Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2146(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0055/2021

Texte depuse :

A9-0055/2021

Dezbateri :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Voturi :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0170

Texte adoptate
PDF 183kWORD 65k
Joi, 29 aprilie 2021 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
P9_TA(2021)0170A9-0055/2021
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (2020/2146(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (COM(2020)0288 – C9-0226/2020)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Comitetului Regiunilor către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2019,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2019, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2019 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(5), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0055/2021),

1.  acordă Secretarului General al Comitetului Regiunilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Regiunilor aferent exercițiului financiar 2019;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Regiunilor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 67, 7.3.2019.
(2) JO C 384, 13.11.2020, p.1.
(3) JO C 377, 9.11.2020, p. 13.
(4) JO C 384, 13.11.2020, p. 180.
(5) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (2020/2146(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0055/2021),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  constată cu satisfacție că, în raportul său anual pe 2019 (denumit în continuare „raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) nu a constatat, în cazul Comitetului Regiunilor (denumit în continuare „Comitetul”), nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții;

2.  salută faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea a concluzionat că, în ansamblu, plățile aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019, care includ cheltuielile administrative și alte cheltuieli ale Comitetului, nu au fost afectate de erori semnificative și că sistemele de supraveghere și de control examinate au fost eficace;

3.  regretă, ca observație generală, faptul că sfera supusă examinării și concluziile capitolului 9 referitor la „Administrație” din raportul Curții sunt destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 („Administrație”) din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut; solicită ca activitatea de audit pentru respectivul capitol să se concentreze mai mult pe chestiuni de înaltă relevanță sau chiar de importanță critică pentru Comitet;

4.  reamintește subliniază că bugetul Comitetului este în majoritate administrativ, o mare parte fiind alocat pentru cheltuielile cu persoanele care lucrează în instituție (Titlul 1) și pentru clădiri, bunuri mobile, echipamente și costuri de funcționare diverse;

5.  constată că, în 2019, Comitetul a avut un buget aprobat de 98 751 000 EUR (față de 96 101 000 EUR în 2018 și 93 295 000 EUR în 2017); constată că rata de execuție a creditelor de angajament în 2019 a fost de 99,6 % (față de 99,3 % în 2018 și 98,1 % în 2017) și că rata de execuție a plăților în 2019 a fost de 88,8 %, mai mică decât rata de execuție a plăților din 2018 (91,0 %) și din 2017 (89,9 %); constată, cu toate acestea, că rata finală de execuție a plăților pentru 2019 va fi mai mare la sfârșitul ciclului bugetar (după plata sumelor reportate);

6.  subliniază că rata de execuție a creditelor de angajament pentru Titlul 1 a fost de 99,6 %, iar pentru Titlul 2, de 99,7 %; constată cu satisfacție că aproximativ 400 000 EUR (0,4 %) au rămas neangajați la sfârșitul exercițiului și, prin urmare, au fost returnați la bugetul Uniunii, ceea ce reprezintă o reducere față de 2018, când aproximativ 700 000 EUR (0,7 %) au rămas neangajați;

Resurse umane

7.  constată că numărul total de angajați în 2019 a fost de 576 (în comparație cu 538 în 2018 și 533 în 2017); constată că numărul de posturi din schema de personal se ridică la 491, număr pe care Comitetul îl consideră insuficient; ia act de rezultatele unei evaluări a volumului de muncă finalizate în 2019, în perspectiva unei eventuale reorganizări, cu obiectivul de a crește eficiența și de a crea sinergii; este la curent cu dorința Comitetului ca autoritățile bugetare ale Uniunii să abordeze această problemă și să echilibreze treptat situația actuală a personalului; încurajează Comitetul să își aprofundeze cooperarea administrativă cu Comitetul Economic și Social European (CESE) prin intermediul acordurilor privind serviciile comune, pentru a pune în comun resurse cu scopul de a dezvolta mai multe sinergii;

8.  ia act de eforturile continue ale Comitetului de a-și consolida rolul politic și de a face față nevoii crescânde de expertiză permanentă în domeniul politic și administrativ; ia act de crearea unei rezerve de talente pentru a motiva și a păstra personalul cu experiență în cadrul Comitetului; constată că primul concurs intern general din istoria Comitetului a fost finalizat în prima jumătate a anului 2019, cu un total de 40 de laureați din 113 membri ai personalului care au candidat; solicită Comitetului să explice perspectivele profesionale concrete oferite laureaților;

9.  constată că, potrivit estimărilor, transferul a 24 de posturi de traducător de la Comitet la Parlament a generat economii anuale de aproximativ 2,9 milioane EUR; invită Comitetul să prezinte un raport privind impactul acestui transfer;

10.  regretă că situația în ceea ce privește echilibrul de gen în posturile de conducere de nivel mediu și superior nu s-a îmbunătățit, ci a rămas relativ stabilă din 2018, 35% din aceste posturi fiind ocupate de femei; constată că a fost adoptată o nouă strategie privind egalitatea de șanse, care conține obiective concrete ce trebuie atinse până în 2025; invită Comitetul să prezinte foaia de parcurs privind adoptarea și impactul preconizat al noii strategii privind egalitatea de șanse și să informeze anual autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea și rezultatele sale preliminare;

11.  salută numirea unui responsabil pentru egalitatea de șanse, care lucrează la nivel central în cadrul Direcției pentru resurse umane, precum și „turneele” de promovare a egalității de șanse; solicită Comitetului să prezinte un raport privind realizările concrete ale noii strategii, incluzând rezultatele acțiunilor întreprinse pentru creșterea diversității și pentru transformarea Comitetului într-un loc de muncă mai bine adaptat și pentru persoanele cu dizabilități;

12.  constată că în 2019 erau reprezentate toate naționalitățile din Uniune, cu excepția Luxemburgului; invită Comitetul să îmbunătățească în continuare echilibrul geografic al personalului său, pentru a asigura o reprezentare adecvată a resortisanților din toate statele membre, inclusiv la nivelul conducerii; încurajează Comitetul să își îmbunătățească acțiunile de comunicare în statele membre care sunt subreprezentate;

13.  încurajează Comitetul să își continue eforturile de realizare a echilibrului de gen la toate nivelurile ierarhice și salută acțiuni precum prezența obligatorie a ambelor sexe în comitetele de selecție, încurajarea activă a candidatelor pentru toate posturile de conducere, sesiunile specifice de formare pentru personalul de sex feminin care dorește să se pregătească pentru o carieră de conducere și formulele de lucru mai flexibile, inclusiv posibilitatea de a lucra cu fracțiune de normă și de a lucra de la distanță; ia act de gama de stimulente stabilite la Comitet, cum ar fi recunoașterea oficială a responsabilităților de conducere pentru funcții inferioare celei de șef de unitate și crearea unei rețele informale pentru echilibrul de gen în funcțiile de conducere, lansată cu sprijinul administrației;

14.  recunoaște că noua strategie privind egalitatea de șanse se axează, de asemenea, pe dizabilități și pe diversitate; ia act de cursurile de formare care vizează prejudecățile neconștientizate care pot afecta directorii și personalul de resurse umane implicat în procedurile de selecție; invită Comitetul să raporteze autorității bugetare cu privire la obiectivele, acțiunile și indicatorii specifici din cadrul strategiei;

15.  apreciază faptul că la Comitet se pune accent pe dezvoltarea și menținerea unor servicii de înaltă calitate în materie de sănătate și bunăstare, bazate pe prevenire și intervenție timpurie, printr-o cooperare strânsă între serviciile de resurse umane implicate, și pe programe de sensibilizare în rândul angajaților și al personalului de conducere; salută sesiunile de formare organizate cu personalul de conducere de la nivel inferior, mediu și superior pe tema gestionării absențelor și a integrării cu succes a colegilor după absențe pe perioade lungi; constată că în 2019 s-au înregistrat zece cazuri de epuizare; constată că serviciul social al Comitetului oferă asistență pe parcursul perioadei de boală și la întoarcerea la muncă; solicită Comitetului să includă depistarea cazurilor de epuizare în cadrul serviciilor sale de sănătate și bunăstare; salută intensificarea măsurilor privind timpul de lucru flexibil și telemunca, pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată în rândul personalului, precum și continuarea programului de prevenire a stresului și a epuizării; încurajează Comitetul să completeze formulele flexibile de desfășurare a activității profesionale, prevăzând o modalitate de a proteja dreptul membrilor personalului de a se deconecta;

16.  subliniază faptul că Comitetul recurge în principal la agenți contractuali pentru a dispune de sprijin adecvat sub formă de înlocuitori pentru absențele pe termen mediu și lung și pentru proiecte specifice din diferite direcții, cu scopul de a oferi sprijin suplimentar membrilor Comitetului; reamintește însă că utilizarea de agenți contractuali implică și o pierdere considerabilă de cunoștințe și expertiză pentru Comitet la finalul contractelor acestora și, prin urmare, încurajează Comitetul să negocieze în continuare extinderea schemei sale de personal; constată că, în 2019, ca urmare a cooperării dintre Comitet și Parlament, numărul agenților contractuali pe termen lung a scăzut în cadrul Direcției Traducere a Comitetului și CESE comparativ cu perioada 2013-2017;

17.  constată că Comitetul trebuie să își modernizeze sistemele de control al securității și să asigure un loc de muncă sigur pentru membrii și personalul său, ceea ce necesită resurse specializate suplimentare, dar că proporția resurselor dedicate securității fizice și suportului informatic per membru al personalului este foarte scăzută în comparație cu alte entități ale Uniunii; încurajează Comitetul să pregătească în continuare noi proiecte pentru creșterea securității cibernetice;

18.  constată că Comitetul a identificat proiecte suplimentare în domeniul modernizării administrației și comunicării, cum ar fi sprijinirea unei mai bune legiferări prin monitorizarea ex ante și ex post a punerii în aplicare a legislației Uniunii pe teren și activități de informare pentru a implica toate autoritățile locale și regionale în acest proces, și că aceste proiecte suplimentare necesită resurse adecvate;

Comunicarea

19.  subliniază că o evaluare externă a strategiei de comunicare a Comitetului a fost efectuată în conformitate cu standardele aplicate de toate celelalte entități ale Uniunii, utilizând un contract-cadru comun; constată că calitatea comunicării Comitetului nu a răspuns întotdeauna nevoilor publicului, însă, per ansamblu, este eficace, deoarece principalele părți interesate au o percepție pozitivă asupra acestei instituții; invită Comitetul să îmbunătățească comunicarea digitală cu publicul și să crească vizibilitatea studiilor sale pentru părțile interesate și pentru cetățenii Uniunii; încurajează Comitetul să se adreseze Parlamentului pentru a intensifica cooperarea, de exemplu prin organizarea de reuniuni și evenimente comune;

20.  solicită Comitetului să raporteze cu privire la modul în care va pune în aplicare recomandările din raportul de evaluare; constată că acțiunile de comunicare cu cel mai mare succes ale Comitetului sunt dialogurile cetățenilor cu Comisia și dialogurile organizate de Comitet la nivel local, evenimentele emblematice „EuroPCom” (Conferința europeană privind comunicarea publică) și „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor”;

Digitalizare, securitate cibernetică

21.  salută faptul că biroul Comitetului a adoptat o strategie digitală la începutul anului 2019, pe baza Declarației de la Tallinn privind e-guvernarea și a principiului fundamental al acesteia, „digital în mod implicit”, și că implementarea ei a început după adoptare; ia act de faptul că principalele rezultate ale strategiei sunt sistemele informatice axate pe nevoile membrilor, pentru a sprijini activitatea politică a Comitetului, sistemele informatice pentru suportul proceselor administrative fără hârtie și un program digital privind locul de muncă; invită Comitetul să îmbunătățească digitalizarea inclusiv prin cooperare interinstituțională;

22.  salută cooperarea cibernetică interinstituțională, pentru care Comitetul a beneficiat de asistență din partea Centrului de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organismele și agențiile UE, pe subiecte cum ar fi formarea la locul de muncă în domeniul securității cloud și al sistemelor informatice inteligente de protecție în fața amenințărilor cibernetice în caz de atacuri specifice împotriva instituțiilor Uniunii; constată că multe dintre proiectele de digitalizare privesc digitalizarea resurselor umane și a proceselor financiare, pentru care Comitetul utilizează sistemele SYSPER și ABAC furnizate de Comisie; solicită Comitetului să analizeze posibilitatea de a negocia condiții mai bune cu Comisia, pentru a ameliora procesul de aprobare a cererilor și a-l face atractiv din punct de vedere financiar;

23.   constată că bugetul IT este comun cu CESE; subliniază creșterea bugetului de IT în 2019, pe baza transferurilor bugetare, de la 7 963 825 EUR în 2018 la 9 082 838,76 EUR în 2019; salută efortul unității IT de a furniza sisteme informatice care sprijină patru domenii operaționale, și anume activitatea politică, gestionarea documentelor, comunicarea și resursele umane/financiare, și că, în ceea ce privește programul privind mediul de muncă digital, s-au înregistrat progrese sub toate aspectele;

24.  salută politica activă a Comitetului în ceea ce privește tehnologia cu sursă deschisă; încurajează Comitetul să acorde prioritate tehnologiei cu sursă deschisă pentru a preveni dependența față de furnizori, să își păstreze controlul asupra propriilor sisteme tehnice, să asigure o protecție mai bună a confidențialității și a datelor utilizatorilor, și să sporească securitatea și transparența pentru public; constată că, în 2019, 39 de aplicații software cu sursă deschisă au fost incluse în inventarul pachetelor de software și că în prezent se află în derulare proiecte active pentru implementarea unui nou portal pentru semnături digitale și a unei console de administrare bazate pe tehnologie cu sursă deschisă;

25.  încurajează Comitetul să urmeze recomandările formulate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor privind renegocierea contractului interinstituțional de acordare a licenței și a contractului de punere în aplicare, semnate între instituțiile Uniunii și Microsoft în 2018, cu scopul de a obține suveranitatea digitală, de a evita dependența față de furnizori și lipsa de control și de a asigura protecția datelor cu caracter personal;

Clădiri, securitate

26.  salută faptul că au fost implementate o serie de măsuri pentru a asigura standarde adecvate de securitate a clădirilor, cum ar fi instalarea de noi echipamente de control al accesului și a unui nou sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI); constată că standardele de securitate a clădirilor au atins același nivel ca și standardele Parlamentului și ale Comisiei și că, în plus, a început procesul de achiziții pentru noul sistem de gestionare a vizitatorilor, a cărui instalare era planificată pentru 2020;

27.  ia act de principiile directoare ale strategiei imobiliare a Comitetului, printre care se numără concentrarea geografică a clădirilor, preferința pentru proprietate în locul închirierii, gestionarea durabilă a clădirilor și planificarea multianuală; ia act de faptul că grupul de lucru înființat împreună cu CESE a stabilit orientări pentru utilizarea și distribuirea spațiilor de birouri, ținând seama de situația din alte organisme ale Uniunii; apreciază faptul că acești parametri au fost prezentați reprezentanților personalului și discutați cu aceștia; ia act de atitudinea transparentă și cooperantă a Comitetului față de reprezentanții personalului; constată că un total de 241 de stații de lucru nu sunt folosite și solicită Comitetului să își explice planurile pentru aceste stații de lucru în cadrul actualei strategii imobiliare;

28.  ia act de faptul că Comitetul împreună cu CESE au dispus îndepărtarea azbestului din clădiri în toamna anului 2020, cu respectarea deplină a măsurilor de protecție necesare în timpul lucrărilor, astfel cum se solicită în rezoluția privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2018; salută faptul că majoritatea clădirilor Comitetului și ale CESE nu conțin azbest; își exprimă îngrijorarea cu privire la sănătatea lucrătorilor și la prezența azbestului în clădirea VMA; ia act, cu toate acestea, de faptul că Comitetul a primit un certificat de siguranță privind azbestul;

Gestiunea internă, controlul intern și finanțele

29.  subliniază că Comitetul formulează indicatori-cheie de performanță clari pentru diferitele sale domenii administrative, formulând obiective și rezultate și stabilind un număr adecvat de efective; solicită Comitetului să prezinte în următorul raport anual de activitate, pe lângă aceste informații foarte detaliate, o versiune consolidată a obiectivelor majore și a rezultatelor obținute și să ia în calcul opțiuni de vizualizare a datelor prin care tabelele cu indicatori-cheie de performanță să fie mai ușor de citit;

30.  ia act de faptul că în 2019 a fost lansat un exercițiu de conformitate și eficacitate pentru a evalua în ce măsură Comitetul respectă cele 16 standarde de control intern; constată că exercițiul de conformitate din 2019 a arătat că situația generală a punerii în aplicare și a eficacității cerințelor a rămas satisfăcătoare și stabilă în comparație cu 2018; constată, cu toate acestea, că au fost identificate domenii în care sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, printre care se numără alinierea misiunii și a structurii organizatorice a Comitetului la noile priorități, cooperarea administrativă dintre Parlament și Comitet, creșterea gradului de digitalizare a stocării datelor și simplificarea proceselor administrative, precum și o restructurare aprofundată a planului existent de asigurare a continuității activității, ca urmare a experiențelor acumulate în contextul actualei situații cauzate de COVID-19; invită Comitetul să raporteze cu privire la implementarea acestor îmbunătățiri foarte necesare, într-un document subsecvent descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2019;

31.  constată că monitorizarea funcției de audit intern este asigurată de o comisie de audit compusă din câte un membru din fiecare grup politic al comisiei pentru afaceri financiare și administrative a Comitetului și un consilier extern de nivel înalt; observă că, în 2019, comisia de audit a organizat două reuniuni la care au fost prezentate raportul intern anual pentru 2018 și programul de lucru pentru 2020, iar membrii au fost informați despre progresele înregistrate în ceea ce privește auditurile în curs de desfășurare și recomandările deschise, precum și riscurile aferente; constată că 57 % dintre recomandările foarte importante au fost închise după 6 luni (obiectiv pentru 2019-2020: 70%) și că 100 % dintre recomandările foarte importante au fost închise după 12 luni (obiectiv pentru 2019-2020: 100 %); sugerează Comitetului să includă în raportul său anual de activitate o sinteză a recomandărilor de audit;

32.  observă că normele financiare interne pentru execuția bugetului Comitetului au fost actualizate la 1 ianuarie 2019 prin Decizia sa nr. 0014/2018 și au fost puse în aplicare pe parcursul anului 2019; ia act cu satisfacție de includerea agenților cu sarcini operaționale ca actori oficiali în fluxul de lucru pentru aprobarea financiară și de numirea managerilor responsabili cu gestionarea operațională ca ordonatori de credite subdelegați;

33.  salută faptul că, pentru exercițiul 2019, toți ordonatorii de credite subdelegați și-au semnat declarațiile individuale de asigurare, că toate rapoartele privind excepțiile au fost menționate în declarațiile de asigurare relevante și că sunt puse în aplicare și monitorizate măsuri corective pentru a preveni repetarea acestor excepții;

34.  invită Comitetul să își intensifice eforturile pentru a realiza un mediu integral electronic pentru toate procedurile de achiziții publice; constată că acest lucru ar face necesară achiziționarea instrumentului de gestionare a achizițiilor publice dezvoltat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, în paralel cu dezvoltarea sau achiziționarea unui sistem îmbunătățit de gestionare a documentelor administrative; constată că procedura existentă privind un flux de lucru „fără hârtie” de la facturare la plată a fost extinsă la mai multe alte unități și direcții în anul 2019 și că obiectivul Comitetului pentru anii următori este să extindă fluxurile de lucru digitalizate și la alte tipuri de tranzacții, ținând cont de resursele IT disponibile;

Multilingvismul

35.  apreciază faptul că, pe baza recomandărilor practice ale Ombudsmanului European pentru administrația UE privind utilizarea limbilor oficiale ale UE în comunicarea cu publicul (cauza SI/98/2018/DDJ), Comitetul a distribuit aceste recomandări practice întregului personal; constată că, în 2019, Comitetul a avut și inițiativa de a publica un ghid privind plângerile adresate de personal Ombudsmanului European, pentru a asigura o monitorizare exactă a acestor cazuri;

36.  constată că costul total al traducerilor externalizate pentru Comitet și CESE a fost de 6 043 592 EUR în 2019, partea Comitetului ridicându-se la 2 492 830 EUR, iar costul total al traducerilor interne ar fi fost de 8 781 075 EUR, partea Comitetului ridicându-se la 3 621 974 EUR;

37.  solicită Comitetului să furnizeze informații cu privire la procesul curent de raționalizare în domeniul traducerii, care constă în principal în fuziunea dintre diferite unități de traducere; solicită Comitetului să prezinte un raport cu privire la creșterile de eficiență obținute ca urmare a raționalizării și la riscurile aferente;

Cooperarea interinstituțională

38.  subliniază importanța cooperării interinstituționale și constată că, în 2019, Comitetul a plătit aproximativ 6 milioane EUR în baza acordurilor privind nivelul serviciilor încheiate cu alte organisme ale Uniunii; constată că această cooperare asigură sinergii și se adaugă la acordul privind serviciile comune dintre Comitet și CESE; ia act de faptul că Comitetul își organizează sesiunile plenare în clădirile Parlamentului și ale Comisiei, achiziționează servicii de interpretare de la Parlament și de la Comisie și cooperează în materie de resurse umane, IT și alte domenii administrative cu mai multe entități ale Uniunii;

39.  salută acordul de cooperare din 5 februarie 2012, aflat în continuare în vigoare între Comitet și Parlament și care vizează cooperarea politică dintre Parlament și Comitet și cooperarea administrativă dintre Parlament, Comitet și CESE; solicită Comitetului să informeze Parlamentul cu privire la rezultatul revizuirii acestui acord;

40.  invită Comitetul să raporteze cu privire la progresele legate de negocierea unui nou acord cu Comisia, întrucât actualul acord de cooperare cu Comisia (din 2005, cu actul adițional din 2007) a expirat la 31 decembrie 2019, dar a fost prelungit cu un an;

41.  solicită Comitetului să raporteze Parlamentului despre orice mecanism de control care asigură gestionarea eficientă a serviciilor comune cu CESE; apreciază importanța cooperării administrative dintre Comitet și CESE prin intermediul serviciilor comune, prin care Comitetul și CESE pun în comun circa 470 de angajați (dintre care circa 170 de angajați aparțin Comitetului) și peste 50 de milioane EUR anual (din care circa 22 de milioane EUR provin de la Comitet), excluzând cheltuielile aferente cu salariile; ia act de faptul că, împreună cu cheltuielile aferente salariilor, valoarea monetară anuală a acordurilor privind serviciile comune depășește 100 milioane EUR; constată că negocierile pentru un nou acord de cooperare administrativă cu CESE (acordul existent a fost încheiat pentru perioada 2016-2020) au fost amânate din cauza crizei COVID-19, fapt care a complicat și mai mult complexitatea modificărilor aduse mandatului Comitetului la începutul anului 2020 și al CESE în toamna anului 2020; constată că Comitetul și CESE au convenit, prin urmare, să prelungească acordul în vigoare până la 30 iunie 2021;

42.  invită Comitetul, în lumina acordurilor de cooperare existente între Parlament, Comitet și CESE,să identifice și alte potențiale sinergii și posibilități de a realiza economii, inclusiv în alte domenii în care funcțiile administrative ar putea fi partajate;

43.  sprijină opinia Comitetului și a CESE potrivit căreia, în cazul prelungirii acordului actual sau al unui nou acord cu Parlamentul, trebuie soluționate toate chestiunile restante, cum ar fi situația dezechilibrată pentru Comitet și CESE, care au transferat în total 60 de traducători către Parlament (24 de la Comitet) și care au obținut în schimb doar dreptul de a utiliza serviciile Serviciului de Cercetare al Parlamentului European; constată cu îngrijorare că, în consecință, Comitetul și CESE au fost nevoite să angajeze personal contractual și să își externalizeze serviciile de traducere, ceea ce a dus la o reducere efectivă a bugetului; are cunoștință de cererile ca acordul de cooperare în curs să fie respectat, exprimate atât de Comitet, cât și de CESE în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, pentru ca cele două comitete să fie compensate pentru posturile transferate către Parlament; solicită celor trei părți implicate să raporteze împreună Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului despre actuala revizuire a acordului;

44.  subliniază că, în răspunsurile sale scrise adresate Parlamentului, Comitetul a menționat că prin cooperarea cu Parlamentul din 2019 a continuat să valorifice realizările anilor precedenți și a evidențiat un progres satisfăcător din mai multe puncte de vedere, precum relațiile dintre comisiile Comitetului și comisiile Parlamentului, noi modalități de cooperare, inclusiv contribuțiile la rapoartele de punere în aplicare și la misiunile de informare, precum și o cooperare de succes și de impact prin intergrupul Parlamentului pentru schimbări climatice, biodiversitate și dezvoltare durabilă; subliniază că Comitetul a solicitat continuarea cooperării politice, cu respectarea autonomiei și a abordărilor specifice ale fiecărei comisii parlamentare și ale fiecărei comisii din cadrul Comitetului; constată că, grație cooperării cu Parlamentul, Comitetul a pus bazele unei relații de lucru durabile cu Parlamentul, și-a intensificat cooperarea cu comisiile parlamentare și a obținut implicarea în lucrările semestrului european, un loc rezervat la reuniunile comisiilor parlamentare, utilizarea serviciilor Serviciului de Cercetare al Parlamentului European, proiecte comune și sinergii în domeniul traducerilor, deschiderea de căi de acces între clădirile Parlamentului și cele ale Comitetului, un acord privind nivelul serviciilor care include dispoziții privind serviciile de interpretare și de suport tehnic acordat de Parlament, utilizarea regulată a clădirilor Parlamentului de la Bruxelles și a birourilor de legătură ale Parlamentului din statele membre pentru evenimente și activități, o cooperare intensificată în domeniul informaticii, acces reciproc la cantine, mai multe mecanisme de cooperare pentru a asigura o abordare coerentă și a crea sinergii în domeniul informatic și al comunicațiilor și, dacă este nevoie, consiliere juridică pe probleme tehnice sau administrative din partea Serviciului Juridic al Parlamentului;

45.  constată că cooperarea cu Parlamentul la nivel administrativ este una de succes; împărtășește opinia potrivit căreia este necesar să se consolideze cooperarea politică în ceea ce privește programarea anuală și multianuală, declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei privind prioritățile legislative și monitorizarea programului anual de lucru; sprijină recomandările concrete ale Comitetului privind o abordare mai sistematică a cooperării politice, dată fiind importanța Comitetului ca reprezentant al regiunilor și orașelor din Uniune; apreciază participarea Comitetului în cadrul Comitetului consultativ pentru egalitatea de șanse;

46.  subliniază că este important să se promoveze implicarea autorităților regionale și locale în modelarea politicilor Uniunii, printr-o cooperare intensificată cu Comisia și cu colegiuitorii;

47.  solicită Comitetului să îl țină la curent cu îmbunătățirile aduse eficienței proceselor administrative, care par a fi rezultatul inevitabil al unui volum de muncă din ce în ce mai mare și al unei lumi în schimbare rapidă ; reiterează necesitatea unor reforme continue pentru a garanta că Comitetul este bine pregătit pentru a răspunde provocărilor viitoare;

48.  recunoaște și salută implicarea Comitetului în campania electorală a Parlamentului din 2019, când și-a mobilizat toate rețelele interne și externe în promovarea campaniei „This time I’m voting” (De data asta votez) și a videoclipului online „Choose your future” (Alege-ți viitorul), precum și prin prezența Comitetului pe platformele de comunicare socială; încurajează și alte activități de cooperare pentru crearea de sinergii în domeniul comunicării;

Dimensiunea de mediu

49.  ia act de eforturile depuse de Comitet în contextul sistemului de management de mediu în ceea ce privește reducerea amprentei de carbon și a deșeurilor de plastic, alimentare și de hârtie; este de acord că reducerea amprentei de carbon se numără printre cele mai importante obiective pentru următorii ani; solicită Comitetului să acorde atenția cuvenită mixului energetic al surselor sale de energie electrică și încurajează achiziția de energie electrică generată de centrale eoliene, solare, de biomasă și hidroelectrice; încurajează Comitetul să participe la proiecte în domenii conexe împreună cu celelalte entități ale Uniunii și să elaboreze un plan cuprinzător prin care să pună în aplicare principiile și recomandările prezentate în Pactul verde european, cu obiectivul general ca instituția să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2030;

Politica de etică și integritate

50.  subliniază că, la 5 decembrie 2019, Comitetul a adoptat un cod de conduită pentru membrii săi, care stabilește o procedură detaliată în cazul unei presupuse hărțuiri a unui membru al personalului de către un membru al Comitetului, cod care se bazează în mare parte pe Decizia Biroului Parlamentului din 2 iulie 2018 privind plângerile de hărțuire; salută faptul că codul de conduită include o serie de sancțiuni menite să asigure respectarea acestuia și că Comitetul a înființat un consiliu consultativ privind hărțuirea; solicită Comitetului să prezinte un raport privind punerea în aplicare a codului de conduită;

51.  observă că codul de conduită este menționat pe pagina membrilor de pe site-ul internet al Comitetului, printr-un link către o pagină dedicată acestui subiect; ia act de faptul că codul de conduită include dispoziții care vizează în mod specific evitarea conflictelor de interese, inclusiv obligația de a prezenta o declarație de interese financiare;

52.  salută inițierea unui dialog cu diferite părți interesate în vederea revizuirii Deciziei interne în vigoare nr. 362/2010 din 29 noiembrie 2010 privind hărțuirea morală și sexuală la locul de muncă, pe baza unei noi propuneri de modificare a cadrului de combatere a hărțuirii, care are scopul de a extinde domeniul acestui subiect prin includerea unor măsuri de prevenire și a unor mijloace de soluționare a conflictelor, precum și de a consolida principiul toleranței zero față de hărțuire, inclusiv prin cursuri de prevenire a hărțuirii; invită Comitetul să stabilească cât mai curând un nou cadru privind hărțuirea și să raporteze Parlamentului cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse;

53.  constată că în 2019 nu au existat cazuri noi de avertizare de integritate; salută faptul că, la sfârșitul anului 2019, Comitetul a lansat un sondaj privind informarea personalului cu privire la problemele de etică, care conține numeroase întrebări specifice referitoare la informațiile pe care le deține personalul despre procedurile de avertizare de integritate și că rezultatele sondajului au fost analizate în 2020; constată că Decizia nr. 508/2015 definește canalele sigure de care dispun angajații pentru a adresa rapoartele de avertizare la nivel intern oricărui administrator al Comitetului la alegere sau direct Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF); constată că, înainte de lansarea unei astfel de proceduri, se poate solicita îndrumare din partea persoanelor responsabile de aspectele etice și statutare;

54.  solicită Comitetului să urmeze exemplul altor organisme și să publice pe site-ul său de internet un capitol privind etica, care să cuprindă norme de prevenire, identificare și evitare a potențialelor conflicte de interese aplicabile tuturor membrilor și personalului Comitetului; declară că este interesat să primească informații actualizate privind cadrul etic și cursurile de formare aferente privind etica publică, inclusiv pentru personalul nou-venit;

55.  invită Comitetul să înceapă procedura de aderare la acordul interinstituțional privind Registrul obligatoriu de transparență, asupra căruia au convenit recent Parlamentul, Consiliul și Comisia; reamintește importanța unui nivel ridicat de transparență în ceea ce privește reuniunile de lobby care ar putea influența membrii și personalul în rolul lor consultativ pentru instituțiile Uniunii;

56.  reiterează ceea ce a precizat Curtea în Raportul său special nr. 13/2019, intitulat „Cadrele etice ale instituțiilor UE auditate: mai este loc de îmbunătățiri”, și anume că un comportament etic în domeniul afacerilor publice contribuie la o mai bună gestiune financiară și la o mai mare încredere publică și că acțiunile lipsite de etică ale personalului și ale membrilor instituțiilor și organismelor Uniunii atrag un nivel ridicat de interes public și reduce încrederea în instituțiile Uniunii;

57.  apreciază progresele înregistrate în cauza dlui McCoy, ca răspuns la descărcarea de gestiune pentru 2018; ia act de activitatea desfășurată de raportorii succesivi și raportorii alternativi din alte instituții, care au deschis dialogul care stagna de mult timp; reamintește că a treia comisie pentru invaliditate a confirmat în unanimitate că fostul auditor intern a devenit invalid din motive profesionale și că, prin urmare, la 26 iunie 2019, Comitetul a aprobat în mod oficial această concluzie; constată că, în conformitate cu articolul 78 alineatul (5) din Statutul funcționarilor, în iulie 2019, dlui McCoy i-au fost rambursate toate contribuțiile la sistemul de pensii efectuate între data la care a început să primească pensia de invaliditate (1 iulie 2007) și ziua anterioară datei la care a început să primească pensia pentru limită de vârstă (31 iulie 2010);

58.  reamintește că, pe baza rezoluției de descărcare de gestiune pentru 2017, un deputat în Parlamentul European a fost numit în calitate de mediator și că toate părțile de facto au intrat într-un proces de mediere pentru a pune capăt litigiului dintre Comitet și fostul auditor intern, dl McCoy, și a ajunge la o soluționare amiabilă; prima etapă a medierii a condus la semnarea unei declarații comune la 4 decembrie 2020 privind principiile care guvernează soluționarea cazului dlui McCoy, avertizor de bună-credință; ia act de faptul că aceasta a încheiat partea nefinanciară a soluționării cazului; reamintește că a fost lansată și a doua etapă a medierii, axată pe decontul financiar, care este în curs de desfășurare;

59.  apreciază schimbul de opinii dintre mediator, dl McCoy și un reprezentant al Comitetului, care a avut loc la 10 noiembrie 2020 în contextul procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2019; reamintește că dl McCoy și Comitetul au fost invitați la o reuniune a Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului, pe baza unei sugestii a raportorului pentru procedura de descărcare de gestiune pentru alte instituții aferentă exercițiului 2018, aprobată de coordonatorii grupurilor politice; subliniază importanța detensionării situației și a reconcilierii pozițiilor dlui McCoy și ale Comitetului; salută sugestia mediatorului de a organiza o reuniune între președintele Comitetului și dl McCoy, ca punct de plecare pentru reconciliere, înainte de începerea negocierilor;

60.  salută scrisoarea din 10 noiembrie 2020 adresată președintelui Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului de către președintele Comisiei pentru afaceri financiare și administrative a Comitetului, prin care se confirmă disponibilitatea președintelui Comitetului de a se întâlni cu dl McCoy; salută reuniunile ulterioare dintre mediator, raportorul pentru descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2019, fostul auditor intern și reprezentanții Comitetului; salută călduros scrisoarea din 4 decembrie 2020, prin care se anunță că prima fază a procedurii pentru un acord s-a încheiat cu o declarație comună semnată de reprezentanții Comitetului și de dl McCoy; încurajează părțile să ajungă la un acord pentru soluționarea aspectelor financiare și își reiterează disponibilitatea de a sprijini negocierea; apreciază eforturile depuse de toate părțile, recunoaște că s-a făcut un prim pas important și consideră că ar trebui să se ajungă în curând la un acord.

61.  salută faptul că președintele și secretarul general al Comitetului și-au asumat fără ezitare angajamentul ferm de a ajunge la o soluționare amiabilă și, astfel, de a încheia cazul; constată că, la 4 decembrie 2020, cu contribuția mediatorului din Parlamentul European, Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, dl McCoy și președintele și secretarul general al Comitetului au încheiat o declarație comună privind principiile aplicabile soluționării litigiului, în conformitate cu solicitările adresate de Parlament începând cu anul 2004, și că Comitetul, cu aprobarea dlui McCoy, a publicat declarația comună pe site-ul său de internet;

62.  ia act de faptul că, în declarația comună, Comitetul, în special, acceptă fără rezerve raportul OLAF și concluziile acestuia și recunoaște greșelile și deficiențele din trecut; recunoaște, la fel ca Parlamentul, că dl McCoy a făcut alegerea corectă atunci când și-a adus problemele direct în atenția Parlamentului și Comitetul că ar fi trebuit să depună mai multe eforturi pentru a respecta solicitările Parlamentului din 2004, inclusiv pentru ca dl McCoy să nu sufere consecințe negative pentru că a raportat nereguli; recunoaște că dl McCoy este un avertizor de bună-credință, statul care i-a fost conferit politic de către Parlament în 2004, și regretă că dl McCoy nu a fost protejat, deși în 2003 i s-a oferit protecție în calitate de avertizor; regretă sincer daunele considerabile provocate de Comitet dlui McCoy, modul în care a fost tratat acesta și faptul că Comitetul nu și-a respectat suficient obligația de diligență; este de acord că nu ar fi trebuit să se permită ca acest caz să rămână nerezolvat timp de peste 17 ani;

63.  constată cu satisfacție că președintele și secretarul general al Comitetului i-au prezentat în mod oficial scuze dlui McCoy pentru această situație și pentru modul necorespunzător în care Comitetul a gestionat cazul, că Comitetul și dl McCoy s-au angajat să soluționeze aspectele financiare ale cazului cu sprijin din partea Serviciului Juridic al Parlamentului și sub îndrumarea politică a Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului și că Comitetul și-a reiterat angajamentul deplin față de normele și principiile privind protecția avertizorilor și, în special față de principiile inalienabile ale echității și corectitudinii, a tras concluziile necesare în urma cazului dlui McCoy și a luat toate măsurile necesare cu privire la guvernanța sa internă pentru a se asigura că o astfel de situație nu se va putea repeta; îndeamnă toate părțile să ajungă la un acord financiar cât mai repede cu putință;

64.  recunoaște eforturile depuse de echipele de negociere pentru a reconcilia cele două părți și le felicită că au pus bazele unei soluții juste, echitabile și onorabile la această dispută;

65.  îndeamnă toate părțile să încheie un acord privind un aranjament financiar echitabil, ca măsură luată în urma declarației comune, fără alte întârzieri nejustificate; ia act de caracterul sincer al cererii adresate de Comitet Serviciului Juridic al Parlamentului de asistență pentru încheierea acordului financiar;

66.  menționează că, inițial, Comitetul a fost înființat cu scopul de a aborda aspecte importante, întrucât aproximativ trei sferturi din legislația Uniunii este pusă în aplicare la nivel local sau regional, motiv pentru care reprezentanții locali și regionali trebuiau să aibă un cuvânt de spus în elaborarea noilor acte legislative ale Uniunii; constată, de asemenea, că misiunea sa inițială a fost de a reduce decalajul tot mai mare dintre cetățeni și procesul integrării europene, prin implicarea reprezentanților regionali;

67.  încurajează Comitetul să aibă în vedere elaborarea unui plan de reorganizare și raționalizare a proceselor interne, pentru a asigura o cooperare mai strânsă cu Parlamentul și aplicarea expertizei sale într-o manieră mai eficace;

o
o   o

68.  salută faptul că, din 2010, Comitetul publică pe site-ul său rapoarte anuale privind evaluările impactului avizelor sale; invită Comitetul, de asemenea, să stabilească indicatori-cheie de performanță clari și măsurabili pentru anii următori, pentru a-și optimiza funcționarea.

Ultima actualizare: 26 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate