen af godtgørelsen for generelle udgifter ikke bør føre til øget bureaukrati for medlemmernes kontorer og Parlamentets administration;

188.  fremhæver, at Præsidiet i sin afgørelse fra 2018 om godtgørelsen af generelle udgifter fastsætter, at Præsidiet vil fastholde denne afgørelse indtil udgangen af 2022, og at det vil evaluere den på grundlag af erfaringerne fra den 9. valgperiode; beklager, at Præsidiet fortsat ignorerer det ønske om yderligere at reformere godtgørelsen af generelle udgifter, som plenarforsamlingen ved flere lejligheder(17) har givet udtryk for, og derved aktivt forhindrer, at medlemmernes udgifter for EU-skatteydernes regning bliver mere gennemsigtige og ansvarlige; opfordrer indtrængende Præsidiet til straks at gennemføre plenarforsamlingens afgørelser fra Parlamentets dechargebetænkninger for 2017 og 2018 og indføre ændringer af reglerne for godtgørelse af generelle udgifter; understreger, at eventuelle nye frivillige og/eller valgfrie foranstaltninger med henblik på større gennemsigtighed og finansiel ansvarlighed ikke bør skabe unødvendigt bureaukrati for medlemmerne og deres kontorer;

189.  understreger, at god regeringsførelse er baseret på forsvarlig økonomisk forvaltning og proportionalitet; opfordrer Præsidiet til at tage hensyn til omkostningseffektiviteten og proportionaliteten af eventuelle yderligere investeringer og de fordele, der opnås gennem yderligere udgifter for skatteydernes regning og øget bureaukrati;

Årlig rapport om tildelte kontrakter

190.  minder om, at finansforordningen foreskriver, hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed for budgetmyndigheden og offentligheden om institutionens tildeling af kontrakter; bemærker, at finansforordningen kræver offentliggørelse af tildelte kontrakter til en værdi af mere end 15 000 EUR, hvilket er den tærskel, over hvilken det er obligatorisk at gennemføre en konkurrencebaseret udbudsprocedure;

191.  bemærker, at der i 2019 blev tildelt 225 kontrakter, hvoraf 83 var baseret på offentlige eller begrænsede udbud til en samlet værdi af 597,3 mio. EUR, og at 141 var baseret på udbudsprocedurer med forhandling til en værdi af 208,5 mio. EUR; bemærker, at det samlede antal kontrakter, der blev indgået ved udbud med forhandling, steg udtrykt i værdi som en procentdel af den samlede værdi af de tildelte kontrakter fra 6 % i 2018 til 26 % i 2019, ligesom det målt i mængde steg fra 35,86 mio. EUR i 2018 til 208,53 mio. EUR i 2019;

192.  noterer sig, at fordelingen efter kontrakttype af tildelte kontrakter, herunder ejendomskontrakter, i 2019 og 2018 var som følger:

Kontrakttype

2019

2018

Antal

Procentdel

Antal

Procentdel

Tjenesteydelser

Forsyninger

Arbejder

Bygninger

177

33

13

2

78 %

15 %

6 %

1 %

199

37

12

3

79 %

15 %

5 %

1 %

I alt

225

100 %

251

100 %

Kontrakttype

2019

2018

Værdi (EUR)

Procentdel

Værdi (EUR)

Procentdel

Tjenesteydelser

581 610 182

72 %

256 374 627

42 %

Forsyninger

85 741 237

10 %

210 526 209

35 %

Arbejder

135 211 526

17 %

133 431 628

22 %

Bygninger

4 260 000

1 %

5 039 824

1 %

I alt

806 822 945

100 %

605 372 288

100 %

(Årlig rapport om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet, 2019, s. 5)

193.  noterer sig, at fordelingen efter proceduretype af kontrakter tildelt i 2019 og 2018 for så vidt angår antal og værdi var som følger:

Procedure

2019

2018

Antal

Procentdel

Antal

Procentdel

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Efter forhandling

Liste over indkaldelse af interessetilkendegivelser

Ekstraordinær

82

1

141

-

1

36,44 %

0,44 %

62,68 %

-

0,44 %

89

5

155

1

1

35,46 %

1,99 %

61,75 %

0,40 %

0,40 %

I alt

225

100 %

251

100 %

Procedure

2019

2018

Værdi (EUR)

Procentdel

Værdi (EUR)

Procentdel

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Efter forhandling

Liste over indkaldelse af interessetilkendegivelser

Ekstraordinær

595 584 380

1 735 269

208 533 296

-

970 000

74

0

26

-

0

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

0

0

I alt

806 822 945

100 %

605 372 288

100 %

(Årlig rapport om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet, 2019, s. 7)

194.  beklager, at der har været 1 369 udbud med kun én tilbudsgiver blandt alle offentlige udbud vedrørende kontrakter om Parlamentets indkøb af varer og tjenesteydelser; bemærker, at udbud med kun én tilbudsgiver udgør en betydelig trussel mod en korrekt anvendelse af offentlige midler; opfordrer Parlamentet til at undersøge årsagerne til den åbenbare mangel på konkurrence og til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forhindre, at der afgives bud med én tilbudsgiver i fremtidige procedurer;

Politiske grupper (konto 4 0 0)

195.  noterer sig, at bevillingerne til de politiske grupper og løsgængere på konto 4 0 0 i 2019 blev anvendt som følger(18):

Gruppe

2019 (1)

2018

Årlige bevillinger

Gruppens egne indtægter og fremførte bevillinger

Udgifter

Udnyttelsesgrad

Fremført til næste periode

Årlige bevillinger

Gruppens egne indtægter og fremførte bevillinger

Udgifter

Udnyttelsesgrad

Fremført til næste periode

Det Europæiske Folkeparti (EPP)

17 139

4 253

16 993

99,15

4 399

18 282

6 690

20 820

113,88

4 152

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D)

14 611

4 807

13 705

93,80

5 710

15 792

5 863

16 888

106,94

4 767

Renew Europe (tidligere Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE))

7 721

1 627

5 510

71,37

3 838

5 823

1 824

6 033

103,61

1 614

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance (Verts/ALE)

5 573

1 388

4 585

82,27

2 376

4 478

1 579

4 669

104,27

1 388

Identitet og Demokrati (ID) (3)

3 244

0

1 629

50,22

1 615

Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister (ECR)

6 053

1 946

5 730

94,66

2 270

6 182

2 962

7 200

116,47

1 944

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre (GUE/NGL)

4 156

1 110

3 731

89,77

1 535

4 443

1 257

4 590

103,31

1 110

Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati (EFDD) (2)

1 851

1 915

1 508

81,45

0

3 829

1 828

2 725

71,17

1 915

Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa (ENF) (2)

1 620

653

1 609

99,34

0

3 238

1 094

3 612

111,55

720

Løsgængere

2 019

367

481

23,84

738

1 153

314

537

46,57

442

I alt

63 987

18 067

55 481

86,71

22 482

63 220

23 412

67 073

106,09

18 052

Bemærkninger til ovenstående tabel:

1) 2019 var et valgår, og de politiske grupper fremlagde deres regnskaber i to dele for hvert af de to halvår. For de politiske grupper, der fortsatte deres aktiviteter efter valget til Europa-Parlamentet i 2019, henviser tallene for de årlige bevillinger og udgifter til summen af begge halvår.

2)For de politiske grupper, der blev opløst efter valget til Europa-Parlamentet i 2019, er tallene kun for første halvår.

3) For de politiske grupper, der ikke eksisterede inden valget til Europa-Parlamentet i 2019, er tallene kun for andet halvår.

196.  glæder sig over, at uafhængige eksterne revisorer for de politiske grupper udelukkende afgav erklæringer uden forbehold for regnskabsåret 2019;

Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

197.  bemærker, at myndigheden blev oprettet i 2016 med det formål at vurdere registreringsanmodninger, registrere nye partier og fonde i Unionen, overvåge deres finansiering og indføre sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af deres forpligtelser; anerkender, at den blev fuldt operationel i 2017;

198.  bemærker, at 2018 var det første år for gennemførelsen af forordning (EU, Euratom) nr. 114l/2014(19) i alle dens dele, navnlig med hensyn til myndighedens rolle; bemærker, at myndigheden i henhold til nævnte forordning for første gang i 2019 gennemgik regnskaberne for europæiske politiske partier og fonde for regnskabsåret 2018;

199.  bemærker, at myndigheden i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2019 sammen med GD FINS fastlagde en række principper med henblik på at gøre de europæiske politiske partiers ret til at føre valgkamp ved valg til Europa-Parlamentet operationel, samtidig med at den fastsatte begrænsninger herfor; anerkender de praktiske vanskeligheder, der opstod som følge af forordningens karakter, og understreger behovet for en revision heraf; bemærker sanktionernes automatiske karakter og påpeger behovet for øget proportionalitet og fleksibilitet;

200.  glæder sig over myndighedens omstilling hen imod øget gennemsigtighed, hvilket omfattede, at 2020 var året, hvor den for første gang offentliggjorde sin årlige aktivitetsrapport – i dette tilfælde for 2019 – uden begrænsninger med hensyn til offentliggørelsen, og glæder sig over direktørens deltagelse i den årlige høring om decharge til Parlamentet, der blev afholdt den 16. november 2020;

201.  opfordrer myndigheden til at sikre, at oplysninger om europæiske politiske partiers og fondes registrering og finansielle situation i videst muligt omfang gøres offentligt tilgængelige på en brugervenlig, fuldstændig og ajourført måde;

202.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 2 i 2019 blev anvendt som følger(20):

Parti (2019)

Forkortelse

Egne midler

EP's endelige bidrag (1)

Indtægter i alt

EP-bidrag i % af tilskudsberettigede udgifter (maks. 90 %)

Indtægtsoverskud (overførsel til reserve) eller -underskud

Det Europæiske Folkeparti

EPP

1 751 449

13 433 000

15 184 449

90 %

116 515

De Europæiske Socialdemokraters Parti

PSE

1 091 101

8 405 284

9 496 385

90 %

115 131

Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

ALDE

851 728

4 848 119

5 699 847

90 %

801 704

Det Europæiske Grønne Parti

EGP

539 667

3 471 165

4 010 832

90 %

603 669

Det Europæiske Venstrefløjsparti

EL

312 832

1 772 817

2 085 649

90 %

—  

De Europæiske Demokrater

PDE

100 944

671 170

772 114

90 %

49 246

Den Europæiske Fri Alliance

ALE

200 053

1 219 623

1 419 676

90 %

55 400

Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister

ECR

607 157

3 493 333

4 100 490

90 %

158 166

Den Europæiske Kristne og Politiske Bevægelse

ECPM

140 512

1 000 214

1 140 726

83 %

—  

Gruppen Identitet og Demokrati

ID

114 250

615 067

729 317

90 %

—  

I ALT

 

5 709 693

38 929 792

44 639 485

 

1 899 831

Noter:

 

 

 

 

 

 

Note(1): Består af anden del af den endelige finansiering for 2018 og af første del af den endelige finansiering for 2019 i henhold til Præsidiets afgørelse af 18. januar 2021.

 

203.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 3 i 2019 blev anvendt som følger(21):

Fond (2019)

Forkortelse

Tilknyttet parti

Egne midler

Samlet EP-tilskud

Indtægter i alt

EP-tilskud i % af tilskudsberettigede udgifter (maks. 95 %)

Indtægtsoverskud (overførsel til reserve) eller -underskud

Wilfried Martins Centre for European Studies

WMCES

EPP

622 669

5 971 543

7 433 520

95 %

255 171

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PSE

662 446

5 142 293

5 906 538

92 %

—  

Europæisk Liberalt Forum

ELF

ALDE

202 565

1 798 601

2 114 273

95 %

90 914

Green European Foundation

GEF

EGP

79 513

1 368 333

1 484 738

95 %

—  

Transform Europe

TE

EL

110 698

1 096 144

1 217 889

92 %

7 401

Institute of European Democrats

IED

PDE

23 261

421 786

472 185

95 %

—  

Coppieters Foundation

Coppieters

EFA

84 666

534 179

618 845

95 %

38 624

New Direction - Foundation for European Reform

ND

ECR

253 558

1 636 452

1 995 962

95 %

—  

Sallux

SALLUX

ECPM

23 537

365 590

448 654

95 %

3 282

Association pour l'identite et Democratie Fondation

ID-Fond

ID-Partiet

23 000

436 999

978 653

95 %

—  

I ALT

2 085 913

18 771 920

22 671 257

395 392

204.  glæder sig over Kommissionens hensigt om at revidere forordning (EU, Euratom) 2018/673(22) ved udgangen af 2021 med henblik på at gå videre end det nuværende mål om at tackle finansierings- og gennemsigtighedsregler og lempe registreringsbetingelserne i artikel 3 i forordning (EU, Euratom) 1141/2014 og åbne op for medlemskab for alle EU-borgere for at sikre en mere inklusiv repræsentation af politiske partier, der er aktive på europæisk plan;

205.  bemærker med bekymring, at flere eksisterende tværnationale politiske partier, der er aktive inden for europæisk politik og er repræsenteret i Parlamentet, ikke har tilladelse til officielt at registrere sig som europæiske politiske partier på grund af kravene i forordning (EU, Euratom) 2018/673, hvilket således hindrer den demokratiske repræsentation af mindre politiske partier på europæisk plan; foreslår, at Kommissionen i den forbindelse fremsætter et ambitiøst reformforslag senest ved udgangen af 2021.

(1) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(3) Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af 28.12.2013, s. 26).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 af 17. april 2019 om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester (EUT L 151 af 7.6.2019, s. 70).
(5) https://www.dw.com/en/exclusive-eu-taps-chinese-technology-linked-to-muslim-internment-camps-in-xinjiang/a-55362125
(6) https://www.npr.org/2019/10/08/768150426/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-treatment-of-uighurs?t=1611915285989
(7) https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/
(8) https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/2020-06/D.01.06_Final_report_v3.00.pdf
(9) "Strategic Initiative on the leave rights of certain staff members and the best interests of the child" (strategisk initiativ vedrørende visse ansattes orlovsrettigheder og barnets tarv)(SI/1/2019/AMF).
(10) Europa-Parlamentets beslutning (EU) 2020/1880 af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet (punkt 115) (EUT L 417 af 11.12.2020, s. 122). Europa-Parlamentets beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i Den Europæiske Union (punkt 17) (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 192).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).
(12) https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES‌/ENVI/DV/2020/11-16/IPOL_STU2020652735_EN.pdf
(13) Vedtagne tekster, P9_(2019)0078.
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1).
(15) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).
(16) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0123.
(17) Decharge 2017: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet, 26. marts 2019. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet, 14. maj 2020.
(18) Alle beløb i 1 000 EUR.
(19) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1).
(20) Alle beløb i 1 000 EUR.
(21) Alle beløb i 1 000 EUR.
(22) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 114I af 4.5.2018, s. 1).

Seneste opdatering: 3. maj 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik