Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2141(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0044/2021

Predkladané texty :

A9-0044/2021

Rozpravy :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Hlasovanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 19

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0165

Prijaté texty
PDF 385kWORD 115k
Štvrtok, 29. apríla 2021 - Brusel
Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
P9_TA(2021)0165A9-0044/2021
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2021 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel I – Európsky parlament (2020/2141(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288 – C9‑0221/2020)(2),

–  so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom riadení za rozpočtový rok 2019, oddiel I – Európsky parlament(3),

–  so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2019,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2019 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(5), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva z 10. decembra 2018 o vnútorných pravidlách pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu, a najmä na jeho článok 34,

–  so zreteľom na článok 100, článok 104 ods. 3 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0044/2021),

A.  keďže predseda 24. júna 2020 prijal účtovnú závierku Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2019;

B.  keďže generálny tajomník ako hlavný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním 17. júna 2020 potvrdil, že má primeranú istotu o tom, že zdroje pridelené do rozpočtu Európskeho parlamentu sa použili na plánovaný účel a v súlade so zásadami správneho finančného riadenia a že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných operácií;

C.  keďže v audite Dvora audítorov sa uvádza, že v špecifickom hodnotení administratívnych a ostatných výdavkov v roku 2019 nezistil žiadne významné nedostatky v preskúmaných výročných správach o činnosti inštitúcií a orgánov, ktoré sa vyžadujú v nariadení (EÚ, Euratom) 2018/1046;

D.  keďže podľa článku 262 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 sa vyžaduje, aby každá inštitúcia Únie prijala všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu;

1.  udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2019;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 384, 13.11.2020, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 239, 20.7.2020, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 9.11.2020, s. 13.
(5) Ú. v. EÚ C 384, 13.11.2020, s. 180.
(6) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2021 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel I – Európsky parlament (2020/2141(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel I – Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 100, článok 104 ods. 3 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0044/2021),

A.  keďže účtovník Európskeho parlamentu vo svojom schválení konečnej účtovnej závierky konštatoval, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka zo všetkých významných hľadísk vyjadruje pravdivo a verne finančnú situáciu, výsledky operácií a peňažný tok Európskeho parlamentu;

B.  keďže v súlade s bežným postupom bolo administratíve Parlamentu zaslaných 192 otázok a Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu dostal a verejne prediskutoval písomné odpovede za prítomnosti podpredsedu zodpovedného za rozpočet, generálneho tajomníka, riaditeľa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“) a vnútorného audítora;

C.  keďže pokiaľ ide o kvalitu, účinnosť a účelnosť v riadení verejných financií, vždy existuje priestor na zlepšenie a je potrebná kontrola, aby sa zabezpečilo, že politické vedenie a administratíva Európskeho parlamentu nesú zodpovednosť voči občanom Únie;

Rozpočtové a finančné riadenie Európskeho parlamentu

1.  konštatuje, že konečné rozpočtové prostriedky Parlamentu na rok 2019 boli na úrovni 1 996 978 262 EUR alebo 18,5 % prostriedkov okruhu V viacročného finančného rámca(1) vyčlenených na administratívne výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 2019, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 (1 950 687 373 EUR) predstavuje zvýšenie o 2,4 %;

2.  konštatuje, že celkové príjmy zapísané v účtovnej závierke k 31. decembru 2019 boli 207 521 070 EUR (v porovnaní s 193 998 910 EUR v roku 2018) vrátane pripísaných príjmov vo výške 36 566 236 EUR (v porovnaní s 30 783 590 EUR v roku 2018);

3.  zdôrazňuje, že štyri kapitoly predstavovali 67,8 % celkovej výšky záväzkov: kapitola 10 (Členovia inštitúcie), kapitola 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci), kapitola 20 (Budovy a súvisiace náklady) a kapitola 42 (Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc), čo svedčí o vysokej miere nepružnosti väčšej časti výdavkov Parlamentu;

4.  berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2019, a to:

a)  Disponibilné rozpočtové prostriedky (v EUR)

rozpočtové prostriedky na rok 2019:

1 996 978 262

neautomatické prenosy z rozpočtového roku 2018:

---

automatické prenosy z rozpočtového roku 2018:

299 095 028

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2019:

36 566 236

prenosy zodpovedajúce pripísaným príjmom z roku 2018:

49 010 988

Spolu:

2 381 650 514

b)  Použitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2019 (v EUR)

záväzky:

2 332 411 812

uskutočnené platby:

2 035 068 314

automaticky prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

306 712 540

neautomaticky prenesené rozpočtové prostriedky:

---

zrušené rozpočtové prostriedky:

38 744 124

c)  Rozpočtové príjmy (v EUR)

prijaté v roku 2019:

207 521 070

d)  Celková súvaha k 31. decembru 2019 (v EUR)

1 685 376 397

5.  upozorňuje, že bolo viazaných 98,8 % rozpočtových prostriedkov zapísaných v rozpočte Európskeho parlamentu, t. j. 1 973 232 524 EUR, pričom miera rušenia dosiahla 1,2 %; s uspokojením konštatuje, že podobne ako v predchádzajúcich rozpočtových rokoch sa dosiahla veľmi vysoká miera plnenia rozpočtu; poznamenáva, že platobné rozpočtové prostriedky boli celkovo na úrovni 1 698 971 864 EUR a miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 86,1 %;

6.  zdôrazňuje, že zrušené rozpočtové prostriedky za rok 2019 predstavovali 23 745 738 EUR a týkali sa hlavne výdavkov na budovy, ako aj platov a iných nárokov;

7.  konštatuje, že v rozpočtovom roku 2019 bolo v súlade s článkami 31 a 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách schválených osemnásť presunov, ktoré predstavovali 76 028 316 EUR, resp. 3,8 % konečných rozpočtových prostriedkov; konštatuje, že 45,3 % presunutých finančných prostriedkov sa týkalo politiky Parlamentu v oblasti budov, a väčšinou najmä pomoci s financovaním ročných splátok v súvislosti s projektom budovy Adenauer; konštatuje, že presuny spojené s odkladmi v súvislosti s rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie, predstavovali 25 %;

Výroky Dvora audítorov o spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2019 a o zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s touto účtovnou závierkou

8.  pripomína, že Dvor audítorov vykonáva osobitné posúdenie administratívnych a iných výdavkov ako jednej skupiny politík pre všetky inštitúcie Únie; upozorňuje, že administratívne a súvisiace výdavky zahŕňajú výdavky na ľudské zdroje (platy, príspevky a dôchodky), ktoré predstavujú 60 % celkovej sumy, ako aj výdavky na budovy, zariadenia, energiu, komunikácie a informačné technológie;

9.  poznamenáva, že audítorské dôkazy celkovo ukazujú, že výdavky na administratívu nie sú ovplyvnené významnou mierou chýb; dodáva tiež, že na základe troch vyčíslených chýb odhadovaná úroveň chybovosti v okruhu 5 viacročného finančného rámca na administratívu nedosahuje prah významnosti;

10.  berie na vedomie osobitné zistenie týkajúce sa Parlamentu uvedené vo výročnej správe Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2019 (ďalej len „správa Dvora audítorov“); so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov zistil chyby v jednej platbe jednej z európskych politických strán, ktorá sa týkala nedodržania pravidiel oprávnenosti výdavkov, a to konkrétne, že neboli poskytnuté žiadne písomné zmluvné dokumenty ani žiadne podporné dôkazy o skutočne vzniknutých nákladoch; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil podobné nedostatky v transakciách týkajúcich sa politických skupín a európskej strany vo svojich výročných správach v rokoch 2014, 2015 a 2016; požaduje väčšiu transparentnosť pri výmene informácií s cieľom zabrániť opakovaniu takýchto situácií v budúcnosti; konštatuje však, že hoci ostáva priestor na zlepšenie, v posledných rokoch nastal značne pozitívny vývoj;

11.  berie na vedomie odpoveď Parlamentu v sporovom konaní s Dvorom audítorov, ktorý opätovne preskúmal individuálne prípady zdôraznené v dôsledku zistení Dvora audítorov a zaoberal sa nimi; pripomína, že zatiaľ čo administratíva Parlamentu je povoľujúcim útvarom na vyplácanie grantu európskym politickým stranám, nie je zodpovedná za ich skutočné výdavky a že samotné európske politické strany sú zodpovedné za zákonnosť a správnosť svojich operácií; konštatuje, že Parlament poskytol európskym politickým stranám komplexné informácie a poradenstvo o témach, v súvislosti s ktorými sa zistili problémy; vyzýva Dvor audítorov, aby pravidelne kontroloval výdavky európskych politických strán;

Výročná správa vnútorného audítora

12.  poznamenáva, že vnútorný audítor na schôdzi zodpovedného výboru s vnútorným audítorom, ktorá sa konala 16. novembra 2020, predložil svoju výročnú správu a opísal audity vierohodnosti, ktoré vykonal a o ktorých informoval, týkajúce sa v roku 2019 týchto otázok:

   audit verejného obstarávania a plnenia zmlúv v oblasti stravovania (generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO));
   audit skupín návštevníkov (generálne riaditeľstvo komunikácie (GR COMM));
   audit príspevku na asistentskú výpomoc týkajúceho sa miestnych asistentov (generálne riaditeľstvo pre financie (GR FINS));
   prvá správa o audite informačného systému: správa identity a prístupu;
   audit financovania európskych politických strán a európskych politických nadácií (GR FINS);
   predbežné preskúmanie rámca ochrany údajov Parlamentu;
   kroky nadväzujúce na nedoriešené opatrenia zo správ o vnútornom audite – fázy I a II roku 2019;

13.  víta a podporuje tieto opatrenia, s ktorými vnútorný audítor súhlasil alebo ktoré sú v procese odsúhlasenia so zodpovednými generálnymi riaditeľstvami v dôsledku úloh zaistenia vierohodnosti:

   s ohľadom na audit verejného obstarávania a plnenia zmlúv v oblasti stravovania (GR INLO), dosahovanie cieľov vnútornej kontroly, najmä prostredníctvom umožnenia dlhších lehôt obstarávania, ktoré sú primerané zložitosti špecifikácií; zabezpečenie jasnejších, relevantnejších a presnejších špecifikácií verejnej súťaže; zabezpečenie transparentného hodnotenia ponúk, ktoré vychádza zo zverejnených kritérií a je primerane zdokumentované; overovanie ad hoc koncesných zmlúv s právnou službou; kritický význam riadenia zmien koncesných zmlúv v súlade s pravidlami; zlepšené monitorovanie riadenia a podávanie správ (Parlament pripomína, že uvedené opatrenia sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby postupy verejného obstarávania počas určitého obdobia prilákali viac ponúk a tým viedli k zabezpečeniu lepšej hospodárskej súťaže a k zlepšeniu služieb; zdôrazňuje, že je dôležité zohľadniť kritériá environmentálnej udržateľnosti a sociálne faktory);
   s ohľadom na audit skupín návštevníkov väčšia istota pravidelnosti platieb a efektívnosti vykonávania pravidiel týkajúcich sa finančných príspevkov vrátane lepšieho vymedzenia oprávnených nákladov a obdobia oprávnenosti; zlepšenie primeranosti a účinnosti ex anteex post kontrol refundácií; zabezpečenie úplného súladu s platnými pravidlami, pokiaľ ide o úhrady skupín návštevníkov; opatrenia na zabezpečenie úplného vykonávania programu skupín návštevníkov;
   pokiaľ ide o prvú správu o audite informačného systému: správa identity a prístupu, obmedzenie poskytovania privilegovaných prístupových práv tzv. superpoužívateľom do infraštruktúr UNIX/LINUX na úplné minimum; posilnenie kontrol prístupu nad vzorkami kritických aplikácií na centrálnej úrovni; zavedenie bezpečnostných postupov pri privilegovaných účtoch s cieľom vymedziť pravidlá kontroly prístupu;
   so zreteľom na audit príspevku na asistentskú výpomoc (GR FINS), ktorý sa zameral na dodržiavanie právnych predpisov a správne finančné riadenie postupov úhrad výdavkov spojených s miestnou asistentskou výpomocou poslancov, najmä na rozsah opatrení v oblasti profesionálnych a zmluvných povinností osôb poverených výkonom platieb a ročné vyrovnanie ich účtov;
   s ohľadom na prvú fázu auditu financovania európskych politických strán a európskych politických nadácií (GR FINS), ktorá sa zamerala na proces registrácie európskych politických strán a nadácií a monitorovanie ich oprávnenosti, funkčnej spolupráce medzi úradom a povoľujúcim úradníkom Parlamentu, ako aj na praktické aspekty vykonávania hlavných právnych predpisov;
   s ohľadom na predbežné preskúmanie rámca ochrany údajov Parlamentu, ktorý sa prijme podľa pracovného programu pre vnútorný audit za rok 2020, zameranie na zabezpečenie súladu rámca ochrany údajov Parlamentu s nariadením (EÚ) 2018/1725(2), zabezpečenie existencie udržateľnej štruktúry riadenia, ktorou sa poskytne záruka súladu s povinnosťami týkajúcimi sa správy osobných údajov spolu s opatreniami na zabezpečenie týchto údajov, na spoľahlivé a konzistentné podávanie správ o riadení osobných údajov zo strany inštitúcie;

14.  poznamenáva, že postup prijímania následných opatrení v roku 2019 viedol k uzavretiu 36 z 93 nedoriešených opatrení; so znepokojením konštatuje, že okrem týchto potvrdených opatrení vyplynulo zo správ o audite celkovo 124 nedoriešených opatrení vrátane tých, ktoré sa ešte nemajú vykonávať, a že 62 z celkového počtu opatrení rieši významné riziko; očakáva, že jednotlivé generálne riaditeľstvá vynaložia úsilie a zabezpečia, že sa oneskorené opatrenia uzavrú a že sa dohodnuté opatrenia budú vykonávať v stanovených lehotách; vyzýva generálneho tajomníka, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o uzavretí zostávajúcich opatrení počas vypočutí vo Výbore pre kontrolu rozpočtu v októbri a novembri 2021;

Následné opatrenia k uzneseniu o absolutóriu za rok 2018

15.  berie na vedomie písomné odpovede na uznesenie o udelení absolutória za rok 2018, ktoré boli 21. septembra 2020 poskytnuté parlamentnému Výboru pre kontrolu rozpočtu, a vystúpenie generálneho tajomníka v súvislosti s rozličnými otázkami a žiadosťami uvedenými v uznesení o udelení absolutória Parlamentu za rok 2018, ako aj výmenu názorov s poslancami, ktorá nasledovala po tomto vystúpení;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v reakcii na niektoré odporúčania uvedené v uznesení Európskeho parlamentu o udelení absolutória za rok 2018 neboli prijaté všetky potrebné kroky a že v nadväzujúcom dokumente o následných opatreniach nie je uvedené žiadne odôvodnenie; žiada generálneho tajomníka, aby postúpil Predsedníctvu všetky žiadosti o prijatie opatrení uvedené v každoročných uzneseniach o absolutóriu, aby vypracoval akčný plán na riešenie odporúčaní a následné opatrenia a aby výsledky tohto postupu zahrnul do výročných správ o činnosti; zdôrazňuje, že generálny tajomník a podpredseda zodpovedný za rozpočet by mali viesť pravidelné diskusie s Výborom pre kontrolu rozpočtu Parlamentu o otázkach týkajúcich sa rozpočtu Parlamentu a jeho plnenia; domnieva sa, že tieto diskusie by sa mali uskutočňovať v priebehu celého roka, a nie len počas postupu udeľovania absolutória; opakuje svoju výzvu Predsedníctvu, aby zlepšilo transparentnosť svojho rozhodovacieho postupu, najmä pokiaľ ide o včasné zverejňovanie príslušných dokumentov a informácií na svojej internetovej stránke;

17.   berie na vedomie kroky podniknuté na uľahčenie prechodu na nového poskytovateľa služieb pre parlamentné jasle; vyzýva príslušné útvary, aby priebežne monitorovali výkon nového tímu a zaručili, že úroveň služieb bude naďalej uspokojivá, a aby sa okrem iného zabezpečilo dodržiavanie dostatočného pomeru počtu pracovníkov a detí;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa neprijali žiadne ďalšie kroky, pokiaľ ide o dobrovoľný dôchodkový fond, a to v dôsledku toho, že niekoľko členov dôchodkového fondu napadlo rozhodnutie Predsedníctva z 10. decembra 2018 pred Európskym súdnym dvorom (ďalej len „Súdny dvor“); vyzýva generálneho tajomníka, aby Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu bezodkladne informoval o rozsudku Súdneho dvora;

19.  víta skutočnosť, že použitie hotovostných platieb značne pokleslo a že poslanci využili možnosť, ktorú im poskytli revidované pravidlá, a to delegovať finančnú zodpovednosť za návštevy pod oficiálnou záštitou na odborníkov, t. j. osoby poverené výkonom platieb alebo cestovné agentúry namiesto akreditovaných asistentov poslancov (ďalej len „AAP“); so znepokojením však konštatuje, že generálny tajomník ešte nevydal žiadne posúdenie nových pravidiel, a vyzýva na vypracovanie takéhoto posúdenia; zdôrazňuje, že pri vypracovaní takéhoto posúdenia by sa mali s vnútorným audítorom prekonzultovať existujúce postupy;

20.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou rodovou rovnováhou medzi riadiacimi pracovníkmi administratívy Parlamentu; uznáva však pozitívny vývoj v tejto oblasti a berie na vedomie nové ciele; uznáva potrebu nepretržitého monitorovania tejto otázky;

21.   pripomína uznesenie o absolutóriu za rok 2018, v ktorom sa od Predsedníctva žiada, aby zvýšilo počet ľudí so zdravotným postihnutím pracujúcich v administratíve Parlamentu;

22.  opakuje výzvu generálnemu tajomníkovi, aby trval na potrebe skutočnej geografickej rovnováhy, pokiaľ ide o pomerné zastúpenie všetkých členských štátov na všetkých úrovniach zamestnancov vrátane najvyšších riadiacich úrovní; berie na vedomie, že Parlament pri nábore pracovníkov z niektorých štátov naráža na ťažkosti; zdôrazňuje význam zvýšenia atraktívnosti Parlamentu ako zamestnávateľa vo všetkých členských štátoch;

23.   víta oznámenie generálneho tajomníka o riadení v oblasti zdravotných postihnutí v administratíve Európskeho parlamentu, zdôrazňuje, že desať záväzkov v oblasti digitálnej a fyzickej prístupnosti uvedených v oznámení treba plniť už počas súčasného legislatívneho obdobia, a žiada, aby bol orgán udeľujúci absolutórium priebežne informovaný o dosiahnutom pokroku;

24.  pripomína, že článok 11 rokovacieho poriadku zaviedol povinnosť spravodajcov, tieňových spravodajcov a predsedov výborov zverejňovať informácie o stretnutiach so zástupcami záujmových skupín vo svojich správach; s uspokojením konštatuje, že od začiatku nového volebného obdobia je na webovom sídle Parlamentu dostupná potrebná infraštruktúra, ktorá umožňuje poslancom zverejňovať plánované stretnutia so zástupcami záujmových skupín s cieľom zvýšiť transparentnosť; konštatuje, že 324 zo 705 súčasných poslancov uverejnilo do 1. decembra 2020 na webovom sídle Parlamentu informáciu aspoň o jednom stretnutí so zástupcami záujmových skupín; nabáda však na ďalšie zlepšenie dostupnosti a použiteľnosti nástroja, a to aj tým, že spravodajcov, tieňových spravodajcov a predsedov výborov bude upozorňovať na povinnosť zverejňovať takéto informácie, aby mohol plniť svoju úlohu a dosiahnuť, aby bol Parlament otvorenejší, transparentnejší a zodpovednejší voči občanom;

25.  znovu zdôrazňuje, že predseda Parlamentu poveril útvary Európskeho parlamentu, aby v tomto nástroji urobili viaceré zmeny s cieľom zjednodušiť jeho používanie, a to predovšetkým jeho prepojením s registrom transparentnosti a Legislatívnym prehľadom; vyzýva Parlament, aby tieto zmeny bez ďalšieho odkladu zaviedol;

Všeobecný rámec

26.  berie na vedomie výmenu názorov medzi podpredsedom zodpovedným za rozpočet, generálnym tajomníkom a členmi Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu za prítomnosti vnútorného audítora a riaditeľa úradu, ktorá sa uskutočnila 16. novembra 2020, v kontexte udelenia absolutória Parlamentu v roku 2019;

27.  poukazuje na to, že európske voľby v máji 2019 vyústili do toho, že sa rok 2019 Parlamentu rozdelil na dve časti, pričom v prvej sa zameral na prijímanie právnych predpisov a v druhej na začiatok nového volebného obdobia;

28.  konštatuje, že v 9. volebnom období je v Parlamente zastúpených 61 % nových poslancov, čo je značný nárast v porovnaní s minulými obdobiami a predpokladanými 50 %, na základe ktorých bol stanovený rozpočet Parlamentu na rok 2019;

29.  pripomína, že trojnásobné odloženie dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie počas roku 2019 malo značný vplyv na rozpočet Parlamentu na rok 2019; zdôrazňuje, že platy a príspevky britských poslancov a ich asistentov sa vyplácali dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, čo viedlo k podstatne vyššiemu počtu nevyhnutných rozpočtových presunov v rámci rozpočtu Parlamentu a podstatne vyšším celkovým nákladom na ne; víta pružnosť riadenia pracovných zmlúv AAP britských poslancov zo strany generálneho riaditeľstva pre personál (GR PERS);

30.  vyjadruje spokojnosť s posilnením oddelenia front office pre akreditovaných asistentov poslancov (AAP) ako jednotného kontaktného miesta s cieľom riadiť celý postup náboru AAP, ako aj s úlohou GR PERS pri uľahčovaní uvádzania nových poslancov a AAP do funkcie a ich integrácie po voľbách a pri úspešnom zvládnutí prechodu na nové volebné obdobie prostredníctvom špecializovanej osobitnej skupiny GR PERS pre voľby v roku 2019, vďaka ktorej sa zabezpečilo, že do prvej plenárnej schôdze 9. volebného obdobia Parlamentu bolo uzatvorených 1 292 zmlúv o prijatí AAP do zamestnania (t. j. pre 93 % poslancov) a do konca roka bolo uzatvorených 2 017 zmlúv;

31.  vyjadruje poľutovanie nad ťažkosťami, s ktorými sa poslanci stretli v súvislosti s rýchlym náborom svojich asistentov na začiatku funkčného obdobia v dôsledku vyššieho pracovného zaťaženia GR PERS; žiada, aby sa administratívne tímy Parlamentu zodpovedné za prijímanie AAP pred začiatkom každého nového volebného obdobia posilnili, aby mohli poslanci bez problémov prijímať svojich asistentov, a to na obdobie potrebné na zabezpečenie komplexnej odbornej prípravy vopred a dovtedy, kým sa neskončí vysoké pracovné zaťaženie;

32.  opätovne potvrdzuje, že je potrebné vykonávať ustanovenia služobného poriadku týkajúce sa lehoty na podanie žiadosti o príspevok na presídlenie za rovnakých podmienok pre všetky kategórie zamestnancov; vyzýva GR PERS, aby preskúmalo najmä prípady bývalých akreditovaných asistentov poslancov, v prípade ktorých sa na konci volebného obdobia v júli 2019 neuplatňovala správne lehota stanovená predpismi;

33.  vyzdvihuje prevzatie nových úloh pri riadení ľudských zdrojov v prípade stážistov poslancov po rozhodnutí Predsedníctva z 2. júla 2019 o posilnení rámca ich náboru;

34.  víta úspešné dokončenie nových pracovných prostredí v roku 2019 pre poslancov v Bruseli a Štrasburgu; vyzdvihuje skutočnosť, že renovácia všetkých kancelárií poslancov v Bruseli (1 osobná kancelária na poslanca + 2 kancelárie zamestnancov) a v Štrasburgu (1 osobná kancelária + 1 kancelária zamestnancov) sa uskutočnila v rekordnom čase a ešte pred plánovaným termínom, a aj v rámci sumy rozpočtu, ktorá bola na tieto práce vyčlenená, a že nové vybavenie nábytkom vrátane integrovaných IT riešení bolo zriadené za nižšie náklady, než sa pôvodne predpokladalo; konštatuje, že revidovaný plán prideľovania kancelárií poslancom a politickým skupinám bol založený na čo najefektívnejšom využívaní dostupných kancelárskych priestorov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto zásada viedla k rozptýleniu poslancov niektorých politických skupín do rôznych budov a na rôzne poschodia bez logickej súvislosti, čím sa narúša jednota týchto politických skupín; vyjadruje takisto poľutovanie nad tým, že rozdelenie kancelárií medzi politické skupiny prinútilo niektoré z nich presťahovať sa do externých budov, ktoré už nie sú spojené s hlavnými činnosťami v Parlamente, čo viedlo k štrukturálnemu oddeleniu zamestnancov od ich poslancov; berie na vedomie, že v budove Trèves 1 nie sú dostatočne zabezpečené potrebné služby a mali by sa naliehavo hľadať riešenia na jej prepojenie s hlavnými budovami;

35.  konštatuje, že opatrenia týkajúce sa telepráce, videokonferencií, ako aj hlasovania na diaľku sú teraz súčasťou pracovných podmienok poslancov Parlamentu; vyzýva Predsedníctvo, aby preskúmalo spôsoby a náklady na uľahčenie takýchto opatrení pre všetkých poslancov v prípade záujmu aj naďalej a aby preskúmalo možnosť používať ich aj v budúcnosti s cieľom umožniť poslancom usporiadať schôdze vo svojich volebných obvodoch a súčasne aj s ich kolegami v Bruseli v rámci tzv. hybridných týždňov; konštatuje však, že fyzickú prítomnosť v priestoroch Parlamentu nemožno v plnej miere nahradiť prácou na diaľku;

36.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistuje systém na zabezpečenie toho, aby poslanci, ktorí sú dočasne neprítomní z opodstatnených dôvodov, ako je materská dovolenka, rodičovská dovolenka, dlhodobá pracovná neschopnosť alebo opatrovateľská dovolenka, mohli naďalej plniť svoje základné povinnosti, a to predovšetkým vystupovať v diskusiách a hlasovať; zastáva názor, že je to v rozpore so základnými hodnotami Únie, pretože sa tým vysiela signál, že zvolenie ženskej kandidátky môže mať za následok dočasné pozastavenie zastúpenia; vyzýva Predsedníctvo, aby preskúmalo možnosti uľahčenia pokračovania účasti na diaľku a zabezpečenia nahradenia poslanca – či už ženy alebo muža – počas rodičovskej dovolenky a v ďalších uvedených prípadoch; žiada zmenu článku 6 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (európskeho aktu o voľbách) s cieľom napraviť situáciu týkajúcu sa rodičovskej dovolenky; vyzýva Predsedníctvo, aby vykonalo zmenu pravidiel;

37.  pripomína, že preukaz Európskej únie by sa mal udeliť poslancom, úradníkom a ostatným zamestnancom Únie na základe podmienok stanovených v nariadení (EÚ) č. 1417/2013(3); pripomína, že v článku 5 ods. 3 rokovacieho poriadku sa stanovuje právo všetkých poslancov požiadať o preukaz Únie, „umožňujúci poslancovi slobodný pohyb v členských štátoch a v iných krajinách, ktoré preukaz uznávajú ako platný cestovný doklad“, keďže „ orgány členských štátov majú uznávať preukaz ako platný cestovný doklad“; vyjadruje poľutovanie nad správami od niektorých poslancov, že tento preukaz sa v niektorých členských štátoch v plnej miere neuznáva ako cestovný doklad; žiada Parlament, aby sa zaoberal týmito situáciami a aby v súčinnosti s príslušnými orgánmi zabezpečil, že sa nebude obmedzovať voľný pohyb poslancov, ktorí cestujú na zasadnutia Parlamentu alebo sa z nich vracajú;

38.  uznáva, že dohoda medzi Parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prináša finančné a administratívne výhody, ktoré prispievajú k správnemu finančnému riadeniu príslušných inštitúcií; pripomína však, že podľa názoru výborov je táto dohoda nevyvážená a Parlament ju nedodržiava v celom rozsahu; domnieva sa, že pri predĺžení alebo revízii súčasnej dohody sa musia vyriešiť všetky otvorené otázky; žiada príslušné inštitúcie, aby spoločne informovali Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu o tejto dohode a jej prebiehajúcej revízii;

Komunikácia a voľby

39.  vyjadruje podporu spôsobu, akým Parlament zvýšil viditeľnosť európskych volieb vybudovaním, oživením a zaangažovaním širokej siete médií, partnerov a dobrovoľníkov, ktorí pôsobili ako tvorcovia verejnej mienky v rámci svojich sietí; so znepokojením však konštatuje, že účasť na európskych voľbách v roku 2019 zostala v niektorých krajinách napriek tomu veľmi nízka; domnieva sa, že informačná kampaň na zviditeľnenie európskych volieb a úlohy Parlamentu v legislatívnom procese by mala byť trvalá a osobitne sa zameriavať na tieto krajiny;

40.  víta skutočnosť, že na voľbách sa zúčastnilo viac ako 50 % občanov Únie oprávnených voliť, a s uspokojením konštatuje, že to bolo po prvýkrát od prvých priamych volieb v roku 1979, čo účasť vo voľbách vzrástla; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že na rozdiel od volieb v roku 2014 sa nedodržal postup navrhovania hlavných kandidátov na predsedu Európskej komisie; konštatuje, že tento systém prispieva k zvýšeniu transparentnosti a zodpovednosti Komisie voči Parlamentu; konštatuje, že predsedníčka Európskej komisie vo svojich politických usmerneniach uznala potrebu zlepšenia v tejto oblasti; zdôrazňuje, že v súlade s týmito politickými usmerneniami treba preskúmať spôsob menovania a voľby vedúcich predstaviteľov inštitúcií;

41.  zdôrazňuje, že treba zlepšiť prístup k európskym voľbám pre ľudí so zdravotným postihnutím;

42.  poznamenáva, že európske voľby sa museli konať aj v Spojenom kráľovstve a že Parlament rozšíril svoju komunikačnú kampaň aj na Spojené kráľovstvo;

43.  pripomína, že v roku 2019 malo GR COMM 813 zamestnancov a riadilo 5,3 % celkového rozpočtu Parlamentu;

44.  domnieva sa, že informovanie občanov Únie o politickom charaktere Parlamentu a práci, ktorú vykonávajú jeho poslanci, je v súčasnosti ešte dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti; podporuje všetky snahy Parlamentu a jeho GR COMM zamerané na zvyšovanie informovanosti o Parlamente, jeho právomociach, rozhodnutiach a činnostiach, a to medzi médiami, zainteresovanými stranami aj širokou verejnosťou; žiada GR COMM, aby pokračovalo vo svojom úsilí o lepšiu dostupnosť, väčšiu intuitívnosť, ucelenosť a jednoduchšie používanie webového sídla Parlamentu, keďže má veľký význam z hľadiska približovania tejto inštitúcie občanom;

45.  konštatuje, že Predsedníctvo poverilo GR COMM úlohou zvyšovať informovanosť medzi občanmi v celej Únii o nadchádzajúcich voľbách, a to s cieľom zvýšiť demokratickú účasť; víta skutočnosť, že volebná a informačná kampaň Parlamentu v roku 2019 viedla k najvyššej zaznamenanej účasti voličov za 20 rokov; vyjadruje svoju podporu inovatívnej inštitucionálnej komunikačnej stratégií Parlamentu pri európskych voľbách v roku 2019, ktorá bola zameraná na zvyšovanie informovanosti o voľbách a na povzbudenie ľudí zapojiť sa do volieb; poznamenáva, že stratégia bola založená na upevňovaní a posilňovaní vzťahov s médiami a rozvoji silnej siete partnerov; považuje za veľmi dôležité, aby Parlament neustále komunikoval s občanmi Únie prostredníctvom rozličných komunikačných kanálov, a to nielen počas volebného roka, ale počas celého volebného obdobia; zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť synergie s existujúcimi kanálmi a posilniť spoluprácu so styčnými kanceláriami Európskeho parlamentu s cieľom predchádzať duplicite a účinne využívať peniaze daňových poplatníkov;

46.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad webovým sídlom s názvom EP Today a nad klamlivým používaním názvu Parlamentu a symbolov Únie na jeho stránkach; so znepokojením konštatuje, že podľa zistení projektu EUvsDisinfo bolo až 99 % článkov, ktoré sa objavili na webovom sídle EP Today, v skutočnosti prevzatých z iných webových sídiel, ako sú Voice of America alebo Russia Today; vyjadruje znepokojenie nad tým, že následným vyšetrovaním v rámci projektu EU DisinfoLab sa odhalila masívna 15-ročná operácia, v rámci ktorej úspešne útočilo na Úniu viac ako 750 falošných miestnych médií a viac ako 10 falošných MVO; vyjadruje znepokojenie nad tým, že pred odhalením a vyšetrením tejto operácie sa jej aktérom podarilo osloviť a angažovať aj poslancov Parlamentu; vyzýva GR Parlamentu pre komunikáciu, aby v koordinácii s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a Komisiou prijalo v tejto veci potrebné opatrenia;

47.  konštatuje, že pred voľbami a počas nich mali všetky príslušné zainteresované strany Parlamentu aktualizované informácie o dezinformáciách a hrozbách proti Parlamentu zo strany subjektov a aktérov, ktorí sa snažili narušiť jednotu a európsku demokraciu; naliehavo vyzýva Parlament, aby prijal rázne kroky na boj proti dezinformáciám prostredníctvom pravidelného poskytovania informácií a upozornení a aby organizoval príslušnú odbornú prípravu a činnosti na zvyšovanie informovanosti poslancov, zamestnancov a návštevníkov; vyzýva Parlament, aby naďalej posilňoval externé komunikovanie svojich činností;

48.  v súvislosti s decentralizovanou volebnou kampaňou pripomína úlohu styčných kancelárií Európskeho parlamentu, vďaka ktorým sa podporilo zapojenie občanov a médií prostredníctvom posilnených tlačových tímov a v partnerstve so zainteresovanými skupinami a s tvorcami mienky s cieľom osloviť nové publikum, najmä mladú generáciu; žiada, aby sa pokračovalo v aktívnej úlohe styčných kancelárií v členských štátoch počas celého volebného obdobia;

49.  vyjadruje znepokojenie nad vyšetrovaním európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) týkajúcim sa využívania služieb spoločnosti zabezpečujúcej politické kampane so sídlom v Spojených štátoch amerických na spracovanie osobných údajov v rámci činností Parlamentu súvisiacich s európskymi voľbami v roku 2019; konštatuje, že vyšetrovanie využitia služieb spoločnosti NationBuilder Parlamentom viedlo k vôbec prvému pokarhaniu EDPS vydanému inštitúcii Únie z dôvodu porušenia článku 29 nariadenia (EÚ) 2018/1725 vo veci výberu a schválenia subdodávateľov využívaných spoločnosťou NationBuilder; ďalej konštatuje, že EDPS následne vydal druhé pokarhanie po tom, ako Parlament nezverejnil zásady ochrany osobných údajov na webovom sídle s názvom „thistimeimvoting“ v lehote stanovenej EDPS; s uspokojením konštatuje, že v oboch prípadoch Parlament konal v súlade s odporúčaniami EDPS; súhlasí s vyhláseniami EDPS o hrozbe, ktorú predstavuje internetová manipulácia, a o tom, že prísne pravidlá ochrany údajov sú nevyhnutné pre demokraciu, najmä v digitálnom veku;

50.  berie na vedomie rôzne výdavkové položky v roku 2019, rozdelené takto:

Výdavková položka

Výdavky 2019

Náklady na zamestnancov

24 293 036 EUR

Náklady na budovy

11 051 311 EUR

Náklady na bezpečnosť

1 586 598 EUR

Náklady na komunikáciu

11 906 438 EUR

Súčet

49 137 382 EUR

51.  konštatuje, že Predsedníctvo na svojej schôdzi 11. februára 2019 potvrdilo, že kancelária Parlamentu v Londýne bude pokračovať vo svojej práci; konštatuje, že 5. októbra 2020 Predsedníctvo uznalo uzatvorenie vysunutého pracoviska v Edinburgu na konci roku 2020; uznáva, že styčná kancelária Európskeho parlamentu v Spojenom kráľovstve, ako aj delegácia Európskej únie v Spojenom kráľovstve budú pre Parlament aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu, a to pri poskytovaní služieb pre poslancov v delegáciách v Spojenom kráľovstve a pri ďalšom kontakte s občanmi, občianskou spoločnosťou, vládou, parlamentným prostredím a médiami v tejto krajine; v tejto súvislosti konštatuje, že styčná kancelária v Spojenom kráľovstve spolupracuje s delegáciou Európskej únie súlade s príslušnými právomocami Parlamentu a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť; pripomína, že postavenie a autonómia zamestnancov Parlamentu v Spojenom kráľovstve by sa mali zaručiť v súlade so zavedeným modelom kancelárie vo Washingtone, ktorý úspešne funguje; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že vláda Spojeného kráľovstva odmietla uznať plné diplomatické postavenie veľvyslanca Európskej únie v Spojenom kráľovstve; vyzýva Predsedníctvo a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby spolu s britskými orgánmi našli praktické riešenie na udelenie diplomatického štatútu zamestnancom Parlamentu pracujúcim v styčnej kancelárii v Londýne;

52.  pripomína znepokojenie vyjadrené minulý rok v súvislosti s rozhodnutím Predsedníctva z 11. februára 2019 o parlamentnej podpore misie Európskej únie pri ASEAN v Jakarte, delegácie Európskej únie pri Africkej únii v Addis Abebe a delegácie Európskej únie pri OSN v New Yorku; zdôrazňuje, že každé nové prijaté rozhodnutie musí vychádzať z dôkladnej analýzy nákladov a prínosov, a opätovne pripomína, že vzhľadom na osobitnú povahu tejto parlamentnej podpory by sa Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu mali poskytnúť náležité podrobné informácie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zatiaľ neboli vypracované merateľné ukazovatele na posúdenie ročnej výkonnosti v rámci cyklu Parlamentu v oblasti strategického plánovania, monitorovania a podávania správ; žiada generálneho tajomníka, aby toto posúdenie urýchlene vypracoval a predložil ho Výboru pre rozpočet, ako aj Výboru pre kontrolu rozpočtu Parlamentu, a to hneď, ako bude k dispozícii;

53.  zdôrazňuje, že treba obnoviť kultúru diskusie v Parlamente; víta rozhodnutie požadovať od poslancov, aby vystupovali s prejavmi za rečníckym pultom tvárou k plénu; domnieva sa, že kultúru diskusie možno zlepšiť aj poskytnutím dostatočného času na výmenu argumentov a protiargumentov, napríklad rozšírením postupu modrej karty;

Skupiny návštevníkov pod záštitou poslancov

54.  víta skutočnosť, že Parlament vynakladá značné úsilie do rozširovania a zlepšovania služieb, ktoré poskytuje návštevníkom; oceňuje pôsobivý údaj 1,5 milióna návštevníkov, ktorí v roku 2019 navštívili priestory Parlamentu, pričom počet mladých návštevníkov vzrástol o 26 % v porovnaní s rokom 2018;

55.  s uspokojením berie na vedomie, že po tom, ako v januári 2017 nadobudli účinnosť nové pravidlá Predsedníctva, ktorými sa riadi prijímanie skupín návštevníkov, sa v priebehu roka 2019 uskutočnil audit skupín návštevníkov a že v decembri 2019 sa GR COMM navrhli akčné plány na posilnenie rámca riadenia a kontroly a regulačného rámca uplatniteľného na refundovanie skupín návštevníkov; zdôrazňuje však, že by sa nemal zanedbávať cieľ skupín návštevníkov, a to priblížiť občanom Parlament, jeho povinnosti a spoločné pôsobenie s ostatnými inštitúciami Únie, ako aj fungovanie Únie a jej prostredie, ktoré zahŕňa aj hostiteľské mestá;

56.  poznamenáva, že revidované pravidlá, ktorými sa riadi uhrádzanie finančných príspevkov pre skupiny návštevníkov pod záštitou poslancov, nadobudli účinnosť 1. januára 2017; pripomína, že v súlade so zásadou neziskovosti zakotvenou v týchto pravidlách majú vedúci skupín povinnosť vrátiť akýkoľvek nevyužitý finančný prostriedok po overení finančného vyhlásenia útvarmi Parlamentu; žiada väčšiu záruku toho, že riadenie skupín návštevníkov pod záštitou poslancov je v prísnom súlade s platnými pravidlami vrátane procesu úhrady nákladov súvisiacich s návštevníkmi so zdravotným postihnutím; opakuje svoju výzvu, aby sa zrušila možnosť vymenovať akreditovaných asistentov poslancov za vedúcich skupiny, aby finančná zodpovednosť za pozvané skupiny návštevníkov bola zverená výhradne členovi skupiny alebo odborným pracovníkom, t. j. osobám povereným výkonom platieb alebo cestovným agentúram;

57.  pripomína, že vnútorný audítor Parlamentu začal v roku 2019 audit o vykonávaní nových pravidiel a že vo svojich zisteniach, ktoré dokončil v roku 2020, zdôraznil, že finančné príspevky pre skupiny návštevníkov by sa mali ďalej zosúladiť s reálnymi nákladmi, ktoré skupinám vznikli, že ex ante kontroly by sa mali posilniť, keď sa vyplatí prvý príspevok, a že by sa mal posilniť existujúci systém ex post kontrol; pripomína, že zistenia vnútorného audítora by sa mali zohľadniť pri hodnotení existujúcich postupov a pri vypracúvaní prísnejších ex ante kontrol s cieľom predísť tomu, aby bolo možné hromadiť peniaze mimo kontrolnej kapacity; žiada ďalšie posúdenie súčasnej úrovne ex post kontrol;

58.  upozorňuje, že pri prijímaní sponzorovaných skupín návštevníkov so zdravotným postihnutím môžu vzniknúť dodatočné výdavky a môže si to vyžiadať vyššie finančné príspevky, a preto odporúča Predsedníctvu, aby preskúmalo možnosť vyšších príspevkov na pokrytie všetkých oprávnených výdavkov týchto skupín;

59.  podporuje činnosti Parlamentária v Bruseli, ktoré v roku 2019 privítalo 307 105 návštevníkov, čo predstavuje značný nárast v porovnaní s rokom 2018, a Domu európskej histórie, ktorý v roku 2019 navštívilo 199 256 návštevníkov, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast o 21 %; vyzdvihuje úspech centier Europa Experience v Berlíne, Ľubľane, Štrasburgu, Helsinkách, Kodani a Tallinne; konštatuje, že útvary Parlamentu vymedzili spoločný pracovný program, ktorého cieľom je dokončenie realizácie centier Europa Experience vo všetkých členských štátoch do roku 2024;

Budovy

60.  pripomína, že v roku 2019 malo GR INLO 609 zamestnancov a riadilo 12,6 % celkového rozpočtu Parlamentu;

61.  je si vedomý, že 11. marca 2019 Predsedníctvo schválilo nový prístup k budúcim návrhom trhu s nehnuteľnosťami pre styčné kancelárie Európskeho parlamentu a priestory centier Europa Experience vo viacerých členských štátoch;

62.  je si vedomý dôležitosti politiky v oblasti budov, najmä dokončenia záverečných montážnych prác na budove Montoyer 63 v Bruseli, ktorá sa začala používať v roku 2019, a projektu Konrad Adenauer v Luxemburgu, ktorý má byť dokončený do konca júna 2023; berie na vedomie, že v roku 2019 Výbor pre rozpočet Parlamentu schválil zberný presun, a to vo výške 31 miliónov EUR na predbežné financovanie projektu, čo nezahŕňa náklady na projektový manažment, finančné náklady, certifikované orgány atď.; vyjadruje poľutovanie nad zvýšenými nákladmi v dôsledku oneskorení výstavby a konštatuje, že transakcie so stavebnými spoločnosťami (spojené s oneskorením projektu) boli potrebné na to, aby sa zabránilo ďalším oneskoreniam a nákladom (od 5 % do 15 % sumy zákazky);

63.  poznamenáva, že nová stratégia v oblasti budov po roku 2019, ktorú Predsedníctvo prijalo v apríli 2018, sa sústredila na potreby, ktoré ešte neboli dostatočne vyriešené, vrátane prispôsobenia zariadení vývoju štruktúry zasadnutí (koncepcia zasadacích miestností osobitne prispôsobená legislatívnemu trialógu), zapojenia miestnej úrovne a priblíženia sa občanom prostredníctvom uplatňovania hľadiska „Europa Experience“ v styčných kanceláriách Európskeho parlamentu, pokračovania v posilňovaní bezpečnosti budov Parlamentu a ich obnove, odstraňovania rozdielov v prepojení centrálnych budov Parlamentu tým, že sa bude uprednostňovať kúpa budov pred nájmom;

64.  vyjadruje obavu nad oneskorenými opatreniami, ktoré sa s vnútorným audítorom dohodli v roku 2018, ktorými sa mali riešiť významné pretrvávajúce riziká týkajúce sa údržby, renovácie a prevádzky budov; vyzýva Predsedníctvo, aby prijalo komplexnú politiku údržby a podalo o tom správu orgánu udeľujúcemu absolutórium; víta postupné rušenie zmlúv týkajúcich sa externalizovaných funkcií správy a úspory, ktoré toto rušenie prinesie;

65.  konštatuje, že najväčší stavebný projekt Parlamentu, a to rozšírenie budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu, je v bode ukončenia prvej fázy, ktorým je východné krídlo; zdôrazňuje, že vo veži budovy sídlia zamestnanci Parlamentu od jesene 2019 a že zvyšná časť východného krídla sa postupne obsadzuje od novembra 2020; konštatuje, že výstavba západného krídla budovy sa má začať koncom roka 2020 s plánovaným ukončením do roku 2023;

66.  berie na vedomie dôležitú infraštruktúru Parlamentu, ktorá môže byť rozdelená takto:

Budovy v Bruseli

Budovy v Luxemburgu

Budovy v Štrasburgu

11 vo vlastníctve

2 vo vlastníctve

5 vo vlastníctve

4 v nájme

3 v nájme

 

659 092 m2

343 879 m2

344 283 m2

Styčné kancelárie EP a pobočky

 

Súčet

37

vo vlastníctve

12

v nájme

25

plocha

28 383 m2

67.  pripomína, že v roku 2020 Parlament vyhlásil medzinárodnú architektonickú súťaž s dvoma možnosťami, ktorými je komplexná environmentálna obnova alebo rekonštrukcia budovy Spaak; zdôrazňuje, že pri obnove/rekonštrukcii by sa ako hlavné kritériá mala zohľadniť nákladová efektívnosť a energetická hospodárnosť; očakáva, že sa čo najskôr uskutoční podrobné a verejné hodnotenie nákladovej efektívnosti a energetickej hospodárnosti vybraného návrhu na základe súhrnného prípravného projektu, ktorý má vypracovať víťazný architekt počas roka 2021 a ktorý sa má predložiť Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu Parlamentu; žiada, aby sa pri obnove/rekonštrukcii zohľadnili súčasné potreby Parlamentu, ako sa opisujú v aktualizovanej stratégii v oblasti budov po roku 2019; zdôrazňuje, že pri obnove/rekonštrukcii by sa mali zohľadniť aj súčasné potreby poslancov a zamestnancov súvisiace s nedávnymi obmedzeniami, ako aj nové úpravy spojené so zdravím a bezpečnosťou;

68.  berie na vedomie rozhodnutie Predsedníctva z 25. novembra 2019 o zriadení centier Europa Experience pre návštevníkov vo všetkých členských štátoch do konca súčasného volebného obdobia (2024), a aktuálny stav vykonávania tohto rozhodnutia; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu Parlamentu pravidelne informoval o stave vykonávania;

69.  víta odhodlanie Parlamentu realizovať potrebné úpravy a renováciu svojich budov s cieľom vytvoriť prostredie prístupné pre všetkých používateľov v súlade s normami Únie a národnými právnymi rámcami; zdôrazňuje, že v Štrasburgu sa už začali práce na zlepšení prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a pre osoby so zníženou pohyblivosťou a že tieto projekty budú pokračovať v Bruseli aj v Štrasburgu, ale aj v šiestich styčných kanceláriách Európskeho parlamentu; trvá na tom, aby sa pokračovalo v takejto renovácii vo všetkých ostatných budovách Parlamentu so záväzkom dodržiavať požiadavky na funkčnú prístupnosť zastavaného prostredia stanovené v prílohe III k smernici (EÚ) 2019/882(4) a s odkazom na príslušné medzinárodné a európske normy súvisiace s plnením týchto požiadaviek v postupoch obstarávania, aby poslanci, zamestnanci a návštevníci so zdravotným postihnutím a ľudia so zníženou pohyblivosťou mali prístup do budov a využívali ich zariadenia na rovnakom základe s ostatnými v súlade s povinnosťami stanovenými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; zdôrazňuje, že na efektívne financovanie týchto opatrení/výdavkov by sa mali sprístupniť prostriedky;

70.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v roku 2017 bol uzavretý okruh teplej vody v kanceláriách poslancov v Bruseli a v Štrasburgu a tento stav pretrváva; konštatuje, že rozhodnutie prerušiť rozvod teplej vody v kanceláriách poslancov v Bruseli a v Štrasburgu prijali kvestori 24. októbra 2017 v súvislosti so zdravotným rizikom, ktoré predstavuje prítomnosť škodlivej baktérie legionella v zastaraných a zhoršujúcich sa hydraulických systémoch budov; pripomína, že hlavný problém opätovného zavedenia rozvodu teplej vody v budovách Parlamentu spočíva v tom, že celková čistota všetkých zastaraných potrubí, ktorá zahŕňa niekoľko slepých potrubí, by si vyžadovala ich úplné vyradenie z prevádzky a že projekt takéhoto rozsahu si vyžaduje hĺbkovú štúdiu uskutočniteľnosti, v ktorej sa zohľadní vplyv presunov a premiestnení, ako aj prachu a hluku na legislatívnu prácu poslancov; vyzýva GR INLO, aby pokračovalo v zavádzaní kompenzačných opatrení;

71.  konštatuje, že v roku 2019 bola spustená prvá výzva na predloženie ponúk s cieľom uzatvoriť zmluvy s novými bankovými zariadeniami, v rámci ktorej sa napokon rozhodla predložiť ponuku len jedna banka, a to na tie isté priestory, v ktorých už predtým sídlila; konštatuje, že v roku 2020 bola zverejnená druhá výzva na predloženie ponúk s cieľom obsadiť ďalšie dva bankové priestory, ale neboli prijaté žiadne ponuky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zastúpenie banky ING ostalo otvorené len počas dvoch prvých mesiacov súčasného volebného obdobia, teda v čase zakladania účtov mnohých novozvolených poslancov a prijatých AAP, a následne sa zatvorilo; konštatuje, že supermarket sa takisto rozhodol nepredĺžiť koncesiu, ale uvítal to, že sa má vydať koncesia na obchod s potravinami, ktorý by mal byť v priestoroch na prízemí budovy Spinelli; žiada administratívu, aby preskúmala podmienky a zvýšila príťažlivosť využívania obchodných koncesií s cieľom prilákať poskytovateľov kvalitných služieb;

72.  vyjadruje znepokojenie nad budovou Trèves 1 z dôvodu nedostatku služieb; vyzýva Parlament, aby v rámci svojich priorít preskúmal riešenie, ako zabezpečiť, aby táto budova mala účinné prepojenie s hlavnými budovami Parlamentu, v ktorých sa uskutočňuje väčšina parlamentných činností;

73.  upozorňuje na nedávne správy v médiách o tom, že termokamery používané v priestoroch Parlamentu na meranie teploty všetkých osôb vstupujúcich do Parlamentu vyrába spoločnosť Hikvision, ktorá dováža z Číny a vyrába kamery pre čínsku provinciu Sin-ťiang(5); pripomína, že spoločnosť Hikvision bola obvinená z poskytovania vybavenia pre internačné tábory v tejto provincii(6); konštatuje, že existuje neprijateľné riziko, že Hikvision svojím pôsobením v provincii Sin-ťiang prispieva k vážnemu porušovaniu ľudských práv; pripomína, že Parlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2019 Ilhamovi Tohtimu za jeho úsilie o ochranu práv ujgurského obyvateľstva v Číne; považuje preto používanie termokamier od tohto poskytovateľa v priestoroch Parlamentu za neprijateľné; vyzýva generálneho tajomníka, aby vypovedal zmluvu so spoločnosťou Hikvision a odstránil všetky termokamery od spoločnosti Hikvision z priestorov Parlamentu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby administratíva v budúcnosti postupovala pri výbere poskytovateľov zariadení obozretnejšie;

Bezpečnosť a ochrana

74.  pripomína, že v roku 2019 malo generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu (GR SAFE) 770 zamestnancov a riadilo 1,5 % celkového rozpočtu Parlamentu;

75.  víta skutočnosť, že od roku 2015 nedošlo v priestoroch Parlamentu k žiadnemu závažnému narušeniu bezpečnosti; je však znepokojený celkovým počtom poslancov, sekretariátov politických skupín a AAP, ktorí nahlásili, že sa stali obeťami krádeže v priestoroch Parlamentu; konštatuje, že odhadovaná celková hodnota predmetov na úrovni približne 60 000 EUR ročne bola posledné tri roky stabilná; očakáva neustále posilňovanie bezpečnostnej úrovne;

76.  berie na vedomie bezprostredné opatrenia schválené Predsedníctvom na jeho zasadnutí 22. júla 2020, ktoré zahŕňali kampaň na zvyšovanie informovanosti, ochranu cenného IT vybavenia, predbežné oznamovanie údržbárskych prác a poskytovanie osobitných univerzálnych kľúčov pre každé poschodie a jasné obmedzenie ich distribúcie; vyjadruje však nesúhlas s konkrétnymi oznámeniami a všeobecným tónom kampane zameranej na informovanie o krádežiach v budovách Parlamentu, pretože sa zdá, že sa prostredníctvom nich skôr kladie vina poslancom a zamestnancom namiesto toho, aby sa nimi šírili praktické bezpečnostné odporúčania; očakáva, že Parlament zváži dlhodobé opatrenia s cieľom predchádzať krádežiam, a to okrem navrhovaných opatrení aj zavedenie rôznych úrovní prístupových práv v priestoroch Parlamentu, lepšie pokrytie kamerovým systémom (CCTV) a ďalšie opatrenia týkajúce sa politiky správy kľúčov vrátane možnosti inštalácie elektronických dverových zámkov pri zohľadnení náležitej proporcionality medzi potrebnými investíciami a skutočnou hodnotou odcudzených položiek, ako aj pri súčasnom zachovaní súkromia;

77.  naliehavo požaduje zavedenie vnútornej stratégie úniku pre osoby so zníženou pohyblivosťou alebo so zdravotným postihnutím v prípade núdze;

78.  víta opatrenia prijaté s cieľom posilniť bezpečnosť budov Parlamentu, ako je najmä bezpečnostné preverovanie personálu poskytovateľov externých služieb a internalizácia všeobecných bezpečnostných služieb v Luxemburgu, ktoré schválilo Predsedníctvo v roku 2012, ale ktoré boli narušené stavebnými prácami na novej budove Adenauer II; zdôrazňuje, že znepokojenie vzbudzujú incidenty, pri ktorých do verejných inštitúcií v členských štátoch násilne vstupujú protestujúci a ohrozujú zamestnancov a poslancov, a preto nabáda GR SAFE, aby vyhodnotilo súčasné bezpečnostné opatrenia a vydalo odporúčania na ďalšie zlepšenie;

79.  podporuje medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti bezpečnosti vrátane podpísania memoranda o porozumení týkajúceho sa preverovania personálu poskytovateľov externých služieb pracujúceho v inštitúciách Únie v Belgicku, zriadenia medziinštitucionálnej pracovnej skupiny zodpovednej za harmonizáciu bezpečnostných opatrení uplatňovaných v styčných kanceláriách Parlamentu a zastúpeniach Komisie v členských štátoch, prebiehajúcej spoločnej analýzy bezpečnostných služieb inštitúcií Únie s cieľom identifikovať a zmapovať najvhodnejšie oblasti posilnenej spolupráce, ako aj rozsah tejto možnej spolupráce vrátane možnosti zdieľať niektoré služby, ako aj napredovať k zriadeniu medziinštitucionálneho preukazu oprávňujúceho na vstup;

80.  s uspokojením berie na vedomie zavedenie trhových postupov pri zavádzaní systému automatického rozpoznávania vozidiel na každom vchode, východe, ako aj pohybe do budovy Adenauer II;

81.  pripomína však, že otvorenosť voči verejnosti je charakteristickým znakom Parlamentu a musí sa zachovať primeraná vyváženosť s potrebnou úrovňou bezpečnosti;

Kybernetická bezpečnosť a bezpečnosť IKT

82.  pripomína, že v roku 2019 malo generálne riaditeľstvo pre inováciu a technologickú podporu (GR ITEC) 480 zamestnancov a riadilo 6 % celkového rozpočtu Parlamentu;

83.  pripomína poverenie poskytovať poradenstvo realizované útvarom pre vnútorný audit v prípade závažného IT incidentu, ku ktorému došlo v roku 2017, a vyplývajúceho vplyvu na kontinuitu činností. Výsledkom boli tri odporúčania o ďalšej ochrane IKT infraštruktúry Parlamentu a doplnenie zoznamu kritických a hlavných informačných systémov s jasnejším zmapovaním aktív vo vzťahu k úlohám a zdokumentovaním závislostí medzi aktívami, ako aj riešením potreby vyššej úrovne certifikácie prenajatých priestorov počítačovej miestnosti Parlamentu v Bruseli;

84.  chápe dôležitosť privilegovaných prístupových práv pri činnostiach údržby a vývoja; vyzýva GR ITEC, aby zaviedlo jasné pravidlá kontroly prístupu týkajúce sa týchto privilegovaných účtov a aby preskúmalo poskytovanie práv „superpoužívateľa“;

85.  schvaľuje zriadenie projektu nového dátového centra, ktoré má nahradiť zastarané dátové centrum druhej úrovne v meste Huizingen centrom štvrtej úrovne potrebným na zlepšenie bezpečnosti, odolnosti a kontinuity IKT;

86.  podporuje úsilie Parlamentu o zmiernenie rizík kybernetickej bezpečnosti v roku 2019 vrátane vymedzenia a zverejnenia rámca kybernetickej bezpečnosti Parlamentu, systematického posudzovania rizika kybernetickej bezpečnosti pre nové citlivé aplikácie a každoročného testovania vniknutia z internetu; žiada, aby sa ďalej vyhľadávali a minimalizovali riziká a aby sa uplatňovalo riadenie založené na riziku; vyzýva GR ITEC, aby zlepšilo spôsobilosti obnoviť prevádzku a vykonávalo plán reakcie na kybernetické incidenty;

87.  zdôrazňuje povinnosť Parlamentu priamo riadiť svoje kritické infraštruktúry a citlivé dôverné údaje alebo mať nad nimi aspoň priamu kontrolu; poveruje svoju administratívu, aby túto povinnosť vykonávala;

88.  pripomína pridanú hodnotu slobodného softvéru a softvéru s otvoreným zdrojovým kódom pri zlepšovaní bezpečnosti, keďže umožňuje Parlamentu odhaľovať a naprávať slabé miesta, udržiavať si kontrolu nad údajmi vďaka ich uchovávaniu na svojich vlastných serveroch, navrhovať riešenia podľa vlastných špecifikácií, a zároveň predchádzať odkázanosti na konkrétneho dodávateľa;

89.  pripomína, že pri zvažovaní nových interných aplikácií uprednostňuje bezplatné softvérové riešenia s otvoreným zdrojovým kódom pred tými, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva; žiada, aby sa prípady, keď sa nevyberú riešenia s otvoreným zdrojovým kódom, oznamovali riadiacim orgánom IKT;

90.  pripúšťa inherentné riziká z hľadiska zabezpečenia a ochrany údajov, keď poslanci a zamestnanci využívajú na výmenu citlivých údajov riešenia závislé od tretích strán bez toho, aby Parlament mohol kontrolovať spôsob zaobchádzania s týmito údajmi; v súlade so strategickými usmerneniami v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré schválilo Predsedníctvo, a s cieľom napraviť túto situáciu žiada Parlament, aby na účely virtuálnych schôdzí a rýchlych správ zvážil vlastné zabezpečené riešenia s otvoreným zdrojovým kódom na vlastných serveroch, ako je to v súčasnosti v kľúčových inštitúciách niektorých členských štátov, čoho príkladom je francúzska ústredná štátna správa a nemecký Bundeswehr;

91.  vyzdvihuje úsilie GR ITEC združiť časť svojich odborných znalostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zdrojov do tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch a agentúrach (CERT-EU) pre inštitúcie Únie;

Technológie, digitalizácia a inovácie

92.  víta úspešné dokončenie systému finančného riadenia Parlamentu v roku 2019, ktorý bol uvedený do prevádzky v rozpočtovom roku 2020; vyjadruje znepokojenie nad zastaraným hardvérom a žiada, aby sa pokračovalo v modernizácii IT obnovou zastaraného hardvéru a ďalším rozvojom strategických projektov v oblasti e-Parlamentu, mobilného prostredia pre poslancov a zamestnancov;

93.  poukazuje na to, že aktualizácie platových tried zamestnancov Parlamentu nie sú automatické a musia sa ručne zadávať do systémov IT v oblasti ľudských zdrojov; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s rizikami neoprávnene vyplatených prostriedkov na základe nesprávnych informácií v dôsledku neautomatického zadávania platieb; naliehavo vyzýva útvary Parlamentu, aby vypracovali udržateľný IT systém pre platové triedy zamestnancov v spolupráci s ostatnými inštitúciami Únie;

94.  schvaľuje veľké úsilie o ďalšie investície do digitalizácie finančných procesov vrátane plynulého a úspešného zavádzania a využívania nového systému finančného riadenia a účtovníctva (SAP) od novembra 2019 pri všetkých transakciách týkajúcich sa plnenia rozpočtu, prijatie stratégie „bezrizikových centier pre administratívne služby“ s cieľom posilniť klientske služby a administratívnu efektívnosť a rozhodnutie Predsedníctva zo 17. júna 2019 zaviesť automatizáciu správy centrálnej prezenčnej listiny, ako aj rozšírenie funkcií elektronického portálu ako jednotného digitálneho miesta vstupu pre poslancov na riadenie ich finančných a sociálnych nárokov;

95.  vyzýva na zlepšenie súčasného nastavenia lokalizácie a sledovania incidentov súvisiacich s IT medzi operačnými jednotkami služieb Parlamentu s cieľom zvýšiť efektívnosť a transparentnosť; zdôrazňuje, že technická podpora pre poslancov a ich kancelárie na mieste často umožňuje riešiť problémy súvisiace s IT rýchlejšie a efektívnejšie než telefonická podpora;

96.  žiada, aby sa zabezpečilo prijatie primeraných bezpečnostných opatrení týkajúcich sa zavádzania cloudových riešení zo strany Parlamentu vrátane takých, ktoré mu umožnia zachovať si inštitucionálnu suverenitu; trvá na tom, že pri obstaraní takýchto riešení by sa malo zabezpečiť vlastníctvo údajov a ich umiestnenie na území Únie, nezávislosť od dodávateľov a mal by sa uplatniť prístup založený na viacerých dodávateľoch umožňujúci plynulý presun pracovného zaťaženia a údajov medzi jednotlivými vrstvami hybridného cloudu (lokálneho, súkromného aj verejného), ako aj medzi poskytovateľmi cloudových služieb, a to nielen vo fáze ukončenia cloudových služieb, ale vždy podľa potreby s cieľom dosiahnuť väčšiu pružnosť a viac možností využitia údajov, ako to odsúhlasila pracovná skupina pre inovačnú stratégiu v oblasti IKT a minulý rok potvrdilo Predsedníctvo;

97.  pripomína, že tieto politicky významné požiadavky týkajúce sa politiky v oblasti cloud computingu, t. j. rozhodnutia na najvyššej úrovni o tom, ktoré kategórie údajov možno ukladať do cloudu a ktoré nie, o vymedzení suverenity v oblasti cloudu alebo o výbere poskytovateľov, vyslovili podpredsedovia Parlamentu a v procese prijímania politiky v oblasti cloud computingu je Predsedníctvo povinné ich pred podpisom akejkoľvek zmluvy s poskytovateľom cloudových služieb zohľadniť;

98.  žiada, aby sa poslancom a asistentom zabezpečilo právo využívať slobodný softvér a softvér s otvoreným zdrojovým kódom;

99.  pripomína potrebu uplatňovať ústretovejší, systematickejší a koordinovanejší prístup k vytváraniu a konverzii údajov verejného záujmu v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte, ktorý je pre používateľov ľahko prístupný a opätovne použiteľný; pripomína, že je dôležité, aby Parlament mal vlastnú politiku otvorených údajov; žiada príslušné útvary, aby Predsedníctvu predložili návrh na schválenie;

100.  pripomína, že hlavnou zásadou stratégie v oblasti cloud computingu je zabezpečiť informácie a chrániť údaje, čo si vyžaduje osobitnú kategorizáciu údajov založenú na posúdení ochrany a zabezpečenia údajov; žiada Predsedníctvo, aby po preskúmaní analýzy rizík vypracovanej príslušnými útvarmi schválilo, ktoré kategórie údajov a aplikácie sa môžu ukladať do cloudu a čo by sa malo uchovávať len v Parlamente;

101.  pripomína, že treba zabezpečiť nezávislosť od poskytovateľov cloudových služieb a dosiahnuť vyššiu mieru zabezpečenia používaním softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a otvorených štandardov všade, kde je to možné;

102.  žiada administratívu, aby na webovom sídle Parlamentu vytvorila priestor, kde by bol k dispozícii záznam hlasovania jednotlivých poslancov v pléne s viditeľným rozdelením hlasov podľa politických skupín a štátnej príslušnosti poslancov a s možnosťou ich porovnania; vyzýva príslušné útvary, aby preskúmali uskutočniteľnosť a otestovali vizualizáciu najnovších pozmeňujúcich návrhov vo výboroch a na plenárnom zasadnutí, ktoré dobrovoľne podpísali poslanci na svojich osobných stránkach v rámci webového sídla Parlamentu;

103.  víta stratégiu v oblasti digitálnych pracovných miest poslancov EP – Workplace4MEP, ktorá obsahuje riešenie v oblasti mobility a účinnosti; domnieva sa, že zavedenie kvalitných hybridných zariadení prispeje k dosiahnutiu cieľa v oblasti environmentálneho manažérstva, a to znížiť do roku 2024 spotrebu papiera o 50 %; očakáva, že toto opatrenie povedie k značným úsporám nákladov v dôsledku vyradenia ostatných typov zariadení;

104.  upriamuje pozornosť na štyri dôležité vyšetrovania týkajúce sa Parlamentu, ktoré vykonal EDPS a ktoré sa týkali využitia služieb spoločnosti NationBuilder na spracovanie osobných údajov v rámci činností Parlamentu týkajúcich sa európskych volieb v roku 2019, nezverejnenia zásad ochrany osobných údajov webovej lokality „thistimeimvoting“ v lehote stanovenej EDPS, kontrol telesnej teploty a webovej lokality na rezerváciu testovania v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19; konštatuje, že v prvých dvoch prípadoch Parlament konal v súlade s odporúčaniami EDPS; pripomína už spomenuté predbežné preskúmanie rámca ochrany údajov Parlamentu; vyzýva príslušné útvary administratívy Parlamentu, aby sa z uvedených vyšetrovaní do budúcnosti poučili;

105.  konštatuje, že bezdrôtové pripojenie poskytované v priestoroch Parlamentu v Bruseli je často nestabilné a nedokáže zabezpečiť nerušené schôdze prostredníctvom virtuálnych videohovorov; žiada Parlament, aby zlepšil súčasný systém na úroveň výkonnosti potrebnú na plné zabezpečenie činnosti Parlamentu pri práci na diaľku;

106.  víta dva európske projekty, Red Flags a Digiwhist, zamerané na znižovanie korupcie pomocou veľkých dát (big data) a nabáda na využívanie vznikajúcich technológií v rámci digitalizácie;

Prístup k verejným súťažiam

107.  víta zlepšený prístup používateľov k verejným súťažiam v Parlamente; usiluje sa o ďalšie posilnenie digitalizácie poskytnutím všeobecných často kladených otázok týkajúcich sa postupov verejného obstarávania a zaručením ústretového prístupu pre používateľov;

108.  berie na vedomie súčasný nástroj elektronickej verejnej súťaže TED, ktorý je súčasťou procesu digitálnej transformácie verejného obstarávania, pričom zdôrazňuje potrebu viacjazyčnej sekcie otázok a odpovedí pri súčasnom zabezpečení ich včasnej aktualizácie;

Vznikajúce technológie vo verejnom obstarávaní

109.  pripomína záväzok Parlamentu pokračovať v digitálnej transformácii verejného obstarávania s cieľom uľahčiť prístup k verejnému obstarávaniu a podporiť digitálnu technickú inováciu; konštatuje, že prijatie modelu cloudových technológií GR ITEC svedčí o tom, že je dôležité začať skúmať potenciál vznikajúcich technológií vo verejnom obstarávaní;

110.  poznamenáva, že verejný nákup tovarov a služieb podľa odhadov predstavuje 2 bilióny EUR alebo 13,3 % HDP(7); konštatuje, že zo štúdie aktualizovanej v roku 2020 vyplynulo, ako možno dosiahnuť rôzne ciele prostredníctvom nových technológií, ako sú blockchain, veľké dáta (big data), umelá inteligencia, internet vecí a 3D tlač: umelá inteligencia a strojové učenie dokážu predpovedať budúci dopyt či kategorizovať výdavky na obstarávanie a konverzačné roboty dokážu pomôcť používateľom s otázkami; poznamenáva tiež, že technológia blockchain sa využíva na zabezpečenie transparentnosti v rôznych fázach verejného obstarávania a na zabezpečenie digitálneho záznamu o každej dohode, každom procese a každej platbe, ako aj spoločného jediného zdroja údajov; napokon konštatuje, že 3D tlač zabezpečuje priamu výrobu rôznych dielov(8); upriamuje pozornosť na to, že používaním vznikajúcich technológií pri verejnom obstarávaní sa v konečnom dôsledku posilňuje veľmi potrebná digitálna transformácia procesu verejného obstarávania;

Transparentnosť

111.  s hlbokým znepokojením konštatuje, že podľa výročných správ o fungovaní registra transparentnosti za posledné roky je približne polovica všetkých zápisov v registri nesprávna; obáva sa, že register nemôže plniť svoj účel, ktorým je zabezpečiť väčšiu transparentnosť činností zástupcov záujmových skupín, ak polovica zápisov v ňom obsahuje neúplné alebo nesprávne informácie; naliehavo vyzýva Parlament a Komisiu, aby riešili vysokú mieru nesprávnosti záznamov aspoň dočasným zvýšením počtu zamestnancov spoločného sekretariátu registra transparentnosti, aby systematicky kontrolovali všetky záznamy, či sú správne a úplné, a aby zabezpečili, že do registra sa dostanú len správne záznamy;

112.  pripomína, že v článku 4 kódexu správania sa uvádza, že pokiaľ ide o finančné záujmy a konflikty záujmov, vyhlásenia poslancov o finančných záujmoch sa majú poskytovať presne; vyjadruje poľutovanie nad niektorými nedostatočne podrobnými vyhláseniami o platených alebo neplatených vonkajších činnostiach, čo spochybňuje možnosť kontroly takejto činnosti z hľadiska potenciálneho konfliktu záujmov s ich parlamentnou činnosťou; konštatuje, že v prípadoch, keď existuje dôvod domnievať sa, že poskytnuté informácie nie sú aktuálne, môže predseda v prípade potreby požiadať poslanca, aby do 10 dní vyhlásenie opravil; vyzýva Predsedníctvo, aby preskúmalo formát vyhlásení; v tejto súvislosti podporuje konzultácie s príslušnými orgánmi členských štátov s cieľom vymieňať si odporúčané postupy;

Prijímanie pracovníkov

113.  pripomína, že v roku 2019 malo GR PERS 459 zamestnancov a riadilo 48 % celkového rozpočtu Parlamentu;

114.  poznamenáva, že na základe výsledkov volieb v roku 2019 dosiahol podiel nových poslancov v 9. zákonodarnom zbore až 61 %; zdôrazňuje, že v súvislosti so zvyšujúcim sa počtom bývalých poslancov by generálny tajomník a Predsedníctvo mali stanoviť prísne pravidlá na reguláciu efektu otáčavých dverí, v ktorých sa bude vyžadovať, aby bývalí poslanci informovali Parlament o svojich činnostiach po ukončení mandátu a o svojom zamestnaní aspoň počas obdobia, v ktorom dostávajú prechodné príspevky po ukončení funkčného obdobia; požaduje nezávislé posúdenie toho, či tieto činnosti nezakladajú konflikt záujmov;

115.  je presvedčený, že príťažlivosť Parlamentu ako zamestnávateľa je kľúčovým prvkom jeho úspechu; je hlboko znepokojený ťažkosťami pri nábore kandidátov z niektorých členských štátov a internalizácii niektorých pracovných zaradení; vyjadruje poľutovanie nad nadmernou závislosťou Parlamentu od externých expertíz; poznamenáva, že GR PERS v súčasnosti realizuje projekt získavania a udržania si špičkových talentov, ktorého cieľom je zlepšiť politiky Parlamentu tak, aby získal a udržal si talenty, a prispieť k rozvoju dlhodobej strategickej vízie Parlamentu v oblasti pracovných miest budúcnosti; vyzýva generálneho tajomníka, aby urobil maximum pre zlepšenie rozmanitosti, geografického vyváženia a pomerného zastúpenia zamestnancov Parlamentu podľa členských štátov vrátane ich počtov v riadiacich funkciách, a aby preskúmal všetky dostupné možnosti s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť Parlamentu ako zamestnávateľa;

116.  je znepokojený nedostatočnou rozmanitosťou medzi zamestnancami Parlamentu; vyzýva generálneho tajomníka, aby stanovil posilnenie rozmanitosti ako prioritu; berie na vedomie, že je zložité najať IT odborníkov a finančných odborníkov, ako aj zamestnancov v nižších platových triedach v Luxemburgu, najmä v kategórii AST-SC; zdôrazňuje, že na vyriešenie tohto štrukturálneho problému treba zaviesť opravný koeficient, ktorý zohľadní vyššie životné náklady na tomto pracovisku spolu s prijímaním zamestnancov na vyššej úrovni, a v tejto súvislosti opakuje svoju žiadosť Komisii vyjadrenú v rámci postupu udelenia absolutória za rok 2018; zdôrazňuje, že z predbežnej vecnej analýzy, ktorú Súdny dvor v tejto súvislosti adresoval generálnemu tajomníkovi, vyplýva, že proces výberu organizovaný Európskym úradom pre výber pracovníkov nie je prispôsobený na cielené výberové konania malého rozsahu, ktoré sú najvhodnejšie z hľadiska súčasných potrieb prijímania zamestnancov inštitúcií Únie; s uspokojením poznamenáva aktívne zapojenie Parlamentu do medziinštitucionálnej snahy o preskúmanie spôsobu, akým v súčasnosti Európsky úrad pre výber pracovníkov organizuje výberové konania; požaduje vypracovanie nového rámca výberu v prípade špecializovaných výberových konaní a zavedenie mechanizmu na pravidelné preskúmanie výberového postupu; vyzýva generálneho tajomníka, aby v prípade potreby zorganizoval interné špecializované výberové konania;

117.  okrem toho vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že pre GR ITEC je veľmi ťažké zamestnať dostatočný počet kvalifikovaných odborníkov s veľmi špecifickými profilmi, vedomosťami a skúsenosťami; žiada Parlament, aby zabezpečil, že sa jeho žiadosť náležite odovzdá Európskemu úradu pre výber pracovníkov s cieľom lepšie reagovať na takéto osobitné potreby inštitúcií Únie, najmä tých, ktoré sa týkajú odborných poznatkov IKT Parlamentu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, cloud computingu a umelej inteligencie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že je Parlament až príliš závislý od externých konzultantov, a zdôrazňuje, že je pre GR ITEC dôležité, aby ďalej vypracovalo svoju stratégiu „Od externých konzultantov po zmluvných zamestnancov“ s cieľom minimalizovať bezpečnostné riziká pre Parlament;

118.  pripomína význam dosiahnutia spravodlivej geografickej rovnováhy medzi zamestnancami Parlamentu; poznamenáva, že na základe pomeru počtu zamestnancov k počtu poslancov z tohto istého členského štátu neexistuje žiadny rozdiel medzi staršími a novšími členskými štátmi, pokiaľ ide o nadmerné alebo nedostatočné zastúpenie; konštatuje, že päť štátov s najvyšším podielom zamestnancov sú Belgicko, Litva, Estónsko, Slovinsko a Malta, zatiaľ čo päť štátov s najnižším podielom zamestnancov sú Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko a Cyprus; zdôrazňuje, že v súčasnosti patria Slovinsko a Litva medzi sedem členských štátov s najvyšším podielom riadiacich pracovníkov na počet poslancov; vyzýva Parlament, aby zabezpečil, že sa zamestnanci na všetkých úrovniach budú zamestnávať a podporovať na základe spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, bez akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti; žiada, aby sa vynaložilo viac úsilia s cieľom zabezpečiť, aby zamestnanie v Parlamente bolo rovnako príťažlivé pre všetky štátne príslušnosti Únie;

119.  víta skutočnosť, že podpora rovnosti príležitostí je jednou zo základných súčastí politiky v oblasti ľudských zdrojov Parlamentu; uľahčuje zamestnávanie a posilnenie integrácie osôb so zdravotným postihnutím; vyjadruje spokojnosť s tým, že plán rodovej rovnosti sa naďalej vykonáva prostredníctvom konkrétnych opatrení a že Predsedníctvo 13. januára 2020 schválilo súbor cieľov v oblasti rodovej rovnosti na pozíciách vo vrcholovom a strednom manažmente na Sekretariáte Parlamentu, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2024: 50 % žien vedúcich oddelení a riaditeliek, 40 % generálnych riaditeliek; zdôrazňuje, že Predsedníctvo by malo rozšíriť záväzok v oblasti rodovej rovnosti a zaviazať sa dosiahnuť do roku 2022 ambicióznejšie ciele: 50 % žien vedúcich oddelení a riaditeliek, 50 % generálnych riaditeliek; vyzýva Predsedníctvo, aby takisto stanovilo ambiciózne ciele aj pre nižšie riadiace pozície;

120.  opakovane zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby zástupcovia zamestnancov boli vypočutí, keď Predsedníctvo rokuje o všeobecných otázkach týkajúcich sa jeho personálnej politiky, a opätovne žiada generálneho tajomníka, aby prijal vhodné opatrenia na uplatnenie tohto kľúčového prístupu; opakuje svoju žiadosť generálnemu tajomníkovi, aby prijal ďalšie opatrenia na zabezpečenie transparentnosti a spravodlivosti počas postupov vymenúvania vrcholového manažmentu; žiada plné vykonávanie opatrení odporúčaných v uznesení Parlamentu z 18. apríla 2018, najmä to, aby do výberových komisií vysokých riadiacich pracovníkov Parlamentu patrili aj úradníci zo zastupiteľských orgánov zamestnancov; žiada ďalej, aby sa zaručila konzistentnosť, pokiaľ ide o externé zverejňovanie vyšších riadiacich postov, a dôslednosť pri priebežnom uverejňovaní týchto pozícií, vždy keď sa uvoľnia;

121.  pripomína zistenia a odporúčania európskej ombudsmanky v spojených veciach 488/2018/KR a 514/2018/K a vyzýva generálneho tajomníka, aby ďalej zlepšoval postupy vymenúvania vysokých úradníkov smerom k väčšej transparentnosti a rovnosti; vyzýva administratívu Parlamentu, aby každoročne podávala správy o vymenovaní vysokých úradníkov;

Zamestnanci, akreditovaní asistenti poslancov a miestni asistenti

122.  upozorňuje na cieľ znížiť počet zamestnancov o 6 %, ktorý v roku 2019 znamenal, že Parlament musel v pláne pracovných miest zrušiť 59 pracovných miest; berie na vedomie súbežný nárast počtu zmluvných zamestnancov; varuje pred vážnymi dôsledkami, ktoré môžu akékoľvek rozpočtové škrty v administratíve alebo zníženie počtu zamestnancov predstavovať pre budúcnosť európskej verejnej služby a vykonávanie politík Únie; je znepokojený najmä negatívnym účinkom tohto značného zníženia výkonnosti Parlamentu vyplývajúceho z personálneho reformného balíka z roku 2014, a to z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska, pričom si tiež uvedomuje potrebu zabezpečiť zodpovedné rozpočtové riadenie a primerané úspory podľa potreby; konštatuje, že činnosť a zodpovednosť niektorých výborov Parlamentu sa rozšírila, keďže sú teraz zodpovedné za kontrolu plánu obnovy Next Generation EU vo výške 750 miliárd EUR, čo spolu s viacročným finančným rámcom (VFR) na roky 2021 – 2027 predstavuje 1,8 bilióna EUR; je znepokojený nedostatočnými kapacitami administratívnych pracovníkov na príslušných sekretariátoch; požaduje opätovné posúdenie situácie týkajúcej sa zamestnancov;

123.  konštatuje, že inštitúcie Únie podľa zistení Dvora audítorov znížili počet pracovných miest úradníkov (t. j. stálych a dočasných zamestnancov), pričom sa postupne zvýšil počet zmluvných zamestnancov (o 121 % medzi rokmi 2012 a 2018, pričom v roku 2019 bol trend podobný), čo viedlo k výraznému zvýšeniu podielu zmluvných zamestnancov na celkovej pracovnej sile; vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatočnými kariérnymi vyhliadkami zmluvných zamestnancov v prípade administratívy Parlamentu; vyzýva generálneho tajomníka, aby posúdil riziká spojené s využívaním čoraz väčšieho počtu zmluvných zamestnancov vrátane nebezpečenstva vytvorenia dvojvrstvovej štruktúry zamestnancov v Parlamente; trvá na tom, že kľúčové trvalé pracovné pozície a úlohy by mali plniť stáli zamestnanci; berie na vedomie, že v správe Dvora audítorov o plnení rozpočtu Únie za rok 2019 sa neskúmalo, či tieto náhrady neviedli k presunom zamestnancov so sídlom v Štrasburgu alebo Luxemburgu do Bruselu; vyzýva oddelenie Parlamentu pre ľudské zdroje, aby poskytlo informácie o premiestňovaní zamestnancov medzi týmito tromi pracoviskami Parlamentu od roku 2012, a to buď v rámci ročného postupu udelenia absolutória, alebo poskytnutím príslušných informácií Dvoru audítorov na ich začlenenie do ďalších výročných správ o plnení rozpočtu;

124.  zdôrazňuje skutočnosť, že v súčasných pravidlách ukončenia zmluvy týkajúcich sa akreditovaných asistentov poslancov sa nestanovuje možnosť ukončenia na základe tzv. vzájomnej dohody, čo by bol spôsob uznania osobitného vzťahu medzi poslancami a asistentmi, pričom obe strany by mohli uznať, že už neexistuje vzájomná dôvera, a využiť spoločné riešenie bez toho, aby sa oslabili sociálne práva akreditovaných asistentov; konštatuje, že táto otázka sa zdôrazňovala v niekoľkých správach o udelení absolutória Parlamentu, a očakáva, že sa čo najskôr prijmú potrebné opatrenia;

125.  poznamenáva, že zamestnanci, ktorí pracovali pre inštitúcie Únie menej ako 10 rokov, nemajú nárok na dôchodok z EÚ a musia si preniesť svoje príspevky do iného fondu, ktorý spĺňa pravidlá Parlamentu, pokiaľ ide o typ fondu a vek, a z ktorého možno prostriedky čerpať; konštatuje, že mnohí britskí AAP nemohli presunúť svoje dôchodkové nároky do dôchodkových fondov Spojeného kráľovstva, ktoré podľa Parlamentu nespĺňajú požiadavky; žiada generálneho tajomníka, aby sa naliehavo zaoberal touto otázkou s cieľom zabezpečiť, aby všetci zamestnanci mali prístup k svojim dôchodkom;

126.  pripomína, že Parlament vyzýval na prijatie právnych predpisov Únie, ktorými by sa pracovníkom udelilo právo na digitálne odpojenie od práce bez negatívnych dôsledkov; žiada Parlament, aby túto zásadu presadzoval a uplatňoval aj vo vzťahu k sebe;

127.  je hlboko znepokojený počtom dlhodobo práceneschopných zamestnancov, pričom niektoré z týchto prípadov môžu súvisieť s vyčerpaním a narušenou rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom; vyzýva administratívu a vedenia politických skupín, aby boli aktívne voči dotknutým zamestnancom, dôkladne posudzovali pracovné zaťaženie zamestnancov a zabezpečili vyvážené rozdelenie úloh; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam primeraného pracovného harmonogramu a predchádzania schôdzam mimo pracovného času, ktoré bránia poslancom a zamestnancom zachovať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, pričom treba zohľadniť kalendár parlamentnej činnosti; víta spustenie kampane „Mind Matters“ v roku 2018 zo strany GR PERS s cieľom zvýšiť informovanosť a riešiť problém stigmy v súvislosti s duševným zdravím; naliehavo vyzýva administratívu Parlament a vedenia politických skupín, aby vykonali posúdenie psychologického rizika s cieľom odhaliť psychologické riziká v pracovnom prostredí a aby vypracovali cielené akčné plány zamerané buď na ich odstránenie, alebo na zmiernenie ich negatívneho vplyvu; požaduje opätovné posúdenie platných pravidiel s cieľom umožniť rýchlejšie najímanie náhradníkov v prípade dlhodobej práceneschopnosti;

128.  zdôrazňuje naliehavú potrebu revízie rozhodnutia Predsedníctva, ktorým sa stanovujú kategórie výborov na základe ich legislatívnej záťaže, s cieľom zohľadniť aj ich činnosť súvisiacu s rozpočtom; konštatuje, že súčasná situácia má mimoriadne negatívny vplyv na Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu, ktorý má nízku legislatívnu záťaž, ale čelí chronickému nedostatku zamestnancov a obrovskému pracovnému zaťaženiu v dôsledku postupu udeľovania absolutória; opätovne žiada administratívu Parlamentu, aby bezodkladne našla riešenia na zlepšenie tejto situácie;

129.  žiada generálneho tajomníka, aby našiel riešenie problému platov akreditovaných asistentov poslancov, ktoré možno posielať výlučne na belgické bankové účty, čo je v rozpore s myšlienkou jednotnej menovej a platobnej únie;

130.  víta vypracovanie opatrení, ktoré prispievajú k lepšiemu vyváženiu pracovného a súkromného života, vrátane vykonávania rozšírených možností telepráce pre zamestnancov Parlamentu a opatrení, ktoré presadzujú dobré podmienky na pracovisku; zdôrazňuje však hodnotu fyzickej prítomnosti v Parlamente; zdôrazňuje prínos opatrení týkajúcich sa telepráce a hlasovania na diaľku k ďalšiemu znižovaniu uhlíkovej stopy Parlamentu; zdôrazňuje, že zamestnanci a poslanci Európskeho parlamentu by mali možnosť naďalej uskutočňovať tzv. hybridné schôdze, ako aj hlasovať na diaľku; vyzýva Predsedníctvo, aby aj v budúcnosti naďalej poskytovalo mechanizmy na uľahčenie týchto opatrení;

131.  podporuje, aby sa naďalej vykonávali činnosti akčného plánu na podporu rodovej rovnosti a rozmanitosti na obdobie 2014 – 2019; trvá na tom, že je dôležitá lepšia rodová rovnováha na všetkých úrovniach vrátane generálnych riaditeľov; podporuje opatrenia uvedené v správe o inej ako rodovej rozmanitosti na sekretariáte Parlamentu – súčasný stav a plán, ktorú Predsedníctvo prijalo 3. apríla 2019; vyzdvihuje najmä vytvorenie dvoch kontaktných miest v rámci Parlamentu v roku 2020, jedného pre problematiku LGBTI+ a jedného pre otázky rasovej diskriminácie, ktoré obidve riadi oddelenie pre rovnosť, začlenenie a rozmanitosť GR PERS;

132.  pripomína zistenia a odporúčania európskej ombudsmanky(9); vyjadruje poľutovanie nad súčasnou dovolenkovou politikou Parlamentu, ktorá viedla k tomu, že otcovi dvoch dvojčiat sa poskytlo len 10 dní mimoriadnej dovolenky z dôvodu absencie materského vzťahu medzi ním a jeho deťmi; považuje za pozoruhodný rozdiel oproti osobitnej dovolenke ad hoc v trvaní 20 týždňov, ktorú jeho manželovi poskytli v Komisii; berie na vedomie písomnú odpoveď administratívy Parlamentu, v ktorej sa uvádza, že útvary Parlamentu pracujú na nových pravidlách; vyzýva administratívu Parlamentu, aby svoju politiku mimoriadnych dovoleniek zosúladila s politikou Komisie, čo je v súlade so záujmami dieťaťa;

133.  víta dva systémy pozitívnej diskriminácie zavedené Parlamentom na prijatie 12 zmluvných zamestnancov a dvoch stážistov so zdravotným postihnutím za posledné dva roky;

134.  podporuje zavedenie kampane zameranej na zvyšovanie informovanosti v roku 2019 s cieľom presadzovať politiku nulovej tolerancie voči obťažovaniu na pracovisku; uznáva politiku nulovej tolerancie Parlamentu voči obťažovaniu na všetkých úrovniach vrátane poslancov, zamestnancov a AAP; konštatuje, že po voľbách v roku 2019 sa od členských štátov požadovalo, aby podpísali vyhlásenie s cieľom potvrdiť ich záväzok dodržiavať kódex vhodného správania začlenený v rokovacom poriadku Parlamentu v januári 2019; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v roku 2019 sa otvorilo 10 nových prípadov obťažovania, pričom štyri z nich sa týkali sexuálneho obťažovania; víta skutočnosť, že Parlament poskytuje dobrovoľné školenia pre poslancov o dôstojnosti a úcte v práci a ide tak príkladom; v tejto súvislosti vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo odmietlo vykonať vôľu pléna vyjadrenú pri niekoľkých príležitostiach(10), aby sa pre všetkých zamestnancov a poslancov zaviedli povinné školenia zamerané proti obťažovaniu; naliehavo vyzýva Predsedníctvo, aby túto žiadosť bezodkladne splnilo;

135.  zastáva názor, že Parlament by mal zabezpečiť dojčiacim matkám v práci základné priestory, najmä poskytnúť im čas a súkromný priestor iný ako kúpeľňu;

136.  vyjadruje poľutovanie nad 38 prípadmi v roku 2019, ktoré Európsky úrad pre boj proti podvodom doteraz nevyriešil a ktoré sa týkali Parlamentu, a to od správneho využívania parlamentných príspevkov cez správanie zamestnancov až po financovanie európskych politických štruktúr; upozorňuje na to, že v roku 2019 sa uzavrelo 14 prípadov; vyjadruje veľké znepokojenie nad vysokým počtom týchto prípadov; žiada parlamentné útvary, aby vykonali hĺbkovú analýzu existujúcich finančných, právnych, etických rizík a rizík integrity, ktoré viedli k týmto prípadom, a aby navrhli preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa takéto prípady neopakovali;

137.  berie na vedomie skutočnosť, že Parlament v roku 2019 nezaznamenal žiadne prípady oznamovania protispoločenskej činnosti; vyzýva Parlament, aby svoje vnútorné pravidlá zakotvené v služobnom poriadku v plnej miere prispôsobil nedávno schválenej smernici (EÚ) 2019/1937(11), a to aj komplexnými pravidlami a bezpečnými postupmi vytvorením bezpečných spôsobov ohlasovania; zastáva názor, že ochrana oznamovateľov je neoddeliteľnou súčasťou demokracie a má zásadný význam pri predchádzaní a odrádzaní od nezákonných činností a protiprávneho konania; pripomína, že okrem iného aj AAP sú v dôsledku svojej pracovnej zmluvy v zraniteľnom postavení; ďalej konštatuje, že oznamovatelia si zaslúžia náležitú ochranu, podobne ako obete obťažovania, a že opatrenia by mali zahŕňať aj zriadenie poradného výboru zaoberajúceho sa ochranou oznamovateľov; vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, aby ochrana, ktorú Európsky parlament poskytuje oznamovateľom z radov AAP, bola rovnaká ako ochrana, ktorú poskytuje AAP, ktorí sú obeťami obťažovania; žiada Parlament, aby podľa možnosti zvýšil informovanosť zamestnancov o ochrane oznamovateľov a o ich povinnosti podľa služobného poriadku oznamovať nezákonné činnosti alebo nesprávny úradný postup, a vyzýva Parlament, aby zvážil povinnú odbornú prípravu v tejto oblasti; opakuje svoju požiadavku, aby sa v tejto súvislosti uskutočnili informačné kampane;

138.  opakuje svoju výzvu administratíve Parlamentu, aby čo najskôr v ďalšom volebnom období zabezpečila povinné kurzy odbornej prípravy alebo vydanie publikácie pre nových AAP, a to aj v oblasti finančných a administratívnych záležitostí (príkazy na služobnú cestu, lekárske prehliadky, akreditácia, parkovacie nálepky, skupiny návštevníkov, výstavy atď.) s cieľom predísť systémovým chybám, ktoré bránia plynulému fungovaniu administratívnych postupov, ktoré sa ich týkajú; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu technickej odbornej prípravy o práci parlamentných výborov, ako aj možnosť zúčastňovať sa na jazykových kurzoch mimo pracovného času;

139.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pracovnými podmienkami v prípade dvoch externých koncesií, ktoré Parlament uzavrel, a to koncesií na upratovacie a stravovacie služby; je znepokojený čoraz častejším využívaním dočasných a agentúrnych zamestnancov a jeho vplyvom na ich pracovné podmienky, ako aj kvalitu poskytovaných služieb; opakuje svoju výzvu z predchádzajúcich rokov adresovanú GR INLO, aby vykonalo nezávislý prieskum spokojnosti týkajúci sa pracovných podmienok príslušných zamestnancov; vyzýva administratívu, aby posúdila politiku Parlamentu v oblasti verejného obstarávania s cieľom zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov subdodávateľov; žiada generálneho tajomníka, aby urýchlene inicioval štúdiu o výhodách, ktoré by internalizácia týchto služieb mohla mať pre inštitúciu, ako aj pracovné práva pracovníkov, a aby ju po jej dokončení predložil Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet a Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu;

140.  víta zavedenie širšieho a udržateľnejšieho výberu jedál vrátane zavedenia väčšieho výberu vegetariánskych a vegánskych výrobkov v samoobslužnej reštaurácii Parlamentu; konštatuje zavedenie nezávislého prieskumu spokojnosti klientov prostredníctvom zriadenia terminálov Happy or Not v hlavných jedálňach v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu s cieľom identifikovať jedálne, v ktorých sú potrebné zmeny a zlepšenia; konštatuje, že terminál Happy or Not preukázal konštantné a solídne hodnotenie zlepšenia stravovacích služieb v budovách Kohl a Martens, pričom miera spokojnosti je nižšia v budovách Spinelli a Paul-Henri Spaak; žiada prijať nevyhnutné zmeny s cieľom prispôsobiť sa potrebám klientov; poznamenáva, že nevegetariánske jedlá často stoja viac ako vegetariánske jedlá; žiada, aby všetky jedálne poskytovali pri pultoch jasne viditeľné informácie o alergénoch a ponúkali každý deň jedno bezlepkové jedlo;

141.   zdôrazňuje, že kríza vyvolaná pandémiou COVID-19 si vyžiadala riešenia s priamym dosahom na zamestnancov Parlamentu vrátane externých; v tejto súvislosti poukazuje okrem iného na rozhodnutie zatvoriť Európsky dom histórie, lokalitu Europa Experience a styčné kancelárie Európskej únie a na zmenenú situáciu nezávislých tlmočníkov a pracovníkov upratovacích služieb a služieb obnovy; uznáva, že za súčasných okolností spojených so šírením ochorenia COVID-19 musia inštitúcie vrátane Parlamentu prijímať rozhodnutia rýchlo a nebyrokraticky, aby zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu a zachovali bezpečie svojich pracovníkov; apeluje však na Parlament, aby v každom rozhodnutí ctil svoju spoločenskú zodpovednosť a všetkými možnými spôsobmi zamedzil akýmkoľvek zmenám príjmov alebo aby ich kompenzoval a aby za každú cenu zamedzil prepúšťaniu osôb, ktoré pracujú v priestoroch Parlamentu, v súvislosti s koronavírusom;

142.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím skupiny COMPASS prepustiť 80 zamestnancov stravovacích služieb od januára 2021; víta uskutočnenie rokovaní so skupinou COMPASS, vďaka ktorému sa celkový počet prepustených pracovníkov znížil na 49, vyjadruje však veľkú nespokojnosť s tým, že napriek tomu dôjde k prepúšťaniu zamestnancov; konštatuje, že dotknutí zamestnanci dostali informáciu o prepustení krátko pred Vianocami 2020 a uprostred pandémie; zdôrazňuje, že niektorí z prepustených zamestnancov pracovali v priestoroch Parlamentu niekoľko desaťročí; pripomína opakované výzvy Parlamentu adresované spoločnostiam v celej Únii, aby si počas pandémie ponechali svojich zamestnancov; vyzýva príslušné orgány Parlamentu, aby preskúmali všetky možné alternatívne riešenia, ktoré by zaručili zamestnávanie všetkých pracovníkov jedální, a žiada administratívu Parlamentu, aby našla riešenia v rámci sociálneho dialógu; vyzýva Predsedníctvo, aby prehodnotilo politiku Parlamentu v oblasti externalizácie vo všeobecnosti; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby bezodkladne odpovedal na list týkajúci sa prepustenia týchto zamestnancov, ktorý podpísalo 355 poslancov; vyzýva na zhodnotenie politiky Parlamentu v oblasti verejného obstarávania s ohľadom na zlepšenie transparentných a predvídateľných pracovných podmienok pre všetky zmluvné služby; vyzýva Parlament, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch takéhoto hodnotenia;

143.  zdôrazňuje, že každodenné zabezpečovanie jedál v rámci solidarity a ďalšie solidárne opatrenia Parlamentu, o ktorých rozhodlo Predsedníctvo, znížili finančný, hospodársky a sociálny vplyv na jeho stravovacie služby a ich zamestnancov; konštatuje, že Parlament sa snaží zachovať čo najviac pracovných miest, ktoré sú zmysluplné z hľadiska zamestnanosti, ale aj oprávnené z hľadiska použitia rozpočtu Parlamentu;

144.  berie na vedomie riešenia pre akreditovaných asistentov poslancov, ktorí pracovali počas dvoch po sebe nasledujúcich volebných období bez prerušenia, ale ktorým chýbali najviac 2 mesiace na dokončenie desiatich rokov služby potrebných na priznanie nároku na dôchodok v rámci systému dôchodkových práv inštitúcií Únie; kritizuje skutočnosť, že napriek početným a sústavným upozorneniam počas predchádzajúceho volebného obdobia bolo riešenie navrhnuté príliš neskoro; odsudzuje aj to, že jediné nájdené riešenie bolo závislé výlučne od dobrej vôle niektorých poslancov, ktorí o tejto situácii vedeli a boli s týmito akreditovanými asistentmi poslancov solidárni; kritizuje tiež, že administratíva neinformovala poslancov zvolených na nové parlamentné obdobie o tejto záležitosti a o tom, že v týchto prípadoch môžu uzavrieť zmluvy na čas kratší ako šesť mesiacov, v dôsledku čoho mali mnohí z týchto AAP veľké ťažkosti pri hľadaní poslanca, ktorý by ich bol ochotný zamestnať na zmluvu bez prerušenia na krátke obdobie, a niektorým z nich sa to dokonca ani nepodarilo;

145.  znovu vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa údajne bežne stáva, že poslanci nútia akreditovaných asistentov, aby cestovali na služobné cesty, najmä do Štrasburgu, bez služobných príkazov a bez úhrady nákladov na služobnú cestu; domnieva sa, že takáto prax vytvára priestor na zneužívanie, keďže ak akreditovaní asistenti poslancov cestujú bez cestovného príkazu, nielenže si musia platiť náklady z vlastných prostriedkov, ale zároveň sa na nich nevzťahuje poistenie na pracovisku; opakuje svoju výzvu generálnemu tajomníkovi, aby tento problém preskúmal;

146.  opakuje svoju požiadavku, aby akreditovaní asistenti poslancov dostávali na svoje služobné cesty na schôdze v Štrasburgu rovnaké diéty ako stáli zamestnanci; berie na vedomie následnú odpoveď generálneho tajomníka o rôznych pravidlách týkajúcich sa úhrady služobných ciest medzi tromi pracoviskami Parlamentu, ktoré sa vzťahujú na sekretariát Parlamentu a akreditovaných asistentov poslancov; trvá na svojej požiadavke týkajúcej sa následnej zmeny príslušných pravidiel, ktoré uviedol generálny tajomník;

147.  opäť vyzýva Konferenciu predsedov a Predsedníctvo, aby opätovne zvážili možnosť, že by za určitých podmienok, ktoré treba stanoviť, sprevádzali poslancov pri oficiálnych parlamentných delegáciách a služobných cestách ich akreditovaní asistenti, ako už požadovali niektorí poslanci; berie na vedomie odhadovaný finančný vplyv, ktorý vysvetlil generálny tajomník v nadväznosti na udelenie absolutória za rok 2018, trvá však na obmedzenom uplatňovaní tejto možnosti; navrhuje novú diskusiu na úrovni Predsedníctva a Konferencie predsedov;

148.  zdôrazňuje, že treba prehodnotiť politiku Parlamentu v oblasti ľudských zdrojov, aby mohol Parlament využívať odborné znalosti všetkých svojich zamestnancov; domnieva sa preto, že treba zmeniť pravidlá s cieľom umožniť všetkým kategóriám zamestnancov vrátane AAP zúčastniť sa na interných výberových konaniach a vytvoriť programy rozvoja ľudských zdrojov, ktoré Parlamentu umožnia udržať si odbornosť týchto kategórií zamestnancov v službách inštitúcie;

Geografická rozptýlenosť Parlamentu – jedno sídlo

149.  poznamenáva, že podľa odhadov Dvora audítorov by prechod zo Štrasburgu do Bruselu mohol priniesť ročné úspory 114 miliónov EUR plus jednorazovú úsporu 616 miliónov EUR, ak budú budovy v Štrasburgu úspešne odpredané, alebo jednorazové náklady 40 miliónov EUR, ak nebudú; konštatuje, že jediné sídlo možno dosiahnuť len jednomyseľnou zmenou zmluvy; pripomína, že veľká väčšina poslancov Parlamentu vyjadrila v rôznych uzneseniach podporu jediného sídla s cieľom zabezpečiť efektívne vynakladanie peňazí daňovníkov Únie; naliehavo vyzýva Radu, aby vzala na vedomie pozíciu Parlamentu;

150.  pripomína, že dodatočné výdavky spôsobené cestovaním do Štrasburgu sú v rozpore so zásadou správneho finančného riadenia;

151.  poukazuje na nedávnu štúdiu predloženú Výboru Parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín(12); zdôrazňuje záver štúdie, že „s ohľadom na cestu k uhlíkovej neutralite je zrejmé, že Parlament musí zvážiť fungovanie na jednom mieste“; pripomína, že Parlament sa vo svojom uznesení z 28. novembra 2019(13) o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia zaviazal znížiť svoju uhlíkovú stopu; pripomína, že v tom istom uznesení Parlament vyhlásil núdzový stav v oblasti klímy a životného prostredia; konštatuje, že Brusel je najväčším centrom činnosti Parlamentu, že je sídlom Rady a Komisie, ale aj iných zainteresovaných strán, mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti a zastúpení členských štátov; domnieva sa preto, že zachovanie Štrasburgu ako sídla je neudržateľné a neobhájiteľné;

152.  opakuje, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 zodpovedá situácii „vyššej moci“, ktorá Parlament donútila zrušiť v kalendári na rok 2020 značnú časť 12 plenárnych schôdzí v Štrasburgu; zastáva názor, že k nákladom a dôsledkom pre zdravie, ktoré spôsobila kríza spôsobená pandémiou COVID-19, by sa nemali pridávať ešte aj nákladné presuny do Štrasburgu; naliehavo žiada členské štáty, aby na základe výnimky zo Zmluvy upustili od vyžadovania náhradných schôdzí v Štrasburgu;

Dobrovoľný dôchodkový fond

153.  pripomína článok 27 ods. 1 a 2 štatútu poslancov, v ktorom sa uvádza, že: „dobrovoľný dôchodkový fond, vytvorený Parlamentom, bude zachovaný aj po nadobudnutí účinnosti štatútu pre poslancov alebo bývalých poslancov, ktorí už v tomto fonde nadobudli práva alebo budúce nároky“ a že „nadobudnuté práva alebo budúce nároky zostávajú zachované v plnom rozsahu“;

154.  ďalej konštatuje, že na konci roka 2019 predstavovala suma čistých aktív, ktoré treba zohľadniť, 111 miliónov EUR a suma poistných záväzkov 439,6 milióna EUR, čo znamená odhadovaný poistno-matematický deficit vo výške 328,6 milióna EUR; je mimoriadne znepokojený možným vyčerpaním dobrovoľného dôchodkového fondu; zdôrazňuje, že súčasná situácia fondu neumožňuje plniť jeho budúce záväzky; je presvedčený, že treba dôkladnejšie vysvetliť právne dôsledky týchto pravidiel a/alebo tieto pravidlá upraviť; vyzýva Dvor audítorov, aby predložil nové stanovisko k dobrovoľnému dôchodkovému fondu a preskúmal všetky možnosti obmedzenia jeho deficitu; konštatuje, že Parlament počká na rozhodnutie Dvora audítorov a urýchlene ho vykoná;

155.  pripomína odsek 118 uznesenia Parlamentu o absolutóriu za rok 2017, ktorý obsahuje výzvu, aby sa preskúmali právne základy dobrovoľného dôchodkového fondu, a najmä to, či má Parlament zákonnú povinnosť zaručiť, že budúce nároky zostanú zachované v plnom rozsahu, a doplniť prípadný deficit fondu alebo vkladať doňho nové finančné prostriedky, keďže dobrovoľný dôchodkový fond nie je riadnym dôchodkovým fondom, ale investičným fondom SICAV podľa luxemburského práva, čo by mohlo znamenať, že takáto povinnosť v zásade neexistuje; vyjadruje poľutovanie nad tým, že generálny tajomník ešte nepredložil žiadne zistenia v reakcii na požadované vyšetrovanie;

156.  pripomína, že tieto plánované budúce záväzky sú rozložené na niekoľko desaťročí, je však hlboko znepokojený tým, že zatiaľ čo celková suma vyplatená z dobrovoľného dôchodkového fondu v roku 2019 bola vo výške približne 18 miliónov EUR a v roku 2025 má vzrásť približne na 20 miliónov EUR;

157.  pripomína, že Predsedníctvo sa na svojej schôdzi 10. decembra 2018 rozhodlo upraviť pravidlá uplatniteľné na dôchodkový systém zvýšením veku odchodu do dôchodku zo 63 na 65 rokov a zavedením 5 % odvodu na dôchodky pre budúcich dôchodcov s cieľom zlepšiť jeho udržateľnosť; víta to, že bezprostrednými účinkami zmeny pravidiel boli úspory v dôchodkových platbách v roku 2019 vo výške približne 325 000 EUR, pričom 306 000 EUR sa ušetrilo v dôsledku zvýšenia veku odchodu do dôchodku a 19 000 EUR na odvode vo výške 5 % na všetky dôchodky, ktorý sa zaviedol po 1. januári 2019; žiada Predsedníctvo, aby prehodnotilo všetky dostupné možnosti hneď, ako Súdny dvor prijme rozhodnutia týkajúce sa súčasných opatrení, s cieľom nájsť spravodlivé riešenie dobrovoľného dôchodkového systému a fondu, pri súčasnom udržaní záväzku Parlamentu na minime, keďže ide o peniaze daňových poplatníkov Únie;

158.  vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby v plnej miere dodržiavali štatút poslancov a aby spolu s dôchodkovým fondom vytvorili jasný plán, na základe ktorého by Európsky parlament prevzal záväzky a zodpovednosti za dobrovoľný dôchodkový systém poslancov; podporuje žiadosť Predsedníctva adresovanú generálnemu tajomníkovi, aby sa preskúmali spôsoby, ako zabezpečiť udržateľné financovanie dobrovoľného dôchodkového fondu v súlade s ustanoveniami štatútu poslancov a zároveň zaručiť úplnú transparentnosť; vyzýva Predsedníctvo a členov dobrovoľného dôchodkového fondu, aby podporili opatrenia zamerané na obmedzenie deficitu dobrovoľného dôchodkového fondu;

Ekologické aspekty a aspekty udržateľnosti činností Parlamentu

159.  podporuje využívanie schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorá je nástrojom riadenia Únie pre súkromné a verejné organizácie na hodnotenie a zlepšovanie ich environmentálneho správania v súlade s nariadením (ES) č. 1221/2009(14); berie na vedomie, že Parlament je prvou inštitúciou Únie, ktorá sa stala uhlíkovo neutrálnou v roku 2016, a to vďaka kompenzácii 100 % svojich neredukovateľných emisií; podporuje opatrenia prijaté na ďalšie zníženie emisií Parlamentu vrátane zvýšenia cieľov v oblasti telepráce na rôznych generálnych riaditeľstvách, obmedzenia a optimalizácie času cestovania na služobných cestách a podpory využívania udržateľných spôsobov dopravy, napr. zvýšením počtu parkovacích miest pre bicykle;

160.  víta to, že 100 % všetkých papierov formátu A4 používaných v kanceláriách Parlamentu sa recykluje, a víta výrazný pokles nákupu papiera v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018; víta úsilie Parlamentu zvýšiť počet schôdzí bez použitia papiera a žiada, aby sa všetkým poslancom, zamestnancom a AAP ponúklo viac školení súvisiacich s elektronickými nástrojmi, ktoré sa vytvorili s cieľom znížiť počet tlačených dokumentov, a aby sa v tomto smere uskutočnili ďalšie komunikačné kampane;

161.  vyzýva na rýchle prijatie ďalších ambicióznych opatrení a domnieva sa, že konečným cieľom by malo byť nulové používanie jednorazových plastov v Parlamente;

162.  berie na vedomie, že percentuálny podiel energie z obnoviteľných zdrojov dodávanej Parlamentu ostala v roku 2019 na úrovni 67 %, pričom väčšina pochádzala z nákupu ekologickej elektrickej energie; vyzýva Parlament, aby ďalej zvyšoval percentuálny podiel energie z obnoviteľných zdrojov dodávanej Parlamentu s cieľom čo najskôr dosiahnuť 100 % dodávok energie z obnoviteľných zdrojov, a to aj využitím strechy Parlamentu na výrobu vlastnej slnečnej energie;

163.  pripomína, že v smernici 2012/27/EÚ(15) o energetickej efektívnosti sa stanovuje, že sa každoročne musia renovovať 3 % z celkovej podlahovej plochy budov, aby sa dosiahli minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť; odporúča, aby sa v ročnom rozpočtovom plánovaní zohľadnili pravidelné renovácie všetkých budov a aby sa na tento účel vyčlenila suma zodpovedajúca 3 % celkovej plochy všetkých budov, ako sa už zohľadnilo v stratégii v oblasti budov po roku 2019, ktorú Predsedníctvo prijalo 16. apríla 2018; považuje takéto pridelenie prostriedkov za súčasť pravidelnej a predvídavej politiky v oblasti nehnuteľností, ktorá by sa mala zamerať aj na dôkladnú modernizáciu a zabezpečiť, aby sa Parlament usiloval o maximálne zvýšenie energetickej efektívnosti, a teda o úspory v spotrebe energie a nákladoch na zariadenia Parlamentu;

164.  víta úspešnú internalizáciu automobilových služieb a postupný prechod na vozidlá s nulovými emisiami s cieľom dosiahnuť uhlíkovo neutrálny vozový park najneskôr do roku 2024; uznáva rozsiahlu každodennú prevádzku a oceňuje prácu tohto útvaru, ktorý dosiahol vysokú mieru spokojnosti medzi poslancami; vyzýva generálneho tajomníka, aby zaviedol používateľsky ústretový online rezervačný systém a preskúmal možnosti zvýšenia používania služby, ktoré v roku 2019 predstavovalo len 3 %, a rozšíril skupinu používateľov na rezerváciu áut na trase medzi Bruselom a Štrasburgom s cieľom znížiť vplyv Parlamentu na životné prostredie; žiada, aby sa táto možnosť lepšie propagovala s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadne vozidlá nepresúvali do Štrasburgu ani späť prázdne;

165.  víta to, že Predsedníctvo 16. decembra 2019 prijalo nové ambiciózne ciele v oblasti kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre systém environmentálneho riadenia Parlamentu, a to vrátane cieľa znížiť emisie uhlíka o 40 % s termínom do roku 2024 na nové volebné obdobie; žiada účinné vykonávanie opatrení potrebných na to, aby sa stanovený cieľ dosiahol včas, a pravidelné podávanie správ o dosiahnutom pokroku orgánu udeľujúcemu absolutórium; ďalej vyzýva Parlament, aby vzhľadom na zníženie emisií spôsobené pandémiou COVID-19 prehodnotil svoj cieľ v oblasti EMAS;

166.  vyzdvihuje záväzok Parlamentu týkajúci sa zeleného verejného obstarávania; konštatuje, že cieľom Parlamentu je zvýšiť vážený percentuálny podiel zmlúv medzi niektorými prioritnými výrobkami, ktoré sú klasifikované ako „ekologické“, „veľmi ekologické“ alebo „prirodzene ekologické“; vyzdvihuje skutočnosť, že 89,1 % zákaziek podľa hodnoty v prioritných kategóriách výrobkov bolo v roku 2019 klasifikovaných „ekologické“, „veľmi ekologické“ alebo „prirodzene ekologické“; víta prijatie nových ambicióznych cieľov v oblasti kľúčových ukazovateľov výkonnosti v prípade zeleného verejného obstarávania, ktoré Predsedníctvo prijalo 16. decembra 2019, čo znamená, že v období 2020 – 2024 by sa v priemere 90 % zákaziek v kategóriách prioritných výrobkov malo klasifikovať ako „ekologické“ alebo „prirodzene ekologické“; zdôrazňuje potrebu ďalšieho zeleného verejného obstarávania stanovením ambicióznych cieľov pre ekologizáciu zmlúv v strednodobom horizonte;

167.  víta zámer Parlamentu zaviesť podávanie správ o udržateľnosti, ktoré budú zahŕňať sociálne aspekty verejného obstarávania, a vyzýva Parlament, aby monitoroval vývoj v oblasti sociálneho a udržateľného verejného obstarávania, ako je práca OECD v oblasti verejného obstarávania a zodpovedného obchodného správania a pripravované právne predpisy Únie o náležitej starostlivosti podnikov; domnieva sa, že zahrnutím zodpovedných obchodných noriem do svojich politík verejného obstarávania a nákupu môže Parlament ísť príkladom, chrániť verejný záujem a zabezpečiť zodpovednosť za verejné výdavky;

168.  víta novú politiku parkovania v parkoviskách Parlamentu zameranú na podporu používania elektrických vozidiel inštaláciou elektrických nabíjacích staníc pre bicykle, nákladné bicykle, kolobežky a autá; žiada, aby sa táto politika rozšírila na všetky parkoviská Európskeho parlamentu;

169.  zdôrazňuje, že Parlament musí plniť svoje záväzky týkajúce sa boja proti zmene klímy, a preto musí vo všetkých svojich budovách podniknúť vhodné kroky na vytvorenie dostatočného množstva vnútorných a vonkajších parkovísk pre bicykle, kde budú bicykle chránené pred krádežou, vandalizmom a počasím, ktoré budú mať k dispozícii všetci zamestnanci a ktoré budú ponúkať prinajmenšom rovnaké podmienky, aké sa v súčasnosti uplatňujú na parkoviskách pre zamestnancov; v tejto súvislosti by mohol byť veľmi užitočný aj systém, v ktorom sa ako prostriedok identifikácie využívajú známky;

170.  víta výrazné zvýšenie používania bicyklov v Bruseli v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018;

171.  berie na vedomie vplyv opakovaných presunov Parlamentu do Štrasburgu na životné prostredie;

Tlmočenie a preklad

172.  pripomína, že v roku 2019 malo generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií 530 zamestnancov a riadilo 2,6 % celkového rozpočtu Parlamentu;

173.  vyzdvihuje projekt „jedno kontaktné miesto (One-Stop) na organizovanie konferencií (OSCO)“, ktorý bol uzavretý v roku 2019 a ktorý značne zmodernizoval pracovné procesy v oblasti organizácie konferencií a generálnemu riaditeľstvu pre logistiku a tlmočenie konferencií umožnil stať sa jednotným rozhraním pre viacero kvalitných konferenčných služieb pre organizátorov stretnutí, konferencií a podujatí v Parlamente;

174.  poznamenáva, že revidovaný Etický kódex viacjazyčnosti, ktorý Predsedníctvo prijalo v júli 2019, poskytol aktualizovaný rámec na prevádzkovanie a zabezpečenie poskytovania kvalitného tlmočenia, a to spôsobom, pri ktorom sa efektívne využívajú zdroje a ktorý je prispôsobený potrebám jeho používateľov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že revidovaný Etický kódex viacjazyčnosti stále prirovnáva vykonávanie rozpočtu a absolutória Únie na základe primárneho práva k nelegislatívnej práci, čo každý rok núti Výbor Parlamentu pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu požadovať od Predsedníctva povolenie prekročiť svoju ročnú rezervu 45 strán na texty predložené na preklad; vyzýva Parlament, aby zabezpečil, že sa Etický kódex viacjazyčnosti bude uplatňovať tak, aby parlamentnému Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu umožnil vykonávať hlavné rozpočtové funkcie a funkcie zamerané na udeľovanie absolutória Parlamentu bez toho, aby museli podávať žiadosť o takúto ročnú výnimku;

175.  s uznaním si všíma sociálny dialóg uskutočnený medzi riadiacimi pracovníkmi a zástupcami stálych tlmočníkov, ktorého výsledkom boli nové pracovné podmienky z 8. septembra 2018; podporuje neustálu snahu zástupcov administratívy a tlmočníkov zabezpečiť úplnú viacjazyčnosť pri efektívnom využívaní zdrojov;

176.  poznamenáva, že mnoho oznámení a dokumentov je k dispozícii len v angličtine; taktiež konštatuje, že pracovné schôdze sa konajú bez možnosti tlmočenia; žiada, aby Parlament rešpektoval zásady, práva a povinnosti stanovené v Charte základných práv a nariadení č. 1/1958, ako aj vo vnútorných usmerneniach a rozhodnutiach, ako je kódex dobrého úradného postupu; vyzýva preto Parlament, aby poskytol potrebné ľudské zdroje na zabezpečenie dodržiavania viacjazyčnosti zvýšením počtu zamestnancov zodpovedných za preklad a tlmočenie;

177.  pripomína, že v roku 2019 malo generálne riaditeľstvo pre preklad 1 117 zamestnancov a riadilo 0,5 % celkového rozpočtu Parlamentu;

178.  oceňuje vykonávanie systému akreditácie externých prekladateľov s cieľom skvalitniť externé zabezpečovanie prekladov so zameraním na využívanie „akreditovaných“ prekladateľov, ktorí boli preverení z hľadiska ich prekladateľských schopností, čím sa posilní kontrola kvality externe zabezpečovaných prekladov jazykových oddelení a posilnia zmluvné dôsledky v prípade nedostatočnej kvality;

179.  vyzýva generálneho tajomníka, aby preskúmal uskutočniteľnosť zavedenia tlmočenia všetkých rozpráv v pléne do medzinárodnej posunkovej reči v súlade s požiadavkami prijatými na plenárnom zasadnutí a aby vykonal toto rozhodnutie v súlade so zásadou rovnakého prístupu k všetkým občanom;

Financie a správa

180.  pripomína, že v roku 2019 malo GR FINS 222 zamestnancov a riadilo 22,7 % celkového rozpočtu Parlamentu;

181.  vyjadruje poľutovanie nad dlhými oneskoreniami pri uhrádzaní cestovných výdavkov v roku 2019; žiada, aby sa zabezpečili a zachovali dostatočné zdroje pre GR FINS a aby sa tieto prostriedky alokovali tak, aby sa predchádzalo hromadeniu neuhradených platieb;

182.  poznamenáva, že 1. januára 2019 začala fungovať nová cestovná agentúra Parlamentu; konštatuje, že poslanci mali problémy s kontaktovaním telefonickej služby cestovnej agentúry počas pracovnej doby a mimo nej; požaduje zlepšenie dostupnosti; konštatuje, že cestovná agentúra v prípade poslancov dodržiava smernice oddelenia cestovných výdavkov a diét poslancov, podľa ktorých by sa ponúkané lety mali vždy uskutočniť po čo najpriamejšej trase medzi miestom odchodu a určenia a za najnižšie cestovné, keď viacero leteckých spoločností ponúka to isté spojenie; poznamenáva, že všetky príjmy, ktoré cestovná agentúra získala z obratu za služby poskytované Parlamentu, sa musia Parlamentu vrátiť; konštatuje, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol ročný počet sťažností stabilný, pričom v roku 2019 bolo evidovaných 63 sťažností, čo predstavuje 0,043 % z celkovo 144 913 operácií v danom roku, a že väčšina evidovaných sťažností sa týkala kvality služieb poskytovaných novou cestovnou agentúrou, čo bolo spôsobené zmenou agentúry a začiatkom jej fungovania vrátane neskorých rušení a cestovných omeškaní;

183.  dôrazne namieta proti bodu 40 uznesenia Parlamentu zo 14. mája 2020(16) o odhadoch príjmov a výdavkov Parlamentu na rozpočtový rok 2021 (2019/2214(BUD)), v ktorom sa Predsedníctvo žiada, aby zrevidovalo vykonávacie opatrenia štatútu poslancov Parlamentu, aby sa poslancom uhrádzali flexibilné letenky v ekonomickej triede, keď cestujú v rámci Únie, s výnimkou letov, ktoré trvajú dlhšie ako štyri hodiny, alebo letov s medzipristátím; požaduje, aby sa s poslancami naďalej zaobchádzalo rovnako, pokiaľ ide o ponúkané letenky; takisto pripomína ciele Parlamentu ďalej znižovať emisie a zdôrazňuje, že najmenej znečisťujúcim spôsobom nevyhnutnej leteckej dopravy sú priame lety a možnosť flexibilných leteniek;

Príspevok na všeobecné výdavky

184.  pripomína rozhodnutie, že všetci poslanci by mali mať osobitný bankový účet na účely prijímania príspevku na všeobecné výdavky; víta prísne plnenie tejto povinnosti zo strany Parlamentu, čo viedlo k 100 % miere súladu;

185.  pripomína článok 11 ods. 4 rokovacieho poriadku Parlamentu, ktorý bol prijatý Predsedníctvom 11. marca 2019, v ktorom sa ustanovuje, že „Predsedníctvo zabezpečí potrebnú infraštruktúru na internetovej stránke poslancov na webovom sídle Parlamentu pre tých poslancov, ktorí chcú uverejniť dobrovoľný audit alebo potvrdenie v zmysle platných pravidiel štatútu poslancov a jeho vykonávacích pravidiel o tom, že ich použitie príspevku na všeobecné výdavky je v súlade s platnými pravidlami štatútu poslancov a jeho vykonávacími opatreniami“; konštatuje, že takéto uverejnenia sa robia individuálne a dobrovoľne na vlastnú zodpovednosť poslancov a že administratíva Parlamentu nie je zodpovedná za zostavovanie poskytnutých informácií; vyzýva útvary Parlamentu, aby poslancom každoročne pripomínali túto možnosť; vyzýva Parlament, aby pravidelne informoval orgán udeľujúci absolutórium o tom, koľko poslancov dodržiava tieto odporúčania, aby použitie peňazí daňovníkov Únie bolo transparentnejšie a zodpovednejšie;

186.  pripomína, že poslanci vykonávajú svoj mandát slobodne a nezávisle, ako sa uvádza v článku 2 rokovacieho poriadku; zdôrazňuje, že každý orgán poverený vypracovaním etických pravidiel a noriem by mal vykonávať len úlohy, ktoré mu boli pridelené, a musí dbať o to, aby jeho odporúčania neobmedzovali slobodné vykonávanie mandátu poslancov ani mu nebránili;

187.  zdôrazňuje, že príspevok na všeobecné výdavky je paušálny príspevok, a zdôrazňuje potrebu nezávislosti slobodného mandátu, ako sa uvádza v rokovacom poriadku; víta rozhodnutie Predsedníctva poveriť pracovnú skupinu hodnotením fungovania príspevkov na všeobecné výdavky za posledné roky a nájsť realizovateľné metódy na spravovanie príspevku na všeobecné výdavky; vyzýva Predsedníctvo, aby do konca roka 2021 prijalo rozhodnutie; zdôrazňuje, že spravovanie príspevku na všeobecné výdavky by nemalo viesť k vyššiemu byrokratickému zaťaženiu kancelárií poslancov ani administratívy Parlamentu;

188.  zdôrazňuje, že v rozhodnutí Predsedníctva z roku 2018 o príspevku na všeobecné výdavky sa ustanovuje, že Predsedníctvo ponechá v platnosti svoje rozhodnutie do konca roka 2022 a posúdi ho na základe skúseností nadobudnutých počas 9. volebného obdobia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo naďalej ignoruje vôľu pléna vyjadrenú pri viacerých príležitostiach(17), aby sa príspevok na všeobecné výdavky ďalej reformoval, čím aktívne bráni tomu, aby sa vynakladanie peňazí daňových poplatníkov Únie poslancami stalo transparentnejším a zodpovednejším; naliehavo vyzýva Predsedníctvo, aby okamžite vykonalo rozhodnutia pléna zo správ Parlamentu o absolutóriu za roky 2017 a 2018, ktorými sa zavádzajú zmeny pravidiel upravujúcich príspevok na všeobecné výdavky; zdôrazňuje, že akékoľvek nové dobrovoľné a/alebo voliteľné opatrenia na zvýšenie transparentnosti a finančnej zodpovednosti by nemali vytvárať zbytočnú byrokraciu pre poslancov a ich kancelárie;

189.  zdôrazňuje, že dobrá správa vecí verejných sa zakladá na správnom finančnom riadení a proporcionalite; vyzýva Predsedníctvo, aby vzalo do úvahy nákladovú efektívnosť a proporcionalitu akýchkoľvek ďalších investícií vzhľadom na prínosy dosiahnuté ďalšími výdavkami peňazí daňových poplatníkov a zvýšenou byrokraciou;

Výročná správa o udelených zákazkách

190.  pripomína, že v nariadení o rozpočtových pravidlách sa stanovujú informácie, ktoré sa majú poskytnúť rozpočtovému orgánu a verejnosti v súvislosti so udeľovaním zákaziek inštitúciou; konštatuje, že podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje uverejňovanie udelených zákaziek v hodnote viac ako 15 000 EUR, čo je prahová hodnota, nad ktorou je povinné usporiadanie verejnej súťaže;

191.  konštatuje, že z celkového počtu 225 zákaziek udelených v roku 2019 bolo 83 zákaziek udelených na základe verejnej alebo užšej súťaže a ich celková hodnota bola 597,3 milióna EUR a 141 zákaziek s celkovou hodnotou 208,5 milióna EUR bolo udelených na základe rokovacieho konania; konštatuje, že celkový počet zákaziek udelených prostredníctvom rokovacích konaní vzrástol z hľadiska hodnoty ako percento celkovej hodnoty zadaných zákaziek zo 6 % v roku 2018 na 26 % v roku 2019, ako aj z hľadiska objemu z 35,86 milióna EUR v roku 2018 na 208,53 milióna EUR v roku 2019;

192.  berie na vedomie nasledujúci prehľad udelených zákaziek v rokoch 2019 a 2018 podľa typu vrátane zákaziek týkajúcich sa budov:

Typ zmluvy

2019

2018

Počet

Percentuálny podiel

Počet

Percentuálny podiel

Služby

Dodávky

Práce

Stavby

177

33

13

2

78 %

15 %

6 %

1 %

199

37

12

3

79 %

15 %

5 %

1 %

Súčet

225

100 %

251

100 %

Typ zmluvy

2019

2018

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Služby

581 610 182

72 %

256 374 627

42 %

Dodávky

85 741 237

10 %

210 526 209

35 %

Práce

135 211 526

17 %

133 431 628

22 %

Stavby

4 260 000

1 %

5 039 824

1 %

Súčet

806 822 945

100 %

605 372 288

100 %

(Výročná správa o zákazkách udelených Európskym parlamentom, 2019, s. 5)

193.  berie na vedomie nasledujúci prehľad zákaziek udelených v rokoch 2019 a 2018 podľa typu použitého postupu, z hľadiska počtu a hodnoty:

Typ postupu

2019

2018

Počet

Percentuálny podiel

Počet

Percentuálny podiel

Verejná súťaž

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Zoznam výziev na vyjadrenie záujmu

Mimoriadne

82

1

141

-

1

36.44 %

0.44 %

62.68 %

-

0.44 %

89

5

155

1

1

35.46 %

1.99 %

61.75 %

0.40 %

0.40 %

Súčet

225

100 %

251

100%

Typ postupu

2019

2018

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Verejná súťaž

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Zoznam výziev na vyjadrenie záujmu

Mimoriadne

595 584 380

1 735 269

208 533 296

-

970 000

74

0

26

-

0

486 039 380

83 433 046

35 859 040

24 221

16 600

80

14

6

0

0

Súčet

806 822 945

100 %

605 372 288

100 %

(Výročná správa o zákazkách udelených Európskym parlamentom, 2019, s. 7)

194.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že spomedzi všetkých verejných súťaží o zákazky na nákup tovaru a služieb zo strany Parlamentu sa až v 1 369 prípadoch zúčastnil len jeden uchádzač; konštatuje, že súťaže s jedným uchádzačom významne ohrozujú riadne vynakladanie verejných prostriedkov; vyzýva Parlament, aby preskúmal dôvody zjavne nedostatočnej hospodárskej súťaže a prijal potrebné opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby v budúcich postupoch nedochádzalo k súťažiam s jediným uchádzačom;

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

195.  poznamenáva, že rozpočtové prostriedky zahrnuté v roku 2019 do rozpočtovej položky 4 0 0 pre politické skupiny a nezaradených poslancov sa použili takto(18):

Skupina

2019 (1)

2018

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

Európska ľudová strana (PPE)

17.139

4.253

16.993

99,15

4.399

18.282

6.690

20.820

113,88

4.152

Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D)

14.611

4.807

13.705

93,80

5.710

15.792

5.863

16.888

106,94

4.767

Renew Europe (bývalá Aliancia liberálov a demokratov za Európu – ALDE)

7.721

1.627

5.510

71,37

3.838

5.823

1.824

6.033

103,61

1.614

Zelení/Európska slobodná aliancia (Verts/ALE)

5.573

1.388

4.585

82,27

2.376

4.478

1.579

4.669

104,27

1.388

Identita a demokracia (ID) (3)

3.244

0

1.629

50,22

1.615

Európski konzervatívci a reformisti (ECR)

6.053

1.946

5.730

94,66

2.270

6.182

2.962

7.200

116,47

1.944

Skupina ľavice v Európskom parlamente (GUE/NGL)

4.156

1.110

3.731

89,77

1.535

4.443

1.257

4.590

103,31

1.110

Európa slobody a priamej demokracie (EFDD) (2)

1.851

1.915

1.508

81,45

0

3.829

1.828

2.725

71,17

1.915

Európa národov a slobody (ENF) (2)

1.620

653

1.609

99,34

0

3.238

1.094

3.612

111,55

720

Nezaradení poslanci

2.019

367

481

23,84

738

1.153

314

537

46,57

442

Súčet

63.987

18.067

55.481

86,71

22.482

63.220

23.412

67.073

106,09

18.052

Poznámky k uvedenej tabuľke:

(1) Rok 2019 bol volebným rokom a politické skupiny predložili svoje účtovné závierky v dvoch častiach za každý z dvoch semestrov. V prípade politických skupín, ktoré pokračovali v činnosti po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019, sa údaje o ročných rozpočtových prostriedkoch a výdavkoch vzťahujú na sumu za oba semestre.

(2)V prípade politických skupín rozpustených po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 sú údaje len za prvý semester.

(3) V prípade politických skupín, ktoré neexistovali pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, sú údaje len za druhý semester.

196.  víta skutočnosť, že nezávislí externí audítori politických skupín vydali len výroky bez výhrad za rozpočtový rok 2019;

Úrad pre Európske politické strany a európske politické nadácie

197.  konštatuje, že úrad bol vytvorený v roku 2016 s úlohou posudzovať žiadosti o registráciu, registrovať nové strany a nadácie Únie, monitorovať ich financovanie a ukladať sankcie, ak nedodržiavajú svoje záväzky; berie na vedomie, že naplno začal fungovať v roku 2017;

198.  konštatuje, že rok 2018 bol prvým rokom vykonávania všetkých častí nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014(19), najmä pokiaľ ide o úlohu úradu; poznamenáva, že podľa tohto nariadenia úrad po prvýkrát v roku 2019 preskúmal účty európskych politických strán a nadácií vzťahujúce sa na rozpočtový rok 2018;

199.  konštatuje, že v rámci volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 vypracoval úrad spolu s GR FINS súbor zásad s cieľom sfunkčniť právo európskych politických strán viesť kampaň vo voľbách do Európskeho parlamentu pri súčasnom stanovení jeho obmedzení; uznáva praktické ťažkosti spôsobené povahou nariadenia a zdôrazňuje potrebu jeho revízie; konštatuje automatickú povahu sankcií a poukazuje na potrebu zvýšenej proporcionality a pružnosti;

200.  víta krok zo strany úradu smerom k väčšej transparentnosti, ktorý po prvýkrát v roku 2020 zahŕňal zverejnenie jeho výročnej správy o činnosti za rok 2019, a to bez obmedzenia vydania, a účasť jeho riaditeľa na ročnom vypočutí o udelení absolutória Parlamentu, ktoré sa konalo 16. novembra 2020;

201.  vyzýva úrad, aby zabezpečil, aby všetky informácie týkajúce sa registrácie a finančnej situácie európskych politických strán a nadácií boli v čo najväčšej možnej miere úplné a aktualizované a verejne dostupné spôsobom, ktorý je používateľsky ústretový;

202.  konštatuje, že v roku 2019 boli rozpočtové prostriedky zapísané do rozpočtovej položky 4 0 2 použité takto(20):

Strana (2019)

Skratka

Vlastné zdroje

Konečný príspevok EP (1)

Celkové príjmy

Príspevok EP ako % refundovateľných výdavkov (max. 90 %)

Prebytok príjmov (presun do rezervy alebo strata)

Európska ľudová strana

PPE

1.751.449

13.433.000

15.184.449

90 %

116.515

Strana európskych socialistov

PSE

1.091.101

8.405.284

9.496.385

90 %

115.131

Strana Aliancie liberálov a demokratov za Európu

ALDE

851.728

4.848.119

5.699.847

90 %

801.704

Európska strana zelených

Verts

539.667

3.471.165

4.010.832

90 %

603.669

Strana európskej ľavice

EL

312.832

1.772.817

2.085.649

90 %

-

Európska demokratická strana

EDP

100.944

671.170

772.114

90 %

49.246

Európska slobodná aliancia

ALE

200.053

1.219.623

1.419.676

90 %

55.400

Európski konzervatívci a reformisti

ECR

607.157

3.493.333

4.100.490

90 %

158.166

Európske kresťanské politické hnutie

ECPM

140.512

1.000.214

1.140.726

83 %

-

Skupina Identita a demokracia

ID

114.250

615.067

729.317

90 %

-

SÚČET

 

5.709.693

38.929.792

44.639.485

 

1.899.831

Poznámky:

 

 

 

 

 

 

Poznámky(1): Pozostáva z druhej časti konečného financovania na rok 2018 a prvej časti konečného financovania na rok 2019 v súlade s rozhodnutím Predsedníctva z 18. januára 2021.

 

203.  konštatuje, že v roku 2019 boli rozpočtové prostriedky zapísané do rozpočtovej položky 4 0 3 použité takto(21):

Nadácia (2019)

Skratka

Pridružená k strane

Vlastné zdroje

Konečný grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 95 %)

Prebytok príjmov (presun do rezervy alebo strata)

Centrum pre európske štúdie Wilfrieda Martensa

WMCES

PPE

622.669

5.971.543

7.433.520

95 %

255.171

Nadácia pre európske pokrokové štúdie

FEPS

PSE

662.446

5.142.293

5.906.538

92 %

-

Európske liberálne fórum

ELF

ALDE

202.565

1.798.601

2.114.273

95 %

90.914

Zelená európska nadácia

GEF

EGP

79.513

1.368.333

1.484.738

95 %

-

Transform Europe

TE

EL

110.698

1.096.144

1.217.889

92 %

7.401

Inštitút európskych demokratov

IED

EDP

23.261

421.786

472.185

95 %

-

Coppietersova nadácia

Coppieters

ALE

84.666

534.179

618.845

95 %

38.624

Nový smer – Nadácia pre európsku reformu

ND

Strana ECR

253.558

1.636.452

1.995.962

95 %

-

Sallux

SALLUX

ECPM

23.537

365.590

448.654

95 %

3.282

Nadácia Association pour l'Identite et Democratie

Nadácia ID

Strana ID

23.000

436.999

978.653

95 %

-

SÚČET

2.085.913

18.771.920

22.671.257

395.392

204.  víta zámer Komisie preskúmať koncom roka 2021 nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/673(22) s cieľom ísť nad rámec súčasného cieľa, ktorým je riešenie pravidiel financovania a transparentnosti a zjednodušenie podmienok registrácie podľa článku 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 a otvorenie členstva všetkým občanom Únie s cieľom zabezpečiť inkluzívnejšie zastúpenie politických strán pôsobiacich na európskej úrovni;

205.  so znepokojením konštatuje, že viaceré súčasné nadnárodné politické strany, ktoré pôsobia v európskej politike a sú zastúpené v Parlamente, sa nesmú oficiálne zaregistrovať ako európske politické strany z dôvodu požiadaviek uvedených v nariadení (EÚ, Euratom) 2018/673, čo bráni demokratickému zastúpeniu menších politických strán na európskej úrovni; navrhuje, aby Komisia v tejto súvislosti predložila ambiciózny návrh reformy do konca roku 2021.

(1) Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
(3) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1417/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje forma preukazov vydávaných Európskou úniou (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 26).
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).
(5) https://www.dw.com/en/exclusive-eu-taps-chinese-technology-linked-to-muslim-internment-camps-in-xinjiang/a-55362125
(6) https://www.npr.org/2019/10/08/768150426/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-treatment-of-uighurs?t=1611915285989
(7) https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/
(8) https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/2020-06/D.01.06_Final_report_v3.00.pdf
(9) Strategická iniciatíva týkajúca sa práv určitých zamestnancov na dovolenku a záujmoch dieťaťa (SI/1/2019/AMF).
(10) Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2020/1880 zo 14. mája 2020 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel I – Európsky parlament (bod 115) (Ú. v. EÚ L 417, 11.12.2020, s. 122); Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2017 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v Európskej únii, (bod 17) (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 192.).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).
(12) https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2020/11-16/IPOL_STU2020652735_EN.pdf
(13) Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
(14) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1).
(15) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).
(16) Prijaté texty, P9_TA(2020)0123.
(17) Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament, 26. marca 2019; Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament, 14. mája 2020.
(18) Všetky sumy v tisícoch EUR.
(19) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).
(20) Všetky sumy v tisícoch EUR.
(21) Všetky sumy v tisícoch EUR.
(22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/673 z 3. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 114I, 4.5.2018, s. 1).

Posledná úprava: 26. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia