Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2141(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0044/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0044/2021

Συζήτηση :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0165

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 442kWORD 134k
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P9_TA(2021)0165A9-0044/2021
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2020/2141(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (COM(2020)0288 – C9-0221/2020)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2019,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και το άρθρο 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 34,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100, το άρθρο 104 παράγραφος 3 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0044/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Ιουνίου 2020, ο Πρόεδρος ενέκρινε τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ως αρχικός κύριος διατάκτης, διαβεβαίωσε, στις 17 Ιουνίου 2020, ότι έχει την εύλογη βεβαιότητα ότι οι πόροι που διατέθηκαν για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου χρησιμοποιήθηκαν για τον προβλεπόμενο σκοπό σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι εφαρμοσθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην ειδική αποτίμηση των διοικητικών και λοιπών δαπανών του 2019, αναφέρεται ότι δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες στις εξετασθείσες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων και λοιπών οργανισμών που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 262 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 ορίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απαλλαγής·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) EE L 67 της 7.3.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 1.
(3) ΕΕ C 239 της 20.7.2020, σ. 1.
(4) ΕΕ C 377 της 9.11.2020, σ. 13.
(5) ΕΕ C 384 της 13.11.2020, σ. 180.
(6) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2020/2141(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100, το άρθρο 104 παράγραφος 3 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0044/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πιστοποίηση των οριστικών λογαριασμών, ο υπόλογος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («το Κοινοβούλιο») δηλώνει την εύλογη βεβαιότητά του ότι οι λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων των πράξεων και των ταμειακών ροών του Κοινοβουλίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, στη διοίκηση του Κοινοβουλίου στάλθηκαν 192 ερωτήσεις και ελήφθησαν γραπτές απαντήσεις οι οποίες συζητήθηκαν δημόσια από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, παρουσία του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του διευθυντή της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα («η Αρχή»), και του εσωτερικού ελεγκτή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και ότι ο έλεγχος είναι αναγκαίος προκειμένου να εξασφαλίζεται η λογοδοσία της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης του Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών της Ένωσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Κοινοβουλίου

1.  σημειώνει ότι οι οριστικές πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2019 ανήλθαν σε 1 996 978 262 EUR, ή 18,5 % των πιστώσεων του τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου(1) για τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης συνολικά για το 2019, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,4 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018 (1 950 687 373 EUR)·

2.  σημειώνει ότι τα συνολικά έσοδα που ήταν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονταν σε 207 521 070 EUR (έναντι 193 998 910 EUR το 2018), περιλαμβανομένων 36 566 236 EUR σε έσοδα για ειδικό προορισμό (έναντι 30 783 590 EUR το 2018)·

3.  δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τέσσερα κεφάλαια αναλογούν στο 67,8 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων: το κεφάλαιο 10 (Βουλευτές του θεσμικού οργάνου), το κεφάλαιο 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι), το κεφάλαιο 20 (Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα) και το κεφάλαιο 42 (Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική επικουρία), γεγονός που φανερώνει υψηλό βαθμό ανελαστικότητας για το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Κοινοβουλίου·

4.  σημειώνει τα αριθμητικά στοιχεία βάσει των οποίων έκλεισαν οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019, και συγκεκριμένα:

α)  Διαθέσιμες πιστώσεις (σε EUR)

πιστώσεις για το 2019:

1 996 978 262

μη αυτομάτως μεταφερθείσες πιστώσεις από το οικονομικό έτος 2018:

---

αυτομάτως μεταφερθείσες πιστώσεις από το οικονομικό έτος 2018:

299 095 028

πιστώσεις που αντιστοιχούσαν σε έσοδα για ειδικό προορισμό για το 2019:

36 566 236

μεταφερθείσες πιστώσεις που αντιστοιχούσαν σε έσοδα για ειδικό προορισμό από το 2018:

49 010 988

Σύνολο:

2 381 650 514

β)  Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2019 (σε EUR)

αναλήψεις υποχρεώσεων:

2 332 411 812

εκτελεσθείσες πληρωμές:

2 035 068 314

αυτομάτως μεταφερθείσες πιστώσεις, περιλαμβανομένων των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό:

306 712 540

μη αυτομάτως μεταφερθείσες πιστώσεις:

---

ακυρωθείσες πιστώσεις:

38 744 124

γ)  Έσοδα του προϋπολογισμού (σε EUR)

που εισπράχθηκαν το 2019:

207 521 070

δ)  Συνολικός ισολογισμός την 31η Δεκεμβρίου 2019 (σε EUR)

1 685 376 397

5.  παρατηρεί ότι δεσμεύτηκε το 98,8 % των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1 973 232 524 EUR, με ποσοστό ακύρωσης 1,2 %· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, επιτεύχθηκε πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 1 698 971 864 EUR, με αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών να φτάσει το 86,1 %·

6.  υπογραμμίζει ότι οι ακυρωθείσες πιστώσεις για το έτος 2019, ύψους 23 745 738 EUR, αφορούσαν κυρίως δαπάνες σχετικές με κτίρια, καθώς και αποδοχές και λοιπά δικαιώματα·

7.  σημειώνει ότι, το οικονομικό έτος 2019, εγκρίθηκαν δεκαοκτώ μεταφορές πιστώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 49 του δημοσιονομικού κανονισμού, συνολικού ύψους 76 028 316 EUR, ήτοι 3,8 % των οριστικών πιστώσεων· επισημαίνει ότι το 45,3 % των ποσών που μεταφέρθηκαν αφορούσε την πολιτική του Κοινοβουλίου για τα κτίρια, και κυρίως, ειδικότερα, τη συνεισφορά στη χρηματοδότηση των τελών εμφύτευσης για το έργο κατασκευής του κτιρίου Adenauer· επισημαίνει ότι οι μεταφορές που συνδέονται με αναβολές όσον αφορά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε 25 %·

Οι γνώμες του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών του 2019 και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί

8.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί ενιαία ειδική αποτίμηση των διοικητικών και λοιπών δαπανών για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· επισημαίνει ότι οι διοικητικές και συναφείς δαπάνες περιλαμβάνουν τις δαπάνες που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους (μισθοί, επιδόματα και συντάξεις), οι οποίες αναλογούν στο 60 % του συνόλου, καθώς και τις δαπάνες για τα κτίρια, τον εξοπλισμό, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και την πληροφορική·

9.  σημειώνει ότι, από το σύνολο των στοιχείων τα οποία προέκυψαν από τον έλεγχο, συνάγεται ότι οι δαπάνες για τη «Διοίκηση» δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος· σημειώνει επίσης ότι, με βάση τρία ποσοτικά προσδιορίσιμα σφάλματα, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τις διοικητικές δαπάνες είναι χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας·

10.  σημειώνει το ειδικό πόρισμα όσον αφορά το Κοινοβούλιο, το οποίο περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»)· σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε σφάλματα σε μία πληρωμή προς ένα από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, που αφορούσαν τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, και ειδικότερα ότι δεν παρασχέθηκαν γραπτά συμβατικά έγγραφα και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τις δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε αναφέρει παρόμοιες αδυναμίες στις πράξεις που αφορούσαν πολιτικές ομάδες και ένα ευρωπαϊκό κόμμα στις ετήσιες εκθέσεις του για τα έτη 2014, 2015 και 2016· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων αδυναμιών στο μέλλον· σημειώνει ωστόσο ότι, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, τα τελευταία έτη έχουν σημειωθεί πολλές θετικές εξελίξεις·

11.  σημειώνει την απάντηση που έδωσε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο επανεξέτασε και αντιμετώπισε τις μεμονωμένες περιπτώσεις που επισημάνθηκαν ως αποτέλεσμα των πορισμάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου· υπενθυμίζει ότι, ενώ η διοίκηση του Κοινοβουλίου είναι η αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή της επιδότησης προς τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, δεν είναι υπεύθυνη για τις πραγματικές δαπάνες τους και ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι τα ίδια υπεύθυνα για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεών τους· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο παρείχε στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ολοκληρωμένη πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με θέματα επί των οποίων εντοπίστηκαν προβλήματα· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει τις δαπάνες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων σε τακτική βάση·

Η ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή

12.  σημειώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με τον εσωτερικό ελεγκτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2020, ο εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του και περιέγραψε τους ελέγχους αξιοπιστίας που πραγματοποίησε και για τους οποίους υπέβαλε εκθέσεις, που κάλυψαν τα ακόλουθα θέματα το 2019:

   έλεγχος της σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων στον τομέα της εστίασης (Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ΓΔ INLO)·
   έλεγχος των ομάδων επισκεπτών (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM))·
   έλεγχος της αποζημίωσης βουλευτικής επικουρίας όσον αφορά τους τοπικούς βοηθούς (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (ΓΔ FINS))·
   πρώτη έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των συστημάτων πληροφοριών: διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης·
   έλεγχος της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΓΔ FINS)·
   προκαταρκτική επανεξέταση του πλαισίου του Κοινοβουλίου για την προστασία των δεδομένων·
   επακολούθηση ανοικτών ενεργειών από εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου – φάσεις 1 και 2 του 2019·

13.  επικροτεί και υποστηρίζει τις ακόλουθες ενέργειες για τις οποίες ο εσωτερικός ελεγκτής έχει συμφωνήσει με τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις ή βρίσκεται σε διαδικασία συμφωνίας με αυτές, ως αποτέλεσμα των ελέγχων αξιοπιστίας:

   όσον αφορά τον έλεγχο της σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων στον τομέα της εστίασης (ΓΔ INLO), να επιτευχθούν οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου, και δη με την πρόβλεψη μεγαλύτερων προθεσμιών για τη σύναψη συμβάσεων, ανάλογα με την πολυπλοκότητα των προδιαγραφών· να εξασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές των διαγωνισμών είναι σαφέστερες, καταλληλότερες και ακριβέστερες· να διασφαλιστεί η διαφανής αξιολόγηση των προσφορών, βασισμένη στα δημοσιευμένα κριτήρια και δεόντως τεκμηριωμένη· να επικυρώνει η νομική υπηρεσία τις συμβάσεις παραχώρησης ad hoc· είναι κρίσιμης σημασίας να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες η διαχείριση των τροποποιήσεων επί συμβάσεων παραχώρησης· να βελτιωθούν η παρακολούθηση της διαχείρισης και η σχετική υποβολή εκθέσεων (το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι οι προαναφερθείσες ενέργειες είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προσελκύουν περισσότερες προσφορές, ώστε να εξασφαλίζονται καλύτερος ανταγωνισμός και βελτιωμένες υπηρεσίες για ορισμένη χρονική περίοδο· υπογραμμίζει τη σημασία να συνυπολογίζονται κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και κοινωνικοί παράγοντες)·
   όσον αφορά τον έλεγχο των ομάδων επισκεπτών, να αυξηθούν η αξιόπιστη κανονικότητα των πληρωμών και η αποδοτική εφαρμογή των κανόνων για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές, και μεταξύ άλλων να οριστούν καλύτερα οι επιλέξιμες δαπάνες και η περίοδος επιλεξιμότητας· να βελτιωθούν η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων επί των επιστροφών· να διασφαλιστεί ότι τηρούνται πλήρως οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με την ανάληψη των εξόδων των ομάδων επισκεπτών· να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος για τις ομάδες επισκεπτών·
   όσον αφορά την πρώτη έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των συστημάτων πληροφοριών: διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, να μειωθεί στο απολύτως ελάχιστο η παροχή προνομιακών δικαιωμάτων πρόσβασης σε υποδομές UNIX/LINUX για τους λεγόμενους υπερχρήστες· να ενισχυθούν οι έλεγχοι πρόσβασης σε κεντρικό επίπεδο επί των κρίσιμων εφαρμογών του δείγματος· να θεσπιστούν διαδικασίες ασφάλειας για τους προνομιακούς λογαριασμούς, προκειμένου να καθοριστούν οι κανόνες ελέγχου της πρόσβασης·
   όσον αφορά τον έλεγχο της αποζημίωσης βουλευτικής επικουρίας (ΓΔ FINS), δόθηκε έμφαση στην κανονιστική συμμόρφωση και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διαδικασιών για την ανάληψη των εξόδων τοπικής βουλευτικής επικουρίας, και δη στο πεδίο δράσης στον τομέα των επαγγελματικών και συμβατικών υποχρεώσεων των εντολοδόχων πληρωμών, και στην ετήσια τακτοποίηση των λογαριασμών τους·
   όσον αφορά την πρώτη φάση του ελέγχου της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΓΔ FINS), δόθηκε έμφαση στη διαδικασία καταχώρισης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων και στην παρακολούθηση της επιλεξιμότητάς τους, στη λειτουργική συνεργασία μεταξύ της Αρχής και του διατάκτη του Κοινοβουλίου, και στις πρακτικές πτυχές της εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας·
   όσον αφορά την προκαταρκτική εξέταση του πλαισίου του Κοινοβουλίου για την προστασία των δεδομένων, το οποίο θα εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του 2020 για τον εσωτερικό έλεγχο, δόθηκε έμφαση στη διασφάλιση της συμμόρφωσης του πλαισίου προστασίας δεδομένων του Κοινοβουλίου με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725(2), και στην εξασφάλιση μιας βιώσιμης δομής διακυβέρνησης που να εγγυάται τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και σε μέτρα για τη διασφάλιση των εν λόγω δεδομένων, αλλά και στην αξιόπιστη και συνεπή υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του θεσμικού οργάνου·

14.  σημειώνει ότι, το 2019, η διαδικασία επακολούθησης είχε ως αποτέλεσμα να περατωθούν 36 από τις 93 ανοικτές ενέργειες· σημειώνει με ανησυχία ότι, εκτός από τις επικυρωμένες αυτές ενέργειες, υπήρχαν συνολικά 124 ανοικτές ενέργειες από εκθέσεις ελέγχου (περιλαμβανομένων όσων δεν ήταν ακόμη προς εφαρμογή), εκ των οποίων 62 αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο· προσδοκά να καταβληθούν προσπάθειες, από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις, ώστε να διασφαλιστούν η περάτωση των καθυστερημένων ενεργειών και η υλοποίηση των συμφωνημένων ενεργειών σύμφωνα με τις καθορισμένες προθεσμίες· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει αναφορά στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την περάτωση των υπόλοιπων δράσεων κατά τις ακροάσεις του στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2021·

Επακολούθηση του ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή για το 2018

15.  λαμβάνει υπό σημείωση τις γραπτές απαντήσεις στο ψήφισμα σχετικά με την απαλλαγή για το 2018, που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και την παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα όσον αφορά τα διάφορα ερωτήματα και αιτήματα που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2018 και την ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές, που ακολούθησε·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2018, και ότι το έγγραφο επακολούθησης της απαλλαγής δεν περιλαμβάνει καμία σχετική αιτιολόγηση· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει στο Προεδρείο όλα τα αιτήματα για ανάληψη δράσης που περιλαμβάνονται στα ετήσια ψηφίσματα απαλλαγής, να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των συστάσεων, και να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του εγχειρήματος αυτού στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων· τονίζει ότι ο Γενικός Γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος που είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να πραγματοποιούν τακτικές συζητήσεις με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με προβλήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και την εκτέλεσή του· θεωρεί ότι οι συζητήσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους, και όχι μόνο κατά τη διαδικασία απαλλαγής· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Προεδρείο να βελτιώσει τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά την έγκαιρη δημοσίευση των σχετικών εγγράφων και πληροφοριών στον ιστότοπό του·

17.  αναγνωρίζει τα μέτρα που ελήφθησαν για να διευκολυνθεί η μετάβαση στον νέο πάροχο υπηρεσιών για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Κοινοβουλίου· καλεί τις σχετικές υπηρεσίες να παρακολουθούν συνεχώς τις επιδόσεις της νέας ομάδας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το επίπεδο των υπηρεσιών παραμένει ικανοποιητικό και, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται ότι τηρείται επαρκής αναλογία του προσωπικού φροντίδας προς τα παιδιά·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί περαιτέρω μέτρα όσον αφορά το προαιρετικό ταμείο συντάξεων λόγω της προσφυγής ορισμένων μελών του ταμείου συντάξεων κατά της απόφασης του Προεδρείου της 10ης Δεκεμβρίου 2018 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Δικαστήριο»)· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου·

19.  επικροτεί το γεγονός ότι μειώθηκε σημαντικά η χρήση των πληρωμών σε μετρητά, και ότι οι βουλευτές αξιοποίησαν τη δυνατότητα που προσφέρουν οι αναθεωρημένοι κανόνες για ανάθεση της οικονομικής ευθύνης των επιδοτούμενων επισκέψεων σε επαγγελματίες, δηλαδή σε εντολοδόχους πληρωμών ή ταξιδιωτικά γραφεία αντί για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς («ΔΚΒ»)· ωστόσο, σημειώνει με ανησυχία ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει ακόμα δημοσιεύσει αξιολόγηση των νέων κανόνων, και ζητεί να εκπονηθεί η αξιολόγηση αυτή· τονίζει ότι, κατά την εκπόνηση της αξιολόγησης αυτής, θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του εσωτερικού ελεγκτή σχετικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες·

20.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις διευθυντικές θέσεις της διοίκησης του Κοινοβουλίου· αναγνωρίζει, ωστόσο, τις θετικές εξελίξεις που σημειώθηκαν εν προκειμένω, καθώς τους νέους στόχους που τέθηκαν· αναγνωρίζει την ανάγκη να παρακολουθείται συνεχώς το ζήτημα·

21.  υπενθυμίζει την απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής του 2018 με την οποία ζητήθηκε από το Προεδρείο να αυξήσει τον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που εργάζονται στη διοίκηση του Κοινοβουλίου·

22.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον Γενικό Γραμματέα να επιμείνει στην ανάγκη για πραγματική γεωγραφική ισορροπία όσον αφορά την αναλογική εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών σε κάθε επίπεδο του προσωπικού, περιλαμβανομένων των θέσεων ανώτερων διοικητικών στελεχών· σημειώνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το Κοινοβούλιο κατά την πρόσληψη ορισμένων εθνικοτήτων· τονίζει τη σημασία να αυξηθεί η ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου ως εργοδότη σε όλα τα κράτη μέλη·

23.  επικροτεί το σημείωμα του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τη διαχείριση των αναπηριών στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι οι δέκα δεσμεύσεις στους τομείς της ψηφιακής και φυσικής προσβασιμότητας που διατυπώθηκαν στο σημείωμα πρέπει να επιδιωχθούν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο· ζητεί να τηρείται ενήμερη η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται·

24.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού, οι εισηγητές, οι σκιώδεις εισηγητές και οι πρόεδροι των επιτροπών υποχρεούνται να δημοσιεύουν, για κάθε έκθεση, πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις που πραγματοποιούν με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, από την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, διατίθεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου η αναγκαία υποδομή, ώστε να είναι σε θέση οι βουλευτές να δημοσιεύουν τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια· σημειώνει ότι, έως την 1η Δεκεμβρίου 2020, 324 από τους 705 υφιστάμενους βουλευτές είχαν δημοσιεύσει στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου τουλάχιστον μία συνάντηση με εκπρόσωπο ομάδας συμφερόντων· ενθαρρύνει, ωστόσο, την περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας και της χρηστικότητας του εργαλείου, μεταξύ άλλων να γνωστοποιεί στους εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές, και τους προέδρους των επιτροπών την υποχρέωση δημοσίευσης των πληροφοριών αυτών, προκειμένου να επιτελέσει το έργο του και να καταστήσει το Κοινοβούλιο πιο ανοικτό, διαφανές και υπόλογο στους πολίτες·

25.  επαναλαμβάνει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να εφαρμόσουν ορισμένες αλλαγές στο εργαλείο για τη βελτίωση της φιλικότητας προς τον χρήστη, πρωτίστως συνδέοντάς το με το Μητρώο Διαφάνειας και το Νομοθετικό Παρατηρητήριο· καλεί το Κοινοβούλιο να εφαρμόσει τις αλλαγές αυτές χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

Γενικό πλαίσιο

26.  σημειώνει την ανταλλαγή απόψεων που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής του Κοινοβουλίου για το 2019, μεταξύ του Αντιπροέδρου που είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, του Γενικού Γραμματέα, και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή και του διευθυντή της Αρχής·

27.  επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου του 2019 είχαν ως αποτέλεσμα να χωριστούν οι εργασίες του Κοινοβουλίου το 2019 σε δύο περιόδους: η πρώτη εστίασε στην έγκριση νομοθεσίας και η δεύτερη στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου·

28.  παρατηρεί ότι στην 9η κοινοβουλευτική περίοδο συμμετέχουν νέοι βουλευτές σε ποσοστό 61 %, που συνιστά σημαντική αύξηση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους και με το προβλεπόμενο ποσοστό 50 %, βάσει του οποίου είχε καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2019·

29.  υπενθυμίζει ότι η αναβολή της ημερομηνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε τρεις περιστάσεις κατά τη διάρκεια του 2019 είχε σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2019· επισημαίνει ότι οι μισθοί και τα επιδόματα των Βρετανών βουλευτών και των βοηθών τους καταβλήθηκαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικά υψηλότερο αριθμό και συνολικό ποσό αναγκαίων μεταφορών πιστώσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· επικροτεί την ευελιξία που επέδειξε η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού (ΓΔ PERS) όσον αφορά τη διαχείριση των συμβάσεων εργασίας των ΔΚΒ των Βρετανών βουλευτών·

30.  σημειώνει με ικανοποίηση την καθιέρωση του Front Office για τους ΔΚΒ ως μονοαπευθυντικής θυρίδας για τη διαχείριση των διατερματικών προσλήψεων ΔΚΒ, καθώς και τον ρόλο της ΓΔ PERS στη διευκόλυνση της εισαγωγής και ένταξης των νέων βουλευτών και ΔΚΒ μετά τις εκλογές, και την επιτυχή διαχείριση, από την ειδική ομάδα εργασίας της ΓΔ PERS για τις εκλογές του 2019, της αλλαγής κοινοβουλευτικής περιόδου, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί η σύναψη 1 292 συμβάσεων πρόσληψης ΔΚΒ (ήτοι για το 93 % των βουλευτών) για την πρώτη περίοδο συνόδου της 9ης κοινοβουλευτικής περιόδου και 2 017 συμβάσεων έως το τέλος του έτους·

31.  εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι βουλευτές όσον αφορά την ταχεία πρόσληψη των βοηθών τους στην αρχή της θητείας, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας της ΓΔ PERS· ζητεί να ενισχυθούν οι ομάδες διοίκησης του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για την πρόσληψη ΔΚΒ στην αρχή κάθε νέας εντολής, για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι σε θέση οι βουλευτές να προσλαμβάνουν τους βοηθούς τους, και να τους παρέχεται ολοκληρωμένη κατάρτιση εκ των προτέρων και ωσότου ολοκληρωθεί ο υψηλός φόρτος εργασίας·

32.  τονίζει εκ νέου την ανάγκη να εφαρμοστούν επί ίσοις όροις για όλες τις κατηγορίες προσωπικού οι διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά την προθεσμία υποβολής αίτησης για αποζημίωση επανεγκατάστασης· καλεί τη ΓΔ PERS να διερευνήσει ειδικότερα τις περιπτώσεις πρώην ΔΚΒ όπου η νόμιμη προθεσμία δεν εφαρμόστηκε ορθά στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου τον Ιούλιο του 2019·

33.  εξαίρει την ανάληψη νέων καθηκόντων για τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων όσον αφορά τους ασκούμενους των βουλευτών, σε συνέχεια της απόφασης του Προεδρείου της 2ας Ιουλίου 2019 να ενισχύσει το πλαίσιο για την πρόσληψή τους·

34.  επικροτεί την επιτυχή ολοκλήρωση, το 2019, των νέων χώρων εργασίας για τους βουλευτές στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο· εξαίρει το γεγονός ότι η ανακαίνιση όλων των γραφείων των βουλευτών στις Βρυξέλλες (1 προσωπικό γραφείο ανά βουλευτή + 2 γραφεία προσωπικού) και στο Στρασβούργο (1 προσωπικό γραφείο + 1 γραφείο προσωπικού) ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ και νωρίτερα απ’ ό,τι προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, και ότι δαπανήθηκε ποσό μικρότερο του προϋπολογισμού που είχε προβλεφθεί για τις εργασίες, καθώς και για το γεγονός ότι η εγκατάσταση των νέων επίπλων και του νέου εξοπλισμού, περιλαμβανομένων ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠ, πραγματοποιήθηκε με χαμηλότερο κόστος από το αρχικά προβλεπόμενο· σημειώνει ότι το αναθεωρημένο σχέδιο κατανομής γραφείων για τους βουλευτές και τις πολιτικές ομάδες βασίστηκε στην πλέον αποδοτική χρήση των διαθέσιμων χώρων γραφείων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αρχή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν οι βουλευτές ορισμένων πολιτικών ομάδων διάσπαρτοι σε διαφορετικά κτίρια και ορόφους χωρίς λογική σύνδεση, διαλύοντας έτσι την ενότητα των πολιτικών ομάδων· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η κατανομή γραφείων σε πολιτικές ομάδες ανάγκασε ορισμένα άτομα να μετεγκατασταθούν σε εξωτερικά κτίρια που δεν συνδέονται πλέον με τις κύριες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, προκαλώντας έτσι τη διαρθρωτική απομόνωση του προσωπικού από τους βουλευτές· σημειώνει ότι το κτίριο Trèves 1 δεν προσφέρει επαρκείς υπηρεσίες, και ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξεύρεση λύσεων για τη σύνδεσή του με τα κύρια κτίρια·

35.  σημειώνει ότι οι ρυθμίσεις τηλεργασίας και βιντεοδιάσκεψης, καθώς και η διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, αποτελούν πλέον μέρος των ρυθμίσεων εργασίας του Κοινοβουλίου για τους βουλευτές· καλεί το Προεδρείο να διερευνήσει τρόπους, και τις συναφείς δαπάνες, ώστε να συνεχίσει να διευκολύνει τις ρυθμίσεις αυτές για όλους τους βουλευτές, εφόσον επιθυμούν να τις αξιοποιήσουν, και να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο χρήσης των ρυθμίσεων αυτών στο μέλλον, ώστε να είναι σε θέση οι βουλευτές να πραγματοποιούν συναντήσεις τόσο με άτομα από τις εκλογικές τους περιφέρειες όσο και με τους συναδέλφους τους στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια των λεγόμενων «υβριδικών» ενδεχομένως εβδομάδων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η φυσική παρουσία στους χώρους του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από την τηλεργασία·

36.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται σύστημα που να διασφαλίζει ότι οι βουλευτές οι οποίοι αιτιολογημένα απουσιάζουν προσωρινά, όπως για άδεια μητρότητας, γονική άδεια, μακροχρόνια άδεια ασθενείας ή άδεια φροντιστή, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ασκούν τα βασικά καθήκοντά τους, και πρωτίστως να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να ψηφίζουν· φρονεί ότι τούτο αντιβαίνει στις βασικές αξίες της Ένωσης, διότι συνεπάγεται ότι η ψήφος για υποψήφια γυναίκα ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή μη εκπροσώπηση· καλεί το Προεδρείο να εξετάσει τη δυνατότητα να διευκολύνεται η συνέχιση της εξ αποστάσεως συμμετοχής και να προβλέπεται η αντικατάσταση βουλευτή – γυναίκας ή άνδρα – κατά τη διάρκεια γονικής άδειας και στις προαναφερθείσες περιπτώσεις· καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει το άρθρο 6 της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία (ευρωπαϊκή εκλογική πράξη), προκειμένου να επανορθώσει την κατάσταση όσον αφορά τη γονική άδεια· καλεί το Προεδρείο να τροποποιήσει αναλόγως τον εσωτερικό κανονισμό·

37.  σημειώνει ότι θα πρέπει να παρέχεται στους βουλευτές, στους υπαλλήλους και στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης δελτίο ελεύθερης διέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τους όρους που θέτει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1417/2013(3)· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του Κανονισμού, όλοι οι βουλευτές δικαιούνται να ζητήσουν δελτίο ελεύθερης διέλευσης της Ένωσης, το οποίο «εξασφαλίζει σε βουλευτή την ελεύθερη κυκλοφορία στα κράτη μέλη και σε άλλες χώρες που το αναγνωρίζουν ως έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο», δεδομένου ότι το δελτίο ελεύθερης διέλευσης πρέπει να αναγνωρίζεται ως έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο από τις αρχές των κρατών μελών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με καταγγελίες ορισμένων βουλευτών, το δελτίο ελεύθερης διέλευσης δεν αναγνωρίζεται πλήρως ως ταξιδιωτικό έγγραφο σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από το Κοινοβούλιο να διερευνήσει τις περιπτώσεις αυτές και να συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των βουλευτών κατά τη μετάβασή τους σε συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου ή την επιστροφή τους από αυτές·

38.  αναγνωρίζει ότι η συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών έχει αποφέρει οικονομικά και διοικητικά οφέλη που συμβάλλουν στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των οικείων θεσμικών οργάνων· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι, κατά τη γνώμη της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ, η συμφωνία αυτή δεν είναι ισορροπημένη και δεν έχει τηρηθεί από το Κοινοβούλιο στο σύνολό της· πιστεύει ότι η παράταση ή αναθεώρηση της ισχύουσας συμφωνίας θα διευθετήσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα· ζητεί από τα οικεία θεσμικά όργανα να υποβάλουν από κοινού έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία αυτή και τη συνεχιζόμενη αναθεώρησή της·

Επικοινωνία και εκλογές

39.  εκφράζει την υποστήριξή του για τον τρόπο με τον οποίον το Κοινοβούλιο αύξησε την προβολή των ευρωπαϊκών εκλογών, με τη δημιουργία και τον συντονισμό ενός ευρέος δικτύου μέσων ενημέρωσης, εταίρων και εθελοντών που ενεργούσαν ως παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στο πλαίσιο των δικτύων τους, καθώς και με τη συμμετοχή στο εν λόγω δίκτυο· ωστόσο, σημειώνει με ανησυχία ότι η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 παρέμεινε υπερβολικά χαμηλή σε ορισμένες χώρες· θεωρεί ότι θα πρέπει να διεξάγεται σε μόνιμη βάση εκστρατεία για την προβολή των ευρωπαϊκών εκλογών και του ρόλου του Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες αυτές·

40.  επικροτεί το γεγονός ότι στις εκλογές έλαβε μέρος πάνω από το 50 % των πολιτών της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου, και σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για πρώτη φορά μετά τις πρώτες άμεσες εκλογές του 1979, η προσέλευση αυξήθηκε· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ακολουθήθηκε το σύστημα Spitzenkandidaten για τον διορισμό της Προέδρου της Επιτροπής, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη μετά τις εκλογές του 2014· παρατηρεί ότι το σύστημα ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της Επιτροπής ενώπιον του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει την ανάγκη να βελτιωθεί ο τομέας αυτός στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές· τονίζει ότι, όπως αναφέρεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, χρειάζεται να επανεξεταστεί ο τρόπος με τον οποίον διορίζονται και εκλέγονται οι επικεφαλής των θεσμικών οργάνων·

41.  επισημαίνει την ανάγκη να καταστεί η ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία πιο προσιτή σε άτομα με αναπηρίες·

42.  σημειώνει ότι ήταν απαραίτητο να διεξαχθούν ευρωπαϊκές εκλογές και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ότι το Κοινοβούλιο επέκτεινε την επικοινωνιακή εκστρατεία του στο Ηνωμένο Βασίλειο·

43.  υπενθυμίζει ότι, το 2019, η ΓΔ COMM είχε 813 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 5,3 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

44.  θεωρεί ότι η προβολή του πολιτικού χαρακτήρα του Κοινοβουλίου και του έργου των βουλευτών στους πολίτες της Ένωσης είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ άλλοτε· ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν το Κοινοβούλιο και η ΓΔ COMM για την προβολή του Κοινοβουλίου και των εξουσιών, των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων του στα μέσα ενημέρωσης, στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό εν γένει· ζητεί από τη ΓΔ COMM να συνεχίσει τις προσπάθειές της να καταστήσει τον ιστότοπο του Κοινοβουλίου πιο προσβάσιμο, διαισθητικό, συνεκτικό και φιλικό προς τον χρήστη, καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για να έρθει το θεσμικό όργανο πιο κοντά στους πολίτες·

45.  σημειώνει ότι το Προεδρείο ανέθεσε στη ΓΔ COMM το καθήκον να πληροφορήσει τους πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τις επικείμενες εκλογές, με στόχο την αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής· επικροτεί το γεγονός ότι η εκλογική και ενημερωτική εκστρατεία του Κοινοβουλίου το 2019 συνέβαλε στην υψηλότερη προσέλευση στις κάλπες που έχει καταγραφεί εδώ και 20 έτη· εκφράζει την υποστήριξή του για την καινοτόμο θεσμική επικοινωνιακή στρατηγική του Κοινοβουλίου για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, με στόχο να πληροφορηθούν οι πολίτες όσον αφορά τις εκλογές και να ενθαρρυνθούν να ψηφίσουν· παρατηρεί ότι η στρατηγική βασίστηκε στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης και στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου δικτύου εταίρων· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βρίσκεται το Κοινοβούλιο συνεχώς σε επαφή με τους πολίτες της Ένωσης μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του εκλογικού έτους, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου· τονίζει τη σημασία να δημιουργηθούν συνέργειες με υφιστάμενους διαύλους και να ενισχυθεί η συνεργασία με τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά των χρημάτων των φορολογουμένων·

46.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον ιστότοπο «EP Today» και για την παραπλανητική χρήση του ονόματος του Κοινοβουλίου και των ενωσιακών συμβόλων· σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι, σύμφωνα με το EUvsDesinfo, το 99 % των άρθρων που εμφανίστηκαν στο «EP Today» κοινοποιήθηκαν στην πραγματικότητα από άλλους ιστοτόπους όπως «Voice of America» ή «Russia Today»· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι η επακόλουθη έρευνα που διενήργησε το EU DisinfoLab αποκάλυψε μια τεράστια 15ετή επιχείρηση επιρροής η οποία στόχευε με επιτυχία την Ένωση χρησιμοποιώντας περισσότερα από 750 ψευδή τοπικά μέσα και περισσότερες από 10 «ΜΚΟ-ζόμπι»· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, προτού εντοπιστεί και διερευνηθεί, η επιχείρηση αυτή άγγιξε και ενέπλεξε με επιτυχία βουλευτές· καλεί τη ΓΔ COMM του Κοινοβουλίου να συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή και να αναλάβει δράση επί του θέματος·

47.  σημειώνει ότι, πριν και κατά τη διάρκεια των εκλογών, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Κοινοβουλίου τηρούνταν ενήμερα σχετικά με την παραπληροφόρηση και τις απειλές κατά του Κοινοβουλίου από μέρους οντοτήτων και παραγόντων που επιδίωκαν να υπονομεύσουν την ενότητα και την ευρωπαϊκή δημοκρατία· καλεί επιτακτικά το Κοινοβούλιο να αναλάβει αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης μέσω τακτικών ενημερώσεων και προειδοποιήσεων, και να διοργανώσει κατάλληλες δραστηριότητες κατάρτισης και πληροφόρησης για τους βουλευτές, το προσωπικό και τους επισκέπτες· καλεί το Κοινοβούλιο να ενισχύσει περαιτέρω την εξωτερική κοινοποίηση των δραστηριοτήτων του·

48.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης προεκλογικής εκστρατείας, τον ρόλο των Γραφείων Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία ενίσχυσαν τη συνεργασία με τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης μέσω ενισχυμένων ομάδων Τύπου και συνεργάστηκαν με ενδιαφερόμενους φορείς και διαμορφωτές γνώμης προκειμένου να προσεγγίσουν νέα κοινά, ιδίως τη νέα γενιά· ζητεί να συνεχιστεί ο ενεργός ρόλος των Γραφείων Συνδέσμου στα κράτη μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου·

49.  εκφράζει τις ανησυχίες του όσον αφορά την έρευνα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σχετικά με τη χρήση, από το Κοινοβούλιο, εταιρείας πολιτικής εκστρατείας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως μέρος των δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019· σημειώνει ότι η έρευνα σχετικά με τη χρήση της NationBuilder από το Κοινοβούλιο είχε ως αποτέλεσμα να επιπλήξει για πρώτη φορά ο ΕΕΠΔ θεσμικό όργανο της Ένωσης για παράβαση του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η οποία αφορούσε την επιλογή και έγκριση των υπεργολάβων που χρησιμοποίησε η NationBuilder· σημειώνει ακόμη ότι ο ΕΕΠΔ εξέδωσε ακολούθως δεύτερη επίπληξη, καθώς το Κοινοβούλιο δεν δημοσίευσε συμμορφούμενη πολιτική απορρήτου για τον ιστότοπο «thistimeimvoting» εντός της προθεσμίας που όρισε ο ΕΕΠΔ· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, και στις δύο περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο ενήργησε σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΕΠΔ· επαναλαμβάνει τις δηλώσεις του ΕΕΠΔ ότι η διαδικτυακή χειραγώγηση συνιστά απειλή και ότι οι ισχυροί κανόνες προστασίας των δεδομένων είναι απαραίτητοι για τη δημοκρατία, ειδικά στην ψηφιακή εποχή·

50.  λαμβάνει υπό σημείωση τις διάφορες δαπάνες για το 2019, που κατανέμονται ως εξής:

Είδος δαπάνης

Δαπάνη για το 2019

Δαπάνες προσωπικού

EUR 24 293 036

Δαπάνες κτιρίων

EUR 11 051 311

Δαπάνες ασφάλειας

EUR 1 586 598

Δαπάνες επικοινωνίας

EUR 11 906 438

Σύνολο

EUR 49 137 382

51.  σημειώνει ότι, κατά τη συνεδρίασή του στις 11 Φεβρουαρίου 2019, το Προεδρείο επιβεβαίωσε ότι το γραφείο του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο θα συνεχίσει να λειτουργεί· σημειώνει ότι, στις 5 Οκτωβρίου 2020, το Προεδρείο αναγνώρισε ότι το παράρτημα στο Εδιμβούργο θα κλείσει στο τέλος του 2020· αναγνωρίζει ότι το Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα συνεχίσει να διαδραματίζει καίριο ρόλο για το Κοινοβούλιο όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε βουλευτές που συμμετέχουν σε αποστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την περαιτέρω συνεργασία με τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, την κυβέρνηση, το κοινοβουλευτικό περιβάλλον και τα μέσα ενημέρωσης στην εν λόγω χώρα· σημειώνει εν προκειμένω ότι το Γραφείο Συνδέσμου στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι το καθεστώς και η αυτονομία του προσωπικού του Κοινοβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εξασφαλιστούν σύμφωνα με το καθιερωμένο μοντέλο του Γραφείου στην Ουάσινγκτον, το οποίο λειτουργεί με επιτυχία· εκφράζει, επομένως, τη λύπη του για την άρνηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει το πλήρες διπλωματικό καθεστώς του πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο· καλεί το Προεδρείο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τις βρετανικές αρχές, να βρουν μια πρακτική λύση για την παροχή διπλωματικού καθεστώτος στο προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται στο Γραφείο Συνδέσμου στο Λονδίνο·

52.  υπενθυμίζει την ανησυχία που είχε ήδη διατυπωθεί το περασμένο έτος όσον αφορά την απόφαση του Προεδρείου, της 11ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την κοινοβουλευτική στήριξη της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ASEAN στην Τζακάρτα, της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρικανική Ένωση στην Αντίς Αμπέμπα, και της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη· τονίζει ότι κάθε νέα απόφαση που λαμβάνεται πρέπει να βασίζεται σε διεξοδική ανάλυση κόστους-οφέλους, και επαναλαμβάνει ότι, δεδομένης της ειδικής φύσης της κοινοβουλευτικής αυτής στήριξης, θα πρέπει να παρέχονται σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί μετρήσιμοι δείκτες για την αξιολόγηση των ετήσιων επιδόσεων στο πλαίσιο του κύκλου του Κοινοβουλίου για τον στρατηγικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση, και την υποβολή εκθέσεων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διενεργήσει επειγόντως την αξιολόγηση αυτή και να την υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, μόλις καταστεί διαθέσιμη·

53.  τονίζει την ανάγκη να τονωθεί η νοοτροπία που διέπει τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο· επικροτεί την απόφαση να απαιτείται να βγάζουν λόγους οι βουλευτές από το αναλόγιο ενώπιον της ολομέλειας· πιστεύει ότι μπορεί επίσης να βελτιωθεί η νοοτροπία που διέπει τις συζητήσεις με την πρόβλεψη επαρκούς χρόνου για την ανταλλαγή επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων, για παράδειγμα με την επέκταση της διαδικασίας της μπλε κάρτας·

Επιδοτούμενες ομάδες επισκεπτών

54.  επικροτεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την επέκταση και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους επισκέπτες· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, το 2019, το Κοινοβούλιο υποδέχθηκε σε όλους τους χώρους του τον εντυπωσιακό αριθμό του 1,5 εκατομμυρίου επισκεπτών, και ότι αυξήθηκαν οι νέοι επισκέπτες κατά 26 % σε σύγκριση με το 2018·

55.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, μετά την έναρξη ισχύος, τον Ιανουάριο του 2017, των νέων κανόνων του Προεδρείου που διέπουν την υποδοχή ομάδων επισκεπτών, διενεργήθηκε έλεγχος των ομάδων επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, και ότι, τον Δεκέμβριο του 2019, προτάθηκαν στη ΓΔ COMM σχέδια δράσης για την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης και ελέγχου και του κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται στις επιστροφές εξόδων στις ομάδες επισκεπτών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ο στόχος των ομάδων επισκεπτών, δηλαδή να εξοικειωθούν περισσότερο οι πολίτες με το Κοινοβούλιο, τα καθήκοντά του και την αλληλεπίδρασή του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, και με τη λειτουργία της Ένωσης και το περιβάλλον της, το οποίο περιλαμβάνει τις πόλεις υποδοχής·

56.  σημειώνει ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες που διέπουν την καταβολή των χρηματοδοτικών συνεισφορών για τις επιδοτούμενες ομάδες επισκεπτών τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της μη αποκόμισης κέρδους που κατοχυρώνεται στους εν λόγω κανόνες, οι επικεφαλής ομάδων έχουν την υποχρέωση να επιστρέφουν κάθε μη χρησιμοποιηθείσα χρηματοδοτική συνεισφορά μετά την επαλήθευση, από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, οικονομικής δήλωσης· ζητεί περισσότερες εγγυήσεις ότι η διαχείριση των επιδοτούμενων ομάδων επισκεπτών είναι αυστηρά σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες, περιλαμβανομένης της διαδικασίας επιστροφής εξόδων που αφορούν επισκέπτες με αναπηρίες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να καταργηθεί η δυνατότητα διορισμού των ΔΚΒ ως επικεφαλής ομάδας, προκειμένου η οικονομική ευθύνη για τις επιδοτούμενες ομάδες επισκεπτών να βαρύνει αποκλειστικά μέλος της ομάδας ή επαγγελματίες, δηλαδή εντολοδόχους πληρωμών ή ταξιδιωτικά γραφεία·

57.  υπενθυμίζει ότι, το 2019, ο εσωτερικός ελεγκτής του Κοινοβουλίου ξεκίνησε έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή των νέων κανόνων και ότι, στα πορίσματά του, που οριστικοποιήθηκαν το 2020, ο εσωτερικός ελεγκτής τόνισε ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές για τις ομάδες επισκεπτών θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα πραγματικά έξοδα των ομάδων, ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι εκ των προτέρων έλεγχοι όταν καταβάλλεται η πρώτη συνεισφορά, και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το υφιστάμενο σύστημα εκ των υστέρων ελέγχων· επαναλαμβάνει ότι τα πορίσματα του εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και την ανάπτυξη αυστηρότερων εκ των προτέρων ελέγχων, προκειμένου να αποφεύγεται το ενδεχόμενο συσσώρευσης χρημάτων πέραν της ελεγκτικής δυνατότητας· ζητεί να αξιολογηθεί περαιτέρω το τρέχον επίπεδο των εκ των υστέρων ελέγχων·

58.  παρατηρεί ότι η υποδοχή επιδοτούμενων ομάδων επισκεπτών οι οποίες απαρτίζονται από άτομα με αναπηρίες ενδεχομένως να συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες και να απαιτεί υψηλότερες χρηματοδοτικές συμμετοχές· συνιστά, επομένως, στο Προεδρείο να μελετηθεί η δυνατότητα για περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους, ώστε να καλύπτονται όλες οι επιλέξιμες δαπάνες των ομάδων αυτών·

59.  υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Parlamentarium στις Βρυξέλλες, το οποίο υποδέχθηκε 307 105 επισκέπτες το 2019, που συνιστά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2018, και του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, το οποίο υποδέχθηκε 199 256 επισκέπτες το 2019, που συνιστά αύξηση κατά 21 % σε σύγκριση με το 2018· εξαίρει την επιτυχία των κέντρων Europa Experience στο Βερολίνο, τη Λιουμπλιάνα, το Στρασβούργο, το Ελσίνκι, την Κοπεγχάγη και το Ταλίν· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου καθόρισαν κοινό πρόγραμμα εργασίας, το οποίο αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της υλοποίησης κέντρων Europa Experience σε όλα τα κράτη μέλη έως το 2024·

Κτίρια

60.  υπενθυμίζει ότι, το 2019, η ΓΔ INLO είχε 607 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 12,6 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

61.  γνωρίζει ότι, στις 11 Μαρτίου 2019, το Προεδρείο ενέκρινε μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τις μελλοντικές προτάσεις αγοράς ακινήτων για τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους χώρους Europa Experience σε διάφορα κράτη μέλη·

62.  γνωρίζει τη σημασία της κτιριακής πολιτικής, και δη της ολοκλήρωσης των τελικών εργασιών εγκατάστασης στο κτίριο Montoyer 63 στις Βρυξέλλες, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2019, και του έργου Adenauer στο Λουξεμβούργο, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ιουνίου του 2023· κατανοεί ότι, το 2019, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου ενέκρινε συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων ύψους 31 εκατομμυρίων EUR για την προχρηματοδότηση του έργου, από την οποία εξαιρούνται τα έξοδα διαχείρισης έργου, οι δημοσιονομικές δαπάνες, οι πιστοποιημένοι φορείς, κ.λπ.· εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση του κόστους η οποία οφείλεται στις καθυστερήσεις της κατασκευής, και σημειώνει ότι ήταν απαραίτητες οι συναλλαγές (που αφορούν την καθυστέρηση του έργου) με τις κατασκευαστικές εταιρείες, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις και δαπάνες (μεταξύ 5 % και 15 % του ποσού της σύμβασης)·

63.  σημειώνει ότι η νέα κτιριακή στρατηγική «Μετά το 2019», που εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον Απρίλιο του 2018, επικεντρώθηκε σε ανάγκες που ακόμα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς, και μεταξύ άλλων στην προσαρμογή των εγκαταστάσεων στην εξελισσόμενη μορφή των συνεδριάσεων (σχεδιασμός αιθουσών συνεδριάσεων ειδικά προσαρμοσμένων στους νομοθετικούς τριμερείς διαλόγους), στην ανά τόπο παρουσία και την προσέγγιση των πολιτών με την ενσωμάτωση των χώρων «Europa Experience» στα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων του Κοινοβουλίου και ανακαίνισή τους, και στην κάλυψη των κενών όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών κτιρίων του Κοινοβουλίου με την επιλογή της αγοράς, αντί της ενοικίασης, κτιρίων·

64.  εκφράζει την ανησυχία του για τις καθυστερημένες ενέργειες που συμφωνήθηκαν με τον εσωτερικό ελεγκτή το 2018 ώστε να αντιμετωπιστούν σημαντικοί υπολειπόμενοι κίνδυνοι όσον αφορά τη συντήρηση, την ανακαίνιση και τη λειτουργία των κτιρίων· καλεί το Προεδρείο να εγκρίνει μια ολοκληρωμένη πολιτική συντήρησης και να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· επικροτεί τη σταδιακή κατάργηση των συμβάσεων που αφορούν την εξωτερική ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης, καθώς και την εξοικονόμηση που προκύπτει·

65.  σημειώνει ότι το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο του Κοινοβουλίου – η διεύρυνση του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο – βρίσκεται στο σημείο ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης του, της ανατολικής πτέρυγας· υπογραμμίζει ότι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου έχουν εγκατασταθεί στον πύργο από το φθινόπωρο του 2019 και ότι το υπόλοιπο τμήμα της ανατολικής πτέρυγας αναμένεται να καταληφθεί σταδιακά από τον Νοέμβριο του 2020· σημειώνει ότι η κατασκευή της δυτικής πτέρυγας του κτιρίου πρόκειται να ξεκινήσει στο τέλος του 2020 και προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2023·

66.  λαμβάνει υπό σημείωση τις σημαντικές υποδομές του Κοινοβουλίου, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Κτίρια Βρυξελλών

Κτίρια Λουξεμβούργου

Κτίρια Στρασβούργου

11 ιδιόκτητα

2 ιδιόκτητα

5 ιδιόκτητα

4 μισθωμένα

3 μισθωμένα

 

659 092 μ2

343 879 μ2

344 283 μ2

Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ και παραρτήματα

 

Σύνολο

37

Ιδιόκτητα

12

Μισθωμένα

25

Επιφάνεια

28 383 μ2

67.  υπενθυμίζει ότι, το 2020, το Κοινοβούλιο προκήρυξε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με δύο επιλογές, την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική ανακαίνιση ή την ανοικοδόμηση του κτιρίου Spaak· υπογραμμίζει ότι η ανακαίνιση/ανοικοδόμηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και την ενεργειακή απόδοση ως κορυφαία κριτήρια· προσδοκά να διενεργηθεί, το συντομότερο δυνατόν, λεπτομερής και δημόσια αξιολόγηση του κόστους και της ενεργειακής απόδοσης της επιλεγμένης πρότασης, δεδομένου ότι η σύνοψη του προκαταρκτικού σχεδίου, η οποία θα εκπονηθεί από το ανάδοχο αρχιτεκτονικό γραφείο κατά τη διάρκεια του 2021, πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· απαιτεί να λάβει υπόψη η ανακαίνιση/ανοικοδόμηση τις τρέχουσες ανάγκες του Κοινοβουλίου, όπως περιγράφονται στην επικαιροποιημένη κτιριακή στρατηγική μετά το 2019· τονίζει ότι θα πρέπει η ανακαίνιση/ανοικοδόμηση να λάβει επίσης υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες των βουλευτών και του προσωπικού όσον αφορά τους πρόσφατους περιορισμούς, καθώς και τη νέα προσαρμογή που απαιτείται για λόγους υγείας και ασφάλειας·

68.  σημειώνει την απόφαση του Προεδρείου, της 25ης Νοεμβρίου 2019, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις επισκεπτών Europa Experience σε όλα τα κράτη μέλη έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου (2024), και το τρέχον ποσοστό υλοποίησης της απόφασης αυτής· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την πορεία της υλοποίησης·

69.  επικροτεί την ιδέα ότι το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να προβεί στην αναγκαία προσαρμογή και ανακαίνιση των κτιρίων του, προκειμένου να δημιουργήσει ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους τους χρήστες, σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα και τα εθνικά νομικά πλαίσια· τονίζει ότι οι εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα έχουν ήδη αρχίσει στο Στρασβούργο και ότι τα έργα θα συνεχιστούν τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο, αλλά και σε έξι Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· επιμένει να συνεχίσει το Κοινοβούλιο τις ανακαινίσεις αυτές σε όλα τα άλλα κτίριά του, δεσμευόμενο να τηρήσει τις απαιτήσεις λειτουργικής προσβασιμότητας όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον, όπως ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας (ΕΕ) 2019/882(4), και παραπέμποντας στα σχετικά διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ώστε βουλευτές, προσωπικό και επισκέπτες με αναπηρίες καθώς και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να έχουν πρόσβαση στα κτίρια και να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου σε ισότιμη βάση με άλλα άτομα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν κονδύλια ώστε να καλυφθούν με αποδοτικό τρόπο τα μέτρα αυτά και οι σχετικές δαπάνες·

70.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το κύκλωμα ζεστού νερού στα γραφεία των βουλευτών τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο κλείστηκε το 2017 και παραμένει κλειστό έκτοτε· σημειώνει ότι η απόφαση να διακοπεί η παροχή ζεστού νερού στα γραφεία των βουλευτών στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο ελήφθη από τους Κοσμήτορες στις 24 Οκτωβρίου 2017 και σχετίζεται με τον κίνδυνο για την υγεία που ενέχει η παρουσία επιβλαβών βακτηρίων legionella στα παλαιά και φθειρόμενα υδραυλικά συστήματα των κτιρίων· παρατηρεί ότι το κύριο πρόβλημα όσον αφορά την αποκατάσταση της παραγωγής ζεστού νερού στα κτίρια του Κοινοβουλίου είναι ότι, για να καθαριστούν διεξοδικά, θα χρειαζόταν να παροπλιστούν πλήρως οι απαρχαιωμένες σωληνώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αρκετούς σωλήνες χωρίς διέξοδο, και ότι ένα τέτοιο έργο μεγάλης κλίμακας απαιτεί μια εις βάθος μελέτη σκοπιμότητας που θα λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των μετακομίσεων, των μετεγκαταστάσεων, της σκόνης και του θορύβου στο νομοθετικό έργο των βουλευτών· καλεί επιτακτικά τη ΓΔ INLO να συνεχίσει να εφαρμόζει αντισταθμιστικά μέτρα·

71.  σημειώνει ότι, το 2019, δρομολογήθηκε μια πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις για νέες τραπεζικές εγκαταστάσεις, η οποία έληξε με μία μόνο τράπεζα να επιλέγει να υποβάλει προσφορά για τον ίδιο χώρο που καταλάμβανε προηγουμένως η τράπεζα· σημειώνει ότι, το 2020, διοργανώθηκε μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής προσφορών, με σκοπό να καταληφθούν οι άλλοι δύο τραπεζικοί χώροι, αλλά δεν ελήφθησαν προσφορές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, προτού κλείσει, ο όμιλος ING παρέμεινε ανοικτός μόνο για τους δύο πρώτους μήνες της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, κατά τους οποίους άνοιξαν λογαριασμό πολλοί από τους νεοεκλεγέντες βουλευτές και τους προσληφθέντες ΔΚΒ· σημειώνει ότι το σουπερμάρκετ αποφάσισε επίσης να μην παρατείνει την παραχώρησή του, αλλά επικροτεί το γεγονός ότι θα υπάρξει μελλοντική σύμβαση παραχώρησης αγοράς τροφίμων που θα βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Spinelli· ζητεί από τη διοίκηση να επανεξετάσει και να καταστήσει πιο ελκυστικές τους όρους εκμετάλλευσης των εμπορικών παραχωρήσεων, προκειμένου να προσελκύσει ποιοτικούς παρόχους υπηρεσιών·

72.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη υπηρεσιών στο κτίριο Trèves 1· καλεί το Κοινοβούλιο να διερευνήσει λύσεις κατά προτεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική σύνδεση του κτιρίου αυτού με τα κύρια κτίρια του Κοινοβουλίου, όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες·

73.  επισημαίνει πρόσφατες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ότι οι θερμικές κάμερες που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος όλων των εισερχομένων στο Κοινοβούλιο παράγονται από τη Hikvision, μια εταιρεία που εισάγει από την Κίνα και παράγει κάμερες στην επαρχία Xinjiang της Κίνας(5)· υπενθυμίζει ότι η Hikvision κατηγορήθηκε ότι παρείχε εξοπλισμό παρακολούθησης σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην επαρχία αυτή(6)· σημειώνει ότι ελλοχεύει ο απαράδεκτος κίνδυνος να συμβάλλει η Hikvision, με τις δραστηριότητές της στη Xinjiang, σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο απένειμε το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, του 2019, στον Ilham Tohti για τις προσπάθειές του όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του πληθυσμού των Ουιγούρων στην Κίνα· θεωρεί, επομένως, απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου οι θερμικές κάμερες αυτού του παρόχου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να καταγγείλει τη σύμβαση με τη Hikvision και να αφαιρέσει όλες τις θερμικές κάμερες της Hikvision από τις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου· τονίζει την ανάγκη να επιδείξει μεγαλύτερη σύνεση η διοίκηση κατά την επιλογή παρόχων εξοπλισμού στο μέλλον·

Ασφάλεια και προστασία

74.  υπενθυμίζει ότι, το 2019, η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας (ΓΔ SAFE) είχε 770 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 1,5 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

75.  επικροτεί το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί σοβαρό περιστατικό ασφάλειας εντός των κτιρίων του Κοινοβουλίου από το 2015· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τον συνολικό αριθμό των βουλευτών, των υπαλλήλων των γραμματειών των πολιτικών ομάδων, και των ΔΚΒ που καταγγέλλουν ότι έχουν πέσει θύματα κλοπής εντός των κτιρίων του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι η εκτιμώμενη συνολική αξία των ειδών, η οποία ανέρχεται περίπου σε 60 000 EUR ετησίως, παρέμεινε σταθερή την τελευταία τριετία· προσδοκά να ενισχύεται διαρκώς το επίπεδο ασφάλειας·

76.  λαμβάνει υπό σημείωση τις άμεσες δράσεις που ενέκρινε το Προεδρείο κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Ιουλίου 2020, οι οποίες περιλάμβαναν εκστρατεία πληροφόρησης, την προστασία πολύτιμου εξοπλισμού ΤΠ, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση των εργασιών συντήρησης, και την πρόβλεψη χωριστών κλειδιών ασφάλειας για κάθε όροφο, καθώς και τον αυστηρό περιορισμό της διανομής τους· εκφράζει, ωστόσο, τη διαφωνία του με τα συγκεκριμένα μηνύματα και τον γενικό τόνο της εκστρατείας πληροφόρησης όσον αφορά τις διαρρήξεις στα κτίρια του Κοινοβουλίου, διότι φαίνεται να κατηγορεί τους βουλευτές και το προσωπικό, αντί να διαδίδει πρακτικές συστάσεις ασφάλειας· προσδοκά να εξετάσει το Κοινοβούλιο μακροπρόθεσμα μέτρα για την πρόληψη των κλοπών, τα δε προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν τη θέσπιση διαφορετικών επιπέδων δικαιωμάτων πρόσβασης στους χώρους του Κοινοβουλίου, την αυξημένη κάλυψη με CCTV, και περαιτέρω δράσεις σχετικά με την πολιτική διαχείρισης κλειδιών, μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν ηλεκτρονικές κλειδαριές θυρών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αναγκαία αναλογικότητα των απαιτούμενων επενδύσεων ως προς την πραγματική αξία των κλαπέντων αντικειμένων, καθώς και τη διατήρηση της ιδιωτικότητας·

77.  ζητεί επιτακτικά να εφαρμοστεί εσωτερική στρατηγική διαφυγή για άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·

78.  επικροτεί τα μέτρα που ελήφθησαν για την αναβάθμιση της ασφάλειας των κτιρίων του Κοινοβουλίου, και δη τον έλεγχο ασφάλειας του προσωπικού των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών, και την εσωτερική ανάθεση των γενικών υπηρεσιών ασφάλειας στο Λουξεμβούργο, που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο το 2012, αλλά επηρεάστηκαν από τις κατασκευαστικές εργασίες του νέου κτιρίου Adenauer II· υπογραμμίζει ότι είναι ανησυχητικά τα περιστατικά βίαιων διαδηλωτών οι οποίοι εισέρχονται σε δημόσια ιδρύματα στα κράτη μέλη και απειλούν το προσωπικό και τα μέλη τους, και προτρέπει, επομένως, τη ΓΔ SAFE να αξιολογήσει τα τρέχοντα μέτρα ασφάλειας και να υποβάλει συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση·

79.  υποστηρίζει τη διοργανική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, που περιλαμβάνει την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης σχετικά με τον έλεγχο του προσωπικού των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης στο Βέλγιο, τη σύσταση διοργανικής ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με την εναρμόνιση των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται στα Γραφεία Συνδέσμου του Κοινοβουλίου και στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη μέλη, την εν εξελίξει κοινή ανάλυση από τις υπηρεσίες ασφάλειας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των πλέον κατάλληλων τομέων για ενισχυμένη συνεργασία, καθώς και της έκτασης αυτής της πιθανής συνεργασίας, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου κοινής χρήσης ορισμένων υπηρεσιών, και την πρόοδο προς τη δημιουργία μιας διοργανικής κάρτας πρόσβασης·

80.  σημειώνει με ικανοποίηση την έναρξη των διαδικασιών της αγοράς για την εισαγωγή συστήματος αυτόματης αναγνώρισης οχημάτων σε όλες τις εισόδους και εξόδους των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και τη μετακόμιση στο κτίριο Adenauer II·

81.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η επικοινωνία με το κοινό αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του Κοινοβουλίου και ότι πρέπει να διατηρηθεί το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας·

Κυβερνοασφάλεια και ασφάλεια ΤΠΕ

82.  υπενθυμίζει ότι, το 2019, η Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΓΔ ITEC) είχε 480 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 6 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

83.  υπενθυμίζει την αποστολή παροχής συμβουλών που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου σχετικά με το σοβαρό περιστατικό ΤΠ του 2017 και τον επακόλουθο αντίκτυπο στη συνέχιση των δραστηριοτήτων, η οποία κατέληξε στη διατύπωση τριών συστάσεων για την περαιτέρω προστασία της υποδομής ΤΠΕ του Κοινοβουλίου, για τη συμπλήρωση του καταλόγου κρίσιμων και βασικών συστημάτων πληροφοριών με τη σαφέστερη χαρτογράφηση των αποστολών ως προς τα στοιχεία ενεργητικού, και για την τεκμηρίωση των εξαρτήσεων των στοιχείων ενεργητικού, καθώς και την αντιμετώπιση της ανάγκης για την υψηλότερου επιπέδου πιστοποίηση των ενοικιαζόμενων χώρων που στεγάζουν την αίθουσα υπολογιστών του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες·

84.  κατανοεί τη σημασία των προνομιακών δικαιωμάτων πρόσβασης στις εργασίες συντήρησης και ανάπτυξης· καλεί τη ΓΔ ITEC να θεσπίσει σαφείς κανόνες για τον έλεγχο της πρόσβασης όσον αφορά τους προνομιακούς αυτούς λογαριασμούς και να επανεξετάσει την παροχή δικαιωμάτων «υπερχρήστη»·

85.  εγκρίνει την έναρξη του έργου για νέο κέντρο δεδομένων που θα αντικαταστήσει το παρωχημένο κέντρο δεδομένων βαθμίδας II στο Huizingen με κέντρο βαθμίδας IV, που απαιτείται για τη βελτίωση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της συνέχειας των ΤΠΕ·

86.  υποστηρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε το Κοινοβούλιο το 2019 για να μετριάσει τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας, και μεταξύ άλλων τον καθορισμό και τη δημοσίευση πλαισίου του Κοινοβουλίου για την κυβερνοασφάλεια, μια συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας που εγκυμονούν οι νέες ευαίσθητες εφαρμογές, και μια ετήσια δοκιμή διείσδυσης από το διαδίκτυο· ζητεί να προσδιοριστούν και να ελαχιστοποιηθούν περαιτέρω οι κίνδυνοι, και να εφαρμοστεί η διαχείριση βάσει κινδύνου· καλεί τη ΓΔ ITEC να βελτιώσει τις δυνατότητες ανάκαμψης και να εφαρμόσει σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας·

87.  υπογραμμίζει την υποχρέωση του Κοινοβουλίου να διαχειρίζεται άμεσα τις κρίσιμες υποδομές του και τα ευαίσθητα εμπιστευτικά δεδομένα του, ή τουλάχιστον να έχει τη διαχείρισή τους υπό τον άμεσο έλεγχό του· αναθέτει στη διοίκησή του να εφαρμόσει την υποχρέωση αυτή·

88.  υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία του ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας, δεδομένου ότι επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να εντοπίζει και να διορθώνει αδυναμίες, να διατηρεί τον έλεγχο των δεδομένων, καθώς τα φιλοξενεί στους διακομιστές του, και να σχεδιάζει λύσεις σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές, και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να αποφεύγει τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένο πάροχο·

89.  υπενθυμίζει την προτίμησή του για λύσεις ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, έναντι αποκλειστικού λογισμικού, κατά τη διερεύνηση νέων εσωτερικών εφαρμογών· ζητεί να υποβάλλεται έκθεση στα διοικητικά όργανα ΤΠΕ σε περίπτωση που δεν επιλέγεται λύση ανοικτής πηγής·

90.  αναγνωρίζει τους εγγενείς κινδύνους που ενέχει για την ασφάλεια και για το απόρρητο των πληροφοριών η χρήση, από βουλευτές και το προσωπικό, λύσεων για την ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων οι οποίες εξαρτώνται από τρίτους, χωρίς να έχει το Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ελέγχει τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων· σε συμμόρφωση με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς που ενέκρινε το Προεδρείο όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, και προκειμένου να διορθωθεί η εν λόγω κατάσταση, ζητεί να εξετάσει το Κοινοβούλιο το ενδεχόμενο να φιλοξενεί στους διακομιστές του ίδιες ασφαλείς λύσεις ανοικτής πηγής για εικονικές συναντήσεις και υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως πράττουν ήδη βασικά θεσμικά όργανα των κρατών μελών, π.χ. οι κεντρικοί διοικητικοί φορείς της Γαλλίας και οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr)·

91.  εξαίρει τις προσπάθειες της ΓΔ ITEC να συγκεντρώσει μέρος της εμπειρογνωσίας και των πόρων της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε μια ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης (CERT-ΕΕ)·

Τεχνολογία, ψηφιοποίηση και καινοτομία

92.  επικροτεί την επιτυχή ολοκλήρωση, το 2019, του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία για το οικονομικό έτος 2020· εκφράζει την ανησυχία του για το παρωχημένο υλισμικό και ζητεί να συνεχιστεί ο εκσυγχρονισμός της ΤΠ, με την ανανέωση του παρωχημένου υλισμικού και την περαιτέρω ανάπτυξη στρατηγικών έργων στους τομείς του προγράμματος e-Parliament, και του κινητού περιβάλλοντος για τους βουλευτές και το προσωπικό·

93.  επισημαίνει ότι οι επικαιροποιήσεις των βαθμίδων μισθοδοτικής κλίμακας των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου δεν είναι αυτοματοποιημένες και πρέπει να εισάγονται χειροκίνητα στα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού ΤΠ· εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τους κινδύνους αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών βάσει εσφαλμένων πληροφοριών που προκύπτουν από τη μη αυτοματοποίηση των αποδοχών· καλεί επιτακτικά τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να αναπτύξουν ένα βιώσιμο σύστημα ΤΠ για τις βαθμίδες μισθοδοτικής κλίμακας των υπαλλήλων σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

94.  εγκρίνει τις σημαντικές προσπάθειες για τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση των δημοσιονομικών διαδικασιών, περιλαμβανομένης της ομαλής και επιτυχούς ανάπτυξης και χρήσης του νέου συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης και λογιστικής (SAP) από τον Νοέμβριο του 2019 για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την έγκριση της στρατηγικής «Blue-Chip hubs for administrative services», με σκοπό την ενίσχυση της εξυπηρέτησης πελατών και της διοικητικής αποδοτικότητας, και την απόφαση του Προεδρείου της 17ης Ιουνίου 2019 να δρομολογηθεί η αυτοματοποίηση του κεντρικού μητρώου παρουσιών, καθώς και να επεκταθούν οι λειτουργίες του e-Portal, ως ενιαίου ψηφιακού σημείου εισόδου από το οποίο μπορούν οι βουλευτές να διαχειρίζονται τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματά τους·

95.  ζητεί να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στην υφιστάμενη δομή ιχνηλάτησης και ανίχνευσης ζητημάτων ΤΠ στις επιχειρησιακές μονάδες των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η διαφάνεια· τονίζει ότι η επιτόπου παροχή στήριξης στους βουλευτές και τα γραφεία τους συχνά επιλύει ζητήματα ΤΠ με ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο από ό,τι η τηλεφωνική υποστήριξη·

96.  ζητεί να διασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας όσον αφορά την εφαρμογή λύσεων υπολογιστικού νέφους για το Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένων εκείνων που επιτρέπουν τη θεσμική κυριαρχία του· επιμένει ότι η κυριαρχία αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί διασφαλίζοντας την κυριότητα των δεδομένων, τον γεωγραφικό περιορισμό των δεδομένων στην επικράτεια της Ένωσης, τον μη εγκλωβισμό σε συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών, και μια προσέγγιση πολλαπλών παρόχων υπηρεσιών η οποία να επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταφορά του φόρτου εργασίας και των δεδομένων μεταξύ των διάφορων επιπέδων του υβριδικού υπολογιστικού νέφους (στις εγκαταστάσεις και σε ιδιωτικό και δημόσιο υπολογιστικό νέφος), καθώς και μεταξύ παρόχων υπηρεσιών νέφους, ανάλογα με τις ανάγκες, και όχι μόνο κατά τη φάση εξόδου από τις υπηρεσίες νέφους, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία και να παρέχονται περισσότερες επιλογές για την ανάπτυξη δεδομένων, όπως συμφωνήθηκε από την ομάδα εργασίας για τη στρατηγική καινοτομίας ΤΠΕ και επιβεβαιώθηκε από το Προεδρείο το περασμένο έτος·

97.  υπενθυμίζει ότι αυτές οι πολιτικά σημαντικές απαιτήσεις της πολιτικής για το υπολογιστικό νέφος – δηλαδή όσον αφορά την απόφαση στο πλέον υψηλό επίπεδο σχετικά με το ποιες κατηγορίες δεδομένων δύνανται να μεταφερθούν στο υπολογιστικό νέφος και ποιες όχι, τον ορισμό του κυρίαρχου υπολογιστικού νέφους, ή την επιλογή παρόχων υπηρεσιών – έχουν διατυπωθεί από τους Αντιπροέδρους του Κοινοβουλίου και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης της πολιτικής για το υπολογιστικό νέφος από το Προεδρείο, προτού υπογραφεί οποιαδήποτε σύμβαση με πάροχο υπηρεσιών νέφους·

98.  ζητεί να διασφαλιστεί το δικαίωμα των βουλευτών και των βοηθών να χρησιμοποιούν ελεύθερο και ανοικτής πηγής λογισμικό γραφείου·

99.  υπενθυμίζει την ανάγκη για μια πιο φιλική προς τον χρήστη, συστηματική και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη δημιουργία και τη μετατροπή δεδομένων δημόσιου συμφέροντος σε ανοιχτό, μηχανικώς αναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος να είναι εύκολα προσβάσιμος και επαναχρησιμοποιήσιμος για τους χρήστες· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει για το Κοινοβούλιο η χάραξη ιδίας πολιτικής για τα ανοιχτά δεδομένα· ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να υποβάλουν στο Προεδρείο σχέδιο προς έγκριση·

100.  υπενθυμίζει ότι η πρωταρχική αρχή της στρατηγικής για το υπολογιστικό νέφος είναι η διασφάλιση των πληροφοριών και η προστασία των δεδομένων, πράγμα που απαιτεί την ειδική κατηγοριοποίηση των δεδομένων με βάση την προστασία δεδομένων και αξιολογήσεις ασφάλειας· ζητεί από το Προεδρείο να εγκρίνει, αφότου εξετάσει την ανάλυση κινδύνων που εκπονούν οι σχετικές υπηρεσίες, ποιες κατηγορίες δεδομένων και εφαρμογές δύναται να μεταφερθούν στο υπολογιστικό νέφος και ποιες πρέπει να παραμένουν αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο·

101.  υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται εγκλωβισμός σε συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών νέφους και να επιτευχθεί υψηλότερη ασφάλεια, με τη χρήση λογισμικού ανοικτής πηγής και ανοικτών προτύπων εφόσον είναι δυνατόν·

102.  ζητεί από τη διοίκησή του να δημιουργήσει έναν χώρο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, όπου θα είναι διαθέσιμο το ιστορικό ψήφων, στην ολομέλεια, κάθε βουλευτή και θα είναι ορατή και συγκρίσιμη η κατανομή των ψήφων ανά πολιτική ομάδα και εθνικότητα των βουλευτών· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να μελετήσουν τη σκοπιμότητα και να δοκιμάσουν να απεικονίζονται, στην προσωπική ιστοσελίδα εθελοντών βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, οι πλέον πρόσφατες υπογεγραμμένες τροπολογίες τους, σε επιτροπές και στην ολομέλεια·

103.  επικροτεί τη στρατηγική «Digital Workplace4MEP», η οποία παρέχει λύσεις κινητικότητας και αποδοτικότητας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη ποιοτικών υβριδικών συσκευών συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου περιβαλλοντικής διαχείρισης όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού κατά 50 % έως το 2024· προσδοκά ότι η εν λόγω ανάπτυξη θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους λόγω της σταδιακής κατάργησης άλλων τύπων συσκευών·

104.  εφιστά την προσοχή σε τέσσερις σημαντικές έρευνες που πραγματοποίησε ο ΕΕΠΔ οι οποίες αφορούσαν το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα τη χρήση της NationBuilder για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, τη μη δημοσίευση συμμορφούμενης πολιτικής απορρήτου για τον ιστότοπο «thistimeimvoting» εντός της προθεσμίας που όρισε ο ΕΕΠΔ, και τον έλεγχο της θερμοκρασίας σώματος, καθώς και τον ιστότοπο κράτησης για διενέργεια δοκιμής στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· σημειώνει ότι στις δύο πρώτες περιπτώσεις το Κοινοβούλιο ενήργησε σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΕΠΔ· υπενθυμίζει την προαναφερθείσα προκαταρκτική επανεξέταση του πλαισίου του Κοινοβουλίου για την προστασία των δεδομένων· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της διοίκησης του Κοινοβουλίου να αντλήσουν, από τις αναφερθείσες έρευνες, διδάγματα για το μέλλον·

105.  σημειώνει ότι το Wi-Fi που παρέχεται στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες είναι συχνά ασταθές και δεν ενδείκνυται για αδιάλειπτες συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια εικονικών βιντεοκλήσεων· ζητεί από το Κοινοβούλιο να αναβαθμίσει το υφιστάμενο σύστημα στο επίπεδο επιδόσεων που απαιτείται για να πραγματοποιούνται πλήρως εξ αποστάσεως οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου·

106.  επικροτεί τα δύο ευρωπαϊκά έργα («Red Flags» και «Digiwhist») που χρησιμοποιούν μαζικά δεδομένα για τη μείωση της διαφθοράς και ενθαρρύνουν τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης·

Πρόσβαση σε διαγωνισμούς

107.  επικροτεί τη βελτιωμένη πρόσβαση χρήστη σε διαγωνισμούς στο Κοινοβούλιο· προσπαθεί να ενισχύσει περαιτέρω τη διαδικασία ψηφιοποίησης, παρέχοντας απαντήσεις σε γενικές συχνές ερωτήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες διαγωνισμού, και να εγγυηθεί ότι η πρόσβαση είναι φιλική προς τον χρήστη·

108.  σημειώνει το τρέχον εργαλείο TED για την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών ως μέρος της διαδικασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων συμβάσεων, και ταυτόχρονα δίνει έμφαση στην ανάγκη για ένα πολύγλωσσο τμήμα ερωτήσεων και απαντήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη επικαιροποίησή τους·

Αναδυόμενες τεχνολογίες στις δημόσιες συμβάσεις

109.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να συνεχίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων συμβάσεων, με γνώμονα να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και να προωθηθεί η ψηφιακή τεχνική καινοτομία· σημειώνει ότι η υιοθέτηση, από τη ΓΔ ITEC, ενός μοντέλου υπολογιστικού νέφους καταδεικνύει τη σημασία να αρχίσουν να διερευνώνται οι δυνατότητες των αναδυόμενων τεχνολογιών στις δημόσιες συμβάσεις·

110.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία των δημόσιων αγορών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 2 τρισεκατομμύρια EUR ή 13,3 % του ΑΕγχΠ(7)· σημειώνει ότι μελέτη που επικαιροποιήθηκε το 2020 έδειξε πώς χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες, όπως το blockchain, τα μαζικά δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων και η τρισδιάστατη εκτύπωση, για την επίτευξη διάφορων στόχων: η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση μπορούν να προβλέψουν τη μελλοντική ζήτηση και να ταξινομήσουν τις δαπάνες για δημόσιες συμβάσεις, ενώ τα διαλογικά ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν τον χρήστη απαντώντας ερωτήσεις· σημειώνει επίσης ότι το blockchain χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση διαφάνειας σε διάφορα στάδια των δημόσιων συμβάσεων και για τη διασφάλιση της ψηφιακής καταγραφής κάθε συμφωνίας, διαδικασίας και πληρωμής, συνιστά δε μια κοινή πηγή δεδομένων· σημειώνει, τέλος, ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση εξασφαλίζει την άμεση παραγωγή διάφορων εξαρτημάτων(8)· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η εφαρμογή αναδυόμενων τεχνολογιών σε δημόσιους διαγωνισμούς βελτιώνει εντέλει τον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων·

Διαφάνεια

111.  σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Μητρώου Διαφάνειας περασμένων ετών, περίπου οι μισές εγγραφές στο Μητρώο είναι λανθασμένες· εκφράζει τον φόβο ότι το Μητρώο αδυνατεί να εκπληρώσει τον σκοπό του να παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, εφόσον οι μισές εγγραφές του παρέχουν ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες· καλεί το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν το υψηλό ποσοστό λανθασμένων εγγραφών αυξάνοντας, τουλάχιστον προσωρινά, το προσωπικό του Κοινού Μητρώου Διαφάνειας, ώστε να ελέγχεται συστηματικά η ορθότητα και η πληρότητα όλων των εγγραφών και να διασφαλίζεται ότι μόνον ορθές εγγραφές καταλήγουν στο μητρώο·

112.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 4 του κώδικα δεοντολογίας προβλέπει, όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και τις συγκρούσεις συμφερόντων, ότι οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών παρέχονται με ακριβή τρόπο· εκφράζει τη λύπη του για ορισμένες περιπτώσεις όπου οι δηλώσεις περιλάμβαναν ανεπαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες εξωτερικές δραστηριότητες, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να ελεγχθεί για δυνητική σύγκρουση συμφερόντων ως προς την κοινοβουλευτική δραστηριότητά τους· σημειώνει ότι, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν πάψει να ισχύουν, ο Πρόεδρος δύναται, κατά περίπτωση, να ζητήσει από τον βουλευτή να διορθώσει τη δήλωση εντός 10 ημερών· καλεί το Προεδρείο να επανεξετάσει τον μορφότυπο των δηλώσεων· ενθαρρύνει διαβουλεύσεις, εν προκειμένω, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ώστε να ανταλλάσσονται οι βέλτιστες πρακτικές·

Προσλήψεις

113.  υπενθυμίζει ότι, το 2019, η ΓΔ PERS είχε 459 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 48 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

114.  σημειώνει ότι, ως αποτέλεσμα των εκλογών του 2019, το ποσοστό των νέων βουλευτών κατά την 9η κοινοβουλευτική περίοδο έφτασε το 61 %· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο του αυξανόμενου αριθμού πρώην βουλευτών, ο Γενικός Γραμματέας και το Προεδρείο θα πρέπει να θεσπίσουν ισχυρούς κανόνες για τη ρύθμιση της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα, και να απαιτούν από τους πρώην βουλευτές να γνωστοποιούν στο Κοινοβούλιο τις δραστηριότητές τους μετά τη λήξη της θητείας τους, καθώς και την απασχόλησή τους, για περίοδο που διαρκεί τουλάχιστον όσο οι πρώην βουλευτές λαμβάνουν την προσωρινή αποζημίωση μετά τη λήξη της θητείας· ζητεί την ανεξάρτητη αξιολόγηση του κατά πόσον τέτοιες δραστηριότητες δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων·

115.  είναι πεπεισμένο ότι η ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου ως εργοδότη αποτελεί βασική συνιστώσα της επιτυχίας του· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την πρόσληψη ορισμένων εθνικοτήτων και την εσωτερικοποίηση ορισμένων προφίλ εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για την υπερβολική εξάρτηση του Κοινοβουλίου από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες· σημειώνει ότι η ΓΔ PERS υλοποιεί αυτή τη στιγμή το έργο «Attracting and retaining top talent», το οποίο έχει ως στόχο να βελτιώσει τις πολιτικές του Κοινοβουλίου για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων και να στηρίξει την ανάπτυξη του μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος του Κοινοβουλίου για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθούν η ποικιλομορφία και γεωγραφική ισορροπία στο προσωπικό του Κοινοβουλίου, όσον αφορά την αναλογική εκπροσώπηση ανά κράτος μέλος, περιλαμβανομένων των αριθμών διευθυντικών θέσεων, και να διερευνήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του Κοινοβουλίου ως εργοδότη·

116.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ποικιλομορφίας στο προσωπικό του Κοινοβουλίου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να καταστήσει προτεραιότητα την ενίσχυση της ποικιλομορφίας· λαμβάνει υπό σημείωση τη δυσκολία πρόσληψης ειδικών στους τομείς της ΤΠ και των οικονομικών, καθώς και υπαλλήλων χαμηλότερων βαθμών στο Λουξεμβούργο, ειδικότερα στην κατηγορία AST-SC· τονίζει ότι η εισαγωγή διορθωτικού συντελεστή που να λαμβάνει υπόψη το υψηλότερο κόστος διαβίωσης σε αυτόν τον τόπο εργασίας, καθώς και η πρόσληψη σε υψηλότερους βαθμούς, είναι απαραίτητη για την επίλυση του διαρθρωτικού αυτού προβλήματος· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, το αίτημά του προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής του 2018· τονίζει ότι, σύμφωνα με προκαταρκτική εμπεριστατωμένη ανάλυση που υπέβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο στον Γενικό Γραμματέα στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία επιλογής που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού δεν είναι προσαρμοσμένη σε μικρής κλίμακας, στοχευμένους διαγωνισμούς, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες προσλήψεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· σημειώνει με ικανοποίηση την ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε μια διοργανική προσπάθεια για την επανεξέταση του τρόπου με τον οποίον η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διεξάγει σήμερα τους διαγωνισμούς· ζητεί να καταρτιστεί νέο πλαίσιο επιλογής όσον αφορά τους διαγωνισμούς για ειδικούς και να θεσπιστεί μηχανισμός για την τακτική επανεξέταση της διαδικασίας επιλογής· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να διοργανώσει εσωτερικούς διαγωνισμούς για ειδικούς, κατά περίπτωση·

117.  επιπλέον, εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να προσλάβει η ΓΔ ITEC επαρκή αριθμό εμπειρογνωμόνων υψηλής ειδίκευσης με πολύ ειδικά προσόντα, γνώσεις και πείρα· καλεί το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την ορθή διαβίβαση του αιτήματος αυτού στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις ειδικές αυτές ανάγκες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εμπειρογνωσία ΤΠΕ του Κοινοβουλίου στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, του υπολογιστικού νέφους και της τεχνητής νοημοσύνης· εκφράζει τη λύπη του για την υπερβολική εξάρτηση του Κοινοβουλίου από εξωτερικούς συμβούλους και τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτύξει περαιτέρω η ΓΔ ITEC τη στρατηγική της «From external consultants to contract staff» [Από εξωτερικούς συμβούλους σε συμβασιούχους υπαλλήλους], προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια του Κοινοβουλίου·

118.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί δίκαιη γεωγραφική ισορροπία στο προσωπικό του Κοινοβουλίου· παρατηρεί ότι, με βάση την αναλογία του αριθμού υπαλλήλων προς τον αριθμό βουλευτών από το ίδιο κράτος μέλος, δεν ξεχωρίζουν τα παλαιότερα από τα νεότερα κράτη μέλη όσον αφορά την υπερεκπροσώπηση ή την υποεκπροσώπηση· σημειώνει ότι τα πέντε υψηλότερα ποσοστά αφορούν μέλη του προσωπικού από το Βέλγιο, τη Λιθουανία, την Εσθονία, τη Σλοβενία και τη Μάλτα, ενώ τα πέντε χαμηλότερα από την Πολωνία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες και την Κύπρο· επισημαίνει ότι η Σλοβενία και η Λιθουανία συγκαταλέγονται σήμερα στα επτά κράτη μέλη με την υψηλότερη αναλογία διευθυντικών στελεχών προς βουλευτές· καλεί το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα προσλαμβάνεται και προωθείται με βάση την ικανότητα, την αποδοτικότητα και την ακεραιότητα, χωρίς καμία διάκριση λόγω εθνικότητας· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι η απασχόληση στο Κοινοβούλιο είναι εξίσου ελκυστική για όλες τις εθνικότητες της Ένωσης·

119.  επικροτεί το γεγονός ότι η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι μία από τις βασικές συνιστώσες της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τους ανθρώπινους πόρους, και δη με τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες· επικροτεί το γεγονός ότι ο χάρτης πορείας για την ισότητα των φύλων εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέσω συγκεκριμένων δράσεων και ότι, στις 13 Ιανουαρίου 2020, το Προεδρείο ενέκρινε μια δέσμη στόχων για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε ανώτερες και μεσαίες διοικητικές θέσεις στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2024: να καταληφθούν από γυναίκες το 50 % των θέσεων προϊσταμένων μονάδων και διευθυντών και το 40 % των θέσεων γενικών διευθυντών· τονίζει την ανάγκη να ενισχύσει περαιτέρω το Προεδρείο την προσήλωσή του στην ισότητα των φύλων, δεσμευόμενο να επιτύχει πιο φιλόδοξους στόχους έως το 2022: να καταληφθούν από γυναίκες το 50 % των θέσεων προϊσταμένων μονάδων και διευθυντών και το 50 % των θέσεων γενικών διευθυντών· καλεί το Προεδρείο να διατυπώσει επίσης φιλόδοξους στόχους για τις χαμηλότερου επιπέδου θέσεις διοικητικών στελεχών·

120.  επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο να ακούγονται οι εκπρόσωποι του προσωπικού όταν το Προεδρείο συζητά γενικά θέματα που επηρεάζουν την πολιτική προσωπικού του, και ζητεί εκ νέου από τον Γενικό Γραμματέα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της βασικής αυτής προσέγγισης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τον Γενικό Γραμματέα να λάβει περαιτέρω μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η δικαιοσύνη κατά τις διαδικασίες διορισμού ανώτερων διοικητικών στελεχών· ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα που προτείνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018, και δη όσον αφορά τη συμμετοχή υπαλλήλων από τα όργανα εκπροσώπησης του προσωπικού στις επιτροπές επιλογής ανώτερων διοικητικών στελεχών του Κοινοβουλίου· ζητεί ακόμη να διασφαλίζεται η συνοχή όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των ανώτερων διοικητικών θέσεων σε εξωτερικά μέσα, καθώς και η δέουσα επιμέλεια κατά τη δημοσιοποίηση των θέσεων αυτών όταν χηρεύουν·

121.  υπενθυμίζει τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των συνδεδεμένων υποθέσεων 488/2018/KR και 514/2018/K, και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να βελτιώσει περαιτέρω τις διαδικασίες διορισμού υψηλόβαθμων υπαλλήλων, ώστε να καταστούν πιο διαφανείς και ισότιμες· καλεί τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετικά με τον διορισμό υψηλόβαθμων υπαλλήλων·

Υπάλληλοι, διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί και τοπικοί βοηθοί

122.  εφιστά την προσοχή στον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 6 %, για την επίτευξη του οποίου έπρεπε το Κοινοβούλιο να καταργήσει 59 θέσεις από τον πίνακα προσωπικού του το 2019· αναγνωρίζει ότι ταυτόχρονα αυξήθηκε ο αριθμός των συμβασιούχων υπαλλήλων· προειδοποιεί ότι κάθε περικοπή του προϋπολογισμού της διοίκησης ή μείωση προσωπικού ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για το μέλλον της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του, ειδικότερα, για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στις επιδόσεις του Κοινοβουλίου η σημαντική αυτή μείωση, η οποία προέκυψε από τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, και παράλληλα έχει επίγνωση της ανάγκης να διασφαλιστούν η υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση και η εξοικονόμηση πόρων κατά περίπτωση· σημειώνει ότι έχουν αυξηθεί οι εργασίες και οι αρμοδιότητες ορισμένων επιτροπών του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι είναι πλέον υπεύθυνες για τον έλεγχο των κονδυλίων, ύψους 750 δισεκατομμυρίων EUR, του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ «Next Generation EU», που σε συνδυασμό με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) ανέρχονται σε 1,8 τρισεκατομμύρια EUR· εκφράζει την ανησυχία του για τις ελλείπουσες ικανότητες διοικητικού προσωπικού στις σχετικές γραμματείες· ζητεί να επαναξιολογηθεί η κατάσταση όσον αφορά το προσωπικό·

123.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης μείωσαν τον αριθμό των θέσεων υπαλλήλων (δηλαδή μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων), ενώ αύξησαν σταδιακά τον αριθμό των συμβασιούχων υπαλλήλων (ο οποίος αυξήθηκε κατά 121 % από το 2012 έως το 2018, σημειώνεται δε παρόμοια τάση το 2019), με αποτέλεσμα να αυξηθεί ουσιαστικά το ποσοστό των συμβασιούχων επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού· λυπάται βαθιά για το γεγονός ότι οι συμβασιούχοι υπάλληλοι στη διοίκηση του Κοινοβουλίου δεν διαθέτουν προοπτικές σταδιοδρομίας· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αξιολογήσει τους κινδύνους που συνδέονται με την απασχόληση αυξανόμενου αριθμού συμβασιούχων υπαλλήλων, περιλαμβανομένου του κινδύνου να δημιουργηθεί μια δομή προσωπικού δύο ταχυτήτων εντός του Κοινοβουλίου· επιμένει ότι οι βασικές μόνιμες θέσεις και τα συναφή καθήκοντα θα πρέπει να αναλαμβάνονται από μόνιμο προσωπικό· σημειώνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 δεν εξέτασε εάν οι αντικαταστάσεις αυτές προέκυψαν από τη μεταφορά, στις Βρυξέλλες, υπαλλήλων με έδρα το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο· καλεί τη μονάδα ανθρώπινων πόρων του Κοινοβουλίου να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις προσωπικού στους τρεις τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου από το 2012, είτε στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής είτε απευθείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

124.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης για τους ΔΚΒ δεν προβλέπουν τη δυνατότητα καταγγελίας με «αμοιβαία συναίνεση», που θα ήταν ένας τρόπος να αναγνωρίζεται η ειδική πολιτική σχέση μεταξύ βουλευτών και βοηθών, όπου αμφότερα τα μέρη παραδέχονται ότι δεν υφίσταται πλέον αμοιβαία εμπιστοσύνη και μπορούν να επωφεληθούν από μια κοινή λύση χωρίς να υπονομεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα των ΔΚΒ· σημειώνει ότι το ζήτημα αυτό έχει επισημανθεί σε διάφορες εκθέσεις σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κοινοβούλιο και αναμένει να ληφθούν μέτρα το συντομότερο δυνατόν·

125.  σημειώνει ότι τα μέλη του προσωπικού που έχουν εργαστεί στα θεσμικά όργανα της Ένωσης για διάστημα μικρότερο των 10 ετών δεν δικαιούνται ενωσιακή σύνταξη και πρέπει να μεταφέρουν τις εισφορές τους σε άλλο ταμείο που πληροί τους κανόνες του Κοινοβουλίου όσον αφορά το είδος του ταμείου και την ηλικία κατά την οποία καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στις σχετικές παροχές· σημειώνει ότι πολλοί Βρετανοί ΔΚΒ δεν ήταν σε θέση να μεταφερθούν σε ορισμένα συνταξιοδοτικά ταμεία του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσει επειγόντως το ζήτημα αυτό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη του προσωπικού μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εισφορές τους·

126.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να θεσπιστεί νομοθεσία της Ένωσης που να παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα να αποσυνδέονται ψηφιακά από την εργασία τους χωρίς να υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις· ζητεί από το Κοινοβούλιο να προωθήσει και να εφαρμόσει το ίδιο την αρχή αυτήν·

127.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αριθμό των μελών του προσωπικού που βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, καθώς ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως να συνδέονται με την εξάντληση και με τη διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· καλεί τη διοίκηση και τις ηγεσίες των πολιτικών ομάδων να αναλάβουν προορατική δράση έναντι των οικείων μελών του προσωπικού, να αξιολογήσουν προσεκτικά τον φόρτο εργασίας των μελών του προσωπικού, και να διασφαλίσουν την ισόρροπη κατανομή των καθηκόντων· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία ενός εύλογου προγράμματος εργασίας και της αποφυγής συνεδριάσεων εκτός των ωρών εργασίας, οι οποίες εμποδίζουν τους βουλευτές και το προσωπικό να διατηρήσουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, συνυπολογίζοντας το πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων· επικροτεί την εκστρατεία «Mind Matters», που δρομολόγησε η ΓΔ PERS το 2018, για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την καταπολέμηση του στίγματος όσον αφορά την ψυχική υγεία· καλεί επιτακτικά τη διοίκηση του Κοινοβουλίου και τις ηγεσίες των πολιτικών ομάδων να διενεργήσουν ψυχολογική αξιολόγηση κινδύνου για τον εντοπισμό ψυχολογικών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν στοχευμένα σχέδια δράσης είτε για την εξάλειψή τους είτε για τον μετριασμό του αρνητικού τους αντικτύπου· ζητεί να επαναξιολογηθούν οι ισχύοντες κανόνες, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη πρόσληψη αναπληρωτών σε περιπτώσεις μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας·

128.  τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αναθεωρηθεί η απόφαση του Προεδρείου για τον καθορισμό των κατηγοριών επιτροπών με βάση τον νομοθετικό φόρτο εργασίας τους, προκειμένου να συνυπολογίζονται οι σχετικές με τον προϋπολογισμό εργασίες τους· σημειώνει ότι η τρέχουσα κατάσταση έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, η οποία πάσχει ήδη από χρόνια έλλειψη προσωπικού και αντιμετωπίζει τεράστιο φόρτο εργασίας λόγω της διαδικασίας απαλλαγής, αλλά έχει χαμηλό νομοθετικό φόρτο εργασίας· ζητεί από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να εξεύρει για ακόμα μία φορά επείγουσες λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης·

129.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να δώσει λύση στο γεγονός ότι οι μισθοί των ΔΚΒ πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά σε βελγικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πράγμα που αντιβαίνει στην ιδέα μιας ενιαίας νομισματικής ένωσης και ένωσης πληρωμών·

130.  επικροτεί την ανάπτυξη μέτρων που συμβάλλουν στην καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και μεταξύ άλλων την εφαρμογή διευρυμένων δυνατοτήτων τηλεργασίας για το προσωπικό του Κοινοβουλίου και μέτρων για την προώθηση της ευεξίας στην εργασία· επισημαίνει, ωστόσο, την αξία της φυσικής παρουσίας στο Κοινοβούλιο· επισημαίνει τη συμβολή των ρυθμίσεων τηλεργασίας και της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας στην περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου· τονίζει την ανάγκη να δοθεί στο προσωπικό του Κοινοβουλίου και στους βουλευτές η ευκαιρία να συνεχίσουν να διεξάγουν τις αποκαλούμενες υβριδικές συνεδριάσεις, καθώς και εξ αποστάσεως ψηφοφορίες· καλεί το Προεδρείο να συνεχίσει να παρέχει μέσα για τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων αυτών στο μέλλον·

131.  υποστηρίζει τη συνέχιση της εφαρμογής των δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης για την ισότητα και τη διαφορετικότητα 2014-2019· επιμένει στη σημασία να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων σε όλα τα επίπεδα, και μεταξύ άλλων σε επίπεδο γενικών διευθυντών· υποστηρίζει τα μέτρα της έκθεσης με τίτλο «Διαφορετικότητα για λόγους εκτός του φύλου στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Τρέχουσα κατάσταση και Χάρτης πορείας», την οποία ενέκρινε το Προεδρείο στις 3 Απριλίου 2019· επαινεί ειδικότερα τη δημιουργία, το 2020, δύο σημείων επαφής εντός του Κοινοβουλίου, ένα για θέματα ΛΟΑΔΜ+ και ένα για θέματα φυλετικών διακρίσεων, τα οποία τελούν αμφότερα υπό τη διαχείριση της Μονάδας Ισότητας, Ένταξης και Διαφορετικότητας της ΓΔ PERS·

132.  υπενθυμίζει τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή(9)· εκφράζει τη λύπη του για την τρέχουσα πολιτική του ΕΚ όσον αφορά τις άδειες, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χορηγηθούν μόνο 10 ημέρες ειδικής άδειας σε πατέρα διδύμων εξαιτίας της έλλειψης μητρικής σχέσης μεταξύ του ιδίου και των παιδιών του· θεωρεί συγκλονιστικό ότι στον σύζυγό του στην Επιτροπή χορηγήθηκε, αντιθέτως, ειδική ad hoc άδεια διάρκειας 20 εβδομάδων· λαμβάνει υπό σημείωση τη γραπτή απάντηση της διοίκησης του ΕΚ, όπου αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες του ΕΚ επεξεργάζονται νέους κανόνες· καλεί τη διοίκηση του ΕΚ να ευθυγραμμίσει την πολιτική της για τις ειδικές άδειες με την πολιτική της Επιτροπής, η οποία εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

133.  επικροτεί τα δύο προγράμματα θετικής δράσης του Κοινοβουλίου που αφορούν την πρόσληψη 12 συμβασιούχων υπαλλήλων και δύο ασκουμένων με αναπηρίες τα τελευταία δύο έτη·

134.  υποστηρίζει την εκστρατεία ευαισθητοποίησης που δρομολογήθηκε το 2019 για την προώθηση μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής όσον αφορά την παρενόχληση στον χώρο εργασίας· αναγνωρίζει την πολιτική μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου έναντι της παρενόχλησης σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων των βουλευτών, του προσωπικού και των ΔΚΒ· σημειώνει ότι, μετά τις εκλογές του 2019, όλοι οι βουλευτές κλήθηκαν να υπογράψουν δήλωση με την οποία επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συμμορφώνονται με τον κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς που ενσωματώθηκε στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου του Ιανουάριο του 2019· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι κινήθηκαν 10 νέες υποθέσεις παρενόχλησης το 2019, οι 4 εκ των οποίων αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση· επικροτεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο παρέχει εθελοντική κατάρτιση για τους βουλευτές σχετικά με την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στον χώρο εργασίας, προκειμένου να συμπεριφέρονται υποδειγματικά· εκφράζει τη βαθιά του λύπη, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι το Προεδρείο αρνήθηκε να εφαρμόσει τη βούληση της ολομέλειας που έχει εκφραστεί επανειλημμένα(10) όσον αφορά την παροχή υποχρεωτικής κατάρτισης για όλο το προσωπικό και τους βουλευτές κατά της παρενόχλησης· καλεί επιτακτικά το Προεδρείο να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

135.  φρονεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέχει βασικές διευκολύνσεις για θηλάζουσες μητέρες στην εργασία, περιλαμβανομένων ειδικότερα χρόνου και ιδιωτικού χώρου εκτός τουαλέτας·

136.  εκφράζει τη λύπη του για τις 38 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται το Κοινοβούλιο και εκκρεμούσαν το 2019 ενώπιον της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, οι οποίες κυμαίνονται από την ορθή χρήση των βουλευτικών αποζημιώσεων και τη συμπεριφορά του προσωπικού έως τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών δομών· παρατηρεί το γεγονός ότι, το 2019, περατώθηκαν 14 υποθέσεις· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον υψηλό αριθμό υποθέσεων· ζητεί από τις κοινοβουλευτικές υπηρεσίες να προβούν σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των υφιστάμενων χρηματοοικονομικών, νομικών, δεοντολογικών κινδύνων και κινδύνων ακεραιότητας οι οποίοι οδήγησαν στις υποθέσεις αυτές, και να προτείνουν προληπτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν·

137.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, το 2019, δεν σημειώθηκαν περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών στο Κοινοβούλιο· καλεί το Κοινοβούλιο να ευθυγραμμίσει πλήρως τις οικείες εσωτερικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης με την προσφάτως εγκριθείσα οδηγία (ΕΕ) 2019/1937(11), και μεταξύ άλλων να θεσπίσει ολοκληρωμένους κανόνες και ασφαλείς διαδικασίες για την υποβολή εκθέσεων· φρονεί ότι η προστασία των καταγγελτών αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας και είναι κρίσιμη για την πρόληψη και αποτροπή των παράνομων δραστηριοτήτων και παραπτωμάτων· υπενθυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, οι ΔΚΒ βρίσκονται σε ευάλωτη θέση λόγω της σύμβασης εργασίας τους· σημειώνει ακόμη ότι οι καταγγέλτες αξίζουν επαρκή προστασία, όπως εκείνη που παρέχεται σε θύματα παρενόχλησης, και ότι θα πρέπει επίσης να συγκροτηθεί εν προκειμένω συμβουλευτική επιτροπή για την προστασία των καταγγελτών· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να διασφαλίσει ότι η προστασία που παρέχει το Κοινοβούλιο σε ΔΚΒ-καταγγέλτες είναι ισοδύναμη με εκείνη που παρέχεται σε ΔΚΒ-θύματα παρενόχλησης· ζητεί από το Κοινοβούλιο να ενημερώσει, όπου είναι δυνατόν, το κοινοβουλευτικό προσωπικό όσον αφορά την προστασία των καταγγελτών και το καθήκον του, βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, να καταγγέλλει παράνομες δραστηριότητες ή περιπτώσεις κακοδιοίκησης, καλεί δε το Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο υποχρεωτικής κατάρτισης επί του θέματος· επαναλαμβάνει το αίτημά του να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκστρατείες εν προκειμένω·

138.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να παράσχει στους νέους ΔΚΒ, το συντομότερο δυνατόν κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, υποχρεωτική κατάρτιση ή δημοσιεύσεις, ειδικότερα, μεταξύ άλλων, σε οικονομικά και διοικητικά θέματα (εντολές αποστολής, ιατρικές εξετάσεις, διαπιστεύσεις, βινιέτες στάθμευσης, ομάδες επισκεπτών, εκθέσεις κ.λπ.), προκειμένου να αποφευχθούν συστηματικά λάθη τα οποία παρακωλύουν την ομαλή εκτέλεση διοικητικών διαδικασιών που τους αφορούν· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για τεχνική κατάρτιση όσον αφορά το έργο των επιτροπών του Κοινοβουλίου, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας εκτός των ωρών γραφείου·

139.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνθήκες εργασίας οι οποίες καθορίζονται σε δύο από τις εξωτερικές συμβάσεις παραχώρησης που σύναψε το Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα όσον αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού και εστίασης· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη χρήση έκτακτου και προσωρινού προσωπικού και για τον αντίκτυπό της τόσο στις συνθήκες εργασίας τους όσο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών· επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε, κατά προηγούμενα έτη, στη ΓΔ INLO να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα ικανοποίησης σχετικά με τις συνθήκες εργασίας του οικείου προσωπικού· καλεί τη διοίκηση να αξιολογήσει την πολιτική του Κοινοβουλίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό που προσλαμβάνεται με υπεργολαβία· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να δρομολογήσει ταχέως μελέτη σχετικά με τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να έχει η εσωτερίκευση των υπηρεσιών αυτών τόσο για το θεσμικό όργανο όσο και για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, και να την υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών καθώς και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού μόλις καταστεί διαθέσιμη·

140.  επικροτεί την εισαγωγή μιας ευρύτερης και πιο βιώσιμης επιλογής τροφίμων, περιλαμβανομένης της εισαγωγής μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων για χορτοφάγους και αμιγώς χορτοφάγους, στο κυλικείο αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου· σημειώνει την ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών, η οποία δρομολογήθηκε μέσω των τερματικών «Happy or Not» που βρίσκονται εγκατεστημένα στα κύρια σημεία πώλησης στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και στο Λουξεμβούργο, με στόχο να εντοπιστούν τα σημεία πώλησης όπου απαιτούνται αλλαγές και βελτιώσεις· παρατηρεί ότι τα τερματικά «Happy or Not» δείχνουν σταθερή και σημαντική βελτίωση όσον αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών εστίασης στα κτίρια Kohl και Martens, ενώ το ποσοστό ικανοποίησης είναι χαμηλότερο στα κτίρια Spinelli και Paul-Henri Spaak· ζητεί να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες αλλαγές για την προσαρμογή στις ανάγκες των πελατών· σημειώνει ότι τα μη χορτοφαγικά γεύματα κοστίζουν συχνά περισσότερο από τα χορτοφαγικά γεύματα· ζητεί να διαθέτουν όλες τις καντίνες, σε επαρκώς εμφανές σημείο, μενού με αλλεργιογόνα δίπλα στον πάγκο, και να προσφέρουν ένα γεύμα χωρίς γλουτένη την ημέρα·

141.  επισημαίνει ότι, για να αντιμετωπιστεί η κρίση COVID-19, χρειάστηκε να ληφθούν αποφάσεις που είχαν άμεσο αντίκτυπο στο προσωπικό του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένων των υπαλλήλων με υπεργολαβία και των εξωτερικών συνεργατών· στο πλαίσιο αυτό παρατηρεί, μεταξύ άλλων, την απόφαση να κλείσουν το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, οι χώροι Europa Experience, και τα Γραφεία Συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την τροποποίηση των συνθηκών εργασίας για τους εξωτερικούς διερμηνείς και για το προσωπικό καθαρισμού και αποκατάστασης· αναγνωρίζει ότι, υπό τις τρέχουσες συνθήκες που συνδέονται με την εξάπλωση της COVID-19, τα θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με ταχύ και μη γραφειοκρατικό τρόπο, ώστε να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του ιού και να προστατέψουν το προσωπικό τους· καλεί, ωστόσο, το Κοινοβούλιο να τηρήσει τις κοινωνικές του υποχρεώσεις σε κάθε απόφαση, να αποφύγει ή να αντισταθμίσει κάθε αλλαγή στο εισόδημα, και να αποφύγει με κάθε τρόπο τις συνδεόμενες με τον κορονοϊό απολύσεις προσώπων που εργάζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου·

142.  αποδοκιμάζει την απόφαση του ομίλου COMPASS να απολύσει 80 μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας τροφοδοσίας έως τον Ιανουάριο του 2021· επικροτεί τη διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε με τον όμιλο COMPASS και μείωσε τον συνολικό αριθμό των απολύσεων σε 49, αλλά εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι θα απολυθεί προσωπικό· σημειώνει ότι το απολυθέν προσωπικό ενημερώθηκε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2020 και εν μέσω πανδημίας· τονίζει ότι ορισμένα μέλη του απολυθέντος προσωπικού εργάζονταν επί σειρά δεκαετιών στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου προς εταιρείες σε ολόκληρη την Ένωση να διατηρήσουν το προσωπικό τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας· καλεί τις αρμόδιες αρχές του Κοινοβουλίου να διερευνήσουν όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις που διασφαλίζουν την απασχόληση όλων των εργαζομένων στα κυλικεία, και ζητεί από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να βρει λύσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου· καλεί το Προεδρείο να επανεξετάσει την πολιτική του Κοινοβουλίου σχετικά με την εξωτερική ανάθεση· καλεί επιτακτικά τον Γενικό Γραμματέα να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση σε επιστολή που εστάλη σχετικά με την απόλυση και φέρει την υπογραφή 355 βουλευτών· ζητεί να αξιολογηθεί η πολιτική του Κοινοβουλίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, με γνώμονα να βελτιωθούν η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα των συνθηκών εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες που ανατίθενται με υπεργολαβία· καλεί το Κοινοβούλιο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής·

143.  τονίζει ότι τα καθημερινά γεύματα αλληλεγγύης και άλλα μέτρα αλληλεγγύης που έλαβε το Κοινοβούλιο, όπως αποφασίστηκαν από το Προεδρείο, έχουν μειώσει τον δημοσιονομικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στους παρόχους υπηρεσιών εστίασης και στους εργαζομένους τους· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο επιδιώκει να διασώσει όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας που είναι εύλογες από πλευράς απασχόλησης, αλλά και αιτιολογημένες όσον αφορά τη χρήση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

144.  λαμβάνει υπό σημείωση τις λύσεις που βρέθηκαν για τους ΔΚΒ οι οποίοι είχαν εργαστεί για δύο διαδοχικές κοινοβουλευτικές περιόδους χωρίς διακοπή, αλλά χρειάζονταν ακόμα 2 μήνες για να ολοκληρώσουν τα δέκα έτη υπηρεσίας που απαιτούνται ώστε να έχουν δικαίωμα σε σύνταξη στο πλαίσιο του συστήματος συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· επικρίνει το γεγονός ότι η εξεύρεση λύσης καθυστέρησε υπερβολικά, παρά τις πολυάριθμες και συνεχείς προειδοποιήσεις κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο· επικρίνει ακόμη το γεγονός ότι η μόνη λύση που βρέθηκε εξαρτάτο αποκλειστικά από την καλή θέληση ορισμένων βουλευτών οι οποίοι γνώριζαν την κατάσταση και επέδειξαν αλληλεγγύη προς αυτούς τους ΔΚΒ· επικρίνει επίσης το γεγονός ότι η διοίκηση δεν γνωστοποίησε το ζήτημα αυτό στους βουλευτές που εκλέχθηκαν για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο ούτε τους ενημέρωσε ότι μπορούσαν να εκδώσουν συμβάσεις διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών στις περιπτώσεις αυτές, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους ΔΚΒ να δυσκολευτούν σημαντικά –ενώ ορισμένοι δεν κατάφεραν καν – να βρουν κάποιον βουλευτή που να είναι πρόθυμος να τους προσλάβει με αδιάληπτη σύμβαση για σύντομο χρονικό διάστημα·

145.  εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τη φερόμενη πρακτική βουλευτών που υποχρεώνουν ΔΚΒ να πραγματοποιούν αποστολές, ειδικότερα στο Στρασβούργο, χωρίς εντολή αποστολής και χωρίς να τους επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής και ταξιδίου· φρονεί ότι η πρακτική αυτή αφήνει περιθώριο για καταχρηστική συμπεριφορά, δεδομένου ότι, όταν οι ΔΚΒ ταξιδεύουν χωρίς εντολή αποστολής, όχι μόνο καλούνται να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα, αλλά δεν καλύπτονται καν από την ασφάλιση του τόπου εργασίας τους· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσει το ζήτημα αυτό·

146.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να λαμβάνουν οι ΔΚΒ τις ίδιες ημερήσιες αποζημιώσεις με εκείνες που λαμβάνει το μόνιμο και λοιπό προσωπικό κατά τις αποστολές του για να παραστεί στις περιόδους συνόδου στο Στρασβούργο· λαμβάνει υπό σημείωση τη συμπληρωματική απάντηση που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας όσον αφορά τους διαφορετικούς κανόνες που διέπουν την αποζημίωση των υποχρεωτικών ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου και ισχύουν για τη γραμματεία του Κοινοβουλίου και τους ΔΚΒ· επιμένει στο αίτημά του για επακόλουθη τροποποίηση των σχετικών κανόνων που ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας·

147.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο να επανεξετάσουν τη δυνατότητα να συνοδεύουν οι ΔΚΒ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θα προσδιοριστούν, τους βουλευτές στις επίσημες αντιπροσωπείες και αποστολές του Κοινοβουλίου, όπως έχουν ήδη ζητήσει διάφοροι βουλευτές· λαμβάνει υπό σημείωση τον εκτιμώμενο δημοσιονομικό αντίκτυπο, όπως εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας στη συνέχεια που έδωσε στην απαλλαγή για το 2018, αλλά επιμένει στην περιορισμένη εφαρμογή της δυνατότητας αυτής· προτείνει να πραγματοποιηθεί νέα συζήτηση στο επίπεδο του Προεδρείου και της Διάσκεψης των Προέδρων·

148.  επισημαίνει την ανάγκη να επανεξεταστεί η πολιτική του Κοινοβουλίου για τους ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να μπορέσει το θεσμικό όργανο να αξιοποιήσει την εμπειρογνωσία που έχει αποκτήσει το προσωπικό του Κοινοβουλίου στο σύνολό του· πιστεύει ότι είναι, επομένως, αναγκαίο να τροποποιηθούν οι κανόνες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού, περιλαμβανομένων των ΔΚΒ, να συμμετέχουν σε εσωτερικούς διαγωνισμούς και να θεσπιστούν προγράμματα για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να διατηρεί την εμπειρογνωσία των κατηγοριών αυτών στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου·

Γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου – Ενιαία έδρα

149.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η μετάβαση από το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες θα μπορούσε να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση 114 εκατομμυρίων EUR, συν εφάπαξ εξοικονόμηση 616 εκατομμυρίων EUR εάν τα κτίρια του Στρασβούργου εκποιηθούν με επιτυχία ή, σε διαφορετική περίπτωση, εφάπαξ δαπάνη ύψους 40 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι ενιαία έδρα μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη τροποποίηση της Συνθήκης· υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των βουλευτών εξέφρασε, σε διάφορα ψηφίσματα, τη στήριξή της για ενιαία έδρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι δαπανώνται με αποδοτικό τρόπο τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης· καλεί επιτακτικά το Συμβούλιο να λάβει υπό σημείωση τη θέση του Κοινοβουλίου·

150.  υπενθυμίζει ότι η πρόσθετη δαπάνη λόγω του ταξιδιού στο Στρασβούργο αντιβαίνει στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

151.  παραπέμπει σε πρόσφατη μελέτη που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου(12)· επισημαίνει το συμπέρασμα της μελέτης ότι, οδεύοντας προς το ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα, είναι προφανές ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο λειτουργίας σε έναν τόπο· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεσμεύτηκε, στο ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης(13), να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα· υπενθυμίζει ότι, στο ίδιο ψήφισμα, το Κοινοβούλιο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και το περιβάλλον· σημειώνει ότι οι Βρυξέλλες αποτελούν το μεγαλύτερο κέντρο δραστηριότητας του Κοινοβουλίου και ότι φιλοξενούν το Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αντιπροσωπείες των κρατών μελών· θεωρεί, επομένως, ότι η διατήρηση του Στρασβούργου ως έδρας είναι ανυπόστατη και απαράδεκτη·

152.  επαναλαμβάνει ότι η κρίση COVID-19 συνιστά κατάσταση «ανωτέρας βίας», η οποία ανάγκασε Κοινοβούλιο να καταργήσει από το κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραμμα του 2020 σημαντικό μέρος των 12 συνόδων στο Στρασβούργο· υποστηρίζει ότι θα πρέπει στα έξοδα και στις υγειονομικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την κρίση COVID-19 να μην προστεθούν οι δαπανηρές μετακινήσεις στο Στρασβούργο· καλεί ένθερμα τα κράτη μέλη, κατά παρέκκλιση από τη Συνθήκη, να μην επιμείνουν στη διεξαγωγή αντισταθμιστικών συνόδων στο Στρασβούργο·

Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων

153.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του καθεστώτος των βουλευτών του Κοινοβουλίου, «το προαιρετικό ταμείο συντάξεων που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος καθεστώτος, για τους βουλευτές, ή πρώην βουλευτές, οι οποίοι απέκτησαν ήδη στο ταμείο αυτό δικαιώματα ή προσδοκίες δικαιώματος» και ότι «τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως»·

154.  σημειώνει επιπλέον ότι, στα τέλη του 2019, το ποσό των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η υποχρέωση ασφαλιστικής αποτίμησης ανέρχονταν σε 111 εκατομμύρια EUR και 439,6 εκατομμύρια EUR αντιστοίχως, με αποτέλεσμα να προκύψει εκτιμώμενο αναλογιστικό έλλειμμα ύψους 328,6 εκατομμυρίων EUR· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πιθανή εξάντληση του προαιρετικού ταμείου συντάξεων· τονίζει το γεγονός ότι το ταμείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τέτοια κατάσταση που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές του δεσμεύσεις· είναι πεπεισμένο ότι είναι αναγκαίο να εξηγηθούν περαιτέρω οι νομικές συνέπειες των κανόνων και/ή να τροποποιηθούν οι κανόνες· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει νέα γνώμη σχετικά με το προαιρετικό ταμείο συντάξεων, διερευνώντας όλες τις πιθανές επιλογές για τον περιορισμό του ελλείμματος· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο θα αναμείνει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα την εφαρμόσει ταχέως·

155.  υπενθυμίζει την παράγραφο 118 της απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής του Κοινοβουλίου του 2017, η οποία ζητούσε να διερευνηθούν οι νομικές βάσεις του προαιρετικού ταμείου συντάξεων και, ιδίως, εάν το Κοινοβούλιο έχει νομική υποχρέωση να εγγυηθεί ότι διατηρούνται πλήρως τα μελλοντικά δικαιώματα και να καλύψει τα δυνητικά ελλείμματα του ταμείου ή να τροφοδοτήσει το ταμείο με νέα κονδύλια, δεδομένου ότι το προαιρετικό ταμείο συντάξεων είναι ένα επενδυτικό ταμείο SICAV με βάση το δίκαιο του Λουξεμβούργου και όχι ένα σύνηθες συνταξιοδοτικό ταμείο, γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν υφίσταται καταρχήν τέτοια υποχρέωση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει ακόμα υποβάλει πορίσματα ως απάντηση στη ζητηθείσα έρευνα·

156.  υπενθυμίζει ότι οι προβλεπόμενες αυτές μελλοντικές υποχρεώσεις εκτείνονται σε αρκετές δεκαετίες, αλλά εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι, ενώ το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από το προαιρετικό ταμείο συντάξεων το 2019 ανέρχεται σε περίπου 18 εκατομμύρια EUR, το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 20 εκατομμύρια EUR το 2025·

157.  υπενθυμίζει ότι, κατά τη συνεδρίασή του στις 10 Δεκεμβρίου 2018, το Προεδρείο αποφάσισε να τροποποιήσει τους κανόνες που διέπουν το συνταξιοδοτικό καθεστώς, αυξάνοντας την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 έτη και εισάγοντας εισφορά 5 % για τις πληρωμές συντάξεων των μελλοντικών συνταξιούχων, με σκοπό να βελτιωθεί η βιωσιμότητά του· επικροτεί το γεγονός ότι οι άμεσες επιπτώσεις της αλλαγής των κανόνων ήταν εξοικονόμηση περίπου 325 000 EUR στις πληρωμές συντάξεων του 2019, εκ των οποίων 306 000 EUR λόγω της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης και 19 000 EUR λόγω της εισαγωγής εισφοράς 5 % για όλες τις συντάξεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2019· ζητεί από το Προεδρείο να αξιολογήσει όλες τις πιθανές επιλογές μόλις το Δικαστήριο λάβει τις αποφάσεις του σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα, προκειμένου να βρεθεί μια δίκαιη λύση για το προαιρετικό συνταξιοδοτικό καθεστώς και το προαιρετικό ταμείο συντάξεων, διατηρώντας παράλληλα στο ελάχιστο την ευθύνη του Κοινοβουλίου, καθώς το ζήτημα αφορά τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης·

158.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να τηρήσουν πλήρως το Καθεστώς των Βουλευτών και να καταρτίσουν σαφές σχέδιο σε συνεργασία με το ταμείο συντάξεων, ώστε να αναλάβει το Κοινοβούλιο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του όσον αφορά το προαιρετικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των βουλευτών· υποστηρίζει το αίτημα του Προεδρείου προς τον Γενικό Γραμματέα να διερευνηθούν τρόποι για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη χρηματοδότηση του προαιρετικού ταμείου συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Καθεστώτος των Βουλευτών και διασφαλίζοντας παράλληλα πλήρη διαφάνεια· καλεί το Προεδρείο και τα μέλη του προαιρετικού ταμείου συντάξεων να στηρίξουν μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό του ελλείμματος του προαιρετικού ταμείου συντάξεων·

Οικολογική πτυχή και πτυχή βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου

159.  υποστηρίζει τη χρήση του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), ενός διαχειριστικού εργαλείου της Ένωσης που επιτρέπει σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009(14)· αναγνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί το πρώτο θεσμικό όργανο της Ένωσης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2016, χάρη στην αντιστάθμιση του 100 % των εκπομπών του που δεν επιδέχονται μείωση· υποστηρίζει τα μέτρα που λαμβάνονται για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων την αύξηση των στόχων τηλεργασίας στις διάφορες γενικές διευθύνσεις, τον περιορισμό και τη βελτιστοποίηση της διάρκειας ταξιδίου για αποστολές, και την ενθάρρυνση της χρήσης βιώσιμων τρόπων μεταφοράς, π.χ. αυξάνοντας τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα·

160.  επικροτεί το γεγονός ότι ανακυκλώνεται το 100 % του συνόλου χαρτιών Α4 που χρησιμοποιούνται στα γραφεία του Κοινοβουλίου, καθώς και για τη σημαντική μείωση της αγοράς χαρτιού το 2019 σε σύγκριση με το 2018· επικροτεί τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να αυξήσει τον αριθμό των συνεδριάσεων χωρίς χαρτί, και ζητεί περισσότερη κατάρτιση για το σύνολο των βουλευτών, του προσωπικού και των ΔΚΒ σχετικά με τα εργαλεία χωρίς χαρτί που δημιουργήθηκαν ώστε να καταστεί δυνατή η εκτύπωση λιγότερων εγγράφων, καθώς και περαιτέρω εκστρατείες επικοινωνίας·

161.  ζητεί να αναληφθούν ταχέως περαιτέρω φιλόδοξες δράσεις, και πιστεύει ότι ο απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι ένα Κοινοβούλιο χωρίς πλαστικά μίας χρήσης·

162.  σημειώνει ότι η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές την οποία προμηθεύτηκε το Κοινοβούλιο το 2019 παρέμεινε σε ποσοστό 67 %, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από την αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί το Κοινοβούλιο να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προμηθεύεται το Κοινοβούλιο, με σκοπό την επίτευξη προμήθειας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό 100 % το συντομότερο δυνατόν, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση της στέγης του Κοινοβουλίου για την παραγωγή ιδίας ηλιακής ενέργειας·

163.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ(15) για την ενεργειακή απόδοση, κάθε έτος πρέπει να ανακαινίζεται το 3 % της συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων μας, προκειμένου να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης· συνιστά να συνεκτιμάται στον ετήσιο σχεδιασμό του προϋπολογισμού η τακτική ανακαίνιση όλων των κτιρίων και να διατίθεται, για τον σκοπό αυτόν, ποσό για το 3 % του συνολικού εμβαδού όλων των κτιρίων, όπως προβλέπεται ήδη στην «Κτιριακή στρατηγική για την περίοδο μετά το 2019», που εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 16 Απριλίου 2018· θεωρεί ότι η πίστωση αυτή αποτελεί μέρος μιας ομαλής και προληπτικής κτιριακής πολιτικής η οποία θα πρέπει, επίσης, να εστιάζει στη ριζική ανακαίνιση και να διασφαλίζει ότι το Κοινοβούλιο καταβάλλει προσπάθειες για τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και, συνεπώς, για εξοικονόμηση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου·

164.  επικροτεί την επιτυχή εσωτερική ανάθεση της υπηρεσίας οχημάτων και για τη σταδιακή μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών, με στόχο τη δημιουργία υπηρεσιακού στόλου με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2024 το αργότερο· αναγνωρίζει τον υψηλό αριθμό ημερήσιων δραστηριοτήτων και εξαίρει το έργο της υπηρεσίας, με την οποία δηλώνουν ικανοποιημένοι οι βουλευτές σε υψηλό ποσοστό· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να εισαγάγει ένα φιλικό προς τον χρήστη ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και να εξετάσει τις δυνατότητες να αυξηθεί η χρήση, που ήταν μόλις 3 % το 2019, και να διευρυνθεί η ομάδα χρηστών για την κράτηση αυτοκινήτων για τη διαδρομή μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου, ώστε να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του Κοινοβουλίου· ζητεί να κοινοποιηθεί με καλύτερο τρόπο η δυνατότητα αυτή, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα αυτοκίνητο δεν ταξιδεύει άδειο προς και από το Στρασβούργο·

165.  επικροτεί το γεγονός ότι το Προεδρείο, στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ενέκρινε νέους φιλόδοξους στόχους στο πλαίσιο των βασικών δεικτών επιδόσεων για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου, και μεταξύ άλλων στόχο για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο να μειωθούν οι ανθρακούχες εκπομπές κατά 40 % έως το 2024· ζητεί να εφαρμοστούν με αποδοτικό τρόπο τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί εγκαίρως ο στόχος, και να υποβάλλονται τακτικά εκθέσεις στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί· καλεί ακόμη το Κοινοβούλιο να επανεκτιμήσει τον στόχο του όσον αφορά το EMAS, υπό το φως των μειώσεων εκπομπών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19·

166.  εξαίρει την προσήλωση του Κοινοβουλίου στις πράσινες δημόσιες συμβάσεις· σημειώνει ότι στόχος του Κοινοβουλίου είναι η αύξηση του σταθμισμένου ως προς την αξία ποσοστού των συμβάσεων για ορισμένα προϊόντα προτεραιότητας οι οποίες ταξινομούνται ως «πράσινες», «πολύ πράσινες» ή «εκ φύσεως πράσινες»· εξαίρει το γεγονός ότι το 89,1 % των συμβάσεων κατ’ αξία σε κατηγορίες προϊόντων προτεραιότητας ταξινομούνται ως «πράσινες» ή «πολύ πράσινες» ή «εκ φύσεως πράσινες» το 2019· επικροτεί το γεγονός ότι το Προεδρείο, στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ενέκρινε νέους φιλόδοξους στόχους στο πλαίσιο των βασικών δεικτών επιδόσεων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο το 90 % των συμβάσεων σε κατηγορίες προϊόντων προτεραιότητας θα πρέπει να ταξινομούνται ως «πράσινες» ή «εκ φύσεως πράσινες» κατά την περίοδο 2020-2024· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις, με τον καθορισμό φιλόδοξων στόχων για τη μεσοπρόθεσμη ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού των συμβάσεων·

167.  επικροτεί την πρόθεση του Κοινοβουλίου να εισαγάγει την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κοινωνικές πτυχές των συμβάσεων· καλεί το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των κοινωνικών και βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων, όπως το έργο του ΟΟΣΑ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και η επικείμενη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια· πιστεύει ότι με την ενσωμάτωση υπεύθυνων επιχειρηματικών προτύπων στις πολιτικές προμηθειών και αγορών, το Κοινοβούλιο μπορεί να δώσει το παράδειγμα, να διαφυλάξει το δημόσιο συμφέρον, και να εξασφαλίσει τη λογοδοσία όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες·

168.  επικροτεί τη νέα πολιτική στάθμευσης που εφαρμόστηκε στους χώρους στάθμευσης του Κοινοβουλίου, με στόχο την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, και συγκεκριμένα ποδηλάτων, ποδηλάτων μεταφοράς φορτίου, σκούτερ και αυτοκινήτων, μέσω της εγκατάστασης σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης· ζητεί να επεκταθεί η πολιτική αυτή σε όλους τους χώρους στάθμευσης του Κοινοβουλίου·

169.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και πρέπει, συνεπώς, να λάβει κατάλληλα μέτρα σε όλα τα κτίριά του, ώστε να θέσει στη διάθεση των εργαζομένων του επαρκείς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στάθμευσης ποδηλάτων, για την προστασία των ποδηλάτων από κλοπή, βανδαλισμό και κακοκαιρία, οι οποίοι θα διατίθενται σε όλο το προσωπικό, τουλάχιστον υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων· θεωρεί ότι θα μπορούσε επίσης να είναι σκόπιμη, εν προκειμένω, η εφαρμογή συστήματος ταυτοποίησης με τη χρήση βινιέτας·

170.  επικροτεί τη σημαντική αύξηση της χρήσης ποδηλάτων στις Βρυξέλλες το 2019 σε σύγκριση με το 2018·

171.  σημειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της επαναλαμβανόμενης μετεγκατάστασης του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο·

Διερμηνεία και μετάφραση

172.  υπενθυμίζει ότι, το 2019, η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και Διερμηνείας Συνεδριάσεων είχε 530 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 2,6 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

173.  εξαίρει το σχέδιο για την οργάνωση συνεδριάσεων με μονοαπευθυντική διαδικασία (OSCO), το οποίο ολοκληρώθηκε το 2019, εξορθολόγησε σημαντικά τις εργασιακές διαδικασίες που αφορούν τη διοργάνωση συνεδριάσεων, και επέτρεψε στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και Διερμηνείας Συνεδριάσεων να καταστεί η μοναδική διεπαφή όσον αφορά σειρά ποιοτικών υπηρεσιών συνεδριάσεων για τους διοργανωτές συνεδριάσεων, διασκέψεων και εκδηλώσεων στο Κοινοβούλιο·

174.  παρατηρεί ότι ο αναθεωρημένος Κώδικας Συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία, που εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον Ιούλιο του 2019, παρείχε ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο λειτουργίας και διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διερμηνείας με αποδοτική χρήση των πόρων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των χρηστών τους· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο αναθεωρημένος Κώδικας Συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία εξακολουθεί να εφαρμόζει, σε μη νομοθετικές εργασίες, τη διαδικασία του προϋπολογισμού και της απαλλαγής που βασίζεται στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης, γεγονός που υποχρεώνει την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να ζητούν ετησίως από το Προεδρείο να εγκρίνει την υπέρβαση του ετήσιου αποθεματικού των 45 σελίδων για κείμενα που υποβάλλονται προς μετάφραση· καλεί το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι ο Κώδικας Συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία εφαρμόζεται κατά τρόπο που επιτρέπει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να ασκούν τα βασικά καθήκοντα του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό και την απαλλαγή χωρίς να χρειάζεται να ζητούν ετησίως την παρέκκλιση αυτή·

175.  σημειώνει με ικανοποίηση τον κοινωνικό διάλογο που διεξήχθη μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των μόνιμων διερμηνέων, ο οποίος οδήγησε στις νέες συνθήκες εργασίας της 8ης Σεπτεμβρίου 2018· υποστηρίζει τις συνεχείς προσπάθειες τόσο των εκπροσώπων της διοίκησης όσο και των διερμηνέων για τη διασφάλιση της πλήρους πολυγλωσσίας με αποδοτική χρήση των πόρων·

176.  σημειώνει ότι πολλές ανακοινώσεις και έγγραφα της Επιτροπής διατίθενται μόνο στα αγγλικά· σημειώνει επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις εργασίας χωρίς δυνατότητα διερμηνείας· ζητεί από το Κοινοβούλιο να σεβαστεί τις αρχές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στον κανονισμό αριθ. 1/1958, καθώς και στις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις, όπως ο κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς· καλεί, συνεπώς, το Κοινοβούλιο να διαθέσει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για να διασφαλίσει τον σεβασμό της πολυγλωσσίας, αυξάνοντας τον αριθμό του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη μετάφραση και τη διερμηνεία·

177.  υπενθυμίζει ότι, το 2019, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης είχε 1 117 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 0,5 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

178.  εξαίρει την εφαρμογή ενός συστήματος για τη διαπίστευση των εξωτερικών μεταφραστών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των μεταφράσεων που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, με έμφαση στη χρήση «διαπιστευμένων» μεταφραστών που έχουν δοκιμαστεί ως προς τη μεταφραστική τους ικανότητα, στη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μεταφράσεων που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες από τις γλωσσικές μονάδες, και στην ενίσχυση των συμβατικών συνεπειών σε περίπτωση υποδεέστερης ποιότητας·

179.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναλύσει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης διεθνούς διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα για όλες τις συζητήσεις στην ολομέλεια, σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν εγκριθεί από την ολομέλεια, και να εφαρμόσει την απόφαση αυτή τηρώντας την αρχή της ίσης πρόσβασης για όλους τους πολίτες·

Οικονομική υπηρεσία και Διοίκηση

180.  υπενθυμίζει ότι, το 2019, η ΓΔ FINS είχε 222 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 22,7 % του συνολικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

181.  καταδικάζει τις μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου το 2019· ζητεί να εξασφαλιστούν και να διατηρηθούν επαρκείς πόροι για τη ΓΔ FINS και να διατεθούν οι πόροι αυτοί κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση καθυστερήσεων·

182.  σημειώνει ότι το νέο γραφείο ταξιδίων του Κοινοβουλίου άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019· σημειώνει ότι οι βουλευτές αντιμετώπισαν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στο κέντρο κλήσεων του γραφείου ταξιδίων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκτός του ωραρίου εργασίας· ζητεί να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα· παρατηρεί ότι, για τους βουλευτές, το ταξιδιωτικό γραφείο ακολουθεί τις οδηγίες της Μονάδας Εξόδων Ταξιδίου και Διαμονής των Βουλευτών, σύμφωνα με τις οποίες οι προσφερόμενες πτήσεις θα πρέπει πάντα να βασίζονται στην πιο άμεση διαδρομή μεταξύ του σημείου αναχώρησης και του σημείου προορισμού και στους φθηνότερους ναύλους όταν υπάρχουν πολλές αεροπορικές εταιρείες που προτείνουν την ίδια σύνδεση· σημειώνει ότι τυχόν έσοδα που εισπράττει το ταξιδιωτικό γραφείο ως αποτέλεσμα του κύκλου εργασιών που πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κοινοβούλιο πρέπει να επιστρέφονται στο Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι ο ετήσιος αριθμός καταγγελιών παρέμεινε σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος – το 2019 καταχωρίστηκαν 63 καταγγελίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,043 % του συνόλου των 144 913 συναλλαγών του εν λόγω έτους – και ότι η πλειονότητα των καταχωρισμένων καταγγελιών αφορούσε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρείχε το νέο ταξιδιωτικό γραφείο, η οποία συνδέεται με τη μετάβαση σε αυτό και την έναρξη των επιχειρήσεών του, και αφορά μεταξύ άλλων καθυστερημένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις ταξιδίων·

183.  αμφισβητεί έντονα την παράγραφο 40 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020(16) σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021 (2019/2214(BUD)), όπου ζητείται από το Προεδρείο να αναθεωρήσει τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε οι βουλευτές να λαμβάνουν επιστροφή για ευέλικτα αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης όταν ταξιδεύουν στο εσωτερικό της Ένωσης, με εξαιρέσεις για πτήσεις άνω των τεσσάρων ωρών ή για πτήσεις με ενδιάμεση στάση· ζητεί να συνεχιστεί η ίση μεταχείριση των βουλευτών όσον αφορά τα προσφερόμενα εισιτήρια· υπενθυμίζει επίσης τους στόχους του Κοινοβουλίου για περαιτέρω μείωση των εκπομπών του και υπογραμμίζει ότι οι λιγότερο ρυπογόνες λύσεις για τα απαραίτητα αεροπορικά ταξίδια είναι οι απευθείας πτήσεις και τα ευέλικτα αεροπορικά εισιτήρια·

Αποζημίωση γενικών εξόδων

184.  υπενθυμίζει την απόφαση ότι όλοι οι βουλευτές θα πρέπει να διαθέτουν χωριστό τραπεζικό λογαριασμό με σκοπό την είσπραξη της αποζημίωσης γενικών εξόδων· επικροτεί την αυστηρή εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής από το Κοινοβούλιο, η οποία οδήγησε σε ποσοστό συμμόρφωσης 100 %·

185.  υπενθυμίζει το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, όπως εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 11 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με το οποίο «το Προεδρείο παρέχει την απαραίτητη υποδομή στη σελίδα του εκάστοτε βουλευτή στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου για τους βουλευτές που επιθυμούν να δημοσιεύσουν εθελοντικό έλεγχο ή επιβεβαίωση, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών και τους κανόνες εφαρμογής του, ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν την αποζημίωση γενικών εξόδων συνάδει με τους ισχύοντες κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών και τα μέτρα εφαρμογής του»· σημειώνει ότι οι δημοσιεύσεις αυτές πραγματοποιούνται μεμονωμένα και προαιρετικά υπό την ευθύνη των βουλευτών, και ότι η διοίκηση του Κοινοβουλίου δεν είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των παρεχόμενων πληροφοριών· καλεί τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να στέλνουν στους βουλευτές ετήσια υπενθύμιση της δυνατότητας αυτής· καλεί το Κοινοβούλιο να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών που ακολουθούν τις συστάσεις αυτές, προκειμένου να δαπανώνται με πιο διαφανή και υπεύθυνο τρόπο τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης·

186.  υπενθυμίζει ότι οι βουλευτές ασκούν την εντολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού· τονίζει ότι οποιοσδήποτε φορέας επιφορτισμένος με τη διαμόρφωση κανόνων δεοντολογίας και προτύπων θα πρέπει να περιορίζεται στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και πρέπει να διασφαλίζει ότι οι συστάσεις του δεν περιορίζουν ούτε παρακωλύουν την ελεύθερη εντολή των βουλευτών·

187.  τονίζει ότι η αποζημίωση γενικών εξόδων είναι πράξη κύριας αναχρηματοδότησης και υπογραμμίζει την ανάγκη ανεξαρτησίας της ελεύθερης εντολής, σύμφωνα με τον Κανονισμό· επικροτεί την απόφαση του Προεδρείου να αναθέσει σε ομάδα εργασίας την αξιολόγηση της λειτουργίας της αποζημίωσης γενικών εξόδων κατά τα τελευταία έτη και τον εντοπισμό εφικτών λύσεων για τη διαχείριση της αποζημίωσης γενικών εξόδων· καλεί το Προεδρείο να λάβει απόφαση μέχρι το τέλος του 2021· τονίζει ότι η διαχείριση της αποζημίωσης γενικών εξόδων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αυξημένη γραφειοκρατία για τα γραφεία των βουλευτών και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου·

188.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου του 2018 σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων, το Προεδρείο εφαρμόζει την απόφαση αυτή έως το τέλος του 2022 και την αξιολογεί με βάση την πείρα που θα αποκτηθεί κατά την 9η κοινοβουλευτική περίοδο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Προεδρείο εξακολουθεί να αγνοεί τη βούληση της ολομέλειας, όπως εκφράστηκε σε πολυάριθμες περιπτώσεις(17), για την περαιτέρω μεταρρύθμιση της αποζημίωσης γενικών εξόδων, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται ενεργά η μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά τη δαπάνη, από βουλευτές, των χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης· καλεί επιτακτικά το Προεδρείο να εφαρμόσει αμέσως τις αποφάσεις της ολομέλειας όπως διατυπώνονται στις εκθέσεις σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Κοινοβουλίου για το 2017 και το 2018, οι οποίες εισάγουν αλλαγές στους κανόνες που διέπουν την αποζημίωση γενικών εξόδων· τονίζει ότι οποιαδήποτε νέα εθελοντικά και/ή προαιρετικά μέτρα για μεγαλύτερη διαφάνεια και οικονομική λογοδοσία δεν θα πρέπει να δημιουργούν περιττή γραφειοκρατία για τους βουλευτές και τα γραφεία τους·

189.  υπογραμμίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση βασίζεται στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και στην αναλογικότητα· καλεί το Προεδρείο να λάβει υπόψη τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας και την αναλογικότητα περαιτέρω επενδύσεων, καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από την περαιτέρω δαπάνη των χρημάτων των φορολογουμένων και την αυξημένη γραφειοκρατία

Ετήσια έκθεση για τις ανατεθείσες συμβάσεις

190.  υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και στο κοινό σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων από το θεσμικό όργανο· σημειώνει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός απαιτεί τη δημοσιοποίηση των συμβάσεων αξίας άνω των 15 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο όριο πάνω από το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η ανταγωνιστική διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού·

191.  σημειώνει ότι, από τις 225 συμβάσεις που ανατέθηκαν το 2019, βασίστηκαν σε ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες οι 83, αξίας 597,3 εκατομμυρίων EUR, ενώ βασίστηκαν σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση οι 141, αξίας 208,5 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων που ανατέθηκαν μέσω διαδικασιών με διαπραγμάτευση αυξήθηκε από απόψεως αξίας ως ποσοστό της συνολικής αξίας των συμβάσεων που ανατέθηκαν, από 6 % το 2018 σε 26 % το 2019, καθώς και από απόψεως όγκου, από 35,86 εκατομμύρια EUR το 2018 σε 208,53 εκατομμύρια EUR το 2019·

192.  σημειώνει ότι η κατανομή, ανά είδος, των συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2019 και το 2018, περιλαμβανομένων των συμβάσεων ακινήτων, έχει ως εξής:

Είδος σύμβασης

2019

2018

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Υπηρεσίες

Εφοδιασμός

Έργα

Κτίρια

177

33

13

2

78 %

15 %

6 %

1 %

199

37

12

3

79 %

15 %

5 %

1 %

Σύνολο

225

100 %

251

100 %

Είδος σύμβασης

2019

2018

Αξία (σε EUR)

Ποσοστό

Αξία (σε EUR)

Ποσοστό

Υπηρεσίες

581 610 182

72 %

256 374 627

42 %

Εφοδιασμός

85 741 237

10 %

210 526 209

35 %

Έργα

135 211 526

17 %

133 431 628

22 %

Κτίρια

4 260 000

1 %

5 039 824

1 %

Σύνολο

806 822 945

100 %

605 372 288

100 %

(Ετήσια έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019, σ. 5)

193.  σημειώνει ότι η κατανομή, ανά είδος εφαρμοσθείσας διαδικασίας, των συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2019 και το 2018, από απόψεως αριθμού και αξίας, έχει ως εξής:

Είδος διαδικασίας

2019

2018

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Κατάλογος ΑΜΙ/CEI

Έκτακτη

82

1

141

-

1

36,44 %

0,44 %

62,68 %

-

0,44 %

89

5

155

1

1

35,46 %

1,99 %

61,75 %

0,40 %

0,40 %

Σύνολο

225

100 %

251

100 %

Είδος διαδικασίας

2019

2018

Αξία (σε EUR)

Ποσοστό

Αξία (σε EUR)

Ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Κατάλογος ΑΜΙ/CEI

Έκτακτη

595 584 380

1 735 269

208 533 296

-

970 000

74

0

26

-

0

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

0

0

Σύνολο

806 822 945

100 %

605 372 288

100 %

(Ετήσια έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019, σ. 7)

194.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο σύνολο των δημόσιων διαγωνισμών για συμβάσεις που αφορούν την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από το Κοινοβούλιο, έχουν υποβληθεί 1 369 προσφορές από έναν μόνο υποψήφιο· σημειώνει ότι οι προσφορές από έναν μόνο υποψήφιο αποτελούν σημαντική απειλή για την ορθή δαπάνη των δημόσιων κονδυλίων· καλεί το Κοινοβούλιο να διερευνήσει τους λόγους για την προφανή έλλειψη ανταγωνισμού και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτραπούν οι προσφορές από έναν μόνο υποψήφιο σε μελλοντικές διαδικασίες·

Πολιτικές ομάδες (γραμμή 4 0 0 του προϋπολογισμού)

195.  σημειώνει ότι, το 2019, οι πιστώσεις της γραμμής 4 0 0 του προϋπολογισμού, για τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές, χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(18):

Ομάδα

2019 (1)

2018

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνη

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνη

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (PPE)

17.139

4.253

16.993

99,15

4.399

18.282

6.690

20.820

113,88

4.152

Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D)

14.611

4.807

13.705

93,80

5.710

15.792

5.863

16.888

106,94

4.767

Renew Europe (πρώην Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE))

7.721

1.627

5.510

71,37

3.838

5.823

1.824

6.033

103,61

1.614

Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Verts/ALE)

5.573

1.388

4.585

82,27

2.376

4.478

1.579

4.669

104,27

1.388

Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) (3)

3.244

0

1.629

50,22

1.615

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR)

6.053

1.946

5.730

94,66

2.270

6.182

2.962

7.200

116,47

1.944

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL)

4.156

1.110

3.731

89,77

1.535

4.443

1.257

4.590

103,31

1.110

Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD) (2)

1.851

1.915

1.508

81,45

0

3.829

1.828

2.725

71,17

1.915

Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας (ENF) (2)

1.620

653

1.609

99,34

0

3.238

1.094

3.612

111,55

720

Μη εγγεγραμμένοι βουλευτές

2.019

367

481

23,84

738

1.153

314

537

46,57

442

Σύνολο

63.987

18.067

55.481

86,71

22.482

63.220

23.412

67.073

106,09

18.052

Σημειώσεις για τον ανωτέρω πίνακα:

(1) Το 2019 ήταν έτος εκλογών και οι πολιτικές ομάδες υπέβαλαν τους λογαριασμούς τους σε δύο μέρη για καθένα από τα δύο εξάμηνα. Για τις πολιτικές ομάδες που συνέχισαν τη δραστηριότητά τους μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, τα αριθμητικά στοιχεία για τις ετήσιες πιστώσεις και δαπάνες αφορούν το άθροισμα και των δύο εξαμήνων.

(2)Για τις πολιτικές ομάδες που διαλύθηκαν μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, οι αριθμοί αφορούν μόνο το πρώτο εξάμηνο.

(3) Για τις πολιτικές ομάδες που δεν υπήρχαν πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν μόνο το δεύτερο εξάμηνο.

196.  επικροτεί το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί ελεγκτές των πολιτικών ομάδων εξέδωσαν μόνο γνώμες χωρίς επιφυλάξεις για το οικονομικό έτος 2019·

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

197.  σημειώνει ότι η Αρχή δημιουργήθηκε το 2016 με σκοπό την αξιολόγηση των αιτήσεων καταχώρισης, την καταχώριση νέων κομμάτων και ιδρυμάτων της Ένωσης, την παρακολούθηση της χρηματοδότησής τους και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους· αναγνωρίζει ότι άρχισε να λειτουργεί πλήρως το 2017·

198.  σημειώνει ότι το 2018 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 114 l/2014(19) σε όλα τα μέρη του, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο της Αρχής· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, η Αρχή επανεξέτασε για πρώτη φορά το 2019 τους λογαριασμούς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων για το οικονομικό έτος 2018·

199.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, η Αρχή, από κοινού με τη ΓΔ FINS, ανέπτυξε ένα σύνολο αρχών για να καταστήσει λειτουργικό το δικαίωμα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να διοργανώνουν εκστρατείες στις ευρωπαϊκές εκλογές, χαράσσοντας παράλληλα τα όριά του· αναγνωρίζει τις πρακτικές δυσκολίες που δημιουργεί η φύση του κανονισμού και τονίζει την ανάγκη αναθεώρησής του· παρατηρεί τον αυτόματο χαρακτήρα των κυρώσεων και επισημαίνει την ανάγκη για μεγαλύτερη αναλογικότητα και ευελιξία·

200.  επικροτεί τη στροφή της Αρχής προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας, η οποία περιλάμβανε τη δημοσίευση, για πρώτη φορά το 2020, της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της για το 2019 χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τη δημοσίευσή της και τη συμμετοχή του διευθυντή της στην ετήσια ακρόαση για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2020·

201.  καλεί την Αρχή να διασφαλίσει ότι, στο μέτρο του δυνατού, οι πληροφορίες που καλύπτουν την καταχώριση και την οικονομική κατάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων διατίθενται στο κοινό με φιλικό προς τον χρήστη, πλήρη και επικαιροποιημένο τρόπο·

202.  σημειώνει ότι, το 2019, οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στη γραμμή 4 0 2 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(20):

Κόμμα (2019)

Συντομογραφία

Ίδιοι πόροι

Τελική συνεισφορά του ΕΚ(1)

Συνολικά έσοδα

Συνεισφορά του ΕΚ ως % των επιστρεπτέων δαπανών (μέγιστο 90%)

Πλεόνασμα εσόδων (μεταφορά στο αποθεματικό ή έλλειμμα)

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

PPE

1.751.449

13.433.000

15.184.449

90 %

116.515

Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα

PES

1.091.101

8.405.284

9.496.385

90 %

115.131

Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

ALDE

851.728

4.848.119

5.699.847

90 %

801.704

Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα

EGP

539.667

3.471.165

4.010.832

90 %

603.669

Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

EL

312.832

1.772.817

2.085.649

90 %

-

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα

PDE

100.944

671.170

772.114

90 %

49.246

Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

ALE

200.053

1.219.623

1.419.676

90 %

55.400

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

ECR

607.157

3.493.333

4.100.490

90 %

158.166

Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα

ECPM

140.512

1.000.214

1.140.726

83 %

-

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

ID

114.250

615.067

729.317

90 %

-

ΣΥΝΟΛΟ

 

5.709.693

38.929.792

44.639.485

 

1.899.831

Σημειώσεις:

 

 

 

 

 

 

Σημείωση(1): Απαρτίζεται από το δεύτερο μέρος της οριστικής χρηματοδότησης του 2018 και το πρώτο μέρος της οριστικής χρηματοδότησης του 2019 σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου της 18ης Ιανουαρίου 2021.

 

203.  σημειώνει ότι, το 2019, οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στη γραμμή 4 0 3 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(21):

Ίδρυμα (2019)

Συντομογραφία

Συνδεδεμένο με κόμμα

Ίδιοι πόροι

Τελική επιχορήγηση του ΕΚ

Συνολικά έσοδα

Επιχορήγηση του ΕΚ ως % των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 95%)

Πλεόνασμα εσόδων (μεταφορά στο αποθεματικό ή έλλειμμα)

Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Wilfried Martens

WMCES

PPE

622.669

5.971.543

7.433.520

95%

255.171

Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Σπουδών

FEPS

PES

662.446

5.142.293

5.906.538

92%

-

Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ

ELF

ALDE

202.565

1.798.601

2.114.273

95%

90.914

Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα

GEF

EGP

79.513

1.368.333

1.484.738

95%

-

Για τη Μεταμόρφωση της Ευρώπης

TE

EL

110.698

1.096.144

1.217.889

92%

7.401

Ινστιτούτο Ευρωπαίων Δημοκρατών

IED

PDE

23.261

421.786

472.185

95%

-

Ίδρυμα Coppieters

Coppieters

ALE

84.666

534.179

618.845

95%

38.624

Νέα κατεύθυνση – Ίδρυμα για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση

ND

ECR

253.558

1.636.452

1.995.962

95%

-

Sallux

SALLUX

ECPM

23.537

365.590

448.654

95%

3.282

Ένωση του Ιδρύματος Ταυτότητας και Δημοκρατίας

ID Foundation

ID

23.000

436.999

978.653

95%

-

ΣΥΝΟΛΟ

2.085.913

18.771.920

22.671.257

395.392

204.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να επανεξετάσει τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/673(22) στα τέλη του 2021, με γνώμονα να υπερβεί τον τρέχοντα στόχο όσον αφορά την αντιμετώπιση των κανόνων χρηματοδότησης και διαφάνειας, να χαλαρώσει τις προϋποθέσεις καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, και να καταστήσει δυνατή την ιδιότητα του μέλους για όλους τους πολίτες της Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η πιο συμμετοχική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

205.  σημειώνει με ανησυχία ότι διάφορα υφιστάμενα διακρατικά πολιτικά κόμματα που δραστηριοποιούνται στο ευρωπαϊκό πολιτικό περιβάλλον και εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο δεν επιτρέπεται να καταχωρίζονται επισήμως ως ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα λόγω των απαιτήσεων που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/673, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η δημοκρατική εκπροσώπηση μικρότερων πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλει η Επιτροπή φιλόδοξη πρόταση μεταρρύθμισης έως το τέλος του 2021.

(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1417/2013, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό της μορφής των αδειών διέλευσης που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 353 της 28.12.2013, σ. 26).
(4) Οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70).
(5) https://www.dw.com/en/exclusive-eu-taps-chinese-technology-linked-to-muslim-internment-camps-in-xinjiang/a-55362125
(6) https://www.npr.org/2019/10/08/768150426/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-treatment-of-uighurs?t=1611915285989
(7) https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/
(8) https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/2020-06/D.01.06_Final_report_v3.00.pdf
(9) Η στρατηγική πρωτοβουλία σχετικά με τα δικαιώματα άδειας ορισμένων μελών του προσωπικού και το μείζον συμφέρον του παιδιού (SI/1/2019/AMF).
(10) Ψήφισμα (EE) 2020/1880 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ L 417 της 11.12.2020, σ. 122)· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (παράγραφος 17) (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 192).
(11) Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
(12) https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2020/11-16/IPOL_STU2020652735_EN.pdf
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1).
(15) Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0123.
(17) Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 26 Μαρτίου 2019· Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 14 Μαΐου 2020.
(18) Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες EUR.
(19) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1).
(20) Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες EUR.
(21) Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες EUR.
(22) Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 2018/673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 114I της 4.5.2018, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Αυγούστου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου